Hotărârea nr. 382/2017

Hotãrârea nr. 382 privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 382


privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a

Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Bogdan Hodorog și Raportul de specialitate nr. 183/26.10.2017 al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Având în vedere Contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19499/08.09.2017 înaintată de către Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 25.10.2017;

Văzând Raportul din data de 25.10.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea duratei Contractului de colaborare nr.20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România pe o perioadă de 3 (trei) ani, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Aprobă modificarea Anexei la Contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în sensul excluderii spațiilor destinate creației artistice prevăzute la pct. 2), pct. 7), pct. 8), pct. 9), pct. 10), pct. 11), pct. 12) și pct. 13), adică spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobilele din Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, parter (Galeria de Artă) și str. Ion Creangă nr. 15 (ateliere de creație), încadrate în clasa de risc seismic Rs I conform expertizelor tehnice.

(2) Anexa la Contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România modificată conform alineatului (1) constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, potrivit Actului adițional nr. 1 ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017


Contrasemnează,

ETAR,


SEC

LaurenWiu-D


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sorin-N^culae BOTEZ


Anexa nr. 1 la HCL nr. ^/..

ANEXA LA CONTRACTUL DE COLABORARE NR. 20657/13.11. si la Actul adițional nr. 1/


Spatiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, se

de creatori, precum si altele asemenea puse la dispoziția Asociației Fili^.dip^jdfesti^ a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania de către Municipiul Ploiești:

 • 1) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. GeîîeSaE&iitfn Mosoiu nr. IA, cu destinația birouri, in suprafața utila de 60,50 m.p. in care isi desfasoara activitatea Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania;

 • 2) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Poștei nr. 6, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 47,80 m.p. si teren aferent in suprafața de 38,96 m.p.;

 • 3) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Poștei nr. 6, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 65,60 m.p. si teren aferent in suprafața de 53,47 m.p.;

 • 4) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr.63, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 46,62 m.p.;

 • 5) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 49, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 16 m.p.;

 • 6) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 37, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 28,62 m.p.;

 • 7) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 37, cu destinația de atelier de creație,, in suprafața utila de 43,67 m.p.

 • 8) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 38, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 50 m.p.;

 • 9) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 74, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 34,74 m.p.;

 • 10)  Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 75, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 42,99 m.p.;

 • 11) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 75, cu destinația de atelier de creație, in suprafața utila de 26,30 m.p.;

 • 12) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Văleni nr.24, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 6,05 m.p.;

 • 13) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 21, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 105,83 m.p. si teren aferent in suprafața de 124,46 m.p.;

 • 14) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 21, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 64,23 m.p., si teren aferent in suprafața de 75,54 m.p.

Anexa nr. 2 la HCL nr...^./...?^L


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 19499/____

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat astazi............................

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............../

Intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Bd. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte,

Și

ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA, cu sediul in Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, C.U.I. 10985057, reprezentata prin___________________________________,

in calitate de_________________ , pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014, după cum urmeaza:

 • 1) Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI, art. 1.1. din contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014 se modifica si va avea următorul conținut:

”Art. 1.1. Aportul Municipiului Ploiești consta in punerea la dispoziția Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania a unor spatii destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea, conform Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............../............, care constituie si anexa la prezentul act

adițional.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI, Art. 2, alin. 1 din-^nt^actui '<


"Durata colaborării este pana la data de 31.10.2018, cîiaf'p^ibîiite ire, conform prevederilor legale in vigoare.


 • 2)   Cap. III DURATA CONTRACTULUI, Art. 2, alin. 1 dW^pnt^actul^

colaborare nr. 20657/13.11.2014 se modifica si va avea următorul conțin     \

"Durata colaborării este pana la data de 31.10.2018, cM»§os^iOr prelungire, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 3)    Restul clauzelor prevăzute în contractul de colaborare nr. 206577T3rl l.2’014 incheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania rămân neschimbate.

 • 4) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014, incheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania și s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  ASOCIAȚIA FILIALA DIN PLOIEȘTI

  A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMANIA

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv, Șef Serviciu, Carmen Daniela Bucur    Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv, Viorel Boștină

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte Șef Serviciu,

întocmit: Toma Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România

A

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale-administrației publice locale sau centrale.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (7), lit. a din Legea nr. 215/2011 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 409/28.10.2014 s-a aprobat colaborarea între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

La data de 13.11.2014 s-a încheiat contractul de colaborare nr. 20657 între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, acesta fiind încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data de 01.11.2014 până la data de 31.10.2017, cu posibilitate de prelungire, conform prevederilor legale în vigoare.

Obiectul contractului îl constituie colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, fara a constitui o noua persoana juridica, în vederea desfășurării în bune condiții a activității artiștilor plastici din Municipiul Ploiești în spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, conform anexei ce face parte integrantă din contract.

Conform anexei la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.20k4, spatiile} cu . destinația de ateliere de creație în care își desfășoară activitatea artiștii plastici‘-sunțg situate în următoarele imobile :

 • - str. G-ral Traian Moșoiu nr. IA cu destinația de birouri;                    '

 • - Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest parter cu destinația de sală de expoziție (Galeria de Arta);

 • - str. Poștei nr. 6 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Romana nr. 63 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Mihai Bravu nr. 49 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Ion Creanga nr. 15 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Jianu nr. 8, ap. 37, 38 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Jianu nr. 9 ap. 74, 75 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Văleni nr. 24 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Vlad Țepeș nr. 21 cu destinația de ateliere de creație.

Pentru imobilele situate în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 4, bl. CC Vest și str. Ion Creangă nr. 15 au fost elaborate expertize tehnice conform cărora construcțiile se încadrează în clasa de risc seismic Rs I - din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremur.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19499/08.09.2017, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici a solicitat prelungirea contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014, cu următoarele precizări:

Asociația desfășoară o bogată activitate de creație artistică, aceasta contribuind permanent la educarea și formarea gustului estetic al publicului ploieștean, precum și la îmbogățirea patrimoniului muzeal.

Totodată, menționează ca o parte din membrii asociației isi desfasoara activitatea in spatiile de creație care aparțin Municipiului Ploiești si acordate spre folosința artiștilor plastici. In aceste spatii s-au creat lucrări de arta reprezentative pentru comunitatea locala, atat in expoziții colective si personale, in tara, in străinătate cat si lucrări monumentale care dau un plus de frumusețe domeniului public (statuia Mihai Viteazul, statuia Nichita Stanescu, grupul statuar de la Muzeul de Istorie, grupul statuar de la Parcul Bucov, mozaicurile de pe fațadele unor instituții ploiestene). Pentru a putea continua realizarea lucrărilor de artă și îmbogățirea patrimoniului local și național, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România solicită menținerea actualei destinații a spațiilor de creație (și a celor de pe str. str. Ion Creangă nr. 15), cu mențiunea că își asumă, pe proprie răspundere, prin declarații semnate individual, utilizarea, în continuare a acestora degrevând autoritățile locale de orice răspundere, în cazul unor situații nedorite (seisme). In acest sens, au anexat declarațiile pe proprie răspundere ale artiștilor plastici din str. Ion Creanga nr. 15.


/■*

Solicitarea Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștii^■ ă?' România si situația spatiilor care au constituit obiectul contractului de cplafe 20657/13.11.2014 a fost analizată de către Comisia de specialitate nr. 2^^ Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Se^vî^iÎMCatre-^ Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comer&TaTe în ședința din data de 25.10.2017. Comisia a emis aviz favorabil pentru prelungire, cu excepția spatiilor care au fost expertizate și au risc seismic de gradul I.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Având în vedere că durata contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 va expira la data de 31.10.2017, se constată necesitatea introducerii de urgență pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a proiectului de hotărâre alaturat privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


NR.        M* la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 409/28.10.2014 s-a aprobat colaborarea între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

La data de 13.11.2014 s-a încheiat contractul de colaborare nr. 20657 între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, acesta fiind încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data de 01.11.2014 până la data de 31.10.2017, cu posibilitate de prelungire, conform prevederilor legale în vigoare.

Obiectul contractului îl constituie colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România în vederea desfășurării în bune condiții a activității artiștilor plastici din Municipiul Ploiești în spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, conform anexei ce face parte integrantă din contract.

Conform anexei la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014, spațiile cu destinația de ateliere de creație în care își desfășoară activitatea artiștii plastici sunt situate în următoarele imobile :

 • - str. G-ral Traian Mosoiu nr. IA cu destinația de birouri;

 • - Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest parter cu destinația de sală de expoziție (Galeria de Arta);

 • - str. Poștei nr. 6 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Romana nr. 63 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Mihai Bravu nr. 49 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Ion Creanga nr. 15 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Jianu nr. 8, ap. 37, 38 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Jianu nr. 9 ap. 74, 75 cu destinația de ateliere de creație;

 • - str. Văleni nr. 24 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Vlad Țepeș nr. 21 cu destinația de ateliere de creație.

Pentru imobilele situate în F Creangă nr. 15 au fost elaborate încadrează în clasa de risc seismic de prăbușire la cutremur.


Referitor la situația spațiului cu destinația de sala de expoziție (Galeria de Arta) situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest:

Prin adresa nr. 210/24.02.2016 Direcția Tehnic - Investiții a comunicat faptul că blocul CC Vest, Piața Victoriei nr. 4 a fost expertizat tehnic conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în anul 1996 și încadrat prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic,.

La aceasta data imobilul situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bloc CC Vest figurează in Lista obiectivelor privind consolidarea/reabilitarea pe anul 2017, lista ce a fost transmisa de către Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte către Direcția Tehnic - Investiții cu adresa nr. 408/07.07.2017.

Totodată, pentru spațiul cu destinația de sala de expoziție (Galerie de Arta) situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest este litigiu pe rolul instanțelor de judecata in vederea evacuării din spațiu, avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor Ia situația imobilului din str. Ion Creanga nr. 15 a fost elaborata o expertiza tehnică conform căreia construcția se încadrează în clasa de risc seismic Rs I - din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limita ultime structural, construcțiile nu mai poseda un grad de protecție antiseismica corespunzător si nu mai corespund cerințelor de calitate impuse de reglementările in vigoare.

In starea actuala, cele doua corpuri prezintă risc de prăbușire.

Consolidarea clădirii este mai costisitoare decât demolarea construcției

3 existente si construirea unei clădiri noi. Insa, datorita arhitecturii deosebite, chiar daca costul de consolidare este mare, se recomanda totuși consolidarea clădirii prin soluții modeme, pastrandu-se arhitectura inițiala a clădirii. Totuși decizia de păstrare sau demolare va reveni beneficiarului, după o analiza cost - beneficiu.

Corpul din dreapta nu poate fi reabilitat sau consolidat, expertul considerând ca acesta trebuie demolat.

A

In cadrul acestui imobil din str. Ion Creanga nr. 15 isi desfasoara activitatea in spatiile cu destinația de ateliere de creatieun număr de 7 artiști plastici.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19499/08.09.2017, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici a solicitat prelungirea contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014, cu următoarele precizări:

Asociația desfășoară o bogată activitate de creație artistică, această c&fttrîlWiilâ* permanent la educarea și formarea gustului estetic al publicului ploi^șțeaii^ precum * și la îmbogățirea patrimoniului muzeal.

Menționează ca o parte din membrii asociației isi desfasoara acți^ifât^a^în spatiile de creație care aparțin Municipiului Ploiești si acordate spre folosința artiștilor plastici. In aceste spatii s-au creat lucrări de arta reprezentative pentru comunitatea locala, atat in expoziții colective si personale, in tara, in străinătate cat si lucrări monumentale care dau un plus de frumusețe domeniului public (statuia Mihai Viteazul, statuia Nichita Stanescu, grupul statuar de la Muzeul de Istorie, grupul statuar de la Parcul Bucov, mozaicurile de pe fațadele unor instituții ploiestene). Pentru a putea continua realizarea lucrărilor de artă și îmbogățirea patrimoniului local și național, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România solicită menținerea actualei destinații a spațiilor de creație (și a celor de pe str. str. Ion Creangă nr. 15), cu mențiunea că își asumă, pe proprie răspundere, prin declarații semnate individual, utilizarea, în continuare a acestora degrevând autoritățile locale de orice răspundere, în cazul unor situații nedorite (seisme). In acest sens, au anexat declarațiile pe proprie răspundere ale artiștilor plastici din str. Ion Creanga nr. 15.

Solicitarea Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România si situația spatiilor care au constituit obiectul contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 a fost analizată de către Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 25.10.2017. Comisia a emis aviz favorabil pentru prelungire, cu excepția spatiilor care au fost expertizate și au risc seismic de gradul I.

în condițiile adoptării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare, se va proceda la modificarea Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 prin incheierea unui act adițional in acest sens.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTO XECUTIV,

Cârme     iela BucurVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Andreea Mihaela Cristea


ȘEF SERVICIU,

Viorica Rătrascu

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Ț


Viorel f

/*

r


întocmit: Toma

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei colaborării și modificarea prin act adițional a Contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România și a emis:


u

PREȘEDINTE,


Data:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,/Turism. Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 25.10.2017


Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu, Direcției Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

SECȚIUNEA A-PROIECTE DE HOTARARE

1. Proiect de Hotărâre privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz neuativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

Dragulea Sanda

Mateescu Marius

Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

1

Rezultat

ț

SECȚIUNEA B - SOLICITĂRI DIVERSE

1. Cu privire la adresa nr. 108554.1./05.10.2017 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 21812/06.10.2017,va comunicam armatoarele:

Prin adresa nr, 108554.1./05.10.2017,inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 21812/06.10.2017, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a comunicat faptul ca in vederea elaborării si fundamentării proiectului de hotarare privind impozitele si taxele locale pe anul 2O18.este necesar sa se transmită pina la data de 20 octombrie 2017 nivelurile, precum si eventualele propuneri, completări si modificări privind impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora inclusiv cuantumul taxei pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare taxe gestionate de DirecțiGestiune Patrimoniu ce vor ii aplicate la nivelul Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

 • 3. Cu privire la solicitarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19499/08.09.2017 înaintata de către Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plasticidin Româniareferitoare la prelungirea contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 încheiat cu Municipiul Ploiești

între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România este încheiat contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014.

Obiectul contractului il constituie colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România în vederea desfășurării în bune condiții a activității artiștilor plastici din Municipiul Ploiești în spațiile destinate creației artistice - ateliere , galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, conform anexei ce face parte integranta din prezentul contract, cu termen limită 31.10.2017.

Conform anexei la contractul de colaborare nr. 20657/13.11.2014, spatiile cu destinația de ateliere de creație in care isi desfasoara activitatea artiștii plastici sunt situate în următoarele imobilei:

 • - str. G-ral Traian Moșoiu nr. 1A cu destinația de birouri;

 • - Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest parter cu destinația de sala de expoziție;

 • - str. Poștei nr. 6 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Romana nr. 63 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Mihai Bravu nr. 49 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Ion Creanga nr. 15 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Jianu nr. 8, ap. 37, 38 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Jianu nr. 9 ap. 74, 75 cu destinația de atelier de creație;

 • - str. Văleni nr. 24 cu destinația de atelier de creație

 • - str. Vlad Tepes nr. 21.

Referitor la situația spațiului cu destinația de sala de expozitie(Galeria de Arta) situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest:

Prin adresa nr. 210/24.02.2016 Direcția Tehnic - Investiții a comunicat faptul că blocul CC Vest, Piața Victoriei nr. 4 a fost expertizat tehnic conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în anul 1996 și încadrat prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic,.

La aceasta data imobilul situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bloc CC Vest figurează in Lista obiectivelor privind consolidarea/reabilitarea pe anul 2017, lista ce a fost transmisa de către Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte către Direcția Tehnic - Investiții cu adresa nr. 408/07.07.2017.

Totodată, pentru spațiul cu destinația de destinația de sala de expozitie(Galerie de Arta) situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest este litigiu pe rolul instanțelor de judecata in vederea evacuării din spațiu.

Referitor la situația imobilului din str. Ion Creanga nr. 15 a fost elaborata o expertiza tehnică conform căreia construcția se încadrează în clasa de risc seismic Rs I - din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de

proiectare corespunzător stării limita ultime structural, construcțiile nu mai Jfeseda un grad de protecție antiseismica corespunzător si nu mai corespund cerințelor, de calitate y impuse de reglementările in vigoare.                                  , y /

In starea actuala, cele doua corpuri prezintă risc de prăbușire          i

Consolidarea clădirii este mai <


** v.

V V

i («iMuiui n»v uc piouuauc.              i ;    '$'-■1

..... costisitoare decât demolareă^opsțrâ^i^ă^'*' existente si construirea unei clădiri noi. Insa, datorita arhitecturii deosebit^j^^âî^^ costul de consolidare este mare, se recomanda totuși consolidarea clădirii prinsoîutii modeme, pastrandu-se arhitectura inițiala a clădirii. Totuși decizia de păstrare sau demolare va reveni beneficiarului, după o analiza cost - beneficiu.

Corpul din dreapta nu poate fi reabilitat sau consolidat, expertul considerând ca acesta trebuie demolat.

La aceasta data imobilul situat in Ploiești, str. Ion Creanga nr. 15 figurează in Lista obiectivelor privind demolarea, lista ce a fost transmisa de către Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte către Direcția Tehnic - Investiții cu adresa nr. 403/05.07.2017.

In cadrul acestui imobil din str. Ion Creanga nr. 15 isi desfasoara activitatea in spatiile cu destinația de ateliere de creație 7 artiști plastici.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19499/08.09.2017, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici solicita prelungirea contractului de colaborare nr. 20657/13.11.2014 ce va expira la data de 31.10.2017., cu următoarele precizări :

Spatiile deținute de către asociație s-au bucurat de protecție conform Hotărârii Guvernului României privind spațiile cu altă destinație din fondul de stat deținute de chiriași (Monitorul Oficial - partea I nr. 13, pag.2/08.01.1992 și Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Ploiești nr. 113/09.07.1999) datorită faptului că aceste spații au statut de “ spații culturale protejate”.

Asociația desfășoară o bogată activitate de creație artistică, aceasta contribuind permanent la educarea și formarea gustului estetic al publicului ploieștean, precum și la îmbogățirea patrimoniului muzeal.

De asemenea, o parte din membrii asociației isi desfasoara activitatea care justifica existenta de utilitate publica a UAP in spatiile de creație care aparțin Primăriei Ploiești si acordate spre folosința artiștilor plastici. In aceste spatii s-au creat lucrări de arta reprezentative pentru comunitatea locala, atat in expoziții colective si personale, in tara, in străinătate cat si lucrări monumentale care dau un plus de frumusețe domeniului public                ( statuia Mihai Viteazul, statuia

Nichita Stanescu, grupul statuar de la Muzeul de istorie , grupul statuar de la Parcul Bucov, mozaicurile de pe fațadele unor instituții ploiestene).

Pentru a putea continua realizarea lucrărilor de artă și îmbogățirea patrimoniului local și național, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România solicită menținerea actualei destinații a spațiilor de creație(și a celor de pe str. str. Ion Creangă nr. 15), cu mențiunea că își asumă, pe proprie răspundere, prin declarații semnate individual utilizarea în continuare a acestora degrevând autoritățile locale de orice răspundere, în cazul unor situații nedorite(seisme).

în acest sens, se anexeaza declarațiile pe proprie răspundere a artiștilor plastici ce isi desfasoara activitatea in str. Ion Creanga nr. 15.

întocmit: Toma Daniela

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

.. .......

1

Dragulea Sanda

• Mateescu Marius

_

Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

Rezultatdl___


 • 4. Cu privire la solicitarea Serviciului Gospodărire Urbana Ploiești nr. 12598/17.08.2017 pentru S.C.Serapis IFM S.A. pentru încheierea convenției de folosință temporara a terenului in suprafața de 4,23 mp, in perioada 01.08.2017-10.01 2018, in vederea amenajării unei căi de acces cu dale înierbate la adresa din Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 154, bl. 38,ap.3.

S.C. Serapis IFM S.A. cu sediul in Brașov, str. Grivitei , nr. A96, in calitate de proprietar al imobilului situat in Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 154, bl.38, parter, ap. 3, conform actului de proprietate respectiv contractul de vanzare cumpărare nr. 1173/12.04.2001, solicita încheierea unei convenții de folosința temporara a terenului in suprafața 4,23 mp. pe care societatea dorește sa construiască o platforma orizontala si trepte acces necesare creării unui acces din exterior in acest apartamentAcest acces nu depășește proiecția orizontala a balcoanelor de la etajele superioare.

In ședința din data de 23.08.2017.Comisia de Specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a amanat discutarea cazului solicitând completarea dosarului.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 12598/21.09.2017 Serviciul de Gospodărire Urbana Ploiestia transmis pentru S.C.Serapis IFM S.A. documentele conform celor stabilite in ședința din data de 23.08.2017 de către Comisia de Specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv foto si planul de amplasament si delimitare a imobilului.

întocmit: Monica Antonescu

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

J

Stanciu Marilena

\

_ r ..

fi >r, Cm W// .

Vîscan Robert

\

cA     (j

Dragulea Sanda

\

Mateescu Marius

\

i

Văduvă Sorin          \

A

— --

-                     7T-

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale;

Consilieri;

Danescu Ștefan

Stanciu Manlena I U&*
Hodorog Bogdan


Nr.75 din 7.09.2017
Către Consiliul Local Municipal Ploiești

Comisia 2

Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania ,cu sediul in Ploiești,str. Panselei nr.5-7, înscrisă în Registrul special la Tribunalul Prahova la nr.112/1998, în baza Sentinței Civile nr. 121/01.06.1998, având cod fiscal 10985057,reprezentată prin președinte Bejgu Marcel ,este o asociație profesională nonprofit,înființată în condițiile Legii nr. 21 /1924 ,prin recunoaștere formală în aplicarea alin.2,arț.5 dțn Legea 21/1924 de către .Uniți,nea Artiștilor Plastici din Româniajeste recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr.266/1950 (publicat în Buletinul Oficial din 28 decembrie/1950),Decretul 294/1954, modificat prin Decretul 333/1958 șl funcționează în temeiul Decretului Lege nr.27/1990,5

Vă solicităm cu tot respectul, prelungirea contracului de colaborare V )         nr.20657/13.11.2014 dintre Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii

Artiștilor Plastici din România.

Totodată,specificăm că spațiile deținute de Asociația Filiala din Ploiești a U.A.P.

s-au bucurat de protecție conform „Hotărârii Guvernului României privind spațiile cu altă destinație din fondul de stat deținute de chiriași"(Monitorul Oficial -partea I ,nr,13,pag.2/08.01.1992) și Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Ploiești,nr. 113/09.07,1999) datorită faptului că aceste spații au statut de «spații culturale protejate».

Asociația noastră desfășoară o bogată activitate de creație artistică,aceasta contril îd,permanent,la educarea și formarea gustului estetic al publicului ploieștean precum și. Ia îmbogățirea patrimoniului muzeal.


Menționăm că ,o parte din membrii asociației noastre își desfășoară activitatea care justifică existența de utilitate publică a U.A.P., în spațiile de creație care aparțin Primăriei Ploiești și acordate ,spre folosință,artiștilor plastici.

în aceste spații ,$-au creat și realizat lucrări de artă reprezentative pentru comunitatea locală,atât în expoziții colective și personale,în țară și străinătate,cât și lucrări monumentale care dau un plus de frumusețe domeniului public (statuia Mihai Viteazul,statuia Nichita Stănescu,grupul statuar de la Muzeul de Istorie,grupul statuar de la Parcul Bucov,mozaicurile de pe fațadele unor instituții ploleștene).


Pentru a putea continua realizarea lucrărilor de artă și îmbogățirea patrimoniului local și național,vă rugăm să binevoiți menținerea actualei destinații a spațiilor de creație (și a celor de pe strada Ion Creangă nr.15) ,cu mențiunea că ne asumăm,pe propria răspundere,prin declarații semnate individual,utilizarea,în continuare ,a acestora,degrevând autoritățile locale de orice răspundere,în cazul unor situații nedorite(seisme).

Pentru aceasta atașăm lista nominală cu artiști din str. Ion Creangă nr. 15.


Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania


DECLARAȚIE

Subsemnatul..................cu domiciliul în

Posesor CI seria .£,(Lnr.?Â^.“L(^.eliberat de          ..................la data^.f?.^^5^

având                          .....artist plastic profesionist, membru al UAP

din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de creație situat in Ploiești                                             ......................

cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc seismic îmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.

O

Data..?/...153

Artist plastic,

X.DECLARAȚIE

Subsemnatul.....domiciliul în

Posesor CI seria .^T.nr.^.^.^^liberat de                    data-ZA'.^Z&i^

având CNP.,^^^.^./Z.^^Y(?-^-7,artist plastic profesionist, membru ai UAP din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de creație situat in Ploiești str....//2^...C^^^A7^^.....A^..^.ZC7.....................

cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc seismic îmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.


DECLARAȚIE

r

Subsemnatul..^L^Z^Z^Z-........ cu domiciliul în

Posesor CI seria .^...nr..r.V.^^..eliberat de                 ........la data........

având                      ...........artist plastic profesionist, membru al UAP

din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de, creație situat in Ploiești str................

cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc 5eismicîmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.

Data


Artist plastic^


DECLARAȚIE

Subsemnatul.domiciliul în

Posesor CI seria

având


plastic profesionist, membru al UAP

din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de creație situat in Ploiești str.............................. cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc seismic îmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.DECLARAȚIE

Su bsemnatul ,(2 G/VJ,                       !■/... .cu domiciliul în /tFsn!

Posesor CI seria/?ZdC.nr. deliberatde V/ÎLZ^rZ!Zj!{?f.c’JîZ..la data.^X../?*» Zoc

având CNP.


artist plastic profesionist, membru al UAP

din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de creație situat in Ploiești str........................ cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc seismic îmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.

Data..£2XDECLARAȚIE

Subsemnatul .............cu domiciliul în

Posesor CI seria $L..nr./££*.^:.eliberat de A^/Z/C...!?^.^k7!...la data.^'5.9,,^ având CN P?.,(£    ?.7..?.£...... ...artist plastic profesionist, membru al UAP

din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de creație situat in Ploiești str.......L9..W.......£.&£$.#..&!?......&.£... J..£.................

cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc seismic îmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.

Data


Artist plastic,

DECLARARE

Subsemnatul.,domiciliul în

Posesor CI seria .*?hl..nr,Z33/53?^eliberat de                   ..la dataS#®^

având CNPZ^<^?^/.^.S3Z^/.6........artist plastic profesionist, membru al UAP

din România, Asociația din Ploiești, in calitate de utilizator al atelierului de k

creație situat in Ploiești str.../^...,^.,^.^..^..???,....^^.......

cunoscând prevederile legale în vigoare in legătură cu construcțiile cu risc

seismic îmi asum întreaga responsabilitate, degrevând autoritățile locale de orice răspundere.

Artist plastic,

In baza Hotărârii nr.                       Consiliului Local al municipiului

Ploiești

I.   PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, pe de o parte

si

Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, cu sediul Jn Ploiești, str. Panselei nr. 5-7, C.U.I. R10985057, reprezentate-legal prin «y, /geygr/                 _, in calitate de

pe de alta parte.

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie colaborarea dintre Municipiul Ploiești si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, fara a constitui o noua persoana juridica, în vederea desfășurării în bune condiții a activității artiștilor plastici din Municipiul Ploiești în spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 1.1. Aportul Municipiului Ploiești consta in punerea la dispoziția Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania a unor spații destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 1.2. Aportul Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania consta in:

Promovarea cu prilejul fiecărei manifestări artistice prin diferite mijloace publicitare (cataloage, afișe, etc.) a numelui Municipiului Ploiești;

Creșterea prestigiului orașului Ploiești prin participarea artiștilor la simpozioane culturale, tabere de creație, expoziții in tara si străinătate;

Organizarea anuala la Galeria de Arta sau in alte spatii publice partenere o expoziție dedicata Poetului Nichita Stanescu, in cadrul Festivalului International de Poezie “ Nichita Stanescu”;

S:-~~

Organizarea “Salonului de Primavara” dedicat “Zilelor OrasuluiPloiestj”;•./?\

Organizarea “Salonului Anual de Toamna”;

Organizarea unei expoziție de icoane de Sfintele Sărbători de Paști; ‘ ;

Organizarea impreuna cu Casa de Cultura “Ion Luc^r^aragiâle”


\5 V îj» f>

.. _ ., „

Municipiului Ploiești a Taberei Internationale de Arta Plastica “Dan PlatchȚ’,u^âtaj^c^ o expoziție la Galeria de Arta Ploiești;                                            ; r

Găzduirea la Galeria de Arta Ploiești a unor expoziții personale" ale artiștilor Ploiești, din tara si din străinătate.

m. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 - Durata colaborării este de 3 ani de la data de 01.11.2014 pana la data de 31.10.2017, cu posibilitate de prelungire, conform prevederilor legale in vigoare.

înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania va notifica Municipiului Ploiești intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de colaborare. In lipsa acestei notificări contractul inceteaza la expirarea termenului de 3 ani de la data semnării acestuia.

TV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3. - Obligațiile Municipiului Ploiești:

 • - sa pună la dispoziția Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul contract.

 • - sa predea spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, pe baza de proces verbal de predare -primire in termen de 5 zile de la incheierea contractului;

 • - sa controleze periodic modul cum sunt folosite spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, in sensul folosirii acestora potrivit destinației si a scopului pentru care a fost incheiat contractul.

Art. 4. - Obligațiile Asociației Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania:

 • -  sa promoveze cu prilejul fiecărei manifestări artistice prin diferite mijloace publicitare (cataloage, afișe, etc.) numele Municipiului Ploiești;

 • -  sa creasca prestigiul orașului Ploiești prin participarea artiștilor la simpozioane culturale, tabere de creație, expoziții in tara si străinătate;

 • -  sa organizeze anual la Galeria de Arta sau in alte spatii publice partenere o expoziție dedicata Poetului Nichita Stanescu, in cadrul Festivalului International de Poezie “Nichita Stanescu”;

 • -  sa organizeze “Salonul de Primavara” dedicat “Zilelor Orașului Ploiești” in spatii propice expunerii operelor de arta puse la dispoziție;

 • -  sa organizeze “Salonul Anual de Toamna”;

 • -  sa organizeze o expoziție de icoane de Sfintele Sărbători de Paști;

 • -  sa organizeze împreuna cu Casa de Cultura “Ion Luca C^^iale” a

Municipiului Ploiești Tabara Internaționala de Arta Plastica “Dan Platon”^rțnș$ expoziție la Galeria de Arta Ploiești;                                        5' Vț

 • -  sa gazduiasca la Galeria de Arta Ploiești expoziții personaleoșkartiștilor

Ploiești, din tara si din străinătate;                                              ' o<^z> ''' '

 • -  sa răspundă si altor solicitări din partea Municipiului Ploiești; C\

 • -  sa asigure paza bunurilor puse la dispoziție;

■O sa folosească bunurile puse Ia dispoziție numai potrivit destinației prevăzute in contract;-.

f se obliga, ca pe toata durata colaborării, sa păstreze in bune condiții bunurile, precunfsi accesoriile acestora, sa nu Ie degradeze sau deterioreze;

 • -  sa înștiințeze in maxim 24 de ore pe proprietarr despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • -  sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a bunurilor care s-ar datora culpei sale;

 • -  sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • -  sa elibereze spatiile la incetarea contractului in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • -  orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute in prezentul contract se efectuează in spatii numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești;

 • -  in situația in care Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania eliberează spatiile deținute înainte de expirarea termenului contractual, este obligata sa notifice proprietarul cu 60 de zile înainte si sa solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

 • -  sa permită accesul proprietarului in spatiile deținute, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile si starea acestora;

 • -  la incetarea colaborării, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania este obligata sa restituie spatiile cel puțin in aceeași stare in care au fost primite, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • -  sa declare contractul de colaborare, cu toate modificările si completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale, in vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite in condiții similare impozitului) pe teren si celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, in cazul in care legislația o impune;

 • -  sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania il va cauza acestora revine in exclusivitate acesteia;

 • -  sa respecte normele legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul dc org^izare *

pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apăr, modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoaneh interesate;                                                                   |

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unn|^^sa.M;$â< asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu naturalipniV.eMU' riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situării de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico -chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor Ia locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucjiunilor furnizate de proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitarii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situării de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările

pentru apararea împotriva incendiilor;                                                 ♦

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al propnctjy^totĂ

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori aHt^p^e %

care constituie pericol de incendiu;                                    | W /Ș*

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege priv^„ a^âfscteâ^y împotriva incendiilor.

 • - sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si repî

cum urmeaza:

La partea de construcții;

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • -  repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor Ia cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • -  curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa ,1a chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele'rsanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curatir^'fiesfundareă J sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ies^^in^âdire^ (exclusiv acesta);

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si înlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective înlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si

 • - repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si înlocuirea dozelor, intrerupatoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fozibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea Municipiului Ploiești.

V.  SUBLOCATIUNE A SI ÎNCHIRIEREA

Art. 5. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunurilor ce face obiectul prezentului contract, precum si orice alta forma de folosința, asociere si colaborare.

VI. încetarea colaborării


Art. 6. Contractul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

-desființarea titlului proprietarului; Municipiul Ploiești nu este 'ras^ut^pr^


■O schimbarea regimului juridic al bunurilor ce fac obiectul contractului ca urmarfe^urior reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau interesul public impun acest lucru.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7. — Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 8. - Pact comisoriu expres:

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

ArL9. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Vin. DISPOZIȚII FINALE

Art. 10. - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 11. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 12. - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia. A

Art. 13. - Prezentul contract de colaborare s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate imul pentru fiecare parte.

xz      -vy

Asociația Filiala din Romania a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania
Direcția țje Gestiune Patrimoniu, Director Exdfcuțjy;


Florin Petr


ANEXA LA CONTRACTUL

NRzx^@^//,


DE COLABORARE  Xțfc N

i. //■                **


Spatiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, st ale de creatori, precum si altele asemenea puse la dispoziția Asociației Filișla^in Ploiești©? a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania de către Municipiul Ploiești:

 • 1) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. General Traian Mosoiu nr. IA, cu destinația birouri, in suprafața utila de 60,50 m.p., in care isi desfasoara activitatea Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania;

 • 2) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, parter, (Galeria de Arta), cu destinația sala de expoziție, in suprafața utila de 182,50 m.p. in care isi desfasoara activitatea Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania;

 • 3) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Poștei nr. 6, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 47,80 m.p. si teren aferent in suprafața de 38,96 m.p., in care isi desfasoara activitatea doamna Stefanescu Speranța;

 • 4) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Poștei nr. 6, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 65,60 m.p. si teren aferent in suprafața de 53,47 m.p., in care isi desfasoara activitatea doamna Ghiorghita Marilena;

 • 5) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Romana nr. 63, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 46,62 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Dunea Ionel;

 • 6) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 49, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 16 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Cublesan Comeliu;

 • 7) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Ion Creanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 29,50 m.p. si teren aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Dumitru George;

 • 8)  Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Ion Creanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 43,40 m.p. si teren aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Bejgu Marcel;

 • 9) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Ion Creanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 37,87 m.p. si teren aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea doamna Milea Lucretia Rodica;

 • 10) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Ion Creanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 70,21 m.p. si tdren aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Macovei Ștefan;

 • 11) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Ion Creanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 27,68 m.p. si teren aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea dorfmul Sinea Ion;

 • 12) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in, Ploiești, "jstr?

Creanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 48,75 m.p. si terep aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea;domnul loneăȘ.u Constantin;                                                             /®y

 • 13) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat'ȚnTlpiesti; stn/jorCreanga nr. 15, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 72,81’ m.p? și teren aferent in suprafața de 116 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Sutu Florinei;

 • 14) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr, 8, ap. 37, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 28,62 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Paraschivescu Valter;

 • 15) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 38, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 50 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Manta Mihail;

 • 16) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 74, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 34,74 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Pastina Ovidiu;

 • 17) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 75, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 42,99 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Nicolae Adrian;

 • 18) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Văleni nr. 24, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 6,05 m.p., in care isi desfasoara activitatea domnul Bratu Justin;

 • 19) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 21, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 105,83 m.p., si teren aferent in suprafața de 124,46 m.p. in care isi desfasoara activitatea domnul Petri Eugen;

 • 20) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr. 21, cu destinația atelier de creație, in suprafața utila de 64,23 m.p., si teren aferent in suprafața de 75,54 m.p. in care isi desfasoara activitatea domnul Lupu Nicolae;

 • 21) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, cu destinația de atelier de creație, situat in Ploiești, str. Jianu nr. 9, ap. 75, in suprafața utila de 26,30 m.p. -SPAȚIU LIBER;

 • 22) Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, cu destinația de atelier de creație, situat in Ploiești, str. Jianu nr. 8, ap. 37, in suprafața utila de 43,67 m.p. -SPAȚIU LIBER?


PROCES VERBAL DE PREDARE încheiat astazi ./<//•

- PRIMIRE


de predare-primire a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința ce aparțin domeniului privat al Municipiului Ploiești,                                    ,

In baza contractului de colaborare înregistrat la nr.        /lyb* ff'M/jfe, incheie

prezentul proces verbal de predare primire intre Municipiul Ploiești, prin reprezentantul sau Toma Daniela, salariat in cadrul Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte care preda, si Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, prin reprezentantul sau domnul Bejgu Marcel care primește in folosința un număr de 22 de spatii cu alta destinație decât aceea de locuința din care 2 spatii sunt libere, ne fiind deținute in baza unor forme contractulae, identificate potrivit anexei la contractul de colaborare nr. â~.0(o 7 /H A’'

Starea in care se preiau si se predau spatiile cu alta destinație este cea menționata in procesele verbale de predare -primire a spatiilor ce au fost predate de către artiștii plastitici si uniunea de creație către Municipiul Ploiești la data de 31.10.2014.

Prezentul proces verbal a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 409 privind încheierea unui contract de colaborare între Municipiul Ploijești Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel și Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România în vederea desfășurării în bune condiții a activității artiștilor plastici din Municipiul Ploiești în spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea;

Văzând procesele verbale ale Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiate în data de 07.10.2014 și în data de 21.10.2014;

Având în vedere scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 16640/17.09.2014 înaintată de către Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii Către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 28.10.2014;

în temeiul art. 36, alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația Filiala din Ploiești a Uniunii Artiștilor Plastici din România în vederea desfășurării în bune condiții a activității artiștilor plastici din Municipiul Ploiești în spațiile destinate creației artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii ale uniunilor de creatori, precum și altele asemenea, în condițiile stabilite prin contractul de colaborare -anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de colaborare în condițiile stabilite la art. 1.

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 octombrie 2014

Președinte de ședință, Paul Palaș ;


. Contrasemnează Secretar, , f „ Oana Cristina Iacob s >1            //


A te