Hotărârea nr. 393/2017

Hotãrârea nr. 393 privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare a unor spaţii excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

V0ZAT HENTRU legalitate SECRETAR

< c


HOTĂRÂREA NR. 393


privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Lari sa, Dinu Marius Andrei, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 8802/06.10.2017 al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul din data de 13.10.2017 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

în baza adresei nr. 40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului;

In baza solicitărilor transmise de unitățile de învățământ;

în conformitate cu art. 108, alin. (1) și art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în conformitate cu art. 14, art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

/X

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), precum și ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă închirierea prin licitații publice deschise cu strigare a spațiilor excedentare aflate în administarea unităților de învățământ, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă Contractul de închiriere, Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre și împuternicește directorii unităților de învățământ să semneze contractele de închiriere.

Art. 4. Direcția Tehnic-Investiții și unitățile de învățământ cu personalitate juridică deținătoare de spații (enumerate în anexa nr. 1) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

PREȘEDINT George-Sțirin-
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că “autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii

Potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1 - Legea educației naționale “unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite ”, veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

Ținând cont de cele menționate și de prevederile contractelor de administare încheiate cu Municipiul Ploiești, unitățile de învățământ deținătoare de spații excedentare, au depus la Municipiul Ploiești solicitări privind demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, venituri care sunt folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru o durată de un an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți până la patru ani.

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Stanciu Marilena Băzăvan Larisa Sorescu Florina

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Za W /<& KflW"

(          RAPORT DE SPECIALITATE^7

■ imv

> >la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin lici deschise cu strigare unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că “autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Conform art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2009 clădirile și terenurile în care acestea își desfășoară activitatea au fost transmise în administrarea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, încheindu-se în acest sens contracte de administrare între Municipiul Ploiești, în calitate de proprietar și Consiliile de administrație al unităților de învățământ, în calitate de administrator, având ca obiect darea în administrare a bunurilor în care îsi desfășoară activitatea.

5                      9

Astfel, ținând cont de prevederile contractelor de administrare, unitățile de învățământ (prezentate în anexa nr. 1) deținătoare de spații/terenuri excedentare, au depus la Municipiul Ploiești solicitări pentru demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

Ținând cont de adresele nr. 2728/R1/8.10.2014 transmisă de Inspectoratul Școlar Prahova și nr. 40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, prin care precizează că toate elemnetele legate de organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea închirierilor spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ se stabilesc și se aprobă în conformitate cu prevederile Legii nr.

213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,M?modificările' si completările ulterioare și nu necesită aviz conform.                 !z^             >

Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugeîai^,\^^Mri ,<căre sunt folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice, nts^sare desfășurării activității instructiv-educative a procesului educațional al ei ?\ i!caeprecum și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2013 au fost aprobate tarife minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești, ea fiind completată și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2013.

în conformitate cu art. 16, alin. (1) și (2) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată «sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. In cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea».

Având în vedere cele menționate mai sus, unitățile de învățământ încasează 50% din veniturile percepute cu titlu de chirie, sumă ce reprezintă venit propriu. Restul de 50% vor fi virate în contul ordonatorului principal de credite și se fac venit la bugetul local.

După aprobarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Direcția Tehnic-Investiții procedează la organizarea licitației. Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința publicului atât în presa locală cât și pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești.

A

închirierea spațiilor menționate în anexa nr. 1 se face în condițiile legii, prin licitații publice cu strigare, conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini.

După adjudecarea licitațiilor se vor încheia contracte de închiriere, iar unitățile de învățământ cu personalitate juridică vor răspunde de modul de derulare al acestora.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.


AVIZAT,


Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN

Direcția Administrație Publică,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Anabell Olimpia MĂNTOIU


Situația spațiilor/terenurilor excedentare de la unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Ploiești


Nr. crt

Unitate de învățământ cu personalitate juridică

Adresa poștală

Suprafața spațiului/terenului propus spre închiriere

Activitate desfășurată

Preț pornire licitație, lei

L

Garanție participare licitație, lei

1.

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL”

Bulevardul

Independenței nr.8

28 mp spațiu în Str. Maramureș nr.l

activitate comerț

1,075

L

2,150 lei

I2-

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL”

Bulevardul

Independenței nr.8

28,90 mp spațiu în

Str. Maramureș nr.l

activitate comerț

1,110

2,220 lei

-*> 3.

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL”

Bulevardul

Independenței nr.8

35,70 mp spațiu în

Str. Maramureș nr. 1

activitate comerț

1,371

2,742 lei

J

4.

COLEGIUL NAȚIONAI.

“ION LUCA CARAGIALE”

Str. Gheorghe Doja

nr.98

14 mp teren

amplasare construcție cu caracter provizoriu pentru activități de telecomunicații

280

l

560 lei |

5.

COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU”

Șoseaua Vestului

nr.22

25 mp teren

amplasare construcție cu caracter provizoriu pentru activitate comerț

480

960 lei

6.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HENRI M. BERTHELOT”

Str. Arinului nr.2

16,86 mp spațiu aflat în incinta unității de învățământ

activitate comerț

560

1,120 ltfc/

Pas licitare: 50 lei
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚJONApi^

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHA MUNICIPIUL PLO


fiVlTEAZUL’’;^

\r^ț           l S

■eCV

B-dul Independentei, 8"

Tel. 00/40/244/595952

Cod fiscal - 2844324

E-mail: cnmvph@gmail.com

Nr. ",   , g.e9. Y

/

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

Serviciul Dezvoltare, administrare unitati de invatamant, sanatate

Prin prezenta va rugam sa ne sprijiniți in organizarea de licitații pentru spatiile situate in strad Maramureș nr.l. Spatiile destinate in vederea inchirierii sunt următoarele:

spațiul in suprafața de 28,90 mp a devenit disponibil in urma rezilierii contractului de inchirier nr.5366/30.10.2015, la cererea firmei PRAVI LOGISTIC SRL in data de 01.07.2016;

spațiul in suprafața de 35,70 mp a devenit disponibil in urma rezilierii contractului de inchirier nr.5367/30.10.2015, la cererea firmei PRAVI LOGISTIC SRL in data de 30.09.2016;

spațiul in suprafața de 28 mp a devenit disponibil in urma rezilierii contractului de inchirier nr.1889/02.03.2015, la cererea firmei II MIHAI GABRIELA in data de 31.03.2017.


CONTABIL SEF, z

MALACESCU MIH'AELA


V-INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


IS,

PRAHOVA
COLEGIUL NATIONAL’TON LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

Str. Gh. DojaNr.98 Tel/Fax:0244.522.340 secretari atcnilc@+ aiioo.com

COD FISCAL 28 45 419


/16.10.2017


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIMUNICIPIUL PToTeȘTÎ înregistrarePrin prezenta va rugam sa demarați procedura de scoatere Ia licitație a unui teren in suprafața de 14 mp,teren ce aparține Colegiului National LL.Caragiale Ploiești,str.Gh.Doja,nr.98,jud.Prahova,reprezentat de către DIRECTOR-Prof.Bajenaru Carmen Veronica.

Menționam ca pentru inchirierea terenului respectiv avem aprobarea Consiliului de Administrație din data de 09.10.2017.

Obiectul inchirierii: activitati de telecomunicații.

Către,

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate

Prin prezenta, va informam ca la data 06.10.2017 expira contractul de inchiriere nr. 5127/07.10.2013 a terenului in suprafața de 25 mp, incheiat intre Colegiul Tehnic “Elie Radu” si S.C. Ram Media Invest S.R.L.

Va rugam sa ne sprijiniți in efectuarea demersurilor necesare pentru scoaterea terenului la licitație, in vederea amplasării unei construcții provizorii pentru desfasurarea activitatii de comerț.

Va mulțumim.

Director,

Ing. Miritescu Ancuta


Administrator financiar

Radu Bogdan
Școala Gimnaziala ''Henri î4athrasBerthe!ot,, Str.Arînului nr.2- Ploiești, Jud.Prahova

Telefon/fax 0244 567394, e-mail:henri_ berthelot@yahoo. corn

M? IWMMt


MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE      !

21372       *

‘ "A* ’ *


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTT^ SERVICIUL DEZVOLTARE , ÎNTREȚINERE UNITATI DE INVATAMANT

Prin prezenta va rugam sa ne sprijiniți in organizarea licitație pentru închirierea spațiul de magazin situat la parterul unitatii noastre , a cărui suprafața este de 16,84 mp .

La data de 07.11.2017 expira contractul de închiriere nr. 1600/07.11.2013 al PFA RUSU TIBERIU LAURENTIU .


Secretar Sef , Toma Nina


CAIET DE SARCINIpentru închirierea prin licitație publică deschisă cu striga re a spațiului situat in Ploiești, str.....................................nr.....

 • 1.    Temeiul juridic:

în conformitate cu:

Prevederile art.14, alin.(2), art.15 si art.125 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr.192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

 • 2.    Obiectul licitației:

Spațiul excedentar scos la licitație în vederea închirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

 • 3.    Informații generale despre spațiul excedentar scos la licitație în vederea închirierii

Spațiul excedentar scos la licitație în vederea închirierii se află în administrarea unității de învățământ,..............................................................................

Spațiul excedentar are o suprafață de ......... și este destinat activității de

 • 4. Documentele necesare participării la licitație și condiții de eligibilitate:

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizică autorizată în condițiile în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • a)   Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care se licitează și destinația acestuia - OPIS.

 • b)  Documente specifice, în funcție de încadrarea juridică a ofertantului:

 • - copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului și CoînețțyluiA

copie de pe actul constitutiv inclusiv de pe toate actele adiționale relevante din care săj rezulte că are ca obiect de activitate...................................................,3'..£

 • - copie după certificatul constator de la Oficiul Registrului Comerțului;

 • - copie codul unic de înregistrare fiscală;

 • c)   Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local emis de Serviciul Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie legalizată).

 • d)   Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului emis de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil la data licitației (original sau copie legalizată).

 • e)   Dovada achitării caietului de sarcini (chitanța în original);

 • f)   Dovada achitării garanției de participare la licitație (chitanța original);

 • g)  Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației;

 • h)  Dosarul va cuprinde, de asemenea și contractul de închiriere semnat de către ofertant, ceea ce va face dovada însușirii de către ofertant a clauzelor contractuale.

 • i)   Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

 • 5. Condiții generale de contractare și elemente de preț:

5.1 Prețul de pornire al licitației publice cu strigare este.................lei.

Notă: Acesta a fost stabilit având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.192/30.05.2013, anexa nr.l, iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contract. Plata chiriei se va efectua conform contractului de închiriere, anexă la caietul de sarcini.

 • 5.2. Termenul de închiriere al spațiului este de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii până la patru ani prin încheierea de acte adiționale anuale, doar cu aprobarea scrisă a unității de învățământ (și în condițiile în care chiriașul și-a îndeplinit obligațiile contractuale).

 • 5.3. Pasul de licitare pentru activități de comerț este de 50 lei.

 • 5.4. Garanția de participare la licitație este în sumă de...............lei (preț de pornire

la licitație x 2, conform anexei nr.l).

 • 5.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei și va fi achiziționat de la unitățile de învățământ - Serviciul secretariat/contabilitate.

 • 5.7. Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unității de învățământ de a amenaja spațiul închiriat, pe cheltuiala proprie în conformitate cu legislația în vigoare


*4 și cu respectarea destinației pentru care a fost aprobat, fără pretenții rccupșrnfcni sumelor cheltuite în acest sens. Nerespectarea prevederilor de mai susîd^ce la îndefar de drept fără nicio notificare prealabilă a contractului de închiriere. V/X'vj

 • 5.8. Chiriașul se obligă să plătească taxele și impozitele locale prevazute^-h

 • 6. Instrucțiuni pentru ofertanți Licitațiile publice deschise, cu anunțarea ofertei prin strigare vor avea loc în data de


......................... , ora ............. , la sediul unităților de învățământ din Ploiești în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr................./.....................

 • A.     Condiții de eligibilitate

 • 1.   La licitație pot participa un număr nelimitat de persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoane fizice autorizate, care îndeplinesc condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, în situația în care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analiza documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2.   La licitație vor fi calificați ofertanții care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.

 • 3.   Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4.   Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5.  Documentele redactate în limba română semnate și ștampilate se vor depune într-un plic semnat și ștampilat de către ofertant la secretariatul unității de învățământ. Oferta are valabilitate 30 zile de la data depunerii ei.

 • 6.   Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

 • B.     Garanția de participare la licitație

 • 1.   Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiului/terenului

este în sumă de.................lei (preț de pornire la licitație x 2).

Notă: Dacă un ofertant participă la licitarea mai multor spații/terenuri, este obligatoriu să facă dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu/teren pentru care licitează.

 • 2.   Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria/contabilitatea unității de învățământ sau prin virament bancar în contul unității de învățământ.

 • 3.   Ofertantul va pierde garanția de participare dacă își retrage oferta după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4.   Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de unitatea de învățământ până la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul încheierii contractului de închiriere, garanția de participare1 constituită de titularul contractului de închiriere va fi transformată îbi „garanție de execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi^ștituită.;

Ofertanților declarați necâștigatori li se restituie garanția de paMci^ăreedepusă, în maxim 10 (zece) zile de la data încheierii contractului de închierere cu^bfertantul declarat câștigător.

 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde în cazurile în care ofertantul:

revocă oferta după adjudecare;

fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru încheierea contractului de închiriere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la adjudecare;

nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant împuternicit la ședința de licitație, excepție făcând cazurile de forță majoră invocate în scris în 48 de ore de la producere.

Celorlalți ofertanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a documentelor

 • 1.   Documentele în plic închis, sigilat, semnat și ștampilat și se depun la secretariatul

unității de învățământ, până la data de...................., ora.............

 • 2.   Plicul trebuie să conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

numele ofertantului și sediul acestuia,

denumirea licitației și a spațiului/terenuluipentru care se depune oferta-,

“A nu se deschide înainte de data............................... ”

A.

 • 3.   In cazul în care până la expirarea termenului limită de primire a ofertelor nu se depun cel puțin două oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4.   Ofertele nu vor fi primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar.

 • 5.   Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampila proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6.   Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație constituită conform Dispoziției primarului Municipiului Ploiești și

evaluării. După deschiderea plicurilor comisia de licitație verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3.   După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, comisia de licitație va întocmi un proces-verbal în care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor, precum și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei și ofertanții prezenți.

 • 4.   Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, la prima ședință de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute în documentația de atribuire. Cea de a doua ședință de licitație se va putea desfășură cu un singur ofertant calificat.

 • 5.   Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul de licitare și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

 • 6.   Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive ”, respectiv la un preț în urcare.

 • 7.   Astfel, în cazul în care există cel puțin două oferte calificate, se pleacă de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu câte un pas de licitare sau multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8.   Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

 • 9.   Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, spațiul/terenul se adjudecă ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va întocmi procesul-verbal de adjudecare în care se vor consemna

denumirea ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea spațiului cu activitate de...............................,

precum și, denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia.


Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către me licitație și de reprezentanții ofertanților.

 • 11. Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării proce^tfdkveibal zâ® adjudecare de către unul dintre ofertanți.

A

 • 12. In anexa procesului-verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 13. Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

 • 14.  După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul unităților de învățământ.

 • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul încheierii procesului-verbal de adjudecare al ședinței de licitație.

 • 16.  Eventualele contestații ale participanților se vor depune în scris, la sediul unității de învățământ în termen de 24 ore de la data încheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17.  Câștigătorul licitației va fi anunțat de către unitatea de învățământ, în scris, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data soluționării eventualelor contestații.

 • 18.  Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

A

 • 19.  In cazul în care câștigătorul licitației nu se prezintă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la anunțarea rezultatului în vederea încheierii contractului de închiriere, acesta va pierde garanția constituită pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc în conformitate cu procesul-verbal încheiat în urma ședinței de licitație. în această situație, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru încheierea contractului de închiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt ofertant invitația de a încheia contractul. Dacă nici în acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă în termenul legal de a încheia contractul, acesta va pierde, de asemenea, garanția legal constituită, iar licitația se anulează, urmând a fi reprogramată ulterior.

A

 • 20. In cazul în care licitația publică deschisă, cu strigare, nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o nouă ședință de licitație. Dacă la ce-a de-a doua ședință de licitație organizată, în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor a fost depusă o singură ofertă sau mai multe oferte, din care una singură este valabilă, procedura licitației publice va continua.

 • 2.   Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul-verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 3.   De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave, sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației, care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4.   Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea unităților de

A

învățământ împreună cu comisia de licitație. In cazul anulării licitației se va comunica tuturor ofertanților participanți hotărârea de anulare și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație, integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - model contract de închiriere - cadru.

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIEOFERTANT:......................................................................................................

(denumire si adresa)

Nr.___   _!__ _____

(ziua, luna, anul)


Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Ca urmare a anunțului publicitar apărut în__

______________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi_______________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

vă transmitem alăturat, în termenul limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

-------------------------------------------------------------------—-------—------------------------------------------ 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

---------—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5


La data și ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea publică a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant, deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.


Data completării


(ziua, luna, anul)


OFERTANT,

(semnătura autorizată și, după caz, ștampila societății)


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............./.....................


 • I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

A

A. Unitatea de învățământ “.........” din municipiul Ploiești, str.......... nr.

județul Prahova, reprezentat de director.........și de ec..........în calitate de contabil

șef, având Cod fiscal......... și contul de virament nr..........deschis la Trezoreria

Municipiului Ploiești, în calitate de Locator

si

5

B............................ cu sediul în Ploiești, str..........nr. ..., județul Prahova,

reprezentat de.........în calitate de Administrator, având codul fiscal nr..........din

data de.........și nr. de ordine în registrul comerțului........., tel/fax........., având

cont de virament nr..........deschis la........., în calitate de Locatar.

 • II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea de către...........................a

spațiului în suprafața de ......... mp, aflat în administrarea unității de învățământ, în

vederea desfășurării activității de..........

Art. 2.2. Predarea-primirea spațiului se va face pe bază de proces-verbal, în termen de 5 (cinci) zile de la data încheierii prezentului contractului.

ffl. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 1 (unu) an, în perioada.........-

Art. 3.2. Contractul poate fi prelungit prin act adițional, la expirarea duratei de închiriere prevăzută la art.3.1, dacă locatarul și-a îndeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica în scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

A

Art. 3.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depășesc limitele de competență ale locatorului, perioada de închiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

 • IV. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Art. 4.1. Chiria pentru spațiul închiriat este.........lei/lună, conform procesului-verbal

de adjudecare nr..........din data de............

A

Art. 4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la încheierea prezentului contract, se va achita chiria aferentă primei luni, cât și chiria pentru


luna următoare în avans. începând cu luna a doua, plata chiriei se până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Art. 4.3. Plata chiriei și a utilităților se face pe bază de factură emisă virament bancar în contul nr..........deschis la Trezoreria Ploiești.

Art. 4.4. Neplata la termen a chiriei și/sau a utilităților atrage obligația Locatarului de a plăti penalități conform prevederilor legale.

Art. 4.5. Neplata chiriei și/sau a utilităților pe 2 (două) luni consecutive, precum și nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept a contractului, fără nici o formalitate prealabilă, din inițiativa Locatorului și de evacuare necondiționată a Locatarului.

Art. 4.6. Chiria și penalitățile de întârziere pot fi modificate potrivit actelor normative și ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după încheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării Locatarului cu 10 (zece) zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor tarife care se referă la activitatea în speță.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociază în conformitate cu indicele de inflație comunicat de INS.

Art. 4.8. Se va excepta de la plata chiriei și utilităților aferente pe perioada vacanțelor școlare, Locatarul a cărui activitate este condiționată de prezența elevilor, numai dacă Locatorul a aprobat cererea Locatarului.

 • V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5.1. Locatorul se obligă:

 • a. să pună la dispoziția Locatarului spațiul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obligă să factureze separat, utilitățile furnizate și consumate lunar de către Locatar, cu valoarea de ... lei, după cum a fost stabilit de către Consiliul de Administrație al Colegiului;

 • c. să permită Locatarului amenajarea spațiului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației în vigoare;

Art. 5.2. Locatarul se obligă:

 • a.   să preia spațiul închiriat și să-l folosească potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b.   să nu schimbe destinația pentru care a fost închiriat spațiul;

 • c.   să achite contravaloarea chiriei și a utilităților aferente utilizării spațiului în cuantumul și condițiile prevăzute la Capitolul IV, Art. 4.1 și Capitolul V, Art. 5.1;

 • d.  să monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • e.   să obțină avizele legale de funcționare pentru activitatea desfășurată;

 • f.   să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții spațiului închiriat, fără aprobarea prealabilă și scrisă a Locatorului. Cheltuielile suportate de Locatar cu amenajarea spațiului/terenului închiriat nu sunt opozabile Locatorului, care
nu va despăgubi de ele pe Locatar. Amplasarea construcției ' 'i șe va efectua ., ulterior încheierii contractului fără să diminueze în nici un tel obligației de platan f stabilite în prezentul contract și vor rămâne în proprietatea Locatorului. V/

 • g. să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire șL incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor Locatarul își va procura, pe cheltuiala proprie, stingătoarele de incendiu necesare, ce vor fi apoi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea, locatarul își va procura și celelalte mijloace de P.S.I. necesare (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc). Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala Locatarului. Locatarul își va obține avizul, autorizația sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție.

 • h.   obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala Locatarului. Locatarul va întocmi planul de evacuare și de organizare a primei intervenții, iar în caz de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul Locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ.

 • i.   să nu tulbure, să nu afecteze sau să nu blocheze în nici un fel spațiile comune de acces în cadrul unității de învățământ prin activitatea desfășurată.

 • j.   să nu comercializeze produse ce sunt interzise în unitățile de învățământ (de ex. țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice ș.a.), să nu efectueze trafic de valută și de droguri sau alte activități ce contravin legilor statului român și bunelor moravuri;

 • k.   să protejeze spațiul închiriat contra efracției. Paza aparaturii și a obiectelor amplasate în spațiile atribuite revine în totalitate locatarului;

 • l.   să permită accesul reprezentanților Locatorului pentru a verifica modul cum este folosit spațiul închiriat conform contractului de închiriere;

 • m. să predea la expirarea contractului spațiul și dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal de predare-primire;

 • n.  Locatarul se obligă să declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (în 30 de zile de la semnarea acestuia);

 • o.  Locatarul se obligă să achite taxele și impozitele locale prevăzute de lege;

 • p.   să anunțe locatorului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, sediu etc, în termenul limită de 48 ore;

 • q.   respectarea legislației în vigoare cu privire la construcțiile provizorii, la obținerea tuturor avizelor și/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii, revine în totalitate Locatarului și se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior încheierii contractului, fără să diminueze în nici un fel obligațiile de plată stabilite în prezentul contract.

Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente hgd^itej •1,                      V/ /Â,

produse de efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitățfi^e învățământ;

 • r. să asigure curățenia și igienizarea spațiului închiriat și a părților de folosință comună pe toată durata contractului, asigurând în permanență curățenia în spațiul închiriat, efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare. Locatarul va asigura evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

 • VI.  GARANȚII

Art. 6.1. Locatarul va depune la Trezoreria Municipiului Ploiești în contul nr. R093TREZ5215006XXX000129, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o lună, garanție ce va fi utilizată în cazul rezilierii contractului pe motiv de neplată la termenul stabilit. Locatorul va reține garanția în cazul în care contractul va fi reziliat de drept, conform prevederilor de la Capitolul VII.

Art. 6.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului sau după predarea-primirea spațiului, Locatorul va elibera garanția constituită. în cazul rezilierii contractului pe motiv de neplată de către Locatar, locatorul își rezervă dreptul de a se dezdăuna din suma constituită drept garanție. în afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul având obligația de a achita lunar contravaloarea facturilor emise.

 • VII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situații:

 • a.  la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b.  prin acordul scris al părților;

 • c.  din inițiativa Locatarului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile calendaristice și cu plata la zi a chiriei și a costurilor aferente utilităților până la data eliberării și predării terenului;

 • d. din inițiativa conducerii unității de învățământ cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (două) luni consecutive, a schimbat destinația pentru care a fost închiriat spațiul, a subînchiriat spațiul unui terț (conform Art. 13.2), nu respectă obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e.  denunțare unilaterală la inițiativa conducerii unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de spațiul închiriat pentru nevoile unității de învățământ sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

 • f.   reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre părți;

 • g. în cazul dizolvării societății comerciale.                               |! j,?             )

Art. 7.2. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de Locator, chinașhl este obligat să plătească chiria până la data predării spațiului sau a ; eyacu^J^vă costurilor aferente utilităților până la aceeași dată, precum și sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului.

 • VIII. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art. 8.1. Locatarul poate solicita suspendarea contractului doar pentru perioada vacanțelor școlare, dacă este cazul. Suspendarea își poate produce efectele exclusiv în condițiile în care cererea este aprobată de Locator.

 • IX.  PACT COMISORIU

Art. 9.1. Prezentul contract încetează de drept, fără nici o altă formalitate prealabilă, în cazul nerespectării de către Locatar a clauzelor contractuale.

 • X.   AMENDAMENTE

Art. 10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • XI.  FORȚA MAJORĂ

Art. 11.1. Forța majoră comunicată și dovedită de una din părți în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea evenimentului, scutește de răspundere partea care o invocă.

Art. 11.2. Forța majoră constituie o împrejurare de fapt neobișnuită, cauzată de evenimente imprevizibile și neimputabile niciuneia dintre părți, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie etc.

 • XII.  LITIGII

Art. 12.1. Rezolvarea neînțelegerilor ivite între părți se va face pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor supune instanțelor judecătorești competente.

 • XIII. CLAUZE SPECIALE

Art. 13.1. Chiria stabilită pentru închirierea spațiului poate fi modificată unilateral de Locator în cazul apariției unor reglementări legale (Hotărâri de Guvern, Legi sau Hotărâri ale Consiliului Local) privind spațiile cu această destinație.

Art. 13.2. Sunt strict interzise suhînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului, în totalitate sau în parte, a spațiului închiriat, altor persoane.

Art. 13.3. Prevederile de bază ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite, vor fi analizate în comun sau ori de câte ori

este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârâată, lă^^luj, stabilit.                                                                                                              / «•.

Art.13.4. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza pe viitor închiriere^ș^|^Qyv^&e locatarii care nu își execută obligațiile contractuale anterioare cu bună ^f^dînțtt. La finalizarea contractului, Locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu bună credință de către Locatar.

 • XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art.14.1. Procesul-verbal de predare-primire a spațiului reprezintă anexă la prezentul contract și face parte integrantă din acesta.

Art.14.2. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Municipiul Ploiești în calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR

Director,


LOCATAR

Director / Administrator

Contabil șef,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATENR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitații publice deschise cu strigare, unor spații excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiești.
SECRETAR,

Larisa^BĂZĂVAN

Data      )Q'