Hotărârea nr. 395/2017

Hotãrârea nr. 395 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT PENTRU LEG d UITATE

SEqre


HOTĂRÂREA NR. 395 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 13449/28.09.2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 29.09.2017;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362/28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c ) coroborat cu dispozițiile alin. 5, lit. a), precum și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 15.11.2017 până în data de 14.05.2018, pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

PREȘE

George-Șprin^Nici lae BOTEZ

Contrasemnează, SEC]

LaurenEXPUNERE DE MOTIVE


privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate^ destinația de locuință de necesitate           fote

=      ..     ... ........ ...              kl


o^tivfcii J

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, repubfieâta^i s*.' actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în corii^mitaW&u.'r legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela. Familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat și restituit foștilor proprietari, situat în str.

Industriei, nr. 2 și locuia într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Aceasta familie este compusă din șapte persoane, din care patru sunt minori. Singurele surse de venit ale familiei Dicu le reprezintă alocațiile minorilor, in valoare de 210 lei.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Am luat la cunoștință faptul că, începând cu data de 14.11.2017, durata actului adițional de prelungire a contractului de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat prelungirea contractului de închiriere.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestei familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești, motiv pentru care confirmăm și avizăm prelungirea duratei

contractului de închiriere pentru unitatea locativă cu destinația de locuință de pecesitatC'-situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45.                           /

/ /               ,

Față de această situație propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local' i A


proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan,

Marilena Stanciu,1Constantin Gabriel Min'eâ, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, yV Oana Claudia SăJceanu, Valentin Marcu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


< ONSILIUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE i       PIAȚA EROILOR, NR. 1A


NR>


RAPORT DE SPECIALITATEprivind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitaîHocativăcu destinația de locuință de necesitate


în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela, această familie locuind într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Precizăm că prin Sentința Civilă nr. 6228 / 27.05.2009 s-a dispus evacuarea acestei familii din imobilul situat in str. Industriei, nr. 2, imobil care a făcut obiectul legilor proprietății.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu Daniela Mihaela pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Familia Dicu este compusă din șapte persoane, după cum urmează:

  • -  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973,

  • -  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 41 ani,

  • -  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 18 ani,

  • -  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 15 ani,

  • -  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 14 ani,

  • -  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 11 ani,

  • -  Dicu David Andrei, în vârstă de 10 ani.

Singurele venituri ale familiei se compun din alocațiile copiilor în valoare de 210 lei.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar. începând din anuf^^/0“șî'x^până în prezent Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești â^erW|^\T contract de închiriere cu această familie, pentru o perioadă de șase luni, prc ungil prin acte adiționale succesive, în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiuluf^jdie^ti^^i precizăm faptul că în data de 15.11.2017 durata actului adițional de preldhgife'!^X contractului de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat prelungirea contractului de închiriere.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești privind protecția și' asistența socială s-a întrunit, a analizat situația economico - socială în care se găsește această familie și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema lor constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești; punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL, Ion Dări Dinu

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


AUTORITATE TUTELARA, o>a Chiva
VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂRAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

și a emis:Data: 29.09.2017