Hotărârea nr. 387/2017

Hotãrârea nr. 387 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 387


privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 92/20.10.2017 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.10.2017;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.10.2017;

Ținând cont de propunerile Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind realizarea indicatorilor de performanță în perioada 2017 - 2021, transmise cu adresa nr. 5929/08.09.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Ploiești cu nr.16528/08.09.2017;

în baza Procesului verbal nr. 6984/19.10.2017, privind rezultatul negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, comisia de negociere stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.331/29.09.2017, supune spre aprobare autorității publice tutelare - Consiliul local Ploiești, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. Procesul verbal a fost înaintat de Consiliul de administrație al RASP Ploiești cu adresa nr.6984/19.10.17 și a fost înregistrat la Registratura Primăriei sub nr.22966/19.10.2017;

în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. c) coroborat cu art. 13 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (1) și alin. (2), art.45 alin.(l), art.61 alin.(2), art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, rezultat al negocierii prezentat de comisia de negociere în Procesul verbal nr.6984/19.10.17, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă înlocuirea anexei nr.l la contractul de mandat, conținând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dl.Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria Manuela, dl.Gheorghe Ioan, dl. Ittu Ioan, dl. Crețu Ionuț, dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. Gogu Maria, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze anexa nr.l la contractul de mandat așa cum este aprobată la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-S^rin-Niculae BOTEZ
Contrasemnează,

SECRETAR,

Laurențili DITU

K

r

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

/X

In conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; ”

Prin adresa nr.5929/08.09.2017 înregistrată la registratura Primăriei Ploiești sub nr. 19528/08.09.2017, Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, a transmis autorității publice tutelare propunerile privind realizarea indicatorilor de performanță în perioada 2017 - 2021.

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

“(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. ”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.331/29.09.17 a fost aprobată constituirea unei comisii care să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefmanciari pentru perioada 2017 - 2021 propuși de Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

9

Consiliul de administrație al RASP, a înaintat autorității publice tutelare Procesul verbal al comisiei de negociere nr. 6984/19.10.2017, privind rezultatul negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari pentru perioada 2017 - 2020, ai Consiliului de administație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pe care îl supune spre aprobare autorității publice tutelare - Consiliul local Ploiești. Procesul verbal a fost înregistrat la Registratura Primăriei sub nr.22966/19.10.2017.

A.

In temeiul prevederilor ari. 3 pct. 1 lit. c) coroborat cu art. 13 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență, negocierea în vederea aprobării indicatoriilor de performanță ai Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

5

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotărâre, justificat de faptul că termemul maxim de negociere și aprobare este la data de 08.11.2017, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Nr.92/20.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești este întreprindere publică subordonată Consiliului local Ploiești si administrată de către un Consiliu de administrație numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 3 pct. 1 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; ”

Administratorii Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești au aprobat Planul de administrare pentm perioada 2017 - 2021 prin Hotărârea nr. 11/23.08.2017 la pct.3.

Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este impusă de prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aftfel:

“(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 30 zile de la comunicarea acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. ”

Prin adresa nr.5929/08.09.2017 înregistrată la registratura Primăriei Ploiești sub nr. 19528/08.09.2017, Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, a transmis autorității publice tutelare propunerile privind realizarea indicatorilor de performanță în perioada 2017 - 2021.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.331/29.09.17 a fost aprobată constituirea comisiei care să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentm perioada 2017 - 2021 propuși de Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. Termenul maxim de negociere și aprobare expiră la data de 08.11.2017.

Comisia de negociere s-a întrunit la sediul RASP Ploiești în data de 18.10.2017 în scopul negocierii indicatorilor de performanță din Planul de administrare al Consiliului de administrație. Urmare a negocierii, Consiliul de administrație al RASP Ploiești, a înaintat autorității publice tutelare Procesul verbal al comisiei de negociere nr. 6984/19.10.2017, privind rezultatul negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2017 - 2020, ai Consiliului de administație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pe care îl supune spre aprobare autorității publice tutelare - Consiliul local Ploiești. Procesul verbal a fost înregistrat la Registratura Primăriei sub nr.22966/19.10.2017.

După aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa nr.l a contractului de mandat conținând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, va fi înlocuită pentru următorii administratori: dl.Ristulescu Gheorghe, dna. Scarlat Maria Manuela, dl.Gheorghe Ioan, dl. Ittu Ioan, dl. Crețu Ionuț, dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. Gogu Maria, membrii ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

J

A

In temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 lit. c) coroborat cu art. 13 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență, negocierea în vederea aprobării indicatoriilor de performanță ai Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

5

Față de cele prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotărâre, justificat de faptul că termemul maxim de negociere și aprobare a indicatorilor este la data de 08.11.2017, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTECIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE. CONTRACTE

NA. j.


KTsERVICII PUBLICE RA?                       ZA

ploiești 6 w

WR                  PROCES VERBAL

ÎNCHEIAT ASTAZI 18.10.2017


Având in vedere prevederile art. 13 alin.(4). OUG 109 / 2011, comisia de negociere a indicatorilor de performanta s-a intrunit astazi la sediul RASP Ploiești, in scopul negocierii indicatorilor de performanta din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al RASP Ploiești.

La ședința au participat: dl Minea Gabriel Constantin, dl Aurelian Tudor,si dl Paul Palas, precum si reprezentantui din partea CA RASP : Dl Gheorghe Ioan, dna Gogu Maria, dna Scariat Maria si dl Ittu Ioan.

Urmare a negocierii indicatorilor de performanta, fata de propunerile Consiliului de Administrație, s-au stabilit următorii indicatori de performanta, prezentați după cum urmeaza :

 • I. INDICATORI FINANCIARI

  Nr. Crt.

  Indicator

  2017

  2018

  2019

  2020

  1

  Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/Nr. mediu salariati/ mii lei)

  85,00

  86,00

  87,00

  88,00

  2

  Cheltuiala la 1000 lei venituri ((Cheltuieli totale/Venituri totale)* 1000

  995,00

  985,00

  955,00

  925,00

  3

  Perioada de incasare a creanțelor

  <60 zile

  <60 zile

  <60 zile

  <60 zile

  4

  Perioada de rambursare a datoriilor

  <60 zile

  <60 zile

  <60 zile

  <60 zile

  5

  Optimizarea costurilor salariale

  <100%

  <100%

  <100%

  <100%

  6

  Calitatea serviciului, reflectat in gradul de satisfacere a cerințelor populației

  100%

  100%

  100%

  100%

Nota* Propunerile de realizare a indicatorilor de performanta financiari au fost estimați pe baza datelor actuale, respectiv inregistrarea unui rezultat brut (profit) diminuat semnificativ din cauza inregistrarii de penalitati de intarziere pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor existenti in apele uzate evacuate la Statia de epurare a Municipiului Ploiești.

 • II.   INDICATORI OPERAȚIONALI:

 • 1.  Calitatea serviciilor

menținerea si dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sanatate si securitate operaționala si monitorizarea gradului de satisfacție a cerințelor populației din punct de vedere al calitatii serviciilor prestate de regie .

 • 2. Acoperire servicii

 • -  promovarea si coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei pana la sfârșitul mandatului^

 • -  promovarea si coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei

 • 3.  Satisfacția clientilor

promovarea si coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clientilor cu privire la serviciile regiei.

creșterea gradului de satisfacție al clientilor, anual.

 • 4. Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfacției acestora

 • - creșterea productivității muncii, in fiecare an calendaristic de mandat

promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai regiei până la final de mandat

 • -  promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei

 • III.  INDICATORI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

 • 1. Strategia regiei autonome

 • - promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei pana la sfârșitul semestrului I de mandat;

 • 2. Stabilirea,revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai regiei;

-elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanta si implementarea acestora pana la sfârșitul semestrului I de mandat;

 • 3. Transparenta și comunicare

- elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora;

 • 4. Remunerația directorilor

Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodica a acestora, pana la sfârșitul semestrului I de mandat.

COMISIA DE NEGOCIERE:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE RASP


•INjTEGheorgne


Minea Constantin Gabriel

Aurelian Tudor

Paul Palas


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-matl: servicilpublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


Nr. inreg. QData:     fo,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI i ÎNREGISTRARE

........................22966...

19 -10- ?317

Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Vă transmitem alăturat Procesul verbal de negociere a indicatorilor de performanță încheiat între Comisia de negociere a indicatorilor de performanță și Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Cu stimă,

Președinte Consiliul de Administrație


Redactat,

Mirea Ecaterina/ Cod F -13- 04/3/ 0

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


OBIECTIVE ȘI INDICATORI */E PERFORMANȚA ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - negociați pentru perioada 2017 - 2020

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor                                                     Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori dc performanță financiari

Formula de calcul

UM

Nivel indicator la data încheieri

Nivel indicator revizuit pe anul 2017 cf. art.15.3 din ctr. de mandat

Țintâ/Nivel indicatori negociat pe perioada:

Pondere

anul

2017

2018

2019

2020

ctr. de mandat

1

2

J

4

<

6

7

8

9

in

11

13

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale nentru aclivimtra de hmril

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

>100%

82,73

85

86

87

88

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli totale     X1000

Venituri totale

%0

<100%

934,15

995

985

955

925

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<60

<60

<60

<60

<60

<60

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<60

<60

<60

<60

<60

<60

0,15

Cifra dc afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contarctului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

67,22

<100%

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Administrator/ Director general delegat


Serviciul Economic,

 • II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

1. Calitatea serviciilor

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                       5

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

 • III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

3. Transparență și comunicare

 • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea și implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl/Dna....................................

Regia Autonomă de Servicii Publice PloieștiServiciul Economic,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiPREȘEDINTE,

George Sorin Niculac Boțez


Data:       x [ 0 >
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
PREȘEDINTE, Paul Palas

9


Data:     tiOoto-