Hotărârea nr. 39/2017

Hotãrârea nr. 39 privind neoportunitatea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Ana Ipatescu, nr.36

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 39


privind neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr.36

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu referitor la imobilul situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr.36;

în conformitate cu Raportul din data de 01.02.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr. 36.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr.36

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 24326/06.12.2016, doamna Nițescu Alina, succesoare a doamnei Ionescu Amelia a comunicat intenția de a vinde imobilul situat în Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr.36.

Prin adresa nr.24326/12.12.2016 Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu a solicitat doamnei Dinu Georgeta, mandatara doamnei Nițescu Alina, în completarea adresei nr. 24326/06.12.2016: Extrasul de Carte funciară actualizat, Procura de împuternicire, Certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de la bugetul local ( eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale).

Prin adresa nr.24326/04.01.2017 au fost depuse documentele solicitate.

Potrivit acestor documente imobilul este compus din două camere de locuit, vestibul, bucătărie, hol, în suprafață utilă de 44,76 mp, suprafață construită de 55 mp, număr cadastral 12158/C1;-;B, înscris în Cartea Funciară nr.l37410-Cl-U2 a localității Ploiești (nr. CF vechi 13618), precum și pivniță formată din boxă și culoar în indiviziune, împreună cu cota parte din proprietatea indiviză asupra părților de construcții, instalații și asupra dotărilor care prin natura lor nu pot fi folosite decât în comun și cota parte de 100% din spațiile de folosință comună ale imobilului, precum și un WC în curte în suprafață utilă de 1,28 mp, suprafață construită de 2 mp, număr cadastral 12158-C2 și terenul aferent apartamentului în suprafață de 63,17 mp care reprezintă o cotă indiviză de 100% din terenul situat sub construcții, atribuit în proprietate, nr. Cadastral 12158, înscrise în Cartea Funciară nr. 137410 a U.A.T. Ploiești (nr. CF vechi 13617).

Oferta de vânzare se referă atat la teren cat și la construcție, prețul de vânzare fiind de 17.000 euro.

Conform contractului de închiriere nr. 1340/14.03.2007 încheiat între municipiul Ploiești și dna Ionescu Amelia, aceasta din urmă a avut în folosință, în aceeași incintă, terenul în suprafață de 175 mp ce aparține domeniului privat al municipiului cu destinația de curți/construcții aferente imobilului ce constituie locuință, termenul contractului de închiriere fiind până la data de 20.01.2016, efectuându-se demersurile necesare de către Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ în vederea prelungirii termenului contractual.

Menționam faptul că prin adresa nr.443/12.12.2016 Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri a transmis solicitarea înregistarată la Municipiul Ploiești sub nr. 24326/06.12.2016 a doamnei Nițescu Alina ( născută Ionescu) serviciilor de


Prin adresa nr. 146/28.12.2016 Direcția Economică a comunicat faptul că nu există prevedere bugetară pentru această cheltuială, la acest moment iar. prin adresa nr. 17/4.01.2017 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios* Achiziții Publice, Contracte a comunicat '."conform art.863, alin a), Noul Cod Civil, dobândirea dreptului de proprietate publică se face prin achiziție publică, în condițiile legii” și "potrivit art.36, alin. 4, lit e) Legea nr.215/2001, Consiliul Local aprobă strategiile privind dezvoltarea ecomonică, socială și de mediu a unității adm inis trativ-teri toriale.”

Situația a fost analizată în ședința din data de 18.01.2017 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz negativ propunerii de achiziționare de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, str.Ana Ipatescu, nr.36 și a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre corespunzător.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Țăbîrca


Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv, EneJRoland DorianDirecția Economică,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr.36

In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 24326/6.12.2016, doamna Nițescu Alina, în calitate de succesoare a doamnei Ionescu Amelia, a comunicat intenția de a vinde imobilul situat în Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr.36.

Prin adresa nr.146/28.12.2016 Direcția Economică a comunicat faptul că nu există prevedere bugetară pentru această cheltuială, la acest moment, iar prin adresa nr. 17/4.01.2017 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte a comunicat '."conform art.863, alin a), Noul Cod Civil, dobândirea dreptului de proprietate publică se face prin achiziție publică, în condițiile legii" și "potrivit art.36, alin. 4, lit e) Legea nr.215/2001, Consiliul Local aprobă strategiile privind dezvoltarea ecomonică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale."

In ședința din data de 18.01.2017 Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat aviz negativ propunerii de achiziționare de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, str.Ana Ipatescu, nr.36.

Față de cele de mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


fcj(.

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr.36