Hotărârea nr. 369/2017

Hotãrârea nr. 369 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT P

LEGAL

SECJ

pNTRL.

i STATE ETAR

r


HOTĂRÂREA NR. 369


privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 162/17.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A.

In conformitate cu Raportul din data de 11.10.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în Anexa nr.l și Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.3. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017


Contrasemnează, SECRETAR,, i DIȚl

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Nr.

!\

AVIZAT, VICEP^IMAR, Georgo Pană

/

23. WCT2017RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresele nr.DE 414/26.07.2017 și DE 595/20.09.2017 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare înaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresele nr.DFC/EO/109/2017 și nr.DFC/EO/113/2017.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești», potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile


proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor' din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliuhti ~

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - ValOTific^W^] Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Pr^o®®M Operațiuni Comerciale, in data de 11.10.2017 care a avizat favorabiH^tiieBOv unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.                      ,<r0

'          A v;.


din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliuliii fbcal.

V


>/EȘTI


Direcția Gestiune PatrimoniuDirector Executiv Adjunct, AmedeoȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Serviciul Juridic,Contencios-Contracte

Șef Serviciu,

Olimpia Anabell Măntoiu


Direcția Economică, Director Executiv, Viorel Baștină
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

*PROPUNERI CASAR1 2017“Nn"

Crt.

Gestiunea

Nr.inv.

Denumire mijloc fix

Adresa

valoarea de

casat ? y

1

APA NOVA 2-165

202281.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 2

0.TT"

2

APA NOVA 2-165

202282.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 4

/ o.o5

3

APA NOVA 2-165

202283.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 7

vX, 4 36

4

APA NOVA 2-165

202284.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 8

0.15

5

APA NOVA 2-165

202289.1 7

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 18

Zo.11

6

APA NOVA 2-165

202290.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 20

X 0.12

7

APA NOVA 2-165

202294.1

'BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 16

1.57

8

APA NOVA 2-165

202295.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 5

3.03

9

APA NOVA 2-165

202296.1

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 13

4.73

10

APA NOVA 2-164

24474.1 y

HIDRANT SOSEAUA BUFTEI

2,113.04

11

APA NOVA 2-164

20174

CONDUCTA DE SERVICIU

PENTRU ALIMENTARE APA

STR CERNA=67ml

y 219.89

12

APA NOVA 2-164

/

/ 20660 J

CONDUCTA DE SERVICIU PT_

ALIMENTARE APA STR_

CERNA=120ML

y 393.83

13

APA NOVA 2-164

20772 y

CONDUCTA DE SERVICIU PENTRU ALIMENTARE APA STR CERNA=195ML

y" 639.94

14

APA NOVA 2-141

23178

HIDRANT INCENDIU

Str. 23 AUGUST, nr.

Z 0.21

15

APA NOVA 2-141

23179 J

HIDRANT INCENDIU

Str. 23 AUGUST, nr.

y o.2i

16

APA NOVA 2-141

23332

HIDRANT INCENDIU

Str. CERNA, nr.

X 14-24

17

APA NOVA 2-141

23378 /

HIDRANT INCENDIU CVARTAL REPUBLICII

Str. GRINDULUI, nr.

y 15.67

18

APA NOVA 2-141

24081

HIDRANT INCENDIU

Str. RAZOARE, nr.

Z 8.00

19

APA NOVA 2-141

24084

HIDRANT INCENDIU CVARTAL REPUBLICII

^y 334.44

20

APA NOVA 2-141

24470 J

HIDRANT INCENDIU

Str. LUMINIȚEI, nr.

/ 1,240.79

21

APA NOVA 2-141

25074 /

HIDRANT DE INCENDIU CVARTAL PLOIEȘTI VEST MICRO I

X 686.39

22

APA NOVA 2-165

25499

BRANȘAMENT APA @80mm

y 1,719.48

23

APA NOVA 2-165

28120

BRANȘAMENT APA @25mm otel

Str. TARCAULUI, nr. 74

X 239.57

24

APA NOVA 2-165

200182

BRANȘAMENTE APA

Str. ABRUD, nr. 31

0.38

25

APA NOVA 2-165

200901 /

BRANȘAMENT APA @25mm

OTEL

Str. COVURLUI, nr. 22

y'5,841.90

26

APA NOVA 2-165

202286 J L

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 10

0.07

27

APA NOVA 2-165

202288 J

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 12

vX °-07

28

APA NOVA 2-165

202293

BRANȘAMENTE APA

Str. CERNA, nr. 5

4.43

29

APA NOVA 2-165

202757 v/

BRANȘAMENTE APA

Str. CICERO, nr 18

y 0.02

30

APA NOVA 2-165

202983 J

BRANȘAMENTE APA

2.89

31

APA NOVA 2-165

202984

BRANȘAMENTE APA

^y o.o3

32

APA NOVA 2-165

202988

BRANȘAMENTE APA

y'0.02

33

APA NOVA 2-165

202989

BRANȘAMENTE APA

y 0.02

34

APA NOVA 2-165

202990

BRANȘAMENTE APA

/ 0.02

35

APA NOVA 2-165

202992 i/

BRANȘAMENTE APA

X 0.03

36

APA NOVA 2-165

202993

BRANȘAMENTE APA

X 0 03

37

APA NOVA 2-165

202994 /

BRANȘAMENTE APA

y' 0.03

38

APA NOVA 2-165

202995 V

BRANȘAMENTE APA

0.0339

APA NOVA 2-165

203757 J

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU

DONICI, nr. 26

/      Z-

0/

40

APA NOVA 2-165

204105

BRANȘAMENTE APA

Str. FRIEDRICH

ENGELS, nr. 12

|Lrț /Zi;..

41

APA NOVA 2-165

204328 J

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU, nr. 17

^X<6’.25.

42

APA NOVA 2-165

204579 j

BRANȘAMENTE APA

Str. GOLEȘTI, nr. 23, Et. P 1, Ap. 1

v/ 5.89

43

APA NOVA 2-165

206633

BRANȘAMENTE APA

Str. BUNAVESTIRE, nr.

170

./   1.99

44

APA NOVA 2-165

207197

BRANȘAMENTE APA

Str. NUCILOR, nr. 16

0.17

45

APA NOVA 2-165

208224

BRANȘAMENTE APA

Str. RUDULUI, nr. 97

4.67

46

APA NOVA 2-165

209055

BRANȘAMENT APA

Str. SPATARI, nr. 24

0.15

47

APA NOVA 2-165

209058

BRANȘAMENT APA

Str. SPATARI, nr. 22

0.23

TOTAL:

13,512.20
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE DE 595 / 20.09.2017


Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

;estor bunuri din domeniul public


Prin prezenta va transmitem situația ” Propuneri casare-domeniul p tblic -rețele apa si canalizare

CC


ise de SC APA NOVA Ploiești cu adresa nr. DFC/EO/113/2017, diate in concesiune la Apa Nova Ploiești, in valoare totala de 30.770,81 lei cu 101 poziții.

gam sa procedați la intocmirea unei hotariri de consiliu de trecere a a

domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare si înțelegere .

Director executiv,

Nicoleta CRACI.UNOIU


Nume, prenume

Funcția publica

^Sșțnnatij/a

Data

LABORAT

Costache Viorica

Consilier

20.09.2017

ERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

tu

20.09.2017
PA NOVA


PloieștiPRIMĂRIA MUNICIPI JLUI PLOIESȚ4Ș\ :

Ploiești, b-dul Republicii, nr. 2 V/îp,în atentia: Dnei: ALINA BOTEZATU

Dnei: VIORICA COSTACHE

Referința ns: DFC/EO/./Z?/2017


i.


MUNICIPIUL ploiești " înregistrare.....................17-107J


Prin prezenta, va înaintam copiile PROCESELOR VERBALE DE PROPUNERI CASARE mijioce fixe in valoare totala de 30 770,81 Lei

In urma verificării mijloacelor fixe s-a constatat ca starea tehnioa si gradul de uzura nu mai permit utilizarea acestora in condiții de siguranța. Comisia propun 2 casarea lor.

Cu stimă,

Elena OGREZEANU

Direcția Financiar ContabilitateAPA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail:clienti.apanovaploiesti@'-eolia.com Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F.țRO 13102711


Q VGOLIA


“RrT

Crt.

Nr.inv.

Denumire mijloc fix

Adresa

Valoare

Observații

1

200198.1

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. Caliman, nr. 92

822.48

2

201173.1 y

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str LEBEDEI, nr. 8

4,164.02

"Z----

3

201912.1

BRANȘAMENTE APA

Str Caliman, nr. 29

8.74

'17-----

4

201914.1

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 45

9.22

X

5

201915.1   /

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 48

16.38

X7

6

201918.1

EB RANSAMENTE APA

Str Caliman, nr. 55

7.93

/

7

201932.1

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 15

0.04

8

202727.1 y

BRANȘAMENTE APA

Str. TIMOTEI CIPARIU, nr. 6

0.03

9

20086

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

STR ALBINEI 340ML

150.81

se caseaza 198 m

10

20104 20104

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

STR ANUL 1907=553ML

3.11

se caseaza 75 m

11

20164 20164

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR_ TIMOTEI CIPARIU=38ML

0.48

12

20210

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR CALIMAN 1068ML

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR CALIMAN 1068ML

1,038.36

^x

13

20460 -J

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR POETUL PUSCHIN 121ML

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR POETUL PUSCHIN 121ML

89.54

14

20461

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR POETUL PUSCHIN 72ML

53.27

X

15

23193

HIDRANT INCENDIU

Str. ALBINEI, nr.

0.18

16.

23194 y.

HIDRANT INCENDIU

Str. ALBINEI, nr.

0.18

17

23273

HIDRANT INCENDIU

Str. Caliman, nr.

0.18

18

23274

HIDRANT INCENDIU

Str. Caliman, nr.

0.18

X'

19

23275  /

HIDRANT INCENDIU

Str. Caliman, nr.

0.18

X

20

23334

HIDRANT INCENDIU

Str. TIMOTEI CIPARIU, nr.

15.43

X

21

23408

HIDRANT INCENDIU

Str Caliman, nr.

0.18

w/

22

23409

HIDRANT INCENDIU

Str. Caliman, nr

0.18

23

23965 \y

HIDRANT INCENDIU STR PUSKIN

0.18

24

23966 , /

HIDRANT INCENDIU STR PUSKIN

0.18

25

25596

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str TIMOTEI CIPARIU, nr. 4

234.62

26

26885 X

BRANȘAMENT APA @25mm

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN, nr. 8A

392.38

27

26922

BRANȘAMENT APA @20mm

Str. LEBEDEI, nr 16

132.99

28

26964  /

BRANȘAMENTE APA @25mm OTEL

Str. LEBEDEI, nr. 2

175.98

29

26967

BRANȘAMENTE APA @25mm OTEL

309.89

30

27616 J

BRANȘAMENT APA OTEL

3,142.59

31

27617

BRANȘAMENT APA OTEL

3,142.59

~7

32

27776 J

BRANȘAMENT APA @25 OTEL

Str. Caliman, nr. 12

412.99

33

29357  •

- /

SEPARAȚII TEHNICE

Str. ANUL 1907, nr 27C

55.55

y

34

29952 .

SEPARAȚII TEHNICE

Str. Caliman, nr 119

116.22

35

200050 . /

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI, nr. 43, Ap. 1

13.91

36

200051

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI, nr. 45, Ap. 1

8.38

-

37

200055 Jt

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI, nr. 32, Ap. 1

0.22

X

38

200056 J,

3RANSAMENTE APA

Str ALBINEI, nr. 34, Ap 1

0.15

s ''

39

200057 j

BRANȘAMENTE APA

Str. ALBINEI, nr. 42, Ap. 1

0.29

40

200428 J

BRANȘAMENTE APA

Str ANUL 1907, nr. 27

4.97

41

201187 ,y

SEPARAȚIE TEHNICA

Btr. LEBEDEI, nr. 18

219.17

42

201374

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str TITU MAIORESCU, nr. 3

2,360.49

Z,-----

43

201900   ,/

BRANȘAMENTE APA

Btr. Caliman, nr. 2

11.06

zz

44

.01901

BRANȘAMENTE APA               J

Str. Caliman, nr. 3

3.99

45

01902 J

BRANȘAMENTE APA              5

tr Caliman. nr. 6

8.25

46

01903

RANSAMENTE APA              5

tr. Caliman, nr. 8

8.61

Z---

47 2

01904       E

RANSAMENTE APA              5

tr Caliman, nr 9

3.36

y

48   2

01906..         E

__

RANSAMENTE APA              S

tr Caliman, nr 18

7.75

X

PROPUNERI CASAR1 2017

49

201907 J

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 20

-- -----------#r——»--7

7-75f g ww

50

201908 X//

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 22

7.40

51

201909

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman. nr. 23

11.86

",U;V

52

201911 ...

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 26

14.81

xx

53

201913 J,

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 32

7.08

X s l4 ' , O.

54

201919 J /

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 57

4.05

X

55

201924 x/

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 123

0.03

X

56

201926 </

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr.

1.11

57

201927

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr.

0.02

58

201928 y

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr.

0.03

X

59

201929 .7

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 5

0.07

y

60

201930

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 10

0.17

61

201931

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 13

0.03

62

201934 J

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 28

0.20

X

63

201935

BRANȘAMENTE APA

Str Caliman, nr. 31A

0.07

X

64

201937

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 35

0.20

xX

65

201938

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 37

0.21

X

66

201941 J j

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 39

0.10

X

67

201943 _

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 42

0.15

68

201950 J

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr.

0.08

s

69

201951 y

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr.

1.15

70

201952

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr.

0.21

71

201953 J

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 4

3.73

/

72

201957  -

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 7

2.46

73

201959

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 27

2.70

X -  ■

74

201964

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 43

0.95

X

75.

201965

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 35A

1.12

X

76

201967

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 52

5.38

77

201971

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr 67

3.05

78

201973  /

BRANȘAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 478

2.77

79

202209

BRANȘAMENT APA

STR CALIMAN NR 30=8 6ML

100.29

80

202210 y '

BRANȘAMENT APA

STR CALIMAN NR 125=5 6ML

123.08

X

81

292996

BRANȘAMENTE APA

0.03

82

202997

BRANȘAMENTE APA

0.03

r/

83

203161

BRANȘAMENTE APA

Str. ELENA DOAMNA, nr. 40

0.29

X'

84

203166

BRANȘAMENTE APA

Str ELENA DOAMNA, nr 45

0.81

85

203913

BRANȘAMENTE APA

Str. Dorobanți, nr. 14

2.92

ZX

86

204314

BRANȘAMENTE APA

Str ION C FRIMU, nr 2

0.34

87

204317 ■

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU, nr. 5

1.13

X

88

204326

BRANȘAMENTE APA

Str. ION C FRIMU. nr 15

0.26

X

89

207144 Jj

BRANȘAMENTE APĂ

Str. NICOPOLE, nr. 58, Ap. 2

10.89

90

207985 J

BRANȘAMENTE APA

Str ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN, nr. 2

2.66

91

207988

BRANȘAMENTE APA

Str ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN, nr 6

6.87

92

207991 J

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN, nr. 10

11.94

93

207996 J

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN, nr. 17

4.92

94

207998 v/

3RANSAMENTE APA

Str ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN, nr. 21

3.01

95

208330 7

3RANSAMENTE APA

Str ROȘIORI, nr. 14

0.08

■X

96

208946 J

BRANȘAMENT APA

Str SIGHET. nr 8

5.73

97

209543 \/'

3RANSAMENT APA

Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 59, Ap. 2

0.11

X

98

’09838 J

BRANȘAMENT APA

Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 30, Ap. 1

10.60

X

99

>99925149

3ONDUCTA CANAL DIN BETON

5TR LEBEDEI=57ML

87.46

//

100

99925304

BETELE CANALIZARE

3VARTAL PLOIEȘTI -VEST

10,924.39 V

101

999201249

BACORD CANAL TUB BETON

5TR_ LEBEDEI 8=8M

2,246.17

x

TOTAL:

30,770.81DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

DE / 26.07.2017Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Prin prezenta va transmitem situația ” Propuneri casare-domeniul public -rețele apa si canalizare “ transmise de SC APA NOVA Ploiești cu adresa nr. DFC/EO/109/2017, aflate in concesiune la Apa Nova I loiesti, in valoare totala de 13.512,20 lei cu 47 poziții.

Va rugam sa procedați la intocmirea unei hotariri de consiliu de trecere a ecestor bunuri din domeniul public ip domeni"1 privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere

Director executiv, Nicoleta CRAGIUNOIU


Nume, prenume

Funcția publica

,—Semnatara

Data

ELABORAT

Costache Viorica

Consilier

26.07.2017

/ERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

zvZ/Z

26.07.2017

ULiMi /

APA NOVA


Ploiești

APRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, b-dul Republicii, l~r 2Referința ns: DFC/EO/.A.^2017Prin prezenta, va inaintam copiile PROCESELOR VERBALE DE PROPUNERI CASARE mijloce fixe in valoare totala de 13 512,20 Lei

In urma verificării mijloacelor fixe s-a constatat ca starea tehnica 'si grădul de uzura nu mai permit utilizarea acestora in condiții de siguranța. Comisia propune casarea lor

Cu stimă,

Elena OGREZEANU

Direcția Financiar Contabilitate


APA NQVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

QveouA


Str. Bobâlna nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail:ciienti.apanovaploiesti@veoi a.com ' Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F.1RO 13102711

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

și a emis:


PREȘEDINTE,

Dă nesctf Ștefan


SECRETAR, Stanciu Marilena