Hotărârea nr. 396/2017

Hotãrârea nr. 396 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 396

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei


unități locative cu destinația de locuințe de necesitate


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 13936/05.10.2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 28.08.2017;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat în Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c ) coroborat cu dispozițiile alin. 5, lit. a), precum și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.10.2017 până în data de 07.04.2018, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017


Contrasemnează, SECRETAR, Laurenț|ii Dl


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Soirin-Mculae BOTEZ

EXPUNEREDEMOTIVEla proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de înțhițr

pentru                        /

un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necegi


pentru                       / /

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001,


un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necegițgîte actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate^ttilâgdiif cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aflate în situații sociale și economice deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pe o perioadă de 6 luni.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:                             . 1 1

Robert Ionuț Vîscan,

Marilena Stanciu, ,        \

Constantin Gabriel Mineai a x

Sanda Dragulea, // Paulica Drăgușin, I Oana Claudia Sălceanu, Valentin Marcu. Aut

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Loc


mț                 PLOIEȘTI

[ C° ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PIATAEROILOR, NR. 1A


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aflate în situații sociale și economice deosebite, după cum urmează:

  • -  unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC, d-lui Chițu Ion, în vârstă de 57 ani. Această familie este compusă din trei persoane, dl. Chițu Ion, soția acestuia, numita Chițu Eugenia, în vârstă de 53 lei și fiica acestora, Chițu lulia Florina, în vârstă de 18 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-nei Chițu Eugenia în valoare de 1099 lei și salariul d-lui Chițu în valoare de 1166.

  • -  unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. 1C, d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 55 ani. Facem precizarea că în prezent venitul susnumitului il constituie pensia, în valoare de 519 lei.

  • -  unitatea locativă numărul 3 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC, d-nei Lărgeanu Adriana, în vârstă de 45 ani. Această familie este compusă din trei persoane, d-na Lărgeanu Adriana, soțul acesteia, Lărgeanu Mușat, în vârstă de 47 ani și fiul lor, Lărgeanu Andrei Valentin, în vârstă de 23 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-nei Lărgeanu în valoare de 1566 lei și salariul d-lui Lărgeanu Mușat în valoare de 1435 lei.Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în data,:de . 0$: 10^2017 durata actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat prelungirea contractelor.

în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

DIREC


)R GENERAL,

Dan Dinu


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC,

Daniela


TORITATE TUTELARĂ, Slana ChivaVIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS,

DIRECTO


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, DIRECTOR EXECUTIV,

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI'


HOTARAREA Nr. 88


privind stabilirea destinației de locuința de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei nr. IC

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a doamnei Viceprimar Dumitru Carmen si doamnei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălină si Raportul de Specialitate al Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu prin care se propune stabilirea destinației imobilului situat in Ploiești, str. Industriei nr. IC, aflat in administrarea Administrației Domeniului Public si Privat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 119/2007 din statie de repompare, in locuința de necesitate si transmiterea acestuia in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

In baza prevederilor art. 2, litera f si art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare si art. 20 din Hotararea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

In baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 5, litera a, art. 36, alin. 6, litera a, punctele 2,16 si 17 si art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuința de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei nr. IC compus din trei unitati locative si terenul aferent acestora, identificat conform anexelor nr.l si nr.2 la prezenta.

Art.2.Aproba trecerea imobilului menționat la art.l, mai puțin a rezervorului cu nr.de inventar 202514 existent la aceeași adresa poștala, din domeniul privat al municipiului Ploiești in domeniul public al municipiului Ploiești.

Art.3. Aproba scoaterea din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești a imobilului menționat la art. 2, modificandu-se corespunzător anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007;

Art. 4. Aproba transmiterea in administrarea Administrație^ ^Serviciilor -y \ Sociale Comunitare din Ploiești a imobilului situat in Ploiești, str. Indușm^^j iii,1, * precizat la art. 2, modificandu-se corespunzător anexa 5 la Hotarar^&CdjfeO^ui Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007.

Art. 5. Repartizarea unitarilor locative precizate la art. 1 se"^ă'?^pe1A<l^; propunerea comisiei special constituita, potrivit legii, prin Hotararea Corisșiliukfi Local al municipiului Ploiești nr. 363/2008 si Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 198/15.01.2009. Contractele de inchiriere vor fi incheiate pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, in cazuri temeinic justificate, confirmate si avizate de comisia special constituita in acest scop;

Art. 6. Terenul liber de construcții in suprafața de 637,89 m.p. va fi inchiriat deținătorilor celor trei unitati locative menționate la art. 1 cat si deținătorilor celor sase containere/module avand destinația de locuințe de necesitate, amplasate in incinta imobilului prevăzut la art.l, in funcție de suprafața locativa deținuta de fiecare familie in parte.

Art. 7. Mandateaza Directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

sa semneze contractele de inchiriere;

Art. 8. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 martie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIAL^

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

5


Data: 28.08.2017