Hotărârea nr. 391/2017

Hotãrârea nr. 391 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT PEh LEGALIT,

SECRElt

(te


HOTĂRÂREA NR. 391                ,,,

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare f al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9                                                                                                             9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești dl Cristian Mihai Ganea, Raportul de Specialitate nr. 13927/05.10.2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vizat de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 14.09.2017;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 114/2017 prin care au fost aprobate organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.270/2016 completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.402/2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017
/x? c o/? d RAPORT DE SPECIALITATE 7     rAr<

prin Hotărârea Consiliului Local nr.307/2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 114/2017 au fost aprobate organigrama, numărul de personal și statul de funcții la nivelul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, respectiv înființarea serviciului de situații de urgentă, modificarea unor relații ierarhice de subordonare, precum și schimbarea denumirii unor compartimente din structura instituției.

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,” furnizorii publici si privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de /ege”.Astfel, au fost revizuite regulamentele proprii de organizare și funcționare cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislațiilor specifice pentru Cantina Socială, Centrul de zi pentru copii preșcolari, Centrul Social de Urgență si Căminul de Bătrâni, ca anexe la Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției.

Având în vedere aceste considerente, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

5

Director General,                     Director General Adjunct,

Dilu Ion Dan                    Iordache Elena        f/ /

I ÂȚi+'l                                    -Șef Serviciu Juridic,;AutorWuwTu/.-Iară,

/    '                               Chiva Daniela Simona 'L/Ț /

-Șef Serviciu Securitatea Muncii,

Resurse Umane, Registratura

Bălăci Cristian

VIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții PubliL'e, Contracte,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ’                                                                                                                           9

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr.307/2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 114/2017 au fost aprobate organigrama, numărul de personal și statul de funcții la nivelul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, respectiv înființarea serviciului de situații de urgență, modificarea unor relații ierarhice de subordonare, precum și schimbarea denumirii unor compartimente din structura instituției, de aceea se impune adoptarea unui nou regulament de organizare și funcționare al instituției.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VKfEPIUMAR,

CRISTIAN M1HAI GANEA

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A

SERVICIULUI PUBLIC

„ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE

COMUNITARE”

CuprinsCapitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE.....................

Capitolul 2 STRUCTURA ORGANIZATORICA...

Capitolul 3 ATRIBUȚII SI COMPETENTE...........

3.1 .Competentele directorilor..........................

3.2.Structuri subordonate directorului general 3.2.1 .Compartiment Achiziții Publice. 3.2.2.Serviciul Locuințe Sociale..........


.3

.4

.5

..5

„7

..7

..8


3.2.3.Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane,Registratura

3.2.4.Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara

3.2.5.Serviciul Cabinete Medicale Școlare Stomatologie

3.2.6.Serviciul Cabinete Medicale Școlare Medicina Generala


3.2.7.Serviciul Financiar Contabilitate.....................................................................


17


3.2.8.Serviciul Administrativ....................................................................................


19


3.2.9.Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu..........................................................20

3.2.10.Serviciul Protecție Persoane Aflate in Dificultate, Programe Sociale,

Relații cu ONG-uri................................................................22


 • 3.2.1 1.Serviciul Situații de Urgenta

3.3.Structuri subordonate directorului general adjunct

 • 3.3.1 .Compartimentul Mediatori Sanitari

3.3.2.Serviciul Prestații Sociale

3.3.3.Serviciul Ajutoare încălzire

3.3.4.Serviciul Protecția Copilului si Familiei

Capitolul 4 - REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

Capitolul 5 DISPOZIȚII FINALE


ANEXE:


NR.l Cantina Sociala

NR.2 - Centrul Social de Urgenta

- NR.3 - Centrul de zi pentru copii preșcolari

NR.4 - Căminul de Batrani


Capitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE        O

Al t. 1 - In temeiul Art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privîncjj Administrația K ■ Publica Locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborat yi^rti’^^^jnJ^'

 • (5) din Legea nr. 292/201 I privind asistenta sociala. Consiliul Local al municipiulur^Xi^W^Ml^v prezentul Regulament de organizare si funcționare al Serviciului public SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE.                              -Uj'iN

Art. 2 - Serviciul public de asistenta sociala infîintat prin HCL nr. 307/19 decembrie 2002 este organizat si funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările si completările ulterioare si ale prezentului Regulament de organizare si funcționare.

Art. 3 - (1) Sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este in municipiul Ploiești, județul Prahova, Piața Eroilor, nr. IA cu următoarele puncte de lucru: str. Mihai Bravu, nr. 231 (cantina municipala), str.Rasnovenilor, nr. 46 (centru de zi pentru copii preșcolari), str. b-dul Petrolului, nr. 8 (centrul social de urgenta), str.Cosm inele, nr. 1 IA (căminul de batrani).

 • (2) Pe toate actele emise de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare se va menționa „Consiliul Local al municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” si sediul serviciului public de interes local.

Art. 4 - (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este un serviciu public cu personalitate juridica, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • (2) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare dispune de cod fiscal si cont bancar propriu, de stampila.

 • (3) Durata de funcționare a serviciului public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este nelimitata.

 • (4) Obiectul de activitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare il constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum si realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati profesionalizate, . de protejare a persoanelor, grupurilor si comunităților cu probleme speciale aliate in dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, de asemenea dezvoltarea comunitara prin masuri de prevenire a marginalizarii sociale.

 • (5) Conducătorul serviciului public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, actioneaza permanent in vederea îndeplinirii la timp si in mod corespunzător a atribuțiilor ce ii revin din legi, decrete, hotarari, ordine, dispoziții si a sarcinilor ce ii sunt date prin prezentul Regulament.

 • (6) In problemele de specialitate, serviciul public de interes local, intocmeste proiecte de hotarari si proiecte de dispoziții insolite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă in vederea supunerii spre aprobare autoritarii locale competente.

 • (7) Legătură intre Consiliul Local al municipiului Ploiești si Serviciul public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare se face prin primar si conducerea serviciului public.

 • (8) Organigrama, numărul de personal si statul de funcții, pentru personalul din cadrul Serviciului public - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ponderea funcțiilor publice pe categorii, sunt aprobate prin hotarare de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (9) Serviciul public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, poate fi restructurat sau desființat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu votul majorității consilierilor in funcție.

Art. 5 - (1) Finanțarea cheltuielilor curente si de capital ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se asigura din bugetul consiliului local si alte surse.

 • (2) Bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se aproba de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare are calitate de ordonator tertiar de credite.

 • (4) Ordonatorul tertiar de credite întocmește si prezintă spre aprobare Qmșiliului local,

proiectul de buget al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.                ' /"C.....- '    \

 • (5) Trimestrial, ordonatorul tertiar de credite întocmește darea de seama-contabila asupra j

execuției bugetare care se depune la compArtimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu a.l.i Consiliului local al municipiului Ploiești.                                               : • j, .i •' i X'jJ

Art 6 - (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare poate completa<vehitei’ile .îiiii:' orice surse permise de lege - altele decât cele bugetare.          •                XX ’ ’ ' '■ O*

 • (2) Veniturile extra-bugetare ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se'incas'eaza, administrează, utilizează si contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 7 - (1) Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de către ordonatorul tertiar de credite si se efectuează numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozițiilor legale, încadrarea in creditele bugetare aprobate si destinația acestora.

(2) In situația refuzului de viza de control financiar preventiv intern ordonatorul tertiar de credite poate dispune pe propria răspundere angajarea si efectuarea cheltuielilor respective, respectând prevederile legale in vigoare.

Art. 8 - Obiectul de activitate al Serviciului public Administrația Serviciilor Sociale Comunitare consta in:

 • - identificarea si soluționarea problemelor sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si alte persoane aflate in situații de nevoie sociala;

 • - asigurarea aplicării la nivel local a actelor normative privind activitatea de protecție si asistenta sociala;

 • - prestarea serviciilor sociale pentru care a obtinut acreditare in condițiile prevăzute de lege; elaborarea de programe de protecție si asistenta sociala pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al.Municipiului Ploiești;

 • - implementarea programelor de protecție si asistenta sociala aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Capitolul 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 9 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este subordonata Consiliului Local, conform Organigramei aprobate prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 10 - (1) Conducerea operativa a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este asigurata, conform organigramei aprobate, de un director general si un director general adjunct, numiți in condițiile legii.

 • (2) Directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este subordonat Consiliului local al municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul generai adjunct este subordonat directorului general.

Art. 11 - (1) Structura serviciului public este realizata pe criterii de maxima flexibilitate menita sa garanteze transferul de funcții, programe si obiective prin mai multe servicii, birouri, compartimente.

 • (2) Compartimentul este un mediu organizatoric de baza caruia ii sunt date in componenta un număr restrâns de activitati care nu presupun coordonarea unui sef de birou.

 • (3) Structura organizatorica a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, aflata in subordinea directorului general este următoarea:

 • 1. Directorul general are in subordine următoarele servicii si compartimente;

 • 1. Compartimentul achiziții publice

 • 2. Serviciul locuințe sociale

 • 3. Serviciul securitatea muncii, resurse umane, registratura

 • 4. Serviciul juridic, autoritate tutelara

 • 5. Serviciul cabinete medicale școlare - stomatologie

 • 6. Serviciul cabinete medicale școlare medicina generala

 • 7. Serviciul financiar contabilitate

 • 8. Cantina sociala


 • 9. Serviciul administrativ

10.Serviciul tehnic, întreținere patrimoniu

11.Serviciul protecția persoanelor aflate in dificultate, programe

ONG-uri

12.Serviciul situații de urgenta

11. Directorul general adjunct are in subordine următoarele servicii si co

 • 1. Centrul social de urgenta

 • 2. Compartimentul mediatori sanitari

 • 3. Centrul de zi pentru copii preșcolari

 • 4. Serviciul prestații sociale

 • 5. Serviciul ajutoare încălzire

 • 6. Serviciul protecția copilului si familiei

 • 7. Căminul de batrani

 • (4) Serviciile, birourile, compartimentele si celelalte structuri ale serviciului public sunt in subordinea directorului general si a directorului general adjunct; in exercitarea atribuțiilor ce le revin, vor colabora in toate problemele, intre ele si cu structurile aparatului propriu al Consiliului Local.

Capitolul 3 - ATRIBUȚII SI COMPETENTE
3.1. Competentele directorii or

Art. 12 - Directorul generai conduce, organizează si controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului public - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, efectuând următoarele:

 • a) Conduce activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare si reprezintă acest serviciu public in relațiile cu alte instituții publice, persoane fizice sau juridice;

 • b) Este ordonator tertiar de credite si decide prioritatea acțiunilor in vederea realizării obiectivelor stabilite;

 • c) Asigura ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite de legislația in vigoare, hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești si dispozițiile Primarului Municipiului Ploiești;

 • d) întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

 • e) Elaborează si propune strategii si masuri de atragere a altor surse de finanțare, altele decât cele din bugetul aprobat;

 • f) Asigura cadrul legal pentru organizarea concursurilor in vederea ocupării posturilor vacante, in limita organigramei aprobate;

 • g) Semnează contractele de munca si actele adiționale la acestea;

 • h) Aproba trecerea personalului angajat in clase, grade, trepte si categorii superioare, conform legislației;

 • i) Angajeaza, sancționează, numește si eliberează din funcție persoanele angajate in condițiile legii

 • j) Asigura inventarierea anuala a patrimoniului;

 • k) Aproba programul anual al achizițiilor publice si al documentațiilor pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

 • l) Verifica modul de derulare al contractelor de achiziție publica;

 • m) Întocmește si supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • n) întocmește Regulamentul Intern si verifica respectarea acestuia;

 • o) Angajeaza, suspenda sau inceteaza contracte de munca pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si a îngrijitorilor la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente, angajați conform legii;

 • p) Asigura in permanenta mijloacele necesare pentru perfecționarea pregatirjjî<j>r^'esîbnal^+a\

personalului;                                                                      *       __

 • q) Colaborează cu direcțiile aparatului propriu de specialitate al Primarii?/ ni|rîi^>îuluij J*

Ploiești si cu celelalte servicii publice din subordinea Consiliul Local al municipi^țy^Ploî^i^tețțtrui^ realizarea atribuțiilor de serviciu;                                                    o^\

 • r) Reprezintă serviciul public in relațiile cu tertii si in diferite acțiuni de specihij/ăt£;j?

 • s) Colaborează cu toate instituțiile abilitate de lege in vederea asigurăriipersoanelor care necesita protecție si asistenta sociala si propune masuri concrete in Fuhcfie de situațiile socio-economice si/sau medicale pe care le prezintă fiecare caz in parte;

 • t) la masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati;

 • u) Ia masuri pentru asigurarea ordinii si disciplinei in cadrul serviciului public;

 • v) In exercitarea atribuțiilor emite decizii in condițiile legii, care sunt obligatorii pentru salariatii din subordine;

vv) Acorda audienta persoanelor aflate in dificultate înscrise in registrul de audiente la nivel de serviciu public;

 • x) Participa la ședințele Consiliului local si la ședințele comisiilor de specialitate, când este cazul;

y) Are calitatea de ordonator de credite, calitate in baza careia:

 • - aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget, cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozițiilor legale, încadrarea in creditele bugetare aprobate si destinația acestora;

 • - asigura întocmirea darii de seama contabila asupra execuției bugetare ;

 • - aproba efectuarea plăților in limita creditelor bugetare primite si in baza vizei de control financiar intern, conform legislației in vigoare;

 • - întocmește si prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de buget al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, cu avizul ordonatorului principal de credite;

 • - fundamentează categoriile de cheltuieli ce se finanteaza din bugetul local pentru activitatile pe care le urmărește si le coordonează;

z) Participa la elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor locale, a programelor, studiilor, analizelor si statisticilor din domeniul protecției si asistentei sociale;

aa) Asigura informarea permanenta a viceprimarului si a primarului municipiului Ploiești in legătură cu problemele de serviciu;

bb) Prezintă, in scris, materiale informative in legătură cu activitatea serviciului public pe care o conduce când se solicita aceasta de către consiliul local, primar/viceprimar;

cc) Asigura depunerea la organele judecătorești a răspunsurilor la notele de relații solicitate, precum si alte acte de procedura;

dd) Asigura ducerea la indeplinire a dispozițiilor primarului care au legătură cu activitatea serviciului public si asigura realizarea sarcinilor privind ducerea la indeplinire de către primar a hotărârilor Consiliului local;

ee) Asigura întocmirea proiectelor de hotarari, dispoziții si referate pentru soluționarea problemelor, cererilor si desfasurarea activitatilor ce cad in sarcina serviciului public;

ff) Aproba fisa postului si evalueaza, anual, performantele profesionale individuale ale salariatilor din subordine;

gg) Aproba programul de efectuare a concediilor de odihna pentru personalul serviciului public;

hh) răspunde de asigurarea pazei punctelor de lucru ale A.S.S.C., de protecția si securitatea muncii si de paza contra incendiilor;

Art. 13 - Directorul general adjunct se subordonează directorului general si este înlocuitorul de drept al acestuia pe perioada de absenta in condițiile in care nu este stabilit altfel printr-un act de decizie interna a directorului general, efectuând următoarele:

 • a) Conduce activitatea serviciilor aflate in subordinea sa, conform organigramei;

 • b) Este reprezentantul serviciului public in relațiile cu tertii, cu acordul directorului general;

 • c) Emite acte de decizie interna in limita competentelor stabilite;

  d) Participa la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;


 • c) Vizeaza planul anual al achizițiilor publice, documentațiile pentru elaborarea si prezentarea 'A ofertelor, precum si referatele de achiziție publica prin cumpărare directa; .j Jbf ifjțfțF’i Irt b

 • f) Asigura intocmirea proiectelor de hotarari emise de consiliul local si alVdispozitiilof emise’<L

de primar, vizând in acest sens rapoartele de specialitate si referatele care st^la\'b'^ii'.emitQriW actelor mai sus enunțate;                                                                     V

 • g) Participa la ședințele comisiilor de specialitate si ale consiliului local;

 • h) Colaborează cu direcțiile aparatului propriu de specialitate al Primăriei municipiului Ploiești, si cu celelalte servicii publice din subordinea Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • i) C'olaboreaza cu toate instituțiile abilitate de lege in vederea asigurării identificării persoanelor care necesita protecție si asistenta sociala si propune masuri concrete in funcție de situațiile socio-economice si/sau medicale pe care le prezintă fiecare caz in parte;

 • j) Monitorizează, coordonează si îndruma metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

 • k) Propune masuri privind promovarea îmbunătățirii securității si sanatatii in munca a salariatilor;

 • l) Asigura ordinea si disciplina in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • m) Participa la elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor locale, a programelor, studiilor, analizelor si statisticilor din domeniul protecției si asistentei sociale;

 • n) Informează permanent Directorul genera! in legătură cu problemele de serviciu, prezentând, in scris, materiale informative in legătură cu activitatea compartimentelor din subordine, ori de cate ori se solicita;

 • o) Întocmește fisa postului si evalueaza, anual, performantele profesionale individuale ale salariatilor din subordine; atat fisa postului cat si fisa de evaluare se supun aprobării directorului general;

 • p) Vizeaza programul de efectuare a concediilor de odihna pentru personalul serviciilor din subordine supunandu-l aprobării directorului general;

 • q) Urmărește respectarea nomenclatorului arhivistic si arhivarea documentelor emise in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • r) Verifica modul de acordare a prestațiilor si serviciilor sociale propunând directorului general masurile corespunzătoare.

 • s) Isi insuseste si respecta prevederile prezentului regulament.

 • 3.2. Structuri subordonate directorului genera 1

3.2.1. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 14 - (1) Compartimentul achiziții publice aduce la îndeplinire prevederile următoarelor acte normative, precum si alte acte care au legătură cu acestea:

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. nr.395/2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Având in principal următoarele atribuții:

 • a) întreprinde demersurile necesare pedntru inregistrarea/reinoirea/recuperarea înregistrării autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;

 • b) elaborează planul anual al achizițiilor publice, cu sprijinul celorlalte compartimente si il supune spre aprobare conducerii instituției;

 • c) elaborează si, după caz. actualizeaza, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizițiilor publice;

  _ a documentației de de soluții, a docili specialitate;

  t acestea prevaziiuțjn lei


 • d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborări si a documentelor - suport, in cazul organizării unui concurs concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de


 • e)  îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sun

 • f)  aplica si finalizează procedurile de atribuire;

 • g)  realizează achizițiile directe;

 • h) constituie si pastreaza dosarul achiziției publice.

 • (2) Celelalte compartimente ale auloritatii contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor, in funcție de specificul si complexitatea obiectului achiziții.

 • (3) In sensul alin.(2), sprijinirea activitatii compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor publice se realizează, tara ase limita la acestea, după cum urnieaza:

 • a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii si lucrări, valoarea estimata a acestora, precum si informațiile de care dispun, potrivit competentelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

 • b) transmiterea, daca este cazul, a specificațiilor tehnice asa cum sunt acestea prevăzute la Ari. 155 din Lege;

 • c) in funcție de natura si complexitatea necesităților identificate in referatele prevăzute la lit.a), transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesitați, in urma unei cercetări a pieței sau pe baza istorica;

 • d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum si poziția bugetara a acestora;

ejinformarea justificata cu privire la eventualele modificări intervenite in execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificărilor propuse;

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • (4) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse, servicii si lucrări identificate, precum si prețul unitar/total al necesităților.

 • (5) Prin excepție de la alin.(4), in cazul in care necesitatea nu este previzibila sau nu poate fi identificata in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesității.

 • (6) Ori de cate ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiții:

 • a) modificarea sa se realizeze înainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea in considerare, daca este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice si aprobării acestuia;

 • b) compartimentul intern specializat in domeniul achizițiilor publice sa fie notificat in timp util cu privire la modificarea respectiva, astfel incat sa poata întreprinde toate diligentele necesare realizării achiziției.

3.2.2. SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

Ari, 15.   ( I ) Serviciul Locuințe Sociale isi deslasoara activitatea in baza următoarelor acte

normative, precum si a altor acte care au legătură cu acestea:

Legea nr. 215/2001, republicata a administrației publice locale,

 • -   Legea nr. 114/1996, republicata si actualizata- Legea locuinței,

HG nr. 1275/2000 privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței, actualizata,

 • -   OUG nr. 40/1999, actualizata, privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe,

  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)

  1)

  • g)

  • h)

  • i)

  • j)

  I)


HCL nr. 107/2013 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pei^r^-spâ'fiȚTe'cti.   \

destinația de locuințe sociale,                                                                       \

HCL nr. 106/2013 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor Je g^upfâiȘ^^ |U- i abuziv spatiile cu destinația de locuințe apartinand domeniului publL Ss'i, prt^at>;al municipiului Ploiești.

 • (2) Serviciul locuințe sociale asigura implementarea cadrului normativia'\ < alin. (1), după cum urmeaza:                                                -Z..L-

consiliază publicul in ceea ce privește legislația referitoare la locuințele sociale, cat si in ceea ce privește pe chiriașii proveniti din imobilele revendicate si restituite foștilor proprietari; primește si inregistreaza dosarele de locuințe sociale si dosarele de locuințe apartinand chiriașilor imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății;

completează baza de date referitoare la dosarele pentru locuințele sociale si dosarele chiriașilor evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății;

întocmește corespondenta si răspunde in scris sesizărilor privind situația chiriașilor din imobilele de locuințe sociale;

Asigura secretariatul pentru desfasurarea ședințelor Comisiei de specialitate - pentru protecție si asistenta sociala;

in conformitate cu legislația specifica, intocmeste proiecte de hotarari si rapoarte de specialitate ;

emite avize de plata a chiriei pentru spatiile cu destinație de locuința sociala; intocmeste repartițiile pentru locuințele sociale, ca urmare a hotărârii Consiliului Local, intocmeste si urmărește contractele de Închiriere / acte adiționale pentru locuințele sociale care ulterior sunt introduse in sistemul informatic al Primăriei Ploiești.

alcătuiește anual pe baza documentelor justificative lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale, precum si listele privind repartizarea locuințelor chiriașilor proveniti din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății si le prezintă spre analiza Comisiei Speciale constituita la nivelul Consiliului Local si spre aprobare Consiliului Local Ploiești, tine evidenta chiriașilor din imobilele cu destinația de locuința sociala si a chiriilor practicate asupra acestor spatii si o comunica lunar Serviciului Financiar - Contabilitate.

intocmeste somații prin care chiriașii rau-platnici sunt instiintati sa achite debitele la plata chiriei si / sau întreținerii.

m) intocmeste referate in vederea emiterii dispozițiilor de evacuare pe cale administrativa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 106/ 2013 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

n) sesizează prin adresa consilierul juridic al instituției in vederea chemării in judecata pentru rezilierea contractului de închiriere, evacuării chiriașilor care n-au respectat prevederile contractului de închiriere si.recuperarea debitelor.

o) intocmeste corespondenta specifica.

p) verifica periodic starea imobilelor aflate in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si modul in care chiriașii înțeleg sa respecte prevederile contractului de închiriere.

q) in limita bugetului aprobat, propune masuri pentru repararea si menținerea in stare corespunzătoare de întrebuințare a imobilelor de locuințe sociale.

r)  in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008, modificata si completata privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor, anual se initiaza procedura asigurării obligatorie a locuințelor sociale aflate în administrarea instituției noastre prin PA1D ( Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale ).

s)  intocmeste informări, referate, rapoarte si situații cu privire la domeniul de activitate specific care sunt solicitate de către conducerea instituției, autoritati publice centrale si locale.

 • 3.2.3. SERVICIUL SECURITATEA MUNCII, RESURSE UMANE, REGISTRATURA                 j?


r’t r,,

Art.16 - (1) - Principalele norme juridice care reglementează dire^<$ctivitătea! de5^ securitate si sanatate in munca, stabilind masurile si modul de aplica^^avlp'£, armatoarele:

Constituția României;                                                      '•«««as.

Codul muncii;

Legea securității si sanatatii in munca nr.319/2006;

- Normele metodologice de aplicare Legii nr.3 19/2006,FI.G. 1425/2006 cu modificările si completările ulterioare.

Pentru organizarea si alinierea legislației si acti vitalilor practice de securitatea muncii, la nivelul statelor membre CCE s-a adoptat Directiva Nr.89/319 privind introducerea de masuri pentru imbunatatirea rezultatelor in domeniul securității lucratorilor, considerata drept DIRECTIVA CADRU.

Directiva Cadru conține principii generale referitoare la prevenirea ricurilor profesionale, protecția sub aspectul securității muncii,informarea .consultarea,precum si liniile generale de îndrumare pentru principiile afirmate care stau la baza Legii nr. 319/2006 si acopera toate sectoarele de activitate ,atat publice cat si private.

Astfel este reliefata grija mărită pentru „OM”,Directiva cadru prevede expres ca muncitorii care in cazuri de pericol iminent, serios si inevitabil, părăsesc locul de munca si/sau aria periculoasa.

Principiile care stau la baza legislației in vigoare sunt:

Evitarea riscurilor;

Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

Combaterea riscurilor la sursa;

Adoptarea principiilor ergonom ice;

Realizarea obiectivelor de securitate si sanatate in munca ținând cont seama de progresul tehnic;

înlocuirea a „ceea ce este periculos” prin ce „nu este periculos sau este mai puțin periculos”

Integrarea prevenirii riscurilor intr-un ansamblu coerent care cuprinde producția.organizarea condițiilor de lucru si dialogul social;

Prioritatea masurilor de proiecție colectiva si recurgerea la protecția individuala numai in cazul riscurilor reziduale;

Instruirea adecvata in domeniul securității si sanatatii in munca.

In cadrul responsabilităților sale angajatorul ,are obligația sa ia masurile necesare pentru: Asigurarea securității si proiecția sanatatii lucratorilor;

Prevenirea riscurilor profesionale;

Informarea si instruirea lucratorilor;

Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securității si sanatatii in munca.

21 Obligațiile lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in jniinca

Fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregătirea si instruirea sa .precum si cu instrucțiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu se expună pericolelor de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atat propria persoana cat si alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Lucratorii au armatoarele obligații:

Sa utilizeze corect mașinile ,aparatura,uneltele,substanțele periculoase,echipamentele tehnice /de transport si alte mijloace de producție sau materiale aflate in dotare;

Sa utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat;


Sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune ,1a modificarea,schimbarea, arbitrara a dispozitivelor de securitate   proprii,in   special

.aparaturii,uneltelor,instalațiilor tehnice,instalațiilor de aparare impotrivf’țn utilizeze corect aceste dispozitive ,instalații,echipamente ;

Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnați orice despre care au motive întemeiate sa o considere pericol pentru securilS&ă'^i safratat).jfb lucratorilor,precum si orice deficienta la sistemele de protecție sau de apar^fe^Jfij^twJincendiilor;

Sa aduca la cunostiinta conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana sau de alti participant! la procesul de munca;

Sa coopereze atat timp cat este necesar cu angajatorul si /sau cu lucratorii desemnați, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediu de munca si condițiile de lucru sunt sigure si l'ara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul sau de activitate;

Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislației in domeniul securității si sanatatii in munca si sa ia masurile de aplicare ale acestora;

Art. 17 - (1) Activitățile privind resursele umane desfășurate in cadrul biroului sunt reglementate in principal de următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, (r 2011) cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 188/1999 privind statului funcționarilor publici, (r2 - 2007), cu modificările si

completările ulterioare;

 • - HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei

funcționarilor publici;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcționarilor publici;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si

instituțiile publice, precum si alte acte normative aflate in vigoare;

 • - Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările

ulterioare:

 • - Legea nr. 448/2006 republicata, privind protecția persoanelor cu handicap;

 • - Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 • - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de

munca:

 • - HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificările si

completările ulterioare;

 • - Alte acte normative care se refera la reglementarea drepturilor salariale si altor drepturi ale

funcționarilor publici si ale personalului contractual din sectorul bugetar;

(2)Atributii si competente:

 • a) Asigura activitatea de personal a serviciului public, in limita competentei stabilita prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului municipiului;

 • b) Asigura si răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de munca, modificarea sau încetarea contractelor de munca si celor prin care se reglementează relațiile de munca ale angajatilor;

 • c) Colaborează cu ANFP in vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum si funcțiile publice vacante sau modificările intervenite in funcția publica;

 • d) Creeaza si administrează baza de date cuprinzând evidenta funcțiilor publice si a funcționarilor publici, precum si a celorlalte categorii de angajați;

 • e) întocmește statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local si ori de cate ori apar modificări legale;

 • f) Întocmește anual planul de ocupare a funcțiilor publice, urmărind etapele de promovare;

 • g) Elaborează proiecte de strategii si politici sociale locale pe care le supuneraCfenzei1^1'

aprobării consiliului local, cu aprobarea prealabila a directorului general;             * / t—

 • h) întocmește si pune in aplicare dispozitiile/deciziile de numire si eliberai^ dj.n

personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașa® deji|^Wj lă temporara in alta funcție, de modificare a retribuției cu ocazia majorărilor generale                 /,?

promovare, etc.                                                                               "’ GF Aș-°

 • i) Prezintă lunar Serviciului Financiar Contabilitate, situația privind angajările, irre^țațil^e.^ contracte de munca, modificări salariale survenite in cursul lunii, certificate medicale si concetfrfcl’e odihna;

 • j) Urmărește întocmirea fiselor de post si evaluarea personalului, precum si declarațiile de avere si de interese pentru funcționarii publici;

 • k) Asigura secretariatul concursurilor/examenelor organizate la nivelul instituției pentru angajare/recrutare, promovare, etc.

 • l) întocmește si tine evidenta legitimațiilor si a ecusoanelor angajatilor Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • m) întocmește, la solicitarea șefului ierarhic, statistici, sinteze, analize si informări referitoare la mișcarea de personal din instituție;

 • n) Întocmește, tine evidenta, pastreaza si completează dosarele profesionale ale funcționarilor publici si ale celorlalte categorii de salariati din cadrul instituției;

 • o) Transmite ori de cate ori este nevoie la ITM-Prahova modificările si adaugarile referitoare la contractele individuale de munca din registrul general de evidenta a salariatilor conform HG 500/201 I;

 • p) Răspunde de arhivarea corespondentei din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea;

 • q) întocmește situații pentru ANFP in vederea actualizării bazei de date existente pentru funcționarii publici din cadrul serviciului public;

 • r) Tine evidenta concediilor de odihna, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru îngrijirea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani si alte concedii;

 • s) Asigura implementarea controlului intern-managerial.

De asemenea, consiliază personalul pe probleme de legislația muncii si salarizare, cat si cetățenii care solicita informații in domeniu.

 • (3) Are relații de colaborare cu următoarele instituții:

 • - Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

 • - Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova,

 • - Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova;

 • - Agenția Județeană de Plăti si Inspecție Sociala Prahova;

 • - Casa Județeană de Pensii Prahova;

 • - Institutul National de Statistica;

 • - Direcția de Sanatate Publica Prahova;

 • - Direcția Generala a Finanțelor Publice;

 • - instituții de invatamant.

Art.18 - (1) - Activitatea de registratura organizata la nivelul instituției se desfasoara avand in vedere următoarele acte normative;

Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;

HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, cu modificările si completările ulterioare;

- OG nr.27/2002 - privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor, cu modificările si completările ulterioare;

Alte acie normative emise la nivel local - dispoziții ale primarului.

 • (2) - Principalele atribuții si competente ale activitatii de registratura:

 • a) Primește si 'înregistrează (electronic si in registrele special constituite) corespondenta

adresata instituției si o prezintă directorului general/directorului general adjunct pentru j-’ p repartizare si soluționare;                                                                   Fj.j •' 4

 • b) Transmite corespondenta repartizata către compartimentele/serviciile de sp^i.ă1)Rtte,' pe- baza

de semnătură:                                                                           •,

 • c) Asigura expedierea zilnica a corespondentei adresate altor instituții, persoa:ie"ii'zicc -său juridice;

 • d) Organizează evidenta documentelor primite, întocmite si transmise la nivelul instituției;

 • (3) In desfasurarea activitatii de registratura se respecta întocmai regulile generale privind circulația documentelor prevăzute in Capitolul 4 la prezentul Regulament de Organizare si Funcționare.

3.2.4. SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ

Art.19 - (1) Activitatea juridica - atributiile/responsabilitatile in ceea ce privește activitatea juridica, sunt următoarele :

 • a) asigura reprezentarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești in fata instanțelor judecătorești;

 • b) analizeaza oportunitatea si legalitatea formulării cererilor de chemare in judecata cat si a cailor de atac impotriva hotărârilor pronunțate;

 • c)  formulează întâmpinări, invoca excepții, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședința in dosarele in care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este citata;

 • d)  solicita legalizarea si investirea hotărârilor judecătorești,

 • e)  întocmește dosarele in vederea executării silite;

 • t) acorda consultanta juridica tuturor compartimentelor din cadru! Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • g) acorda consultanta juridica reprezentanților legali ai Asociațiilor de Locatari - din imobilele cu statut de locuințe sociale care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești;

 • h) acorda viza de legalitate pe documentele create in cadrul instituției, precum: decizii ale conducătorului instituției, strategii si documentații ale achizițiilor publice, contracte de achiziții publice, de închiriere, de angajare, de comodat, etc, rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari ale consiliului local, referate pentru proiecte de dispoziții ale primarului;

 • i)  participa la comisii de licitații sau alte comisii, in baza deciziilor directorului general;

 • j)   soluționează petițiile, cererile, adresate serviciului;

 • k) răspunde in scris la notele interne, transmise serviciului.

(2) Autoritatea Tutelara - atributiile/responsabil itatile in ceea ce privește autoritatea tutelara.

 • a) Asigura aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel :

 • - monitorizează si decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului si a persoanei puse sub interdicție, prin autorizarea:

 • 1) vanzarii/cumpararii/inchirierii/administrarii de imobile dar si de bunuri mobile ,

 • 2) acceptării donației

 • 3) acceptare succesiune

 • 4) desch idere/1 ichidare cont

 • 5) ridicare card/pin

 • 6) radiere automobile

 • - inventarierea bunurilor minorilor si a persoanelor puse sub interdicție, pentru care s-a instituit tutela;

 • - verifica modul de îndeplinire a atribuțiilor de către tutore cu privirej minorului sau a interzisului judecătoresc;


 • - la solicitarea notarului public numește curator special care minorul, dar si pentru persoane puse sub interdicție la incheierea actelor dezbaterea procedurii succesorale;

 • - realizează anchete psihosociale la solicitarea instanței de publici, pentru:

 • 1) exercitarea autorității părintești;

 • 2) stabilirea/modificarea locuinței minorului;

  3) stabilirea/majorare/modificare contribuției părinților la întreținerea minorilor; -I) stabilirea /modificare a programului de legături personale cu minorii;

  - realizarea anchetelor sociale in acțiunile de:


 • 5) tagada paternitatii;

 • 6) stabilirea paternitatii;

 • 7) înregistrării tardive a nașterii,

 • 8) punere sub interdicție;

 • 9) ordin de protecție;

I 0) numire curator;

1 I) numire/in locuire tutore;

12) desemnare persoana in vederea delegării drepturilor si îndatoririlor părintești pentru minorii ai căror părinți sunt plecați in străinătate;

- întocmește proiectul de dispoziție primar si referat in vederea desemnării unui curator special pentru reprezentarea in fata instanței de judecata, a persoanei pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție.

b) Asigura aplicarea prevederilor Codului Penal si Codului de Procedura Penala, astfel :
 • - asistarea la audierea minorului in varsta de pana la 14 ani, daca părinții, tutorele, persoanele ori reprezentantul instituției careia ii este încredințat minorul spre creștere si educare, au calitatea de suspect, inculpat, persoana vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente ori martor in cauza ori exista suspiciunea rezonabila ca pot influenta declarația minorului

 • - întocmește anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești, privind solicitările de :

 • a) intrerupere/suspendare/ amanare executare pedeapsa a persoanelor condamnate;

 • b) reabil itare de drept sau judecătoreasca;

 • c) gratiere;

djpentru dosarele penale ce privesc infracțiunile contra persoanei.

 • - întocmește anchete sociale la cererea unitatii sanitare de specialitate, in vederea expertizarii psihiatrice a minorului.

 • c) Asigura aplicarea Legii nr. 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, in sensul asistării persoanelor vârstnice in fata notarului public la incheierea actelor juridice de vanzare-cumparare, donație sau imprumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei varsnice.

 • d) Asigura aplicarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2011- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale in situația in care părinții copilului nu sunt căsătoriți si solicita indemnizație, stimulent de inserție, sprijin lunar.

 • e) Asigura aplicarea Ordinului nr. 1733/2015 - privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocației lunare de plasament, prin realizarea trimestriala a raportului de monitorizare a copiilor pentru care s-a instituit tutela, ce va fi transmis Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala Prahova, pana la data de 5 a lunii următoare celei in care s-a realizat raportul.

f) Asigura aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, actualizata,           Arif

dobândirea si schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, p<in/fnfiuv4ir\tâ-Ke# schimbării numelui minorului, după caz, daca părinții nu se inteleg cu primire/Lv'schinilîțard^ numelui, va hotari autoritatea tutelara.                                               si              iS-’j

 • g) Asigura aplicarea Legii nr. 487/2002, actualizata, - sanatatii mint\le^si>:aZprp.te^eî/

persoanelor cu tulburări pshice, prin                                                   -S.Z

 • - obținerea la solicitarea medicului psihiatru, de date si informații cu privire la'eXÎȘtenta si identitatea reprezentantului legal sau convențional al persoanei cu tulburări psihice ;

 • - inițierea procedurilor necesare desemnării unui alt reprezentant al persoanei cu tulburări psihice, in situația in care medicul psihiatric suspectează existenta unor interese contrare intre pacient si reprezentantul legal sau convențional.

 • li) Asigura aplicarea Ordinului nr. 1134/C- 255/2000 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constaturilor si a altor lucrări medico-legale, prin solicitarea de examinare in vederea eliberării certificatelor medico- legale pentru persoanele puse sub tutela.

3.2.5. SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

Art. 20 - Activitatea serviciului se desfasoara in conformitate cu prevederile:

 • - OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin comun MECTS si MS nr. 5.298/1668/201 I pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sanatate a preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sănătos;

 • - Ordinul MSF nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților, cu modificările si completările ulterioare.

Al t. 21 - (1) In cadrul Serviciului cabinete medicale școlare stomatologie in unitățile de invatamant se desfasoara activitati referitoare la prestații medicale individuale ale afecțiunilor orodentare a elevilor.

(2) Atribuții si competente:

 • a) Aplicarea masurilor de igiena orodentara, de profilaxie a cariei dentare si a afecțiunilor orodentare;

 • b) Efectuarea examinărilor periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor si studenților si trimiterea la specialist a cazurilor care depasesc competenta cabinetului stomatologic școlar;

 • c) Depistarea activa si dispensarizarea afecțiunilor orodentare;

 • d) Urmărirea dezvoltării armonioase a aparatului dento-maxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare;

 • e) Urmărirea refacerii morfologiei funcționale a dinților temporari si permanenti;

 • f) Asigurarea profilaxiei funcționale de condiționare a obiceiurilor vicioase;

 • g) Examinarea parodontiului in vederea decelării semnelor clinice de debut al unei imbolnaviri cronice;

 • h) Examinarea, stabilirea diagnosticului si efectuarea tratamentului cariilor dentare;

 • i) Efectuarea intervențiilor de mica chirurgie stomatologica (extracții de dfnti, incizii de\

abcese dentare);                                                                                   **

 • j) Dispensarizarea, împreuna cu specialiștii stomatologi-parodontologi, aefeMtjbr si !• studenților care prezintă anomalii dento-maxilare si parodontopatii si efectuează tratamentele <

  indicate de aceștia.


3.2.6 SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

Ar(. 22 - Activitatea serviciului se desfasoara in conformitate cu prevederile:

 • - OUC nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin comun MECTS si MS nr. 5.298/1668/201 I pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sanatate a preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sănătos;

 • - Ordinul MSF nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților, cu modificările si completările ulterioare.

Ari, 23 - (1) Asistenta medicala acordata preșcolarilor, elevilor si studenților pe toata perioada in care se alia in unitățile de invatamant se asigura in cabinetele medicale din instituțiile de invatamant.

 • (2) In legătură cu exercitarea profesiei si in limita competentelor profesionale, medicului nu-i pot fi impuse îngrădiri privind prescripția si recomandările cu caracter medical, avand in vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligația medicului de deosebit respect fata de flinta umana si de loialitate fata de pacientul sau, precum si dreptul medicului de a prescrie si recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

 • (3) Examinarea si evaluarea stării de sanatate acordate prin asistenta medicala pentru preșcolari si elevi se asigura conform ordinului comun MECTS si MS nr. 5.298/1668/201 I, avand următoarele componente:

 • - Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi -identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivității, gestionarea circuitelor funcționale, verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica;

 • - Servicii de menținere a stării de sanatate individuale si colective - imunizări, triaj epidemiologie;

 • - Servicii de examinare a stării de sanatate a elevilor - evaluarea stării de sanatate. monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;

 • - Servicii de asigurare a stării de sanatate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecțiuni curente, care nu necesita apelarea la serviciul unic de urgenta - I 12, pana la preluarea copilului de către medicul de familie sau in colaborare cu acesta;

 • - Servicii medicale de asigurare a stării de sanatate - acțiuni medicale curative, acordarea de consultații medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere in regim special si de relete gratuite si acordarea de prim ajutor in caz de urgenta;

 • - Activitati de educație pentru sanatate si de promovare a unui stil de viata sănătos.

 • (4) Asistenta medicala a studenților se asigura in conformitate cu Ordinul MSF nr. 653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților.

Art. 24 - (1) In cadrul Serviciului cabinete medicale școlare medicina generala se desfasoara activitati referitoare la prestații medicale individuale, precum si prestații medicale la nivelul colectivităților.

(2) Atribuții si competente:

lor din grădinițe, Xtdin spatiile de i^atănY^jgțȘ


 • a) Inițierea supravegherii epidemiologice a preșcolari studenților;

 • b) Controlul zilnic privind respectarea condițiilor de igier si alimentație din unitățile de invatamant arondate;

 • c) Vizarea întocmirii meniurilor din grădinițe, cantine anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării une

 • d) inițierea, desfasurarea si controlarea diverselor acti

(instruirea grupelor sanitare, lecții de educație pentru sanatate la elevi, lectorate cu părinții, prelegeri in consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic si administrativ);

 • e) Inițierea cursurilor de educație sexuala si de planning familial, precum si a cursurilor de nutriție si stil de viata;

 • f) Urmărirea modului de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educație fizica);

 • g) Verificarea efectuării periodice a examinărilor medicale stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei, de către personalul didactic si administrativ-gospodaresc din instituțiile de invatamant arondate.

3.2.7. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Ari. 25 - (1) Activitățile desfășurate in cadru! serviciului sunt reglementate de următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata;

 • - OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice si a instrucțiunilor de aplicare a acestuia si raportarea angajamentelor bugetare si legale:

 • - Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice;

 • - Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Lege nr. 273/2006 privind, finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Lege nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • - Ordin MFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Lege nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritarilor sau instituțiilor publice.

(2) Atribuții si competente:

 • a) Asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • b) Ca activitate specializată in măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, asigura înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanta financiară si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerințele interne, cat si in relațiile cu alte instituții publice, Direcția de Finanțe, Trezorerie, Case de sigurari, precum si alte persoane fizice si/sau juridice;

 • c) Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul instituției si a bunurilor primite in administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului;

  entru verificate a sintetică si ci nanciare; j lor la nivelai-, mitate cu nffl


 • d) întocmește lunar, trimestrial, anual balanța de verificare p înregistrărilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitate! precum si principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile fi

  si cea [aqafîWăX A

  1 gf Ww 'u 1. țintit ret nun /ț. j îifele ^contabile 'X •/’

  * ZsX           "O/

  ,v ev


 • e) Utilizează sistemul informatic de prelucrare automată a datei

care se asigura prelucrarea datelor înregistrate in contabilitate, in confor aplicabile, controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice;                             z

 • f) Situațiile financiare anuale, stabilite si intocmite potrivit legii, trebuie să ofere 0».imag'i-n& fidelă a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului si a execuției bugetului de venituri si cheltuieli este situația financiară trimestrială si anuală;

 • g) Tine evidenta clientilor si furnizorilor, a celorlalte creanțe si obligații pe categorii, precum si pe fiecare persoană fizica sau juridică;

 • h) Întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, conform necesităților interne, rezultate din notele de fundamentare a serveiilor de specialitate, precum si in baza Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurărilor sociale;

 • i) Pentru fundamentarea corespunzătoare a veniturilor si cheltuielilor, propunerile de virări de credite bugetare sunt insotite de justificări, detalieri si necesitați privind execuția, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare si a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, pentru fiecare rectificare de buget;

 • j) Controlul financiar preventiv propriu se exercita asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale si/sau patrimoniul si este exercitat conform Ordinului 522/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, si are ca obiective:

 • - angajamentele legale si angajamentele bugetare;

 • - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

 • - modificarea repartizării pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

 • - ordonantarea cheltuielilor;

 • - constituirea veniturilor publice, in privința autorizării si stabilirii titlurilor de încasare;

 • - alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 • k) Organizează si supraveghează inventarierea, care are ca scop principal, stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecărei entitati, precum si a bunurilor si valorilor deținute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a poziției financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercițiu financiar;

 • l) Completează registrele de contabilitate obligatorii Registrul-jurnal, Registrul-inventar si CArtea mare. Întocmirea, editarea si păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • m) Monitorizează circuitul documentelor in instituție;

 • n) întocmește contul de execuție bugetară, lunar, trimestrial, anual care va cuprinde toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul;

 • o) Tine evidenta patrimoniului instituției, inclusiv a activelor fixe corporale care se amortizează pe o durata normală de funcționare cuprinsa in cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima), existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare in cadrul acestor durate. Astfel stabilită, durata normală de funcționare a activului fix rămâne neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia;

 • p) Tine evidenta zilnica, lunara, trimestriala, anuala a stocurilor de materiale si obiecte de inventar, prin organizarea evidentei pe grupe si feluri de stocuri;

 • q) Contabilitatea decontărilor' cu personalul evidențiază drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizațiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporară de munca, plătite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de instituția publica personalului pentru munca prestată (Drepturi plătite conform legislației privind salarizarea salariatilor funcționari publici si contractuali existenta in vigoare la momentul respectiv);

 • r) Contabilitatea drepturilor de natura sociala evidențiază drepturile salari^^jițtjdejmfijjatiile plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap, indemnizații pentru conc&SnlXdt^q&na, precum si cele pentru incapacitate temporară de munca, venitul minim garantat, ajurcfer&^p^uiigș.ițta si ajutoare de încălzire, legitimații gratuite de transport, plătite din fondul de salarn'^goinr^atte^ fonduri cu destinație sociala: (Drepturi plătite conform legislației existenta in vigoare la momentul respectiv):

 • s) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatea financiară se păstrează in arhiva instituției timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar in cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani;

 • t) Depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta;

 • u) Asigura implementarea controlului intern-managerial.

3.2.8. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Art. 26 - Atribuții si competente:
a) urmărirea si controlul derulării contractelor de furnizare utilitati/servicii

monitorizează cheltuielile pentru utilitati si propune masuri pentru eficientizarea acestora; analizeaza propunerile de ajustare a preturilor;

monitorizează modul de exploatare si menținere in funcțiune a instalatiilor/echipamentelor conexe;

întocmește si emitere adrese către furnizorii de utilitati/servicii atunci când acest lucru este necesar;

monitorizează, întocmește si inainteaza către instituțiile care isi desfasoara activitatea in punctul de lucru din Piața Eroilor nr. IA, conform H.C.L. si contractelor de comodat încheiate, repartizarea cheltuielilor privind utilitățile;

b) întreținere, funcționare si gestiune

preia, verifica si introduce in sistemul informatic facturile de utilitati, materiale, servicii, obiecte de inventar, mijloace fixe, întocmește propunerile de angajare in cheltuiala aferente;

- eliberează materiale si rechizite necesare pentru desfasurarea activitatii tuturor serviciilor din cadrul A.S.S.C. conform referatelor de necesitate întocmite;

centralizează referatele de necesitate întocmite de către serviciile A.S.S.C. privind obiectele de inventar, rechizite, materiale de curățenie si întreținere, alte materiale, mijloace fixe, identifica preturile medii pentru produsele respective, inainteaza referatele centralizate către Compartimentul Achiziții Publice;

întocmește si introduce in baza de date a sistemului informatic notele de intrare recepție, fisele de magazie, bonurile de transfer si bonurile de consum pentru gestiunile alte materiale, materiale de curățenie, furnituri de birou, materiale cu caracter funcțional, valori bănești (cartele de masa asistați, bilete călătorie, etc.), materiale sanitare, medicamente, obiecte de inventar si mijloace llxe, reparații curente, atat pentru punctele de lucru ale instituției, cat si pentru cabinetele medicale școlare : grădinițe, scoli, licee, UPG, si le inainteaza către serviciul financiar-contabilitate;

identifica si numerotează in conformitate cu prevederile legale obiectele de inventar si mijloacele fixe din dotarea instituției si a cabinetelor medicale școlare;

recepționează cantitativ si calitativ bunurile si materialele achiziționate, asigura depozitarea si conservarea in condiții optime;

monitorizează si verifica efectuarea pazei si respectarea condițiilor contractuale in toate punctele de lucru care aparțin instituției;

monitorizează si verifica paza, întocmește graficul de paza si celelalte docunie;- P ■

........ "     TStY *

&

o


pentru personalul angajat al instituției care asigura paza la Căminul dtf*B:<iițanv . te tie '


Cosminele 1 I A);

 • c) exploatarea, întreținerea si funcționarea autovehiculelor aflate in dotarea iilp

- eliberează, întocmește, confirma si verifica foile de parcurs si FAZ-uriV autovehiculele aflate in dotarea instituției;

întocmește programările in vederea punem la dispoziția celorlalte comnartimen^d& instituției a mijloacelor auto din dotare pentru efectuarea de anchete sociale specifice, pentru transportul de materiale, rechizite sau obiecte de inventar, in vederea obținerii unei exploatări durabile;

asigura efectuarea alimentarilor cu carburant, a reviziilor, reparațiilor si asigura obținerea asigurărilor obligatorii si/sau facultative, a taxelor de drum pentru dotarea instituției;

mijloacele auto clin


d) alte activitati

întocmește caietele de sarcini pentru procedurile specifice serviciului desfășurate de către Compartimentul Achiziții Publice;

întocmește devize estimative pentru procedurile specifice serviciului desfășurate de către Compartimentul Achiziții Publice;

transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale pentru contractele de furnizare servicii/produse specifice;

organizează, supraveghează si efectuează curățenia in toate punctele de lucru care aparțin instituției, pe caile de acces si spatiile verzi;

menține in permanenta contactul cu reprezentanții centrelor de asistenta aflate in administrarea A.S.S.C. (centre de informare cetateni si recreere pensionari);

participa la activitatea de inventariere anuala si periodica, la operațiunile de casare si/sau declasare a bunurilor care aparțin instituției:

 • 3.2.9. SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

Art.27 - (1) Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu isi desfasoara activitatea in baza următoarelor acte normative:

-Legea nr. 215/2001, republicata a administrației publice locale;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

-Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-Normativele in vigoare domeniul construcțiilor civile, instalațiilor in construcții, energetice.

 • (2) Serviciul Tehnic, Întreținere Patrimoniu asigura implementarea cadrului normativ prevăzut la alin. (1), după cum urmeaza:

 • a). ATRIBUȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA PATRIMONIULUI INSTITUITEI, IN CONFORMITATE CU LEGEA nr. 10/1995 REPUBLICATA, PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCȚII SI LEGEA 213/1998 PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICA SI REGIMUL JURIDIC AL A CESTUIA:

-Stabilește masurile ce se impun pentru buna funcționare, precum si necesarul de surse financiare pentru a promova lucrările de investiții, întreținerea si repararea imobilelor din patrimioniul instituției, in conformitate cu Legea 10/1995 republicata, privind calitatea in construcții si Legea 21.3/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia: clădirea OMV Petrom, Cantina Municipala, Centrul Social de Urgenta, Căminul de Batrani, Centrele de recreere pentru pensionari si locuințele sociale;

-Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fondmi’,țițfe(fei^a elaborării bugetului, urmărește modul de utilizare si asigura gospodărirea fondurilor il^tmdfe ~ lucrărilor de investiții;                                                                     L,/            \

-Răspunde de executarea lucrărilor de investiții publice, respectarea termenii® si e^Ui'âljea I recepțiilor;                                              U ». 1

-Urmărește lucrările de reparații si întreținere ale clădirilor din cadrul ins|ffț^îgei>t^tfOT^‘ legislației in vigoare, verifica calitatea lucrărilor executate si respectarea termeneloKtp^wTvle^^jS lucrări;

-Propune masuri tehnice necesare pentru prevenirea si limitarea urmărilor calamitatilor, catastrofelor si incendiilor;

- întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovării lor in Consiliul Local;

-Monitorizează lucrările executate in regie proprie;

-Asigura evidenta bunurilor care alcătuiesc patrimoniul instituției, conform legislației in vigoare;

-Răspunde de pastrarea si conservarea documentelor referitoare la patrimoniul instituției;

-Asigura actualizarea, conform intrărilor si ieșirilor din patrimoniu, a evidentelor deținute si intocmeste documentația necesara in acest sens;

-Asigura valorificarea bunurilor apatinand patrimoniului, conform legislației in vigoare;

-Conduce activitatea de urmărire si gestionare a contractelor de inchiriere pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința;

-Organizează, coordonează si conduce activitatea de întocmire, urmărire si gestionare a contractelor de inchiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat si convenții pentru folosința temporara- încheiate pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința.

 • b). ATRIBUȚII PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR Legii nr. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, OMFP nr. 1792/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE, PRECUM SI ORGANIZAREA EVIDENTA SI RAPORTAREA BUGETARE SI LEGALE, OMEP 923/2014 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI A CODULUI SPECIFIC DE NORME PROFESIONALE PENTRU PERSOANELE CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV.

-Întocmește referatele de necesitate, caietele de sarcini care cuprind proiectele tehnice (memoriu tehnic, detalii de execuție, antemasuratori, lista cu cantitatile de lucrări, lista cu manopera, deviz general estimative, graficul de lucrări);

-Transmite, daca este cazul, specificațiile tehnice, asa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice;

-Urmărește întocmirea documentelor de comanda, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau după caz, a contractului aflat in derulare;

-In funcție de natura si complexitatea necesităților identificate in referatul de necesitate, transmite informații cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum si poziția bugetara a acestora. Întocmește propunerea de angajare in cheltuiala globala/indivicluala (după caz);

-întocmește ordonantarea de plata;

-întocmește propunerea de reglare;

-Monitorizează contractele prin:

-emiterea comenzilor la prețul stabilit in contract/referatul de achiziție (după caz) pentru achizițiile de servicii si produse, si emiterea ordinului de începere in cazul achiziției de lucrări;

-menținerea legăturii cu prestatorul/executantul/furnizorul (după caz), in vederea respectării caiitatii prevăzute in caietul de sarcini;

Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” XxXT '   <

11      ’ ’ !/ '-Al

. -            .    .„                                                               . 'SX^' "x ,

 • - informarea justificata cu privire la eventualele modificări intervenite in‘cxcc.ut,iak

contractelor/acordurilor cadru, care sa cuprindă cauzele, motivele si        nitâteaS

modificărilor propuse;                                                      .<■■■•                   j

-in ceea ce privește contractele de prestări servicii intretinere stfcparatii/sîjekecuti^ lucrări, are obligația sa urmareasca respectareea condițiilor impuse in Oțetul de șareinX-verificarea calitativ si cantitativ a materialelor folosite, a executării tutufoi’-o.p.erat-itînilor stabilite in contractele de lucrări si, eventual, intocmirea proceselor-verbale in cazul lucrărilor ascunse;

 • - transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • c). VERIFICAREA CUNOAȘTERII SI APLICĂRII DE CĂTRE TOTI AN GAJAT11 DIN SUBORDINE A MASURILOR PREVĂZUTE IN PLANUL DE

PREVENȚIE SI PROTECȚIE, PRECUM SI A ATRIBUȚIILOR SI RESPONSABILITĂȚILOR CE LE REVIN IN DOMENIUL SECURITĂȚII SI

SANA TA TU IN MUNCA.

3.2.10. SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

Art. 28 - (1) Asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cti handicap privind:

 • a) acordarea gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul pentru persoanele cu handicap grav: pe baza situațiilor lunare privind legitimațiile pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață transmise de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si Protecția Drepturilor Copilului se transmite adresa către SC Transport Calatori Expres in vederea întocmirii facturii, care este verificata si transmisa Serviciului Financiar Contabilitate in vederea efectuării plătii

 • b) plata indemnizației cuvenite persoanei cu handicap pe perioada concediului de odihna al asistentului personal: intocmirea statului de plata pe baza datelor transmise de Biroul securitatea muncii, situații urgenta, resurse umane, registratura si transmiterea acestuia către Serviciul Financiar Contabilitate, întocmire adeverințe

 • c) efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali, intocmirea semestriala a unui raport privind activitatea acestora și prezentarea acestuia consiliului local

 • d) acordarea indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, respectiv adulților cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav: primirea dosarelor, efectuarea anchetei sociale, introducerea si actualizarea informațiilor in baza de date, intocmirea statelor de plata, intocmirea deciziilor de acordare/modificare/incetare, eliberarea adeverințe

 • e) efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește sâ se angajeze ca asistent personal

(2) asigura îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale pentru Comisia de Evaluare Medicala pentru Persoane cu I landicap Adulte

IA AM

 • b) intocmirea anchetei sociale si a dovezii necesare depunerii dosarului pcntui^Tp>rtrrc;r-g/^

centru rezidențial prin care se atestă că nu i s-au putut asigura persoanei cu handj&p pim^j^Ti\ # îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate                    [i c,              '■?

 • c) primirea si verificarea cererilor de admitere in centru rezidențial insotitcldșsidocifâ^oe /fi» doveditoare si le transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la regis™iț^^^;gmuei/^ Județene de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

 • (3) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privin<T^M\Ettfmetodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale privind: consilierea si acordarea de sprijin parintilor/reprezentantilor legali privind demersurile legale care se impun a fi întreprinse, evaluarea initiala/evaluarea sociala, intocmirea anchetei sociale, monitorizarea planului de abilitare-reabilitare, intocmirea raportului de vizila/inoniiorizare, colaborează permanent cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova

 • (4) asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 257/20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale la solicitarea Comisiei Teritoriale de Expertiză a capacitatii de Munca

 • (5) asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 228/24 martie 2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004 privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale

 • (6) asigura indeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de proiecție socială "Bani de liceu" modificata si completata privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale

 • (7) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind condițiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrica privind:

 • a) avizarea declarației de venituri pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrica

 • (8) asigurarea indeplinirea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice republicata privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale cu privire la respectarea clauzelor stipulate in actele juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice

 • b) intocmirea actelor necesare in vederea înhumării in cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare

 • (9) asigura indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1134/C/25 mai 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si țesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, Hotărârii nr. 45 l/l aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/27 martie 2003 privind:

a) intocmirea documentației necesare înhumării persoanelor neidentificate si a persoanelor identificate nerevendicate al căror deces a survenit pe teritoriul municipiului Ploiești conform procedurii interne aprobate

 • (10) asigura monitorizarea si implementarea protocoalelor de colaborare încheiate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu ONG-urile acreditate ca furnizori de servicii sociale

 • (11) monitorizează solicitările persoanelor cu o situație sociala, familială, materială și/sau medicală deosebită si colaborează cu DGASPC Prahova, Centrul de Sănătate Mintală Adulți,

  © Ar.

  _______,_________dZ^apătatc Pul|hcă>\

  Spitalul de Psilmrtri'e ^j|ă:|XFasți *


Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Serviciul de Ambulanță Prahova, Direcția Prahova. Casa de Asigurări de Sănătate, medicii de familie, !

Județeană de Pensii, unitățile spitalicești, ONG-uri etc. in vederea identificări Si iniiij^i^n|tariî§. 1 masurilor de protecție sociala corespunzătoare

 • (12) întocmește documentația necesara si supune aprobării Consiliului jfeoa'ț',prâfecje<^0 aflate în situație de extremă dificultate

  hotarare în vederea acordării unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară pi>'niîu/:/ffe'i%dă'p^lb


Art.29 - (1) Compartimentul „Asistenți personali” - înființat în subordinea Serviciului Persoane aflate în dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri în scopul menținerii persoanelor aflate în situația de dependență socială în mediul familial.

Sunt angajate persoane fizice (asistenți personali) care acordă supraveghere, asistență, îngrijire la domiciliu, în baza unui program individual de servicii și recuperare, pentru a preveni sau limita degradarea stării de sănătate, autonomiei funcționale, asigurării unei vieți decente si demne, cat și instituțional izarea.

(2) în ceea ce privește atribuțiile categoriei de personal sus-menționate, acestea se regăsesc în Fișele de atribuții - anexe la contractul individual de muncă, cat și Procedura pentru buna desfășurare a activității de resurse umane. în ceea ce privește asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract individual de munca. în principal fiind:

 • a) realizează activitatea de igiena personală și a camerei și dependințelor persoanei cu dizabilități, de pregătire a hranei și administrarea acesteia, monitorizarea stării de sănătate a acesteia și administrarea medicației prescrise;

 • b)  asistă persoana aflata în situația de dependență, în fața autorității, în protecția și exercitarea drepturilor acesteia;

 • c)  asigură asistența și îngrijirea sociomedicală la domiciliu a persoanei dependente, categorie vulnerabilă datorită limitării fiziologice, discriminării și excluziunii sociale;

 • d) asigură transportul persoanei asistate în diferite locații;

 • e)  ajută persoana asistată să-și dezvolte și să-și antreneze deprinderile;

 • f)  tratează cu respect, bună credință și înțelegere, nu abuzează fizic, psihic sau moral de starea acesteia și păstrează confidențialitatea diagnosticului persoanei asistate.

3.2.11 SERVICIUL SITUAȚII DE URGENTA

Art.30 - (1) Principalele norme juridice care reglementează direct activitatea de aparare impotriva incendiilor si a situațiilor de urgenta sunt următoarele:

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordin MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

 • -  Ordin MAI nr.712/2005 privind instruirea in domeniul situațiilor de urgenta;

 • -  Legea nr.481 /2004 privind protecția civila.

Aceste acte normative care reglementează apararea impotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activitati specifice, masuri, sarcini organizatorice, tehnice, operative care impreuna cu alte norme juridice in vigoare cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurării intervenției operative in cazul situațiilor de urgenta, pentru limitatea si stingerea incendiilor, in vederea evacuării, șalvarii si protecției persoanelor pereclitate protejării bunurilor si mediului impotriva efectelor situațiilor de urgenta determinate de incendii, cutremur sau alte calamitati naturale.

 • (2) Obligații privind apararea impotriva incendiilor si a altor situații de urgența:

/ --

izr Z"7    "• ’

;              .%>•- -'S ,   '

Persoanele din cadrul instituției sunt obligate sa respecte reglementările tehnice'si dispozițiile de apararc împotriva incendiilor si sa nu primejduiască‘„prin deciziile' si laptele lor. viata, bunurile si mediul;

Persoana care observa un incendiu are obligația sa anunțe prin orice mijlOcfsel^Giife/cfe, urgenta si sa ia masuri după posibilitățile sale pentru limitarea si stingerea incendfafVrf, in caz de incendiu, orice persoana trebuie sa ia masuri pentru acordarea primului ajutor când si cat este rațional posibil, semenilor aflati in pericol/dificultate, din proprie inițiativa ori la solicitarea victimei, a autorităților si a personalului serviciilor de urgenta.

(3) In conformitate cu prevederile Legii nr.481/2004 privind protecția civila salariatii sunt obligați:

Sa respecte si sa aplice normele si regulile de protecție civila stabilite de autoritățile administrației publice centrale si locale precum si de conducătorii instituțiilor publice; Sa duca la îndeplinire masurile de protecție civila dispuse autoritățile competente;

Sa informeze serviciile de urgenta profesioniste prin apelarea la nr.de telefon 1 12 despre descoperirea de muniție neexplodata sau alte substanțe periculoase sau situații care pot pereclita siguranța cetățenilor;

Sa participe la pregătirea de protecție civila la locul unde isi deslasoara activitatea;

In toate spatiile /locațiile care aparțin instituției se vor respecta masurile de aparate impotriva incendiilor prevăzute in Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ord.MAI 163/2007,pentru apararea Normelor generale de aparate impotriva incendiilor, celelalte dispoziții generale si normative care au incidența in domeniul apararii impotriva incendiilor si a situațiilor de urgenta, precum si instrucțiunile proprii specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

 • (4)  Conducătorii sectoarelor de activitate/locurilor de munca(sef serviciu/birou ,compartiment,ete),din cadrul instituției,in domeniul apararii impotriva incendiilor au armatoarele obligații principale:

organizează, îndruma si controlează potrivit logislatiei in vigoare, activitatea de stingere a incendiilor in sectoarele de activitate pe care le coordonează;

sa asigure organizarea impotriva incendiilor la locurile de munca din sudordine; organizează si executa instruirea personalului din subordine cu sprijinul cadrului tehnic cu atribuții de P.S.I.;

identifica pericolele de incendiu si ia masuri de înlăturare a acestora;

propun dotarea locurilor de munca cu mijloacele de prima intervenție prevăzute de norme si acționează pentru menținerea acestora in stare de funcționare;

asigura si răspund de instruire personalului pentru intervenția in caz de incendiu ; controlează si urmăresc respectarea respectarea masurilor stabilite pentru executarea lucrărilor cu foc deschis si a regulilor privind fumatul;

răspund de realizarea la termenele stabilite a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce-i revin nemijlocit, precum si a acelora care revin personalului din subordine;

Vor lua masuri pentru ca permanent, caile de acces si evacuare sa ramana libere, neblocate, pentru a permite la nevoie evacuarea in siguranța a persoanelor si bunurilor materiale;

Mențin in permanenta accesul liber la hidranti interiori si la singatoarele din dotare;

Interzic utilizarea instalațiilor electrice, aparaturii acționate electric cordoanelor si întrerupătoarelor electrice cu defecțiuni stirbituri sau grad avansat de uzura;

Răspund de respectarea disciplinei la locul de munca de către personalul din subordine , sancționează in limitele drepturilor legale,sau propun sancționarea celor vinovati de abateri ne la normele de p.s.i


persoanene desemnate de acestea, substanțele periculoase, instalamL^uita^rfe, aparatura si echipamentele de lucru;

Sa cunoască modul de folosire a mijloacelor de prima intervenție pentru stingerea incendiilor din dotarea instituției;

Sa anunțe imediat conducătorii locului de munca apariția unui pericol iminent de incendiu si sa ia masuri pentru limitarea incendiului asigurând prima intervenție pana la sosirea forțelor de intervenție specializate.

In conformitate cu Ordinul nr.262/2010 privind apararea împotriva incendiilor la spatii de construcții pentru birouri la secțiunea a 9-a „clădiri înalte si foarte înalte de birouri "Art.98 se precizează ca exista obligația constituirii propriului serviciu pentru situații de urgenta, astfel incat coroborând cu dispozițiile Ordinului 96/2016 -privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si private pentru situații de urgenta, sa se poata asigura apararea împotriva incendiilor si a diferitelor situații de urgenta ce ar putea pune in pericol viata, integritatea persoanelor si pentru protejarea bunurilor instituției.

3.3. Structuri subordonate directorului general adjunct

3.3.1. COMPARTIMENTUL MEDIATORI SANITARI

Art. 31  (1) Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de

sănătate și acțiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.

(2) Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educație, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban sau de distanța țață de furnizorul de servicii medicale.

Ari. 32 • Obiectivele asistenței medicale comunitare sunt următoarele:

 • a) identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor medico-sociale ale comunității și, în special, ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

 • b) facilitarea accesului populației, în special al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate și sociale;

 • c) promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, inclusiv prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate;

 • d) participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate publică adaptate nevoilor comunității, în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

 • e) furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale ale personalului cu atribuții în domeniu.

  Art. 33 - (1) In cadrul compartimentului mediatori sanitari serviciile sunt așigfjr^eJde^udie med iatori i san itari.                                                                                        -■ < 4^

  (2) Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare de ^tre^^pTr^l^^ care au atribuții legale în acest domeniu, sunt următoarele:                                          1

  a) identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vu' medical, social sau ai sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acest^fg'ș'Kevăjuârârr respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;


â$’z I

Inerabile dnț<p8f)cț^|șî^|®re /£ -x-—

 • b) desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă legătură cu delerminanți ai stării de sănătate, respectiv stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

 • c) furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

 • d) participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controalele medicale profilactice;

 • e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

1) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor și a gravidelor, în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

 • g) supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

li) identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor;

 • i) identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare familială și contracepție, precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

 • j) monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidența specială, respectiv evidența privind tuberculoza, HIV/S1DA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe speciale;

 • k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

 • l) consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale;

ui) furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale:

n) direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale și sociale -și

monitorizarea accesului acestora;

o) organizarea și desfășurarea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din pti alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care j sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

imărie și personal din Vt afecta starea de

p) identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor servicii decât cele

care sunt de competența asistenței medicale comunitare;

q) colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizații neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

r) alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile;

s) întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei.

3.3.2. SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE
Al t. 34 - (1) Este integratorul la nivelul organizației al tuturor acțiunilor ce vizeaza nctivitati in domeniul protecției si asistentei sociale acordate persoanelor fara venituri sau cu venituri mici,aplicând in principal următoarele acte normative:

Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice locale;

Lege nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Legea nr. 292/2011 Legea asistentei sociale;

Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 277/2010 - privind alocația pentru susținerea familiei;

Legea nr. 248 / 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

OUG nr. 1 I 1/2010- privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor; OUG nr. 51/2008, ordonanța de urgenta privind ajutorul public judiciar in materie civila;

Toate actele normative de completare, modificare, actualizare si aplicare a legislației enumerate.

(2) Activitati desl'asurate si competente:
 • a) Evaluarea si monitorizarea aplicării masurilor de asistenta sociala de care beneficiază persoanele din evidenta, precum si respectarea drepturilor acestora;

 • b) Asigurarea aplicații legislației referitoare la combaterea marginalizarii si excluderii sociale;

 • c) Colaborarea cu orice instituție, fundație sau organizație ce ar putea veni in sprijinul persoanelor fara venituri sau cu venituri mici;

 • d) Contribuirea la realizarea si la punerea in aplicare a politicilor, strategiilor si programelor elaborate la nivel local, cu referire la persoanele fara venituri sau cu venituri mici,

 • e) Identificarea continuă a nevoilor persoanelor aflate în situații de risc social si consilierea acestora, adaptarea permanentă la nevoile identificate prin diversitatea serviciilor oferite pe categorii de beneficiari in vederea imbunătățirii condițiilor de viață a persoanelor și familiilor aflate în situație de risc si prevenirea instituționalizării asistaților, creându-le condițiile necesare pentru a rămâne în mediul natural

 • f)  Primirea, verificarea si inregistrarea actelor necesare in vederea acordării venitului minim garantat, verificarea situației bunurilor si veniturilor solicitantului si a membrilor declarați ai familiei acestora in aplicația PATRIMVEN a ANAF la depunerea actelor si periodic din 3 in

  3 luni pentru a stabili îndeplinirea condițiilor de acordare / menținere a benn-t'îdȘj^i-soS.-^Z efectuarea de anchete sociale la depunerea cererii, la intervalele stabilite p/i^ț 2001 consolidata privind acordarea venitului minim garantat si ori de catt §hi eîp^


întocmirea dispozițiilor de acordare / respingere / modificare / suspendare^-1 încetare a venitului minim garantat, transmiterea acestora la A.J.P.l.S

borderouri si la beneficiari, intocmirea listelor cu persoanele apte de munca si transiW^ji^esț^^ la zonele de lucru unde beneficiarii venitului minim garantat prestează activitati lucrați comunității, intocmirea statelor de plata pe baza pontajelor primite de la punctele de lucru si a anchetelor sociale efectuate.

 • g) Primirea, verificarea si înregistrarea actelor necesare in vederea acordării venitului minim garantat, verificarea situației bunurilor si veniturilor solicitantului si a membrilor declarați ai familiei acestora in aplicația PATRIMVEN a ANAF la depunerea actelor si periodic din 3 in 3 luni pentru a stabili îndeplinirea condițiilor de acordare / menținere a beneficiului social, efectuarea de anchete sociale la depunerea cererii, la intervalele stabilite prin Legea 277 / 2010 consolidata privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si ori de cate ori este cazul, intocmirea dispozițiilor de acordare / respingere / modificare / încetare a venitului minim garantat, transmiterea acestora la A.J.P.l.S Prahova pe baza de borderouri si la beneficiari, efectuarea de verificări la solicitarea Inspecției Sociale in cadrul campaniilor anuale de control si transmiterea rezultatelor către Inspecția Sociala si A.J.P.l.S Prahova

 • h) Primirea, verificarea si înregistrarea cererilor privind acordarea alocației de stat pentru copii si a cererilor privind acordarea alocației de stat pentru copiii cu handicap, transmise ulterior la A.J.P.l.S Prahova pe baza de borderouri;

 • i)  Primirea, verificarea si înregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului pentru copii pana la 2 ani, respectiv 3/7 ani in cazul copiilor cu handicap, introducerea acestora in aplicația ASESOFT si transmiterea acestora la A.J.P.l.S. Prahova pe baza de borderouri

 • j)  Identificarea potențialilor beneficiari ai stimulentului educațional, consilierea acestora, primirea, verificarea si înregistrarea cererilor privind acordarea stimulentului educațional, introducerea in aplicația ASESOFT, intocmirea dispozițiilor de acordare/respingere/suspendare plata/reluare plata/incetare plata, verificarea lunara a prezentei copiilor la grădiniță prin efectuarea de vizite inopinate, transmiterea dispozițiilor către beneficiari, intocmirea statelor de plata si transmiterea la A.J.P.l.S. Prahova a situațiilor lunare privind stimulentele educaționale acordate.

 • k) Primirea solicitărilor privind intocmirea referatelor de ancheta sociala in vederea acordării ajutorului judiciar de către Judecătoria Ploiești, efectuarea anchetelor sociale, verificarea veniturilor si a situației bunurilor in aplicația PATRIMVEN si in baza de date a instituției, intocmirea referatelor de ancheta sociala si transmiterea acestora către Judecătoria solicitanta.

 • l)  Luarea masurilor pentru soluționarea, in cadrul atribuțiilor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazurile sociale de pe raza municipiului Ploiești;

 • m) Actualizarea bazei de date informatizata a tuturor familiilor si persoanelor beneficiare ale drepturilor gestionate la nivel de serviciu;

 • n) Fundamentarea proiectului de buget al serviciului;

 • o) întocmirea de statistici, rapoarte, situații referitoare in domeniul de activitate ce sunt solicitate in conformitate cu prevederile legale de către conducerea serviciului public, autoritățile locale, precum si alte instituții, fundații sau organizații;

 • p)  îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducerea serviciului public sau autoritarii locale, specifice domeniului de activitate.

 • (3) Activitățile din cadrul Serviciului Prestații Sociale se realizează sub organizarea, coordonarea si controlul Șefului de Serviciu numit potrivit dispozițiilor legale in vigoare si Organigramei aprobate, funcționar public, ce are in principal următoarele atribuții si competente:

  • a)

  • b)

  • c)


  • d)

  • e) n

  g)


  Organizează, coordonează, indruma, supraveghează si răspunde de activitatefi}.pe'psț)nal uliii■ din subordine;                                                              $

  Elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie si a personalului subJjțMipnat; Contribuie la imbunătățirea nivelului de informare a beneficiarilor, a autorifâțflpr pfentraî^/iși locale, a partenerilor și a opiniei publice asupra oricăror activități și servfei^e'r'ulăite-d^ Serviciul Prestații Sociale

  Respecta si pune in practica dispozițiile conducerii ASSC care le sunt aplicabile; ~"~U£ L Informează conducerea ASSC in legătură cu activitatea pe care o coordonează;

  Asigura climatul necesar bunei desfășurări a activitatii din cadrul Serviciului Prestații Sociale si face propuneri de imbunatatire a activitatii;


  Întocmește Fisa postului pentru salariatii din subordine si realizează periodic evaluarea activitatii acestora


 • h) Inainteaza propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli si, după aprobare, răspund de încadrarea in prevederile acestuia

 • i)  Rezolva corespondenta primita si stabilește termene si responsabilități pentru salariatii din subordine:

 • j)  Controlează conduita personalului din subordine in relația cu beneficiarii si solicitantii drepturilor de asistenta sociala, precum si in relațiile specifice cu autoritati, instituții publice si/sau private, alte persoane fizice sau juridice;

 • k) Soluționează sesizările si reclamatiile in legătură cu activitatea din cadrul serviciului;

 • l)  Asigură respectarea normelor de ordine și disciplină de către salariații din subordine, precum și a Regulamentului Intern;

 • m) Urmărește și participă la efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârșirii de abateri de la Regulamentul Intern și propun conducerii ASSC sancțiunile specifice încălcării raporturilor de serviciu;

 • n) Verifică, prin persoana desemnată, dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și reglementările în vigoare privind securitatea și sănătatea în munca.

 • o) Realizează efectiv o parte din lucrările repartizate in cadrul Serviciului;

 • p) Deslasoara activitati menite sa asigure comunicarea eficienta si permanenta atat intre salariatii din cadrul serviciului precum si la nivelul Întregului colectiv.

 • q) Implementează și aplică controlul managerial intern, urmărește si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite in acest sens in cadrul Serviciului pe care il coordonează si face propuneri de imbunatatire a eficacității acestuia si a proceselor sale;

 • r)  Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducere, specifice domeniului de activitate.

 • s)  Asigura, pastreaza si răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces.

3.3.3. SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

Al t.35 - Principalul obiectiv de activitate al acestui serviciu il constituie acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente încălzirii locuinței in perioada sezonului rece. Acest sprijin se adreseaza persoanelor singure/familiilor, care nu isi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței si ale căror venituri sunt situate in limitele prevăzute de O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 70/31.08.201 1.

Art.36 - Activitățile desfășurate in cadrul serviciului sunt reglementate de următoarele acte normative:

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece cu modificările si completările ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice-de aplicarea a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/31.08.201 1, cu modificarilejsi completările ulterioare:                                                                                                         -■

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.346/11.09.2013 ^iyfncf acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local in conformitate cu prA^efiie O.U.G.' nr.70/31.08.2011;

- Hotararea Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011 fost publicata in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 631 din II octombrie 2013.

Art.37 - Atribuții si competente:
 • a)  Punerea la dispoziția solicitantilor a formularelor de cerere si declarație pe propria răspundere, informarea cu privire la acordarea sprijinului si afișarea condițiilor la loc vizibil;

 • b) Primirea, verificarea si înregistrarea cererilor si declarațiilor pe propria răspundere privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termica furnizata in system centralizat, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri in sezonul rece, atat din bugetul de stat cat si din bugetul local, parcurgând toata procedura necesara de la primirea dosarului pana la acordarea drepturilor, urmărind ulterior condițiile de menținere in plata;

 • c) Efectuarea de anchete sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii, in vederea verificării sistemului de Încălzire utilizat pentru toti solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie electrica;

 • d) ntocmirea si transmiterea către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești a tabelelor cu persoanele majore înscrise in cererile de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței pentru verificarea bunurilor deținute;

 • e) Verificarea datelor primite de la Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești, a bunurilor mobile si imobile deținute de solicitanti pentru conformitate cu datele declarate in cereri, precum si verificarea in Programul de Calcul in vederea stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale si păsări, declarate de solicitanti, pentru a respecta condițiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinței cu energie etermica furnizata in system centralizat, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, conform H.G. nr.778/2013;

 • f)  Introducerea in sistemul informatic a datelor înscrise in cererile si declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței;

 • g) Îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu energie termica, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, din bugetul de stat si din bugetul local, după caz, care vor conține numele si prenume titularului, cuantumul ajutorului acordat si perioada de acordare, iar in cazul beneficiarilor care utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, si data efectuării plătii;

li) Îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de neacordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței cu energie termica, gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, din bugetul de stat si din bugetul local, după caz, care vor conține si motivația respingerii cererii;

 • i) Transmiterea, in termenul prevăzut de lege, atat in scris cat si in format electronic, către furnizori si către Agenția Teritoriala a situațiilor centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie, valoarea ajutorului, codul clientului pentru solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie termica, gaze naturale si codul furnizorului pentru cei care solicita ajutor pentru incalzirea locuinței cu energie electrica, dar si data plătii pentru solicitantii de ajutor pentru încălzirea 1 cărbuni, combustibili petrolieri;

j)  Pe baza situațiilor centralizatoare transmise, respectiv a consumului efe consumatorii vulnerabili, furnizorii calculează cuantumul efectiv al ajutori termica, gaze naturale si energie electrica;

k) In cazul asociațiilor de proprietari, titulari de contracte de furnizare cu


gaze naturale se emit borderouri separate cu beneficiarii ajutorului si cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local;

 • l)  Verificarea si certificarea, in termenele prevăzute de lagislatia in vigoare a borderourilor centralizatoare cu beneficiarii de ajutor care vor constitui documente de plata si transmiterea acestora atat către Primăria Municipiului Ploiești, cat si către Agenția Județeană de Prestații Sociale Prahova in vederea decontării;

m) Efectuarea de anchete sociale, pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea Agenției Teritoriale, pentru verificarea situațiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda prin solicitarea de informații pe baza de protocol altor institulii/autoritati (Casa de Pensii Prahova, DGASPC, Agenția de Șomaj, SPFL Ploiești, etc.) sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitantilor, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

n) Colaborarea cu celelalte servicii din cadrul A.S.S.C Ploiești, dar si cu autorități și instituții publice de la nivel local și județean in vederea stabilirii bunurilor deținute de solicitând, atat pe raza municipiului Ploiești, cat si in alte unitati administrativ-teritoriale;

o) Îndeplinește procedura de emitere a dispozițiilor de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinței si urmărirea recuperării ajutoarelor;

p) emiterea si transmiterea notificărilor de plata pentru beneficiarii carora li s-au emis dispoziții de recuperare si care nu au achitat in termenul prevăzut de legislația in vigoare sumele acordate necuvenit, ulterior raportarea acestora către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești;

q) Punerea la dispoziția organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si ale Agenției Naționale pentru Plăti si Inspecție Sociala a documentelor care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locu iniei.

3.3.4. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

Art.38 - (1) Serviciul Protecția Copilului si Familiei oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de risc/ vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala pentru familiile cu copii aflate in dificultate, cu domiciliul/ reședința in municipiul Ploiești.

(2) Serviciul aplica in principal următoarele acte normative:

-Legea nr. 272/2004 - privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

-Hotararea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere si îngrijire a copilului cu părinți plecați la munca in străinătate si a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

-Ordinul nr. 219/2006 - privind activitatile de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in străinătate;

-Legea nr.l 19/1996 privind actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare; -Hotararea Guvernului nr. 1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara;

Regulamenl Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare”                  O M A «,

zr V- .          •'!'

/♦

-Hotararea Guvernului nr. 75/2015 - privind reglementarea prestării de catfer copiiLdel activitati remunerate in domeniile cultural. Artistic, sportive, publicitar si de modeling^nl

-Legea nr. 217/2003 - pentru prevenirea si combaterea violentei in familie; feoȘ\

-Hotararea Guvernului nr. 1103/2014 - pentru aprobarea metodologici pri^^i'e^+feweă^ obligațiilor ce revin autoritarilor administrației publice locale, instituțiilor si prws'j^rtiSiiF^^ implicate in prevenirea si intervenția in cazurile de copii aflati in situație de risc de pai^ire^^r părinți in unitățile sanitare;

-Ordinul nr. 1733/19 august 2015 privind Procedura de stabilire si plata a alocației lunare de plasament.

Art.39 - Serviciul protecția copilului si familiei are următoarele atribuții, după cum

urmeaza:

 • (1) .Legea nr. 272/2004 - privind protecția si promovarea drepturilor copilului, astfel :

 • - monitorizează si analizeaza situația copiilor din unitatea administrativ teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice;

 • - realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • - identifica si evalueaza situațiile care impun acordarea de servicii si prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • - elaborează documentația necesara pentru acordarea si/sau prestațiilor si acorda aceste servicii si/sau prestații, in condițiile legii;

 • - asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • - asigura si urmărește aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delicvent;

 • - vizitează, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care beneficiază de servicii si prestații si urmăresc modul de utilizare a prestațiilor, precum si familiile care au in îngrijire copii cu părinții plecați la munca in străinătate;

 • - inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protecție speciala in condițiile legii;

 • - întocmește planul de servicii in vederea prevenirii abuzului, exploatării si a oricăror forme de violenta asupra copilului sau separarea copilului de familia sa;

 • - urmărește evoluția dezvoltării copilului si modul in care părinții acestuia isi exercita drepturile si obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție speciala si a fost reintegrat in familia sa;

 • - monitorizează relațiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea părintelui la care nu locuiește in mod statornic copilul, in cazul in care părintele la care locuiește copilul împiedica sau afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanța sau convenit de părinți;

 • - obține dispoziția de stabilire a numelui si prenumelui copilului părăsit in unitățile sanitare, in situația in care nu este posibila identificarea mamei;

 • -  realizează demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului găsit in familie sau intr-un loc public, in situația in care nașterea acestuia nu a fost inregistrata;

 • - înregistrează notificările părinților care exercita singuri autoritatea părinteasca sau la care locuiește copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in străinătate;

 • - colaborează cu Direcția de Asistenta Sociala si Protecția Copilului si transmit acesteia datele solicitate din acest domeniu.

 • (2) . Hotararea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere si îngrijire a copilului cu părinți plecați la munca in străinătate si a serviciilor de care aceștia pol beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, astfel;

- urmărește menținerea relațiilor personale ale copiilor cu părinții care sunt plecați la munca in străinătate;

 • - verificarea, prin vizite periodice, respectarea prevederilor dispozițiilor Art.

Legea nr. 272/2004- privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • - intocmeste fisa de identificare a riscurilor in maximum 72 de ore de la primirea fisei de

observație, in urma deplasării la domiciliul familiei cu copil/copii;

 • - intocmeste planul de servicii, in termen de 30 zile de la constatarea unei 'sitLj.atiLde'risc prevăzute la Art. 5 alin 1-6;

 • - monitorizează implementarea planului de servicii, prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii trimestrial, semestrial,anual, după caz;

 • - sesizează de indata direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului când se constata situații de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta;

 • - înființează si menține un registru de evidenta a copiilor aflati in situație de risc, care va cuprinde cel puțin datele si informațiile care sunt transmise trimestrial direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului;

 • - organizează programe de educație parentala destinate părintelui care se ocupa de creșterea si îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la munca in străinătate, respective persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea si îngrijirea copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate, precum si a celor care au revenit in tara după o perioada de ședere in străinătate alaturi de părinți mai mare de un an;

 • - organizează întâlniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de creșterea si îngrijirea copiilor, precum si cu părintele care se ocupa de creșterea si îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la munca in străinătate;

 • - facilitează si sprijină menținerea unui contact permanent intre reprezentanții unităților de invatamant pe care o fecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de părinți;

 • - incurajeaza părintele sau, după caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabilească acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprindă in mod explicit scopurile, așteptările si responsabilitățile ce revin scolii si familiei;

 • - sprijină părintele sau, după caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.

 • (3) . Ordinul nr. 219/2006 - privind activitatile de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de ingrijirea părinților pe perioada in care aceștia se alia la munca in străinătate, astfel :

 • - efectuează activitati de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de ingrijirea părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in străinătate;

 • - intocmeste un raport de evaluare inițiala pentru fiecare copil identificat, si daca este cazul intocmeste planul de servicii, in vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

- sesizează direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului in cazul in care se impune instituirea unei masuri de protecție speciala asupra copilului;

 • - asigura acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;

 • - eliberează DOVEZI către Agențiile de Ocupare a Forței de Munca pentru parintele/parintii care pleaca la munca in străinătate.

 • (4) . Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare,

 • - efectuează demersurile necesare in vederea înregistrării nașterii copilului găsit;

 • - intocmeste referatele si dispozițiilor privind stabilirea de nume si prenume pentru copiii părăsiți sau găsiți si declararea nașterii lor la serviciul de stare civila;

 • - tine legătură cu Direcția Județeană de Asistenta si Protecție a Drepturilor Copilului cu privire la cazurile de copii părăsiți sau găsiți in unitățile sanitare.

 • (5) . Hotararea Guvernului nr. 1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara, astfel:

- fundamentează si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contribuției părinți lor/reprezentanți lor legali;

 • - realizează planul de servicii pentru copiii expuși riscului de separare in unitățile de educație anteprescolara;

 • - realizează evidenta creselor existente in sistemul public si privat si disponibile;

 • - colaborează permanent cu inspectoratul școlar județean si autoritatea județului;


 • - comunica trimestrial direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului numărul de crese care funcționează la nivel local si. numărul de copii inscrisi.

 • (6) .IIotararea Guvernului nr. 75/2015 - privind reglementarea prestării de către copii de aclivilati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar si de modeling, astfel:

 • - inregistreaza informarea prealabila, insotita de toate documentele prevăzute de legislație, depusa înainte de începerea efectiva a activitatii de către părinții/ reprezentantul legal al minorilor;

 • -  inregistreaza copia certificata a contractului încheiat intre organizator si părinți/ reprezentantul legal al copilului;

- centralizează si transmite in primele 15 zile ale trimestrului situația copiilor care prestează activitati remunerate in domeniile cultural, Artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

 • (7) . Legea nr. 217/2003 - pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, astfel:

include problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si programele de dezvoltare regional, județeană si locala;

 • - dezvolta programe de prevenire si combatere a violentei in familie;

 • - conlucrează cu organizațiile de cult, organizațiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane fizice sau juridice implicate in acțiuni caritabile in ceea ce privește violenta in familie.

(Sj.llolararea Guvernului nr. 1103/2014 - pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor si profesioniștilor implicate in prevenirea si intervenția in cazurile de copii aflati in situație de risc de părăsire sau părinți in unitățile sanitare, astfel:

 • - colaborează cu medicul/ medicii de familie, cu asistenții medicali comunitari sau, după caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificării precoce a gravidei in situație de risc social;

 • - verifica daca gravida in situație de risc social este înscrisa pe lista unui medic de families au, după caz, facilitează înscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;

 • - sprijină si acompaniaza gravida in situație de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de înregistrare a nașterii si de obținere a actului de identitate;

 • - monitorizează gravida identificata in situație de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectuează vizite lunare la domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;

 • - colaborează cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internării acesteia;

 • - informează gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligațiile ce le revin in ceea ce privește creșterea si ingrijirea viitorului copil;

 • - informează gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;

 • - insoteste, la solicitarea acestuia medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate pana la împlinirea vârstei de un an al copilului.

(9).Ordinul nr.1733/19 august 2015 privind Procedura de stabilire si plata a alocației lunare de plasament, astfel:

-întocmește raportul de monitorizare prevăzut in anexa 1 pe care il transmite agenției teritoriale trimestrial pana la data de 5 a lunii următoare celei in care s-a realizat raportul.


itolul 4 - REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

•,.......A

<a/ \ *i

rect de              e’fi'i.


Al t. 40 - (1) Activitățile desfășurate in cadrul procesului de circulație cadrul serviciului public se desfasoara conform celor descrise mai jos:

 • a)     Corespondenta primita prin posta, fax, e-mail, curieri sau di

precum si toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii, se inregistreaza in Registrul general intrări ieșiri, denumit in continuare „RGIE”.

 • b)     Fac excepție de la regula prevăzută la lit. a) cererile privind acordarea prestatiilor/serviciilor sociale, care se inregistreaza in Registre speciale de evidenta - denumite in continuare „RSE” gestionate la nivelul structurilor in a căror competenta este soluționarea. Exemple de prestații/servicii sociale care se inregistreaza in RSE:

ajutor social;

cantina sociala;

incalzirea locuinței (cate un RSE pentru fiecare tip de incalzire); indemnizație concediu creșterea copilului;

stimulent de inserție;

drepturi cf. Art. 31-32 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor;

alocație de stat pentru copii.

 • c)     Toate actele care privesc aceeași problema, se conexeaza la primul act inregistrat, numărul primului act fiind numărul de baza, care determina locul de arhivare al întregii lucrări.

 • d)     Documentele se inregistreaza cronologic, începând cu I ianuarie si terminând cu 31 decembrie al fiecărui an; primul număr din RGIE se va acorda primului volum al RGIE.

 • e)     Actele care se provin direct de la cetateni, se primesc, se inregistreaza si li se aplica, in coltul din dreapta sus, numărul de înregistrare (stampila”Registratura”) si se comunica pe loc, petiționarului, numărul de înregistrare.

 • f)      Actele care vin prin fax, posta (inclusiv posta electronica) sau curieri se inregistreaza in ordinea sosirii lor.

 • g)     In cazul in care in act nu se menționează adresa emitentului, se anexeaza plicul, daca acesta conține adresa respectiva.

 • h)     Actele adresate greșit se inregistreaza si se expediază in maxim 5 zile de la înregistrare, spre rezolvare instituției competente, comunicandu-se aceasta emitentului, respectiv petiționarului.

 • i)      Petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit OG nr. 27/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 • j)     Funcționarii publici si persoanele încadrate cu contract individual de munca sunt obligate sa rezolve numai petițiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis sa le primească direct de la petenti, sa intervină sau sa depună staruinta pentru soluționarea acestora in afara cadrului legal.

 • k)     Documentele de răspuns vor purta numărul de înregistrare al documentului la care se răspunde.

 • l)      Petitia/documentul se soluționează in maxim 30 de zile de la data înregistrării petiției, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila; Prin excepție, termenul de soluționare a adeverințelor este maxim 5 zile lucratoare.

 • m)    Pentru cererile la care legislația in vigoare Stabilește alt termen de soluționare, se vor respecta acele termene.

 • n)     Răspunsurile se comunica petitionarului/institutiei (postai, pe baza de semnătură, etc.), in maxim 2 zile lucratoare de la data la care documentul a fost predat de către compartimenta l/structura in sarcina caruia/careia a fost soluționarea.

 • o)     După rezolvarea lor, documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului arhivistic si se predau la arhiva in al doilea an după constituire.

  p)     In cazul documentelor create din oficiu, se parcurge traseul document, semnare, înregistrare, expediere.

  q)      Este interzisa circulația actelor neinregistrate.

  • (2) Semnarea documentelor:

  Persoanele din cadrul serviciului public care întocmesc documentele..poarta întreaga^


-‘invers': -iedalb^rai^

&

răspundere asupra datelor si conținutului acestora, iar in cazul inserării unor ăâte sau informații eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii. .

Toate documentele întocmite de personalul serviciului public pentru a fi transmise in exterior instituției, vor fi semnate de către director, după caz si de directorul adjunct pentru documentele care emana de la structurile subordonate acestuia, precum si de persoana care soluționat petitia.

In procedurile operaționale privind activitatile desfășurate in cadrul compartimentelor se specifica care sunt documentele care poarta viza de legalitate/control financiar preventiv.

 • (3) Înregistrarea Registrului general intrări ieșiri si a Registrelor speciale de evidenta (RG1E/RSE):

 • a)  Registrele se înregistrează in ordinea deschiderii lor;

 • b) RGIE se deschide in prima z.i lucratoare a anului, primul număr din RGIE acordandu-se primului volum al RGIE;

 • c) Ultimul număr dintr-un volum RGIE se acorda următorului volum RGIE;

 • d) RGIE se inchide in ultima zi lucratoare a anului.

 • e) RSE se înregistrează in RGIE;

 • f)  RSE pot fi sezoniere (ex. RSE cereri acordare ajutor incalzirea locuinței pentru sezonul rece), anuale sau multianuale (ex. RSE cereri acordare ajutor social, cantina, s.a.) in funcție de destinație;

 • (4) Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajeaza financiar instituția se realizează conform procedurilor privind circuitul documentelor financiar contabile.

 • (5) Înregistrarea documentelor, mânuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, se face numai de către persoane împuternicite de Directorul general.

Capitolul 5 - DISPOZIȚII FINALE

Art. 41  - Competentele stabilite prin prezentul regulament nu sunt limitative,

compartimentele vor îndeplini si alte sarcini care rezulta din prevederile legii sau sunt dispuse de conducerea instituției.

Art. 42 - Prezentul regulament intra in vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art. 43 - Modificarea prezentului regulament se va face numai prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art, 44 - Atribuțiile si sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat se concretizează in cadrul fiecărui compartiment prin fisa postului, care se întocmește de către șeful serviciului/biroului/compartimentului, iar după aprobare, se comunica salariatului. Sarcinile si atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate in raport cu schimbările ce survin, fie din cauza reducerii de personal, fie ca urmare a apariției de noi sarcini.

Art. 45 - Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Funcționare si aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activitatii Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este obligatorie pentru toti angajații instituției.

Al t. 46 - La data intrării in vigoare a prezentului regulament, isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul de Organizare si Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare aprobat prin HCL nr. 270/2016 si completat prin HCL nr.402/2016, precum si orice alte dispoziții contrare.

CANTINA SOCIALA PLOIEȘTI

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)


Art. 1 - Definiție
 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului^^^ptC Sociala", înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002 privind înființarea ServicWniji u interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prezentul regulament stabilește procedura de desfășurare a activitatii cantinei si atribuțiile personalului ei de specialitate, iar prevederile acestui regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Cantina Socială", cod serviciu social 8899 CPDH-1 - înființat și administrat de furnizorul Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 001468 / 23.07.2014.

Art. 3 - Scopul serviciului social
 • (1) Scopul serviciului social " Cantina Socială" îl reprezintă asigurarea pregătirii si distribuirii hranei către beneficiarii Legii nr. 208/1997, Legea cantinelor de ajutor social, cu respectarea prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, in vederea depășirii de către beneficiari a situațiilor de dificultate, pentru prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala, promovarea incluziunii sociale si creșterea calitatii vieții.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1) Serviciul social "Cantina Socială" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 208/1997- Legea Cantinelor de ajutor social, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Serviciul social Cantina Socială trebuie acreditat conform prevederilor Ordinului nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, respectiv Anexa nr. 9 - Standarde minime de calitate pentru cantina social.

 • (3)  Serviciul social " Cantina Socială" este înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002 privind înființarea, serviciului public de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și funcționează în subordinea acestuia.

Art. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
 • (1) Serviciul social "Cantina Socială" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principii generale:

 • a) Principiul solidarității sociale ,

 • b) Principiul universalității;

 • c) Principiul planificării si furnizării serviciilor sociale pe baza datelor concrete;

 • d) Adaptabilitatea serviciilor sociale la nevoile si cerințele concrete ,

 • e) Eficacitate si eficienta;

 • f) Parteneriat;

 • g) Participarea la acordarea serviciilor sociale;

 • h) Confidențialitatea.


 • (3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantinei"Sociale" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținânduse cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

li) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei ingrijri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenta sociala.

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Socială" sunt:

 • a) copiii în varsta de pana la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna);

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, pana la terminarea acestora, dar farâ a depăși varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna);

 • d) pensionarii;

 • e) persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

/?• •••

 • g) orice persoana care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioada de 6^hmuLt;90:4ș;.zile pfe an-                              ..            ....... ... .ii

Persoanele îndreptățite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și card.reăV'zeă^.-'Venitujf ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat ifOafeuljlățsțal?ilirea ajutorului social (142 lei/luna), pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor soStă^^uSpi^a unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioada.

(2) Condițiile de acces/admitere la serviciile acordate prin Cantina Socială sunt:

 • a) Serviciile cantinei de ajutor social se acordă pe baza de cerere, însoțită de documentele solicitate privind componența familiei, identitatea membrilor familiei, venitul net realizat de fiecare membru al familiei în luna anterioară celei în care se depune cererea, documente medicale și alte acte considerate necesare de către persoanele desemnate să primească cererile;

 • b) Cererea prevăzută la punctul 1 se completează de către persoana singură sau de către unul dintre membrii familiei, desemnat de aceasta, care are capacitate deplină de exercițiu sau, în cazurile prevăzute de lege, de către curatorul sau tutorele persoanei îndreptățite să beneficieze de cantină socială.

 • c) Acordarea sau neacordarea și stabilirea numărului de porții de hrană va avea la bază ancheta socială efectuată la domiciliul solicitanților, iar în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze date sau informații necesare pentru realizarea anchetei sociale se consideră că persoana sau familia nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea de porții de hrană prin Cantina de ajutor social;

 • d) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, se va comunica solicitantului modul de soluționare al acesteia. în cazul în care răspunsul este favorabil, i se va comunica și modul de acordare al cantinei sociale (gratuit sau cu plata contribuției), obligațiile pe care le are, precum și data de la care va beneficia de serviciile cantinei sociale.

Documentele necesare pentru evaluarea solicitării sunt:

 • >  Cerere tip

 • > Documente privind identitatea

 • >  Copii c.i. / b.i. / p.c. pentru toți membrii familiei care au, inclusiv

 • > Concubin / concubina

 • >  Copii certificate de naștere pentru toți membrii familiei

 • >  Copie certificat de căsătorie

 • >  Copie certificat de deces soț / soție

 • > Copie hotărâre judecătorească de divorț

 • > Copie act încredințare copil

 • > Documente care atestă starea de sănătate

 • >  Copie certificat de încadrare în grad de handicap

 • >  Copie decizie asupra capacității de muncă

 • >  Adeverința medic de familie, din care să rezulte starea de sănătate pentru toți membrii familiei

 • > Documente privind veniturile nete lunare:

 • > Adeverință de salariu

 • > Adeverință de la casa județeană de pensii

 • >  Adeverință de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă

 • >  Certificat fiscal de la serv.public finanțe locale ploiești

 • >  Copie cupon/cupoane alocație copil / copiii

 • >  Adeverința școală copil / copiii cu mențiunea dacă ia / iau sau nu ia / iau bursă socială

 • > Copie cupon indemnizație de handicap

 • > Copie cupon alocație monoparentală / complementară

 • > Copie cupon/cupoane pensie/pensii

 • >  Sentința pensie de intretinere

> Dosar cu șină

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la cerere;

 • b) si starea alocațiilor de hrana pentru beneficiarii de hrana prestat cele 7 zile munca/luna/alocatie; • c) neplata, conform Angajamentului de plata semnat, a contribuției de 30% din venitul pe membru de familie pentru o alocație lunara de hrana;

 • d) inregistrarea a 3 absente nemotivate consecutive la ridicarea hranei.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina Sociala au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) sa fie protejați de letge atat ei, cat si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina Socială au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b)  să anunțe în termen de maxim 5 zile, orice modificare care intervine în ceea ce privește componența familiei sau veniturile realizate de membrii familiei respective;

 • c)  sa prezinte toate documentele solicitate conform anexei ''Lista documentelor necesare acordării serviciilor Cantinei Sociale"' din 6 în 6 luni;

 • d) după caz, să completeze și să depună la dosar, formularul “Angajament”, acestă obligație se referă la categoriile de persoane care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social contra cost;

 • e)  să efectueze numărul de zile de muncă în folosul comunității stabilit la data acordării serviciilor de cantină. Beneficiarii de ajutor social vor efectua un număr de zile de muncă în folosul comunității suplimentar față de norma de muncă stabilită conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de maximum zilelor lucrătoare ale lunii respective;

 • f) să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 7 - Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. intocmirea meniului zilnic pe baza calculului caloric;

 • 3. intocmirea necesarului de alimente pe categorii de produse in vederea achiziționării acestora;

 • 4. asigurarea pregătirii si distribuirii hranei pentru beneficiarii Legii nr. 208/1997, Legea cantinelor de ajutor social.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1 informări despre activitate., legislație, reglementari noi aparate pe sitp-uL instituției, actualizate in timp real;                                                       / fi/ /îOf/W

 • 2. elaborarea de comunicate de presa pentru diseminarea informațiilor catrac^iblț^il;fi®a inlfinjp

cat mai scurt;                                                                        w2                  /

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate publicate periodic pe website-ul Primarie>țBloiesț^y^

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestoră/.de-jwfebvare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reevaluarea periodica a situației asistatilor si analizarea necesității menținerii serviciilor sociale furnizate sau oportunitatea aplicării unor masuri complementare de asistenta sociala;

 • 2. analizarea periodica a impactului pe care il au in comunitate serviciile sociale furnizate;

 • 3. colaborarea cu celelalte instituții publice si cu sectorul O.N.G. in vederea identificării celor mai bune masuri de protecție sociala care se impun pentru fiecare potențial beneficiar;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. standardele de calitate sunt menținute la nivelul optim si datorita efectuării controalelor periodice de către instituțiile abilitate: Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Sanatate Publica, etc.;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea u rină loarei or ac ti vităț i:

 • 1.efectuarea de propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru desfasurarea activi tatii;

 • 2. participarea personalului la programe de instruire si perfecționare, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

 • 3. întocmirea fiselor de post cu atribuțiile fiecărui salariat bine definite si clare;

 • 4. intocmirea periodica a fiselor de evaluare a personalului angajat.

Art, 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social “Cantina Sociala Ploiești” funcționează cu un număr de 16 salariati, , din care:

 • a) personal de conducere: sef centru;

 • b) personal administrativ: 15 salariati, dintre care:

-2 post inspector de specialitate;

-2 post referent;

-1 post magaziner;

-9 posturi muncitor califîcat-bucatar;

-1 post muncitor necalificat.

Instrucțiuni:

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/47.

Art. 9 - Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere:

-sef centru;

 • (2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autorizaților publice; X -are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice’ fof’nie/We discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase, sau politice, stareța materiala, varsta. sexul sau alte aspecte;                                      •.■. .                  J

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitarii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;                                       ’

urmărește ca personalul din subordine sa cunoască, sa isi exercite atribuțiile din fisa postului si sa isi desfasoare activitatea conform regulamentului de funcționare;

verifica registrul de evidenta a numărului de asistați care beneficiază de alimentele de la cantina; verifica si vizeaza procesele verbale cu asistatii care au absentat de la ridicarea produselor; coordonează activitatea zilnica a Cantinei Sociale;

Stabilește sarcini si atribuții pentru personalul din subordine; răspunde de calitatea serviciilor oferite de Cantina Sociala;

are obligația de a verifica zilnic starea de igiena individuala a personalului din subordine si de a depista persoanele care prezintă febra, diaree sau infecții acute ale nasului, gatului sau pielii si de a nu le primi in unitate decât cu avizul medicului;

pe baza meniului orientativ intocmeste graficul de aprovizionare cu materiile prime alimentare necesare, ținând cont de stocurile existente in magazie si de alocația zilnica de hrana;

calculează economiile sau depășirile de alocație pentru asistatii sociali;

efectuează controlul din puct de vedere calitativ si cantitativ asupra alimentelor, materiilor prime si hranei preparate care sunt gestionate de către personalul din subordine;

in zilele de distribuire a alimentelor către asistați verifica modul de organizare a produselor ce urmeaza a se distribui si respectarea normelor de igiena pentru alimente, precum si normele de depozitare;

verifica respectarea fluxului alimentelor astfel incat sa se evite intersectarea fazelor salubre cu cele insalubre;

verifica si certifica spre legalitate listele de alimente, foile de fabricație, procesele verbale de retur alimente in magazie, după procesarea datelor in programul informatic;

verifica si vizeaza procesele verbale de distrugere a produselor care nu permit depozitarea pana la urmaloarea zi de distribuire ( cu termen de valabilitate scurt);

verifica si vizeaza procesele verbale de retur alimente in bucătărie intocmite de către bucătării care au distribuit in funcție de sortimente si de numărul asistatilor care au absentat;

verifica si certifica spre legalitate raportul de gestiune al bucătarului sef si verifica depozitarea alimentelor pana la predarea către magazie;

verifica inscripționarea spatiilor si a meselor de lucru;

verifica depozitarea si starea de igiena a ustensilelor de lucru, a veselei, a ustensilelor de curățenie;

verifica starea de igiena, de curățenie a spatiilor frigorifice si a magaziei, precum si modul de depozitare (etichetarea fiecărui produs cu toate informațiile), stocurile de alimente existente la momentul respectiv( centralizator intocmit de către gestionar);

răspunde de starea de curățenie pentru obiectele aflate pe inventar si pentru spatiile in care acestea sunt depozitate;

are obligația ca zilnic, la începerea si la terminarea programului, sa verifice integritatea spatiilor de depozitare;

tine evidenta analizelor periodice obligatorii pentru persoanele din subordine care sunt implicate in mod direct in procesul de transport, depozitare, manipulare, preparare si distribuire a hranei;


verifica registrul in care personalul din subordine isi declara zilnic starea semnătură;

verifica daca personalul din subordine isi depozitează hainele de strada sj

protecție pentru alimente corespunzător in vestiare si perfecta stare de cfrt^niq^'i^ifi^ monitorizarea temperaturilor la instalațiile frigorifice cu alimente;

-respecta normele P.M. si P.S.I.;                                           V'* —

executa instructajul P.M. si P.S.l. pentru salariatii din subordine periodic si in decizia angajatorului;

intocmeste fisa de prezenta zilnica a personalului din subordine si graficul de concedii de odihna; propune conducerii unitatii, când este cazul, prin referate, sancționarea personalului din subordine;

monitorizează livrările de produse achiziționate la nivelul instituției prin proceduri de achiziție sau prin cumpărare directa;

verifica dosarele pentru acordarea alocațiilor de hrana la cantina sociala;

semnează contractile de prestări servicii către asistatii sociali;

-intocmeste si transmite referatele de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii si lucrări, valoarea estimate a acestora, precum si a informațiilor de care dispune, potrivit competentelor necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte;

-transmite, daca este cazul, specificațiile tehnice, asa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016;

-in funcție de natura si complexitatea necesităților identificate in referatul de necesitate, transmite informații cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum si poziția bugetara a acestora;

-informarea justificata cu privire la eventualele modificări intervenite in execuția contractelor/acordurilor cadru, care sa cuprindă cauzele, motivele si oportunitatea modificărilor

propruse;

-transmite documentul constatator privind modul de indeplinire a clauzelor contractuale.

Nota

Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante, in ultimul trimestru al anului in curs, pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse, servicii si lucrări identificate, precum si prețul unitar/total al necesităților.

Prin excepție de la regula, in cazul in care necesitatea nu este previzibila sau nu poate fi identificata in ultimul trimestru, referatele de necesitate pot fi elaborate in momentul identificării necesității.

Referatul de necesitate poate fi modificat ori de cate ori este necesar, in următoarele condiții: modificarea sa se realizeze inainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea in considerare, daca este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice si aprobării acestuia

- compartimentul intern de achiziții publice sa fie notificat in timp util cu privire la modificarea respective, astfel incat sa poata întreprindă toate diligentele necesare realizării achiziției

-colaborează, după caz, cu compartimentul de achiziții publice pentru elaborarea caietului de sarcini; -intocmeste referatele de necesitate si documentul de comanda, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau, după caz, a contractului aflat in derulare;

- intocmeste propunerea de angajare de cheltuiala globala/ individuala ( după caz ) precum si comenzile către furnizori;

intocmeste ordonantarea de plata si propunerea de reglare;

- monitorizează contractele prin:                                                            O

 • a) emiterea comenzilor la prețul stabilit in contract/ referatul de achiziție (dupaj^z^pe^h;u''x4A achizițiile de servicii si produse si emiterea ordinului de începere in cazul achiziției

 • b) menținerea legăturii cu prestatorul/ furnizorul/ executantul ( după caz), in AteEfițeaJ^^^®ri|

calitatii prevăzute in caietul de sarcini;                                            \r AfW fÂ-

 • c) m ceea ce privește contractele de prestări servicii si execuție lucrări, are obligăfi^sâjmnar^ăsc;

i'^n r> 11 z"1 ■ li t 1 za ii vi >*« ■ > Z*i â 1 nn i      il        n r»    i 1   t r    i (»             z-»n I i In + i x r ni ztn   +-i +«-» +• ■                 r-t-Ut rtlrll A îi    .


t *

_ ... .....

respectarea condițiilor impuse in caietul de sarcini, verificarea calitativ si cantitativ a nîaierialb^ Q* folosite, a executării tuturor operațiunilor stabilite in contractele de lucrări si, eventual, intdemirea proceselor verbale in cazul lucrărilor ascunse.

-verificarea cunoașterii si aplicării de către toti angajatii din subordine a masurilor prevăzute in planul de prevenție si proiecție, precum si a atribuțiilor si responsabilităților ce le revin in domeniul securității si sanalatii in munca.

 • - răspunde de arhivarea documentelor create in derularea activitatii specifice serviciului.

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii.

 • (3) Funcția de sef centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de sef centru trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul industriei alimentare, juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul industriei alimentare, juridic, medical, economic sau al științelor administrative.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de centru se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personalul de specialitate
 • (1) Personalul de specialitate: 1 - în cadrul Compartimentului monitorizare "Cantina Sociala" din cadrul SPSSMA;

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) lace propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Art. 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.:

 • 1) referent;

Atribuții referent

Descrierea sarcinilor ce revin postului : referent treapta IA Implementează prevederile Legii nr. 208/1997, privind Cantinele de Ajutor Social. Consiliază publicul in ceea ce privește legislația referitoare la cantinele de ajutor social ; Primește dosarele de acordare hrana, le înregistrează si inainteaza propunerile șefului de centru , Completează baza de date referitoare la dosarele de acordare hrana de la cantina de ajutor social ;

Efectuează anchete sociale pentru fiecare reclamatie si sesizare care ,i-a fost1 repartizata si intocmeste in scris răspunsurile pentru soluționarea acestora ;                         •  \

Primește corespondenta si răspunde in scris sesizărilor repartizate de șeful ierarhic superior^ Tine evidenta beneficiarilor de cantina de ajutor social, potrivit prevedfâi^r.Le^wîf. 20.8/1^97. întocmește lunar tabelul cu beneficiarii de cartele la cantina de ajut&^sctpiâl'^i pentru c£i cu plata ;

Actualizează lunar, cu dovezile de venit, dosarele beneficiarilor de portii'd^jiraiîâ^Sfoplata, de la cantina de ajutor social, tine evidenta lunara a acestora si o transmite serviciului financiar-contabilitate ;

In baza tabelelor, completează cartelele de masa ; Pastreaza legătură cu Serviciul Cantina Sociala.

Transmite cartelele cu beneficiarii de porții de hrana si modificările intervenite persoanelor responsabile cu verificarea actelor de identitate ale beneficiarilor in timpul distribuirii meniurilor;

In baza proceselor verbale de prezenta propune șefului de centru incetarea acestei forme de protecție sociala pentru beneficiarii care inregistreaza absente.

Alte atribuții :

întocmește răspunsuri la sesizări ;

Are obligația sa cunoască R.O.F. si R.O.I. ale A.S.S.C. Ploiești ;

Are obligația sa cunoască si sa respecte prevederile Legii nr. 477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice ;

Îndeplinește orice alte sarcini incredintate de șeful serviciului sau de conducerea instituției.

 • II) inspector de specialitate;

Atribuții inspector de specialitate

Descrierea sarcinilor ce revin postului : inspector de specialitate gr.IA implementează prevederile Legii nr. 208/1997, privind Cantinele de Ajutor Social.

Consiliază publicul in ceea ce privește legislația referitoare la cantinele de ajutor social ; Primește dosarele de acordare hrana, le inregistreaza si inainteaza propunerile șefului de centru ; Completează baza de date referitoare la dosarele de acordare hrana de la cantina de ajutor social; Efectuează anchete sociale pentru fiecare reclamatie si sesizare care i-a fost repartizata si intocmeste in scris răspunsurile pentru soluționarea acestora ;

Primește corespondenta si răspunde in scris sesizărilor repartizate de șeful ierarhic superior ;

Tine evidenta beneficiarilor de cantina de ajutor social, potrivit prevederilor Legii nr. 208/1997. întocmește lunar tabelul cu beneficiarii de cartele la cantina de ajutor social si pentru cei cu plata ;

Actualizează lunar, cu dovezile de venit, dosarele beneficiarilor de porții de hrana, cu plata, de la cantina de ajutor social, tine evidenta lunara a acestora si o transmite serviciului financiar-contabilitate ;

Sesizează, prin adresa, consilierul juridic al instituției in vederea acționarii in instanța a beneficiarilor care inregistreaza debite restante la plata contribuției de 30%, prevăzută de lege ; In baza tabelelor, completează cartelele de masa ;

Pastreaza legătură cu Serviciul Cantina Sociala.

Transmite cartelele cu beneficiarii de porții de hrana si modificările intervenite persoanelor responsabile cu verificarea actelor de identitate ale beneficiarilor cantinei in timpul distribuirii meniurilor;


In baza proceselor verbale de prezenta propune șefului de centru incetarej£aWJteEtI protecție sociala pentru beneficiarii care inregistreaza absente.

Alte atribuții.

întocmește răspunsuri la sesizări ;

Are obligația sa cunoască R.O.F. si R.O.I. ale A.S.S.C. Ploiești;

Are obligația sa cunoască si sa respecte prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice;

Îndeplinește orice alte sarcini incredintate de șeful centrului sau de conducerea instituției.

HI) referent treapta IA (studii medii);

A(ributii stabilite :

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritarilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască sis a respecte regulamentul de funcționare al unitarii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - tine evidenta cererilor de inscriere la cantina sociala, precum si a dosarelor de acordare/ sistare;

 • - realizează anchete la domiciliul solicitantilor in vederea acordării porțiilor la cantina sociala;

 • - răspunde de registrul de evidenta a numărului de asistați care beneficiază de alimentele de la cantina;

 • - răspunde de registrul de informare a beneficiarilor cantinei; registrul de evidenta a incidentelor deosebite la sediul cantinei si de registrul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • - răspunde de semnarea taloanelor de confirmare - primire hrana, impreuna cu bucătarul de serviciu, in timpul distribuirii alimentelor către asistatii sociali;

 • - tine evidenta cartelelor de masa sistate si asigura indosarierea si pastrarea acestora după utilizare;

 • - intocmeste impreuna cu bucătarul de serviciu procesele verbale cu asistatii care au absentat la ridicarea alimentelor;

-răspunde de registrul de reclamatii si solicitări pus la dispoziția beneficiarilor si verifica periodic cutia pentru reclamatii;

-line evidenta separata a sistărilor si acordărilor de porții pe parcursul lunii in curs;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor răspunde de afișarea vizibila a armatoarelor:

 • - meniul saptamanal;

 • - programul de lucru al serviciului.

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventar, mijloacele fixe, alimentele, etc, aflate in gestiunea sa;

-respecta regulile de igiena generala si de protecție igienico sanitara a alimentelor in cadrul blocului alimentar;

-are obligația sa-si insuseasca si sa-si reîmprospăteze noțiunile fundamentale de igiena necesare activi tatii sale;

-are obligația sa-si declare zilnic, pe baza de semnătură, starea de sanatate;

-răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specifice sectorului de activitate, in timp util, conform programărilor;

 • - răspunde de modul in care isi depozitează hainele de strada si echipamentuj,!'d^/ptf9te.ctie''if&l!ru alimente.de starea lor de curățenie si dezinfectie, precum si de starea de igiena a<vo^tiarțîîtilf?^rsb^l

 • - are obligația sa respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, sa ijiSSț fploșeaSba clecii daca sunt in perfecta stare de curățenie, sa nu le schimbe sectorul pentru care sfaițȘnsW^^onaj^' iar după folosire sa le spele si sa le dezinfecteze inainte de depozitare;

-răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate atat in timpul in care isi fdgJBsoara activitatea, cat si după parasirea acelui sector ( curățenie la locul de munca);

 • - pe perioada absentei din unitate ( concediu ) - preda înlocuitorului, pe baza de proces verbal, toate obiectele de inventar si situația la zi a registrelor din evidenta sa;

 • - intocmeste fisele de calcul caloric pentru fiecare lista de alimente;

 • - întocmește documentul de comanda, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau, după caz, a contractului aflat in derulare;

 • - intocmeste propunerea de angajare a unei cheltuieli globala/ individuala ( după caz), precum si comenzile către furnizori;

 • - intocmeste propunerea de reglare;

 • - monitorizează contractele prin:

 • a) emiterea comenzilor la prețul stabilit in contract/ referatul de achiziție ( după caz) pentru achizițiile de servicii si produse si emiterea ordinului de începere in cazul achiziției de lucrări;

 • b) menținerea legăturii cu prestatorul/ furnizorul/ executantul ( după caz), in vederea respectării calitatii prevăzute in caietul de sarcini;

 • c) in ceea ce privește contractele de prestări servicii si execuție lucrări are obligația sa urmareasca respectarea condițiilor impuse in caietul de sarcini, verificarea calitativ si cantitativ a materialelor folosite, a executării tuturor operațiunilor stabilite in contractile de lucrări si , eventual, întocmirea proceselor verbale in cazul lucrărilor ascunse;

 • - respecta normele P.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii sau șeful ierarhic.

 • IV) inspector de specialitate gr.IA ( studii superioare)

Descrierea sarcinilor ce revin postului :

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

 • - are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autorităților publice;

 • - are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

 • - are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

 • - pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - tine evidenta cererilor de înscriere la cantina sociala, precum si a dosarelor de acordare/ sistare;

 • - realizează anchete la domiciliul solicitantilor in vederea acordării porțiilor la cantina sociala;

 • - verifica registrul de evidenta a numărului de asistați care beneficiază de alimentele de la cantina;

 • - intocmeste. când este cazul, meniul orientativ pentru asistatii cantinei,respectant principiile unei alimentații sanatoase si atingerea necesarului zilnic de calorii, precum si graficele sau referatele de aprovizionare cu materiile prime alimentare necesare, ținând cont de stocurile existente in magazie si de alocația zilnica de hrana;

 • - intocmeste listele de alimente pentru asistați pe baza meniului pus la dispoziție de șeful de centru, respectând gramaj ele conform rețetelor tip si colaborează cu gestionarul si bucătarul sef in vederea realizării meniului;

 • - răspunde de calitatea serviciilor oferite de Cantina Sociala;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor către asistați verifica actele de identitate ale^beneficiarilor cahtifiei;

 • - răspunde de starea de curățenie pentru obiectele aflate pe inventar si pentru spatiile in care acest e.asunt

depozitate;                                                                                 f x.-,   .> /

 • - asigura securitatea bunurilor aflate in gestiunea sa;                                * .              /

 • - are obligația ca zilnic, la inceperea si la terminarea programului, sa verifice integrit^teă'îg^itpl'or de depozitare;

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din gestiunea sa;

 • - isi declara zilnic starea de sanatate sub semnătură in registrul de evidenta;

 • - isi depozitează hainele de strada si echipamentul de protecție pentru alimente corespunzător in vestiar si in perfecta stare de curățenie;

 • - intocmeste documentul de comanda, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau, după caz, a contractului aflat in derulare;

 • - intocmeste propunerea de angajare a unei cheltuieli globala/ individuala ( după caz), precum si comenzile către furnizori;

 • - intocmeste propunerea de reglare;

 • - monitorizează contractele prin:

 • a) emiterea comenzilor la prețul stabilit in contract/ referatul de achiziție ( după caz) pentru achizițiile de servicii si produse si emiterea ordinului de incepere in cazul achiziției de lucrări;

 • b) menținerea legăturii cu prestatorul/ furnizorul/ executantul ( după caz), in vederea respectării calitatii prevăzute in caietul de sarcini;

 • c) in ceea ce privește contractele de prestări servicii si execuție lucrări are obligația sa urmareasca respectarea condițiilor impuse in caietul de sarcini, verificarea calitativ si cantitativ a materialelor folosite, a executării tuturor operațiunilor stabilite in contractile de lucrări si , eventual, intocmirea proceselor verbale in cazul lucrărilor ascunse;

 • - respecta normele P.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii.

 • V) magaziner

Descrierea sarcinilor ce revin postului: magaziner

- arc obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice. Legea nr. 208/1997, Legea privind Cantinele sociale si a actelor normative conexe privind masuri de protecție sociala.

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autorităților publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

-este obligat sa semneze contractul de garanție materiala, conform legislației in vigoare;

-răspunde de introducerea corecta si la timp a datelor in baza de date a programului informatic;

 • - inregistreza intrările - ieșirile de alimente pe baza facturilor si a listelor de alimente in baza de date a programului informatic;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventor, mijloacele fixe si alimentele aflate in gestiunea sa;

-efectuează eliberarea bunurilor si alimentelor din magazie numai pe baza documentelor prevăzute de legislația in vigoare ( liste de alimente, procese verbale, bonuri de consum, de transfer), semnate de cei in drept si avizate de controlul financiar -preventiv;

....... „    ,   .          MX

 • - preda compartimentelor de resort actele de primire si eliberare a alimentelor din mai^iiK^țrtțșmji^iWe si in condițiile stabilite de dispozițiile legale in vigoare;

 • - efectuează punctajul stocurilor din fisele de magazine cu documentele din compt Contabilitate, a căror semnătură certifica stocul cantitativ al fisei de magazine;


1i tnen Wlfjțria'i/cikr * -‘WL /£ ■'

'•z‘'hi'/ ..

 • - urmărește permanent nivelul stocurilor de alimente si aduce la cunoștința conilb^fij^mu/ti^^qXl acestea au atins limitele maxime sau minime;

 • - răspunde de consumarea alimentelor inainte de expirarea termenelor de valabilitate, avartțpwîrcâtia sa instiinteze in acest sens șeful ierarhic;

 • - are obligația sa asigure condiții optime de depozitare a alimentelor incredintate si solicita sprijin conducerii unitatii atunci când este cazul pentru a evita deprecierea, degradarea sau distrugerea acestora;

 • - asigura securitatea bunurilor materiale si a alimentelor din gestiune prin depozitarea acestora in spatii sigure, prevăzute cu grilaje, Iacale, yale;

 • - are obligația ca zilnic, la inceperea si la terminarea programului, sa verifice integritatea spatiilor de depozitare a bunurilor si alimentelor din gestiunea sa, iar in cazul in care constata usi fortate, lacate sparte, etc. anunța imediat conducerea unitatii;

 • - răspunde de corectitudinea preturilor si a stocurilor de alimente pe care le inscrie in listele de alimente sub semnătură;

- respecta regulile de igiena, curățenie si ordine in spatiile de depozitare a alimentelor aflate in gestiunea sa;

 • - pastreza confidențialitatea asupra furnizorilor, precum si asupra preturilor practicate de aceștia;

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din gestiunea sa;

 • - respecta normele S.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii.

VI) muncitori calificați - bucătari Descrierea sarcinilor ce revin postului : muncitor calificat.
 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor;

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritatilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

-pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

-asigura pregătirea si distribuirea hranei pentru beneficiarii Legii nr. 208/1997, legea cantinelor de ajutor social;

 • - gestionează alimentele de la eliberarea lor din magazine pana la distribuirea către beneficiari;

 • - participa in mod direct la incarnarea, descărcarea, manipularea si depozitarea alimentelor in magazine si in blocul alimentar;

 • - răspunde de calitatea si cantitatea hranei preparate;

 • - răspunde de portionarea corecta a materiilor prime, funcție de gramajul stabilit conform rețetelor;

 • - răspundere de numărul porții si de modul cum au fost distribuite pentru produsele care nu suferă modificări termice;

 • - este direct răspunzător pentru numărul porții care intra in calculul gramajului mediu;

 • - răspunde de conservarea zarzavaturilor si legumelor atunci când este cazul;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile material, obiectele de inv aflate in gestiunea sa;

 • - semnează listele de alimente in momentul in care primește de la gi se distribui sau a se prelucra termic;

 • - este obligat sa semneze contractual de garanție materiala, conform

 • - respecta regulile de igiena generala si de protective igieno-sanii alimentar;

  O

  entor, mijloace fixe,. ali'mentele,z^c.

  // 6>/

  istionar materii țe:ptiin]e/pâ' CuthîeaZa.cț

  legislației in vig,

  ara a alimentelor ifL cldf-^Lmio^mui


 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specifice sectorului de activitate, in timp util conform programărilor;

 • - răspunde de modul in care isi depozitează hainele de strada si echipamentul de protective pentru alimente, de starea lor de curățenie si dezinfectie, precum si de starea de igiena a vestiarului personal;

 • - are obligația sa respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, sa nu le folosească decât daca sunt in perfecta stare de curățenie, sa nu le schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire sa le spele sis a le dezinfecteze pentru a le depozita;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate atat in timpul in care isi desfasoara activitatea, cat si după parasirea acelui sector (curățenie la locul de munca)

 • - zilnic are obligația sa prezinte șefului de secție sau înlocuitorului raportul de activitate;

 • - respecta normele S.M. si P.S.l.

VII) muncitor necalifîcat Descrierea sarcinilor ce revin postului: muncitor necalificat.
 • - are obligația sa cunoască si sa respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice,

 • - trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor:

-are obligația sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si autoritarilor publice;

-are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate sa elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materiala, varsta, sexul sau alte aspecte;

-are obligația sa cunoască si sa respecte regulamentul de funcționare al unitarii; -pastreaza confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - participa in mod direct la incarcarea, descurcarea, manipularea si depozitarea alimentelor in magazine si in blocul alimentar;

 • - in zilele de distribuire a alimentelor poate sa intre la distribuirea anumitor produse atunci când este cazul (perioada concediilor) ;

 • - are obligația ca in momentul in care sesizează produse alimentare impropri ( ambalaj deteriorate, bombat, strivit, mucegăit, termen de valabilitate deposit, culoare sau miros necorespunzator, urme de insect sau rozătoare) sa nu le distribuie asistărilor sociali sis a aduca la cunoștința imediat șefului de serviciu, bucătarului - sef sau gestionarului in vedrea scoaterii din consum pe baza unui proces verbal de distrugere;

 • - răspunde de starea de curățenie si de igiena in următoarele sectoare: birouri, vestiar, spălătorie, grupuri sanitare pentru femei si barbate, holuri de la intra in cantina pana la ieșirea din spatele cantinei, curtea interioara si spațiul pentru depozitarea pubelelor de gunoi;

-are obligația sa respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, sa nu la folosească decât daca suni in stare perfecta de curățenie, sa nu la schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire sa le spele si sa Ic dezinfecteze pentru ale depozita;

 • - asigura securitatea bunurilor menționate mai sus;

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din gestiunea sa;

 • - are obligația sa isi declare zilnic starea de sanatate sub semnătură in registrul de evidenta;

 • - isi depozitează hainele de strada si echipamentul de protecție pentru alimente corespunzător iii vestiar

si in perfecta stare de curățenie;                                                          „

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specific sectorului de activitate, in

timp util conform programărilor;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate, atat in timpul in care isi de^fasoaia activitatea,

cal si după parasirea acelui sector (curățenie la locul de munca);                              ®

 • - respecta normele S.M. si P.S.I.;

 • - realizează si alte sarcini stabilite de către conducătorul unitatii.

 • (2) Personalul are statutul de personal contractual iar încadrarea, salarizarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă, se fac în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a legislației referitoare la personalul din sectorul bugetar.

 • (3) Repartizarea sarcinilor de muncă concrete se face de către coordonatorul centrului, pentru fiecare salariat, prin fișa postului completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cazul și după caz, prin decizii emise de directorul general.

 • (4) Fișa postului cuprinde în mod detaliat și concret sarcinile, competențele și responsabilitățile postului, reieșite din legislație și din prezentul regulament.

 • (5) Fișele posturilor se aprobă de către directorul general la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legale intervenite ulterior.

 • (6) Personalul centrului este obligat să cunoască atribuțiile și responsabilitățile ce le revin și să le îndeplinească întocmai.

Art. 12 - Finanțarea centrului
 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local,

 • b) bugetul de stat;

 • c) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Arh 13 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 14 - Personalul centrului are obligația cunoașterii și executării prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare. în acest scop personalul de conducere al serviciului va lua toate măsurile de prelucrare a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare cu personalul din subordine, sub semnătură, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare.

Art. 15 - Atribuțiile, competențele și responsabilitățile cuprinse în prezentul regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislația în vigoare, manualul de proceduri specifice, precum și cu alte acte emise de către conducerea instituției.


CENTRUL SOCIAL DE URGENTA - PENTRU PERSOANE FARA

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)

Art.l - Definiție
 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu af^i^ciuTm^iwfal Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost Ploiești, înființat pfîîr Hotărârea Consiliului Local nr. 168/10.07.2006, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, servicii oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajați! adăpostului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori

Art.2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost, cod serviciu social 8790CR-PFA-1I este înființat și administrat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014. Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost funcționează in Ploiești, Bd. Petrolului nr. 8A.

Art. 3 - Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social "Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost " este de a furniza servicii de găzduire temporară pe timp de noapte, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinserție socială a persoanelor tară adăpost din municipiul Ploiești, în concordanță cu nevoile individuale identificate în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1) Serviciu] social "Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte aprobate prin Anexa nr. 5 la Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost, serviciu social tară personalitate juridică este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 168/10.07.2006 și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte ac^iiftemați^a|^'V materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplic^j^ef

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadWCenti^țffeij^beial de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost sunt următoarele:                        Cu'/Xa /

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egâăjtâteafde/șan^și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și înti'epriifBefea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

1) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, republicată).

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la nn moment dat.

Art.6 - Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost sunt persoane lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuințe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate, nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală).

 • (2) Condițiile de acces/admitere în Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - aci de identitate;

 • - in cazul persoanelor fara acte de identitate, identificarea se realizează de către organele de politie;

 • - dovezi venit: adeverința salariat, cupon șomaj, cupon pensie etc.;

 • - acte medicale unde este cazul.

 • b) Condiții pentru acordarea serviciilor:                                         //      .   , V’X

 • - beneficiarul trebuie sa fie apt din punct de vedere medical pentru a sta în colectivitate-și .nu necesită supraveghere medicală permanenta si/sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente; •

 • - persoanele aflate sub influenta băuturilor alcoolice si/sau a substanțelor halucinogene.nil pot beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului:

 • - persoanele diagnosticate cu afecțiuni psihice nu pot beneficia de serviciile oferite în-cadrul Centrului, cazurile fiind redirectionate către Spitalul Județean de Urgenta Ploiești - secția Psihiatrie ;

 • - persoanele care nu au domiciliul/resedinta în municipiul Ploiești au dreptul sa beneficieze de serviciile centrului social de urgenta, 7 zile calendaristice consecutive ;

 • - persoanele care au domiciliul/resedinta în municipiul Ploiești au dreptul sa beneficieze de serviciile centrului pentru o perioada de 60 zile consecutive; în cazuri excepționale, directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești poate aproba prelungirea acestui termen ;

 • - acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și beneficiar în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - la cererea beneficiarului;

 • - expirarea termenului prevăzut in contractul de furnizare a serviciilor;

 • - nerespectarea clauzelor contractual;

 • - decesul beneficiarului;

 • - forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, încetarea activitatii adăpostului, etc.);

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte l’ara Adăpost Ploiești, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplica;

 • c) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile deslășurate în centru:

 • d) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • e) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap;

 • f) să beneficieze de serviciile medicale și sociale oferite de către centru;

 • g) să folosească baza tehnico-materială a centrului, în condițiile prezentului Regulament;

 • h) să li se asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • i) dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului Regulament;

 • j) dreptul la corespondență pe perioada cazării în centru;

 • k) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • l) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • m) să fie protejați de lege atât beneficiarii, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • n) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte lara adapost Ploiești, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;


 • b) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor

 • c) să respecte prevederile prezentului Regulament de funcționare și re

 • d) să întreprindă demersurile necesare, pentru obținerea unui loc de rr nu refuze nejustificat un loc de muncă, o locuință, alte prestații ș beneficia în condițiile legii;

 • e) să răspundă pentru pagubele produse centrului din vină proprie;

 • f) să participe activ și responsabil la activitățile centrului, atât educative, cât și gospodărești, atât în centru cât și în afara acestuia;

 • g) să accepte investigațiile și tratamentul medical prescris de medicul curant, sub sancțiunea excluderii din centru;

 • h) să mențină curățenia în centru și să manifeste respect și comportament decent față de personalul centrului și față de ceilalți beneficiari;

 • i) să nu incite și să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, tulburarea ordinii și liniștii, atât în centru, cât și în afara acestuia;

 • j) să respecte programul și ora limită de acces în centru, cu excepția cazurilor justificate prin orarul locului de muncă sau alte cazuri speciale.

Art. 7. Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social „Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost Ploiești sunt următoarele;

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. primirea și găzduirea persoanelor fără adăpost cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești, pentru o perioadă determinată de maximum 60 zile, cu posibilitatea prelungirii în situații bine întemeiate;

 • 2. primirea și găzduirea persoanelor fără adăpost care nu au domiciliul pe raza municipiului Ploiești, pentru o perioadă de maximum 7 zile, cu posibilitatea prelungirii în situații bine întemeiate;

 • 3. asigurarea condițiilor pentru efectuarea igienei individuale, deparazitarea dacă este cazul, precum și spălarea lenjeriei beneficarilor;

 • 4. consiliere, suport emoțional în vederea integrării sociale;

 • 5. consiliere și informare a beneficiarilor cu privire la drepturile sociale pe care le au, facilitarea accesului la alte prestații și/sau servicii sociale;

 • 6. sprijin pentru obținerea actelor de identitate și/sau a documentelor de stare civilă;

 • 7. sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și înscrierea la cursuri de calificare/recalificare;

 • 8. sprijin pentru găsirea unei locuințe, precum și sprijin în completarea dosarului pentru obținerea unei locuințe;

 • 9. facilitarea accesului la asistență medicală și educație pentru sănătate. în scopul prevenirii îmbolnăvirii sau acutizării maladiilor preexistente, precum și a bolilor cu transmitere sexuală;

 • 10. asigurarea unei mese calde zilnic;

 • 11. educație formală și nonformală în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare integrării sociale;

 • 12. socializarea și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, familia, acolo unde este cazul.

 • b)  de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. campanii de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii marginalizării si excluziunii sociale;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate, informări;

# <4>Z       v

 • 3. colaborarea cu mass-media centrală și locală (articole în ziare și revisțe, ^ublj^^’on^îp^ emisiuni radio-TV, comunicate de presă, etc.);                                     Cei             * * ’i'

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pdZw;e(^^e^tbra^ de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiiioÂ^eMîfidulțafe^în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane bett^^iafd^WHvit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

  • 1. asigurarea condițiilor minime de viață pentru persoanele tară adăpost;

  • 2. consiliere, suport emoțional în vederea integrării sociale;

  • 3. consiliere și informare a beneficiarilor cu privire la drepturile sociale pe care le au, facilitarea accesului la alte prestații și/sau servicii sociale ;


 • 4. obținerea unor drepturi sociale în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 5. îmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihică prin facilitarea accesului la servicii medicale;

 • 6. accesarea unor cursuri de calificare și recalificare;

 • 7. reintegrarea socială prin: identificarea unui loc de muncă, identificarea unei locuințe, întocmirea dosarului pentru obținerea unei locuințe sociale, obținerea actelor de identitate și a documentelor de stare civilă;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. aplicarea de chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile acordate;

5. analizarea aspectelor consemnate în Registrul de sesizări/reclamații, în vederea identificării unor soluții de optimizare a serviciilor ;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și înaintarea referatelor de necesitate privind necesarul de resurse umane si materiale;

 • 2. asigurarea personalului și a resurselor materiale necesare funcționării centrului, prin bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Art.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social “Centrul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte fără Adăpost” funcționează cu un număr total de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 81/25 februarie 2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, din care:

 • - personal de conducere - șef centru: lpost;

 • - personal de specialitate - asistent social si inspector de specialitate (cu atribuții de asistenta sociala): 2 posturi;

 • - personal cu funcții administrative: 5 posturi muncitori necalificati; Raportul angajat/beneficiar este de 8/44

Al t. 9 - Personalul de conducere este:
 • (1) - șef centru.

 • (2) - Atribuțiile personalului de conducere sunt următoarele;

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) înLocmește raportul anual de activitate, elaborează rapoarte, informări privind activitatea centrului;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri iile societății civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor, proprii d&.așigurare-:a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care8 șâ^iășpupdă nevoilor persoanelor beneficiare;                                                                 ?- . "’<>     -

 • e) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrulo^A

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • g) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • h) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • i) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • k) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • l) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorului centrului se face în condițiile legii.

Art. 10 Personalul de specialitate
 • (1) asistent social (263501);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) primește cererile prin care se solicită acordarea de servicii în cadrul Centrului Social de Urgență pentru Persoane Adulte fara Adăpost;

 • b) informează și instruiește cetățenii pentru cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au precum și a documentelor necesare pentru întocmirea dosarelor;

 • c) participă la identificarea beneficiarilor împreună cu Poliția și celelalte instituții implicate în această activitate:

 • d)  întocmește fișele de evaluare inițială si verifica legalitatea actelor prezentate de către solicitant/benetîciar;

 • e) efectuează anchetele sociale în baza cărora se va propune acceptarea sau excluderea solicitantului din centru;

1) întocmește Planul individualizat de asistență și îngrijire în cadrul căruia vor fi prevăzute și planificate serviciile acordate fiecărui beneficiar și se asigura ca beneficiarul semnează contractul de acordare a serviciilor;

 • g) monitorizează implementarea Planul individualizat de asistență și îngrijire;

 • h) prezintă beneficiarilor Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului;

 • i) aplică beneficiarilor chestionare privind gradul de satisfacție față de serviciile acordate;

 • j) realizează demersuri pe lângă serviciile competente pentru obținerea drepturilor prevăzute de lege (acte de identitate, venit minim garantat, înscrierea la medicul de familie, luarea în evidență ca șomeri,


  înscrierea la cursuri de calificare/recalificare, obținerea actelor de studii, a câ'mțfel,>țț' înaintarea dosarului în vederea obținerii unei locuințe etr. ¥                        :                  j

  zĂ A

  Jir.i

  reînaintarea dosarului în vederea obținerii unei locuințe, etc.);

kjmediază conflictele dintre beneficiari;.

 • l) colaborează cu personalul de îngrijire în ceea ce privește distribuția beneficei

potrivit nevoilor specifice ale acestora;                                                              o

 • m) prezintă informări despre activitatea desfășurată și rezultatele obținute în implementareăTPiânurilor de asistență și îngrijire;

 • n) participă la elaborarea de măsuri și strategii privind desfășurarea activității în cadrul Centrului;

 • o) respectă normele de protecția muncii și acționează pentru prevenirea producerii de evenimente negative.

Art.l I - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire
 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social:

 • a) muncitor necalificat - 5 posturi

 • (2) Atributii:

 • 1. primește zilnic beneficiarii in centrul social de urgenta, asigurând respectarea regulilor de intrare si ieșire din centru;

 • 2. asigura curățenia in centul social de urgenta si buna funcționare a echipamentelor;

 • 3. asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor existente;

 • 4. aduce la cunoștința șefului ierarhic orice conflict existent intre beneficiarii centrului, intre aceștia si personalul centrului;

 • 5. cunoaște si aplica normele de protecția muncii si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor, a regulilor de igiena a muncii;

 • 6. îndeplinește orice alte sarcini dispuse de șeful ierarhic si de conducerea instituției publice;

 • (3) Personalul are statutul de personal contractual iar încadrarea, salarizarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă se fac în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a legislației referitoare la personalul din sectorul bugetar.

 • (4) Repartizarea sarcinilor de muncă concrete se va face de către coordonatorul centrului, pentru fiecare salariat, prin fișa postului completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cazul și după caz, prin decizii emise de directorul Direcției.

 • (5)  Fișa postului va cuprinde în mod detaliat și concret sarcinile, competențele și responsabilitățile postului, reieșite din legislație și din prezentul regulament.

 • (6) Fișele posturilor se aprobă de către directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legale intervenite ulterior.

 • (7) Personalul centrului este obligat să cunoască atribuțiile și responsabilitățile ce le revin și să le îndeplinească întocmai.

 • (8) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului și evaluarea anuală a performanțelor profesionale, se vor face de către șeful ierarhic superior și vor fi aprobate de directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Art. 12 - Finanțarea centrului
 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor se asigură în condițiile legii din următoarele surse:

 • a) bugetul de stat:

 • b) bugetul local;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară/străinătate;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI /’

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr. 867/2015)1

Art. 1 - Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Se?vicirâ.uisocial "Centrul de zi pentru copii preșcolari", înființat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/2002, privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari’ in Municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2002, in vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari’ cod serviciu social CAEN 8891, înființat și administrat de Administrația Serviciilor sociale Comunitare, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014,

Art. 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" este asigurarea unui mediu securizat si armonios de dezvoltare a copiilor ajutandu-i pe părinții beneficiarilor in depășirea problemelor de risc social.

Contribuie la imbunatatirea calitatii vieții persoanelor din punct de vedere personal, economic, social, cultural prin consolidarea coeziunii sociale, a dialogului si a integrării in societate a grupurilor marginalizate sau vulnerabile. De asemenea oferă de asistenta pentru familiile aflate in dificultate avand un caracter deschis către comunitate prin colaborarea cu alte instituții si servicii. Este o veriga de legătură intre copil-familie-comunitate si stimulează responsabilizarea părinților in ceea ce privește creșterea, educația, stimularea generala a copiilor, fara insa a inlocui familia.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1)  Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

 • (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari’ este înființat prin: Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/2002, privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari” in Municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2002.

Art. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social
 • (I) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în

 • 7, . f" convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie'la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.                   ’

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "CeKtrului de.zi pentru copii preșcolari" sunt următoarele:                                                                ,?

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare:

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în Cecxi__ ,ce". privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • e) deschiderea către comunitate;

 • f) asistarea persoanelor Iară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • g) respectarea demnității copilului;

 • h) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social;

 • i) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • j) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • k) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • p) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

r) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

s) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență social;

t) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

u) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

 • v) asigurarea dreptului de a alege.

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari’sunt:

 • a) copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 6 ani, părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării de copii;

 • b) copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

 • c) copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

 • d) copii afiați în situație de risc (proveniți din familii numeroase/monoparentale/dezorganizate/cu un nivel scăzut de cultură și educație), existând posibilitatea de abandon școlar și familial;

 • e) alte categorii de persoane cu situații similare propuse de instituțiile colaboratoare.

 • (2) Condițiile de acces/admitere a potențialilor beneficiari în centru sunt următoarele:

 • a) familiile să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreține și pentru a-și asigura necesarul de trai zilnic;

 • b) să existe riscul instituționalizării copiilor;


  c) să se afle în situație cu risc de abandon familial și școlar;


w *J

 • d) să existe o situație de vulnerabilitate/dificultate, pentru depășirea căreia estl|oiș^o^cld'’,iiiasiyri' Je

suport și asistență din partea comunității locale (existența unei disproporții vădite              ';e^&afor

financiare/materiale și nevoile reale ale familiei; situații medicale grave în familis^^'i^cj.ajțufbj^uare afectează capacitatea de munca a reprezentanților legali ai acestuia; posibilitatea agraVării-problemelor familiale de natură locatică, etc.);

 • e) imposibilitatea de a-si ajuta copiii (din motive independente sau nu de voința lor) deoarece aceștia au cerințe educative speciale.

Acte necesare:

 • a) cerere către Centrul de zi pentru copii preșcolari ;

 • b) anchetă socială întocmită la domiciliul copilului potențial beneficiar de către personalul de specialitate din cadrul Centrul de zi pentru copii preșcolari care cuprinde informații privind părinții sau reprezentanții legali ai copilului, componența familiei, felul și dotarea locuinței, situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate ale membrilor familiei;

 • c) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul;

 • d) aviz epidemiologie;

 • e) mpii după actele de identitate - copil / părinți / reprezentanți legali;

 • f) adeverință de venit sau după caz, cupon pensie ori declarație venit;

 • g) certificat de căsătorie, sentință de divorț/ copie, certificat de deces (în funcție de caz).

Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • b) când se constată, în urma desfășurării anchetei sociale, depășirea situației de nevoie sociala care a stat la baza furnizării serviciilor sociale specializate;

 • c) când absentează 30 zile cumulate neanuntat;

 • d) la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;

 • e) când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale și in Regulamentului de Ordine Interioară.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari" au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să respecte regulamentul de ordine interioară din instituție;

 • c) să participe la activitățile organizate de instituție;

 • d) să respecte programul Centrului de zi pentru copii preșcolari,

 • e) să aibă o comportare civilizată;                                                        '      7

 • f) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personalii:

 • g) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;                         —L-—-

 • h) să stabilească o relație de colaborare cu personalul centrului în acordarea serviciilor sociale, în interesul superior al copilului;

 • i) să respecte clauzele și termenele menționate în contractul de furnizare a serviciilor sociale încheiat cu Centrul de zi pentru copii preșcolari;

 • j) să respecte ora de sosire și de plecare în și din incinta centrului;

 • k) părinții au obligația de a participa la ședințele stabilite de comun acord cu personalul centrului în vederea interesului superior al copilului;

 • l) să anunțe din timp centrul în situația în care copilul este în imposibilitatea frecventării programul centrului mai mult de o zi.

Art. 7 - Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

In activitatea centrului se respectă structura anului școlar

Programul zilnic al Centrului de zi pentru copii preșcolari este:

08.00-08.30: - Primirea copiilor;

08.30-09.00: - Micul dejun;

09.00-10.30: - Activități la alegere;

 • 10.30- 1 1.30: - Activitati obligatorii;

 • 11.30- 12.00: - Activitati recreative; Jocuri in aer liber;

12.00-13.00: - Prânzul;

13.00-15.00: - Program de somn;

15.00-16.00: - Plecarea copiilor; .

Accesul în grădiniță al părinților (in afara programului de consiliere) se realizează după cum urmează:

-dimineața între orele 7.30 - 8.00;

-la prânz, la ora 12.30;

-după-amiază între orele 15.00-16.00

-in situații speciale (starea sănătății, activități extrașcolare ale copiilor sau alte situații) copiii pot pleca însoțiți de aparținători după servirea mesei de prânz.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora;

 • - colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (scoli, unitati sanitare, biserica, politia, etc.) in vederea posibililor beneficiari;

 • - inițierea si organizarea de acțiuni de informare a comunității in ceea ce privește serviciile oferite, rolul sau in comunitate,precum si despre importanta existentei acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora;

 • - clientii se pot adresa direct acestui serviciu sau prin referire din partea autoritarilor locale, organismelor private sau a altor instituții relevante in vederea prevenirii abandonului școlar si familial.

 • c) elaborarea de rapoarte de activitate saptamanale si anuale vizate de către furnizorukde servicii; • / <

 • d) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de-promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor , de dificultate în care- pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit ..scopplui acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • e) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: '

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 1) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

Operațiunile și acțiunile centrului se derulează in conformitatea cu Ordinul 24/2004 privind Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.

Ari. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" funcționează cu un număr total de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 81 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcții al ASSC Ploiești, din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru -1 post

 • b)  personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar - 7 posturi;

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 8/24.

Art. 9 - Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere este:

- șef centru;

 • (2) - Atribuții sef centru:

Organizează campanii de informare a comunității in ceea ce privește serviciile oferite de centru, prin întocmirea materialelor promotionale si distribuirea lor in diverse instituții, in colaborare cu echipa

 • 1. Efectuează anchete sociale, in colaborare cu echipa pluridisciplinara, după caz, in vederea integrării copiilor cu risc social in centrul de zi;

 • 2. Vizeaza primirea in unitate a copiilor aflati in Centrul de zi;

 • 3. Răspunde de buna funcționare a Centrului Ia parametrii proiectați fiind responsabil de buna desfășurare a programului Centrului urmărind scopul, obiectivele și sarcinile realizate de echipa,

 • 4. Urmărește obținerea rezultatelor scontate pe plan local;

 • 5. Întocmește documentele necesare bunei funcționari a centrului si instiinteaza beneficiarii despre activitatatile centrului afisandu-le pe hol (misiunea, viziunea centrului de zi, carta drepturilor copilului, programul zilnic);

 • 6. Stabilește principii de funcționare optima in relația cu copiii si familiile lor privind codul de conduita, aducand la cunoștința personalului si beneficiarilor, conținutul acestuia;

 • 7. Întocmește condițiile prevăzute de funcționare interioara printr-un angajament, pe care-1 aduce la cunoștința beneficiarilor;

 • 8. Stabilește responsabilitățile fiecărui membru al echipei și urmărește modul în care acesta își îndeplinește sarcinile;

 • 9. întocmește planul anual de acțiune, in colaborare cu echipa. Acordă asistență pe tot parcursul programului, lucrează direct cu echipa și se implică în rezolvarea dificultăților coordonând calitatea serviciilor de sanatate, educație, consiliere, terapie, îngrijire, hrana, petrecere a timpului liber si a altor activitati de socializare, care determina dezvoltarea armonioasa a personalității copiilor;

 • 10. Cunoaște programul, obiectivele, activitățile, rezultatele scontate, metodologia, indicatorii ce trebuie urmăriți și instrumentele de monitorizare, evaluare și raportare;

 • 11. Informează toți membrii echipei în legătură cu modificările aparute in program

/

 • 12. Vizeaza Planul Personalizat ele Intervenție (PPI) tuturor copiilor si se a^igum du ■'punerea,i&' aplicare a obiectivelor si de veridicitatea datelor consemnate in conținuturile lor; '

  latelor consemnate in conținuturile lor; ’• $               \ A

  planului calendaristic al proiecului personal™^ iwSW «J torizare și raportare interna;

  hp nri PQtP npvmp mi tnnffl ArhinQ intprrlîcrini in


 • 13. Verifică și asigură respectarea j

 • 14. Organizează sistemul de monitorizare și raportare interna;

 • 15. Ține ședințe de lucru ori de câte ori este nevoie cu toată echipa interdisciplină^^.


 • 16. Realizează monitorizarea și evaluarea ppi pe baza indicatorilor stabiliți, culegfe^J^^E'xU membrii echipei cărora le solicită rapoartele lunare;

 • 17. Răspunde și participă la toate acțiunile publice, ședințele pe plan local;

 • 18. Supervizează si evalueaza periodic activitatea personalului de specialitate din subordine;

 • 19. Urmărește si se asigura de calitatea modului de igienizare in spațiul centrului, verificând dezinfectia veselei si spalarea optima a lenjeriilor de pe patuturile copiilor;

 • 20. Controlează respectarea programului zilnic de îngrijire, hrana, educație, consiliere,terapie din unitate;

 • 21. Realizează rapoarte de activitate ale Centrului de zi ori de cate ori este solicitat;

 • 22. Controlează prezenta zilnica a personalului din subordine si intocmeste graficul de concedii de odihna;

 • 23. Propune conducerii unitatii, când este cazul, prin referate scrise, sancționarea personalului din subordine;

 • 24. Întocmește note interne in vederea desfășurării activitatii de control;

 • 25. Se asigura de respectarea celor cuprinse in angajamentul semnat de beneficiarii centrului prin interacțiunea cu ei, atenționând u-i in privința obligațiilor asumate, in cadrul ședințelor organizate;

 • 26. Participa la întâlnirile periodice dintre parinti/educatori/psihologi, când este cazul;

 • 27. Întocmește referate de necesitate in vederea achiziționării de bunuri materiale, rechizite si echipamente necesare pentru derularera activitatilor educaționale specifice centrului;

Se asigura de respectarea prevederilor protocolului de colaborare cu Grădiniță 23 in ceea ce privește asigurarea hranei copiilor din centru, prin transmiterea zilnica către aceasta instituție a situației cu numărul de copii beneficiari, in intervalul 8.20-8.30, conform prezentei copiilor din evidenta noastra;

Semnează zilnic listele de alimente in colaborare cu asistentul medical, bucătarul si reprezentantul Grădiniței;

Vizeaza situația lunara emisa de Grădiniță 23 in ceea ce privește asigurarea preparării hranei copiilor din centru;

Acorda viza de certificare in privința realitatii, regularității si legalității pe referate si facturi;

Executa instructajul S.S.M. si P.S.I.;

Răspunde de administrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotare;

Utilizează în modul cel mai eficient resursele locale (umane, financiare, materiale);

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Al t. 10 - Personalul de specialitate de îngrijire și asistență*9). Personal de specialitate și auxiliar
 • (1) Personalul de specialitate:

 • a) educator-puericultor (234203): - 2 posturi

 • b) psiholog (263411): - 2 posturi

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

,                                                                                   > M. Â'

ANEXA NR.3 ia Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” / ■<£.           • ' x

'"' 3' '• / : <"■ ■’

resurse;


 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazuri16r,i?idei;ifificăfii' de '■

  li fi • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

  siguranța


 • d)  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Psihologii:
 • 1) Elaborează materiale informative si desfasoara activitati de informare la nivelul comunității, in ceea ce privește serviciile oferite si benefiiciile acestora, pentru copil si familie, împreuna cu echipa;

 • 2) Întocmește chestionare pentru părinți si interviuri observationale comportamentale, in scopul identificării nevoilor beneficiarilor;

 • 3) Studiază climatul familial si analizeaza problemele psiho-socio-familiale in scopul intervenției terapeutice, pentru realizarea echilibrului copil/familie;

 • 4) Observa si efectuează împreuna cu celalalt specialist si in colaborare cu educatorii specializați, evaluarea dezvoltării copiilor din punct de vedere psihologic, in vederea identificării capacitatilor, dificultăților de comunicare/invatare/adaptare cu scopul stabilirii etapelor de intervenție, funcție de caracteristicile psiho-individuale si comportamentale specifice fiecărui copil;

 • 5) Stabilește diagnosticul copiilor cu probleme de relationare si adaptare pe fondul tulburărilor de limbaj (precizează dificultățile întâmpinate de copil, apreciaza posibilitățile de comunicare de care dispune copilul);

 • 6) Oferă consultanta psihologica părinților, in scopul stabilirii corecte, realiste a problemelor descoperite in dezvoltarea/adaptarea copiilor;

 • 7) Completează fisele de evaluare initiala/periodica pe toate ariile de dezvoltare,consemnând progresele/ regrele/stagnarile copiilor, împreuna cu celalalt specialist;

 • 8) Interpretează datele obținute si elaborează recomandările pe care le considera necesare, stabilind tipurile de dificultăți întâmpinate;

 • 9) Desfasoara activitati de incadrare a copiilor in programul terapeutic si educațional, individual sau pe grupe de copii, in funcție de varsta, de dificultățile întâmpinate si de potențialul fiecărui copil, facand o predictie a direcțiilor de evoluție care sa faciliteze progresul in sfera dezvoltării psiho-individuale, in colaborare cu echipa;

 • 10) Stabilește formele de stimulare/ recuperare psihopedagogica, in funcție de nevoi si resurse, in colaborare cu echipa;

 • 11) Contribuie, alaturi de educatori, la orientarea școlara a copilului;

 • 12) Elaborează si implementează programul personalizat de intervenție, axat pe caracteristicile psihice, afectiv-volitive, cognitive si psihomotrice ale fiecărui copil, colaborând cu ceilalți specialiști din centru;

 • 13) Stabilește obiectivele generale in funcție de nevoi si posibilități reale, precum si metodele si tehnicile de intervenție;

 • 14) Informează părinții asupra conținutului programului, propunând planuri de intervenție comuna, implicandu-i totodată, in stabilirea obiectivelor si-n realizarea lor;

 • 15) Stabilește programul educațional si terapeutic de stimulare al copiilor, de recuperare a copiilor cu dificultăți de dezvoltare/adaptare/relationare pe arii diferite de intervenție, in funcție de obiectivele propuse in PPI si adaptate potențialului copiilor, in lucru cu echipa;

 • 16) Derulează activitati terapeutice individuale/grup, in vederea dezvoltării copiilpi' pe'toate palierele vieții psihice, pregătind copilul pentru viata si motivandu-1 pentru școala (terapii cognitive, ludoterapie, terapii ocupationale si psihoterapie de expresie, terapie psihomotrica si abilitare manuala, terapii socio-afective si comportamentale, terapie de prevenire/corectare a limbajului si comunicării precum si a tulburărilor asociate, in funcție de caz);

 • 17) Ajuta la proiectarea programului de socializare si integrare sociala a copiilor in microgrupuri sau macrogrupuri sociale, in colaborare cu echipa, coordonând activitatea zilnica a educatorilor si implicând, după caz, părinții ai căror copii intampina dificultăți de adaptare si relationare;

 • 18) Reevaluează periodic dezvoltarea psihica si situația educaționala (progres/regres/stagnare) in vederea orientării școlare a copilului, împreuna cu ceilalți specialiști;

 • 19) Olera consiiiere/terapie suporliva părinților ai căror copii intampina dificultăți de adaptare pe fondul tulburărilor de limbaj si al altor tulburări socio-afective si comportamentale, in vederea asigurării unor relații adecvate cu copilul, realizării unui echilibru stabil copilului si realizării echilibrului intre copil si familie, prevenind apariția unor disfunctii in relația părinte/copil;

 • 20) Stabilește o planificare a ședințelor de consiiiere/terapie cu părinții, in funcție de nevoi:

 • - organizarea de întâlniri periodice cu părinții copiilor pentru a le aduce la cunoștința evoluția acestora,

 • - informarea in legătură cu schimbările de orice natura aparate in mediul familial,

 • - elaborarea de fise terapeutice pentru părinți in vederea completării programului terapeutic acasa,

 • - consiliere prin tehnici comportamentale, terapii de scurta durata focalizate pe problema, prevenție terțiara, reeducare individuala/de familie, terapii suportive, terapii sugestive, in funcție de nevoi,

 • 21) Tine un jurnal de observații privind evoluția copilului, relațiile interpersonale copil-copil, copil-adult, participarea lui la viata de grup sau familie;

 • 22) Desfasoara activitati de promovare a dezvoltării sanatatii mentale in rândul beneficiarilor centrului

Asigura un climat propice dezvoltării armonioase a copilului oferind securitate si afectivitate, coordonare, sprijin si consultanta psihologica personalului de îngrijire si de educație;

 • 23) C’olaboreaza cu alti factori medico-sociali si educaționali si cu societatea civila pentru soluționarea cazurilor dificile, prevenind abandonul si efectuează anchete psiho-sociale, după caz, împreuna cu șeful de centru.

Programul terapeutic

Activitatea terapeutica, in cadrul centrului, este complexa si cuprinde mai multe module ce se desfasoara individual sau pe grupe de copii in funcție de varsta, nevoile, particularitățile psihice individuale,de nivelul propriu de dezvoltare, avand ca scop principal facilitarea integrarii/reintegrarii optime a copiilor in comunitatea sociala.

Terapeutul, alaturi de personalul centrului, urmărește integrarea optima a copiilor in familie, in sistemul de invatamant si in societate prin menținerea echilibrului psihic si fizic, necesar dezvoltării lor armonioase.

Activitățile sunt diversificate, si se desfasoara in mare parte sub forma de joc (in special la grupele mici si mijlocii) si cuprind atat acțiuni obișnuite comune copiilor cat si activitati de iinbogatire a cunoștințelor ajutand in dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.

Programul terapeutic se derulează in urma evaluării dezvoltării copilului, in colaborare cu echipa pluridisciplinara si in urma discuțiilor purtate cu părinții copiilor beneficiari prin care li se aduce la cunoștința situația reala a copilului cuprinsa in PPI.

Părinții sunt angajați in identificarea nevoilor copilului si in stabilirea obiectivelor de lucru ce il vor ajuta pe copil in dezvoltare sau recuperare, prin participarea la program sau prin gasirea strategiilor comune de realizare a maturitatii psiho-sociale a fiecărui copil, in funcție de caz.

Consilierea psihologica

Activitatea de consiliere se desfasoara in scopul funcționarii psihosociale optime a persoanei.

Intervenția consilierului vizeaza prevenția in planul intelectual-cognitiv prin apu^^^^opiildi^ j^in informare/formarea părinților, familiilor, personalului educațional cu privire la psihologic, pentru rezolvarea problemelor emoționale si comportamentale, elimfLireaC dezvoltarea copiilor si a defavorizării școlare si sociale. De asemenea intervenția iAc^rui consiliere urmărește rezolvarea unor situații de criza/probleme/conflicte prin participarea consiliere individuala sau de grup, Întâlniri cu părinții, membrii familiei, resursele activitati speciale.


Prin procesul de consiliere sunt promovate valori si atitudini precum respectul de sine, si promovarea propriei persoane, responsabilitatea sociala si relationarea pozitiva cu ceilalți.

Consilierea preșcolarilor se realizează doar in urma discuțiilor cu părinții, pe baza unui acord reciproc de reguli comune.

Educatorii
 • 1) Elaborează materiale informaționale si desfasoara activitati de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si benefiiciile acestora, pentru copil si familie, împreuna cu echipa;

 • 2) Se informează cu privire la istoricul copilului prin consultarea anchetei sociale, prin colaborarea cu familia beneficiarului si cu echipa;

 • 3) Asigura prin propria activitate, respectarea drepturilor copilului;

 • 4) Asigura supravegherea permanenta a copiilor;

 • 5) Se preocupa permanent de starea de sanatate a copiilor luând masuri adecvate, in colaborare cu personalul medical din instituție, pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 6) Lucrează cu grupa de copii din centru, după programul stabilit in funcție de necesitățile copiilor din grup;

 • 7) Cunoaște si aplica modalitati practice de evaluare, realizare si valorificare a potențialului copilului, alaturi de psihologi;

 • 8) Cunoaște situația familiala a fiecărui copil, prin colaborarea cu echipa si se implica in rezolvarea problemelor care impiedica dezvoltarea normala a copiilor;

 • 9) Participa la întocmirea, organizarea si aplicarea Planului Individualizat de Intervenție, alaturi de echipa;

 • 10) Realizează programul educațional pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si răspunde de aplicarea lui in conformitate cu sarcinilie ce-i revin;

 • 11) Ajuta la invatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire;

 • 12) Urmărește si asigura pregătirea pentru școala si societate a fiecărui copil din grupa si completează in Planul Personalizat de Intervenție aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil;

 • 13) Discuta cu copilul intr-un climat de încredere si respect;

 • 14) Contribuie, alaturi de psiholog, la orientarea școlara a copilului;

 • 15) Face prezenta zilnica a copiilor in sala de grupa;

 • 16) Insoteste copii in deplasări efectuate in afara centrului (vizite, excursii);

 • 17) Răspunde pentru securitatea copiilor încredințați pe timpul zilei si informează șeful centrului, respectiv asistentul medical, in cazul in care apar modificări ale stării de sanatate a acestora;

 • 18) Organizează spațiul educațional;

 • 19) Insoteste si supraveghează copii la masa, baie si ajuta la alimentatare;

 • 20) Participa la întâlnirile cu părinții organizate in unitate;

 • 21) Realizează obiectivele legate de educația intelectuala, moral- civica, estetica si fizica a copiilor prin activitatile educaționale desfășurate zilnic;

 • 22) Informează familia cu privire la evoluția copiilor si a eventualelor modificări comportamentale încercând împreuna cu aceștia soluționarea problemelor;

ANEXA NR.3 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunilare!<tSV t ,'A

 • 23) Elaborează programul activitatilor recreative si de socializare, in colaborare .cpjecfiipiă, ti'na.pa

cont de preferințele si particularitățile fiecărui copil;                                   £ț          .....

 • 24) Participa împreuna cu personalul de îngrijire la formarea abilitatitp^de^ț^eȘn^Mj^^ incurajand in toate momentele autonomia copilului;

 • 25) Desfasoara cu copii, activitati educative/recreative/socializare, adaptate^f^Șțeijjfdr si potențialului lor de dezvoltare, individual sau in grupuri de copii;

 • 26) îndruma părinții si copiii unde este cazul, la consiliere;

 • 27) Abordează relațiile cu copiii sau grupul de copii in mod nediscriminator, evita sa judece sau sa eticheteze copilul;

 • 28) Observa atitudinile copiilor si incurajeaza toate aspectele pozitive ale comportamentelor, formandu-le simțul responsabilității si stabilind limite in relația cu ei;

 • 29) Colaborează cu alti factori educaționali si cu societatea civila pentru soluționarea cazurilor sociale si efectuează anchete sociale, după caz, împreuna cu șeful de centru.

Programul educațional

Metodele educaționale utilizate în centru, strategiile aplicate valorizează copilul, îl diferențiază și îl individualizează în vederea sprijinirii dezvoltării săle potrivit ritmului propriu.

în demersul educațional este interzisă discriminarea copilului după criterii care vin în contradicție cu drepturile sale.

în demersul educațional se respectă dreptul copilului la joc (jocul reprezintă activitatea/forma fundamentală de învățare, mijlocul de realizare și metoda de stimulare a capacității și creativității copilului, ca un drept al acestuia și ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuințelor proprii).

Activitățile desfășurate de educatorul specializat cu copiii care se încadrează la nivelul 3-5 ani se recomandă a fi gândite și organizate din perspectiva orientării spre socializare si dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala, pe când activitățile desfășurate cu copiii care se încadrează la nivelul 5-6 ani vor fi gândite și organizate din perspectiva pregătirii pentru școală.

întreaga activitate desfășurată de educatorii specialzati cu copiii la grupă se realizează pe baza cunoașterii temeinice și respectării obiectivelor specificate in PPI, aceștia fiind preocupați de crearea unui mediu educațional favorabil dezvoltării, bogat si adecvat, prin stimularea continua a invatarii temeinice, favorizând procesul integrării copilului in ciclu primar, de invatamant si in societate.

Art. 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.:

 • a) muncitor necalificat.(îngrijitor) :- 2 posturi

 • b) bucatar : -1 post

îngrijitorul

 • 1) Desfasoara activitati de informare la nivelul comunității in ceea ce privește serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copil si familie, alaturi de echipa;

 • 2) Asigură zilnic curățenia și aerisirea spațiilor centrului, în condiții corespunzătoare, respectând normele igienico-sanitare în vigoare;

 • 3) Transportă pe circuitul stabilit gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și dezinfectează pubelele în care se păstrează și se transportă acestea;

 • 4) Asigură îngrijirea corespunzătoare a copiilor din instituție;

 • 5) Participa efectiv alaturi de educatori la formarea deprinderilor elementare de igiena la copii, la programele de stimulare afectiva, după caz;

 • 6) Ajuta la hranirea copiilor care necesita acest lucru;

 • 7) Insotesle copiii alaturi de educatoare la plimbare, excursii;                          -"a ■   ■  ’

 • 8) Ajuta la imbracatul/dezbracatul copiilor, ajuta copiii la toaleta pentru igiena corporala, când

este cazul si răspunde de securitatea lor;                                                              ' Ar'

 • 9) Duce, spala si calea lenjeria copiilor;

 • 10) Spala si dezinfectează vesela copiilor beneficiari ai centrului;

 • 11) Efectuează curățenia si dezinfectarea mobilierului si a altror suprafețe;

 • 12) Se îngrijește și răspunde de obiectele de inventar și materialele din încăperile pe care le are în grijă

 • 13) Respectă normativele în vigoare, în procesul tehnologic de curățenie și igienizare;

 • 14) Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute, șefului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

 • 15) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune;

 • 16) Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor in fața organelor de control sanitar;

 • 17) lși însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția copilului și legislația specifică activității proprii;

 • 18) Efectueaza_zilnic curățenia si aerisirea spatiilor centrului si răspunde de starea de igiena a uni tatii: dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare etc.;

1 9) Respecta confidențialitatea asupra activitatilor din centru;

 • 20) Participa la informarile/sedintele/organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv cunoașterea si respectarea procedurilor legate de protecția muncii, securizarea si igienizarea spațiului;

 • 21) Abordează lucrul in echipa si colaborează cu restul angajatilor pentru bunul mers al activi tatii;

 • 22) Intervine in sprijinirea copilului in diverse probleme legate de adaptare si dezvoltare, in colaborare cu echipa;

 • 23) Asigura un climat de securitate fizica si afectiva pentru copii, alaturi de echipa pluridisciplinara;

 • 24) Dezinfectează regulat suprafețele si materialele de joc respectând standardele de igiena;

 • 25) la masuri privind respectarea condițiilor igienico-sanitare din centru si participa activ la efectuarea acestora, atunci când este solicitat sau situația o impunețholuri acces, anexe sanitare, dormitor);

 • 26) Colaborează cu echipa, in vederea participării la întocmirea si implementarea PIP;

 • 27) Ajuta după caz, la adaptarea copiilor in centru;

 • 28) Pregătește si strânge paturile copiilor;

 • 29) Utilizează corect echipamentele de munca;

 • 30) Respecta si apara drepturile beneficiarilor

 • 31) îngrijitoarele deschid și închid grădinița și, în general, au grijă de clădirea unității. Are responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietății și a anexelor acesteia.

îndatoririle postului:

 • a) fac zilnic curățenia și în zonele exterioare din perimetrul grădiniței;

 • b) îngrijesc și răspund de obiectele de inventar și materialele din unitate;

 • c) ajută la transportul alimentelor (când este nevoie);

djînsoțesc copii la toaletă, la spălător;

 • e) dă ajutor copiilor la masă;

 • f) dă ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat;

 • g) periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;

 • h) au un comportament etic cu copiii, cu colegele și părinții;

 • i) în situații “problemă” (urgențe), situații neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea copiilor;

j (pregătesc și strâng paturile copiilor


Bucătarul:
 • 1) Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI;

 • 2) Respecta Regulamentul intern;

 • 3) Efectuează controale medicale periodice;

 • 4) Răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie;

 • 5) Pregătește echipamentul de bucătărie pentru a fi folosit;

 • 6) Răspunde de întreținerea suprafețelor și ariilor de lucru;

 • 7) Asigură curățirea echipamentului de bucătărie și respectarea normativelor igienico-sanitare în vigoare;

 • 8) Asigură servirea mesei beneficiarilor în condiții corespunzătoare de igienă și de securitatea bunurilor;

 • 9) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • 10) Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

 • 11) Întocmește în colaborare cu asistenta medicală a grădiniței 23, și administratorul grădiniței 23, meniul saptamânal;

 • 12) Pregătește hrana la timp, de buna calitate si conform ratei alimentare stabilite;

 • 13) Participa la cantarirea si apoi primește alimentele de la administrator conform foii de alimente

 • 14) Semnează foaia zilnica de alimente;

 • 15) Asigura respectarea regulilor de igiena in folosirea alimentelor si in timpul cat servește masa copiilor;

 • 16) Urmărește zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite si semnalează prompt orice neregula, conform condițiilor prevăzute de organele sanitare;

 • 17) Aduce la cunoștința șefului orice disfunctionalitati aparute in bucătărie;

 • 18) Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor.

Alte sarcini:

-pregătește hrana la timp și în bune condiții,

-semnează foaia de alimente;

-dispune de cantitatea și calitatea hranei copiilor, potrivit rației de alimente. în acest scop este obligat să cunoască rațiile, gramajul la alimente și regulile principale de pregătire a mâncării pentru copii;

-răspunde de starea de curățenie a bucătăriei, a veselei și inventarul pe care îl are în primire;

-zarzavatul va fi curățat numai în camera destinată acestui scop;

-vasele vor fi spălate în camera destinată acestui scop;

-este obligat să respecte igiena la locul de muncă și atunci când se serve ște masa;

-este interzisă intrarea în bucătărie a altor persoane care nu fac parte din acest sector;

-are un comportament etic cu copiii, cu colegele și părinți; -programul de lucru este 8.00-16.00;

-respectă normele Regulamentului de ordine interioară.

Al t. 12 - Finanțarea centrului
 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

.

ANEXA NR.3 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comimitare”0

i "IA

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetelecț?;^^^ &3|

sectoarelor municipiului București;

 • c) bugetul de stat;

 • d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice dmȚâră și din străinătate;

 • f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 14 - Personalul centrului are obligația cunoașterii și executării prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare. în acest scop personalul de conducere al DAPS va lua toate măsurile de prelucrare a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare cu personalul din subordine, sub semnătură, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare.

Art. 15 - Atribuțiile, competențele și responsabilitățile cuprinse în prezentul regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislația în vigoare, manualul de proceduri specifice, precum și cu alte acte emise de către conducerea DAPS

CĂMINUL DE BĂTRÂNI PLOIEȘTI (Întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)

ART. 1- Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Căminului de Bătrâni, care funcționează în subordinea Adminstrației Serviciilor Sociale Comunitare, serviciul public de asistență socială înființată prin HCL nr. 307/2002 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. Căminul de Bătrâni a fost înființat ca urmare a implementării proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în cadrul programului operațional regional, al axei prioritare 3-îmbunătățirea infrastucturii sociale, domeniul de intervenție: reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Prin HCL nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” si cheltuielile legate de proiect.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Căminului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul de Bătrâni”, cod CAEN 8730 este organizat și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014. Căminul de Bătrâni funcționează în spațiul situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11 A- pavilionul B3, transmis în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin HCL nr. 185/03.12.2004

ART. 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Căminul de Bătrâni” este de a furniza servicii de cazare, îngrijire și asistență socială și asistență medicală/recuperatorie pentru persoanele vârstnice în regim rezidențial sau temporar. Căminul dispune de un număr de 24 de locuri permanente, din care 4 locuri sunt alocate persoanelor vârstnice cu dizabilitați.Scopul Căminului este acela de a răspunde nevoilor sociale precum și a nevoilor speciale, individuale ale categoriilor de beneficiari indicați în alineatul precedent, în vederea depășirii situațiilor de dificultate în care aceștia se află, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ART. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
 • (1) Serviciul social „Căminul de Bătrâni” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată precum și alte acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca și Cămine pentru persoane vârstnice, aprobate prin Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor tară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de proiecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentr serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul social „Căminul de Bătrâni” este organizat și funcționează în cadrului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, înființată prin HCL 307/2002. Prin HCL nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” și cheltuielile legate de proiect. Ca urmare a implementării proiectului este organizat și funcționează în municipiul Ploiești serviciul social sus menționat.

ART. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Căminul de Bătrâni" se organizează și funcționează cu respeetar^|>Șji&ip.iițpr

generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiiloțfșp^ffc.e-care stâu'A, la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile interipțțf^Xie-'^fif^.ate'\E. \ prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precrinț^iîi/s^^^e minime de calitate aplicabile.                                                             i 'S^

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul CW

sunt următoarele:                                                                        aho^ v

ajrespectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

bjprotejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

cjasigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d)descliiderea către comunitate;

ejasistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; fjasigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g)ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu

lijfacilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament:

 • i)promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

jjasigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

kjpreocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

Ijîncurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat:

 • p) colaborarea Căminului cu serviciul public de asistență socială

r) respectarea drepturilor omului

s) asigurarea autonomiei

ș) asigurarea intimității

t) asigurarea dreptului de a alege

țjrecunoașterea valorii fiecărei ființe umane și valorizării ei, indiferent de vârstă.

AR f. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul de Bătrâni” sunt:

Pentru serviciile sociale de tip rezidențial:

 • - persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Ploiești

Pentru serviciile sociale cu caracter temporar:

 • - persoane vârstnice cu domiciliul în Ploiești sau din zone limitrofe ale municipiului Ploiești.

Pentru a beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului este obligatorie încadrarea în criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

Potrivit prevederilor art. I alin. (4) din L.egea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta stabilită de lege pentru pensionare.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în Cămin sunt următoarele:

 • a) ACTELE NECESARE

F *■’’ /

 • a. Cerere de admitere care este redactată și semnată de către solicitant/susținător legaJăhi cazul îh -A care starea de sănătate a solicitantului nu permite obținerea consimțământului acesluia^peri.țw. \>-acordarea serviciilor de îngrijire și/sau nu sunt identificați aparținători legali, dccizia'sg- îa:âS.:<șătrfe'l Comisia de admitere, în baza anchetei sociale, recomandărilor medicale făcute de medicțiȚâejA familie sau de către medicul specialist.                                                L'T

  b.


  • c.

  • d.


Buletin/Carte de identitate [persoana vârstnică, susținători (soț, soție, copii si pariniif^Ay reprezentanți legali]                                                                           r ț

Certificat de naștere;

Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 • e.  Certificat de deces al soțului/soției/copil/copii sau sentința de divorț după caz;

 • f.  Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta nu are fanțiiie/reprezentant și/sau susținători legali, sau dacă aceștia există care sunt motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică aflată în dificultate.

 • g.  Declarație notarială a susținătorilor legali ai persoanei vârstnice aliate în dificultate prin care să prezinte motivele pentru care refuză să o îngrijească.

în cazul în care nu sunt găsiți aparținători (soț/soție/copii) ai solicitanților, personalul administrativ al Căminului de persoane vârstnice va înainta o adresă Poliției municipiului Ploiești în vederea identificării aparținătorilor.

h Acte medicale: scrisoare medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, istoric, tratamente efectuate, recomandări privind internarea într-un Cămin pentru persoane vârstnice, cu specificarea faptului dacă este deplasabil sau nu;

 • i.  Analize medicale: RBW, aviz pneumologie, test HIV, coprocultură și coproparazitologic:

j.  Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana vârstnică nu este în evidență cu boli contagioase.

k.  Aviz psihiatric eliberat de medicul psihiatru din care să rezulte că persoana vârstnică nu prezintă afecțiuni psihice și tulburări de comportament care să pericliteze buna desfășurare a activității Căminului (aptă pentru internarea în Cămin)

 • l.  Anchetă socială și grilă de evaluare socio-medicală efectuată de personalul de specialitate al Căminului.

m. Dovezi care privesc veniturile solicitantului/susținătorilor. în cazul în care solicitantul/susținătorii nu au venit vor prezenta o declarație notarială care atestă acest fapt.

n.

o.


*Prin sintagma venit se înțelege toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări de la societățile și asociațile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenit din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prestări servicii precum și din orice alte venituri realizate. Adeverință venit impozabil eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Dacă au fost identificați susținători legali se va solicita acestora o declarație notarială din care să rezulte că, în caz de deces al beneficiarului vor suporta cheltuielile de înmormântare.

P-


Documente privind situația locativă (contract de vânzare cumpărare/ închiriere, certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul Finanțe Publice Locale etc).

q-


Copie după actul care atestă existența unui loc de veci (dacă este cazul).

Personalul Căminului va solicita serviciilor specializate din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești informații existente în bazele de date administrate cu privire la solicitant.

Actele enumerate mai sus nu sunt limitative, Comisia de admintere/ieșire în/din Cămin putând cere și acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

b) CRITERII DE ELIGIBILEI A TE ALE BENEFICIARILOR

Criteriile de eligilibitaie ale beneficiarilor sunt următoarele :

 • I. Are domiciliul stabil în Ploiești, condiție obligatorie pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în sistem rezidențial.

 • 2.  Este o persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a peră&ahe!orf;^\

vârstnice, adică este o persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de le^eA"

 • 3.  Există locuri disponibile în Cămin. Selecția arc în vedere respectarea identității, integrități;’ \

demnității și a nevoilor de îngrijire ale persoanei vârstnice solicitante.                A /’ f A .

 • 4.  Nu arc familie sau nu se află în intreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale. în cazul în care se constată că există susținători legali, persoana vârstnică poate beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului doar dacă susținătorii legali prezintă o declarație notarială din care rezultă că refuză să îi acorde sprijin și îngrijire.

 • 5.  Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în Cămin persoanele vârstnice care au încheiat un contract cu clauză de întreținere și/sau drept de abitație viageră.

 • 6.  Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. în dosarul depus în vederea internării în Căminul de Bătrâni pentru evaluarea stării de eligibilitate pot fi depuse și documente justificative cu privire la cheltuielile cu medicația necesară afecțiunilor de care suferă, facturi cu cheltuieli curente etc.

 • 7.  Se allă în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.

Dobândirea calității de beneficiar al serviciilor Căminului se realizează în următoarele condiții: îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă numai pentru persoanele care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate de la pct. 1-3 și alte două criterii de la pct. 4-7.

Accesul unei persoane vârstnice în Cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • 1) Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin;

 • 2) Nu se poate gospodări singură;

 • 3)  Este lipsită de susținători legali;

 • 4) Nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

în cazul în care mai multe persoane îndeplinesc simultan criteriile menționate mai sus, Comisia de admitere va întocmi un referat cu propunere de respingere/admitere ce va fi înaintat Primarului municipiului Ploiești, urmând ca acesta să emită dispoziția de respingere/admitere în Căminul de Bătrâni.

Nu pot 11 internate în Căminul de Bătrâni persoane vârstnice care au afecțiuni psihice și/sau persoane eu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în instituție.

e) MODALITATEA PROCEDURALĂ DE ADMITERE/IEȘIRE ÎN/DIN CĂMIN
 • 1.- (1) Documentele menționate la art.l din prezenta procedură se vor depune la sediul Căminului de persoane vârstnice de către solicitant / aparținător legal/susținător legal.

(2) Serviciile sociale de îngrijire în Cămin sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

11- (1) Cererile depuse împreună cu actele necesare, vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul ASSC Ploiești -Comisia de Admitere/leșire în/din Căminul de Bătrâni, denumită în continuare Comisia.

 • (2) Comisia este formată din cinci membri titulari.

 • (3) Membrii Comisiei sunt numiți prin dispoziția directorului general ASSC Ploiești.

 • (4) Comisia va verifica și analiza dosarul în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de urgență (5 zile lucrătoare) în situațiile în care se impune acest lucru.

111. - (1) Ședințele Comisiei sunt consemnate Intr-un proces verbal.

 • (2) La ședințele Comisiei pot participa, cu acordul majorității membrilor comisiei, persoanele vârstnice solicitante de îngrijire în Cămin, asistenții sociali ale căror cazuri sunt discutate, specialiști cooptați sau orice alte persoane care pot formula un punct de vedere argumentat, util și pertinent cererii care se analizează.

 • (3) Prin grija secretarului Comisiei se va consemna în procesul verbal al ședinței prezenta persoanelor participante și punctele lor de vedere, urmate de semnăturile persoanelor participante.

 • (4) Punctele de vedere consemnate ale persoanelor participante prevăzute în alin,(2) au valpă^e/^fe)

consultativă pentru membrii comisiei.                                                           I

 • (5) Propunerile Comisiei se formulează în urma votului majorității membrilor din compdn|nțetei, Ci$ț motivarea opiniei divergente.

 • (6) Comisia va întocmi un referat de respingere/admitere/ieșire în/din Cămin care va fi înainura^l Primarului municipiului Ploiești, pentru emiterea dispoziției de admitere/respingere/ieșire în/din Cănim?*

 • (7) Șeful Căminului de Bătrâni va comunica solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere dispoziția referitoare la admitere/respingere/suspendare sau de reluare a serviciilor sociale acordate de Cămin.

IV. încetarea serviciilor

Constituie motive de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în Cămin următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al Căminului de Bătrâni ;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării Căminului de Bătrâni;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care Căminul a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; Art 12. Ord 73/2005-model contract;

Ij schimbarea obiectului de activitate al Căminului de Bătrâni, dacă prin aceasta este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • g) expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea temporară (conform cererii de finanțare trebuie sa internam pe o perioada nedeterminata sau temporara);

 • h) forța majora, daca este invocata (cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemică etc.);

 • i) decesul beneficiarului;

 • j) orice situație în care contractul de acordare servicii de îngrijire încetează sau este reziliat.

Externarea/transferul din Cămin se va face numai:
 • 1. din rațiuni de ordin medical (agravarea stării de sănătate a beneficiarului);

 • 2. la dorința beneficiarului sau la cererea familiei care-i asigura in continuare întreținerea;

 • 3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari;

 • 4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului ,

 • 5. în cazul în care cerințele de reabilitare ale beneficiarului depășesc posibilitățile de servicii ale Căminului;

d) CONTRIBUȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU A SUSȚINĂTORILOR LEGALI AI ACESTORA

Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de Bătrâni care realizează venituri proprii de orice natură, sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere care nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin hotărâre.

La calculul veniturilor realizate de persoana vârstnică îngrijită nu se iau în considerare drepturile bănești care se suspendă pe perioada de îngrijire în Cămin. De exemplu, potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, la art. 42 este reglementată posibilitatea obținerii unei indemnizații de însoțitor sau unui asistent personal. Pe perioada internării în Cămin vor fi suspendate aceste drepturi.

Potrivit Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, art. 25 alin. (l)-(8) contribuția persoanelor vârstnice este stabilită astfel :

 • 1.  Costul mediu lunar este aprobat anual de către Consiliul Local

 • 2.  Costul mediu lunar de întreținere este se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale Căminului,

 • 3.  Costul mediu lunar de întreținere asigură îndeplinirea standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii,

 • 4. Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel :

  a.


  <1 ^2’’ ^4 "j Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în Cămin datorează contribuția.lyhara dg-f'V, întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fară-a ședețjâșj costul lunar de întreținere


  b.

  c.


  d.


  e.


  costul lunar de întreținere

  Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va. plăti dgipatf susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Cămine, dacă realizează venit lunar,’pâ/..- ' membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei (cuantumul se indexează prin               •

  Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an antesej*)^'’ Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată

  Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin, a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare , susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție. Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește prin angajamentul de plată semnat de persoana vârstnică, de reprezenantul său legal, după caz, de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

  Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre j udecătorească.


ART. 7 -Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Căminul de Bătrâni” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. găzduire pe o perioadă nedeterminată sau temporară;

 • 3. îngrijire personală;

 • 4. îngrijire medicală.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1 .elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate:

 • 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul ASSC Ploiești;

 • 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care lac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor prin completarea unor chestionare.

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • c) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Căminului prin realizarea următoarelor activități:

 • a.  întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • b.  întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • c.  întocmirea de referate de necesitate;

 • d. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • e.  întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

 • f. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.


ART. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal
 • (1) Serviciul social "Căminul de Bătrâni" funcționează cu un număr de 24 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 383/29.11.2016, din care:

 • a) personal de conducere: Șef centru Cămin batrani;                                  ic t

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar:         L,...

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 7;

 • d) voluntari 0 .

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9 - Personalul de conducere
 • (1) Personalul de conducere este :

 • a) Șef centru

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ele.:

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/Căminului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Căminului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

o) face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului propriu al serviciului;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART, 11 - Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

(I) Personalul de specialitate este:

a) asistent medical general ist (325901)-5 posturi

(2) Atribuții ale personalului de specialitate: • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respcctareX^^^-— prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.:

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii Căminului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Principalele atribuții ale asistenților medicali:
 • 1.  Este direct răspunzătoare de administrarea tratamentelor către beneficiari în timpul serviciului sau ;

 • 2.  Administratează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii conform recomandărilor medicilor menționate în foile de observație). Ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea că beneficiarul a primit și a luat corect tratamentul. Urmărește (în mod deosebit) comportamentul beneficiarilor care sunt refractari la administrarea tratamentului, urmăresc ca beneficiarii să nu „mimeze" administrarea tratamentului, să nu-și provoace vărsături la scurt timp după administrarea medicației sau să folosească alte metode de evitare a administrării tratamentului sau diminuării afectului acesteia;

 • 3.  Urmărește în permanență efectele tratamentului prescris de către medic și aduce la cunoștința acestuia, dar și la cunoștința șefului ierarhic superior, observațiile făcute asupra evoluției făcute asupra evoluției beneficiarului (medicul poate decide modificări ale dozelor medicamentelor prescrise), la toate măsurile ce se impun pentru a rezolva situațiile de agitație psiho-motorie sau conflictuale dintre beneficiari prin alte metode decât cele terapeutice (acolo unde se poate), pentru a evita suplimentarea nejustificată a medicației. Medicația sau dozele de administrare se pot modifica numai în baza prescripției medicale a medicului, menționată în foaia de observație (în sensul ajustării dozei).

 • 4  în timpul serviciului este direct răspunzătoare de medicația neadministrată și găsită asupra beneficiarului sau în cutia cu medicamente a acestuia. Pentru deficiențele constatate în acest sens de către conducerea Căminului sau de către organele de control abilitate, asistenții medicali vor fi sancționați;

Asigurarea îngrijirilor medicale :

 • 5   Urmărește evoluția funcțiilor vitale ale beneficiarilor (puls, tensiune arterială, temperatură, respirație, tranzit intenstinal, diureză) și le notează în foile de observație a beneficiarilor;

 • 6.  Recoltează produsele biologice și patologice pentru analize, asigura transportul acestora la laborator și aduce rezultatele;

 • 7.  Efectuează pansamentele și bandajele necesare (pentru escoriații, plăgi, entorse, luxați i, fracturi, imobilizări provizorii etc);

 • 8.  îngrijește escarele conform prescripțiilor medicale și menționează în raportul de tură evoluția acestora;

 • 9.  în absența medicului solicită ori de câte ori este nevoie serviciul de ambulanță și menționează în raportul de tură motivele solicitării și care este rezultatul acesteia (diagnostic, tratamentul administrat, recomandat și orice alte sugestii făcute de către personalul ambulanței).

 • 10. Efectuează mobilizări active sau pasive ale beneficiarilor sau ale articulațiilor or anumitor părți ale corpului beneficiarilor. Aceste manevre se vor executa cu blândețe, profesionalism, în conformitate cu indicațiile primite din partea medicului;

I I. Supraveghează manipularea echipamentelor și a instrumentarului medical, răspunde de depozitarea seringilor, acelor, materialelor tăioase/înțepătoare folosite în cutii și în spațiile special amenajate.

Răspunde de depozitarea materialelor infectate, a deșeurilor clinice și a altor materiale

instrumente cu potențial biologic sau contagios, periculos conform legislației în vigoare;/

12. însoțește beneficiarul la efectuarea examenelor clinice/paraclinice de specialitate (c,<?nsuît\^;Wpk interdisciplinar de specialitate efectuat în afara Căminului, controale medicale divefeerbori$bJ^$\ R

7 i ";

z

A


oftalmologie- ochelari, consult sau lucrări stomatologice, protezare etc);                   W

 • 13. In cazul decesului unui beneficiar anunță medicul Căminului/serviciile medicale acreditâte.jn; vederea constatării decesului și eliberarea certificatului de deces;

Supravegherea stării generale a beneficiarilor:

 • 14. Urmărește în permanență care este starea generală, comportamentul, evoluția relațiilor interumane între beneficiari sau beneficiari-salariați și aduce la cunoștința medicului observațiile privind evoluția sau modificările stării de sănătate ale acestora. Menționează în raportul de tură evoluțiile nefavorabile sau toate modificările observate în comportamentul beneficiarilor (legate de evoluția bolii/administrarea tratamentului) și atitudinea terapeutică/ verbală/ comportamentală pe care au urmat-o;

 • 15. Aduce la cunoștință medicului modificările stării generale prin îmbolnăvirile intercurente ale beneficiarilor, asigurarea izolarea bolnavului suspectat sau diagnosticat cu o boală contagioasă. Anunță medicul la apariția unor probleme medicale urgente care poate periclita sănătatea beneficiarilor. în situații sau cazuri deosebite în care este depășită profesional sau ca posibilitate de intervenție și în absența medicului din unitate, solicitată asistența medicală prin apelarea numărului unic de urgență 112.

 • 16. Asigură, răspunde și ia măsurile ce se impun pentru a controla comportamentul și atitudinea beneficiarilor pe durata transportului acestora;

Coordonarea activitățiilor infirmierilor :

 • 17. Controlează și răspunde de activitatea desfășurată de infirmier, repartizând la intrarea în tură fiecare infirmier pe dormitoare/alte spații în care va efectua curățenia și dezinfecția. Organizează, instruiește periodic, supervizează și răspunde de activitatea infirmierilor din subordine (de folosirea corectă a materialelor de curățenie, dezinfecție și igienă, supravegherea beneficiarilor și toate aspectele din domeniul de activitate pe toată perioada de lucru);

18 Verifică dacă infirmierii cunosc, aplică și respectă prepararea corectă și concentrațiile substanțelor dezinfectante care sunt folosite pentru mobilier, suprafețele din saloane, holuri, grupuri sanitare etc.

 • 19. Verifică modul în care infirmierii respectă regulile de igienă la efectuarea băii corporale generale, tuns, bărbierit, tăierea unghiilor, la mâini și picioare ale beneficiarilor dependenți. La efectuarea băii corporale generale asistentul medical trebuie să fie prezent și să observe orice modificare somatică, tegumentară, sau a diverselor segmente ale corpului beneficiarilor, pe care ulterior le aduce la cunoștință superiorului/medicului de familie al beneficiarului.

 • 20. Verifică modul în care a fost efectuată schimbarea pampers-ilorîn conformitate cu procedura operațională în acest sens. Verifică modul în care se face colectarea și depozitarea lor.

 • 21. Supraveghează modul în care infirmierii asigură și efectuează alimentația pasivă a beneficiarilor dependenți.

 • 22. Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie dacă infirmierii au efectuat controlul curățeniei în spațiile de depozitare personale ale beneficiarilor (noptieră, dulap, sub saltea etc.).

 • 23. Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie dacă se aduce la patul beneficiarilor plosca sau urinarul (după caz). Verifică apoi dacă s-a efectuat evacuarea, spălarea, dezinfectarea și depozitarea corespunzătoare a acestora în spațiile special amenajate.

Coordonează și supravehează activitatea blocului alimentar:

24 Verifică din punct de vedere calitativ și cantitativ mâncarea beneficiarilor, verifica dacă mâncarea pregătită a fost apreciată pozitiv/negativ de către beneficiari și le notează în raportul de tură al bucătarului.

 • 25. Este prezent la eliberarea alimentelor din magazie, participă, supraveghează, verifică și semnează pentru conformare, dacă acestea corespund din punct de vedere cantitativ, calitativ, în momentul eliberării din magazia unității.

 • 26. Verifică și răspunde de modul în care personalul de la bucătărie cunoaște și folosește corect concentrațiile substanțelor dezinfectante (afișarea lor la loc vizibil) care sunt folosite la dezinfectarea veselei, a vaselor de bucătărie și respectării timpilor de execuție. Verifică și răspunde

de modul în care se respectă circuitele funcționale în acest compartiment, de efectuarea  . corespunzătoare a curățeniei în blocul alimentar și consemnează în raportul de tură al Bucătarului aspectele constantate.                                                                             ,

 • 27. Menționează în raporul de tură dacă au fost corect efectuate spălarea cloraminarea, uscarea, .gi depozitarea a vaselor și echipamentelor din bucătărie. Comunică orice alte nereguli constatate conducerii Căminului.

Alte atribuții:

 • 28 Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea"-----

Căminului și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nu părăsește instituția tară anunțarea în scris a conducerii Căminului;

 • 29 Asigura predarea și primirea serviciului în mod corespunzător faptic și scriptic- pe baza de semnătură. Menționează în raportul de tură activitatea pe care a desfășurat-o din care să reiasă tratamentul efectuat, evoluția beneficiarilor și alte evenimente medicale importante/deosebite petrecute în timpul serviciului. Are obligația să comunice imediat conducerii Căminului sau medicului de familie/sistemul național unic de urgență 112 orice eveniment care pune în pericol siguranța beneficiarilor.

30. Notează personal în raportul de tură activitatea medicală desfășurată, observațiile asupra evoluției stării de sănătate a beneficiarilor, alte observații și sunt direct răspunzători pentru însemnările făcute sau pentru ceea ce nu au consemnat și trebuia să fie menționat.

3 I. La sfârșitul raportului de tură fiecare asistent medical va semna personal.

 • 32. Cunoaște condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acestora de adaptare în cadrul Căminului, dar și în societate și participă la activitatea de integrare a beneficiarului, conform programelor individuale de servicii.

 • 33. Cunoaște și respecta codul profesional și legislația specifică funcției deținute. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate.

 • 34. Respectă modul de completare a registrelor de serviciu (caietul de raport de tură, caietul de control igienico-sanitar bloc alimentar, caietul de sterilizare ele.)

 • 35. Are interdicția de a părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. în caz de neprezenlare a schimbului, anunță conducerea Căminului pentru a fi luate măsurile necesare.

 • 36. Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată perioada programului de lucru.

 • 37. Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor

 • 38. Acordă îngrijire în situații de urgență, însoțește beneficiarii la spital în toate cazurile.

 • 39. Completează documentele de evidență a medicamentelor și documentele de evidență a beneficiarilor.

 • 40. Realizează educația sanitară pentru menținerea stării de sănătate, supraveghează și răspunde de condițiile igienico-sanitare de mediu.

 • 41. Respectă reglementările privind controlul, prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale.

 • 42. Participă la întocmirea propunerii săptămânale de meniu (ținând cont ca meniul să fie variat de la o zi la alta și ținându-se cont pe cât posibil și de preferințele beneficiarilor).

 • 43. Participă la întocmirea necesarului de medicamente, supraveghează calitatea igienico-sanitare a alimentelor.

 • 44. Verifică daca meniul zilnic este afișat, se asigură că pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar se oferă o alimentație pe baza recomandărilor medicului de familie sau a medicului specialist.

 • 45. Participă la evaluarea beneficiarului admis în Cămin din punct de vedere al stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, nevoilor speciale de tratament, riscurilor posibile și consemnează în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului toate detaliile.

Principalele atribuții ale infirmierilor:
 • 1.  își desfășoară activitatea numai sub îndrumarea și supravegherea asistenților medicali, șefului Căminului sau medicului de familie/specialist,

 • 2.  Preia persoanele nou internate și ajută la pregătirea lor în vederea examinării.

3 Pregătește paturile și schimbă lenjeria persoanelor internate.

-I


 • 5.

 • 6.

7.

Transportă lenjeria de pat și de corp la containerele speciale de spălătorie, depozitând curată în containere speciale, cii respectarea circuitelor igienice.

Efectuează dezinfecția zilnică a mobilierului din camere, a podelelor și grupurilor saniVt Pregătește saloanele pentru dezinfecție ori de câte ori este nevoie.

Efectuează dezinfecția și curățenia căriucioarelor și a altor echipamente care servesc la dc^js persoanelor imobilizate. • 8.  Colectează în recipiente speciale materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință utilizat și asigură transportul acestora în spațiile amenajate pentru a fi ridicat de firma responsabilă cu incinerarea deșeurilor medicale.

 • 9.  Efectuează toaleta zilnică a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori este necesar, cu respectarea normelor de igienă sub îndrumarea asistenților medicali.

10 Se ocupă de schimbarea lenjeriei de pat și de corp, asigurarea condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției etc.

 • 11. Supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente.

 • 12. Respecta graficul de ture stabilit de conducerea Căminului.

I Respecta codul de etică

 • 14. își desfășoară activitatea în mod responsabil în conformitate cu reglementările profesionale și cerințele postului

 • 15. Pregătește persoana avută în îngrijire în cazul în care aceasta necesită internare spitalicească.

 • 16. Este atentă la igiena personală (referitor la halat, papuci, bentiță/bonetă de păr)

 • 17. Răspunde cu promptitudine solicitărilor bolnavilor.

 • 18. Respecta normele igienico-sanitare și de protecția muncii.

 • 19. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infencțiilor nosocomiale.

 • 20. Pastreaza confidențialitatea cu privire la situația socio-medicaiă a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie.

 • 21. Asigură utilizarea și păstrarea în bune condiții a inventarului pe care îl au în primire.

 • 22. Trebuie să utilizeze echipamentele de protecție din dotare (mănuși, halate, bonete etc).

 • 23. Trebuie să păstreze echipamentele de protecție în bună stare.

 • 24. Trebuie să respecte instrucțiunile de securitate a muncii și situații de urgență.

 • 25. Trebuie să fie prezenți la toate manifestările din Cămin unde este necesară supravegherea beneficiarilor.

Principalele atribuții ale asistenților sociali:
 • 1.  întocmește evaluarea inițială pentru cazurile care solicită internarea în Căminul de Bătrâni.

 • 2.  Consiliază și oferă informații familiilor si susținătorilor legali asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra drepturilor persoanelor vârstnice, a serviciilor disponibile pe plan local și a instituțiilor speciale

 • 3.  Ține evidența dosarelor, copiilor și oricăror altor acte ale beneficiarilor.

 • 4.  Consililiază beneficiarii cu nevoi sociale sau speciale în toate activitățile (ex: menținerea, luarea legăturii cu familia, obținerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servicii, instituții)!

 • 5. Completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de calitate

 • 6.  Organizează activități de socializare și petrecere a timpului liber, în incinta Căminului și în comunitate

 • 7.  Aduce la cunoștință conducerii instituției orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănățății beneficarilor Căminului de Bătrâni.

 • 8.  Realizează consiliera personalului cu planul individual de intervenție P.I.I., Programul individual de recuperare.

 • 9.  Participă activ la munca de echipă în vederea soluționării cazurilor.

 • 10. Participă la activitățile de terapie ocupațională și de socializare și în echipă la evaluarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarilor din Cămin

 • 11. Realizează bio-psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea și defnirea problemelor/nevoile/dificultăților cu care se confruntă, efectuează anchete sociale.

  ■z -


r q >— -

12 Realizează și reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii cu nevoi sociale smr'speciale-— din instituție și face demersuri pentru clarificarea situației acestora.

 • 13. Aduce la cunoștința beneficiarului cu nevoi speciale sau sociale în concordanță cu niyeîul lutw^k înțelegere și cu gradul de dizabilitate/handicap, orice informație pertinentă referitoar^ jțtCR.l.țțj^^N precum și a modalitățile de aplicare propuse.

 • 14. Organizează activități specifice prevenirii și combaterii situațiilor care implică un risc             v.

crescut de marginalizare și excludere socială

ART. 12 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate li:

 • a) magaziner-1 post

bjmuncilor calificat-4 posturi

 • c) muncitor necalificat-2 posturi

Principalele atribuții ale bucătarilor:

I Asigură pregătirea mâncărurilor conform prescripțiilor dietetice de prelucrare a alimentelor specificate de asistenți/medicul de faini 1 ie/specialist.

 • 2.  Primește alimentele de la magazie, verificând cantitatea acestora și le transportă în condiții corespunzătoare de igienă respectând circuitele special amenajate ale blocului alimentar

 • 3.  Respectă orarul de distribuire al mesei și răspunde de cantitatea și calitatea porțiilor repartizate

 • 4.  Răspunde de ridicarea și păstrarea probelor de alimente.

 • 5.  Răspunde de aplicarea normelor de igienă impuse și de igiena personală.

 • 6.  Răspunde împărțirea corectă a mâncării conform numărului de porții existent.

 • 7.  Asigură transportul mâncării în vase corespunzătoare acolo unde se distribuie masa.

 • 8.  Transportă resturile alimentare și ambalajele la locurile special amenajate.

 • 9.  Răspunde de buna funcționare și tehnica de utilizare a aparaturii și utilajelor din dotare și igienizarea acestora.

10 Răspunde de păstrarea și depozitarea produselor alimentare, semipreparatelor și preparatelor alimentare în blocul alimentar cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.

1 1. Participă activ la întreținerea ustensilelor de bucătărie și a echipamentului din dotare.

 • 12. Răspunde de păstrarea în bune condiții a inventarului dat în folosință, ustensile și aparatură.

 • 13. Răspunde de respectarea normelor de igienă și securitate a muncii.

 • 14. Răspunde de utilizarea resurselor existente inclusiv în interesul unității.

 • 15. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal (halat, bonetă, încălțăminte).

 • 16. lși desfășoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului

 • 17. Respectă programul de lucru.

Principalele atribuții ale magazinerului:
 • 1.  Are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin.

 • 2. Nu înstrăinează mijloace și bunuri aparținând Căminului fără acordul prealabil al șefului ierarhic.

 • 3.  Păstrează în bune condiții inventarul.

 • 4.  Cunoaște și respecta procedurile în ceea ce primește predarea-primirea produselor din gestiune.

 • 5.  Nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului decât într-un scop de serviciu determinat.

 • 6.  încuie și supraveghează permanent depozitele.

 • 7. întocmește și completează documente specifice.

 • 8.  întocmește un registru de gestiune referitor la stocuri.

 • 9.  Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia Căminului.

A

 • 10. Realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datel/înscrise'ÎTT documentele de însoțire.

I I. întocmește documente necesare la constatarea diferențelor sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de ia care primește marîa; i

 • 12. Răspunde de mărfurile stocate.                                                            ’    ’

 • 13. îndeplinește orice alte sarcini de serviciu primite de la șeful ierarhic.

Principalele atribuții ale instalatorului:

1   Efectuează lucrări de reparații și întreținere la instalațiile sanitare din dotarea Căminului de bătrâni.

 • 2.  Efectuează lucrări de verificare periodică a scurgerilor pluviale, a vanelor din subsoluri și rețelelor de alimentare și transport a apei și a agentului termic.

 • 3.  Execută lucrări de racordare la rețeaua de apă a utilajelor și aparaturii din dotarea Căminului.

 • 4.  Respectă sarcinile primite de la șeful ierarhic.

 • 5.  Păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă.

 • 6.  Participă la activități aflate în afara sferei de activitate solicitate de șeful ierarhic.

 • 7.  Răspunde de respectarea termenelor stabilite în derularea activității de reparații și întreținere a instalațiilor sanitare.

 • 8.  Să întrețină ustensilele de lucru, mașinile și alte echipamente.

Principalele atribuții ale muncitorilor necalificați/personalul pentru curățenie:
 • 1.  Asigură curățenia zilnică în curtea Căminului

 • 2.  Mătură aleile, greblează și întreține curățenia spațiilor verzi.

 • 3.  Pe timpul iernii îndepărtează zăpada și gheața de pe alei, asigurând căile de acces către Cămin.

 • 4.  Pe timpul verii asigură întreținerea periodică a zonelor verzi și a celor plantate (cosire, desburuienire, săpare, udare, tăiat crengi, tratament dăunători).

 • 5.  Evacuează gunoiul și alte reziduri și îl depozitează la locul indicat, asigură curățenia platformelor de gunoi menajer.

 • 6.  Transportă gunoiul și alte reziduri la tancul de gunoi în condiții corespunzătoare, răspunde depunerea lor corectă în recipiente separate.

 • 7.  Ajută în caz de urgență la transportul beneficiarilor.

 • 8.  Ajută Ia transportul și depozitarea în magazie a dacă magazinerul îi solicită ajutorul.

 • 9.  Ajută ia mutarea mobilierului, transportul de materiale de reparații la construcții etc.

10 Ajută la încarcarea/descărcarea și transportul mărfurilor, materialelor și echipamentelor în incinta Căminului.

I I. Execută dezinsecția și dezinf'ecția Căminului sub îndrumarea șefului ierarhic superior.

 • 12. Curăță terasele clădirilor Căminului asigurând funcționarea scurgerilor pluviale.

 • 13. Primește și răspunde de materialele necesare curățeniei.

 • 14. îndeplinește întocmai toate indicațiile șefului direct privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției.

 • 15. Respectă permanent regulile de igienă personală.

 • 16. Poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit.

 • 17. Respectă normele de protecție și tehnică a securității muncii.

ART, 13 - Finanțarea Căminului
 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor Căminului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținători lor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al al municipiului Ploiești;

 • c) donații. sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

e)alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis,