Hotărârea nr. 359/2017

Hotãrârea nr. 359 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 359

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 147/06.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 20.09.2017;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr. 225/1999 privind însușirea,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești 267/06.08.2015 privind includerea sistemului de iluminat public în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul art.36, alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor elemente componente ale sistemului de iluminat public, identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr.l din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării poziției nr. 96 din Anexa K cu denumirea „Sistemul de iluminat public” conform Anexei menționate la art. 1.

A.

Art. 4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Regia Autonoma de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Contrasemnează,SECRETAR, Laurentiu D1TU
TABEL CUPRINZÂND ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC - ANSAMBLUL „ MARASESTI - CENTURA, RAFINORILOR, ARMAȘI 42, MIHAI BRAVU, POSADA” CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NR.

CRT.

CODUL

DE

CLASIFICARE

NR.

INV.

DENUMIREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE ANSAMBLULUI

„ MARASESTI - CENTURA, RAFINORILOR, ARMAȘI 42, MIHAI BRAVU, POSADA” CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC IN

DOMENIUL PRIVAT - VALOARE

VALOARE

1.7.1.2

78

8 bucăți stâlpi din beton tip 10001

3872,24 lei fara TVA(4607,96 lei cu TVA)

4 bucăți stâlpi din beton tip 10005

3967 lei fara TVA (4720,73 lei cu TVA)

10 m cablu subteran tip ACYABY 3*50-25

500,82 lei fara TVA (595,98 lei cu TVA)

35 m cablu cablu subteran tip ACYABY 3*50-16

1603,78 lei fara TVA (1908,50 lei cu TVA)

909 m cablu aeriantip TYIR 35 mm

13826,87 lei fara TVA(16453 lei cu TVA)

1 punct de aprindere PA

1 bucata cutie de distrtibutie CD 2 circuite

6141,12 lei fara TVA (7307,93 lei cu TVA)

1123,67 lei fara TVA (133^17 1<-qu>A)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU NR. /M^/O6 /O


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente sistemului de iluminat public fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267 din 06 august 2015 privind includerea sistemului de iluminat public in ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Conform prevederilor articolului nr. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești menționata mai sus s-a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind insusirea ,,Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu Anexa K avand denumirea „Sistem de iluminat public”.

Prin adresa nr. 4037/2017 înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 13502/2017, Regia Autonoma de Servicii Publice a transmis procesul-verbal de constatare nr. 1/14.06.2017 referitor la obiectivul de investiții Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata București - Brașov).

Prin aceeași adresa, Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat faptul ca înainte de efectuarea lucrărilor la obiectivul menționat mai sus existau următoarele elemente componente ale ansamblului:

 • •  22 bucăți corpuri de iluminat public tip IEP 2/21 -150 W;

 • •  22 bucăți console prelungire trafic greu tip TG1 -202015;

 • •  10 m cablu subteran tip ACYABY 3*50-25;

 • • 3 5 m cablu cablu subteran tip ACYAB Y 3*50-16;

 • • 909 m cablu aeriantip TYIR 35 mm;


 • •  1 punct de aprindere PA;

 • •  1 bucata cutie de distrtibutie CD 2 circuite;

 • •  8 bucăți stâlpi din beton tip 10001;

 • •  4 bucăți stâlpi din beton tip 10005.

- Pentru efectuarea lucrărilor din zona menționata

demontate următoarele elemente componente:

 • •  17 bucăți corpuri de iluminat public tip IEP 2/21-1500W;

 • •  17 bucăți console prelungire trafic greu tip TG1 -202015;

 • •  8 bucăți stâlpi din beton tip 10001;

® 4 bucăți stâlpi din beton tip 10005.

 • • 10 m cablu subteran tip ACYABY 3*50-25;

 • • 35 m cablu cablu subteran tip ACYABY 3*50-16;

 • • 909 m cablu aerian tip TYIR 35 mm;

 • •  1 punct de aprindere PA;

 • •  1 bucata cutie de distribuție CD 2 circuite;

Ulterior, prin adresa nr. 13502/29.06.2017, Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri a solicitat lămuriri Regiei Autonome de Servicii Publice referitoare la poziția la care se regăsesc elementele componente menționate mai sus, si anume denumirea ansamblului care figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”. De asemenea, au fost solicitate lămuriri cu privire la elementele componente care pot fi refolosite precum si valoarea acestora.

Prin adresa nr. 4260/03.07.2017 Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat faptul ca elementele componente ale sistemului de iluminat public fac parte din ansamblul „ Marasesti - centura, Rafinorilor, Armași 42, Mihai Bravu, Posada”. Totodată, prin aceeași adresa a comunicat care sunt componentele aferente sistemului de iluminat public care pot fi refolosite, precum si cele care nu se mai pot folosi.

Dintre elementele componente care pot fi refolosite sunt:

 • •  17 bucăți corpuri de iluminat public tip IEP 2/21-150W;

 • •  17 bucăți console prelungire trafic greu tip TG 1 -202015

Dintre elementele componente care nu mai pot fi folosite sunt:

 • •  8 bucăți stâlpi din beton tip 10001;

 • •  4 bucăți stâlpi din beton tip 10005.

 • • 10 m cablu subteran tip ACYABY 3*50-25;

 • • 35 m cablu cablu subteran tip ACYABY 3*50-16;

 • • 909 m cablu aerian tip TYIR 35 mm;

 • •  1 punct de aprindere PA;

 • •  1 bucata cutie de distribuție CD 2 circuite;

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de^Xiuvem' nr.-; 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din fi-iiiCțiune; casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul publidyaF ștâtului^al^ unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din functiun^::in?/ye<dereâ^ valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domenttilSprUgj^/âl localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești», potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 13.09.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florip-Tabîrcă

Sef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Serviciul Juridic - Contencios, Contracte Șef Serviciu,

Direcția Economic Director Executiv, Viorel BosfiiiăAnabell Olimpia Măntoin

I O"

întocmit: /] Holban Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


■ I . A' M»-    . T

■' x"*'' " ‘ f ?

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean iar domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin adresa nr. 4037/2017 înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 13502/2017, Regia Autonoma de Servicii Publice a transmis procesul-verbal de constatare nr. 1/14.06.2017 referitor la obiectivul de investiții Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata București - Brașov).

Prin aceeași adresa, Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat faptul ca inainte de efectuarea lucrărilor la obiectivul menționat mai sus existau unele elemente componente ale sistemului de iluminat public care au fost demontate pentru buna desfășurare a lucrărilor. Dintre elementele demontate s-a constatat faptul ca unele elemente nu mai pot fi folosite iar altele se pot refolosi.

Prin adresa nr. 13502/29.06.2017 Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri a solicitat Regiei Autonome de Servicii Publice sa comunice cu exactitate din care ansamblu fac parte componentele demontate care pot fi refolosite si cele care nu mai pot fi folosite, precum si valoarea acestora, avand in vedere ca in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” figurează mai multe poziții referitoare la sistemul de iluminat public existent pe str. Marasesti.

La data de 03.07.2017 prin adresa nr. 4260/03.07.2017 înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 13502/03.07.2017, Regia Autonoma de Servicii Publice a comunicat faptul ca elementele componente dezafectate fac parte din proiectul nr. 1601/22.07.2005, Pv recepție nr. 96/2007 - Reabilitarea Instalației de iluminat Public Parc Buna Vestire, sos. Mihai Bravu, str. Armași nr. 42, str. Marasesti (pana la centura), str. Posada si str. Rafinorilor.

Totodată, prin aceeași adresa a fost comunicat numărul elementelor componente dezafectate care pot fi refolosite precum si cele care nu mai pot fi refolosite.

V,_______________ V %

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvdrri/riiî^l \ 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare v și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al stăh^hi/^iy^ unităților administrațiv-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in \vede^ă;^^y?' valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privWț^f^ localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de iluminat public, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora


PREȘEDINTE Ștefan Dănesch


SECRETAR,

Marjlerika Sțanciu


Data: ^0


25 Sep 20i7 1 1 ; 2g


DIRECȚIA PATRIMONIUAdresa: Plata Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon; +4 0244-541071

Fax:

E-mal:

Web.


♦4 0244-513470


www.rasp.ro


Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciu Inventariere si Evidenta Bunuri


oudpw

[ / In atentia : D-nei Sef Serviciu Gabriela Mindrutlu

Referitor ; dezafectare componente S.I.P. Str.Marasesti-3 07-W


Urmare adresei dumneavoastră nr.4260/2017 înregistrata !a R.A.S.P. Ploiești prin care solicitați lămuriri cu privire la dezafectarea unor componente aferente sistemului de iluminat public pe str. Marasesti va comunicam următoarele:

Componentele dezafectate fac parte din proiectul nr. 1601/22.07.2005, PV Recepție nr.96/2007 - Reabilitarea Instalației de Iluminat Public Parc Buna Vestire, Sos. Mlhai Bravu, Str. Armași nr.42, Str. Marasesti, Str. Marasesti (pana la centura) Str, Posada si Str. Rafinorilor

Componentele S.I.P. care pot fi refolosite sunt:

 • -  17 buc. corpuri de iluminat public tip IEP 2/21-150W in valoare de 23422,77 lei fara TVA, 27873,09 lei cu TVA (la cota de TVA 19%);

 • -  17 buc. console prelungire trafic greu tip TG1-202015 in valoare de 4585,41 iei fara TVA, 5456,63 lei cu TVA (la cota de TVA 19%);

Componentele S.I.P. care nu se mai pot folosi sunt:

 • -  8 buc. stâlpi din beton tip 10001 in valoare de 3872,24 lei fara TVA, 4607,96 lei ci TVA (ia cota de 19%);

 • -  4 buc. stâlpi din beton tip 10005 in valoare de 3967 lei fara TVA, 4720,73 lei cu TVZ (la cota de 19%);

- ÎO m cablu subteran tip ACYABY 3x50-25 in valoare de 500,82 lei fara TVA, 595,9! lei cu TVA (la cota de 19%);

 • -  35 m cablu subteran tip ACYABY 3x50-16 in valoare de1603,78 lei fara TVA, 1908,5* lei cu TVA (la cota de 19%);

 • -  909 m cablu aerian tip TYIR 35mm in valoare de 13826,87 lei fara TVA, 16453 lei c TVA (la cota de 19%);

 • -  1 punct de aprindere PA in valoare de 6141,12 lei fara TVA, 7307,93 lei cu TVA (I cota de 19%);

 • -  1 buc. cutie de distribuție CD 2 circuite in valoare de 1T23,67 iei fara TVA, 1337,17L cu TVA (la cota de 19%).

Cu stimă,

DIRECTOIjțf ing.Vasilel "  “ dj /


B.I.P. nr. 272/03.072017

Cod F-13-04'3/3

Sef Birou Iluminat Public,