Hotărârea nr. 371/2017

Hotãrârea nr. 371 privind modificarea poziţiei nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 371privind modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 163/17.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Luând în considerare că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, Anexa nr.3, poziția 195 si este inscris in Cartea Funciara 133589 avand nr. cadastral 8941;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare aduse prin actele adiționale 1/8377/04.05.2017, 2/20403/06.01.2012, 3/22902/13.01.2012 și 4/15069/10.09.2014;

Având în vedere prevederile art.4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 11.10.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Aprobă modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul că suprafața terenului este de 604,46 mp., adresa poștală a acestuia este Bulevardul Independenței nr. 30, iar datele de identificare ale actualului concesionar sunt următoarele: S.C. NOVADEX & CA S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, CUI 15667143, contract de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare aduse prin actele adiționale 1/8377/04.05.2017, 2/20403/06.01.2012, 3/22902/13.01.2012 și 4/15069/10.09.2014.

(2) Imobilul teren situat în Municipiul Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, în suprafață de 604,46 mp. prevăzut la alineatul (1), se identifică în Planul de amplasament - Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea suprafeței terenului din Bulevardul Independenței nr. 30 (în contract Bulevardul Independenței FN, Rondul II), prevăzută în contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare, concesionată către S.C. NOVADEX & CA S.R.L., de la 604,07 mp. la 604,46 mp., ca urmare a suplimentării acesteia cu suprafața de 0,39 mp. constatată în plus la măsurători, conform planului -Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă modificarea redevenței anuale datorate pentru terenul situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 30, de la 8163,44 lei la 8168,71 lei (aferentă anului 2017).

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redevența pentru concesionarea terenului se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redevenței va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.

Art. 4. Stabilește ca S.C. NOVADEX & CA S.R.L. să achite suma de 21,22 lei datorată pentru ocuparea în ultimii 3 ani anteriori anului 2017 și în anul 2017 a suprafeței de 0,39 mp.

Art. 5. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. NOVADEX & CA S.R.L. și împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 5 la contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. NOVADEX & CA S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA1:500


Teritoriul:     Mun. Ploiești

Localitatea Mun.Ploiești

Proprietar.

-teren           Consiliul Local al Mun. Ploiești

-Concesionar   SC VALDOR SRL

cf. CONTRACT DE CONCESIUNE NR.005642/10.05.2004

ÎNCHEIERE DE INTABULARE NR.9708/12.04.2005 -construcție:     SC VALDOR SRL

cf. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 238/07.04.2005

Strada:      B-dul Independentei-Rond II

Nr. postai:

Supr.teren 604.46


Nr lnregistrare....1.2.iSiua.;.<L.luna.^.anuLit Copie conforma cu axoțrrplarui din arhiva B^P), eliberataja data                            r'

Tariful...'.'..............cu chitanța nr.

RefeMlfl


04- 2005


Nr. de înregistrare/l^g^ata.

î recepției


OBIECT:

ÎNSTRĂINARE CONSTRUCȚIE

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA i DEONCGC ING.PETCU CLAUDIA AUTORIZAȚIE NR.2247/2002


scara

1:  500

1:10 OM


BENEFICIARI: SC VALDOR SRL STR. 23 AUGUST NR.28, SLANIC, JUD. PRAHOVA


DATA:

-Q'i.2Q0:


DOBANDITOR:

SC VALDOR CONSTRUCT GRUP SRL


MUNICIPIUL PLOIEȘTI           Anexa nr. 2 la HCL nr. £  /

NR._______________

ACT ADIȚIONAL NR. 5 la contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat astazi.................

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.


între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C. NOVADEX & CA S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105 A, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub J29/1344/13.08.2003, CUI 15667143, reprezentată legal prin ..............................................................................................................,

în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. NOVADEX & CA S.R.L. după cum urmează :

 • 1)   Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI, Ari. 1.1. din contractul de

concesiune nr. 5642/10.05.2004 se modifică și va avea următorul conținut: „Art.1.1. Obiectul contractului il constituie concesiunea terenului în suprafață de 604,46 mp. aparținând patrimoniului municipiului Ploiești, situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30, pe care se află amplasate restaurantul și terasa London House”, teren identificat potrivit planului de amplasament care constituie Anexa nr. 1 la Hotărârea nr....../.........................a Consiliului Local

al municipiului Ploiești.”

 • 2)    Cap. IV REDEVENTA, Art.1.2 din contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.1.2. Modalitati de plata:

"Concesionarul va achita redevența anual, pe toată perioada concesiunii. Plata se va efectua anual, până la data de 15 martie a anului in curs, eșalonat pe toată perioada concesionării, redevența anuala la nivelul anului 2017 fiind de 8168,71 lei.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redevența pentru concesionarea terenului se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redevenței va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fără a se mai încheia act adițional.”


„18. S.C. NOVADEX & CA S.R.L. se obliga sa achite siiyia de2L22 le^j datorată pentru ocuparea în ultimii 3 ani anteriori anului 2017 si '


 • 3) Cap. VI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR - Obligațiile Art.l - se completează cu un nou alineat „18.” care va avea ur suprafeței de 0,39 mp. constatata în plus la măsurători, în termeh calendaristice de la data încheierii prezentului act adițional.

Pentru neachitarea la termen a acestei sume concesionarul va suporta obligații de plata accesorii, conform legislației în vigoare, incepand din prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.”

 • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

 • 5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

CONCESIONAR,

S.C. NOVADEX & CA S.R.L.


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Viorel Boștină

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

întocmit, Cristina Denisa Trofm

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE


Nr./^/7^70.^/^

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre aceste bunuri se numără și terenul în suprafață de 604,07 m.p. situat în Ploiești, B-dul Independenței, FN, Rondul II, teren care figurează în Anexa nr. 3, poziția nr. 195 din Hotărârea nr. 267/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, imobil ce face obiectul unui contract de concesiune.

Pentru terenul situat în Ploiești situat în Ploiești, B-dul Independenței, FN, Rondul II este încheiat contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare, între Municipiul Ploiești și S.C. NOVADEX&CA SRL.

Prin adresa nr. 576/07.08.2017 Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu a comunicat faptul că din studierea documentelor existente la dosarul aflat în evidența acestuia a reieșit că există neconcordanță între suprafața de 604,07 mp menționată în actul de proprietate al Municipiului Ploiești și suprafața de 604,46 mp menționata in Extrasul de Carte Funciară.

Potrivit extrasului de carte funciara pentru informare nr. 68331/27.07.2017, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara -Prahova - Prahova, terenul este înscris în Cartea funciară nr. 133589 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 8941, suprafața este de 604,46 mp si adresa poștala este Ploiești, B-dul Independenței, FN.

Prin adresa nr. 307321/2017 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a comunicat faptul că adresa poștală a imobilului este B-dul Independenței nr.30.

în acest context, se impune modificarea actului de proprietate al municipiului Ploiești în sensul actualizării adresei poștale, suprafeței și datelor de identificare ale actualului concesionar, precum si modificarea corespunzătoare, prin act adițional, a prevederilor contractului de concesiune nr.


5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare, incheiat intre Municipii

S.C. NOVADEX & CA S.R.L., in sensul ca obiectul contractului                 J

concesionarea terenului în suprafață de 604,46 mp. apartinand p


--- — A-------J— - , - 7         p       ------------ J— municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Bulevardul Independenței urmare, se impune si modificarea, in mod corespunzător, a redeventei daiogâj Lrf'y?' urma suplimentarii suprafeței inițiale cu 0,39 mp. si achitarea diferenfăf de redeventa calculata pentru ultimii 3 ani, anteriori anului 2017.

Pentru suprafața de 604,07 mp redeventa datorata la nivelul anului 2017 este in suma de 8163,44 lei. Calculata proporțional, corespunzător suprafeței adaugate de 0,39 mp., redeventa aferenta anului 2017 este in suma de 8168,71 lei, rezultând o diferența de achitat de 5,27 lei.

Diferența de redeventa, calculata pentru suprafața de 0,39 mp., pentru ultimii 3 ani anteriori anului 2017 este de 15,95 lei.

Ca atare, S.C. NOVADEX & CA S.R.L. ar trebui să achite suma de 21,22 lei datorată pentru ocuparea în ultimii 3 ani anteriori anului 2017 și în anul 2017 a suprafeței de 0,39 mp.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care in ședința din 11.10.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” .

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu SC, Viorica Pătrașcu

Șef/Serviciu SIEB, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Serviciul Juridic,Contencios-Contracte

Șef Serviciu, Olimpia Anabell Măntoiu

întocmit:

Trofin Cristina Denisa Seceleanu Andrea Luiza

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre aceste bunuri se numără și terenul în suprafață de 604.07 mp situat în Ploiești, B-dul Independenței, FN, Rondul II , teren care figurează în Anexa nr. 3, poziția nr. 195 din Hotărârea nr. 267/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, imobil ce face obiectul unui contract de concesiune.

Prin adresa nr.576/7.08.2017 Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu a comunicat faptul că din studierea documentelor existente la dosarul aflat în evidența acestuia a reieșit faptul că există neconcordanță între suprafața menționată în actul de proprietate al Municipiului Ploiești și suprafața din Extrasul de Carte Funciară.

Prin adresa nr. 307321/2017 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a comunicat faptul că adresa poștală a imobilului este B-dul Independenței nr.30.

în acest context, se impune modificarea actului de proprietate al municipiului Ploiești în sensul actualizării adresei poștale, suprafeței și datelor de identificare ale actualului concesionar, precum si modificarea corespunzătoare, prin act adițional, a prevederilor contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004, cu modificările ulterioare, incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. NOVADEX & CA S.R.L., in sensul ca obiectul contractului îl constituie concesionarea terenului în suprafață de 604,46 mp. apartinand patrimoniului municipiului Ploiești, situat in Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 30. Prin urmare, se impune si modificarea, in mod corespunzător, a redeventei datorate in urma suplimentarii suprafeței inițiale cu 0,39 mp. si achitarea diferenței de redeventa calculata pentru ultimii 3 ani, anteriori anului 2017.

Ca atare, având în vedere cele prezentate mai sus este necesară actualizarea poziției 195 din Anexa nr. 3, la Hotărârea Consiliului Local al m^ici^iulML Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in'-^pvept/^M bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, sens^-car^ supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.Mateescu Marius Nicolae


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții la proiectul de hotarare privind modificarea poziției nr. 195 din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

si a emis:
PREȘ Dane:


/DINTE, u Ștefan


SECRETAR, Stanei» Marilena


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 15069/  /0< 0^01*7ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat astazi ț&.Q 9


In baza cererii nr. 15069/20.08.2014, contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr. 628/07.08.2014 de către Biroul Notarial Individual Vasiu Mariana si procesului verbal al ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 14.08.2014,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004 după cum urmează:

1) Capitolul I. Părțile Contractante din contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 se modifică după cum urmeaza:

"I. Părțile Contractante

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar Iulian Bădescu, pe de o parte,

si

S.C. Novadex & CA S.R.L., cu sediul in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1344/13.08.2003, CUI 15667143, reprezentata prin ..^.0C/W.....^4fZZ...............

în calitate de concesionar, pe de altă parte."

 • 2) Cap. IV -Redeventa - art.1.2 din contractul de concesiunenr. 5642/10.05.2004 se .modifica si va avea următorul conținut:

Art. 1.2 -Modalitati de plata, se modifica si va avea următorul conținut:

„Concesionarul va achita redeventa anual, pe toata perioada concesiunii. Plata se va efectua anual, pana la data de 15 martie a fiecărui an, eșalonat pe toata perioada concesionarii, rezultând o valoare anuala de 8216,61 lei (5835,25 lei x 106,57% indice de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indicele de inflație decembrie 2011 fata de decembrie 2010 x 104,95% indice de inflație dec. 2012 fata de dec. 2011 x 101,55% indice de inflație dec. 2013 fata de dec. 2012).

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, redeventa pentru concesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional.”

4\

•5?\ t I


/yfe,;

H few î

 • 3)  Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul

5642/10.05.2004 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbă^o?î5t^\^

 • 4) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr.

5642/10.05.2004 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

CONCEDENMUNICIPIULDIRECȚIA DE GES

DIRECTOR

Florin PsftracheȘEF SERVICIU,

Carmen Daniela Bucur
DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena


Vizat,-;;.___

Serviciul Juridic Gonteipciojj/tontracte


întocmit,

Georgiana Ilie


MUNICIPIUL PLOIEȘTI direcția de gestiune patrimoniu NR. 22902/ VA


ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004

încheiat astazi__țd.OF. 2cA2


In baza cererii nr. 22902/13.12.2011, Certificatului de înregistrare seria BN, nr. 2360857, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova si Rezoluției nr. 15084/21'.11.2011 eliberata de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat pentru exploatarea terenului in suprafața de 604,07 m.p., apartinand patrimoniului municipiului Ploiești, situat in B-dul. Independetei FN, Rondul II, pe care se afla amplasate restaurantul si terasa London - House, după cum urmeaza:

- Cap. I - Părțile contractante din contractul de concesiune se modifica si va avea următorul conținut:

s „Intre:

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii, nr. 2, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. Klasse Korrekt S.R.L., cu sediul in Ploiești, B-dul. Independentei, Rondul II, Cod Unic de înregistrare 14289503, in calitate de concesionar, pe de alta parte.”

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

cdi

MUNICJP

An


DIRECȚIA DE G.OI EȘTI


SIE PATRIMONIU

întocmit,

Georgiana Hie
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 20403/ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat astazi OG.oLSoVL

In baza cererii nr. 20403/07.11.2011, contractului de vanzare - cumpărare nr. 1918/20.06.2005 si procesului verbal al ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 17.11.2011,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de concesiune nr. 5642/10.05.2004 încheiat pentru exploatarea terenului in suprafața de 604,07 m.p., apartinand patrimoniului municipiului Ploiești, situat in B-dul. Independetei FN, Rondul n, pe care se afla amplasate restaurantul si terasa London - House. după cum urmeaza:

 • - Cap. I — Părțile contractante din contractul de concesiune se modifica si va avea următorul conținut:

„Intre:

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii, nr. 2, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. Valdor Construct Grup S.R.L., cu sediul in Ploiești, B-dul. Independentei, Rondul II, Cod Unic de înregistrare 14289503, in calitate de concesionar, pe de alta parte.”

 • - Cap. IV - Redeventa din contractul de concesiune se modifica si va avea următorul conținut:

 • -  Art. 1.2 -Modalitati de plata, se modifica si va avea următorul conținut:

„Concesionarul va achita redeventa anual, pe toata perioada concesiunii. Plata se va efectua anual, pana la data de 15 martie a fiecărui an, eșalonat pe toata perioada concesionarii, rezultând o valoare anuala de 7474,86 lei (5835,25 lei x 106,57% indice de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009). - ..r;

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, redeventa pentru concesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional.”

 • -  Art. 1.3-Plata redeventei, penalitati se modifica si va avea următorul conținut:

„Pentru neplata la timp a sumelor datorate conform art. 1.2, concesionarul va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila. In cazul in care întârzierile la plata depasesc 60 de zile, concesionarea se retrage.”

Capitolul VI - Obligațiile Pârtilor - Obligațiile concesionarului se completează cu un doua alineate “16.” si “17.” care vor avea următorul conținut:

“16.” Conform prevederilor Ordinului nr. 14/2009 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale de aparare împotriva incendiilor la amenaj ari temporare in spatii inchise sau aer liber si ale Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare, chiriașul are următoarele obligații principale din punct de vedere al apararii împotriva incendiilor :

- solicita, după caz, elaborarea documentației tehnice si includerea in aceasta a masurile aparare impotriva incendiilor;                                                      <


& 7

 • -  obține autorizațiile necesare pentru desfasurarea activitatilor conform legii;'

 • - asigura încadrarea personalului cu atribuții in domeniul apararii impotriva Incendiilor, toata perioada de funcționare a amenajării, conform contractului;

 • - asigura desfasurarea controalelor de aparare împotriva incendiilor organizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean sau de către personalul cu atribuții pe linia apararii impotriva incendiilor;

 • -  ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate;

 • - asigura informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul amenajării;

 • - asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevăzute in documentațiile tehnice menționate la alin. 1, după caz sau prevăzute de instrucțiuni;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa respecte toate prevederile legislative in vigoare privind apararea impotriva incendiilor”. “17.” Concesionarul are obligația să declare contractul de concesiune, cu toate modificările și

completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune”.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 5642/10.05.2004 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONCE^NT,^':>

I


concwent,^

MUNICIPIU^ FEWS

PRIA1.WZ/ 4 z

Andrei


TIUNE PATRIMONIU EXECUTIV,

rache
SEF SERVICIU,

Viorica PatrascuServiciul Juridic Contencios, Contracte

Z

JvTX'y

întocmit,

Georgiana IlieACT ADIȚIONAL NR........................ •

la contractul de concesiune nr. 5642 /10.05.2004 încheiat astăzi....................... -4 MAI. 2007


Intre,

Municipiul Ploiești prin Consiliul Local cu sediul în B-dul Republicii, nr. 2, reprezentat prin Primar Emil Calotă în calitate de concedent, pe de o parte,

și SC VALDOR SRL cu sediul în Slănic, str. 23 August, nr. 28, jud. Prahova, CUI R1333674, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/888/17.03.1992 reprezentată prin d-nul Morcovescu Doruleț Gabriel în calitate de administrator in calitate de concesionar pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/30.01.2007 privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere, asociere și concesiune prin care se modifică următoarele clauze contractuale:

Capitolul IV REDEVENȚA

Articolul 1.2. al contractului de concesiune se modifică și va avea următorul conținut:

9

Modalități de plată: Redevența anuală este de 5835.25 lei , care se va actualiza anual cu indicele de inflație stabilit prin Hotărâre de Guvern. Transformarea s-a realizat la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României valabil la data adoptării hotărârii (1 euro=3.4047 lei, 1 dolar=2.6358 lei).

Factura pentru redevența datorată va fi emisă de către concedent până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie, plata facându-se pe baza acesteia până la 15 martie, a fiecărui an.

Concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentului în vederea ridicării facturii; dovada plății redevenței se va face prin remiterea către concedent a documentului constatator al efectuării plății.

Articolul 1.3. al contractului de concesiune se modifică și va avea următorul conținut:

9

Plata redevenței, penalități: Plata redevenței se face prin contul R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Statului.

Pentru neplata la timp a sumelor datorate conform art. 1.2. , concesionarul va plăti majorări de întârziere conform legislației fiscale în vigoare sau în conformitate cu acte normative noi în domeniu ce pot apărea pe durata prezentului contract. In cazul în care întârzierile la plată depășesc 60 de zile, concedentul va notifica concesionarul că urmează să fie retrasă concesionarea.                                      /

In cazul în care întârzierile la plată depășesc 90 de zile, concesiunea se retr;


x . ,• . . ••      ..

drept la 30 de zile de la notificare. Plata redevenței se face și anticipat pentru înheȚ^a

perioadă.

Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare începând 01.03.2007

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de nr. 5642/10.05.2004 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de


concesiune


cu data de concesiune

nr. 5642/10.05.2004 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.DIRECTOR,

GheorgJie lira tos in


ȘEF SERVICIU,


Viorica Pătrașcu

(f/M


COMPARTIMENT

ÎNCHIRIERI CONCESIONĂRI,


VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC-CONTECIOS

ȘI LEGISLAȚIE SPECIALĂ

Simona Albu

întocmit: Mădăiina Miu

r +          .     005642

Contract de concesiune nr....................

încheiat la data de...............4 â.MM 2004


Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu'sediuHn

B-dul Republicii, nr. 2, avand statutul juridic de autoritate a administrației publice locale, conform Legii nr. 215/2001, privind Administrația Publica, reprezentata prin domnul Primar Emil Calota, in calitate de concedent, pe de o

parte,

si


£ C. Valdor S, R. L. cu sediul in Slanic, str. 23 August, nr. 28, Județul Prahova, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J29/888/17.03.1992, avand codul fiscal R1333674, reprezentata legal prin

in calitate de                    denumit in continuare concesionar, pe de o

parte,

la data de .Z(2.           .................

la sediul concedentului din B-dul Republicii, nr. 2, în temeiul Legii nr. 453/01.08.2001, pentru modificarea si completarea-Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor, Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor si a Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2004, privind transformarea contractelor de asociere nr. 38267 si nr. 5549/1996, intr-un contract de concesiune a suprafeței de teren pe care se afla amplasat restaurantul si terasa London-House, s-a încheiat prezentul CONTRACT DE CONCESIUNE.

Cap.n OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1. 1. Obiectul contractului il constituie concesiunea terenului in suprafața de 604,07 mp., apartinand patrimoniului municipiului Ploiești, situat in B-dul Independentei, EN, Rondul II, pe care se afla amplasate restaurantul si terasa London - House, teren identificat prin planul de situație anexa nr. 1, la prezentul contract.

 • 1. 2. Obiectivul concedentului este :

Valorificarea cat mai judicioasa a terenurilor apartinand pqjiinioniului municipiului Ploiești.

 • 1. 3. In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza Armatoarele categorii de bunuri :

 • a) bunurile de retur : terenul ce a făcut obiectul concesiunii;

 • b) bunurile proprii: totalitatea investițiilor realizate;


 • c) bunuri de preluare: bunuri ce vor fi stabilite de comun acor^nt parti, conform actelor normative in vigoare, la data preluării.

1.4. Predarea - primirea terenului spre concesiune va fi consen procesul - verbal care se va încheia in acest scop, in termen de 3$ izî semnarea contractului de concesiune, care constituie Anexa acesteia completând prevederile contractului.                    v. V.o


Cap. BOL DURATA CONTRACTULUI

Art 1. Concesionarea se va face pe durata de prelungire pentru terenul în cauza.

Cap. IV. REDEVENTA


Art. 1. 1. Redeventa se va achita in lei la cursul oficial al Euro,


comunicat de Banca Națională a României, in ziua efectuării plătii. Recuperarea valorii terenului se va realiza in termen de 25 ani.

 • >    Valoarea terenului concesionat = 42847 Euro;

 • >   Redeventa anuala = 1713,88 Euro;

 • 1. 2. Modalitati de plata:

Plata se va efectua anual, intr-o singura transa, pana la data de 15 martie a anului in curs.

Pentru prima plata care se va efectua, suma datorata se calculează in raport cu numărul de zile cuprinse in intervalul de la data când plata devine exigibila si pana la sfârșitul anului respectiv si se plătește in termen de 30 zile de când plata devine exigibila.

Plata se va face în lei, la cursul oficial al Euro, comunicat de Banca Naționala a României, in ziua efectuării plătii. Plata va decurge cu data predării terenului către concesionar, prin proces-verbal de punere in posesie.

 • 3. Plata redeventei, penalitati:

Se face prin conturile :

> contul concedentului nr. 212202072844855, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești.

In cazul în care concesionarul nu respectă termenele de plată ale redeventei prevăzute in cap. IV al prezentului contract, va suporta dobânzi si penalitati de întârziere, conform legislației in vigoare. Daca concesionarul va intarzia plata redeventei cu 60 zile, concedentul va notifica concesionarului ca urmeaza sa fie retrasa concesiunea.

In cazul in care întârzierile la plata depasesc 90 zile, concesiunea se retrage de drept la 30 zile de la notificare. Plata redeventei se poate face si anticipat pentru întreaga perioada.

Cap. V. DREPTURILE PÂRTILOR

Drepturile concesionarului:

Art 1. 1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct pe riscul si răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.

1. 2. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si a obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.


Drepturile concedentului:

Art. 1.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile

sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si respectareâ^bligatii asumate de concesionar.

2.2. Concedentol are dreptul sa modifice in mod umțațșraljjarteă reglementara a contractului, din motive excepționale legate de int ui alienai sau local.                               AHT

Cap. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

Art, 1. 1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a terenului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concendent;

 • 2.Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunul care face obiectul Concesiunii;

*• 3'. Concesionarul nu poate sa închirieze, sau sa subconcesioneze unei alte persoane, in totalitate sau in parte, obiectul concesiunii;

 • 4. In cazul vanzarii construcției rezultate, sa nu cesioneze în favoarea unui tert, bunul ce face obiectul contractului de concesiune, decât cu acordul prealabil, scris, al concedentului și respectarea condițiilor impuse de acesta;

.5. Concesionarul este obligat să plateasca redeventa la termenele prevăzute prin contract, in condițiile precizate in Cap. IV, timp de 25 ani;

 • 6. Lucrările de construcții vor fi realizate numai după obținerea autorizației de construire, solicitata pe cheltuiala sa, eliberata de Primăria municipiului Ploiești, prin Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, modificata și completată cu Legea nr. 453/01.08.2001, cu obligativitatea începerii lucrărilor la obiectivul de investiție în termen de 12 luni de la obținerea autorizației de construire;

 • 7.  Să realizeze investiția propusă pe terenul concesionat, cu asigurarea calității, siguranței și stabilității construcției;

 • 8. Să pună la dispoziția organelor de control toate informațiile solicitate;

 • 9. Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului, prevederile legale în vigoare privind normele de protecție la acțiunea focului, protecția mediului, folosirea și conservarea patrimoniului;

 • 10. Concesionarul este obligat să restituie concedentului în deplină proprietate, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, bunurile de retor, în mod gratuit, libere de orice sarcini și fără nici o pretenție ;

 • 11. In termen de 90 zile de la data încheierii contractului de

concesiune, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanție suma de 1713,88 Euro plătită în lei la cursul oficial al Euro comunicat de Banca Națională a României în ziua efectuării plății, reprezentând suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate ;

*     12. în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea

' existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în termen dc 30 zile de la cunoașterea și apariția cauzei, în vederea luării măsurilor ce se\mpun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.                        \ r-

13. Sa respecte angajamentul de achitare a datoriei bentrucare s-a A

1           1                 "                j 1    1 4 O'*7 1 'T 4 A 1  * /              O cA .             h         J


instituit sechestrul, respectiv suma de 1.214.871,744 lei (taxa teren stabilita de X Curtea de Conturi, inclusiv majorările aferente acestui debit, peâ^ carOxi^/ titlul executoriu nr. 1359/02.04.2003) astfel se achita înainte contractului suma de 300 milioanelei,iar diferența de 914.871.7frTm sa prezinte 5 cecuri care vor fi decontate lunar în perioada iunie - octombrie 2004, urmând ca după ultima rata sa emită factura pentru majorări, penalitati, dobânzi; sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local pana pe 15.11.2004.

 • 14. Concesionarul este obligat sa asigure salubrizarea zonei si pastrarea vegetației existente;

 • 15. Alte clauze:

Taxele și impozitele legale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina concesionarului. în cazul în care concesionarul ocazionează pagube concedentului sau agenților furnizori de utilități, concesionarul se obligă să suporte toate consecințele de ordin material sau de altă natură.

Obligațiile concedentului

Art. 2. 1. Concedentul este obligat să predea terenul, liber de sarcini, în stare corespunzătoare folosinței pentru care a fost concesionat;

 • 2. Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune ;

 • 3. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului;

 • 4. Concedentul este obligat să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara cazurilor prevăzute expres de lege si de capitolul V, art. 2.2.

( ap. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) In cazul in care interesul național sau local o impune prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concesionarului;

 • c) In cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) In cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent prin reziliere cu plata unei despăgubiri in sarcina concedentului.

Art. 2. 1. La încetarea din orice cauză a contractului de concesmne, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor\fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur : Ia Consiliul Local al municipiului Ploiești         \


 • b) bunuri de preluare : bunuri ce vor fi stabilite de corn părți, conform actelor normative în vigoare la data preluării;

 • c) bunuri proprii: în proprietatea concesionarului.

Cap. vm. PACT COMISORIU EXPRES

Art. 1. In cazul neexecutarii angajamentului prevăzut la art. 13, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fara

punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila.

Prin urmare rezilierea intervine de drept de indata ce a expirat termenul de executare fara a fi necesara notificarea.

Cap. IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art, 1. 1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprmse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă;

 • 2. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile în termen de 5 zile de la apariția cauzei de forță majoră ;

 • 3. Cazul fortuit exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu condiția notificării scrise în termen de 3 zile de la producere, cumulat cu condiția confirmării de către cealaltă parte a existenței sau inexistenței cazului fortuit. în caz de neconfirmare, partea care a invocat, urmează să răspundă pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

Cap. X. LITIGII

Art, 1. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract de concesiune, dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

Cap. XI ALTE CLAUZE

Art. 1. Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un terț, în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realizarea căreia a fost concesionat, este pennisă numai cu acordul prealabil, scris, al concedentului și cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune. Pe toată durata concesiunii, concedentul și concesionarul se vor supune legislației în vigoare din România.

Art. 2. Contractul de concesiune, privind terenul în cauză, va fi înregistrat de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii lui.

Art. 3. a. Contractul se reziliază în situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contract în urma constatării făcute de organele de control autorizate de concedent:

 • b. Contractul se reziliază în cazul în care întârzierile la depășesc 60 zile;


 • c. Concedentul va putea rezilia contractu Wniaji^^^ notificarea intenției sale concesionarului, cu precizarea cauzelor caf^

 • d. Rezilierea va opera deplin și fără altă lomialităte^îâ expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dacă concesionard^S^i^fildeplinește obligațiile în acest interval.

Art 4. Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care motive bine justificate fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea ei, în urma verificării celor semnalate de către concedent printr-o comisie formată din reprezentanții ambelor părți contractante, care se va pronunța asupra temeiniciei motivelor invocate.

Art. 5. Concedentul nu are nici o responsabilitate în cazul apariției unor conflicte între concesionar și instituții de stat, în cazul nerespectarii obligațiilor de orice natură pe care le are concesionarul față de stat, agenți economici, persoane fizice sau juridice.

Cap. xn.      DISPOZIȚII FINALE

Art, 1. hi cazul apariției unor situații, altele decât cele prevăzute în prezentul contract, soluționarea acestora va putea fi făcută numai prin acte adiționale.

Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare și își produce efectele sale juridice la data semnării acestuia de către părțile contractante.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 ( doua ) exemplare și intră în vigoare în momentul semnării.                                       /


ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS DIRECTOR, Luminița fâaborfi

■7)

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR, .

Nicoleta Craciuhortile încadrare in zona Scara 1:10000


-construi

cf. AUTC^g^


Strada:

Nr. pos__

Supr.terețpYi NR. CAd:<3

CORPUL>

NOTA:

‘Suprafața din acte S=604 mp corespund: •Terenul nu face obiectul prezentei docurr *Se instraineaza construcția c1.

.TA;

200

VIZA O.C.P.I. PRAHOVA

V'-'


Agenția Naționgiă ua c3aa

Publicitate Imobiliare


oficiul de cadastru și publicitate imobiliară - Prahova

de înregistrare.^?.^

Verificat și recepționat


Inc. NICUI


OBIECT:

ÎNSTRĂINARE CONSTRUCȚIE

BENEFICIARI:

SC VALDOR SRL

STR. 23 AUGUST NR.28, SLANIC, JUD. PRAHOVA


DOBANDiTOR:

SC VALDOR CONSTRUCT GRUP SRL