Hotărârea nr. 368/2017

Hotãrârea nr. 368 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 276 m.p. situat în Ploieşti, str. Şirna nr. 74 (fosta str. Ghighiului nr.2, locaţia G 74), număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina Rozalia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 368


privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr. 74 (fosta str. Ghighiului nr.2, locația G 74), număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina Rozalia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate nr. 173/18.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr. 74 (fosta str. Ghighiului nr.2, locația G 74), număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina Rozalia;

Luând în considerare adresa doamnei Petcu Mădălina Rozalia înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 18163/19.09.2016;

Având în vedere procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 05.10.2016 și din data de 11.10.2017;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 11.10.2017;

în temeiul prevederilor din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 163/15.05.2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea poziției 48 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 375/24.11.2009, în sensul că suprafața terenului înscris în Cartea Funciară nr. 127045 este de 276 mp, iar adresa poștală este str. Șirna nr. 74.

Art 2 însușește raportul de evaluare nr. 50/31.07.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr. 74, număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește valoarea terenului situat în Ploiești, str. Șima nr.74, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 75.510 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 4 Aprobă înstrăinarea prin vânzare, către doamna Petcu Mădălina Rozalia, a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, în suprafață de 276 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 127045, cu număr cadastral 127045, situat în Ploiești, str. Șima nr. 74, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea în avans de către doamna Petcu Mădălina Rozalia a contravalorii terenului sus menționat, până la perfectarea contractului de vânzare - cumpărare;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare, ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen maxim de 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • c) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și doamna Petcu Mădălina Rozalia să fie achitate de către doamna Petcu Mădălina Rozalia.

Art. 5 în cazul în care doamna Petcu Mădălina Rozalia nu va achita, în termen de 90 zile de la data prezentei hotărâri, prețul stabilit la art. 3 sau nu iși va îndeplini obligațiile prevăzute la art. 4 lit. c, nu se va încheia contractul de vânzare cumpărare.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terfenWui?^^^ suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr. 74 (fosta str. Ghighii^hiț\2^. ^locația G 74), număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamWXs^

Petcu Mădălina Rozalia

Potrivit art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local “are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale” și administrează domeniul public și privat al Municipiului Ploiești hotărând cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare a fost încheiat contractul de comodat nr. 11678/12.05.2010 între Municipiul Ploiești și doamna Petcu Mădălina Rozalia, al cărui obiect îl constituie folosința terenului în suprafață de 276,17 mp, situat în Ploiești, str. Șima nr. 74 ce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul acestui contract s-a atribuit de către comodant spre folosință comodatarului, în mod gratuit, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 375/24.11.2009 privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală.

Potrivit prevederilor Legii nr. 163 din 15 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală :” După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea direct către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data dc 05.10.2016, solicitarea doamnei Petcu Mădălina Rozalia a fost analizată și avizată favorabil.

Conform Raportului de evaluare nr. 50/31.07.2017 transmis de către S.C. Opinion S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05.2017 și Contractului subsecvent nr. 15964/24.07.2017 încheiat cu Municipiului Ploiești, pentru imobilul teren sus menționat, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

75.510 LEI ~ 16.560 EURO (60,00 EURO/m.p.); Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,5598 LEI din 31.07.2017

°s/

K (WfitX: W\

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage°^^Sx^ /

•                                                                                                                                                                                                 ■ •X''’ > U i'J

venituri la bugetul local supunem spre aprobare Consiliului Loca?

Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr. 74, număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina Rozalia.

Hodorog Bogdan

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr. 173/18.10.2017


RAPORT DE SPECIALITATEAVIZAT,' VICEPRIMA George Pan li. 0CT.200O la proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr. 74 (fosta str. Ghighiului nr.2, locația G 74), număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina Rozalia

Potrivit art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local “are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale” și administrează domeniul public și privat al Municipiului Ploiești hotărând cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare a fost încheiat contractul de comodat nr. 11678/012.05.2010 între Municipiul Ploiești și doamna Petcu Mădălina Rozalia, al cărui obiect îl constituie folosința terenului în suprafață de 276,17 mp, situat în Ploiești, str. Șima nr. 74 ce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul acestui contract s-a atribuit de către comodant spre folosință comodatarului, în mod gratuit, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 375/24.11.2009 privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 375/24.11.2009 terenul situat în Ploiești, str. Șima nr. 74 atribuit doamnei Petcu Mădălina Rozalia avea o suprafață de 284,58 mp și adresă poștală str. Ghighiului nr. 2, locația G74. Ulterior, în urma măsurătorilor efectuate în vederea înscrierii în Cartea Funciară a rezultat o suprafață de 276 mp. Totodată,în Cartea Funciară nr. 127045 s-a notat și schimbarea adresei poștale din str. Ghighiului nr.2 în str. Șima nr. 74.

Pentru imobilul din Ploiești, str. Șima nr. 74 a fost obținută Autorizația de Construire nr. 366/27.05.2011 prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construire pentru „Locuință (P+M) împrejmuire Teren, Branșament Apă PEHD


100, De 32 mm, L=14,00 m” și procesul verbal de recepție la termin lucrărilor nr. 185/08.09.2015.

Potrivit prevederilor Legii nr. 163 din 15.05.2006 pentru completarea fecjgii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinț^ -*0^/


proprietate personală După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poaie0^ hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea direct către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

Prin adresa nr. 18163/19.09.2016, doamna Petcu Mădălina Rozalia a solicitat cumpărarea terenului dat în folosință, în baza Legii nr. 15/2003, prin contractul de comodat nr. 11678/12.05.2010.

A

In cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 05.10.2016, solicitarea doamnei Petcu Mădălina Rozalia a fost analizată și a primit aviz favorabil.

Prin adresa nr. 18163/26.09.2016 doamna Petcu Mădălina Rozalia a transmis contractul de comodat nr. 11678/12.05.2010, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.185/08.09.2015 privind lucrarea “Locuință (P+M), împrejmuire teren, branșament apă PEHD 100, De 32 mm, L=14,00m”, Autorizația de Construire nr. 366/27.05.2011, planul de încadrare în zonă, planul urbanistic de detaliu, Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și Extrasul de Carte Funciară pentru imobilul -teren cu număr cadastral 8819/74 înscris în Cartea Funciară nr. 127045.

Prin adresa nr. 462/07.12.2016 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul că pentru terenul situat în str. Șima nr. 74 nu au fost identificate notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005 și totodată a comunicat și faptul că potrivit planului de situație din 1934 recenzat în anul 1954, terenul menționat a fost teren agricol expropriat conform Legii de Reformă Agrară.

Prin adresa nr. 1219/17.11.2016 Serviciul Juridic Contecios, Contracte a comunicat faptul că pentru imobilul situat în str. Șima nr. 74 nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

în baza Contractului de prestări servicii nr. 15729/12.08.2016 încheiat cu S .C . Danina Star S.R.L. a fost lansată comanda în vederea evaluării terenului situat în Ploiești, str. Șima nr. 74. Raportul de evaluare transmis de către S.C. Danina Star S.R.L. a fost întocmit eronat, sens în care societatea a fost înștiințată, însă nu a fost transmis un nou raport corect întocmit.

Ulterior, conform Raportului de evaluare nr. 50/31.07.2017 transmis deȚ^Gl O


Opinion S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 11731/25.05^1^-și Contractului subsecvent nr. 15964/24.07.2017 încheiat cu Municipiului Pl^iești/^ pentru proprietatea imobiliară sus menționată, evaluatorul autorizat aj următoarele valori:

Valoarea terenului este: 75.510 LEI ~ 16.560 EURO (60,00 EURO/m.p.)

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,5598 LEI din 31.07.2017

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen E^iiela Bucur

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE

Șef Serviciu,

Anabell Olimpia Măntoiu

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


Viorel Boștinâ

întocmit

Grațiela Liptbajcă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

' •'•V      X* /

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER VICII CĂȚR£ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ, PROMOVARE (JPERĂȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 276 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr. 74, număr cadastral 127045, Carte Funciară 127045, către doamna Petcu Mădălina Rozalia și a emis:

RAPORT DE EVALUARE - TEREN

CURTE, PLOIEȘTI, STR. ȘIRNA,

NR.74, JUD. PRAHOVA, NR.CAD.

127045, SUPRAFAȚĂ DE 276 MP

CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR. ȘIRNA, NR.74., JUD. PRAHOVA, NR CAD 127045 SUPRAFAȚĂ DE 276 MP. Conform solicitărilor dvs.. prezentul raport înlocuiește raportul inițal predat prin adresa de înaintare nr. 46/04.08.2017. Raportul inițal devine nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnațiior nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator Ia fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017


Capitolul I           .........................................................

 • 1.1 Certificarea evaluatorului.............................................

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante..............................

Capitolul II.........................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului............................................

  • 2.3. Identificarea clientului.................................................

2.4.Identificarea utilizatorului............................................

 • 2.5. Scopul evaluării...........................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.............................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția, acesteia..................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii..........................

 • 2.10. Amploarea investigației...............................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate........................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale.........................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare..........

 • 2.14. Confirmarea conformității cuSEV.............................

CAPITOLUL IU: Prezentarea datelor.................................

 • 3.1. Descrierea situației juridice.........................................

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente.......

 • 3.3. Date despre aria de piață............................................

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare..............................................

 • 3.5. Descrierea terenului....................................................

 • 3.6. Date privind impozitele...............................................

Capitolul IV : Analiza, datelor și concluziile.........................

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber..........

 • 4.2. Evaluarea terenului.....................................................

 • 4.2.1. Comparația directă...................................................

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii................

 • 4.4. Data raportului de evaluare.........................................

 • 4.5. Calificările evaluatorilor.............................................

ANEXE..............................................................................

.....3

.....4

.....5

.....5

.....5

.....5

.....5

.....5

.....5

.....7

.....7

.....8

.....8

.....9

.....9

..10

.10

..10

..10

..10

...10

..11

.13

.13

...13

...13

...14

..14

.17

...17

.17

...18


Capitolul I

1.1. Certificarea evaluatorului


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEV AR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:


Rezumata! concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN CURTE, NR CAD 127045, SUPRAFAȚĂ

DE 276 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, STR. ȘIRNA, NR.74, JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 254/01.10.2003, HCL 375/24.11.2009

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

24.07.2017

DATA EVALUĂRII

31.07.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.5598 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

16360 euro / 75310 lei (60 euro/mp)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu - legitimație 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există nidun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017.

2.4.ldentifîcarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dL Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Șima, nr. 74, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 276 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 56473/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform planului de amplasament furnizat, pe suprafața terenului există o costrucție tip casă unifamilială. Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluai ca fiind liber.

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu- legitimație 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și acontractului subsecvent 15964/24.07.2017

2.4.Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Șima, nr. 74, jud. Prahova.

Terenul are suprafață totală de 276 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 32933/14.04.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform planului de amplasament furnizat, pe suprafața terenului există o costrucție tip casă unifamilială Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber.Strada GhrgWulv» 7*Fig.2 Imobil subiect, Str. Șima, nr.74, Ploiești - Vedere Googîe Maps


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 375/24.11.2009, Dezmembrare nr. 1560/16.05.2008 emis de NP Minea Octavian, HCL254/01.10.2003 72161/24.10.2008 emis de OCPI PH, Certificat nr.72161/24.10.2008 emis de Primăria Administrativ nr. 105972/14.11.2016 emis de OCPI PH, Act Administrativ nr. 143695/21.11.201 Primăria Ploiești menționat în extrasul de carte funciară nr. 56481/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

 • 2.8. lipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere/’

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)’ se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) ,Ja data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât44 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi

demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerutpe piață^ / Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”                               r                  A

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat? săjW        P |


orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil ^e^aț^^^pl Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesț^perpia liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarul ut fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețuim să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând in mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată nici oblîg&ăîn mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valoni

Data ia care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 31.07.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 31.07.2017 este : 1€ = 4.5598 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 24.07.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate

fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identific^SwțjutorufS reprezentantului Primăriei Ploiești.                                                      *   /Trv—,


Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Fțfoiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară ^subi^t^ inspectată Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată'îp rap&nul 4^ evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie justificat.” In cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -  Informații de pe piața imobiliară agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 56473/27.06.2017

 • - Pian de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 375/24.11.2009 CL Ploiești

 • - Hotărârea 254/01.10./2003 CL Ploiești

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au Scut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari — aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -  Terenul a fost evaluat ca fiind liber, neținându-se cont de construcțiile prezente pe suprafața sa.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este pernă: raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, aw evaluam și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asuma responsabilitatea l ața=d4 mcio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condicile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 375/24.11.2009, respectiv Act Dezmembrare nr. 1560/16.05.2008 emis de NP Minea Octavian, HCL254/01.10.2003 , Cerere nr. 72161/24.10.2008 emis de OCPI PH, Certificat nr.72161/24.10.2008 emis de Primăria Ploiești, Act Administrativ nr. 105972/14.11.2016 emis de OCPI PH, Act Administrativ nr. 143695/21.11.2016 emis de Primăria Ploiești menționat în extrasul de carte funciară nr. 56481/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de CF nr. 56473/27.06.2017 există sarcini intabulate:

- CI, Contract de Comodat nr.l 1678/12.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești prin Consiliul Local și Petcu(fosta Buzea) Mădălina Rozalia.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 375/24.11.2009 și HCL254/01.10.2003.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Opinion SRL., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzaresaupentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.                              '•''

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă lorința^entru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.         ’

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 26 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 24 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 124 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 27 de proprietăți asemănătoare având prețuri între 19 și 98 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 69 euro/mp.

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în

forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Nfedhle au fo^ calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încețțr^să 6'fețd'țțț'; imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în âire încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile rinal^ț^of de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru coreciplj^^a datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform dalelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 276 mp. Accesul la str. Șima se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Șima.

în incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare:

Conform pianului de amplasament furnizat, pe suprafața terenului există o costrucție casă Conform contractului subsecvent, construcțiile nu fac obiectul evaluării, terenul fiind evaluat ca fiind liber

Amenajările terenului sunt următoarele :

 • - împrejmuirea este realizată cu gard de plasă

 • - utilitățile existente sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 125 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului caftind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare—elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

« # A A

- fezabilă financiar;

-care conduce la cca mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

□ ' • - • • ......... '


* / &

• ■*

4 .....

terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;                                        V!-< V

poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

utilizarea actuală de teren rezidențial

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

'                         3

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luati în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -  cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluatZș proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.?.. *

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietății


IU | ........ . . I;ȘjI imobiliare simt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat șj utilizat oferte de vânzare și terenuri.                                                                               i>.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

- Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

- Utilități;

- Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii. Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare, Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTIC!

—-------

COMP

A R A

IILE

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMJMRE

eren rtrmâan

teren r*arten

teren inffartai

teren rArwfen

LOCALIZARE

Rotești

Rotești

Rotești

Rotești

amplasament

Str. StrnaM

Bd. București

VintifeancB

Cnrrplax Orient

PROPRIETAR

Mun. Pfofesti

- .fetea

-r. j izic > . .< ,oenn fztea

suprafețe

276

400

590

367

-—--

[data inspecției ______

24.07.2017

idîe2O17 ___

May.17

iulie 2017

[pret/mp-oferta

7

68

«dotare oferta

7

25000

39000“

25000

id anunț

MSH3711FH

12156374

REF370207063

2  0729219900__

contact

0733358130

r 0733973475

Aăimcb

«rwai.a laica

egjmob.

afle caracteristici

teren r.u demoiabie

ereti cu       >'i'

i' m cu ctamnlahili

1 -___

-  — J

__ -J

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARATELOR DE PtitTA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

lsijprafsBia teren țrrțj}

î     276.00

400                50£

M7

iPret ofertafvanzare «EURO ■‘mp*

82.50               «

68

iDate drponîbite

Oferta

Oferta

Oferta

[mm* rragtraflrn (%)

-15*

-1554

-15%

l‘.tep Muiere (EUROAnp)

-9.31

-9.K

-1022;

Pretcwectat EtjRO/rrp

53

56

i

jMntivare corecție

fea urmare a descuălor avute cu propnetariifagenti, am aplicai o ajustare negativa de 1 , n fonctie de vechimea ofertelor si dfcpcmbSîatea de negociere a ofertantitor , ^reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datele secundare rezuSand in urma prelucrară informațiilor obținute de ia ofertând si agenti vnobăari.

i                                              A//sa rtfpecffib!»

Drepturi de propnetate

Depfin

Dop*n

Depfin

Deplin

1 Apu’Jfco.-ft ;%>

ÎX

D%

ml

AuvUf r EDROftntO

0

0

0!

Prol e|uarar(EURO/rrț>)

53               56

58

: Motiv are -. .stare

Nu au fost necesare ajustări.

Canoni: de ftnarxare

Normale

Normale

Normale

Normate

jAjicsJam %

0>

D%

O5L

Asistare (EURO/rrtp)

0

0

c

Preț ajustat (EUROArpi

53

56

58

Motivare ajustam

Nu au fast necesae ajustai.

’Cșndtâî de vanzare

Independent

independent

Independent

to dependent

0%

^i°aare |%|i

0%

0%

Ajustare (EUROAnp)

0

0

D

■Preț .ustat EUROArț)

53

56

M

Motivare ajustare

Nu au fost necesare

Cheltinek necesare imediat după cuTîp-srsr»

Nu este cazul

Demolare casa 50

Demolare casaSQ

Demolare construcții 110

^.tarețamo)

4

5

9

Vffifa (%)

7%

8%

16%

Preț gustat (EURO

57

61

67

jMotivare ajustare

Pentru dam clara s-a aplicat un preț ds 30 eurofrnp casa dsmt^abila, calculat Ja suprafetete indicate de proprietari. Preturile sunt preluate cfirr oferta atașata

Concfitir de piața

iute 2017

KfeZW

rr«2fH7

irite 2017

Asistare (%.

0*

0*

0%

lAfjsart (EUROfoir)

0.00

0.00

0.00

Preț ustat EURO i

57

61

67

Motivare ajustare

Nu au fost necesare gușteri.

A/ostsrtspecfinepfupnte&a?                                         ,

jlLccalIizare

Str. Siria

iGhctiiiAa)74

BrL București

Wntiteanca

Complex Orient

Ajustare %)

0%

0%

Austere iSJROAnp,'

0

0

t

Motivare ajustare

Drum acces

asfalt

Asfalt*

Asfaltat

asfalt

.stare(%

0%

W

Ajustare (EURO/mp)

0.00

000

o.co

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Uti&tati

Complete

Similar

Similar

Similar

ustare %)

n%!

0%

0%

Ajustare (EUROAnr)

0

0

D

Motivație ajustare

îSuprafața

276.00

400

590

367

Ustare ':i

•‘■.ustare (EUROAnp)

3.00

980

3.00

Motivație ajustare

NusteC-.J s-a făcut măre Comp C s» Comp. B (67-61) pentru a

rup

suprafața ura mare-de 200

Deschidere (ni)

1352

10.35

22

26

ustare %)

0%

0%

0%

ustare EUROAni

0.00

0.00

DOC

Motivație ajustare |

Fvainatnmi a calculat raportul taturSor si a considerat ca B este comparabăa cea mai apropiata de subiect Comparabfe A are raport inferior, tind ca&rtata ajustare de 4 euro/mp (61-57). Comparabfc C are raport superior, fiind calculata apstare negativa de -5.

ReHehJffoiroa terenului

R lat, Pian

Regulat, Pian

Regulat, Plan

Rrrjirtaf, Plan

ustare (%

0%

0%

0%

fiâsfare (EWGitnp)

ftOO

O.OB

Motivație gustare

Nu au fost necesare ajustări.                                  ___________________

Utilizare

rezuteriii

rezâJentiai 0%

RezRfentiei

rezidențial

'Ajustare (%>

o%

Ajustare (BJRO/mp

0.00

0.00

J.OQ

Motivație ajustare

lîV-jiln dt trt*’<fewe «WMf

«™S«r

SetnHar

Sanitar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

- stare (EUROfoi;)

0.00

0-00

0.00

iMotivatie ajustare

Nu au fost necesare ajustau.

1.---—---------------------

Ajustare neta pentru caracteritic!

, gpe-ctffcg pmprtBFtatif

3.00

9.0D

3.00

Prri #i±staf (EURQânp)

WJ

7?

Ajustare totală neS (EURO)

6.75

13.56

11 9G

•je-.’-i *tctaiănetă' - -

W

21%

13%

Ajustare totală brută1 EURO)

6.75

1X58

11.

,■ 'Ustare totală brută (%)

10.80%

2054%

17.    •

Suprafața teren (mp) Valoarea estimata (EURQftnp)

276.00

mp

_60

EURO/rrp

iVALOAKE fcaTWHAIwtCUKWJ           <          IU.VW3

■* cea mai mica sistare tataia borta s-a efectuat pentru comparab

ia:

AConform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 60 euro/mp/ adică 16.560

euro / 75.510 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.


// a?

4 V* ii#’ jkr

\\oȘ\


 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și coricluarior aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori .

1. Abordarea prin piața:

Valoare de piață teren = 16.560 euro / 75.510 lei (60 euro/mp)

Valoarea de piață teren = 16.560 euro / 75310 tei (60 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate 'S'imi autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 31.07.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

  EPI.


  Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați,Florian Robescu

ANEXE

-              -   __ CarteFunăara^r. i27045Comana/Qrs^Li-',je^:l^n^ri. x

EXTRAS b'E CARTE'FUNCIAR*-                    -'

PENTRU INFORMARE

StâcM de Cadastru și Publicitate imobilsară PRAHOVA

.        cfe Cadastm șî Publicitate iwabiliară Ploiești


PT

S Luna/ț . „w» > ,■' f ri Aataj.;/-jstî/ j . r ,r

r


A* Partea L Descrierea imobituiot.'-


TfeREfi intravilan- ■ . Ădresarlog; Ploiești, str sirr

Nr. Crvechi:54473

. ". Nr, cadastra! vechi: 8819/74

NrJ Kf cadastral crț[ -..Hir»•

Suprafața*- (iții»)

GfoservațiT/Refennțe : -

Alf . 127045

276

Teraw împrejmuit; CohstftitKă :C1 înscrisa în CF 127e45-Cl;


fi. PaH:ea'li.<Pre|srietâri- și acte:\

■ Iris

crisri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepttirt reale .

Referințe '

;337î

31/18/05/2008

1

■ Act Dezmembrare or. 1560, din 16/05/2008 emis de NP MINEA OCTAVÎAN;

r

i

: bo

{•

i.

t .

beMiTțmtează cartea tundara nr. 54473 ă uhitătij administrativ teritoriale Ploiești , cere cuprinde imobi’ui cu numărul cadastral descris la Pl/A+l, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 8819 din cartea funciara nr. 6718 a aceleiași urtitati administrativteritorteh?.. dbbatidit rbfin fără titlu

.. Ăl. ...'

SHotai

■ara nr. 254 emis de CONȘ LOCAL PLOIEȘTI;

i Bl :

mtaouiare, c rapt de PROPRIETATE, dob andit prin Lege, cota actuala 1/1

ĂX                  . j

,ÎJ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

72161/24Z10/2O88

Cerere nr. 72161, din 24/10/2008 emis de OCP! PH; .

' i

j B2 :

se îndreaptă eroarea materiala strecurata in cuprinsul prezentei cârti funciara in sensul ca adresa corecta a imobilului este Ploiești str. Ghi .htului. nr. 2, T 36, A, 495 59   <

Al            ■ ' *    . . i

'- .A- Ai

38393 / 08/07/2010

4

Certp

icăt nr. 3Q37Î91, din 04/06/2010 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI:

,i

g, Ise notează. schin**ra& adresei postate din strada Ghighîuluî nr. 2 # . Șstraag Sima nr. 74

Al.

23588 / 21/03/2017 ..............

:Act£ I21/1.

idministrattv nri 105.972, din 14/11/2016 eriiisJe GCPI PRAHOVA: Act Administrativ nr, 143695, din;

L 2016 emis de PRIMAXLAMUN.PLOIESTI;.                                     :.x_-■■-/-. J

ț -

B4

ț-:

se notează actualizarea informațiilor cadastrale conform documentației tehnice avizate in Sensul ca se schimba categoria de; folosință a terenului dsri arabil” in _curti construcții”

.. .. A1 . !


C-PaneaM SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, ■-■■■■■ drepturi reale de garanție și sardhi - /

■Referlrițe ■ ’:

f38393708/07/2010  ■          .                                                  ..... J

Alte Acte rin 11678, dîn 12/05/20X0 emis:de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI (certificat nr.30.i7gi/04.06.2010| emis de PRiMARIA PLOIESTP :                                                            .             -i

,se-noteaza contractul de comodat nc. 1X678/12.05,2010 încheiat intre

CI jMurifcipîul PibiesH prin Cdnsfiiul Local si Petrtl (-fostă Suzea )T4adăllfiă kozaUa

Al                 .

ÎJâte referitoare le teren

Categorie folosință

irffira

Han

Suprafața

(mp)

. Tarla ' .

———— -r

Marcelă j Kn îropb

Observații / Referințe

*

curți construcții

DA

f‘ 276 ■ -

36

A495/53 !   ■ ■

Lungime Segmente                          •              -

1) Vălurile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

PtfftCt sfârșit

Lungime segment

.......  (m)

■ 1

. 2

13.52

2

3                     20.432

4l                        *3.522i


Carte FuncrâfSNr. T27045 Cmnuna/Oraș^imțciplur Pftsfești


... PUȘCfc-. ■ Punct .-     . isjmgime segment

- îad£|âtrti[.~-; :sfSrșii[ J .      - ■ _             ț-finf

■    - - - --■< .. .. ... t                                  20.416

«» Lungimile segmentelor sunt determinate în planeir-de proiecție Stereo 7& și sunt otunjițe. la i^’r.•. liîț *** Distăftțâ dintre puncte este formată dlțș segmente cumulate:cesânt mai micidecât VȘid*_

:7 u       7/

Certific că prezentul extras corespundă cii        îft vigoare din cartea fundări origfhăiă, păsWtă deaceslșu

birou.


birou.                                : -                                                                         74

Prezehtui extras de carte fundară este valabil la autentificarea de către notarul public a adeior jurWfcejJcin . care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor. iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, rn condttHie: legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -chitanta interna nr.449158/27-06-2017 in suma de 20, pentru serviou! de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării.

28-06-2017

Data eliberării,

/ z : : •■nM

? Asistent R--,'ștra tor, SORINA DANA ^fGtJREANtf

>.,

(parafași aiurai; ■-

fes =.


privind trecerea din dementul public âi municipiului Ploiești in domeniul privat a Unui teren sknal pe siradâ GTOgiiiuhu si stabilirea destinației acestuia pentru construcția de locuințe pentrmtincrLst h.fJ» . .Vdotări aferente

Consiliul Local al mutiicipnilui Ploiești;

vazaud Bxpunefea de motive: a domnului primar Emil Cateta siRaportul de specialitate aî Sgpti Public Finanțe Locale si AdministrareaPalrmcniului si al Direcției Generate de Dezvoltare Urbuîii '/. cadrul Primăriei: municipiului Ploiești, prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul privat a urmi teren situat pe strada Ghighîuhu si stabilirea destinației acestuia pentru construcția de locuințe pentru tineri si dotări aferente;

luând in considerare prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat Merilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala. si Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 15/2003; ■    ■ G

in baza Legii nr. 453/200 te privind autorizarea construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

in .Conformitate cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aproba trecerea terenului in suprafața de 46.51)5 mp situat in Ploiești, pb str. Ghighiului din domeniul public al muuicipiuluL Ploiești in domeniul privat ăl acestuia.

Terenul se identifica potrivit Anexei nr.l la prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba lotizarea si atribuirea terenului prevăzut la art 1 persoanelor indreptaiite pentru realizarea . de locuințe si dolari aferente, potrivit Legii nr. 15/2003.

Art 3 Repartizarea loturilor se vă face de către consiliul local in baza listei ce se va întocmi de către comisie corespunzător criteriilor din Anexa nr.2care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4 Stabilește ca Directorul Serviciului Public Finanțe Locale si Administrarea Patrimoniului șa semneze documentele de atribuire a loturilor repartizate.

Art. 5 Serviciul Public Finanțe tocate si Administrarea Patrimoniului precum si Direcția Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei i municipiului Ploiești vor duce Ia îndeplinire prevederile . prezentei hotarari.

Art. 6 Direcția Administrație Publica Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesat] prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 01.10.2003

Președinte de ședința, Gheorghe Morarii

Conttasemneaza,

Secretar,.

Măria MagdalenaMazaiu


Aftetîrnn 2

Crițerțî si punctaje aferente acestara necesare întocmirii Osiei de priorități in vederea repartizării loiuriLor potrivit Legii nr. 15/2003

Nr.

■ Cri. ■

Criterii

Punctaj

- L        ;

Venitul net lunar J membru de familie:

1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                   <:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 375


privind atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren către tinerii


cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani in vederea construirii de locuințe proprietate personalăConsiliul Local al municipiuIui PloiestK

văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Li viu Volose viei, Raportă i de Specialitate ăl Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu prin care se propune repartizarea unor ioturi de teren către tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani in vederea construirii de locuințe proprietate personala,

luând act de Procesul-vcrbal al Comisiei pentru identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/200.3, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare,             :

in baza ari. 1 alin. 2 din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificărilesi completările ulterioare si a art. 2 alin. 2, art. 4 si art 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 aprobate prin Hotararea Guvernului României nr. 89672003; ;

in temeiul art. 36 alin.2 litera c) dinLegeă n r.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: '<■

Art 1 Âpwba lista terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești, care pot fî atribuite in folosința .gratuita tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de arii pentru construcția de locuințe proprietate personala potrivit Legii nr. 15/2003, ■conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta.

Art. 2 Aprobă lista cu ordinea de prioritate in soluționarea cererilor privind atribuirea unor loturi de teren tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani in vederea construirii de locuințe proprietate personala, conform Anexei nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare. /                                  .,   :

Art 3. (tj. Aproba repartizarea loturilor de teren menționate la art. 1, persoanelor imLeptatîic, corespunzător listei prevăzute ia art. 2. cu respectarea ordinii de prioritate stabilita prin aceasta.■/                                         -un.

(2). Împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze corilițfcțcle. comodat, cu respectarea, la data încheierii acestora, a prevederilor ari. 3(1) ht brSțj '«O <1)din Legeanr. 15/2003 eu modificările st completările ulterioare.                 -m'

Ari. 4. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu vă duce la îndep ;.M prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.32.

Ghighiului lot. G 54

298 mp.

.....B

33.

Ghighiului tot G 55

300 mo.

.1............. Ai

L' 34.

Gtogiiiului lot. G 56

298 mp.

:       3.5

Ghighiului tot. G 58

•:   295 mp.

36:

Ghighiului lot. G 59

292 mo.

. I

.    37.

Ghighiuhii lot G 61

259mp.

1

1 ■     38;

-. Ghighiului tot. G 63

.....29231 mp;

.....d

■      39.

. Ghighiului tot-G 64

295 mp.

.40,

Ghighiului: lot. G 65

■ 295mp.

i . 41.

Ghighiufui’fotG 66

299mp.

i 42.

Ghighiului lot. G 68    I        284 mp.

f 43-

Ghighiului tot. G 69    |        265 mp.

■ . -

44.

Ghighiului tot. G 70

294 mp. .

. i

45.

Ghighiului tot G 71

292 mp..

!     46.

GbSphiuluî tot G 72

299 rnp.

L ... -.            ■ d - d

.    47,.

Ghighiului Iot G 73

294,16 mp.       <■ .             ........ 1

48.

Ghiuhfuîai iot G .74

284.58 mp.

.. 1

49.

Girîghiului lot G 75 .

244,30 mp,

50.

Ghighiului iot G 76

292,85 mp.

.

1 - 5E

Ghighiului lot G 77

297,70 mu.

52.

Ghighiului tot. G78

.    296,76mp. .. ...

■   53.

Ghighiului tot G 79

295,68 mp.

54.

Ghighiului tot. G 80

293,88 mp.

55.

. Ghighiului tot. G 81

281 04. mp.

i 56.

Ghighiului lot. G 82    |      288,50 mp.

i     57.

Ghighiului Iot. <3 83

298,88 mp..

1     58.

. Ghighiului tot G 87 , .

298,85 mi: .

59.

Ghighiului tot. G 88

298,48 ,mpi

60.

Ghighiului lot G 89

292,56 mp.

61,

Ghighiului lot G 90

. 29932 mp, .

_

62.

Ghiehiului lot. G 91

294,28 rhn.

.61

Ghirhiutui tot G 96

29932 mp.

64.

Ghiâh i uliii lot G 97

298.92 mp.

__i

65.

Ghighiului tot. G 98

299,37 mp.

i 66.

Ghighiului tot G 99

296.53 mp.

.. 1Teren intravilan de vanzare, z București, 400 mp

25.000 EUR


© OFERTA; MSH371LFH


CaracteristiciLocalizare
Suprafața teren:

400 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

10,35 m

Construcție pe teren:

DA

Nr Fronturi:

1

Suprafața canstraha:

50.02 mp

Tip terer=:

Construcții


Utilitati


Utilitati: Apa, Gaz, Curent. Utilitati pe teren

Alte informații


Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea,

Acces auto. Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate. Iluminat stradal


Taxe notariate


VaifiiSKe preț imobil in Ier. 113 A95/B Lei


Total taxe notariale:


Vezi detaliat


1.902,36 Lei


Acest site folosește cocldes. Navigând in com'nuare, acceptați modul în care utilizam conkleurtle. Mai multe defel I

https://www.marshall-imobiliare.ro/teren-intravilan-de-vanzare-zona-b-dul-bucuresti-400-mp-msh3711lh


1/1


Anunțuri imobHîare particulari


Aîfauga anunț


Contact


Alege locuința

Vanzare • Inchirere


Anun&n imabTara » iHobifere Prahova s» Imobăsira Pfeîess Lîwhfere Barata BucijesO * V.wzn T-


Teren                       ▼ ;

Prahova                     ▼ ;

Preț Mtn:     Preț Max:

r____________$ (~ / " je
Anunțuri Imobiliare

Arad

Argeș

Bacau

Bihor

Bistrița Nasaud

Botoșani

Braib

Brașov

București

Buzău

Călărași

Caras Severin

□uj

Constanta

Covasna

Dambovîta

Dolj

Galați

Giurgiu

Gcrj

Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași


Vanzare Teren Bariera București Ploiești. 39000 €
Telefon:


39003 €

593 m2

Q733&3475


Db vanzare 1 teren 4- casa batraneasca , suprafața casa 88m2 , suprafața teren 590m2 ,apa , gaze, curent, canal, toate funcționale , etabulare si cadastru făcute! deschidere 22m2, lungime 27m2 I statîe rtp ta SOm , terenul se afla in bariera bucurești.


! «?Htirezro

: ANUNȚURI IMOBILIARE
Apartament . 1“ Septembrie

6Sd C/1UH3
Cemenit

&®ntirt

CMitoșu

• Map


Anunțuri imobiliare similareînchiriere Apartament 3 camere Bariera București Ploiești, Prahova                             248 C

tata 23 Iute 24)17

Proprietar - închiriez apartament cu 3 camere închiriez apartament in vila zona bariera bucurești .suprafața utila 75 metri patraBain constroctre -2008, ia parter,3 camere .decomandat,centrate...                            veă detaliiînchiriere Apartament 2 camere Bariera București Ploiești, Prahova                             250 €

tea 23 Mr 21117

Persoana fizica (proprietar) închiriez doar pe termen lung apartament cu 2camere comfortl decomandat in zona de sud bariera bucurești (vizavi de IkefJ 'mai) apartamentul se afla la situat Ia...                                 vesi detalii


http://www.multecase.ro/vanzare-tererr-bariera-bucuresi>-ploiestî-prahova_î12156374


1/4


stepinoen

REAL ESTATE FINDER


• Utilitati: Apa, Canalizare, Curent, Gaz

■ Distanta utilitati: Pe Teren

Alte informații

Refinder Ploiești va propune vanzare teren B-dul București - Complexul Orient, Ploiești, in suprafața de 366 mp, avand deschiderea stradala de 26 ml la 1 front/uri. Terenul se afla situat in UTR si are următorii indicatori urbanistici: POT 40%, CUT 1.5 , regim de inaltime P+l-2. Recomandam acest teren pentru construirea unui imobil rezidențial / Office / comercial, cu o amprenta maxima de 150 mp si suprafața totala de maxim 450mp. Ca si localizare, terenul se afla in situat in in zona B-dul București in apropiere de Complexul Orient.Pretul este de 25000 Euro negociabil . Id intern; REF370207063.

Alte poze


Contact:

Mihai Paraschiv

Telefon:

0729219900

Email:

mihai.paraschiv@recity.ro

Refinder

http://www.refinder.ro/fipareste1 _asp?td=7062&lid-1

1/1’R!


ari ase;


Preturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

60 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

100 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

150 lei7 mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

200 lei i mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construit* amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa înmulții cu 100 lei / mp

5000 lei

in prețul acesta intra:

Demolarea acoperișului, al tavanului, preretilor, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitări sa ne contactați.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

 • 4 Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

Telefon: C724.916.059

 • 5 Email: cc .


CSConstruct este o Urma ce activeaza in domeniu! construcțiilor civile cat si in cel a! construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.

1/2


http://www.csconstruct.ro/preturi-demolari-case/

Date referitoare Ia teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

276

36

A495/59

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<" (m)

1

2

13.52

_ 2

3

20.432

3

4

13.522

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


7r.       - T&AnS _> 2017 \

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA.^

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești H             / / */

---------------------------------------------------------- ------------------------------.


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:54473


TEREN Intravilan                                                              Nr. cadastral vechi:8819/74

Adresa: Loc. Ploiești, StrSirna, Nr. 74,Jud. Prahova

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

127045

276

Teren împrejmuit; Construcția CI inscrisa in CF 127045-C1,


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

33781 / 19/05/2008

Act Dezmembrare nr. 1560, din 16/05/2008 emis de NP MINEA OCTAVIAN;

BO

Se înființează cartea funciara nr. 54473 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești , care cuprinde imobilul cu numărul cadastral descris ia PI/A+1, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 8819 din cartea funciara nr. 6718 a aceleiași unitati administrativ teritoriale., dobândit prin fara titlu

Al

-

Hotarare nr. 254 emis de CONS LOCAL PLOIEȘTI;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI

72161 / 24/10/2008

Cerere nr. 72161, din 24/10/2008 emis de OCPI PH;

82

se indreapta eroarea materiala strecurata in cuprinsul prezentei cârti funciare in sensul ca adresa corecta a imobilului este Ploiești str. Ghighiuiui, nr. 2, T 36, A, 495/59

Al

38393 / 08/07/2010

Certificat nr. 303791, din 04/06/2010 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

B3 se noteaza schimbarea adresei poștale din strada Ghighiuiui nr. 2 in strada Sima nr. 74

Al
3588 / 21/03/2017

Met Administrativ nr. 105972, din 14/11/2016 emis de OCPI PRAHOVA; Act Administrativ nr 143695, din 21/11/2016 emis de PRIMĂRIA MUN.PLOIEȘTI;

B4

se noteaza actualizarea informațiilor cadastrale conform documentației tehnice avizate in sensul ca se schimba categoria de folosința a terenului din „arabil" in „curți construcții”

Al


•fi


C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmerr.bramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

38393 / 08/07/2010

Alte Acte nr. 11678, din 12/05/2010 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI (certificat nr.303791/04 06.2010 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI );

se noteaza contractul de comodat nr. 11678/12.05.2010 încheiat intre

CI Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si Petcu ( fosta Buzea ) Madalina Rozalia

AlCarte Funciară Nr. 127045 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

<“ (m)

Z .X®

4

1

20.416

#** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât


A

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară origina birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelo care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.449158/27-06-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Asistent Req

tetrator,

28-06-2017

SORINA OANA l

1NGUREANU

Data eliberării.

/ /

(parafa ȘiseQ

nnatutaLPi —-

2 g. IM MV

is X ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 11.10.2017


r*

hr-J

fi


Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan,Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdap^ - ■.....

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARE

1. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei pentriti aplicarea Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 întocmit: S.C.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

i.................     ..

Precizări

Danescu Ștefan

C

T

Ț        q

â .        /          < , f)

Stanciu Marilena

■■ / r         dlf r

Vîscan Robert

\

J_

Dragulea Sanda

n

Mateescu Marius

v

V—

\

Văduvă Sorin

z

\

\

Hodorog Bogdan

\

J

Rezultat

L

t±z

!

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

l.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.67/04.05.2005a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor terenuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, referitor la suprafețele de teren situate in Ploiești, str. Energiei, nr. 8A si str. Energiei, nr. 8B.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

\

/ ■ k /     / X7

Stanciu Marilena

Z

\

Vîscan Robert

\

Dragulea Sanda

\

Mateescu Marius

- -1

X ■

Văduvă Sorin

\

\

Hodorog Bogdan

\

Rezultat

0

T


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Stanciu Marilena-

Vîscan Robert

Dragulea Sanda

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Țmjsm, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 05.10.2016

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu .

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSII AL MUNICIPII LUI PLOIEȘTI

CAP.I. - SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

l.Proiect de hotarare privind preluarea din administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a imobilului situat in Ploiești, str.Postei nr.6

Prin adresa nr.10589/28.09.2016 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ne face cunoscut faptul ca incepand cu data 01.10.2016 serviciile care isi desfasoara activitatea in imobilul din Ploiești, str.Postei nr.6, se vor muta in clădirea situata in Piața Eroilor nr.l A.

Ca atare, instituția menționata mai sus a solicitat efectuarea demersurilor necesare in vederea predării imobilului situat in Ploiești, str.Postei nr.6 către Municipiul Ploiești.

Menționam faptul ca, imobilul situat in Ploiești, str.Postei nr.6 face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si a fost transmis in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, potrivit Hotărârii nr.70/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, iar in baza Hotărârii nr.43/2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost incheiat contractul de administrare nr.4654/2007.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

\

Vîscan Robert

r\

/ aC

Dragulea Sanda

xz

\

..S                ....... .

Mateescu Marius

A

\

• a

Văduvă Sorin

r'

". A

A

........................................

Hodorog Bogdan

| Danescu Ștefan

l          A»«-

Stanciu Marilena

’      y84;' - -h

Vîscan Robert

1                    L £(

Dragulea Sanda

i               Soi Oft-

Mateescu Marius

—t    Wr.

Văduvă Sorin

i                                         ’A< r’f-'.is "mW-

Hodorog Bogdan


CAPITOLUL VI - DIVERSE

J                    >Tt-— r rj-          - ff-- ,-,- '•

^ZZX

_. Z-Xl2_ “•■*-•„- ■

L


□ - >,

-tbw- tf«ftrwîrrJ

y            _,: _. •’. .. Jg ’

Ț2&Z E 4 * -f-^e uf®

- 4tz

X , 4 Of


___4 e7A/#â~ ______


___^^£.^..0,                z___

') ■ *                 —[        ,■--- Qxr^S.N>^ J^L___________________________CXsi'^

’ --


-■


-.Cjotx


—-------—-------------------f

X^o xJe.țXk_.__

-iZr? .

.^cXaCS-Gs a-_jL'kkC\o,VO'Vo\___j^CKgiTtC.\(, ” f   tewj____

\—4r---------- L— —-—— --------

.           — ^^^Foci ._____________________


CA/Xr-îj. JS. .jr-


ft
Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri: \         /"

Danescu Ștefan

o ț

Stanciu Marilena^Jp^

Vîscan Roberf \■ V

Dragulea Sandă^A^^ ”'\

v A

Mateescu Marius3$.. iDrept.ro /go3i 22 44122

Forma aplicabila pentru 'Legea 163/2006' la data 11 octombrie 2017, vala


LEGE nr. 163 din 15 mai 2006 pentru completarea Ljg 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea


unei locuințe proprietate personală

>(la data 18-mai-2006 actul a fost promulgata de Decretul 695/2006 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.

L. Articol unic

1. După articolul 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 61, cu următorul cuprins:

"Art. 61

După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local."

_****_

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 18 mai 2006

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00092860-2006-05-18&DisplayDate=... 11.10.2017

LEGEA NR. 215/2001

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile consiliului local

Art. 36

(l)Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

c)atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

A

(5)In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: b)hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;