Hotărârea nr. 357/2017

Hotãrârea nr. 357 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul GEORGESCU ALIN ANDREI

ROMÂNIA

iVSZAT P

li                                          •

tiTATE


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 357


privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul GEORGESCU ALIN ANDREI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Sanda Dragulea, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion-Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 14878/20.10.2017 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 20.10.2017;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 30.10.2017;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr.14878/20.10.2017, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 14878/2017 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Georgescu Alin Andrei, în vederea achitării costurilor tratamentului medical.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-N culae BOTEZ

Contrasemnează,1 n.'-

EXPUNERE DE MOTIVE            .1 S

v>cc--         .*_■■

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice situație de extremă dificultate - domnul GEORGESCU ALIN ANDREA-L^^

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Georgescu Marius Cristian, cu domiciliul în Ploiești, str. Calarasi nr. 4, bl. 156A, ap. 15, solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile tratamentului medical pentru fiul sau, Georgescu Alin Andrei.

Conform actelor medicale anexate, domnul Georgescu Alin Andrei este diagnosticat cu leucemie acua limfoblastica. A efectuat tratament chimioterapeutic insa, avand in vedere evoluția nefavorabila, pacientul a fost pus pe lista de transplant medular. De asemenea, din referatul medical prezentat a rezultat ca, avand in vedere experiența limitata a medicilor din cadrul Institutului Clinic Fundeni in astfel de cazuri, s-a recomandat o a doua opinie, eventual tratament intr-o clinica in străinătate.

Familia a contactat reprezentantul in Romania al Spitalul Esteworld din Turcia, iar din corespondenta purtata a rezultat un cost al transplantului de minim 119000 Euro.

Conform adeverinței nr. 2019/2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova, transplantul medular de care are nevoie domnul Georgescu Alin Andrei nu se decontează din fondul național unic de asigurări sociale de sanatate.

Veniturile familiei se compun din salariile soților Marius Cristian si Tania Mihaela

ÎNREGISTRARE

s/"

§ $ / < la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă


RAPORT DE SPECIALITATE

/coi ,

bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflățe^^^o^ în situație de extremă dificultate - domnul GEORGESCU ALIN ANDREI

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Georgescu Alin Andrei, în vederea achitării costurilor tratamentului medical.

Conform actelor medicale anexate, domnul Georgescu Alin Andrei este diagnosticat cu leucemie acua limfoblastica. A efectuat tratament chimioterapeutic insa, avand in vedere evoluția nefavorabila, pacientul a fost pus pe lista de transplant medular. De asemenea, din referatul medical prezentat a rezultat ca, avand in vedere experiența limitata a medicilor din cadrul Institutului Clinic Fundeni in astfel de cazuri, s-a recomandat o a doua opinie, eventual tratament intr-o clinica in străinătate.

Familia a contactat reprezentantul in Romania al Spitalul Esteworld din Turcia, iar din corespondenta purtata a rezultat un cost al transplantului de minim 119000 Euro.

Conform adeverinței nr. 2019/2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova, transplantul medular de care are nevoie domnul Georgescu Alin Andrei nu se decontează din fondul național unic de asigurări sociale de sanatate.

Veniturile familiei se compun din salariile soților Marius Cristian si Tania Mihaela Georgescu, in cuantum lunar de aprox. 4800 lei, respectiv 2900 lei.

Domnul Georgescu Marius Cristian a solicitat un ajutor financiar pentru acoperirea costurilor tratamentului fiului sau Georgescu Alin Andrei, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 14878/20.10.2017. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr. 14878/2017 fiind anexată la prezenta hotărâre.

*                                                        •             • •                        •

In acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Georgescu Alin ApdSi^..

/ .

propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului/ Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.
Serviciul Protecția Persoanelor aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații c

Rahu&PTabirca
VIZAT,

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Achiziții Publice,

Director, Direcția