Hotărârea nr. 370/2017

Hotãrârea nr. 370 privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 370 privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 161/17.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Raportul din data de 11.10.2017 al Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Contrasemnează


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Nfaculae BOTEZMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Nr.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresele nr.DE413/26.07.2017 și nr.DE 606/26.09.2017 Direcția Economică a transmis « Situația intrărilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare înregistrate în evidențele contabile, în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

A

In vederea funcționării în bune condiții, se impune transmiterea către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a acestor bunuri, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în data de 11.10.2017, care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare referitor la completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de

concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Nova S.R.L. Ploiești.

XT Â iv

Municipiul Ploiești S.C. A

/* /


Director Executiv, Carmenț ii',

\A-.- A

/ T ■. v.

Director Executiv Ad^ihct;

Amedeo Florin TăbîrcăȘef Serviciu, Gabriela MîndruțiuAVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economi Director Executiv, Viorel BoktihăServiciul Juridic,Contencios-Contracte Șef Serviciu,

Olimpia Anabell Măntoiti

întocmit:     (LA

Seceleanu Andrei Lrtiiza

CONSILIU!., LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

0'

EXPUNERE DE MOTIVE       \ ;;

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri-, în domeniul public al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr.DE413/26.07.2017 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la înregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:        .

Dănescu Ștefan         ---


Vîscan Robert-Ionuț

Dragulea Sanda /,

Mateescu Marius NicolaeHodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Ploiești

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI


INCLUDERI IN „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești' ’^Ajlexia' B)

'o •

Nr. crt

Codul de clasificar e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării in folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

4

5

RACORD

CANALIZARE

STR.REPUBLICII, NR.311

2017

6.795,29

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.SAPUNARI, NR.17

2017

3.623,79

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.PETRARCA, NR.5

2017

3.745,95

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.MARASESTI, NR.214

2017

3.393,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.SAMUEL MICU, NR.FN

2017

2.591,97

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.BARAOLTULUI, NR.FN

2017

3.505,85

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.AMARADIEI, NR.9A

2017

2.949,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.TRAIAN, NR.78A

2017

2.704,37

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.DIMITRIE

BOLINTINEANU, NR.33

2017

2.834,55

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.ZEFIRULUI, NR.17

2017

4.142,03

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR. APRODUL PURICE, NR.36

2017

3.128,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.LUPENI.NR.55

2017

4.897,57

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.TIMPULUI, NR.2

2017

2.887,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.DORNA, NR.l

2017

2.837,70

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.MIRON COSTIN, NR.26

2017

3.427,36

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.PIELARI, NR61

2017

5.945,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE

STR.BUCURESTI, NR.30

2017

39.193,51

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.RACORD

CANALIZARE

STR.BUCURESTI, NR.30

2017

37.399,58

Legea nr.213/19^8 pîi^d'Sin^îfe proprietate public^s^âis^arile si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.NR

2017

5.810,26

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.ALEXANDRU

ODOBESCU, NR.7

2017

3.352,89

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.VENIAMIN

COSTACHE, NR.59A

2017

4.185,10

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.PACURETI, NR.5 IA

2017

3.846,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.EROILOR, NR.16

2017

3.409,87

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.EROILOR, NR.84

2017

4.994,58

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.APRODUL PURICE,

NR.29

2017

3.374,70

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT AP A(SEP ARATE TEHNICA SI REDIMENSIONAREJ

STR.LABORATORULUI,

NR.7E

2017

8.413,43

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.GAGENI, NR.111A

2017

4.021,77

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.NEGRU VODĂ,

NR.39

2017

3.304,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.DECEB AL,NR. 10-12

2017

3.144,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.PAJUREI, NR.1B

2017

2.557,83

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.IASOMIEI, NR.2

2017

3.581,60

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRASAMENT APA

STR.INDEPENDENTEI,

NR.12

2017

3.304,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.INDEPENDENTEI,

NR.12

2017

3.553,71

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SEPARAȚIE TEHNICA

APA

STR.VAGONULUI, NR.2A

2017

4.268,61

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.1 MUNfCIPIUL PLOIEȘTI

* DIRECȚIA ECONOMICA

' SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

) DE^>^/26.09.2017


Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

DATE\ PUBLICE\ CONTAB \


ja transmitem anexat Ia prezenta “Situația intrărilor de mijloace fixe aferente domeniului public cont 112.09.01.02.A.05 (mji fixe dom public sist. de alimentare cu apa si canalizare ) August 2017 pentru luarea masurilor ce se impun .

Situațiile menționate mai sus , se afla in format electronic pe VIORICA\întrari Apa Nova August 2017.

Totodată va rugam sa ne transmiteți orice modificare cu privire la cine gestionează bunurile rezultate.

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere


Multiplication Table

Date: 26.09.2017

Pagei

DATA : 25-09-2017


Rulajul INTRĂRILOR de mijloace fixe in perioada 01-08-2017 - 31-08-2017

Contul 212.09.01.02.A.05

Nr.crt

CONT

GESTIUNEA

NR INV VECHI

NR INVENTAR

DENMF

CODMF

GRUPA

VAL OPERAȚIE

CANTITATE ACTUALA

UM

DOCUMENT

ADRESA

PERSOANA

VAL CONTRACT

NC

OBS

CAR TEHNICE

DATA PIF

TIP

AMORTIZARE CUMULATA

AMORTIZARE RAMASA

CF

CF

1

212.09.01.02. A.05

APA NOVA 0-0

9306

RACORD CANALIZARE

39295

1

3409,87

8

M

PV 2737 /18-05-2017

Slr. EROILOR Nr. 16

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransament apa.racord

Țeava pvc DE 160 mm

42873

2

212.09.01.02 .A.05

APA NOVA 0-0

9305

RACORD CANALIZARE

39295

1

4994,58

10

M

PV 5129/18-05-2017

Str. EROILOR Nr. 84

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr DFC/EO/112/2017brensamenl a pa,racord

Țeava DE 160 mm

42873

3

212.09.01.02.A. 05

APA NOVA 0-0

9307

RACORD CANALIZARE

39295

3374,7

4,5

M

PV 606 /18-05-2017

Str. APRODUL PURICE Nr. 29

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransament apa,racord

Țeava pvc DE 160 mm

42873

4

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9308

BRANȘAMENT APA (separate tehnica si redimensionara)

38930

1

8413,43

75

M

PV 626/18-05-2017

Str. LABORATORULUI Nr. 7E

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransament ape,record

Țeava PEHD DE» 32 mm ; Valoare contor»

165,55 lei

42873

6

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9309

BRANȘAMENT APA

38930

4021,77

115

M

PV 2158/18-05-2017

Str. GAGENI Nr. 111A

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransament ape,racord canalizare

Țeava PEHD DE» 32 mm Valoare contor» 65,55 lei

42873

6

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

8310

BRANȘAMENT APA

38930

3304,91

4

M

PV 4601 /18-05-2017

Slr, NEGRU VODĂ Nr. 39

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr DFC/EO/112/2017bransament ape,racord

Țeava PEHD DE» 32 mm ; Valoare contor" 220,40 lei

42873

7

212.09.01.02. A.05

APA NOVA 0-0

9311

BRANȘAMENT APA

38930

1

3144,4

5

M

PV 1331290/18-05-2017

Str. DECE8AL Nr. 10-12

NC 80.1/31-08-2017

Se Inreg cf adresa Apa Nova nr □FC/EO/112/2017bransament ape,racord canalizare

Țeava PEHD DE" 32 mm

42873

8

212.09.01.02. A.05

APA NOVA 0-0

9313

BRANȘAMENT APA

38930

i

2557,83

7

M

PV 6077 /18-05-2017

Str. PAJUREINr, 1B

NC 80.1/31-08-2017

Ss inreg cf adresa Ape Nova nr canalizare

Țeava PEHD DE» 32 mm Valoare contor» 75,56 lei

42873

9

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9312

BRANȘAMENTAPA

38930

3581,6

10,5

M

PV 4818/18-05-2017

Str. IASOMIEI Nr. 2

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransa meni apa.racord

Țeava PEHD DE» 32 mm Valoare contor»

65.55 lei

42873

10

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9314

BRANȘAMENT APA

38930

1

3304,91

6

M

PV 1008/18-05-2017

Slr. INDEPENDENTEI Nr. 12

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransamon1 apa.racord canalizare

Țeava PEHD DE» 76 mm Valoare contor» 220,4 lei

42A73

n

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9315

RACORD CANALIZARE

39295

3553,71

7

M

PV 1008/18-05-2017

str. INDEPENDENTEI Nr. 12

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransament apa.racord canalizare

Țeava pvc DE 160 mm

42873

12

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9316

Separație tehnica apa

38930

1

4268,61

M

PV 829 / 19-06-2017

Str. VAGONULUI Nr. 2A

NC 80.1/31-08-2017

Se inreg cf adresa Apa Nova nr

DFC/EO/112/2017bransament apa.racord canalizare

Valoare contor» 169.50 lei

42905

47930,32
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

DEZy 2/26.07.2017

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Va transmitem anexat la prezenta “Situația intrărilor de mijloace fixe- aferente domeniului public cont 212.00.00.02.A.05 (mji fixe dom public sist. de alimentare cu apa si canalizare ) Iulie 2017 pentru luarea r tasurilor ce se impun .

Situațiile menționate mai sus , se afla in format electronic pe DATE\ PUBLICE\ CONTAB \ VIORICAflntrari Apa Nova iulie 2017.

1 Totodată va rugam sa ne transmiteri orice modificare cu privire la cine gestionează bunurile rezultate.

Va mulțumim pentru colaborare si înțelegere

Director executiv, Nicoleta CRACIUNOIU

Nume, prenume

Funcția publica

z^Siemn/rfura

Data

ELABORAT

Costache Viorica

Consilier

L

26.07.2017

VERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

//Z6/ 1

26.07..2017

Multiplica

Date; 26

Pag

DATA : 26-07-2017

Rulajul INTRĂRILOR de mijloace fix

Contul 212.01

Nr.crt

CONT

GESTIUNEA

NRJNVENTAR

DENMF

CODMF

GRUPA

VALOPERATIE

CANTITATEACTUALA

UM

DOCUMENT

ADRESA

1

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9283

RACORD CANALIZARE

39295

1

6795,29

14

M

PV 4638/27-04-2017

Str. REPUBLICII Nr. 31

2

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9284

RACORD CANALIZARE

39295

1

3623,79

6,5

M

PV 4125/27-04-2017

Str. SAPUNARI Nr. 17

3

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9285

RACORD CANALIZARE

39295

1

3745,95

7

M

PV 4156/27-04-2017

Str. PETRARCA Nr. 5

4

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9286

RACORD CANALIZARE

39295

1

3393,32

6,5

M

PV 4683/27-04-2017

Str. MARASESTI Nr. 21

5

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9287

BRANȘAMENT APA

38930

1

2591,97

4,7

M

PV 530/24-03-2017

Str. SAMUEL M1CU Nr.

6

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9288

RACORD CANALIZARE

39295

1

3505,85

8,5

M

PV 530/24-03-2017

Str. BARAOLTULUI Nr.

7

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9289

BRANȘAMENT APA

38930

1

2949,6

7

M

PV 2807/30-03-2017

Str. AMARADIEI Nr. 9A

8

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9290

BRANȘAMENT APA

38930

1

2704,37

4,5

M

PV 2807/30-03-2017

Str. TRAIAN Nr. 78A

9

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9291

RACORD CANALIZARE

39295

1

2834,55

3,5

M

PV 3633/30-03-2017

Str. DIMITRIE BOLINTII

10

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9292

RACORD CANALIZARE

39295

1

4142,03

6

M

PV 3212/30-03-2017

Str. ZEFIRULUI Nr. 17

11

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9293

RACORD CANALIZARE

39295

1

3128,61

4,5

M

PV 6214/30-03-2017

Str. APRODUL PURICE

12

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9294

RACORD CANALIZARE

39295

1

4897,57

11

M

PV5171 / 30-03-2017

Str. LUPENI Nr. 55

13

212.00.00.02. A.05

APA NOVA 0-0

9295

BRANȘAMENT APA

38930

1

2887,99

13

M

PV 4714/ 14-03-2017

Str. TIMPULUI Nr. 2

14

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9296

BRANȘAMENT APA

38930

1J

2837,7

4

M

PV 2156/27-02-2017

Str. DORNA Nr. 1

15

212.00.00,02.A.05

APA NOVA 0-0

9297

RACORD CANALIZARE

39295

1

3427,36

5

M

PV 4365/27-02-2017

Str. MIRON COSTIN Nr.

16

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9298

RACORD CANALIZARE

39295

1

5945,91

6,5

M

PV 3092/27-02-2017

Str. PIELARI Nr. 61

17

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9300

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE

39295

1

39193,51

40

M

PV 2157/29-12-2016

Str. BUCUREȘTI Nr. 30

18

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9299

RACORD CANALIZARE

39295

1

37399,58

66

M

PV 2157/29-12-2016

Str. BUCUREȘTI Nr. 30

19

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9301

RACORD CANALIZARE

39295

1

5810,26

8

M

PV 3659/27-02-2017

Str. Nr.

20

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9302

RACORD CANALIZARE

39295

1

3352,89

6,5

M

PV 3546 / 27-02-2017

Str. ALEXANDRU ODOE

21

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9303

RACORD CANALIZARE

39295

1

4185,1

6

M

PV 5081 / 27-02-2017

Str. VENI AMIN COSTAC

221

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

9304

RACORD CANALIZARE

38930

1

3846,44

8,5

M

PV 3514/30-11-2016

Str. PACURETI Nr. 51A

Multipl

Date:

F

DATA : 25-09-2017

Rulajul INTRĂRILOR de mijloace fixe

Contul 212.09

Nr.crt

CONT

GESTIUNEA

NR INV VECHI

NRJNVENTAR

DENMF

CODMF

GRUPA

VAL OPERAȚIE

CANTITATE ACTUALA

UM

DOCUMENT

ADRESA

1

212.09.01,02.A.05

APA NOVA 0-0

9306

RACORD CANALIZARE

39295

1

3409,87

8

M

PV 2737/18-05-2017

Str. EROILOR Nr. 16

2

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9305

RACORD CANALIZARE

39295

1

4994,58

10

M

PV 5129/18-05-2017

Str. EROILOR Nr. 84

3

212,09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9307

RACORD CANALIZARE

39295

1

3374,7

4,5

M

PV 606/18-05-2017

Str. APRODUL PURICE

4

212,09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9308

BRANȘAMENT APA (separate tehnica si redimensionare

38930

1

8413,43

75

M

PV 626 /18-05-2017

Str. LABORATORULUI

5

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9309

BRANȘAMENT APA

38930

1

4021,77

11,5

M

PV 2158/18-05-2017

Str. GAGENI Nr. 111A

6

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9310

BRANȘAMENT APA

38930

1

3304,91

4

M

PV4601 /18-05-2017

Str. NEGRU VODĂ Nr.

7

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9311

BRANȘAMENT APA

38930

1

3144,4

5

M

PV 1331290/18-05-2017

Str. DECEBAL Nr. 10-1;

8

212.09.01.02.A,05

APA NOVA 0-0

9313

BRANȘAMENT APA

38930

1

2557,83

7

M

PV 6077/18-05-2017

Str. PAJUREI Nr. 1B

9

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9312

BRANȘAMENT APA

38930

1

3581,6

10,5

M

PV 4818/18-05-2017

Str. IASOMIEI Nr. 2

10

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9314

BRANȘAMENT APA

38930

1

3304,91

6

M

PV 1008/18-05-2017

Str. INDEPENDENTEI h

11

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9315

RACORD CANALIZARE

39295

1i

3553,71

7

M

PV 1008/18-05-2017

Str. INDEPENDENTEI N

12

212.09.01.02.A.05

APA NOVA 0-0

9316

Separație tehnica apa

38930

1

4268,61

1

M

PV 829/19-06-2017

Str. VAGONULUI Nr. 2A