Hotărârea nr. 379/2017

Hotãrârea nr. 379 privind modificarea poziţiei 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti şi modificarea poziţiei 112 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT pESTRpI LEGALITATE j SEC îgfeTA ? ș


HOTĂRÂREA NR. 379 privind modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l33/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 185/26.10.2017 prin care se propune modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l33/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Rudului nr. 95 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l33/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 20.09.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1). Aprobă modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și a poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilele terenuri situate în Ploiești str. Rudului nr. 95, str. Cerna nr. nr.l H, str. Cerna nr. II, str. Cerna nr. 1F, str. Cerna nr. 1G, str Cerna nr. 3A, Cerna nr. 7A, str. Cerna nr. 9A, str. Cerna nr. 11A și str. Cicero nr. 14A se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de persoana fizică autorizată - Olteanu N. Petre, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 și nr. 133/2007 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR.


RAPORT DE SPECIALITATE


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr.

95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului” mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile curte, înscrierea în anexele la hotărâre făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2007 au fost incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului” mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii, terenurile curte, înscrierea în anexele la hotărâre făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate, bunuri ce au fost omise din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006.

• La poziția 1149 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești" se află înregistrată o parte din imobilul situat în strada Rudului nr. 95.

 • -  teren curte, în suprafață de 335,00 m.p.- titular Dedu Ion;

 • -  teren curte, în suprafață de 112,00 m.p.- titular Radu Nicolae;

 • -  teren curte, în suprafață de 94,00 m.p.- titular Tudose Virgil-Ovidiu;

 • -  teren curte, în suprafață de 72,00 m.p.- titular Mihai Elena;

 • -  teren curte, în suprafață de 106,00 m.p.- titular Ioan Iohana;

 • -  teren curte, în suprafață de 72,00 m.p.- titular Constantinescu Cornelia;

 • -  teren curte, în suprafață de 82,00 m.p.- titular Tudor Marian;        O

 • -  teren curte, în suprafață de 123,00 m.p.- titular Vasile Alexan^i^NicoIâe>.,4*

• La poziția 112 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local municipiului^ Ploiești nr. 133/2007 privind includerea unor imobile în

care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești" se 'află înregistrată cealalta parte din imobilul situat în strada Rudului nr. 95 in suprafață de 187 mp.

Situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Rudului nr. 95 este următoarea:

Dl. Dedu Ion a detinut in baza contractului de inchiriere nr. 2228/20086 prelungit prin actul adițional nr. 1574/2014 valabil pana la data de 03.02.2017 o cota indiviza in suprafață de 335 mp. din terenul curte .

Prin cererea nr. 4034/22.02.2017, dl. Dedu Marcel, fiul domnului Dedu Ion a solicitat prelungirea contractului de inchiriere de la adresa Rudului nr. 95.

Prin adresa nr. 4034/2017 domnului Dedu Marcel i s-a solicitat un document din care sa rezulte calitatea de moștenitor. Până in prezent nu s-a primit nici un răspuns.

Dl. Radu Nicolae deține in baza contractului de inchiriere nr. 14251/2013 prelungit prin actul adițional nr. 14324/2016, valabil pana la data de 26.08.2019, o cota indiviză in suprafață de 112 mp. din terenul curte.

Dl. Tudose Virgil Ovidiu deține in baza contractului de inchiriere nr. 11242/2013 prelungit prin actul adițional nr. 11688/2016, valabil pana la data de 17.06.2019 o cota indiviză in suprafața de 94 mp. din terenul curte.

Dl. Marin Cornel Alexandru deține in baza contractului de inchiriere nr. 2991/2008 prelungit prin actul adițional nr. 21987/2014 valabil pana la data de 13.02.2017 o cota indiviza in suprafață de 72 mp. din terenul curte.

Prin cererea nr. 4605/03.10.2017 domnul Marin Cornel Alexandru a solicitat prelungirea termenului contractual. Aceasta si domnul Mihai Alexandru au dobândit locuința de la d-na Mihai Elena în baza Certificatului de Moștenitor autententificat sub nr. 53/2012 de către Biroul Notarilor Publici Asociati Tudose Maria și Tudose George Radu. Prin declarația autentificată sub nr.1060/18.03.2013 de către Biroul Notarilor Publici Asociați Tudose Maria și Tudose George Radu, domnul Mihai Alexandru este de acord ca titularul contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în Ploiești str. Rudului nr. 95, compus din teren în suprafață de 72 m.p., să fie exclusiv Mihai Cornel Alexandru.

D-na. Constantinescu Cornelia a deținut in baza contractului de inchiriere nr. 25177/11.03.2016 valabil pana la data de 21.01.2019 o cota indiviza in suprafață de 72 mp. din terenul curte.

Prin cererea nr. 4605/27.02.2017 dl. Marin Cornel Alexandru a solicitat incheierea unui singur contract de inchiriere pentru terenul cu destinația de curți, având in vedere decesul defunctei Constantinescu Cornelia al cărui moștenitor este, in baza Certificatului de Moștenitor nr. 80/2016 autentificat de Uniunea Notarilor Publici Meiroșu Mihai și Meiroșu Carmen și faptul ca mai deține cu chirie o cotă din teren in calitate de moștenitor al doamnei Mihai Elena.

Acesta solicitare a fost analizată in ședința Comisiei nr. 2 din data 11.10.2017 când potrivit procesului verbal, comisia a avizat favorabil solicitarea, urmând să se încheie un singur contract de închiriere care va cumula cele doua suprafețe (72 mp pe 4

care îi deține in baza contractului de inchiriere nr. 2991/2008 și cu 72 mp pe care îi deținea in baza contractului de inchiriere nr. 25177/11.03.2016 defuncta Constantinescu Cornelia).                                                  :

Dl. Duțu Neagu si d-na Duțu Maria dețin in baza contractului .de inchiriereXnr. 4142/2011 prelungit prin actul adițional nr. 4482/2017, valabil pana la dataAle 11.04.2020, o cota indiviza in suprafață de 106 mp. din terenul curte.                i

Prin cererea nr. 4142/2011 domnii au solicitat inchirierea terenului curte de'la adresa poștală Rudului nr. 95, teren ce a fost deținut de doamna Iohanna, careprin cererea nr. 4141/2011 renunță la inchirierea acestui teren in favoarea fam. Duțu.

D-na Tudor Silvia deține in baza contractului de inchiriere nr. 6474/2016 valabil pana la data de 09.02.2019, o cota indiviza in suprafață de 82 mp. din terenul curte.

D-na Tudor Silvia a dobândit o cotă indiviză de 3/8 din teren precum și 3/8 din construcțiile aflate pe acest teren de la defunctul Tudor Marian in baza certificatului de Moștenitor nr.96/2005 autentificat de Biroul Notarial Pușcașu Ion, domnii Tudor Bogdan Alexandru si Tudor Cătălin au dobândit o cotă indiviză de 5/8 din teren precum și din construcțiile aflate pe acest teren de la defuncta Tudor Frusina in baza certificatului de Moștenitor nr. 106/11.07.2006 autentificat de Biroul Notarial Pușcașu Ion.

Dl. Ristea Gabriel si d-na Ristea Victorita dețin in baza contractului de inchiriere nr. 7102/26.05.2015 valabil pana la data de 11.04.2020 o cota indiviza in suprafață de 123 mp. din terenul curte. Aceștia au dobândit locuința de la dl. Vasile Alexandru Nicolae in baza contractului de vâzare cumpărare nr. 4000/2005 autentificat la Biroul Notarilor Publici David Ela și David Cristian.

Dl. Calugareanu Ovidiu deține in baza contractului de inchiriere nr. 997/2010 prelungit prin actul adițional nr. 2453/2016 valabil pana la data de 17.01.2019 o cota indiviza in suprafață de 187 mp. din terenul curte. Acesta a dobândit imobilul situat in str. Cema nr. 7 impreuna cu soția Călugareanu Daniela Cristina, in baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 151/21.01.2016 autentificat de Uniunea Naționala a Notarilor Publici David și Asociații.

Imobilul (construcție si teren) situat la adresa poștala Rudului nr. 95 a intrat in proprietatea statului in baza Decretului nr. 92/1950. Construcția si terenul de sub construcții in suprafața de 108 mp. a fost dobândit de domnul Dedu Ion in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 1625-N/22.07.1998 întocmit de S.C. Conți S.A, iar restul terenului liber de construcții a fost închiriat in cote indivize proprietarilor de la adresele poștale: Rudului nr. 95, Cema nr. 1B, Cema nr. IC, Cema nr. 3, Cema nr.7, Cema nr. 9, Cema nr. 11 si Cicero nr. 14 (după ce proprietarul de la adresa poștala Cema nr. 13 a renunțat la cota de teren-curte in favoarea acestuia). Menționam ca proprietățile private deținute de persoanele de la adresele poștale: Cema nr. 1B, Cema nr. IC, Cema nr. 3, Cema nr. 7, Cema nr. 9, Cema nr. 11 si Cicero nr. 14 sunt adiacente terenului Municipiului Ploiești, astfel incat fiecare dintre proprietarii sus menționați și-au ingrădit suprafața adiacentă proprietății sale.

Prin adresa nr. 8806/13.05.2014 domnii: Dutu Neagu, Tudor Silvia, Constantinescu Cornelia, Cojocaru Doina, Ristea Gabriel, Tudose Virgil, Radu Nicolae, Marin Comei Alexandru, Dedu Niculina, au solicitat acordul in vederea intabularii, pe cheltuiala proprie, a imobilului situat la adresa poștala Rudului nr. 95.

Pentru imobilul situat în Ploiești str. Cema nr. 5 au fost îndeplinite formalitățile de publicitate imobiliară, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 126746 UAT Ploiești cu număr cadastral 2790. Acest imobil împarte terenul proprietatea municipiylui,..Ploiești de la adresa poștală Rudului nr. 95 în doua zone distincte.

Prin adresa nr. 8806/26.05.2016 s-a comunicat petenților procesului-verbal din data de 17.05.2016, Comisia nr. 2 a avizat f privind intabularea terenului cu destinația de curte, proprietatea priiyȘă a^mui^ipijțiliii Ploiești, de la adresa poștală Rudului nr. 95, în loturi individuale, conform prevederilor legale. Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești itft||39/l1.^2613 intabularea în numele municipiului Ploiești se va realiza pe cheltuiam propfie, fără recuperarea sumelor cheltuite de la bugetul local sau de deducere a acestora din prețul de vânzare a imobilului.”

Prin adresa nr. 8806/22.08.2016 petenții au transmis planul de amplasament și delimitare al imobilului, calculul analitic al suprafețelor și planul în format digital.

Prin adresa nr. 418/12.09.2016 s-a solicitat Direcției Generale de Dezvoltare Urbana atribuirea de adrese poștale provizorii pentru loturile de teren aflate în spatele proprietăților: Cema nr.lB, Cema nr. IC, Cema nr. 3, Cema nr.7, Cema nr 9, Cema nr. 11 și Cicero nr. 14.

în data de 04.10.2016 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și GIS a comunicat adresele poștale provizorii după cum urmează : str. Cema nr.lF-teren cu S=111 m.p., str. Cema nr. IG-teren cu S=96 m.p., str. Cerna nr. 3A-teren cu S=114 m.p., str. Cema nr. 7A-teren cu S=181 m.p., str. Cema nr. 9 A-teren cu S=145 m.p., str. Cema nr. 11 A-teren cu S=83 m.p. și str. Cicero nr. 14A-teren cu S=107 m.p.

Prin adresa nr. 20504/17.10.2016, s-a adus la cunoștință domnului Olteanu Petre, persoană fizică autorizată, faptul că s-au atribuit adrese poștale provizorii pentru loturile de teren ce provin din imobilul de la adresa poștală Rudului nr. 95, cu rugămintea de a modifica planul de amplasament și delimitare cu noile adrese poștale provizorii.

în data de 7.12.2016, domnul Olteanu Petre a depus planul de amplasament și delimitare cu noile adrese poștale iar în data de 3.01.2017 acest plan a fost transmis către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și GIS pentru verificarea corectitudinii întocmirii acestuia.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și GIS a comunicat în data de 25.01.2017 faptul că: „amplasamentul imobilelor din str. Cema nr. 1F, Cema nr. 1G, Cerna nr. 3A, Cema nr. 7A, Cema nr. 9A, Cema nr. 11A și Cicero nr.l4A, corespund cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.”

Prin adresa nr. 7727/05.04.2017 doamna Preda Popescu Florentina și doamna Pârvu Daniela Cecilia în calitate de coproprietare asupra imobilului situat în Ploiești str. Cema nr. 1 împreună cu domnul Preda Popescu Cristian Valentin în calitate de proprietar al imobilului situat în Ploiești str. Cema nr. IA, solicită aprobarea întocmirii pe cheltuială proprie a documentației cadastrale pentru loturile de teren situate în spatele proprietăților dumnealor, în vederea închirierii/cumpărării acestora.

în cadrul audienței Comisiei nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comeriale din data de 05.04.2017 doamna Preda Popescu Florentina cu domiciliul în Ploiești, str. Cicero nr. 16 A în calitate de coproprietara a imobilului situat în str. Cema nr. 1 a solicitat închirierea/concesionarea terenului situat în spatele proprietății sale. Comisia a avizat favorabil solicitarea, cu mențiunea că intabularea și celelalte formalități să se facă pe 6

cheltuiala doamnei Preda fără a avea pretenții de despăgubire din parteaTrimăriei municipiului Ploiești. Domnul Preda Popescu Cristian Valentin5 *a 4&pMcitat închirierea/concesionarea terenului situat în spatele proprietății sale din str. Cerrîa^nr. IA. Comisia a avizat favorabil solicitarea, în aceleași condiții ca la d-na PopeSduPrdda Florentina.                                                                             I

în data de 20.04.2017 prin adresa nr. 8806, domnul Olteanu^etre ă depuș<Wnul de amplasament și delimitare privind loturile de teren din str. RuâpBț w^^wturi situate în spatele proprietăților din str. Cema nr. 1 și Cema nr. IA.

Prin adresa nr. 9328/27.04.2017 i s-a adus la cunoștință domnului Dedu Ion faptul că Comisia nr. 2 a avizat favorabil închirierea/concesionarea terenului situat în spatele proprietăților din str. Cema nr. 1 și Cema nr. IA cu mențiunea că intabularea și celelalte formalități să se facă pe cheltuiala solicitanților fără a avea pretenții de despăgubire din partea Primăriei municipiului Ploiești precum și faptul că s-a depus documentația cadastrală privind loturile de teren din Ploiești str. Rudului nr. 95. Tototată s-a comunicat faptul că prelungirea termenului contractului de închiriere ce are ca obiect terenul curte proprietatea municipiului Ploiești situat în str. Rudului nr. 95 se poate soluționa doar în cea ce privește suprafața rezultată în urma măsurătorilor și anume 202 m.p. , suprafață care a rezultat ca urmare a scăderii din suprafața totală a imobilului de 428 m.p., a celor două suprafețe de teren deținute în proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1625-N/22.07.1998 - 180m.p. și a celor două loturi de teren (Lot 1=62 m.p. și Lot 2=56 m.p.) amplasate în spatele proprietăților Cema nr. 1 și Cema nr. IA.

Prin adresa nr. 272/27.04.2016 s-a solicitat Direcției Generale de Dezvoltare Urbana atribuirea de adrese poștale provizorii pentru loturile de teren aflate în spatele proprietăților : Cema nr. 1 și Cernanr. IA.

în data de 09.05.2017 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și GIS a comunicat adresele poștale provizorii după cum urmează : str. Cema nr. lH-teren cu S=62 m.p și Cema nr. 11-teren cu S=56 m.p.

Prin adresa nr. 8806/25.05.2017, s-a adus la cunoștință domnului Olteanu Petre, persoană fizică autorizată, faptul că s-au atribuit adrese poștale provizorii pentru loturile de teren ce provin din imobilul de la adresa poștală Rudului nr. 95 și au acces la calea publica pe proprietățile situate la adresele poștale str. Cema nr. 1 si str. Cema nr. IA cu rugămintea de a modifica planul de amplasament și delimitare cu noile adrese poștale provizorii.

în data de 16.06.2017 prin adresa nr. 13296, domnul Olteanu Petre a depus planul de amplasament și delimitare cu noile adrese poștale iar în data de 23.06.2017 acest plan a fost transmis către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și GIS pentru verificarea corectitudinii întocmirii acestuia.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și GIS prin adresa nr. 304454/13.07.2017 a comunicat următoarele amplasamentul imobilelor situate în Ploiești str. Cicero nr. 14A, str. Cema nr. 11 A, str. Cema nr. 9A, str. Cerna nr. 7A, str. Cema nr. 3A, str. Cema nr. 1G, str. Cema nr. 1F, str. Cema nr. II, str. Cema nr. 1H și str. Rudului nr. 95, corespunde din punct de vedere al denumirii și adresei poștale.”

Pentru construcțiile existente pe terenul proprietatea municipiului Ploiești, realizate fără autorizație de construire și fără acordul municipiului au fost notificați titularii contractelor de închiriere în vederea posibilității intrării în legalitate conform Procedurii de intrare în legalitate a modificărilor constructive executate unor imobile, 7

proprietate a municipiului Ploiești și a unor construcții edificate pe terenurimproprietate a municipiului Ploiești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr


Cu ocazia măsurătorilor efectuate de persoana fizică autori și cu ocazia parcelării efectuată în urma solicitărilor de închiri


^Olteșnu^:Petre ^ton^|ipîfei'0^s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actujșide^ip^etațt al municipiului Ploiești și contractelor de închiriere pentru acen Imobil, di cum urmează:

Nume și prenume chiriaș

Adresa

Adresa poștala provizorie

Destinația spațiului

Suprafață din HCL

267 / 2006

Suprafață din contractul de închiriere (m.p.)

-

Suprafața din măsurători m.p. efectuate de Olteanu N. Petre corelată cu parcelarea efectuată în urma solicitărilor de închiriere/c oncesionare

DeduIon

Rudului nr. 95

Rudului nr. 95

Teren curte

335,00

335,00

202

-

Cernanr. 1 H

Teren curte

-

-

62

-

Cernanr. 11

Teren curte

-

-

56

Radu Nicolae

Cernanr. 1F

Teren curte

112

112

111

Tudose Virgil Ovidiu

Cernanr. 1G

Teren curte

94

94

96

Ristea Gabriel și Ristea Victorița

Cerna nr. 3A

Teren curte

123

123

114

Marin       Cornel

Alexandru

Cema nr. 9A

Teren curte

72

144

145

Teren curte

72

Tudor Silvia

Tudor Bogdan-Alexandru

Tudor Câtălin-

George

Cerna nr. 1 IA

Teren curte

82

82

83

Duțu Neagu și Duțu Maria

Cicero nr. 14A

Teren curte

106

106

107

Nume și prenume chiriaș

Adresa

Adresa poștala provizorie

Detinația spațiului

Suprafață din HCL 133 /2006

Suprafață din contractul de închiriere (m.p.)

Suprafața din măsurător i m.p. -Olteanu N. Petre

Călugăreanu Ovidiu și

Călugăreanu Daniela Cristina

Rudului nr. 95

Cema nr. 7A

Teren curte

187

1

181


Ji?'                  ' "f ■:         -■ 'P VA

Ca atare, modificarea poziției nr.1149 din Hotărârec^^pnsiliiiiiip-lJaBgl al municipiului Ploiești nr.267/2006, se va realiza astfel:               „            [-■ j

 • •  str. Rudului nr. 95-lot teren cu S=202 m.p., suprafață ce a rezuw ca urmare a scăderii din suprafața totală a imobilului de 4^"^. pjă; suprafeței de teren deținută de chiriaș în proprietate conform contractuluLde vânzare-cumpărare nr. 1625-N/22.07.1998 - 108 m.p. și a celor două loturi de teren Lot 1=62 m.p. și Lot 2=56 m.p. amplasate în spatele proprietăților din str. Cema nr. 1 și Cema nr. IA care urmează a fi valorificate conform legislației în vigoare.

 • •  str. Cema nr. lH-lot teren cu S= 62 m.p.;

 • •  str. Cema nr. 11-lot teren cu S= 56 m.p.;

 • •  str. Cema nr. lF-lot teren cu S= 111 m.p.;

 • •  str. Cema nr. lG-lot teren cu S= 96 m.p.;

 • •  str. Cema nr. 3A-lot teren cu S= 114 m.p.;

 • •  str. Cema nr. 9A-lot teren cu S= 145 m.p.;

 • •  str. Cema nr. 11 A-lot teren cu S= 83 m.p.;

 • •  str. Cicero nr. 14A-lot teren cu S= 107 m.p.;

Iar modificarea poziției nr.112 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2007, se va realiza astfel:

 • •  str. Cema nr. 7 A- lot teren cu S= 181 m.p.;


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Dfapiela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbî
AVIZAT,


ȘEF SERVICIU, MădălimNegoiță (7


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE


DIRECȚIA ECONO DIRECTOR, Viorel Bosltitiă


Șef Serviciu, ,

Cristea Andreea Mihael;
Bratu PetronelaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea poziției 1149 (referitoare Ia imobilul


Rudului nr. 95) din Anexa nr.l ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112

(referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la aceste hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale. Printre acestea se numără și imobilul teren situat Ploiești, str. Rudului nr. 95.

în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat ale municipiului Ploiești aflate în regim de închiriere, înscrierea în anexele la aceste hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale. Printre acestea se numără și imobilul teren situat Ploiești, str. Rudului nr. 95.

Având în vedere că pentru acest imobil chiriașii au efectuat toate formalitățile cadastrale pe cheltuială proprie fără pretenții de recuperare de la bugetul local, formalități strict necesare actualizării patrimoniului, se constată că prezentul proiect de hotărâre trebuie analizat în ședința ordinară din luna octombrie a Consiliului Local.

Precizăm faptul că acest imobil (teren) a fost lotizat în mai multe loturi pentru care s-au stabilit următoarele adrese poștale: str. Rudului nr. 95, str. Cema nr. 1H, str. Cema nr. II, str. Cema nr. 1F, str. Cema nr. 1G, str. Cema nr. 3A, str. Cema nr. 7A, str. Cema nr. 9A, str. Cerna nr.l IA și str. Cicero nr. 14A.


SUPRAFAȚA TOTALA. IMOBIL

TRUP 2

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

DIST

X[m]

Y[m]

[m]

14

381527.350

580551.860

3.07

15

381527.330

580554.930

2.07

16

381527.317

580556.996

15.15

17

381527.221

580572.144

7.39

18

381527.336

580579.529

8.03

19

381527.460

580587.559

9.44

20

381527.740

580596.990

10.23

21

381528.093

580607.214

1.50

22

381528.149

580608.717

4.08

23

381524.103

580609.257

4.91

24

381519.234

580609.917

12.08

25

381518.696

580597.854

0.41

26

381519.104

580597.824

7.23

27

381518.551

580590.616

1.94

28

381518.402

580588.676

16.28

29

381517.990

580572.400

19.89

30

381518.540

580552.520

9.92

14

381527.350

SUPRAFAȚA =516 mp


H:F, fir.0033


CALCUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI


STR. RUDULUI nr.95 - SUPRAFAȚA CURTE


DEN

PCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

381537.210

580466.568

2

381536.323

580469.678

A

381531.800

580468.677

B

381529.583

580477.969

C

381528.505

580477.712

D

381527.737

580480.683

E

381528.820

580480.941

F

381527.906

580484.702

G

381527.274

580484.551

H

381526.203

580488.464

3

381531.467

580489.624

3A

381531.123

580493.549 -

44

381521.040

580493.760 -

1

381521.230

580490.938 -

J

381521.337

580490.940 -

K

381523.329

580491.122 -

L

381523.654

580487.636 -

M

381521.662

580487.453 -

J

381521.337

580490.940 -

1

381521.230

580490.938 -

45

381521.342

580489.267 -

46

381521.983

580483.961 -

47

381523.906

580476.454 -

48

381528.095

580462.106 -

49

381528.387

580462.031 -

1

381537.210

580466.568 -

2.000

3.501

0.107

1.675

5.345

7.749

14.947

0.301

9.921SUPRAFAȚA = 202 mp


ertificat V

I DE

.ea^nP^i^B^OItefĂu PetreRQ=PH-F, nr.0033
STR. RODULUI nr.95 ■ IMOBIL TOTAL


DEN

PCT

CONT

COORDONATE     pi/

V4p c ?

w

Y[m]

1

381537.210

580466.568

2

381536.323

580469.678

3

381531.467

580489.624

3A

381531.123

580493.549

44

381521.040

580493.760

45

381521.342

580489.267

46

381521.983

580483.961

47

381523.906

580476.454

48

381528.095

580462.106

49

381528.387

580462.031

1

381537.210

580466.568

SUPRAFAȚA =310 mp
STR. CERN A 1 H

DEN

PCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

3A

381531.123

580493.549

4

381530.601

580499.656

43

381520.480

580499.860

44

381521.040

580493.760

3A

381531.123

580493.549

SUPRAFAȚA = 62 mp


DEN

PCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

4

381530.601

580499.656

5

381530.221

580505.223

42

381520.127

580505.430

43

381520.480

580499.860

4

381530.601

580499.656

SUPRAFAȚA = 56 mpSTR. CERN A nr. 1 F

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

5

381530.221

580505.223

6

381529.750

580509.680

7

381529.350

580509.640

8

381529.072

580515.048

9

381528.950

580517.404

40

381520.648

580517.684

41

381520.204

580510.233

42

381520.127

580505.430

5

381530.221

580505.223

SUPRAFAȚA = 111 mpSTR. CERN A nr. 3 A^

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

11

381528.313

580529.786

12

381527.862

580538.556

13

381527.684

580542.074

31

381518.927

580542.612

32

381518.556

580537.375

33

381515.417

580537.574

34

381515.198

580533.506

35

381516.809

580533.427

36

381516.903

580535.219

37

381521.323

580534.988

38

381520.958

580529.851

11

381528.313

580529.786

SUPRAFAȚA = 114 mp

STR. CERN A nr. 7A

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

14

381527.350

580551.860

3.07

15

381527.330

580554.930

2.07

16

381527.317

580556.996

15.15

17

381527.221

580572.144

9.24

29

381517.990

580572.400

19.89

30

381518.540

580552.520

8.83

14

381527.350

580551.860

SUPRAFAȚA = 181 mp

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

19

381527.469

580587.558

9.44

20

381527.740

580596.990

8.68

26

381519.104

580597.824

7.23

27

381518.551

580590.616

1.95

28

381518.402

580588.676

2.45

49

381520.819

580588.268

6.69

19

381527.469

580587.558

SUPRAFAȚA = 83 mp

STR. CERN A nr. 9 A

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

DIST

[m]

X[ml

Y[m]

17

381527.221

580572.144

7.39

18

381527.336

580579.529

8.03

19

381527.469

580587.558

6.69

49

381520.819

580588.268

2.45

28

381518.402

580588.676

16.28

29

381517.990

580572.400

9.24

17

381527.221

580572.144

SUPRAFAȚA = 145 mp

STR. CICERO nr. 14 A

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

20

381527.740

580596.990

10.23

21

381528.093

580607.214

1.52

22

381528.114

580608.734

4.05

23

381524.103

580609.257

4.91

24

381519.234

580609.917

12.08

25

381518.696

580597.854

0.41

26

381519.104

580597.824

8.68

20

381527.740

580596.990

SUPRAFAȚA = 107 mp

Executai


CERT’F,CXT

Al ©IW- g7

YȘe         g$033

/       a


Ca urmare efectuării măsurătorilor de specialitate pentru aceste imobile terenuri au fost determinate suprafețele reale de teren aferente fiecărui lot rezultațscoreșpunzător adreselor poștale menționate mai sus.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a UAT Ploiești a dreptului',de proprietate al Municipiului Ploiești asupra acestor imobile terenuri, este necesară actualizarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești,str. Rudujui .nr^S) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al inunîcipiuluiCdpWești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bimurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, și a poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


..JSS'-5'TABEL


:            V

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1149 (referitoare JginiQbtlul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea'Coitsitiului

Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare ia imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr.

95) din Anexa nr.l Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1149

Rudului nr.95

Dedu Ion

Teren curte

202

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Cema nr.lH

-

Teren curte

62

Cema nr.ll

-

Teren curte

56

Cema nr.lF

Radu Nicolae

Teren curte

111

Cema nr.lG

Tudose Virgil Ovidiu

Teren curte

96

Cema nr. 3A

Ristea Gabriel și Ristea Victorița

Teren curte

114

Cema nr. 9A

Marin Comei

Alexandru

Teren curte

145

Cema nr.l IA

Tudor Silvia

Tudor Bogdan-Alexandru

Tudor Cătălin-George

Teren curte

83

Cicero nr.l4A

Duțu Neagu și

Duțu Maria

Teren curte

107

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

112

Cema nr. 7 A

Călugăreanu Ovidiu

Călugăreanu Daniela Cristina

Teren curte

181

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1149 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și modificarea poziției 112 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 95) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


PREȘEDINTE,

Ștefan Dăn^scu

F

Data:


CALCUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI


SUPRAFAȚA TOTALA. IMOBIL


TRUPDEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

381537.210

580466.568

2

381536.323

580469.678

3

381531.467

580489.624

3A

381531.123

580493.549

4

381530.601

580499.656

5

381530.221

580505.223

6

381529.750

580509.680

7

381529.350

580509.640

8

381529.072

580515.048

9

381528.950

580517.404

10

381528.613

580523.962

11

381528.313

580529.786

12

381527.862

580538.556

13

381527.684

580542.074

31

381518.927

580542.612

32

381518.556

580537.375 -

33

381515.417

580537.574

34

381515.198

580533.506 -

35

381516.809

580533.427

36

381516.903

580535.219

37

381521.323

580534.988

38

381520.958

580529.851

39

381520.683

580519.340 -

40

381520.648

580517.684 -
DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

41

381520.219

580510.232

42

381520.127

580505.430

43

381520.480

580499.860

44

381521.040

580493.760

45

381521.342

580489.267

46

381521.983

580483.961

47

381523.906

580476.454

48

381528.095

580462.106

49

381528.387

580462.031

1

381537.210

580466.568
TRUP 1 =

Suprafața cuprinsa intre punctele:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,0,11,12,13,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.49,1.

SUPRAFAȚA TRUP 1 = 749 mp

TRUP 2 =

Suprafața cuprinsa intre punctele:

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,14.

SUPRAFAȚA TRUP 2 = 516 mp