Hotărârea nr. 394/2017

Hotãrârea nr. 394 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr.38 Ploieşti, a unei părţi din imobilul (clădire şi teren) din str. Rares Vodă nr.2 în suprafaţă de 579 mp aferent Şcolii Gimnaziale ,,Rareş Voda’’ pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 394privind transmiterea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, a unei părți din imobilul (clădire și teren) din str. Rares Vodă nr.2 în suprafață de 579 mp aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Bogdan Hodorog și Raportul de Specialitate comun nr. 8746/06.10.2017 al Direcției Tehnic-Investiții și Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat in Ploiești str. Rareș Vodă nr. 2 aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” compus din clădire în suprafața de 249 mp și teren în suprafața de 330 mp către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar, pe o perioada de un an de zile;

Ținând cont de raportul din data de 20.09.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

în conformitate cu art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în temeiul art. 3, alin. (4), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în baza adresei nr. 339/03.04.2017 a Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”; în baza adresei nr. 160/07.08.2017 a Grădiniței cu program prelungit nr. 38; în baza adresei nr. 918/04.08.2017 a Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Ploiești str. Rareș Vodă nr. 2 aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” compus din clădire în suprafața de 249 mp și teren în suprafața de 330 mp către Grădinița cu program prelungit nr. 38 Ploiești, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar, pe perioada anului școlar 2017-2018, cu drept de prelungire, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.2. împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” și directorul Grădiniței cu program prelungit nr. 38 Ploiești să semneze contractul de comodat, conform prevederilor art. 1.

A

Art.3. împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de comodat, potrivit mențiunilor din Anexa la prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr. 38 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

mnează, ■TAR,

In DITU


DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU 'Al'                     -/o.


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, a unei părți din imobilul (clădire și teren) din str. Rares Vodă nr.2 în suprafață de 579 mp aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar

A

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Terenul și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale, prin consiliile de administrație ale unităților de invatamant respective.Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’’ atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârile nr. 225/1999 si nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilelor in care funcționează

Grădiniță cu program prelungit nr. 38 si imobilul in care funcționează7 ;Scoala

Gimnaziala „Rares Vodă”.


In anul 2016, Municipiul Ploiești s-a implicat in indentificarea si amenjarea n unor spatii adecvate pentru relocarea a doua grupe de preșcolari inscrisi la Grădiniță "’ cu program prelungit nr.38 in imobilul din str. Rares Vodă nr.2 in cafe'Țupctitihează"’) Școala Gimnaziala „Rares Vodă”.                                          .X

Prin adresa nr.339/03.04.2017, conducerea Scolii Gimnaziale „Rares Vodă”, in calitate de administrator al spațiului, a comunicat municipalității ca si pentru anul școlar 2017-2018, Grădiniță cu Program Prelungit nr.38 poate ocupa spațiul ocupat de cele doua grupe de preșcolari cu propunerea incheierii unui contract de comodat.

Prin adresa nr. 1060/03.07.2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte, la solicitarea Direcției Tehnic Investiții face cunoscut faptul ca exista posibilitatea sa se incheie un contract de comodat pentru imobilul din Ploiești, Str. Rares Vodă, nr.2, daca părțile interesate sunt de acord.

Conform adresei nr.918/04.08.2017 Școala Gimnaziala „Rares Vodă” a comunicat Serviciului Dezvoltare, Administrere Unitati de Invatamnt, Sanatate din cadrul Direcției Tehnic - Investiții faptul ca din imobilul (clădire și teren) din Ploiești str. Rares Vodă nr.2, Grădiniță cu program prelungit nr.38 ocupa un spațiu in suprafața de 249 mp (alcătuit din doua săli de clasa, grup sanitar, anexa, cabinet medical, hol) si 330 mp teren destinat obiectelor de joaca. De asemenea, a comunicat faptul ca este de acord cu incheierea unui contract de comodat in acest sens, contract de comodat care sa se incheie pe perioada anului școlar 2017-2018, cu posibilitatea prelungirii anuale.

Prin aceeași adresă, conducerea Scolii Gimnaziale „Rares Vodă” a comunicat faptul ca spațiul ocupat de Grădiniță cu Program Prelungit nr. 38 este de peste 30% din spațiul localului scolii si faptul ca programul grădiniței este pana la ora 17.00 iar al scolii pana la ora 12.00. în acest sens, propune achitarea unui procent de 40% din valoarea facturilor de utilitati de către grădiniță.

Prin adresa nr. 160/07.08.2017 Grădiniță cu Program Prelungit nr. 38 a comunicat faptul ca este de acord cu incheierea contractului de comodat cu Școala Gimnaziala „Rares Vodă” pentru spațiul pe care il ocupa cu cele doua grupe de preșcolari in imobilul situat in Ploiești, str. Rares Vodă, nr. 2.

Având in vedere, acordul celor doua parti implicate, exista posibilitatea incheierii unui contract de comodat avand ca obiect transmiterea in folosința gratuită a unei părți din imobilul situat in Ploiești str. Rares Vodă nr.2 aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” compusă din clădire în suprafața de 249 mp și teren în suprafața de 330 mp către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar, pe perioada anului școlar 2017-2018.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operățjuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 20.09.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus. .

Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv, CarmerfBUCUR

Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TĂBIRCĂ
întocmit: Nitu Carmen, Holban Daniela

Verificat: Stambolgiu Mihaela, Mindrutm Gabriela

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, a unei părți din imobilul (clădire și teren) din str. Rares Vodă nr.2 în suprafață de 579 mp aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar

A

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, str. Rares Vodă nr.2 imobil aflat în administratrea Scolii Gimnaziale „Rares Vodă”. Imobilul menționat mai sus face parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor H.G.R. nr. 1359/2001, Anexa 2, poziția 26-27.

In anul 2016, Municipiul Ploiești s-a implicat in indentifîcarea si amenjarea unor spatii adecvate pentru relocarea a doua grupe de preșcolari inscrisi la Grădiniță cu program prelungit nr.38 in imobilul din str. Rares Vodă nr.2.

Conform adresei nr.918/04.08.2017 transmisa de Școala Gimnaziala „Rares Vodă”, din imobilul (clădire și teren) din Ploiești str. Rares Vodă nr.2, Grădiniță cu program prelungit nr.38 ocupa un spațiu in suprafața de 249 mp (alcătuit din doua săli de clasa, grup sanitar, anexa, cabinet medical, hol) si 330 mp teren destinat obiectelor de joaca.

Prin adresa nr.339/03.04.2017, conducerea Scolii Gimnaziale „Rares Vodă”, in calitate de administrator al spațiului, comunica municipalității ca si pentru anul școlar 2017-2018, Grădiniță nr.38 poate ocupa spațiul ocupat de cele doua grupe de preșcolari cu propunerea încheierii unui contract de comodat.

Urmare a celor menționate mai sus, si ținând cont de adresa nr. nr, 1060/03.07.2017 a Serviciul Juridic Contencios, Contracte, face cunoscut faptul ca exista posibilitatea sa se incheie un contract de comodat pentru spațiul ocupat de grădiniță, daca părțile interesate sunt de acord.

Prin adresa nr.918/04.08.2017, conducerea scolii comunica faptuloa,^este de acord ca si contractul de comodat sa se incheie pe o perioada de/U^dn'de^zil^cu posibilitatea prelungirii anuale. De asemenea, menționează faptul .ca, programul grădiniței fiind pana la ora 17.00 iar al scolii pana la ora 12.00, motiv pentru care propune achitarea unui procent de 40% din valoarea facturilor de utilitati de către grădiniță.

Având in vedere, acordul celor doua parti implicate, se propune incheierea unui contract de comodat avand ca obiect transmiterea in folosința gratuita Grădiniței cu program prelungit nr.38 a unei părți în suprafață de 579 mp din imobilul (clădire și teren) din str. Rares Vodă nr.2 aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar.

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Dănescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert-Ionuț

Dragulea Sanda

Mateescu Marius Nicolae

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII

CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE

OPERA TIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, a unei părți din imobilul (clădire și teren) din str. Rares Vodă nr.2 în suprafață de 579 mp aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar


PREȘEDINTE, DAN ESC U STEJPAN


SECRETAR,


STANC^ț


JLENA


CONTRACT DE COMODAT

nr.           din

--

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____i

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala Gimnaziala „Rares Vodă” cu sediul în Ploiești, ........................., județul

Prahova, reprezentat de director .......................... în calitate de comodant, pe de o

parte,

Și

2. Grădiniță cu program normal nr.38 Ploiești, reprezentata de ............ în

calitate de comodatar, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Comodantul transmite în folosință gratuită comodatarului suprafața de 579 mp (249 mp spațiu incinta școala si teren 330 mp) din imobilul clădire si teren din str. Rares Vodă nr.2 aferent Scolii Gimnaziale „Rares Vodă”. Spațiul va fi utilizat pentru desfasurarea activitatii de invatamant preșcolar.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de l(unu) an, începând cu data inregistrarii acestuia, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Sa efectueze plata utilităților consumate, procent de 40% din valoarea facturilor de la apa si canalizare, curent electric, gaze, salubritate. Plata se va face prin ordin de plata in contul Scolii Gimnaziale „Rares Vodă” pana la data de 25 ale lunii următoare lunii de consum, in baza facturilor primite;

 • d. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă sau capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității, fără aprobarea scrisă a comodantului;

 • e. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • f. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător;

 • g. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura^ stingătoarele de incendiu necesare, ce vor fi verificate și reîncărcate periodic;

 • h. De asemenea, comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face prin grija comodatarului;

 • i.  Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate, daca este cazul;

  j-

  k.

  • l.


Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se v^^ee^fih <gMja comodatarului, iar comodatarul are obligația participa la întocmirea, planului,de evacuare. Comodatarul va purta răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la.producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;                       'V

Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stfidăăEiunrxare s-au produs asupra clădirii;

Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

m. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta spațiului detinut;

n. Să predea spațiul liber și dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

o. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

p. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

q. Să solicite efectuarea reparațiilor curente necesare utilizării spațiului dat în comodat și să asigure curățenia spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va efectua dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a. se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b. să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a. prin acordul scris al părților;

 • b. distrugerea clădirii;

 • c. în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise inchirierea, cedarea sau cesiunea coni^ctoltij^în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere cdreritO și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comdip.:sahto^de!_iât<^ / ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lorMăîntarziată,^ nivelul stabi lit.                                                                                 i. *

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMODANT,

Școala Gimnaziala „Rares Vodă”

Director,


COMODATAR,

Grădiniță cu program prelungit nr.38

Director,


VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv,

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Director Executiv Adjunct,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitiții Publice, Contracte,Școala Gimnazială „RAREȘ VODĂ

Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiești

Tel/Fax: 0244- 575021

E-mail: scraresvoda@yahoo.com CUI: 29168607

NR. 339/03.04.2017

/Către,

Primăria Ploiești Direcția Tehnic - Investiții

/                                   -4 -OU 2017

Referitor la adresa dumneavoastră nr.1601 / 16.03.2017 privind ocuparea temporara a doua săli de clasa ale scolii noastre de către 2 grupe de preșcolari de la G.P.P nr.38 Ploiești va putem comunica următoarele.

Din discuțiile avute cu I.S.J Prahova si conducerea G.P.P. nr.38 rezulta ca nu s-au aprobat grupe suplimentare de preșcolari din anul 2010.

In anul 2011 in localul G.P.P. nr.38 care are 4 grupe au fost mutate si cele 2 grupe ale grădiniței nr.29 - structura a G.P.P. nr.38 - deoarece localul grădiniței nr 29 prezenta risc ridicat de cutremur.

In luna mai 2011 D.S.P. Ploiești a suspendat autorizația de funcționare a G.P.P. nr.38 Ploiești datorita numărului mare de preșcolari in spațiu insuficient, iar ARACIP a dat in anul 2015 termen de rezolvare a problemei spațiului pana in septembrie 2016, in caz contrar va ridica acreditarea grădiniței.

I.S.J. Prahova nu poate da decizie de mutare a 2 grupe de grădiniță la alta locație pentru ca nu este proprietarul spatiilor de invatamant.

In aceste condiții a existat in septembrie 2016 o înțelegere verbala intre I.S.J. Prahova si Primăria Ploiești pentru mutarea temporara a 2 grupe de la G.P.P. nr.38 la Școala Gimnaziala „Rares Vodă” Ploiești prin încheierea unui contract de comodat care sa dea baza legala a folosirii acestui spațiu.

Contractul de comodat poate fi încheiat intre Primăria Ploiești - proprietarul spațiului -sau Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Rares Vodă „ Ploiești - administratorul spațiului si G.P.P. nr.38 Ploiești.

Pentru anul școlar 2017-2018 Școala Gimnaziala „Rares Vodă” Ploiești are aprobate 10 clase la invatamantul primar.

In localul din str. Vornicul Boldur nr.3 avem 8 săli de clasa din care folosim pentru ciclul primar 7 săli dimineața, iar intr-o sala care este cabinet de istorie organizam pregătirea suplimentara a elevilor pentru examenele naționale sau a celor care au nevoie de pregătire suplimentara.

In aceste condiții consideram ca putem pune la dispoziție si in anul școlar viitor 2 săli de clasa pentru G.P.P. nr.38 Ploiești.
r~

Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, hizitii Publice, CdntOCje Serviciul Juridic Contencios, Coritracte

........Z&x2./Qâ r. .9.

Nr.


O3 WL


CĂTRE,

DIRECȚIA         C - /// v'(Fi/TfȚ) /

Urmare a adresei dvs.nr.2783/2017, prin care ne solicitați un punct de vedere privind încheierea unui contract de comodat pentru imobilul din Ploiești, strada Poștei nr.23, va facem cunoscut ca exista posibilitatea sa' se încheie un contract de comodat pentru imobilul din Ploiești strada Piclari nr?47, daca părțile interesate sunt de comun acord.                                Vebțfjț. 2.

Sef. Serviciu,

Adrian Androne


Nume, Prenume

Funcție publica

Semnătură

Data

ELABORAT

Ana Oprea

Consilier juridic

w

¥

J - O-) -


/olft /<*■ °<f-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ” < IC'Og^tZ

PLOIEȘTI

str. Vornicul Boldur, nr. 3

telefon/fax: 0244575021

Nr. 918/ 04.08.2017


Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DE DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE         ’         ’

■ 7 -flâ- W

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 6512/01.08.2017 privind încheierea unui contract de comodat cu Grădinița cu program prelungit nc'38 din Ploiești, vă comunicăm următoarele:

Suntem de acord cu încheierea unui contract de comodat și luarea în administrare de către Grădinița cu program prelungit nr. 38 din Ploiești a spațiului ocupat de aceasta în localul școlii din strada Rareș Vodă, nr. 2.

Spațiul ocupat de cele două grupe de preșcolari ai grădiniței este de 249 m2 (2 (două) săli de clasă, grup sanitar, anexă, cabinet medical, hol), iar terenul ocupat pentru spațiul dejoacă are suprafața de 330 m2.

Contractul de comodat se încheie pe perioada anului școlar 2017-2018, cu posibilitatea prelungirii acestuia anual, prin act adițional, în funcție de necesitățile de spațiu ale școlii.

Având în vedere că spațiul ocupat este de peste 30 % din spațiul localului școlii, că programul grădiniței este până la ora 17, iar programul claselor primare pe care le avem în local este până la ora 12°° și că nu există contorizare separată, propunem achitarea de către grădiniță a unui procent de 40 % din contravaloarea facturilor la utilități pentru acest local ( apă și canalizare, curent electric, gaze, salubritate).

Plata se va face prin ordin de plată în contul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” până la data de 25 ale lunii următoare lunii de consum, pe baza facturii emise de unitatea noastră școlară și care va avea ca anexă copiile facturilor emise de furnizorii de utilități pentru localul din strada Rares Vodă, nr. 2, Ploiești.o<f. &/#-. i p, o B- '■£- ■

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PERLUNGIT NR. 38,

PLOIEȘTI, STR. POȘTEI, NR. 23,

NR. 160 / 07.08.2017

municipii/l peoTesti ' înregistrare Ș ,


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

în atenția: Serviciului Dezvoltare, Administrare Unități de învățământ, Sănătate

Prin prezenta, va facem cunoscut că suntem de acord Cu încheierea contractului de comodat cu Școala Gimnazială Rareș Vodă pentru spațiul pe care îl ocupăm cu cele două grupe de preșcolari în localul din strada Rareș Vodă.

Menționăm că suprafața spațiului utilizat de către unitatea noastră este de aproximativ

240 m.p.