Hotărârea nr. 386/2017

Hotãrârea nr. 386 privind mandatarea reprezentantilor autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 386 privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 94/10.10.2017 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.10.2017;

A

In conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 lit. f) coroborat cu art. 30 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa nr.18699/09.10.2017 de la S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, prin care au fost înaintate Planul de administrare al Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, Decizia Consiliului de Administrație nr. 1291/04.10.2017 și Hotărârea nr.322/06.10.2017 a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, înregistrată la registratura Primăriei Ploiești cu nr. 21963/09.10.2017 și la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice cu nr. 90/09.10.2017;

In baza art. 36 alin. (9) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021, așa cum sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017Contrasemnează, SECRETAR, Lauren, iu DȚTU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021

Administratorii Consiliului de administrație din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, au procedat la elaborarea și aprobarea Planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021, prin Decizia nr.1291/04.10.2017,

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

“(1) In termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății ”

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

“(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 zile de la comunicarea acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. ”

Conform prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; ”

Prin adresa nr. 18699/09.10.2017, S.C. Hale si Piețe S.A Ploiești a înaintat

3                                               J                   9                                             5

autorității publice tutelare locale, Planul de administrare al Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinaciari, Decizia CA nr.1291/04.10.2017 și Hotărârea nr.322/06.10.2017 a Adunării Generale a Acționarilor. Adresa a fost înregistrată la registratura Primăriei Ploiești cu nr. 21963/09.10.2017, iar la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice cu nr. 90/09.10.2017.

La art.2 din Hotărârea AGA nr.322/06.10.2017, se aprobă solicitarea de a mandata reprezentanții autorității în cadrul AGA, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță fundamentați pe baza planului de administrație pentru perioada 2017 - 2021 și prezentați ca anexa nr. 1 și 2 la planul de administrare.

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) coroborat cu art. 30 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza Planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021 al Consiliului de administrație și prezentați în anexa nr. 1 si 2 la acesta.

5

PRIMAR

ADRIAN FLORIN


RE


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Nr. 94/10.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021

S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești este întreprindere publică subordonată Consiliului local Ploiești și administrată de către un Consiliu de administrație numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii Consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, au aprobat Planul de administrare pentru perioada 2017 - 2021, prin Decizia nr.1291/04.10.2017 art.l.

Prin adresa nr. 18699/09.10.2017 de la S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, au fost înaintate autorității publice tutelare, Planul de administrare al Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, Decizia Consiliului de administrație nr.1291/04.10.2017 și Hotărârea nr.322/06.10.2017 a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești. Adresa a fost înregistrată la registratura Primăriei Ploiești cu nr. 21963/09.10.2017 și la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice cu nr. 90/09.10.2017;

Hotărârea AGA nr.322/06.10.2017 la art.2., aprobă solicitarea de a mandata reprezentanții autorității publice tutelare locale în cadrul AGA, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță fundamentați pe baza planului de administrație pentru perioada 2017 - 2021.

Conform prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are ca și competență:

„ f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație; ”

A

In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

A

“(1) In termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății ”

Planul de administrare, așa cum este definit la art. 2 pct. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă: "instrumentul de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani; ”

Potrivit prevederilor art. 1 pct. 6-9 din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

”6. indicatori de performanță - instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță;

7.indicatori-cheie de performanță - indicatori de performanță prevăzuți în anexă la contractul de mandat, denumiți în continuare ICP;

8.indicatorii de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice;

9.indicatorii de performanță nefinanciari - instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru:

 • a) eficientizarea activității interne;

 • b) furnizarea de servicii externe pentru clienți; cfindeplinirea cerințelor legale.

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii publice etc. ”

De asemenea, Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice prevede la: art. 10 din Anexa 2: „In înțelesul ordonanței de urgență, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:

 • a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;

 • b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori ”.

art. 12 alin. (1) din Anexa 2: „ (1) Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri. ”

Ca urmare, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este impusă de prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aftfel:

“(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 zile de la comunicarea acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. ”

In temeiul prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) coroborat cu art. 30 alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor la S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021, așa cum sunt prezentați în anexa nr.l și 2 la acesta.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Consilieri,

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTECIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Anabell MĂNTOIUf


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0372/05 69 61

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, jud. Prahova


S.C. HALE Șf PIEȚE SA

>

LJJ

O

—I

o.


09. OCT. 2017 Nr. Inragl^arâ INTRARE 1 IEȘIRE


Str. Grivitei, Nr. 15


In atentia doamnei Maria Vasile

MUNICIPIUL PLOIEȘTI J

ÎNREGISTRATE- .

21963

.....................


M (P vJl %/o^.to.

Prin prezenta, va înaintam Planul de Administrate al Consliului de Administrație de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești și indicatorii financiari si nefmanciari atasati acestuia, aprobat prin Decizia nr. 1291/04.10.2017, precum si Hotararea AGAnr. 322/06.10.2017.

Cu considerație,


SEF SERVICIUL Jl RIDIC, ir. Mihael’a Pana


Șl

'ri’t44L

-AVU*1

■lODU

nffld^0 L&vm TA 5 f

(V          țTF 1

1      J-----—

i

SC HALE si PIEȚE SA

Ploiești, Str. Griviței Nr. 15 J

Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

■n

Banca: BCR Ploiești

R057RNCB0205044876960001

Tel.: 0372 / 05 69 60;

Fax: 0372/05 69 61

09. OCT. M


Către,

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, jud. P

Prin prezenta, va înaintam Planul de Administrate al Consliului de Administrație de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești si indicatorii financiari si 9

nefinanciari atasati acestuia, aprobat prin Decizia nr. 1291/04.10.2017, precum si Hotararea AGA nr. 322/06.10.2017.

Cu considerație,


DIRECTOR GENE ing Mariana P

(H


SEF SERVICIUL JURIDIC, jr. MihaelaȚjana

S.C. HALE SI PIEȚE S.A.

PLOIEȘTI, STR. GRIVITEINR. 15

J29/496/1991

HOTARAREA AGA ORDINARA

NR. 322 din 06.10.2017

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 116 / 2002, de infiintare a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 298 din 12.09.2016;

In temeiul Legii nr. 31 / 1990 modificata si completata privind societățile comerciale si a OXJG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Având in vedere procesul verbal nr. 141 / 06.10.2017 al Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de Planul de Administrare al Consiliului de Administrație a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești pentru perioada 2017 - 2021.

Art.2 Ia act de indicatorii de performanta fundamentați pe baza Planului de Administrare si aproba transmiterea către Consiliul Local Ploiești in vederea mandatarii reprezentanților in Adunarea Generala a Acționarilor pentru negocierea si aprobarea acestora conform art.3 alin,2 lit. f) coroborat cu art.30 alin.4 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corportativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Membrii Adunării Generale ;r Acționarilor:

DANESCU ȘTEFAN       ____________

SI

PLOIEȘTI .

I

□W8


Win


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca; BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


DECIZIA NR. 1291

Consiliului de Administrație al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având in vedere procesul-verbal nr. 234/04,10.2017 al Consiliului de Administrație de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

In temeiul Legii nr. 31 / 1990 modificata si completata privind societățile comerciale si a O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

DECIDE

Art.l Aproba Planul de Administrare conform anexei la prezenta si il inainteaza Adunării Generale a Acționarilor in vederea demarării negocierilor indicatorilor financiari si nefinanciari, conform prevederilor art.30 din OUG 109/2011, actualizata.

Data in Ploiești, astazi 04.10,2017.|q

LQ


-       SA.       Z>

PLOIEȘTI

JjBL

mfpg


a

□J


SC HALE $1 PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295: Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


S.C. HALE Șt PIEȚE S.A.

UI o _l o.


S?


0 Ă. OCT. 2017      |

Nr. înregistrare:

INTRARE I IEȘIRE     5!S_A.

*vE 2.'p,e*.

a

s a

OLPn

■px

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295, Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

Beneficiar

I

J

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SC HALE SI PIEȚE S.A.

f

i

Elaborat

I

Președinte CA      PINȚOIU TOMA

Administratori     ARDELEANU VASILE

DĂNESCU NICOLAE

POPA CONSTANTIN

TUDOR IULIAN

I

Aprobat

i

Adunarea Generală a Acționarilor

PALAȘ ALEXANDRU PAUL

DĂNESCU ȘTEFAN

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:

Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961

CUPRINS

Cap. 1 Introducere                                               pag. 5

Cap.2 Legislația specifica, domeniul de activitate si descrierea activității

S.C. Hale și Piețe S.A.                                              pag. 6

 • 2.1 Domeniul de activitate al S.C. Hale și Piețe S.A.              pag. 7

 • 2.2 Contractul de delegare                                     pag. 10

 • 2.3 Conducerea societății                                        pag. 12

Cap.3 Considerații generale asupra activității administratorilor S.C. Hale si Piețe S.A.                                                                pag. 14

 • 3.1 Relația cu acționarii                                           pag.

Cap.4 Prezentarea S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești                   pag.

 • 4.1 Cadrul instituțional                                         pag.

 • 4.2 Aria deservită                                               pag.

 • 4.3 Structura organizatorică                                    pag.

 • 4.4 Principiile și misiunea ce guvernează activitatea S.C. Hale și Piețe

S.A.                                                                      pag.

Cap. 5 Consiliul de Administrație                                pag. 19

 • 5.1 Competențe de bază                                      pag.

 • 5.2 Alte atribuții                                                  pag.

 • 5.3 Etică, integritate, guvernată corporativă                    pag.

 • 5.4 Obiectivele strategice ale societății                            pag.

Cap.6 Viziunea, declarația de misiune si obiectivele strategice ale Consiliului de Administrație                                         pag. 24

Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961

6.1 Viziunea

pag. 24

6.1.1 Orientarea către client

pag. 24

6.1.2 Grija pentru mediu

pag. 24

 • 6.1.3 Grija pentru sănătatea populației și a angajaților

 • 6.1.4 Creșterea competențelor profesionale

6.2 Declarația de misiune

pag. 25

pag. 25

pag. 25

6.3 Obiectivele strategice ale Consiliului de Administrație

Cap.7 Măsuri de îmbunătățire a activității S.C. Hale si Piețe S.A.

pag. 28

pag. 30

Cap.8 Comunicarea interna si externă

pag. 30

8.1 Scop

pag. 30

8.2 Comunicarea internă

pag. 31

8.2.1 Obiective de comunicare internă

pag. 31

8.2,2 xMâsuri aplicate pentru îmbunătățirea comunicării

interne

pag. 32

8.3 Comunicarea externă

pag. 32

8.3.1 Obiective de comunicare externă

pag.33

8.3.2 Măsuri aplicate pentru îmbunătățirea comunicării

externe

pag. 33

8.4. Măsuri pentru prevenirea crizelor privind comunicarea internă și

externă

pag. 35

Cap.9 Concluzii

pag. 35

ANEXA 1 Indicatori de performanță financiari

pag. 37

ANEXA 2 Indicatori de performanță nefinanciari

pag-39

□LPnhqJL


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


Cap.l Introducere

Prezentul document a fost întocmit în confrmitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu întreaga legislație în vigoare.

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. este societate pe acțiuni. Prin Hotărârea de Guvern nr. 380 din 18.04.2002 Consiliul Local al Municipiului Ploiești este unicul acționar al S.C. Unimarket S.A. cu sediul în Ploiești, str. Griviței, nr.15, înmatriculată sub nr. J29/496/1991 Ia Oficiul registrului Comerțului Prahova.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 116/2002 s-a aprobat modificarea statutului S.C. Unimarket S.A.

Societatea se numește Societatea Comercială Hale și Piețe S.A Ploiești, înființată în baza Legii 31/1990 privind societățiile comerciale și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 116 / 2002.

Societatea Comercială Hale și Piețe S.A Ploiești, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/496/1991, având cod unic de înregistrare RO1356295.

Forma juridică a societății este societate comercială pe acțiuni, cu capital integral românesc, sediul social fiind în Ploiești, strada Griviței, nr.15.

Durata societății este nelimitată începând de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

Sediul societății este în Ploiești, str. Griviței, nr.15, jud. Prahova

 • •  Telefon: 0372056960

 • •  Fax: 0372056091

 • •  înregistrare Registrul Comerțului: J29/496/1991

 • •  CUI 1356295


?; p,e?z.

□□Dnhqjc


PLOIEȘTI


SC HALE Sl PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


Cap. 2 Legislația specifică, domeniul de activitate si descrierea activității S.C. Hale si Piețe S. A. Ploiești

Este persoană juridică care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și se află sub controlul comunității locale, exercitat prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de reprezentant al Municipiului Ploiești acționar unic al societății.

Activitatea S.C. Hale și Piețe S.A. este reglementată prin legislația privind societățile comerciale pe acțiuni la care statul sau o unitate administrative-teritorială este actioner unic coroborat cu legislația specifică respectiv:

C Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.l 11/2016;

S Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

S Legea nr. 215/2001 privind administrate publică locală, republicată;

Ordinul nr.2861/2009 din 9 octombrie 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarerii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

S Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individualeși situațiile financiare anuale consolidate;

C Legea nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

C Legea nr. 215 / 2001 - Legea Administrației Publice Locale, republicată și actualizată;

S Legea nr. 51 / 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

6 | P a g e


□ I Cod fiscal: RO 1356295;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

■S Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

J Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 și înregistrat la sediul societății sub nr. 7472/06.07.2009.

Luând în considerare datele prezentate se poate afirma că în prezent, din punct de vedere legislativ, este asigurat cadrul legal de organizare, funcționare, finanțare și control al serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale și exploatarea bunurilor proprietate publică și privată, aferente sistemului.

 • 2.1 Pomi ni de activitate al S.C. Hale si Plete S.A.

Obiectul principal de activitate al S.C. Hale și Piețe S.A. este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN 6820 Alte obiecte de activitate:

1039- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

 • 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.

 • 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri.

2433 - Producția de profile obținute la rece.

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații.

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.

2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice.

2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal.

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice.


DEPriTO


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


3314 - Repararea echipamentelor electrice.

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate.

 • 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase.

 • 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase.

 • 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.

 • 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.

3900 - Activități și servicii de decontaminare.

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

 • 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților.

 • 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4611 - Intermedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate.

4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

 • 4621 - Comerț cu ridicată al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.

 • 4622 - Comerț cu ridicată al florilor și al plantelor.

 • 4631 - Comerț cu ridicată al fructelor și legumelor.

 • 4632 - Comerț cu ridicată al cărnii și produselor din carne.

 • 4633 - Comerț cu ridicată al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.

 • 4634 - Comerț cu ridicată al băuturilor.

 • 4635 - Comerț cu ridicată al produselor din tutun.

 • 4636 - Comerț cu ridicată al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase.

 • 4637 - Comerț cu ridicată cu cafea, ceai, cacao și condimente.

 • 4638 - Comerț cu ridicată specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște.

 • 4639 - Comerț cu ridicată nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun.

4643 - Comerț cu ridicată al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.

 • 4647 - Comerț cu ridicată al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.

 • 4648 - Comerț cu ridicată al ceasurilor și bijuteriilor.

 • 4649 - Comerț cu ridicată al altor bunuri de uz gospodăresc.


  nj Cod fiscal: RO 1356295;


  □cprnqj


  Banca: BCR Ploiești

  Tel.: 0372/056 960:


  Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


4673 - Comerț cu ridicată al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.

4676 - Comerț cu ridicată al altor produse intermediare.

4690 - Comerț cu ridicată nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

 • 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate.

 • 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate.

 • 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate.

 • 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

 • 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.

 • 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.

 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri.

 • 4942 - Servicii de mutare.

5210 - Depozitări.

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare).

5224 - Manipulări.

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

 • 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate.

 • 7312 - Servicii de reprezentare media.

 • 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.

 • 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele.

7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8110 - Activități de servicii suport combinate.

8129 - Alte activități de curățenie.


□rPnrmi


SC HALE si PIHi SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

 • 9311 - Activități ale bazelor sportive.

 • 9312 - Activități ale cluburilor sportive.

 • 9313 - Activități ale centrelor de fitness.

9319 - Alte activități sportive.

9604 - Activități de întreținere corporală.

 • 2.2 Contractul de deleogre

Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 85/2008 aprobă delegarea gestiunii serviciului și a bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Ploiești utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, prin concesiune directă către societatea comercială „S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. Ploiești.

Obiectul contractului îl constituie delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, exploatare, construire, modernizare și întreținere, a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată de utilitate publică.

Activitatea desfășurată de societate este în conformitate cu legislația specifică și cu prevederile din Contractul de delegare a de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Ploiești.

Conform prevederilor din Contractul de delegare a de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A are următoarele obligații:

 • 1.    să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 2.    să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;

 • 3.    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul contract;

 • 4.    să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale și cu prevederile legale în vigoare;


  SC HALE Sl PIEȚE SA

  Cod fiscal: RO 1356295;

  Banca: BCR Ploiești

  Tel.: 0372/ 056 960:


  Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


 • 5.    să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați, în funcție de necesitățile societății;

 • 6.   să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare;

 • 7.    să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 8.    să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;

 • 9.    să preia de la concendent, pe bază de proces verbal de predare-primire, infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;

 • 10.   să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;

 • 11.   să propună concendentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;

 • 12.   să transmită concendentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea concendentului;

 • 13.   la încetarea contractului de concesiune să restituie concendentului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării;

 • 14.   să îi predea concedentului, la încheierea contractului, toată documentația tehnico-economică referitoare Ia serviciul concesionat, bunurile și infrastructura concesionată, planurile de rețele, schemele tehnologice și alte documente stabilite prin contract, pe bază de proces verbal;

 • 15.   să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare, din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 16.    este strict interzisă subconcesionarea, în tot sau în parte, a obiectului concesiunii;

 • 17.   să administreze, întrețină și exploateze în mod direct piețele agro-alimentare din Municipiul Ploiești și terenul aferent acestora, fără să subconcesioneze unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul prezentului contract;

  SA.     'Z

  PLOIEȘTI z£?slPloiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

 • 18.   să respecte condițiile impuse de natura bunului, prevederile legale în vigoare privind normele de protecție la acțiunea focului, protecția mediului, folosirea și conservarea patrimoniului;

 • 19.   în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului prezentului contract, va notifica de îndata acest fapt concedentului, în termen de 30 zile de la cunoașterea cauzei, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului;

 • 20.   în cazul în care concesionarul produce pagube concedentului cu ocazia desfășurării activității de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare din Municipiul Ploiești, concesionarul se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.

2.3. Conducerea societății

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar unic, numește 2 (doi) reprezentanți în adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Societatea este condusă de un consiliu de administrație compus din 5 (cinci) membri, numiți de A.G.A. pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de realegere.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege Adunării Generale a Acționarilor.

Conform art.30 din OUG 109/2011, „(1) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art, 36 alin, (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.”


□ j Cod fiscal: RO 1356295;


□ERtiqj


Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


Prezentul plan de administrare are ca scop definirea direcțiilor generale de acțiune pentru optimizarea și efîcientizarea activității S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, și anume îmbunătățirea eficienței și operativității în organizație, eliminarea risipei de resurse și mai buna gestionare a acestora, modernizarea punctelor de lucru în scopul furnizării de servicii optime către cetățeni, producători și mediul de afaceri ce operează în piețele din Ploiești, companii ce oferă produse agroalimentare și servicii de piață către locuitori.

Planul de Administrare elaborat de către Consiliul de Administrație al unității este element de referință pentru Planul de management al echipei de conducere executivă a societății.

în întocmirea prezentului plan de administrare, consiliul de administrație va avea în vedere următoarele trei faze:

Faza previzionala

 • a)    Extinderea domeniului de activitate folosind la maxim oportunitățile mediatice, centre comerciale dense, eterogenie socială (reclamă pură + Valențe pragmatic-organizatorice).

 • b)    Formarea și dezvoltarea self-service-ului (echipe tehnice superdotate, coordonatori sistem informațional - mediatic și de marketing)

 • c)    Formarea în cel mai scurt timp în conștiința părților actului comercial a conceptului de comerț civilizat atins în momentul atingerii firescului tranzacției și a modului de prezentare a produselor.

Faza de operationalizare

FIRMA SERIOASĂ (cu atributele derivate) motivarea personalului câștigându-i conformarea prin încredere la soluții organizatorice care duc în cel mai scurt timp (concomitent) cu stimuli de ordin material și moral:

 • a)    Dotarea personalului cu echipament personalizat de calitate;

 • b)   Dotarea cu utilaje tehnice moderne;

 • c)    O buna dimensionare a imaginii în mass-media;

 • d)    Creșterea retribuției pe fondul modernizării și dezvoltării.

Faza finală de comensurare si interpretare a rezultatelor

Ritmicitatea analizei informaționale la nivel de unități de gestiune și pe ansamblul firmei, credem că va reduce caracterul managementului postoperativ - de constatare în încheierea unui ciclu managerial.


□ Cod fiscal: RO 1356295;


Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

Cap.3 Considerații generale asupra activității administratorilor

S.C HALE SI PIEȚE S.A. PLOIEȘTI

Membrii Consiliului de Administrație al S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. PLOIEȘTI au fost numiți conform Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor nr. 315/12.05.2017 și nr.320/21.07.2017, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Planul de administrare pentru perioada mandatului Consiliului de Administrație are la bază viziunea și strategia managerială asupra perspectivelor de evoluție ale societății, definite și susținute prin obiectivele și criteriile de performanță stabilite.

Politica generală a Consiliului de Administrație se bazează pe principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu principalii săi beneficiari (cetățenii Municipiului Ploiești), autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control, angajații etc.

Astfel direcțiile de dezvoltare ale S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. PLOIEȘTI, definite prin prezentul Plan de Administrare și operaționalizate prin Planul de Management elaborat de către conducerea societății, sunt conforme cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ținta fiind aceea de consolidare a situației economice, consolidarea proceselor de dezvoltare pe termen lung, creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării și incluziunii sociale și întărirea capacității administrative, dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol.

Potrivit art.142 alin.2 din Legea 31/1990, republicata, - Legea societăților comerciale, consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

 • a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

 • c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

 • d) supravegherea activității directorilor;

-           S.A         ' X>

ploi M [□A-L

s 0

AAni

□□°n

-ra

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961

 • e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

 • 3.1 Relația cu acționarii

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire Ia ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri;

Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor, instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;

S Implicare activă - acționarii vor fi consultați cu privire la situațiile prevăzute de lege.

Cap.4 Prezentarea S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. PLOIEȘTI este societate comercială pe acțiuni care s-a înființat prin Hotararea Consiliului Local nr.116 / 2002, modificându-se actul constitutiv al S.C. « Unimarket » S.A., având în administrare imobilul Halele Centrale Ploiești și piețele din municipiul Ploiești și al cărei acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Obiectul principal de activitate este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN 6820.

In prezent Municipiul Ploiești, în calitate de acționar unic al societății comerciale Hale și Piețe S.A. Ploiești, deține terenul în suprafață de 38.130,21mp, aferent piețelor agroalimentare și oborului din municipiul


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961

Ploiești, teren ce face parte din domeniul public al municipiului, și imobilul Halele Centrale - monument de arhitectură, având suprafață teren 8065 mp, iar suprafață tehnică totală (comerț și servicii) 14804,25 mp, (din care, în administrarea S.C. Hale și Piețe S.A. 12729,40 mp, iar la terți 2074,85 mp).

Astfel, S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. Ploiești are în exploatare următoarele obiective:

 • 1.    Piața Centrală în suprafață de 4.187 mp, situată pe str. Griviței, str. General Vasile Milea și str. George Coșbuc;

 • 2.    Piața Nord în suprafață de 3.270 mp, situată pe str. Arinului;

 • 3.    Piața Aurora Vest în suprafață de 4.153,79 situată pe str. Baraoltului, nr.3;

 • 4.    Galeriile Comerciale Vest și spații adiacente în suprafață de 2.511,24 mp, situate pe str. Erou Moldoveanu Marian;

 • 5.    Piața Sud în suprafață de 1.376,62 mp, str. l.Decembrie 1918;

 • 6.    Piața Malu Roșu în suprațată de 1.436,53 mp, situată pe str. Branciog;

 • 7.    Piața 9 Mai în suprafață de 2.408mp, str. Vitioarei;

 • 8.    Piața Mihai Bravu în suprafață de 1.161 mp, str. Chimiei;

 • 9.    Piața Muzicanți în suprafață de 224 mp, situată pe str. Alexandru Lăpușneanu;

 • 10.   Piața Cina în suprafață de 288 mp, situată în str. Andrei Mureșan;

 • 11.   Piața Timken în suprafață de 190 mp, situată pe str. Bărcănești;

 • 12.   Piața Bereasca în suprafață de 400 mp, situată în str. Ștrandului;

 • 13.   Piața Complex Ideal în suprafață de 84,03 mp, Aleea Brumărelelor;

 • 14.   Micropiața Păltiniș în suprafață de 59 mp situată la intersecția str. Ghe. Gr. Cantacuzino cu str. Enăchiță Văcărescu;

 • 15.   Piața Decebal în suprafață de 295 mp, situată în str. Decebal;

 • 16.   Terenul situat în str. Griviței (Parcare bariere), în suprafață de 1789 mp;

 • 17.   Oborul în suprafață de 16.086 mp, str. Oborului;

 • 18.   Imobilul Halele Centrale în suprafață de 12.729,40 mp, delimitat de străzile Emil Zola, Griviței, General Vasile Milea;

 • 19.   Imobilul situat în Ploiești, str. Văleni, nr,44 cu teren în suprafață de 900 mp;

16 | P a g e


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


 • 4.1 Cadrul instituțional

Prezentul Plan de Administrare a fost eleborat în baza Ordonaței de Urgența nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în MO, Partea I nr.883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art.30 (1) din OUG 109/2011, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Prezentul Plan de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății. în conformitate cu regelementările OUG 109/2011.

 • 4.2 Aria deservită

Activitatea S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se desfășoară pe raza municipiului Ploiești.

Conform prevederilor Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor nr. 315/12.05.2017 și nr. 320/21.07.2017, începând cu 21.07.2017 s-a desemnat următoarea componență a Consiliului de Administrație :

-Pințoiu Toma;

-Ardeleanu Vasile;

-Dănescu Nicolae;

-Popa Constantin;

-Tudor Iulian.

Președinte desemnat este domnul Pințoiu Toma.

Reprezentanții acționarului unic Municipiul Ploiești, sunt membrii în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), organ suprem de conducere al 171 P a g e

sa. ZX‘

IA-


PLOIEȘTI


O]

B


□□□nhqzt


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961


societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Administrarea S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești este asigurată de către Consiliul de Administrație, iar controlul societății este exercitat de către Auditul financiar și Auditul intern potrivit reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate.

Activitatea curentă este condusă de către Directorul General prin delegarea conducerii societății acestuia, de către Consiliul de Administrație.

 • 4.3 Structura organizatorică a societății

Structura organizațională pe segmente specifice de activitate este alcătuită din servicii, birouri și compartimente funcționale ce contribuie la coordonarea activității în ansamblu;

Organigrama, numărul de personal și statul de funcții au fost aprobate conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.318/30.05.2017.

4.4Principiile si misiunea ce țjuverneazăuctivitatea S.C. Hale si Plete S.A.

Serviciul de administrare, exploatare, construire, modernizare si intretinere, a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din municipiul Ploiești si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata de utilitate publica este organizat cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

 • a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ;

 • b) administrarea și exploatare eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale ;

 • c) utilizarea eficienta a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului utilitate publică ;

 • d) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori și prin finanțarea de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru societate.

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea societății este:

-corectitudine și loialitate;

-participare si transparență;

181 P a g e


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

-eficiență și eficacitate.

Cap. 5 Consiliul de Administrație

A

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu întreaga legislalție incidență în vigoare, Adunarea Generala a Acționarilor numește Consiliul de Administrație al societății.

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. va fi condusa de un Consiliu de Administrație compus din 5 membrii.

Consiliul de Administrație al S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. îsi desfășoară activitatea în baza Contractelor de Mandat, cu respectarea prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al societății, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu intreaga legislație incidență în vigoare.

Prin Contractele de mandat, încredințează Administratorilor -organizarea, conducerea și gestionarea activității societății, în scopul realizării obiectului de activitate, conform Actului Constitutiv al societății, ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. Ploiești, în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Acționarilor.

Administratorii S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. conform art.70 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990 “pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în Actul constitutiv”. Acestei condiționări operative stabilite de a Actul constitutiv, Cod civil instituie două coordonate pentru desfășurarea activității administratorilor în funcție de care se va aprecia modul în care și-au îndeplinit funcția:

 • 1. vor acționa strict în interesul societar;

 • 2. cu prudența și diligența unui bun proprietar.

p,i'> AA □EPrhqi


->z 0 fei


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


A administra societatea înseamnă a îndeplini toate operațiunile de gestiune necesare atingerii scopului social. Prin operațiuni de gestiune se înțeleg actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității societății și, implicit, realizarea obiectului său de activitate, indiferent că sunt de conservare, de administrare sau de dispoziție.

In principiu, Administratorii societăților se bucură de o plenitudine de competențe, având dreptul - dar și obligația corelativă - de a efectua actele cerute pentru realizarea obiectului de activitate, în limitele prevăzute de legislația in vigoare si actul constitutiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a Planului de management al acestora.

 • 5.1 Competente de bază:

 • 1) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

 • 2) numește și revocă directorii conform legislației incidente iț vigoare și stabilește remunerația acestora;

 • 3) elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează la Adunarea Generală a Acționarilor;

 • 4) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

 • 5) asigura integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • 6) verifică funcționarea sistemului de control intern;

 • 7) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • 8) întocmește Raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunării Generale a Acționarilor ;

 • 9) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • 10) supervizează sistemul de transparența și de comunicare;

 • 11) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corporativă la nivelul societății;

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Gri viței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


 • 12) raportează lunar structurii de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performantă financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernantă corporativă

 • 13) convoacă Adunarea Generala a Acționarilor.

 • 5.2 Alte atribuții:

 • 1)  aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General, după caz;

 • 2) aprobă gestionarea și coordonarea societății;

 • 3) aprobă Regulamentul intern al societății;

 • 4) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală ăi contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;

 • 5) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire de garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;

 • 6) propune și fundamentează Autorității publice tutelare modificarea și indexarea tarifelor, conform Contractului de delegare și a legislației specifice;

 • 7) avizează propunerile Directorului General privind modificarea și completarea anexelor Contractului de delegare;

 • 8) stabilește competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA;

 • 9) avizeaza programele de dezvoltare si investiții;

 • 10) stabilește si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor, modificări in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

 • 11) Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale societății:

-registrul acționarilor;

sjA7- ș*

’iX-        SA.

□□□ri-pa


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295:

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


-registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

-registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

-registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;

- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 12) administratorii au obligația îndelinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

 • 13) îndelineste orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor;

 • 14) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

 • 15) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

 • 16) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • 17) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor sau Autoritatea publica tutelară și execută hotărârile luate de acestea;

 • 18) publică pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de renumerare a adminstratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație și orice alte documente necesare a fi publicate conform legislației in vigoare;

 • 19) orice alte obligații stabilite de lege.

 • 5.3 Etică, integritate, Guvernantă corporativă

In materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administaratorii au următoarele competențe și obligații

 • - de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații Societății;

 • - de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementarilor interne ale Societății;

-de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel incât Societatea, Autoritatea publică tutelară sa nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

-în cazul începerii urmării penale pentru oricare dintre administrator, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificării.

 • 5.4 Obiectivele strategice ale societății

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. HALE și PIEȚE S.A. îsi propune următoarele obiective strategice:

Eficiența economică

Optimizarea permanenta a costurilor.

Orientarea către beneficiari

Preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse.

Competenta profesionala

Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliu] de Administrație spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu Obiectivele strategice descrise mai sus, respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de utilitate publică locală pe raza municipiului Ploiești și aria de acoperire a serviciului.

ol

□J


□rpri-rn


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


Cap. 6 l'iziunea, declarația de misiune si obiectivele strategice ale Consiliului de Administrație

 • 6.1 Viziunea

Viziunea mandatului 2017-2021 a Consiliului de Administrație este aceeași cu a Adunării Generale a Asociaților stabilită prin planul de administrare și preconizează un operator puternic orientat către clienți și comunitate sustenabil economic, eficient financiar, a căror caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și a Halelor Cetrale și exploatarea bunurilor proprietate publică și privată, aferentă sistemului.

Asigurarea unui serviciu apreciat calitativ, eficient cantitativ și responsabil Ia adresa mediului înconjurător și comunitar din aria de deservire va decurge în condițiile unui management performant, a continuării dezvoltării și consolidării ca unul din cei mai importanți operatori de servicii publice, competitiv pe piața serviciilor publice de profil și a unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele cetățenilor Municipiului Ploiești.

De asemenea viziunea mandatului 2017-2021 a Consiliului de Administrație trebuie să aibă următoarele direcții:

 • 6.1.1 Orientare către client

'C preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al cetățenilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;

S îmbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Ploiești prin asigurarea de servicii de calitate la nivelul standardelor europene.

 • 6.1.2 Grija pentru mediu

S eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

fol

□□PmgQpCod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


C îmbunătățirea tehnologiei de sortare, depozitare și selecție a deșeurilor;

 • 6.1.3 Griia venirii siinătateu ponulatiei si a an^alatilor

J preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice;

C asigurarea securității și sănătății angajaților SC HALE ȘI PIEȚE SA;

 • 6.1.4 Creșterea competentelor profesionale

J creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății ;

S crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății a angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;

'C dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;

J continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele.

 • 6.2 Declarația de misiune

Pentru realizarea misiunii sale S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești își propune următoarele:

 • a)    eficiență economică-optimizarea permanentă a costurilor, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelurilor serviciilor prestate către cetățeni să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

 • b)    asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmăarire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;

 • c)    obținerea unei marje optimale de profit care să permită dezvoltarea continuă a societății;


  Cod fiscal: RO 1356295;

  Banca; BCR Ploiești

  Tel.: 0372/ 056 960:


  Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961


 • d)    promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor astfel încât să se asigure autofinanțarea societății ;

 • e)    modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice prestate către societate prin:

J întreținerea continuă și supravegherea atentă a spațiilor de vânzare;

J modernizarea și reabilitarea piețelor aflate în administrarea societății;

J asigurarea dezoltării durabile și creșterea flexibilității societății;

S îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității;

S implementarea programului de investiții din sursă proprie și bugetul local.

Liniile strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului stipulate prin contractul de delegare a serviciului și în conformitate cu obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat pentru îmbunătățirea performanței managementului vor fi operaționalizate prin asumarea Declarației de Misiune a Consiliului de Administrație.

S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești țintește înspre atingerea performanței operaționale și financiare, responsabilizând salariații și agenții economici/produc ă torii agricoli prezenți în piețe cu privire la întreținerea și menținerea acestora.

Suntem conștienți ca în perioada care urmează, caracteristica cea mai importantă a serviciilor noastre trebuie să fie calitatea și permanenta preocupare în ce privește întreținerea, menținerea și dezvoltarea tuturor piețelor Municipiului Ploiești aflate în administrarea societății.

Calitatea înseamnă pentru noi îndeplinirea cerințelor și așteptărilor cetățenilor Municipiului Ploiești pe care le putem realiza numai bazându-ne pe contribuția și implicarea fiecărui angajat.

Ca urmare:

J dorim să furnizăm servicii de bună calitate pentru toți cetățenii Municipiului Ploiești;

S ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor cetățenilor Municipiului Ploiești și prin promovarea unui sistem de relații publice consistent și consecvent;

J țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care ii tratăm cu respect și fără discriminare;

21p'e^.

iM

□□An

1UJU

SC HALE Si NETE SA

Cod fiscal: R0 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

* administrarea societății ține cont de faptul că beneficiarul final al întregii sale activități este Municipiul Ploiești și comunitatea și ca atare se va derula în spiritul profesionalismului, respectului, consultării și implicării acestora în gestionarea serviciului;

vom promova responsabilitatea institutionață și vom urmări permanent conformarea cu legislația și alte cerințe aplicabile activităților societății;

S vom asigura dezvoltarea și profitabilitatea societății pe termen mediu și lung.

Strategia de administrare operaționalizează obiectivele strategice din principalele domenii majore de activitate ale societății și propune planuri de măsuri concrete pentru atingerea acestora și a criteriilor de performanță din contractul de mandat.

Strategiile de conducere cuprinse în prezentul plan de administrare al Consiliului de Administrație au fost elaborate cu respectarea viziunii Declarației de Misiune și a principalelor direcții strategice în conformitate cu strategia de administrare a societății, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele servicii - birouri compartimente ale societății, astfel:

S    strategia de consolidare instituțională;

S    strategii comerciale și de marketing;

J    strategii operaționale și de întreținere;

J    strategii de resurse umane;

J strategii privind sistemele informaționale;

S strategii de management economic financiar și de audit;

S strategii de dezvoltare prin investiții;

J strategii de control intern managerial.

Legislația definește o serie de condiționalități și limite de care trebuie să se țină cont la construcția bugetară în domeniul serviciilor publice, în particular a celor la care statul sau o autoritate locală este acționar-asociat unic.

Documentele strategice care definesc strategia economică financiară și de audit a societății sunt în principal bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare-statul de funcții și organigrama.

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat în domeniul economico-fmanciar are în vedere:

XVE ȘI t*lF:r

S.A.        *■£

IM

□EPn

SC HUI Si PIEȚE SA

Cod fiscal: R0 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/ 056 961

S să asigure conducerea activităților S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane, în vederea realizării obiectivelor și criteriilor stabilite;

J îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexai;

Z circulante;

Z

Z


gestionarea eficientă a activelor imobilizate și a activelor gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar;

respectarea prevederilor legislative în vigoare și a procedurilor interne privind activitățile financiar contabile;

J respectarea termenelor și a prevederilor legale privind elaborarea și depunerea situațiilor financiare, a declarațiilor și rapoartelor;

respectarea hotărârilor AGA;

analizarea veniturilor, a costurilor și a rezultatului final;

găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor și de îmbunătățire a rezultatelor financiare;

derularea activității de audit conform prevederilor legislației în

z vigoare;

Z


coordonarea activității de prospectare a oportunităților de afaceri cu parteneri interni și externi, în vederea maximizării profitului;

urmărirea modului de realizare al Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat al societății;

z" facturarea corectă, încasarea și analizarea soldului facturilor neîncasate.

 • 6. J. Obiectivele strategice ale Consiliului de Administrație

Pornind de la realitățile obiective existente la începerea mandatului, Consiliul de Administrație își propune:

* analizarea, fundamentarea, avizarea și propunerea spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și Adunării generale a Acționarilor a programului de dezvoltare și de investiții necesar îndelinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0372/ 056 961


programul de dezvoltare și investiții vor fi în corelare directa cu obiectivele strategice ale Societății;

J va urmări reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina Societății. De asemenea , se vor achitel, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;

J va urmări încasarea la termen a creanțelor Societății și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;

J angajarea oricăror cheltuieli a Societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

S îndeplinirea indicatorilor financiari (vezi Anexa 1) si nefinanciari (Anexa 2) stabiliți de Adunarea Generală a Asociaților pentru perioada 2017-2021 prin intermediul contractului de mandat;

J    realizarea indicatorilor de performanță a serviciului public

conform contractului de delegare a gestiunii;

S crearea tuturor condițiilor economico-financiare, structurale, legale și de resurse umane în vederea punerii în practică în condiții de eficiență a contractului de delegare a gestiunii;

J creșterea contribuției directe a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești la dezvoltarea economică;

S îmbunătățirea continuă a activității interne prin sistemul de management integrat;

S identificarea unor surse de finanțare alternative și fonduri în vederea modernizării punctelor de lucru;

J îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor prestate de societate către beneficiarii săi;

J elaborarea unei strategii care să asigure diminuarea semnificativă a creanțelor;

Z

creșterea veniturilor S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești; creșterea transparenței serviciilor publice către cetățeni.


Z

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;

Cat). 7 Măsuri de îmbunătățire a activității

S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

 • a)    Reactualizarea tarifelor existente astfel încât să corespundă realității actuale din punct de vedere al serviciilor furnizate, respectiv întreținerea spațiilor destinate desfășurării activității de comerț prin igienizarea piețelor, efectuarea de modernizări și reparații, verificarea metrologică a aparatelor de măsura etc.

 • b)   Elaborarea de proceduri specifice pentru activitatea aflată în concesiunea S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, care să asigure maximizarea eficienței utilizării bazei materiale și umane precum și menținerea echilibrului economico-financiar.

 • c)   Punerea în aplicare de metode performante de management care să conducă Ia reducerea costurilor de operare.

 • d)    Promovarea dezvoltării, modernizării și exploatării eficiente a bazei tehnico-materiale aferente serviciului public.

 • e)    Elaborarea de strategii de modernizare a spațiilor comerciale existente în piețe dar și în imobilul Halele Centrale, în vederea obținerii mai multor oferte de închiriere ce ar duce la creșterea tarifelor pe metru pătrat închiriat datorită concurenței din cadrul licitațiilor.

 • f)    întocmirea de planuri de dezvoltare a piețelor prin realizarea de reparații și igienizări a spațiilor de vânzare, conducând astfel Ia menținerea unui mediu igienic de comercializare a produselor agro-alimentare.

 • g)   Elaborarea, în cel mai scurt timp, împreună cu echipa managerială, a unui plan în detaliu de recuperarea a creanțelor.

Can. 8 Comunicarea internă si externă în cadrul

S.C HALE SI PIEȚES.A. PLOIEȘTI

 • 8.1 Scop

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și Autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform prevederilor


EttSE


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:

OUG 109/2011, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

A

In caz de deviere de la indicatorii de performantă stabiliți ca anexa la Contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urma au obligația de a notifica in scris, Autoritatea publică tutelară (acționarii), cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performantă. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Scopul comunicării manageriale în cadrul societății este acela al realizării unei informări corecte și rapide atât pe verticală (director general-personal subordonat; personal subordonat - director general) cât și pe orizontală (între coordonatori/șefî de compartimente/servicii/ birouri dar și între angajații din cadrul compartimentelor/serviciilor/birourilor din societate) în vederea eficientizării activității și soluționarea optimă a solicitărilor interne și externe, în conformitate cu obiectivele manageriale stabilite.

8.2 Comunicarea internă - prin reorganizarea societății, în compartimente/servicii/birouri specializate pe anumite activități, s-a urmărit stabilirea unor atribuții clare, având ca scop efîcientizarea timpilor de răspuns Ia solicitările și sesizările primite.

 • 8.2.1 Obiective de comunicare internă:

S creșterea gradului de colaborare interdepartamentală;

S informarea eficientă a personalului societății despre activitățile, strategiile, proiectele și programele în care societatea este parte;

C fluidizarea circulației informațiilor pe verticală și pe orizontală prin delimitarea responsabilităților angajaților pentru transmiterea dispozițiilor și directivelor;

S responsabilizarea angajaților cu privire la sarcinile care le revin;


Cod fiscal: RO 1356295:

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:

 • 8.2.2 Măsuri aplicate pentru îmbunătățirea comunicării interne:

S motivarea angajaților prin informarea lor, în mod periodic, despre politica, scopurile și strategia organizației precum și asupra activității celorlalte departamente din societate;

S efîcientizarea transmiterii informației pe verticală prin crearea unei atmosfere favorabile comunicării și colaborării;

S transmiterea de mesaje clare către toți subordonații, fără preferință, în scopul acordării de sprijin acestora pentru a face față schimbărilor organizaționale care intervin în cadrul societății dar și a cultivării spiritului de echipă;

J simplificarea procedurilor, în scopul dinamizării circuitului informațiilor;

S dezvoltarea abilităților de comunicare prin atragerea de specialiști în sistem și instruirea angajaților în această direcție;

S decongestionarea timpului de lucru prin implementarea de proceduri operaționale, specificându-se clar modul de lucru potrivit profilului fiecărui departament al societății;

asigurarea feedback-ului prin încurajarea comunicării pe verticală, de la angajat la manager;

acordarea de atenție în ceea ce privește informația primită din partea angajaților în scopul evitării dezinformării, cauzată de tendințele unor angajați de a furniza numai informații pozitive managerului;

S încurajarea utilizării rețelei de telefonie mobilă pentru comunicarea rapidă și eficientă, pe verticală și orizontală, în scopul intervențiilor rapide în situații urgente.

8.3 Comunicarea externă- în afară de compartimentul de profil existent în cadrul societății (Compartiment Comunicare), organizat potrivit reglementărilor legislației în vigoare, optimizarea asigurării relațiilor cu mediul extern a fost realizată prin utilizarea metodelor electronice de preluare și transmitere a mesajelor (secțiune comentarii Facebook, e-mail etc).

o fei


□□□nhq?


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:

 • 8.3.1 Obiective de comunicare externă:

S formarea și menținerea unei imagini pozitive a instituției precum și îmbunătățirea acesteia;

informarea corectă și constantă a partenerilor externi cu privire la activitatea societății și a tuturor modificărilor organizatorice și de funcționare ale acesteia;

S stabilirea unor indicatori de performanță reali, în concordanță cu activitatea societății, îndeplinirea acestora și a angajamentelor manageriale asumate;

S respectarea legislației și actelor normative în vigoare în cadrul procedurilor ce vizează comunicarea externă;

■S crearea unor facilități pentru a ușura și micșora timpii de preluare a informației din exterior dar și transmiterea de răspunsuri către acest mediu;

S asigurarea transparenței informației prin transmiterea completă a acesteia către public;

S menținerea obiectivitătii mesajelor, planul de comunicare având ca principiu emiterea de mesaje obiective, clare, concise astfel încât acestea să imprime și să asigure o imagine cât mai echilibrată asupra activității societății;

 • 8.3.2 Măsuri aplicate pentru îmbunătățirea comunicării externe:

S asigurarea transmiterii unui flux constant de mesaje clare, atât colaboratorilor/partenerilor, cetățenilor/petenților cât și mass-media (informări, comunicate de presă etc), în scopul cunoașterii cât mai exacte a activității societății, a clarificării aspectelor ce privesc atribuțiile acesteia și a cadrului legal în baza căruia se derulează activitatea societății;

actualizarea permanentă a bazelor de date privind informațiile persoanelor de contact din cadrul instituțiilor publice, organisme de presă, firme partenere și cultivarea colaborării cu acestea;

J reconfigurarea site-ului societății, actualizarea și îmbunătățirea constantă a acestuia, înființarea paginii Facebook a societății și publicarea periodică a informațiilor și imaginilor care ilustrează activitatea societății;

Cod fiscal; RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:

J organizarea unor întrevederi/conferințe cu reprezentanții presei precum și a interviurilor în scopul îmbunătățirii imaginii societății și cunoașterii aspectelor legate de activitatea acesteia;

obținerea feedback-ului mediului extern, prin monitorizarea și actualizarea informațiilor publicate în articolele de presă, care ilustrează activitatea societății (materiale tip revista presei);

J utilizarea metodelor electronice de preluare și transmitere a mesajelor (secțiune comentarii Facebook, e-mail etc)

J consilierea permanentă a petenților în ceea ce privește modul de completare a tipizatelor, a întocmirii solicitărilor/cererilor/adreselor pentru a obține informații relevante, în scopul intervențiilor optime și a micșorării timpilor de soluționare a situațiilor problematice;

S comunicarea de răspunsuri clare, obiective (verbal/scris) petenților în ceea ce privește modul de soluționare a sesizărilor acestora, detalii privind legislația aplicabilă în domeniu și motivarea redirecționării petițiilor/sesizărilor atunci când este cazul;

S întocmirea unei proceduri operaționale care să reglementeze clar toate etapele care sunt necesare în derularea activității compartimentului și a atribuțiilor angajaților care își derulează activitatea în cadrul acestuia;

J instituirea unor mecanisme de comunicare eficientă cu instituțiile/autoritățile publice prin aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor legale în domeniu;

J utilizarea mijloacelor electronice de comunicare și a telefoniei mobile în scopul eficientizării comunicării externe cu instituțiile publice, comunicare susținută ulterior de cea formală (emitere de adrese/documente înregistrate potrivit procedurilor operaționale);

J construirea unor relații de colaborare reciproc avantajoase, cu instituțiile și autoritățile statului (parteneriate), prin realizarea de întruniri și consultări cu reprezentanții acestora în cadrul cărora să se exprime puncte de vedere și soluții pentru problemele de interes comun;

J gestionarea, în timp util și într-o manieră profesionistă, a solicitărilor din partea instituțiilor și autorităților publice;

flA. bnni+iqj


ol


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


 • 8.4 Măsuri pentru prevenirea crizelor privind comunicarea internă si externă:

'f respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în vederea dezvoltării comunicării externe și interne, prin forme specifice, în scopul câștigării încrederii și a sprijinului partenerilor, publicului și instituțiilor publice;

J elaborarea unor politici și strategii de comunicare multidirecționale și flexibile, adaptate la fiecare sector sau tip de activitate, care să integreze comunicarea formală (mesajele care circulă pe canalele reglementate, prestabilite, sunt transmise de persoanele autorizate din societate și sunt înregistrate) și informată (mesaje care se transmit pe canale dictate de necesitățile zilnice, care nu corespund cu cele ale comunicării formale).

Can. 9 Concluzii

Pentru o evoluție ascendentă a activității S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, Consiliul de Administrație are în vedere următoarele direcții principale, pe care trebuie să le urmărească în activitatea conducerii:

 • a) Urmărirea și stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • b) Urmărirea și stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar;

 • c) Controlul și supravegherea îndeaproape a activității directorilor.

 • d) Analiza modului cum au fost îndeplinite hotărârile anterioare și propunerea unor măsuri pe care Ie consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și pentru a elimina deficiențele în limita competențelor conferite.

Principiile directoare privind administrarea S.C. Hale și Piețe S.A. în intervalul 2017 - 2021, obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de conducere

s.tX $1

SA.      ' A

fJ-S    M-OI

\r\LLL.

AWnl

□CPp

nmd

SC HALE Sl PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961

a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

Planul de administrare 2017 - 2021 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a S.C. Hale și Piețe S.A., fiind ca atare un document de referință, din momentul aprobării și aducerii acestuia la cunoștința managerilor. Prezentul Plan de administrare nu este facultativ, el reprezentând un document previzional intern de formalizare a proceselor și relațiilor de management, are caracter obligatoriu, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern, Codului de etică și ale altor documente organizatorice.


Cod fiscal: RO 1356295: Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372/ 056 960;

ANEXA NR.1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

 • 1. Creșterea veniturilor totale

 • 2. Creșterea gradului de recuperare a creanțelor

 • 3. Creșterea gradului de achitare către bugetul de stat, local și fonduri speciale

 • 4. Diminuarea pierderilor

 • 5. Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

 • 6. Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale

 • 7. Creșterea productivității muncii

INDICATORI DE PERFORMANTĂ PENTRU S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A PLOIEȘTI

Nr. crt.

Denumire indicator de performanță

U.M.

Valoare

Coeficient de pondere privind evaluarea performanțelor

Perioada de evaluare

1

Venituri totale

mii lei

12140

0,15

anual (la sfârșitul exercițiului financiar)

2

Gradul de recuperare a creanțelor-clienți (valoare clienti incasata in perioada/valoare clienti facturata in perioada) x 100%

%

min.

102

0,15

lunar

3

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local și fonduri speciale (datorii de plată / datorii achitate) x 100%

%

min.

100

0,15

lunar

4

Rezultat brut (venituri totale - cheltuieli totale)

mii lei

min.

130

0,15

anual (la sfârșitul exercițiului financiar)

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri (cheltuieli totale/venituri totale)* 1000

lei i

max.

989,29

0,15

anual (la sfârșitul exercițiului ■» financiar)

6

__

Gradul de ocupare a spațiilor comerciale închiriate (total suprafață ocupată spații/suprafață destinată spații)

%

min.

80

0,15

lunar

7

Productivitatea muncii (venituri totale de exploatare / nr. mediu de personal)

mii lei/ pers

min.

61,91

0,1

anual (la sfârșitul exercițiului financiar)

PTl    PE2E2T’ iT^l

O       O


PLOIEȘTI


OEPn-ffl


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960:


PINȚOIU TOMA

ARDELEANU VASILE

DĂNESCU NICOLAE Vd

1

POPA CONSTANTIN .

TUDOR IULIAN

Io


5- Cod fiscal: RO 1356295;

V? Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960:


Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0372/056 961


ANEXA NR. 2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

 • •    Desființare Piață Centrală Agroalimentară și construirea unei noi piețe în colaborare cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • •     Identificarea și amenajarea spațiilor disponibile în vederea atragerii de noi agenți economici;

• Reorganizarea posturilor existente in cadrul societății în vederea eficientizării activității personalului;ARDELEANU VASELE DĂNESCU NICOLAE POPA CONSTANTIN TUDOR IULIAN

\ -C


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare locale în adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C. Hale și Piețe S.A Ploiești, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță fundamentați pe baza planului de administrare pentru perioada 2017 -2021


PREȘEDINTE, \ George Sorin Niculap BqtezData: ^5  (Q Z 0 O'T—