Hotărârea nr. 378/2017

Hotãrârea nr. 378 privind preluarea imobilului 615 Ploieşti, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 378 privind preluarea imobilului 615 Ploii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 184/26.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind preluarea imobilului 615 Ploiești, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

A                                                                                                        0

In conformitate cu adresele Ministerului Apărării Naționale, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică nr.A5612/10.05.2017 și nr.A13062/19.10.2017, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.23508/27.10.2017, precum și adresa nr.20928/23.10.2017 a Agenției Naționale pentru Locuințe ;

în conformitate cu Raportul din data de 27.10.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 615 Ploiești, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

(2) însușește Anexa cuprinzând „DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 615 care este solicitat pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Ploiești”, menționată la Art. 1. (1)

Art.l. în termen de 10 ani de la preluarea imobilului 615 Ploiești, prevăzut la art. 1, acesta va fi utilizat în vederea edificării unui Spital Municipal de Urgență, unui Centru de radioterapie profundă, a unor spații locative (realizate prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe), a unor spații locative destinate salariaților Ministerului Apărării Naționale, tinerilor si specialiștilor, unor spații destinate activităților din domeniul învățământului, precum și a unor spații verzi, spații de agrement și sport, cu fonduri din bugetul local, programe naționale, fonduri guvernamentale, fonduri externe și credite bancare, în condițiile legii.

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Ploiești va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în termen de 10 ani de la data intrării în posesie asupra imobilului 615 Ploiești, prevăzut la art.l în condițiile legii, un număr de 80 de spații locative, din totalul locuințelor realizate pe terenul imobilului, conform prevederilor art.2., împreună cu terenul aferent acestora.

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Ploiești va prelua odată cu imobilul prevăzut la art. 1 și contractul de închiriere derulat de către Ministerul Apărării Naționale pentru un teren din cadrul imobilului, având ca obiect amplasarea și funcționarea unei vulcanizări și spălătorii auto, cu termen de valabilitate până la data de 20 decembrie 2020.

A

Art.5. In cazul în care nu se respectă destinația imobilului, obligațiile și termenele prevăzute la art. 2, 3 și 4, acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Art.6. Predarea - preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere.

A

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.312/23.09.2009.

Art.9. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017
Anexa la H.C.L.nr._____/


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 615 care este solicitat pentru transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al Municipiului PloieștiAdresa


Elemente cadru de descriere tehnică/ Carte F unciară/Nr. cadastrale


{.Construcții:

Pavilionul Al;

 • - Suprafața construita = 580mp.

 • - Suprafața desfășurata =580 mp. Pavilionul A2 :

 • - Suprafața construita := 274 mp.

 • - Suprafața desfasurata -- 274 mp.

Pavilionul B:

 • - Suprafața construita ~ 742 mp

 • - Suprafața desfasurata r-: 742 mp

Pavilionul CI:

 • - Suprafața construita 571 mp.

 • - Suprafața desfasurata =5 71 mp.

Pavilionul C2 :

 • - Suprafața construita = 608 mp

 • - Suprafața desfasurata =608 mp.

Pavilionul C3 :

 • - Suprafața construita = 608 mp.

 • - Suprafața desfasurata =608 mp.

Pavilionul C4 :

 • - Suprafața construita = 584 mp.


Persoana juridică de la care se transmite imobilul /CUI


Persoana juridică la care se transmite imobilul /CUI


Statui roman, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI -4183229


domeniul public al Municipiului Ploiești CUI 2844855-

------------------------ - ;

 • - Suprafața desfasurata-'584 mp.

1 ’iivilionul C5 :

 • - Suprafața construita1:299 mp.

 • - Suprafața desfasurata =299 mp

Pavilionul D:

 • - Suprafața construita - 506 mp,

 • - Suprafața desfasurata =585 mp.

Pavilionul E :

 • - Suprafața construita = 356 mp.

 • - Suprafața desfasurata =356 mp.

Pavilionul FI ;

 • - Suprafața construita “ 43 mp.

 • - Suprafața desfasurata =43 mp. Pavilionul F2 :

 • - Suprafața construita =101 mp.

 • - Suprafața desfasurata =101 mp.

Pavilionul F3 :

 • - Suprafața construita = 77 mp.

 • - Suprafața desfasurata =77 mp.

Pavilionul G1:

 • - Suprafața construita 57 i mp.

 • - Suprafața desfasurata =571 mp.

Pavilionul G2:

 • - Suprafața construita = 547mp.

 • - Suprafața desfasurata =654 mp. Pavilionul Hi.:

 • - Suprafața construita ■ 347 mp.

 • - Suprafața desfasurata =347 mp.

Pavilionul H2:

 • - Suprafața construita -- 34 mp.

 • - Suprafața desfasurata =34 mp.

Pavilionul H3 :

 • - Suprafața construita - 584 mp.

 • - Suprafața desfasurata =584mp. Pavilionul I:

 • - Suprafața construita =■ 220mp.

 • - Suprafața desfasu ata =220 mp.

Pavilionul J :

 • - Suprafața construita 269 mp,

 • - Suprafața desfasurata =314mp.

-/

f'/’h X

/A./?'        ,-'x

Pavilionul K

Suprafața construita = 4 mp .

Suprafața desfasurata -4 mp.

Pavilionul K2:

 • - Suprafața construita =- 12 mp.

 • - Suprafața desfasurata ~12mp.

Pavilionul K3 :

 • - Suprafața construita ■: 9 mp.

 • - Suprafața desfasurata =9 mp.

Pavilionul K4:

 • - Suprafața construita -= 20 mp.

 • - Suprafața desfasurata =20 mp.

Pavilionul L3:

 • - Suprafața construita- 701 mp.

 • - Suprafața desfasurata = 1402mp.

Pavilionul Ml :

 • - Suprafața construita - 583 mp.

 • - Suprafața desfasurata =-583mp.

Pavilionu M2 :

 • - Suprafața construita 907 mp.

 • - Suprafața desfasurata =907mp.

Pavilionul M3 :

 • - Suprafața construita =629 mp.

 • - Suprafața desfasurata -629 mp.

1 ’avilîonul M5 :

 • - Suprafața construita == 39 mp.

 • - Suprafața desfasurata =39 mp.

Pavilionul N :

 • - Suprafața construita = 125 mp.

 • - Suprafața desfasurata -=125 mp.

Pavilionul O l :

 • - Suprafața construita - 112 mp.

 • - Suprafața desfasurata =112 mp.

Pavilionul 02 :

 • - Suprafața construita = 81 mp.

 • - Suprafața desfasurata =81 mp.

Pavilionul 03 :

 • - Suprafața construita ; ■ 89 mp.

 • - Suprafața desfasurata ==89mp.


  -------------------------------------------r avilionu’ 04 :

  • - Suprafața construita ~ 89 mp.

  • - Suprafața desfasurata ==89 mp.

  Pavilionul P :

  • - Suprafața construita = 24 mp .

  • - Suprafața desfasurata =24 mp.

  Pavilionul R1 :

  • - Suprafața construita 73 mp.

  • - Suprafața desfasurata “73 mp.

  Pavilionul R2 :

  • - Suprafața construita “ 69 mp.

  • - Suprafața desfasurata -69 mp.

  Pavilionul T :

  • - Suprafața construita = 101 mp.

  • - Suprafața desfasurata lOimp.

  Pavilionul TI :

  • - Suprafața construita = 83 mp.

  • - Suprafața desfasurata =83mp. Pavilionul U .

  • - Suprafața construita ~ 914mp.

  • - Suprafața desfasurata -914 mp. Pavilionul M7 :

  • - Suprafața construita. = 299 mp.

  • - Suprafața desfasurata — =299 mp,

  I avilionuî V:

  • - Suprafața construita ===== 88 mp.

  • - Suprafața desfasurata =88 mp.

  Pavilionul M4 ;

  • - Suprafața construita ===== 323 mp.

  • - Suprafața desfasurata =*323 mp.

  Pavilionul LI, sc. A, ap. 8 :

  • - Suprafața construita = = 36 mp.

  • - Suprafața desfasurata ==36 mp.

  Pavilionul LI, sc. C, ap. .5 :

  • - Suprafața construita ===== 39 mp.

  • - Suprafața desfasurata = =39 mp.

  Total suprafața construita -3290 mp.

  Total suprafața desfasurata -14222 mp.

  O

  r

  i 3


2.Amenajari te terenuri:

drumuri si alei interioare asfaltate

- Suprafața = 6052 mp.

Drum acces betonat,

 • - Suprafața = 325 mp.

Drum pamant;

 • - Suprafața = 5465

mp.

Rețea alimentare apa

 • - Lungime - 816ml. Rețea canalizare ; Lungime = 1527ml.

Rețea electrica subterana;

 • - Lungime =915 ml.

Rețea electrica aeriana;

 • - Lungime 161 Cm 1.

împrejmuire sarma ghimpata pe un rând;

 • - Lungime = 908 ml. Imprejmuiremetalica;

 • - Lungime = 64 ml. împrejmuire beton prefabricat;

 • - Lungime = 698 ml.

Rețea alimentare gaze;

 • - Lungime = 440 ml.

Rețea alimentare gaze;

 • - Lungime = 40 ml

  3.Teren = 9,2199 ha


C.F. nr.141350;

Nr. cad. î41350.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind preluarea imobilului 615 Ploiești, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local prin hotarare a Guvernului. In acest sens, prin Hotararea nr. 13 8/27,06,2007 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat preluarea imobilului “Cazarma nr.615” (parțial), compus din teren si construcții, situat in Ploiești, str.Torcatori, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In anul 2009 autoritatea locala si-a reafirmat disponibilitatea de a prelua in patrimoniu, in vederea satisfacerii unor probleme stringente ale comunității ploiestene, a unor imobile in care au funcționat unitati militare pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești.

In adresa din data de 26.06.2009, transmisa prin fax de către Ministerul Apărării Naționale - Primăriei municipiului Ploiești, se menționa ca pentru promovarea proiectului de hotarare a Guvernului privind transferul din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a cazărmii 615 Ploiești (parțial), situate in str.Torcatori nr.2, este necesara emiterea unei hotarari a Consiliului Local prin care sa se aprobe transferul imobilului, mentionandu-se totodată destinația ulterioara a acestuia, aceea de satisfacere a nevoilor de ordin social la nivel local (locuințe

sociale, sedii instituții publice, servicii publice), cu condiția asigurării de locuințe pentru personalul ministerului din garnizoana Ploiești.


Astfel, avand in vedere cele sus-mentionate, Consiliul municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr.312/23.09.2009, care a fost ulterior comunicata ministerului de resort, in vederea luării masurilor ce se impun.

întrucât procedura specifica de preluare a acestui imobil nu a fost finalizata, in urma discuțiilor avute cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale si a corespondentei purtate a reieșit faptul ca este necesara promovarea unui nou proiect de hotarare conform modelului transmis de către Ministerul Apărării Naționale.

Proiectul de hotarare astfel intocmit a fost supus atenției Consiliului Local al municipiului Ploiești in data de 11.09.2017. Prin adresa nr.71/2017, Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare a retumat proiectul de hotarare sus-mentionat comunicând faptul ca acesta a fost respins in ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești si faptul ca, potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliul Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014 “proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata consiliului local, după ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pantru a figura pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare (prezentarea in comisii, obținerea raportului, etc.) ”

Astfel, situația a fost analizata in cadrul Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, in ședința din data de 20.09.2017, a solicitat clarificări referitoare la realizarea unor spatii locative de către Agenția Naționala pentru Locuințe, conform prevederilor inserate in proiectul de hotarare.

In acest sens, Municipiul Ploiești a solicitat punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Locuințe, care a transmis clarificările solicitate.

In conformitate cu prevederile art.36 alin.l si alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are inițiativa si hotărăște, în condițiile legii, in toate problemele de interes local si exercita atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului.

Ca atare, avand in vedere ca Agenția Naționala pentru Locuințe a transmis punctul de vedere motivat referitor la realizarea unor spatii locative de către aceasta entitate pe amplasamentul solicitat de la Ministerul Apărării Naționale si ca proiectul de hotarare a fost actualizat potrivit acestui punct de vedere, se constata ca sunt îndeplinite condițiile pentru reanalizarea acestuia in ședința ordinara din luna octombrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare x?6hsiliului •/ local proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:Dragulea Sanda

Mateescu Marius Nicolae


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NrJLy


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind preluarea imobilului 615 Ploiești, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Ca urmare a demersurilor autoritatii locale privind preluarea in proprietatea municipiului Ploiești a imobilelor in care au funcționat unitati militare sau alte obiective dezafectate si a intalnirilor avute cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale in acest sens, s-a comunicat prin adresa nr.A/4196 transmisa prin fax Primăriei municipiului Ploiești in data de 26.06.2009 faptul ca in vederea transferului din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a cazărmii 615 Ploiești (parțial), situate in str.Torcatori nr.2, este necesara emiterea unei hotarari a Consiliului Local prin care sa se aprobe transferul imobilului, mentionandu-se totodată destinația ulterioara a acestuia, respectiv pentru satisfacerea nevoilor de ordin social la nivel local (locuințe sociale, sedii instituții publice, servicii publice). S-a precizat in același timp ca transferul va avea loc cu condiția asigurării unui număr de locuințe pentru personalul ministerului din garnizoana Ploiești. In acest sens, a fost aprobata Hotararea nr. 138/27.06.2007 prin care se aproba preluarea imobilului “Cazarma nr.615”-teren si construcție, situat în Ploiești, str.Torcatori, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Preluarea unui bun din domeniul public al statului este posibil potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate, cu modificările si completările ulterioare: “Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public național în bun de interes publîe^udețddn^^’^ sau local” si este pe deplin justificata de necesitatea satisfacerii municipiului Ploiești a problemelor stringente ale comunității.

Având in vedere faptul ca in anul 2007 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat preluarea din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in proprietatea publica a Municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a imobilului Cazarma nr.615, neprecizandu-se destinația ulterioara a acestuia si nici acordul de asigurare a unui număr de locuințe pentru personalul ministerului din garnizoana Ploiești, s-a impus revocarea ei.

In urma întâlnirii din data de 23.02.2009 dintre reprezentanții Ministerului Apărării Naționale si cei ai Primăriei municipiului, conform Minutei înregistrate la Primăria municipiului Ploiești sub nr.3905/23.02.2009, obiectul transferului urma sa fie doar o parte din imobilul cazarma 615 Ploiești, situata in str.Torcatori nr.2, mai puțin locuințele de serviciu, pilonul STAR si terenul aferent acestora. Având in vedere aceste precizări, precum si faptul ca nu s-au comunicat date de identificare ale imobilului, exacte si actualizate, in hotararea consiliului local ce urma sa fie adoptata, s-a stabilit sa nu se precizeze detalii tehnice, urmând ca acestea sa fie stabilite de către Ministerul Apărării Naționale si inserate in hotararea de Guvern corespunzătoare.

Astfel, prin Hotararea Consiliului Local nr.312/23.09.2009 s-a aprobat preluarea din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Apărării Naționale in domeniul public al Municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești in vederea satisfacerii nevoilor de ordin social la nivel local (locuințe sociale, sedii instituții publice, servicii publice) a imobilului Cazarma nr.615(parțial), compus din teren si construcții, situat in Ploiești, str. Torcători nr.2 si transmiterea in administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform prevederilor legale in vigoare, a unor spatii pentru satisfacerea nevoilor de cazare a personalului propriu din cadrul Garnizoanei Ploiești, identificarea acestora urmând sa fie realizata printr-o hotarare ulterioara a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Aceasta a fost transmisa Ministerului Apărării Naționale in scopul luării masurilor ce se impun.

Deoarece procedura specifica de preluare a acestui imobil nu a fost finalizata, in urma discuțiilor avute cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale si a corespondentei purtate a reieșit faptul ca este necesara promovarea unui nou proiect de hotarare conform modelului transmis de către minister.

Astfel, prin răspunsul înregistrat sub nr.A5612/2017 privitor la adresa Primăriei Municipiului Ploiești inregistrata sub nr.6228/2017, Ministerul Apărării Naționale prin Departamentul pentru relația cu Parlamentul si informare publica,


ne-a comunicat datele de identificare ale imobilului 615 Ploiești si hotarare ce trebuie adoptat de către Consiliul Local.

De asemenea s-a precizat ca „proiectul de hotarare de consiliu locăP^^fi^d'fa transmis in prealabil pentru analiza si eventuale completări la direcția Domenii si Infrastructurii, ..., intrucat ministerele avizatoare au formulat in ultima perioada o serie de observații la proiecte de acte normative ce au vizat transmiterea de imobile din patrimoniul apararii naționale”.

Prin adresa nr. 18984/01.09.2017, s-au transmis spre analiza Ministerului Apararii Naționale, proiectele de Hotarari ale Consiliului Local al Municipiul Ploiești privitoare la transferul imobilelor 615 si 3461 de la Ministerul Apararii Naționale către Primăria Municipiului Ploiești.

Prin adresa nr. T2347/08.09.2017, Ministerul Apararii Naționale ne-a comunicat “cu in principiu suntem de acord cu forma acestora, cu mici observații, după cum urmeaza:

-la proiectul de preluare a imobilului 615 Ploiești:

-la art. 2 -se va inlocui sintagma ‘‘in parteneriat cu ANL” cu sintagma ‘‘realizate prin programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe

-tot la art. 2  - este necesara detalierea sintagmei ‘‘si a altor

investiții de interes public” cat si a surselor de finanțare, respective sintagma ‘‘alte surse de finanțare ” nefiind clara si lasand loc de interpretări

Facem precizarea ca imobilul 615 Ploiești face si obiectul unei analize la nivelul Ministerului Apararii Naționale privind destinația ulterioara, urmând ca după primirea Hotărârii Consiliului Local de solidare a preluării imobilului sa fie analizata si luata o decizie de conducerea Ministerului Apararii Naționale. ” Proiectul de hotarare astfel intocmit a fost supus atenției Consiliului Local al municipiului Ploiești in data de 11.09.2017. Prin adresa nr.71/2017, Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare a retumat proiectul de hotarare sus-mentionat comunicând faptul ca acesta a fost respins in ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești si, potrivit prevederilor art. 5 7 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliul Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014 “proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata consiliului local, după ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pantru a figura pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare (prezentarea in comisii, obținerea raportului, etc.) ”

Astfel, situația a fost analizata in cadrul Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare

# 4 ;■•■' 1^? X’n ț/e^l /<a.V/ '<

Operațiuni Comerciale care, in ședința din data de 20.09.2017, a^solicitat/ /F/ clarificări referitoare la realizarea unor spatii locative de către Agenția ^atibnăl£^^%/ pentru Locuințe, conform prevederilor inserate in proiectul de hotarare.

adresa nr.21907/2017 Municipiul Ploiești a solicitat punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Locuințe, potrivit celor menționate anterior. Ca răspuns la solicitarea Municipiului, prin adresa nr.20928/2017 instituția menționata mai sus a comunicat ca "agenția derulează obiective de investiții pe terenuri transmise de la M.Ap.N. către autoritatilepublice locale.

Drept urmare, va precizam ca A.N.L.poate prelua astfel de obiective de investiții prin programele de construcții locuințe implementate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si in limitele sumelor alocate de la bugetul de stat pentru astfel de investiții. Totodată menționam ca edificarea celor 80 unitati locative este realizabila in termenul stabilit, respectiv 10 ani de la data intrării in posesie a imobilului ce face obiectul proiectului de act normativ. ”

Director Executiv, Carmen D la Bucur
AVIZAT,Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Șef Serviciu,

Andreea Mihaela Cristea


Direcția Tehnic Investiții, Director Executiv, Mihaela amandiMINISTERUL API NAȚIONALE


PRIMARUL MUNICIPIULUI P

B-dul Republicii nr. 2, municipiul Ploiești, j


OIEȘTI idețul Prahova


6228/2017, prin care solicitat


La scrisorile dumneavoastră nr. 20619/2016 și nr transmiterea imobilului 615 Ploiești și unele părți din ir lobilele 763 Ploiești (8 locuințe de serviciu și o suprafață de teren de aproximativ lO.OO' domeniul public al statului și din administrarea Min ferului Apărării Naționale îr


mp), 3461 și 816 Ploiești din


domeniul public al municipiului Ploiești, în vederea dez1citării urbanistice a orașului și pentru rezolvarea situației locative a unor cetățeni din 1 calitate, vă facem cunoscut că structurile abilitate ale ministerului au fost de acord u transmiterea imobilului 615 Ploiești, au avizat negativ transmiterea părților din imobilele 763 și 816 Ploiești, iar pentru imobilul 3461 s-a amânat luarea unei decizii.

Decizia luată de structurile abilitate ale Ministerulu următoarele motive:


Apărării Naționale are la bază;


- imobilul 615 Ploiești, în suprafață de 9,2199 hî este dezafectat și poate face obiectul transmiterii în vederea realizării de investiții de î iteres public local, condiționat de transmiterea de către autoritatea publică locală a unui ni măr de 245 locuințe, împreună cu terenul aferent acestora, în domeniul public al statului! | în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu necesarul de locuințe, înregistrat în garnizoana realizării de locuințe pe acest


Ploiești. în acest sens, vă rugăm să analizați și posibilitate^ amplasament, prin transformarea clădirilor existente sau locuințe noi, prin programe ale Agenției Naționale pentru condițiile legii, suprafața imobilului fiind suficientă pentru obiective pe care și le propune autoritatea publică locală;

- în ceea ce privește părțile din imobilele 763 si §lt Ploiești, acestea nu pot face obiectul transmiterii, deoarece sunt necesare pentru desfașu area activităților specifice ale structurilor militare operative dislocate în cadrul celor donfe


ealizarea unor ansambluri de „ocuințe sau alte programe în ealizarea de locuințe și a altor


irnnhil*3 OaI*» 2 Izx-v.-.-!»-»*-/»j. > WW f

NECLASIFH

numrtniA

M1NSTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Unita» Militari 02523 București

Adresa: Dramul Taberei nr. 7B, O.P. - 74, sector & cod 77«i

FAX    1

Total pagini -1 -

telefon 021/313.70 37              Z

-?r        .:/V

din 0J

Pentru acțiune

„.Pentru informate

Destinatar.

Primăria Municipiului Ploiești - Îb atenția domnului prim Adrian Florin Dobre

0244313.829

L J

X

, Expeditor:

ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02523 BUCUREȘTI

021.319.81.52

1

i

tofonn^ii CWH0LNȚJAL5 dewinste numai pesowwi menționate mai sus. Dwi !

cittoruî dcwtui      nu «te persoana ctreia îi dcstirM ttu angajatul cure         1                vc. ir mq

rispunde de transmiterea nwjului oitre tattoaur, nu      ufi rfapateirta.           1 “J®                   ”

Gstribukca wu copierea acestui mesqj «te ifflowM In «wl în oare primiți wwt      .

meaqj din grețcalS, vă rugam sfi nc anunțați imediat prin tetofcn sâ no inapoiați

minori imandsd onîy for u w of the sddrcssttfs} ictdcr of foii nusMge is na thc intcntfcd recipient of sporoiblc fot dciiratng the nisuagî iu the interni ho »ny diMcmi.wtion, diltr ibution or wpyitij uf foi» k prohibita!. Ariyoue who reviva foi» >>ouldnc>ti6 at imtncfoaely byteJcptacand i jo us at aie sbow address hy mtii.

F.........—— -....... J


CONȚINUTLa adresa dumneavoastră nr. PMP 18984/2017, referitoare la Local al Municipiului Ploiești privind preluarea imobilelor 615 și 346! Pi suntem de acord cu forma acestora, cu mici observații, după cum urinează:

- la proiectul de preluare a imobilului 615 Ploiești:

 • - la art. 2 - se va înlocui sintagma Jn parteneriat cu programe ale Agenției Naționale pentru Locuințe’’:

 • - tot la art 2 - este necesară detalierea sintagmei „și a alt surselor de finanțare, respectiv sintagma „alte surse de finanțare” nefiind cl^ă și lăsând loc de interpretări;

• Ia proiectul de preluare a imobilului 3461 Ploiești:

 • - art. 2 - să se detalieze concret destinația imobilului, dislocate, nominal, cât și sursele de finanțare pentru finalizarea investițiilor,


  - art 3 - termenul de 5 ani prevăzut pentru contorizarea Reparată a utilităților din partea de administrarea ministerului nostru, este mult prea mare și ar trebui distinct al celor două imobile; cesia nu prevede nicio obligație îh


  corecții la codul unic de înregistrare al ministerului și datele referitoare la câr fi menționat codul unic de înregistrare^) instituției care reprezintă municipiul


imobil ce fece obiectul transmiterii față de partea de imobil care rămâne ii precum și realizarea împrejmuirii pentru delimitarea celor două proprietă) realizată în cel mult 12 luni de la transmitere, având în vedere statutul juridi

• art. 4 - se va elimina condiția referitoare la art. 4, întrucât sarcina autorității publice locale.

Dacă vă însușiți cele menționate mai sus, vă rugăm să aveți în vederi consiliului local să ne fie transmise anexele cu datele de identificare ale i hotărâri, împreună cu viza de legalitate a Instituției Prefectului > Județul controlului de legalitate, in conformitate cu prevederile an. 19, alin (1), lit prefectul și instituția prefectului republicată.

Facem precizarea că imobilul 615 Ploiești face și obiectul unei Naționale privind destinația ulterioară, urmând ca după primirea Hotărârii |Consiliului Local de solicitare a preluării imobilului să fie analizată și luată o decizie de conducerea Ministe i Apărării Naționale.

Vă retransmitem, anexele cu datele de identificare ale celor două imofti e, revizuite prin efectuarea unor e funciare. In cele două anexe va ?loiești.

ca odată cu cete două hotărâri ale nobilelor, însușite prin cete două iahova, emisă în urma exercitării i) din Legea nr. 340/2004 privind


VșEFUL UMTÂ

Genera! de brii

NEdASJFKAl I *>t
LOCUINȚE irtștl, iiat


AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

Bd. Unim nr. 61, Bl. F3, Sector 3, 030828 Bucui Tai: 021 320 44 60, Fax: 021 320 61 10 - Secreta Tel: 021 320 81 22 - Relații cu publicul


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVAAGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE REGISTRATURA


2 3 OCT 2917DOMNULUI PRIMAR ADRIAN FLORIN DOBRE

distrată la ANL cu nr. public al statului și din i jnicipiuluî Ploîețti și în


Urmare a adresei dumneavoastră nr. 21907/06,10.2017, înre 20928/09.10.2017, cu privire la transmiterea unui teren din domeniul administrarea Minsterului Apărării Naționale în domeniul public al m administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, vă precizăm că aj jinția derulează obiective de investiții pe terenuri transmise de la MApN către autoritățile publice locale.

Drept unnare, vă precizăm că ANL poate prelua astfel de obiective de investiții prin programele de construcții locuințe implementate, cu respectarea prevederi limitele sumelor alocate de Ia bugetul de stat pentru astfel de investiții, edificarea celor 80 unități locative este realizabilă în termenul stabilit, resp intrării în posesia imobilului ce face obiectul proiectului de act normativ.

I bor legale în vigoare și în i otodată, menționăm că •ectiv de 10 ani de Ia data


Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

ANDREI COSMIN ȚURCANU


ESt


ML


Cuprins

 • I.   Prezentare Generală

 • 1.   Piața imobiliară din România

 • 2.   Descrierea zonei

 • II.   Metodologie

 • III.      Rezultate

 • 1.   Analiză analizeimobiliare.ro

 • 2.   Analiză independentă asupra ofertelor de vânzare

 • IV.     Concluzii

I. Prezentare Generală

1. Piața imobiliară din România


Conform studiului de piață intitulat "Piața imobiliară rezidențială Trimestrul II 2017" realizat de platforma analizeimobiliare.ro și portalul imobiliare.ro, piața imobiliară din România se află într-o perioada de creștere relativ accelerată. Dorel Nița, Head of Data and Research lmobiliare.ro preciza " Deși majoritatea indicatorilor economici se arată a fi favorabili achizițiilor imobiliare, oferta de proprietăți disponibile spre vânzare este considerabil mai mică față de acum un an. Mai exact, datele noastre arată ca oferta a scăzut, la nivelul marilor orașe, în medie, cu 31%. Acest procent este problematic, mai ales pentru ca în aceeași perioadă a crescut cererea cu 30%."

în cadrul aceluiași studiu. Președintele ANEVAR, Daniel Manațe, a făcut unele precizări cu privire la piața imobiliară la nivelul țării: " în T4 2016 față de T4 2015, potrivit datelor Eurostat, creșterea pieței rezidențiale din România a fost superioară celei din Uniunea Europeană cu 2,7%. în TI 2017 diferența s-a diminuat la doar +0,6%. Pe țări, țara noastra s-a situat însă abia pe poziția 13 în T4 2016, respectiv pe poziția 20, în TI 2017. în contextul european concluzionăm astfel ca evoluția rezidențialelor autohtone este departe de a semnala vreo inflamare. Daca ne raportam la creșterea PIB, situația este oarecum asemănătoare, România clasându-se pe cea de-a treia poziție în T4 2016 față de T4 2015, respectiv pe prima poziție în TI 2017 față de TI 2016! Astfel, datele Eurostat pentru T4 2016 poziționează România la +4,8%, mult peste media UE 28, de numai 1,7% pe an, iar în TI 2017, țara noastră, cu +5,7%, este tot net superioara mediei UE 28, de 2,4%. Observam o tendința generală de creștere economică la nivelul Uniunii Europene, ceea ce explică, până la un punct, creșterea pieței rezidențiale din țară. Cu toate acestea, deși România conduce lejer în TI 2017, din punctul de vedere al aprecierii pieței rezidențiale este doar pe locul 20. Privind situația din aceasta perspectivă, se pare ca ar mai fi loc de creștere. Cred, însă, că analiza trebuie rafinată pe polii principali de creștere economica și socială: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, lași și Constana. în mod particular, piața din Cluj-Napoca semnalează unînceput de supra-încalzire, surprins de toi indicii imobiliari relevanți din piață, inclusiv de indicele ANEVAR. Astfel, daca la nivel național creșterea indicelui ANEVAR în T4 2016 față de T3 2016 a fost de +1,6%, Cluj-Napoca conducea detașat între polii de dezvoltare cu +7%, urmat de Timișoara (+4%) și București (+3,25%). în TI 2017 față de T4 2016, creșterea la nivel naional a ajuns la +3,73%, iar indicele ANEVAR maxim al polilor regionali a fost Constana, cu +3%, urmata de Cluj-Napoca (+2,8%) și București (+2,15%)."

Conform studiului de piață întocmit de compania DARIAN DRS, referitor la piața imobiliară aferentă semestrului II din 2016, se fac următoarele precizări cu privire la piața terenurilor: "Tendința

u. "                 -i /s

A A • .. / ZC V'

înregistrată pe segmentul TERENURILOR CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ a fost, de asemenea, de^țeȘtere; gZ

evoluția la 12 luni fiind de aproximativ 10 - 12% pentru terenurile comasate în suprafețe mari și de

aproximativ 15 - 20% la nivelul parcelelor singulare. Și la nivelul TERENURILOR PENTRU DEZVOLTARE s-a constatat același trend și anume, de creștere. Astfel, creșterea raportată la ultimele 6 luni a fost de aproximativ 6% și respectiv de 12% raportată la 12 luni."

2. Descrierea zonei

Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estică și 44°56'24'' latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 km2. Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est).

Orașul a crescut începând cu secolul al XVlI-lea, pe o moșie cumpărată de Mihai Viteazul de la moșnenii ce o stăpâneau, luând treptat locul vechilor târguri muntenești Târgșor, Gherghița și Bucov ca centru regional al zonei, evoluția sa fiind accelerată de industrializare în special după ce a început exploatarea masivă a zăcămintelor de petrol din zonă și în oraș au apărut mari facilități de rafinare, ceea ce i-a adus porecla de „capitala aurului negru". în continuare, activitatea sa economică este bazată pe prelucrarea petrolului, orașul având patru mari rafinării, dar și alte industrii legate de această ramură (construcții de mașini, echipamente electrice, întreținere).

Municipiul Ploiești se găsește în apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Călugărească și are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Ploieștiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala București de Transilvania și Moldova.

Județul este cel mai urbanizat din țară, având două municipii și 12 orașe, cu un grad mare de industrializare și diversificare a activității. Pe lângă industria petrolieră (cercetare geologică, foraj, extracție, rafinare) și utilaj petrolier, mai sunt întreprinderi de mecanică fină, chimice, anvelope și produse din cauciuc, tehnică militară, turism (Valea Prahovei), industrie alimentară, industrie ușoară și agricultură, în județ se afla una din podgoriile importante ale țării (Dealu Mare) precum și Institutul Național al Viei și Vinului.

Conform recensământului populației din 2011, populația municipiului Ploiești este de 209.945 persoane (98715 - sex masculin; 111230 - sex feminin).

II. MetodologiePrezentul studiu a fost realizat plecând de la prețurile de ofertă, obținute de la agenții imobiliare din Ploiești precum Marshall Imobiliare, Royal Imobiliare, Equinox respectiv de pe platofme specializate imobiliare ( www.analizeimobiliare.ro) și site-uri de vânzări ( www.olx.ro,www.imobiliare.ro, www.multecase.ro,www.storia.ro,www.homezz.ro, wwwJajumate.ro, www.imobiliare.net, etc).

Ofertele au fost preluate în formele prezentate, fără a fi ajustate pentru negociere, suprafețe sau alți factori. în cadrul șirurilor de date au fost eliminate extremele pentru a nu influența rezultatul. Pentru calculul prețului mediu am folosit mediana, indicator care descrie cel mai bine tendința centrală a unui set de date. în practică, mediana este folosită cel mai des pentru că este o medie pozițională, este punctul central al distribuției și nu este influențat de mărimi extreme.

în primă fază au fost selectate anunțuri cuprinzând terenuri oferite spre vânzare în cadrul Municipiului Ploiești, cu suprafețe până în 2.500 mp (adesea cu utilizare rezidențială, având în vedere piața existentă la momentul actual pentru terenuri în interiorul orașului). Ulterior, au fost identificate terenuri cu suprafețe mari, peste 1 ha, poziționate atât în părțile exterioare ale Ploieștiul ui (Parc industrial, zone de logistică, etc.) cât și în zone interioare, unde oferta este extrem de limitată în acest sens datorită gradului ridicat de construire al Municipiului. De asemenea, au fost studiate ofertele de vânzare pentru zona vestică a orașului pentru a stabili prețul mediu solicitat de proprietari. în analiză au fost cuprinse terenuri majoritar rezidențiale cu suprafețe până în 2.500 mp, din cauza limitărilor explicate precedent.

Pentru o mai mare acuratețe a datelor, au fost folosite atât rapoarte generate de platforma analizeimobiliare.ro, cât și o analiză individuală efectuată asupra prețurilor solicitate de proprietari pe site-urile de profil și în cadrul agențiilor.

A fost studiată diferența între prețul mediu de ofertă al terenurilor pentru dezvoltare, cu suprafețe mari, și media terenurilor rezidențiale din întreg orașul, fiind determinată o rată procentuală estimativă.

Pentru stabilirea unui preț mediu obtenabil în cazul unui teren de mare întindere, pentru dezvoltare, în partea vestică a Ploieștiului, rata procentuală a fost aplicată asupra mediilor calculate pentru terenuri de dimensiuni mai mici în zonă.

NOTĂ: Prezentul studiu de piață nu reprezintă un raport de evaluare a proprietăților, și nu are scopul de a determina valoarea unei anumite proprietăți imobiliare. Valorile medii prezentate în cadrul analizei sunt calculate asupra datelor prezente în momentul actual în piață, fără a fi ajustate pentru negociere, utilități, suprafețe și alte elemente definitorii în stabilirea unei valori. Scopul studiului este strict

■ '3 z'0^-

......

de informare orientativă, valorile reieșite pentru orice proprietate din zonă în urma unui eventual-raport' de evaluare întocmit de un evaluator autorizat putând să difere considerabil față de mediile prezentate, în consecință, valorile prezentate nu pot fi utilizate pentru a determina valoarea pentru raportare financiară, vânzare sau orice alt tip de valoare al unei proprietăți din zonă.

întărim faptul că valorile menționate sunt strict informative, realizate pe baza datelor publice identificate în piața imobiliară, cărora nu li se poate oferi garanție de acuratețe.

III. Rezultate

1. Analiză analizeimobiliare.ro

Folosind platforma analizeimobiliare.ro, s-a efectuat un studiu asupra terenurilor cu suprafețe până în 2.500 oferite în prezent la vânzare în Ploiești, un număr de 163 proprietăți. Au fost identiifcate valori între 30 euro/mp și 276 euro/mp rezultând o medie de 105 euro.

Informații

Proprietatea evaluata

Ana de piața analizata {163 proprietăți)

medie

minim

maxim

Preț oferta.'vanzare (€)

-

53.550

7.0CO

397.000

Preț (€/mp)

105

30

276

Zile piața

139

1

1.596

Suprafața teren [mp)

92.100

500

200

2.500

Front stradal

0

16

3

135

Utilîtati generate

Curent, apa, gaz, canalizare

Curent   Curent

apa     a pa, gaz,

canalizare

Referitor la terenuri pentru dezvoltare cu suprafețe de peste 1 ha, aflate în interiorul localității, au fost identificate doar 5 proprietăți cu prețuri cuprinse între 45 și 150 euro/mp, media fiind situată la

50 euro/mp.


Proprietatea evaluata


Aria de plata analizata (5 proprietăți)

Informații


medie

minim maxim

Preț oferta/vanzjire i€)

800,000

450.00C

1.860.000

Preț (€/mp)

-

50

45

ISO

Zile piața

-

59

13

467

Suprafața teren (mp)

92,130

12.400

10.000

25.000

Front stradal

0

56

43

70

Utilitati generale

--

Curent, apa, gaz, canalizare

Curerț.

apa gaz, canalizare

Curent.

apa, gaz canalizare

Restrângând analiza la zona vestică a orașului, pentru terenuri de suprafețe mai mici sau egale cu

2.500 mp au fost identificate 7 oferte de vânzare cu sume între 100 și 276 euro/mp, mediia fiind de 140 euro/mp.

Informat) I

Proprietatea evaluata

Aria de plata analizata (7 proprietăți)

medie

minim

maxim

Pretoferta/vanzare (€)

-

95.0CO’

25:000

250.000

Pret(€/mp)

-

149

100

276

Zile plata

-

130.

56

1.452

Suprafața teren (mp)

92.100

o30

200

2.500

Front stradal

0

18

14

22

Utilitati generale

--

Curent, apa, gaz. canalizare ■

Curent apa. gaz.

canalizare

C urent apa gaz. cana’izare

Calculând raportul între prețul mediu al terenurilor cu suprafețe mari, și prețul mediul al terenurilor cu suprafețe până în 2.500 mp din Ploiești, se poate observa o rată de 48% (50/105). Aplicând rata calculată asupra prețului mediu din zona vestică, putem presupune că prețul care ar putea fi solicitat pentru un teren de dezvoltare cu suprafață de peste 1 ha în zona vestică ar fi situat între 48 euro/mp (48%*100) și 132 euro/mp (48%*276) media fiind de ~ 67 euro/mp (48% * 140).

2. Analiză independentă asupra ofertelor de vânzare

Pentru o verificare a datelor preliminare, s-a efectuat o a doua analiză pornind de la datele identificate pe site-urile agențiilor imobiliare și de vânzări. Au fost analizate prețurile solicitate pentru terenuri în zona vestică, respectiv pentru terenuri cu suprafețe mari din exteriorul și interiorul orașului. Pentru analiza la nivel de Ploiești au fost păstrate valorile estimate de către platforma analizeimobiliare.ro.

Au fost utilizate 10 anunțuri din zona vestică, cu prețuri între 95 și 200 euro/mp. Media a fost situată în jurul sumei de 140 euro/mp.

Nr. Crt

Suprafața (mp)

Preț (euro)

Preț Euro/Mp

1

1,100

105,000

95

2

2,650

265,000

100

3

1,106

132,720

120

4

1,024

125,000

122

5

1,800

250,200

139

6

1,000

140,000

140

7

958

134,120

140

8

630

90,000

143

9

604

99,500

165

10

2,337

467,400

200

Din punct de vedere grafic, situația se prezintă astfel;

Preț Euro/Mp

250

200

150

«* «

• •

100

|

e

50

0

0

500

1,000        1,500        2,000

2,500

3,000


Pentru analizarea terenurilor pentru dezvoltare, s-au utilizat 11 terenuri aflate at; cât și în interiorul Ploieștiului, oferite spre vânzare. Prețurile variază între 6 euro/mp și 81 Media per total se situează în jurul valorii de 17 euro/mp.

Nr. Crt

Teren zona

Suprafața MP

Preț euro

Preț Euro/Mp

1

Metro

43,000

258,000

6

2

LukOil

48,750

295,000

6

3

Bricostore

11,000

121,500

11

4

Parc Industrial

50,000

600,000

12

5

Parcul Industrial

65,000

815,000

13

6

Parc Industrial

140,916

2,395,572

17

7

Parc Industrial

660,000

19,800,000

30

8

Hipodrom

50,000

2,500,000

50

9

Mihai Bravu Lidl

25,000

1,300,000

52

10

liie Oana

11,080

660,000

60

11

Hipodrom

49,235

4,000,000

81

Din punct de vedere grafic, datele sunt prezentate astfel:

Pret/Mp

pod ro m

liie Oana

Mihai Bravu Licl

Hipodrom

Parc Industrial

Parc Industrial

Parcul industrial

Parc Industrial a&saas

Bricostore : <c

Luk Oii

Metro .

0     10    20    30    40    50    60    70    80    90

Pentru continuitate, s-au realizat medii separate pentru terenuri din exterior respectiv terenuri din interiorul orașului.

Tip medie Preț euro/mp

Medie total

17

Medie Exterior

12

Medie Interior

56

în concluzie, prețul mediu solicitat de vânzători pentru terenuri de mari dimensiuni, peste 1 ha, în interiorul localității este de 56 euro/mp.

7^, "A ?/ \"F\ ș k

Calculând raportul între prețul mediu al terenurilor cu suprafețe mari, și pTeț^fcpiediul^PV terenurilor cu suprafețe până în 2.500 mp din Ploiești, se poate observa o rată de 53% (56/105)r^pîîfeând rata calculată asupra prețului mediu din zona vestică, putem presupune că prețul care ar putea fi solicitat pentru un teren de dezvoltare cu suprafață de peste 1 ha în zona vestică ar fi situată între 50 euro/mp (53%*95) și 106 euro/mp (53%*200) media fiind de de ~ 74 euro/mp (53% * 140).

IV. Concluzii

Comparând datele din cele două analize efectuate, se poate observa o diferență relativ redusă între abordări. în cazul prețurilor din zona subiect, se poate observa că au fost identificate valori identice în cazul celor două analize, diferențe fiind prezente în cazul studiului efectuat asupra terenurilor de mari dimensiuni.

Analizele efectuate au relevat un preț mediu de 140 euro/mp pentru zona subiect, solicitat de proprietari pentru terenuri rezidențiale cu suprafețe până în 2.500 mp. Conform celor două analize efectuate, ofertele se situează în intervalul general 95 euro/mp - 276 euro mp.

Studiul efectuat asupra terenurilor pentru dezvoltare, de mare întindere (suprafețe mai mari de un hectar) au relevat valori medii de 50-56 euro/mp. Comparând cu mediile prețurilor terenurilor cu suprafețe până în 2.500 mp solicitate pe întreg teritoriul Ploieștiului (medii situate în jurul sumei de 105 euro/mp, aferente tuturor zonelor interioare ale orașului) se poate observa o diferență de aproximativ 50%.

Conform cutumelor pieței imobiliare, prețurile scad concomitent cu sporirea suprafeței pentru a compensa efortul financiar depus pentru a achiziționa un imobil. Astfel, în mod general, prețul unui teren de 1.000 mp va fi mai scăzut față de prețul unui teren de 400 mp și mai ridicat față de prețul unui teren în suprafață de 5.000 mp, presupunând că toate cele trei terenuri sunt localizate în aceeași zonă si dispun de caracteristici sirrțilare. De asemenea, valoarea unui teren de 5.000 mp poate fi sporită în cazul în care acesta este parcelat și sunt vândute 10 parcele a câte 500 mp la un preț superior pe metru pătrat.

în concluzie, se poate estima un preț probabil a fi obținut pentru un teren de mari dimensiuni (peste 1 ha) în partea interi o r-vestică a orașului ca fiind situat în intervalul general 48 euro/mp - 132 euro/mp. Din punct de vedere al mediei, aceasta poate fi situată în intervalul 67 - 74 euro/mp.

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
NECLASIFICAT

Exemplarul nr._


Direcția domenii și infrastructuri
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2, municipiul Ploiești, județul Prahova


Revenim la faxul nostru nr. T 2347/08.09.2017, prin care v-am răspuns la scrisoarea dumneavoastră nr. PMP 18984/2017, referitoare la proiectele de hotărâri ale

Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind solicitarea de transmitere a imobilelor

615 și 3461 Ploiești - parțial, vă comunicăm următoarele propuneri și observații:

1 - Referitor la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului

615 Ploiești:

- la art. 2 se vor elimina sintagmele „alte investiții de interes public” și „alte

surse de finanțare, în condițiile legii” sau se vor detalia concret investițiile și respectiv menționa concret celelalte surse de finanțare, în afara celor prevăzute din bugetul local. La același articol, se va înlocui sintagma „în parteneriat cu ANL” cu sintagma „realizate prin programe al Agenției Naționale pentru Locuințe”;

- la art. 3, după sintagma „un număr de 80 spații locative” se introduce

sintagma „din totalul locuințelor realizate pe terenul imobilului, conform prevederilor art. 2” și se elimină sintagma „menționate la art. 2”;

2 - Referitor la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului 3461 Ploiești:

- art. 2 - se va elimina sintagma „alte surse de finanțare legal constituite” sau se vor menționa concret celelalte surse de finanțare, în afara celor prevăzute din bugetul local și de asemenea trebuie menționate concret structurile municipiului Ploiești, care vor funcționa în cadrul imobilului;

- art. 3 - termenul de 5 ani prevăzut pentru contorizarea separată a utilităților


din partea de imobil ce face obiectul transmiterii față de partea de imobil care rămâne în administrarea ministerului nostru, precum și realizarea împrejmuirii pentru delimitarea celor două proprietăți este mult prea mare și ar trebui realizată în cel mult 12 luni de la transmitere, având în vedere statutul juridic distinct al celor două imobile, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de transmitere a unei părți din imobilul 3461 Ploiești;

- art. 4 - se va elimina condiția referitoare la art. 4, întrucât acesta nu prevede nicio obligație în sarcina autorității publice locale.

NECLASIFICAT

1 din 2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT
SECRETAR,

Stanei