Hotărârea nr. 392/2017

Hotãrârea nr. 392 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, judeţul Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 392


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion-Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert Ionuț și raportul de specialitate comun nr.7/6.10.2017 al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Relații Internationale si raportul de specialitate nr. 180/24.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 30.10.2017, Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridica, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, petitii si reclamatii, din data de 25.10.2017 și Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 28.09.2017;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI” SA.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Ploiești, județul Prahova, aflat în proprietatea Municipiului Ploiești, în suprafață de 900 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 137668/2016, nr. cadastral 137668/2016, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al municipiului Ploiești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al municipiului Ploiești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

A

Art.6. împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze protocoalele menționate la art.l din prezenta hotărâre de consiliu.

Art.7. La momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 350/31.10.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului Școlii Gimnaziale „George Coșbuc” și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SALA DE SPORT - ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”, își încetează aplicabilitatea.

Art.8. Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


few / î

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvolți

Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională dt^^slrtii

“C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”

Subprogramul SĂLI DE SPORT are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât și în mediul rural în vederea garantării accesului la facilitățile modeme de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele și standardele europene.

De asemenea, în program pot fi finalizate lucrări de construire a unor structuri de săli de sport, anterior începute, însă neterminate precum și lucrări de reabilitare și consolidare pentru săli de sport construite înainte de anul 2000.

A.

In perioada 2002 - 2015 CNI S.A. a finalizat peste 1.100 de săli de sport incluse in acest subprogram.

Compania Națională de Investiții S.A. funcționează în baza Ordonanței nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 117/2002, cu modificările și completările ulterioare. Ultima modificare a Ordonanței nr 25/2001 s-a realizat prin intermediul Ordonanței 16/2014, privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., publicată în Monitorul Oficial nr, 637 din 29 august 2014.

Subprogramul este reglementat prin art. 1, alin. 1, 2 coroborat cu art.2 alin 1. lit a, z/din Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu V modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA.

în data de 31.10.2016 a fost adoptata de către Consiliul Local al municipiului > Ploiești, Hotararea nr. 350 privind predarea către ministerul Dezvoltării Regionale si \Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SALA DE SPORT- ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC”.

Prin adresa nr. 20139/18.09.2017, Compania Naționala de Investiții menționează ca pentru a doua etapa de evaluare a obiectivului de investiții „Sala de sport - Școala Gimnaziala George Cosbuc”, Hotai^rea Consiliului Local nr. 350/2016, privind predarea către
PRIMAR Adrian Florin D


Referitor: «Sala de sport - Școala Gimnaziala “George Cosbuc”, str. Alexandru Lapusneanu nr.17, județul Prahova»;

Ca urmare a inaintarii documentației pentru promovarea obiectivului de investiții «Sala de sport - Școala Gimnaziala “George Cosbuc”, str. Alexandru Lapusneanu nr.17, județul Prahova», in etapa a doua, va solicitam următoarele:

- Hotărâreabeneficiarului privind:

 • •  predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren și/sau construcție, după caz) destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin CNl care va realiza investiția;

 • •  amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • •  angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului;

 • •  angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc);

 • •  obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani;

Menționam ca Hotararea Nr. 350, privind predarea către MDRAP a amplasamentului, trimisa de către dumneavoastră trebuie actualizata conform modelului atașat acestei adrese;

- Extras de carte funciară pentru informare actualizat, la care să se anexeze Planul de amplasament și delimitare a imobilului (P.A.D.) aferent, avand in vedere ca extrasul trimis de dumneavoastră este din anul 2016;zw.cni.com.ro

Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București

tel.:+40 21 316 73 83 • fax:+40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.:+40 21 316 73 82 + fax: >40 21 316 73 80

Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de înregistrare RO14273221

Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL0                urșala Palat C.F.R.


Direcția Investiții-Departamentut Sport

In completarea documentelor trimise va solicitam si următoarele:

 • - Studiul Geotehnic - întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidență în principal:

 • •  natura terenului de fundare;

 • •  adâncimea de fundare;

 • •  presiunea admisibilă;

 • •  nivelul mediu al pânzei de apă freatică;

 • •  soluții de fundare.

Studiul geotehnic trimis in format electronic nu este lizibil;

 • - Studiu Topografic conținând planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonate „Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de nivel și marcarea obiectivului de investiții, avizat O.C.P.I. la zi;

Deasemenea va aducem la cunostiinta faptul ca certificatul de urbanism si unele avize obținute in baza acestuia vor expira in curând si pe aceasta cale va rugam sa aveți in vedere prelungirea certificatului de urbanism si obținerea unor avize noi.

Cu stimă

DIRECTOR

Manuela Irina

ROMANIA


JUDEȚUL........................

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI...............................

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

Proiect pilot- „Sală de educație fizică școlară” din comuna.................Județul

55

Având in vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.......................a Primarului................

 • -  Hotararea consiliului Local al...........................”

 • -  Raportul de specialitate...............................

In conformitate cu prevederile :

- Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

In temeiul art............................ din Legea nr. 215/2001 privind administrația

publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în comuna...................Județul..........., aflat în proprietatea

........................., în suprafață de ............... mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. .............., nr. topo.................., liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții „Sală de sport”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei .............,

județul.......................a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal,

gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al comunei ..................... se obligă să asigure, în condițiile legii,

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 7/06.10.2017                                                              \ \

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, X Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”

Subprogramul SĂLI DE SPORT are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât și în mediul rural în vederea garantării accesului la facilitățile modeme de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele și standardele europene.

De asemenea, în program pot fi finalizate lucrări de construire a unor structuri de săli de sport, anterior începute, însă neterminate precum și lucrări de reabilitare și consolidare pentru săli de sport construite înainte de anul 2000.

în perioada 2002 - 2015 CNI S.A. a finalizat peste 1.100 de săli de sport incluse in acest subprogram.

Se are in vedere realizarea de spatii si terenuri special amenajate pe care se pot desfasura activitati sportive si de recreere, inclusiv activitati conexe care facilitează desfasurarea antrenamentelor si competițiilor sportive.

Scola Gimnaziala “George Cosbuc” face parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor HGR nr. 1359/2001, Anexa 2, poziția 28. Suprafața propusa pentru executarea obiectivului de investiții face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, avand o suprafața totala de 7000 mp din acte si 6426 mp conform măsurătorilor.

Pentru imobilul - teren in cauza a fost obtinut Extrasul de carte funciara de informare nr. 90729/29.09.2016. Amplasamentul are număr cadastral nr. 137668, carte funciara nr. 137668 si este liber de sarcini.

Sala de sport are funcțiunea de sala de educație fizica școlara, avand dimensiunile in plan de 16.75 m X 26.75 m.

Compania Națională de Investiții S.A. funcționează în baza Ordonanței nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 117/2002, cu modificările și completările ulterioare. Ultima modificare a Ordonanței nr 25/2001 s-a realizat prin intermediul Ordonanței 16/2014, privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., publicată în Monitorul Oficial nr, 637 din 29 august 2014.

Subprogramul este reglementat prin art. 1, alin. 1, 2 coroborat cu art.2 alin 1. lit a, din Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța 16/2014 pentrumodificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 pp^nd/jntiința^a Companiei Naționale de Investiții CNI SA.1 *|

în data de 31.10.2016 a fost adoptata de către Consiliul LocaVraJ. !^toîpiulu'i TT^________ ___.„:_j__„j_______i _____irtjJ’ST

's< a


7,


Ploiești, Hotararea nr. 350 privind predarea către ministerul Dezvoltatul Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.Ns amplasamentului Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SALA DE SPORT- ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC”.


Prin adresa nr. 20139/18.09.2017 - anexata la prezenta hotarare - Compania Naționala de Investiții menționează ca pentru a doua etapa de evaluare a obiectivului de investiții „Sala de sport - Școala Gimnaziala George Cosbuc”, Hotararea Consiliului Local nr. 350/2016, privind predarea către MDRAPFE a amplasamentului, trebuie actualizata conform modelului atașat.


Direcția Tehnic Investiții, Director executiv, Mihaela


Ihmandi

r


Direcția Relații Internationale, Director executiv,


Nicoleta Craciunom


Vizat,

Direcția Administrație publica, Juridic-Contencios, Contracte


Achiziții Pizat,

Direcția Economica, Director executiv Viorel Bostin


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR.      W


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilului din Ploiești str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, suprafețele acestor imobile (teren si clădire) au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate

prin ridicări topografice, existând unele neconcordante intre supra^tele reale ’?i ale imobilelor si cele menționate in documente.                     w/’Jr ’■

Suprafața masurata a terenului este de 6426 mp, acesta fiind^ cu gard de beton. Terenul este inscris in Cartea Funciara a IJ Af'PloiestC nr. 137668, avand nr. cadastral 137668. Aceasta suprafața de teren a fost masurata si inscrisa in Cartea Funciara ca urmare a derulării proiectului ,,Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești ”.

Avand in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L, în favoarea Municipiului Ploiești si pentru imobilele construcții aflate pe terenul deja inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești.

Astfel, potrivit măsurătorilor de specialitate intocmite in prezent de SC Intergroup Engineering SRL s-au stabilit suprafețele exacte ale construcțiilor, care se afla amplasate pe terenul menționat mai sus, astfel :

 • - CI - destinația CAS, suprafața construita la sol 283 mp, spațiu invatamant (Corp A), P+1E, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata 566 mp;

 • - C2 - destinația CAS, suprafața construita la sol 429 mp, spațiu invatamant (Corp B), P+1E, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata 858 mp;

 • - C3 - destinația CAS, suprafața construita la sol 54 mp, atelier mecanic, demisol, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata 54 mp;

 • - C4 - destinația CAS, suprafața construita la sol 606 (din acte 605,70 mp), teren de sport, parter, anul construcției 2015 ;

Cu aceasta ocazie au fost actualizate datele tehnice ale imobilului prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 122/24.04.2017 privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național,,.Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „ George Coșbuc

Urmare adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului ^Ploiești menționata mai sus, au fost inscrise in Cartea Funciara a UAT Ploiești si construcțiile aflate la adresa din str. Alexandru Lapusneanu, nr. 17.        \

Conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informares-nr. 85050/29.09.2017, imobilul figurează inscris in Cartea Funciara nr. 137668, avandnr. cadastral 137668.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 350 din 31.10.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I. ” S.A., a amplasamentului Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” si asigurarea condițiilor in vederea executării obviectivului de investiții ,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT - ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC” s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării si Administatiei Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I. S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului apartinand Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, situata in Ploiești, str. Alexandru Lapusneanu, nr. 17, imobil-teren in suprafața de 900 mp in vederea realizării obiectivului menționat mai sus.

Prin adresa nr. 14695/14.09.2017, inregistrata la municipiul Ploiești la nr. 21526/03.10.2017 Compania Naționala de Investiții a comunicat faptul ca Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 350/31.10.2016 trebuie actualizata conform modelului transmis prin aceeași adresa, sens in care direcțiile de specialitate au procedat in consecința.

Director Executiv, Carmen pâniela Bucur


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TabircaSef Serviciu Inventariere si Evidenta Bunuri Gabriela Mindrutiu

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CUItE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot - “Sala de educație fizică școlară din municipiul Ploiești Județul Prahova „SECRETAR,
COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot — “Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”


Data: zLJ * |        4 2—-SECRETAR. Gheor


glie Andrei

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară din municipiul Ploiești, județul Prahova”PREȘEDINTE, Paul Palas s

Data: <3-^ ’           —