Hotărârea nr. 389/2017

Hotãrârea nr. 389 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publicepentru anul 2018

VIZAT

ROMÂNIA

LEG

^LlTATl.

JUDEȚUL PRAHOVA

SEC

&ETAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

/

X

HOTĂRÂREA NR. 389

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian Florin și Raportul de specialitate nr. 316/10.10.2017 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2017 și raportul comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.10.2017;

având în vedere prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, care stipulează că planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, conform anexelor nr.l- nr.6, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și compartimentele de resurse umane din cadrul Serviciilor Publice de subordonare locala vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Contrasemnează, SECRETAR,  Laurerttiu DI'


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

în conformitate cu prevederile art.23, alin.(2), lit”b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicată în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Având în vedere cele de mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018.

PRIMAR

DOBRE ADRIAN FLO

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acesteia sau finanțată prin bugetul său.

Totodată instituțiile publice din administrația publică au obligația să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice cu 45 de zile înainte de data aprobării.

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești a transmis către Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin adresa nr.21750/2017 proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, conform anexelor nr.l- nr.6.

Prin adresa nr.57195/2017, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a comunicat faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare al acestuia cu obligativitatea transmiterii acestuia în termen de 30 de zile de la data aprobării.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu Resurse Umane, Organ izare și /Administrativ Anaelescu -Ana - Daniela

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios Achiziții Pu’ ”   ~ racte

DirectoiMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

Nr. 57195/2017

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI PRIMAR DOBRE ADRIAN FLORIN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 21750/2017, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 57195/2017, prin care ne înaintați proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești, Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești și Poliției Locale Ploiești, pentru anul 2017, vă comunicăm faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare a acestuia.

în acest sens, vă rugăm să ne transmiteți în termen de 30 de zile de la data aprobării, în format electronic, Planul de ocupare a funcțiilor publice și actul administrativ de aprobare a acestuia prin încărcarea acestor documente pe portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, prin intermediul conexiunii https://www.anfp.uov.ro/Louon.aspx?RetumUrl:=%2fIndex.aspx

Cu stimă,

Președinte,

Leonid - Augustin MOISIU

■/' DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

**       conform legii 455/2001


Anexa nr. 2b) - ordonatori principali c

e credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infînțate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

2

2

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

3

3

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

5

1

0

0

0

0

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

45

38

7

0

0

0

0

7

sef birou

18

14

4

0

0

0

0

4

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

82

70

12

0

0

0

0

12

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

a

0

auditor clasa I grad profesional superior

7

5

2

0

0

0

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

1

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

3

3

0

1

0

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

10

10

0

0

0

0

0

;0

consilier clasa I grad profesional debutant

7

4

3

0

4

0

0

l 3

consilier clasa I grad profesional asistent

78

62

16

9

28

9

0

W

consilier clasa 1 grad profesional principal

68

66

2

28

44

28

0

2

X.

consilier clasa I grad profesional superior

341

326

15

44

0

44

0

15

expert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

1

1

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

5

1

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

22

17

5

5

sef birou

2

1

1

1

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

36

29

7

0

0

0

0

7

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

7

5

2

... 2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

1

1

/ ■ “l"

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

■/

consilier juridic clasa I grad profesional superior

7

7

consilier clasa I grad profesional debutant

4

2

2

2

2

consilier clasa I grad profesional asistent

55

39

16

4

17

4

consilier clasa I grad profesional principal

20

19

1

17

15

17

1

consilier clasa I grad profesional superior

140

127

13

15

15

13Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

2

2

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

3

3

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

O/

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

2

2

2

o

consilier clasa I grad profesional principal

4

4

2

3

2

X

consilier clasa I grad profesional superior

23

22

1

3

3

1

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Plan de ocupare pentru anul 2018

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

1

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

9

7

2

2

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

11

9

2

0

0

0

0

2

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

5

5

1

1

z

consilier clasa I grad profesional principal

8

7

1

5

1

consilier clasa I grad profesional superior

54

54

5

5

expert clasa I grad profesional debutantSERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr, de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

7

7

sef birou

6

6

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

14

14

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

13

13

2

6

2

consilier clasa I grad profesional principal

11

11

6

8

6

consilier clasa I grad profesional superior

95

95

8

8


POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEST

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizări i

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

2

2

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

5

5

sef birou

10

7

3

3

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

18

15

3

0

0

0

0

3

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

. 6"

consilier juridic clasa I grad profesional principal

X7

consilier juridic clasa I grad profesional superior

2

2

M/73^

consilier clasa I grad profesional debutant

r ! IV A .

consilier clasa I grad profesional asistent

3

3

2

3

2

consilier clasa I grad profesional principal

25

25

3

13

3

.o

consilier clasa I grad profesional superior

29

28

1

13

13

< 1CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018


PREȘEDINTE, George Sorin Niculae Bot^zSECRETAR, Gheor ’


ghe Andrei
Către,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești

Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982

Fax: 0244/513829

www.ploiesti.ro

23385 26 -w-w


ISO 9001

Certificat 7768 C


Sindicatul Liber și Independent al

Primăriei Municipiului Ploiești

Sindicatul Liber al funcționarilor din S.P.F.L. Ploiești

Sindicatul Poliției Locală Mihai Viteazul

în conformitate cu prevederile art.23, alin.(2), lit”b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicată în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești a transmis către Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin adresa nr.21750/2017 proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, conform anexelor nr.l- nr.6.

Prin adresa nr.57195/2017, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a comunicat faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare al acestuia și obligativitatea transmiterii acestuia în termen de 30 de zile de la data aprobării.

Urmare celor menționate mai sus, vă înaintăm proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 și vă solicităm ca până la data de 27.10.2017 să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere potrivit prevederilor legale menționate mai sus .

DOBRE ADȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

ORGANIZARE ȘJADMINISTRATIV ANGELESCKANA DANIELA

SINDICATUL LIBER SI INDEPENDENT AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NR.6/27.10.2017

Către: Primăria Municipiului Ploiești

Ca răspuns la adresa nr.23385/26.10.2017, va aducem la cunoștința ca nu avem obiectiuni cu privire la proiectul de hotarare supus consultării, conform art.23 din Legea nr.188/1999, referitor la planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018.

Totodată, va solicitam consultarea sindicatului in ceea ce privește personalul angajat al administrației publice (salarizare, organigrama, etc.).

Sindicatul Liber si Independent al Primăriei Municipiului Ploiești li*$***•* 'V

Lider: Craciunoiu Nicoleta Sș rtr0GtHutiu*9


SINDICATUL POLIȚIEI LOCALE „MIHAi VITEAZUL” B-dul. Independentei, nr. 21, cod poștal 100028, Ploiești Telefon : 0721 720 342

Fax : 0244 594 227

Cod fiscal: 31051543

Cont IBAN: R016BTRLRONCRT0200659001, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Ploiești E-mail: tocalpoliceph@qmail.com www.sindicatulpoiitieilocale.ro/ www.facebook. com/smdicat politia, locala rom ania/

Nr. 255/2017

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Sindicatul Poliției Locale „Mihai Viteazul”, cu sediul in Ploiești, B-dul Independenței, nr.21, în calitate de sindicat reprezentantiv la nivelul Poliției Locale a Municipiului Ploiești, conform Sentinței civile nr. 1564/21.02.2017 a Judecătoriei Ploiești își exprimă avizul favorabil, pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018.


SINDICATUL LIBER AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Federația Sindicatelor Funcționarilor Publici din Administrația Publica-Bucuresti

Afiliat la Alianța Naționala a SindicatelorBugetarilor SED LEX

PLOIEȘTI, Sos. Vestului, nr. 19

Tel. 0244-291049

CĂTRE,

Ordonatorul Principal de Credite

In atentia,

D-LU1

Primar al Municipiului Ploiești

Dobre Adrian

Sindicatul Liber al Funcționarilor Publici din Serviciul Public

Finanțe Locale- Ploiești, reprezentativ la nivel de S.P.F.L. Ploiești prin

Sentința civila nr. 5/26.07.2007 , prin prezenta transmitem acordul nostru in privința planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018.

27.10.2017

PREȘEDINTE


SINDICATUL POLIȚIEI LOCALE „MIHAI VITEAZUL”

B-dul. Independenței, nr. 21, cod poștal 100028, Ploiești Telefon : 0721 720 342

Fax : 0244 594 227 Cod fiscal: 31051543

Cont IBAN: R016BTRLRONCRT0200659001, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Ploiești E-mail: localpoliceph@qmail.com www.sindicatulpolitieilocale.ro/ www.facebook.com/sindicat.politia.locala.romania/


Nr. 255/2017

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Sindicatul Poliției Locale „Mihai Viteazul”, cu sediul in Ploiești, B-dul Independenței, nr.21, în calitate de sindicat reprezentantiv la nivelul Poliției Locale a Municipiului Ploiești, conform Sentinței civile nr. 1564/21.02.2017 a Judecătoriei Ploiești își exprimă avizul favorabil, pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018.

Cu stimă,


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018
SECRETAR,

Gheorgție Andrei

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT