Hotărârea nr. 376/2017

Hotãrârea nr. 376 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aflate în administrarea ,,Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

țVBZAT P

1 LEGAL

SECR

entru

ITAT^

HOTĂRÂREA NR. 376

J

E

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 166/17.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”-,

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în conformitate cu Raportul din data de 11.10.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea Administrației Parcului Memorial Constantin Stere ”, bunuri identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art.l.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Contrasemnează, secr|etarLaurennu piȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin->iculae BOTEZ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere ’ pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Parcul „Constantin Stere” face parte din patrimoniul Municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova potrivit căreia, figurează în Anexa F „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”, pagina 780, poz.nr.9;

între municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” a fost încheiat contractul de administrare nr.6037/2013 (în baza Hotărârii nr.35/2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești) contract care are ca obiect „darea în administrare pe perioadă determinată, a imobilelor precum și a celorlalte bunuri componente ale bazei materiale în care își desfășoară activitatea Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” identificate în anexele la hotărârea menționată.

In urma inventarierii patrimoniului in conformitate cu prevederile art.l din OMFP nr.2861/09.10.2009 (pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si ale art.7 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilității cu toate modificările si completările ulterioare.) comisia de inventariere a procedat la

verificarea și confruntarea evidențelor scriptice si faptice și a cons^ățățjșxișteîfța unor bunuri care se află într-o stare avansată de degradare sau sunți^cpășite^dlnA punct de vedere moral, iar altele au depășită durata de utilizare,                 ' \ «A'

Având în vedere făptui că aceste bunuri sunt incluse

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului            potriviți'

legislației în vigoare, este necesară promovarea unui proiect de\4^ăW^W consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al nwnicipiuluiTloîești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării potrivit prevederilor legale în vigoare. Ulterior, comisia constituită în acest sens va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.

5

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Dafîiela BucurȘef Serviciu,

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,
Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Sef Serviciu

3

Olimpia Anabell Mănțoiu

l O-r4''.

întocmit:

Ana Petru Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în d()mehiul‘priv|țal\ șgij


Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea „Adminis^ați^ljj Parcului Memorial Constantin Stere ’ pentru scoaterea din funcțiune.4n vederea 'V valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Parcul Constantin Stere face parte din patrimoniul Municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr.1359/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

A

In urma inventarierii patrimoniului în conformitate cu prevederile ari. 1 din Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/09.10.2009, s-a constatat existența unor bunuri care se află într-o stare avansată de degradare sau sunt depășite din punct de vedere moral, iar altele au depășită durata de utilizare.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, acestea vor fi trecute în domeniul privat al localității, în conformitate cu reglementările privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea și, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale în vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm oportună și necesară scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora, drept pentru care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI


Bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere", care sunt propuse spre casare

Nr. crt

Gestiune

Nr inv

Cont

Denumire mijloc fix

Valoare de inventar (lei)

Observații (data darii in folosința/ intrării in patrimoniu)

0

1

2

3

4

5

6

1

Parcul Constantin Stere

1298

212.09.01.02.A.08

Alimentare apa gradina zoo

4.315.788,94

1980

2

Parcul Constantin Stere

1299

212.09.01.02.A.08

Alimentare apa parc

4.315.788,94

1980

3

Parcul Constantin Stere

1305

212.09.01.02. A.08

Instalație canalizare

1.955.424,82

1985

4

Parcul Constantin Stere

1307

212.09.01.02.A.08

Rețea apa parc

1.661.619,78

1984

5

Parcul Constantin Stere

1308

212.09.01.02.A.08

Rețea apa plaja

4.026.232,53

1984

6

Parcul Constantin Stere

1314

212.09.01.02.A.08

Amenajare rond pădure

11.198,10

1995

7

Parcul Constantin Stere

1315

212.09.01.02. A.08

Baraca metalica

9.532,83

1981

8

Parcul Constantin Stere

1326

212.09.01.02.A.08

Conducta alimentare apa

781.919.41

1964

9

Parcul Constantin Stere

1332

212.09.01.02.A.08

Debarcader cu bara

12.307,82

1972

10

Parcul Constantin Stere

1335

212.09.01.02.A.08

Fosa septica

5.388,89

2003

11

Parcul Constantin Stere

1336

212.09.01.02.A.08

Fosa septica x 2 bucăți

49.833,62

1965

12

Parcul Constantin Stere

1341

212.09.01.02.A.08

împrejmuire zid dusuri

22.281,82

1984

13

Parcul Constantin Stere

1342

212.09.01.02. A.08

Instalație forța

3.463,24

1965

14

Parcul Constantin Stere

1343

212.09.01.02. A.08

Instalație tehnica la put

7.999,11

1965

15

Parcul Constantin Stere

1345

212.09.01.02. A.08

Linie electrica

6.878,68

1966

16

Parcul Constantin Stere

1346

212.09.01.02.A.08

Linie electrica

27.514,73

1965

17

Parcul Constantin Stere

1357

212.09.01.02.A.08

Put absorbant x2 bucăți

9.966,72

1965

18

Parcul Constantin Stere

1358

212.09.01.02. A.08

Put forat

6.976,71

1960

19

Parcul Constantin Stere

1359

212.09.01.02.A.08

Racord electric

13.757,36

1965

20

Parcul Constantin Stere

1360

212.09.01.02.A.08

Rețea apa

13.962,85

1965

21

Parcul Constantin Stere

1374

212.09.01.02. A.08

IWC Public

75.603,13

2002

22

Parcul Constantin Stere

1375

212.09.01.02. A.08

Put forat

39.866,90

1965

23

Parcul Constantin Stere

1376

213.01.00.02. A.3

Branșament

15.279,22

2001

24

Parcul Constantin Stere

1377

213.01.00.02.A.3

Instalație centrala

18.915,62

2001

25

Parcul Constantin Stere

1378

213.01.00.02.A.3

Instalație centrala

32.249,08

2000

26

Parcul Constantin Stere

1384

214.00.00.02.A.02

Leagan metalic

163,57

1996

TOTAL GENERAL

17.439.914,42

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI^?:

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRIC ULTURĂ ȘI^

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

°e"<


•X ’W . < ■

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aflate în administrarea,,Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora