Hotărârea nr. 4/2017

Hotãrârea nr. 4 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie şi evaluare pentru ocuparea a cinci posturi de membri în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 4


privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a cinci posturi de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare /X întreprinderi Publice prin care se propune aprobarea declanșării procedurilor de selecție și evaluare a cinci posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.01.2017;

Luând în considerare prevederile art. 29, alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. IV și art.V din Legea nr.l 11/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

/X

In conformitate cu prevederile art.3 lit. b) Anexa 1, din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

/X

In baza art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurilor de selecție pentru cinci posturi vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2(1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea celor cinci posturi vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu următoarea componență:


  • 1. Președinte: Dinu Marius Andrei

  • 2. Membru: Sorescu Florina Alina

  • 3. Membru: Mateescu Marius Nicolae

  • 4. Membru: Neagu Puiu Daniel

  • 5. Membru: Ene Roland Dorian

  • (2) Comisia de selecție constituită la alin. (1) va fi asistată de un expert independent.

  • (3) Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să demareze procedura de achiziție pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării celor cinci administratori în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în condițiile reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Art. 4 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2016 privind demararea procedurilor de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ploiești își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Comisia constituită la art. 2 și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 ianuarie 2017MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșări evaluare pentru ocuparea a cinci posturi de membri Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ploiești

în prezent, în România își deșfașoară activitatea o serie de societăți cu capital unic sau majoritar public, acoperind un segment destul de important din structura economiei naționale.

Având în vedere aportul semnificativ pe care aceste societăți îl pot aduce la creșterea sustenabilă a economiei, a produsului intern brut, este necesară îmbunătățirea performanțelor lor în contextul unor piețe concurențiale, atât interne cât și externe.

Eficientizarea activității unui agent economic, cu atât mai mult a unei întreprinderi publice, depinde în mod determinant de managementul acestora, de corecta implementare a mecanismelor de guvernanță corporativă.

Pentru a crea un cadru legislativ corect, specific funcționării societăților cu capital public, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgentă nt. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată ulterior de Parlamentul României prin Legea nr. 111/2016. Prin acest ultim act normativ s-au stabilit în mod concret competențele autorităților publice tutelare care exercită, în numele unităților administrativ - teritoriale, calitatea de asociat unic sau majoritar la întreprinderile publice.

Una din aceste competențe, de maximă importanță, este de a propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație cu respectarea condițiilor de calificare profesională și selecție a acestora.

Normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stabilesc în mod clar că declanșarea procedurilor de selecție a membrilor consiliului de administrație la societățile la care unitatea administrativ - teritorială este acționar unic începe la data emiterii de către autoritatea publică tutelară a actului administrativ în acest sens, respectiv hotărâre a consiliului local.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii ^d|£șe1Je>cție''|p evaluare pentru ocuparea a cinci posturi de membri în cadrul Consiliutufric Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ploiești

Prin Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, Guvernul României a reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societățile cu capital unic sau majoritar public.

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 au fost aprobate normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor comisiilor de administrație ale întreprinderilor publice, precum și stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai acestora.

Având în vedere art. V, alin. 1 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice „pentru întreprinderile publice la care nu a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se declanșează procedura de selecție, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. IV. ”

Potrivit art. IV din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice „ Normele metodologice prevăzute la art. 3A/ alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. ”

Art. 3, lit. b) Anexa 1, din Hotărârea Guvernului nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice prevede următoarele: ” .....declanșarea procedurii de selecție a membrilor

consiliului începe: în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens ”.

Conform art. 29, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 ”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la

2/ '2 2 propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”. 2 Ț.___


Totodată, potrivit art. 29, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. ,109/2011' societățile prevăzute la art. 2, pct. 2, Ut. b) și c) în cazul în care autoriidteăpublică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrati^^fțdridlă,^scif. întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de cbrffrfiț^ro^ne candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, acestepropuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.”

Având în vedere prevederile art. 29, alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 ”'Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. în acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. ”

Urmare adresei nr. 493/09.01.2017, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a solicitat demararea procedurilor legale în vederea numirii a cinci membri în Consiliul de Administrație al societății.

Ca urmare, este necesară încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr.425/2016 privind demararea procedurilor de selecție și evaluare pentru ocuparea a două posturi de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ploiești.

Ținând cont de prevederile art. V, alin. 2 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 leb^YZ&va favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Consilier, Maria Vasile


Servicii de Qpspodarire Urbana Ploiești s.r.i.

J29/1212/01.10.201 O RO27449967

32, țel:O244-54421 2, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046


unicipiul ploiești I

I


3d. Republicii, nr.2


SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID C134132

IS0 9001

S tr-*V


----_ — -----— ——r ■pODAHIHb. j • , URBANA PLCIES S R1 rlgistr'W.ka

,.. _%2r.


l’fc 6 SERVICII WG0S (IDO AMA Dl CMC-CT

I

I


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Urmare aprobării H.C.L. nr. 425/21.12.2016, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție si evaluare a doua posturi vacante de membri in cadrul

Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., va aducem la cunoștința ca societatea noastra are 5 membri provizorii in cadrul Consiliului de Administrație numiți pana la finalizarea procedurilor de selecție si evaluare a noilor membrii in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 si a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Fata de aceste considerente, va solicitam demararea procedurilor legale in vedera numirii a cinci membri in Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. .

Cu considerație,' CertRom

SISTEM DE HAN AGEHENTCERTIFICAT

ID C134132<>■■■' -4 __________________ ___________ ISO 3001 U A ty x-, i, teț:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046

r ’                            îh ;

/} ;.U A-U-âî V

URBANA

REGîSTR^

nrJlUUS


s.c.Servicii de Qpspodarire Urbana Ploiești sr.i

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.1 0.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni rir. 32, teJ:O24-4

_ - 5         ____

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

493   |


s.r.l.CĂTRE,

___PRIMARJA MUNICIPIUL PLOIEȘTI CONSILIUL LOC£l AL MUNICIPIULUTPLOÎESTF

__ --------------


Urmare aprobării H.C.L. nr. 425/21.12.2016, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție si evaluare a doua posturi vacante de membri in cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., va aducem la cunoștința ca societatea noastra are 5 membri provizorii in cadrul Consiliului de Administrație numiți pana la finalizarea procedurilor de selecție si evaluare a noilor membrii in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 si a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Fata de aceste considerente, va solicitam demararea procedurilor legale in vedera numirii a cinci membri in Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. .

Cu considerație,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI Ă:

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA Țll'^ffî^

RA_P_OR_Ț

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare a cinci posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.SECRETAR, Gheor e Andrei