Hotărârea nr. 35/2017

Hotãrârea nr. 35 privind racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 35 privind racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești Ganea Mihai Cristian și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public Si Privat, Studii, Strategii si Prognoze din data de 15.02.2017;

Vazand Hotararea nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local privind transmiterea imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, adresa nr. CI6.2669/08.09.2016 inaintata de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. prin care isi exprima disponibilitatea de susținere integrala a costurilor racordării la rețeaua de termoficare a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA si adresa Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 6814/01.11.2016 prin care isi exprima punctul de vedere referitor la soluția de racordare a imobilului din Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA ca fiind soluția optima de incalzire/racire;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit.c; alin. 6, lit a, pct. 2; art. 115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA.

Art. 2 Finanțarea si suportarea costurilor aferente lucrărilor de racordare se vor face in mod exclusiv din resursele financiare proprii ale SC Veolia Energie SA

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE


-

la proiectul de hotărâre privind racordarea la SistemWâe'^lim^ntare

J I • J        T7'          • rr        •      /O A /^TTînr'X •  1 JfcrîȘ-'I               Â. v’ ' \


Centralizat cu Energie Termica (SACET) a im(^£uhii/|jțuat ftl Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A Ir

Potrivit prevederilor art.36, alin.l din Legea^                 privind

administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 27/30.01.2013, s-a aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, format din teren 5570 mp si clădire in regim de inaltime S+P+ 10E, imobil dobândit in baza contractului de sponsorizare nr.654/20.12.2012 incheiat intre S.C. OMV Petrom S.A.

si Municipiul Ploiești.

Ca urmare a Hotărârii nr. 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, a primit in administrare acest imobil. Prin aceasta calitate de administrator, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești asigura intretinerea si buna funcționare a tuturor echipamentelor aferente acestui imobil.

Astfel, referitor la sistemul destinat furnizării energiei termice, asigurat printr-o centrala termica proprie, Administrația Serviciilor Sociale Comunitaren Ploiești a sesizat o serie de factori, care daca nu vor fi imbunatatiti, in timp vor genera costuri mai ridicate ale energiei termice. Amintim in continuare cei mai importanți dintre acești factori:

 • -  durata de viata a cazanelor, calculata pentru o exploatare si intretinere foarte buna, este in general de 12-14 ani; ținând cont ca actualele echipamente ale centralei termice au deja 12 ani, acestea vor necesita in următorii ani diverse inlocuiri si reparații majore;

 • -  lipsa unei surse de rezerva pentru incalzirea imobilului in cazul apariției unei avarii importante a actualului sistem de furnizare a energiei termice;

 • -  producerea de emisii poluante ridicate;

 • -  prezintă riscuri mai mari in exploatare din cauza combustibililor utilizați (gaze naturale);

Tinandu-se cont de faptul ca Municipiul Ploiești beneficiază de cel mai performant sistem centralizat de incalzire, asa cum a fost recunoscut de autoritatile centrale si avand in vedere perspectivele evoluției tarifului la gaze naturale, s-a dovedit oportuna elaborarea unui studiu tehnico-economic de analiza comparativa a evoluției tuturor costurilor legate de furnizarea energiei termice a acestui imobil, pe o perioada de 10 ani, pentru cele doua variante si anume:

 • - varianta existenta, prin care agentul termic este furnizat cu ajutorul centralei termice proprii;

- varianta prin care alimentarea cu agent termic se va face din sistemului centralizat de termoficare prin montarea unui modul termic propriu, complet automatizat.

Prin acest studiu au fost puse clar in evidenta o serie de avantaje ale soluției de racordare la sistemul centralizat, dintre care enumerăm in continuare pe cele mai importante:                                                      fa

 • -  reducerea costurilor generate de producerea si distribuția energiei termice cu peste 40% fata de varianta utilizării centralei individuale pe gaz; , - a

 • -  cheltuieli de exploatare si intretinere mai reduse (costul de operare al centralei existente, suportat din bugetul local, este mai ridicat fata de soluția racordării la sistemul centralizat);

 • -  finanțarea de către Veolia Energie Prahova a lucrărilor de racordare;

 • -  posibilitatea montării modulului termic individual, proiectat si construit astfel incat sa se adapteze instalațiilor de încălzire existente din imobil (sistem de climatizare cu CTA, ventiloconvectoare si radiatoare), fara a implica modificări ale instalațiilor interioare existente;

 • -  asistenta tehnica specializata si calificata, in regim „24/24 ore’”;

 • -  timp redus de intervenție in caz de avarie;

 • -  garantarea performantelor (temperatura, presiune etc.);

 • -  fiabilitate si durata de viata foarte ridicata a echipamentelor;

 • -  garantarea continuității furnizării energiei termice in cazul apariției unei avarii in sistemul centralizat prin posibilitatea trecerii pe sistemul propriu de furnizare a energiei termice (utilizând propria centrala termica drept sursa de rezerva).

Referitor la acest studiu a fost ceruta si opinia Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, in calitate de operator economic specializat, care exprimandu-si punctul de vedere prin adresa nr. 6114/01.11.2016 a concluzionat ca soluția optima pentru incalzirea acestui imobil in discuție o reprezintă racordarea la Sistemul Centralizat de Termoficare (Sacet) al municipiului Ploiești.

Deasemenea S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. si-a manifestat disponibilitatea privind finanțarea din surse proprii a lucrărilor de racordare la sistemul centralizat, conform adresei nr. C16.2669/08.09.2016,

Urmare a celor precizate anterior cat si a celor prezentate in raportul de specialitate, este necesara si oportuna demararea tuturor procedurilor legale, legate de racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, ca atare, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ■ ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI'

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin Hotararea 415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a preluat activitatea de administrare a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA.

In prezent, energia termica necesara pentru incalzirea acestei clădiri este furnizata cu ajutorul unei centrale termice proprii. Tinandu-se cont de faptul ca Municipiul Ploiești beneficiază de cel mai performant sistem centralizat de incalzire, asa cum a fost recunoscut de autoritatile centrale si avand in vedere perspectivele evoluției tarifului la gaze naturale, s-a dovedit oportun elaborarea unui studiu tehnico-economic de analiza comparativa a evoluției tuturor costurilor legate de furnizarea energiei termice a acestui imobil, pe o perioada de 10 ani, pentru doua variante si anume:

 • - varianta existenta, prin care agentul termic este furnizat cu ajutorul centralei termice proprii;

 • - varianta prin care alimentarea cu agent termic se va face din sistemului centralizat de termoficare prin montarea unui modul termic propriu, complet automatizat.

Prin acest studiu au fost puse clar in evidenta o serie de avantaje ale soluției de racordare la sistemul centralizat, dintre care vom enumera in continuare pe cele mai importante:

 • -  reducerea costurilor generate de producerea si distribuția energiei termice cu peste 40% fata de varianta utilizării centralei individuale pe gaz;

 • -  cheltuieli de exploatare si intretinere mai reduse (costul de operare al centralei existente, suportat din bugetul local, este mai ridicat fata de soluția racordării la sistemul centralizat);

 • -  finanțarea de către Veolia Energie Prahova a lucrărilor de racordare;

 • -  posibilitatea montării modulului termic individual, proiectat si construit astfel incat sa se adapteze instalațiilor de incalzire existente din imobil (sistem de climatizare cu CTA, ventiloconvectoare si radiatoare), fara a implica modificări ale instalațiilor interioare existente;

asistenta tehnica specializata si calificata, in regim timp redus de intervenție in caz de avarie ;


garantarea performantelor (temperatura, presiune etc.i fiabilitate si durata de viata foarte ridicata a echipameK§îdr^.< v /z garantarea continuității furnizării energiei termice                    unei

avarii in sistemul centralizat prin posibilitatea trecerii pe sistemul propriu de furnizare a energiei termice (utilizând propria centrala termica drept sursa de rezerva).

Daca se va menține in continuare doar sistemul propriu de furnizare a energiei termice prin utilizarea centralei termice existente, acest fapt ar genera următoarele dezavantaje:

 • -  cheltuieli de exploatare si intretinere mai ridicate ținând cont de vechimea centralei termice (12 ani), care va necesita diverse inlocuiri majore si de asigurarea supravegherii permanente a acesteia cu personal calificat;

 • -  lipsa unei surse de rezerva, in cazul apariției unei avarii importante;

 • -  producerea de emisii poluante ridicate;

 • -  prezintă riscuri mai mari in exploatare din cauza combustibililor utilizați (gaze naturale);

 • -  randamente mai scăzute si greu controlabile;

 • -  durata de viata a cazanelor este mai scăzută (1'2-14 ani calculata pentru o exploatare si intretinere foarte bune);

Ținând cont de avantajele pe care acest sistem le oferă si avand in vedere perspectiva unui parteneriat pe termen lung, S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. isi exprima disponibilitatea de a susține in integralitate costurile racordării la rețeaua de termoficare a imobilului din Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA prin adresa nr. C16.2669/08.09.2016.

Deasemenea, in acest sens, a fost ceruta si opinia Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, in calitate de operator economic specializat, care exprimandu-si punctul de vedere prin adresa nr. 6114/01.11.2016 a concluzionat ca soluția optima pentru incalzirea acestui imobil in discuție o reprezintă racordarea la Sistemul Centralizat de Termoficare (Sacet) al municipiului Ploiești'

Avand in vedere cele prezentate mai sus si ținând cont de oportunitatea oferita de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. privind finanțarea din surse proprii a lucrărilor de racordare la sistemul centralizat, propunem implementarea acestei soluții, respectiv de racordare a imobilului la sistemul centralizat al municipiului Ploiești.

Urmare celor prezentate, avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

1/ **** v

ADMINISTRA TIA SER VICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

O.

SEF SERVICIU TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU CRISTIAN BĂLĂCIGENERALS ERVICIU

FINANCIAR CONTABILITATE FLORENTINA MANE

ISEF SERVICIU

JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA DANIEL


NA CHIVAAVIZAT


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE - CONTRACTE ROLANDaADRI E

CONSILIUL LOCAL Al/MUNICIPIULUI PLOIESU ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAR SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU PIAȚA EROILOR, NR.1A TEL/FAX! 0244-522724


f“Către


In atentia

lui Ploiești, mnului Primar al Municipiului Ploiești,

Referitor la imobilul situat in Piața Eroilor, nr. IA, pentru reducerea cheltuielilor generate'de furnizarea energiei termice, s-a dovedit oportuna racordarea acestei clădiri la sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Ploiești (a se vedea studiul elaborat in acest sens, atașat prezentei adrese), fapt confirmat si de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești prin adresa nr.6814/01.11.2016, anexata la prezenta adresa. Sintetizând concluziile studiului, printre principalele avantaje ale acestei racordări, se numără următoarele:


 • -  economii de energie termica, anual, in procent de aproximativ 40%;

 • -  funcționarea modulului termic va fi complet automatizata si nu va necesita personal autorizat pentru supraveghere;

 • -   cheltuieli de exploatare si întreținere reduse;

 • -   asistenta tehnica specializata si calificata, in regim „24/ 24 ore”

Menționam deasemenea ca toate costurile generate de execuția acestor lucrări de racordare vor fi suportate in întregime de S. C. Veolia Energie Prahova S.R.L.
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:


+4 0244-513670


E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:


www.ratsp.ro


Nr.înregistrare:                   ■*Către:

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE - PLOIEȘTI SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

In atenția :

Domnului Dan Ion Dinu - Director General

Domnului Cristian Bălăci - Sef Serviciu Tehnic, întreținere Patrimoniu

Ca urmare a adresei dvs. nr.l 1552/20.10.2016 , înregistrata la RASP Ploiești cu nr.6814/21.10.21 a vând in vedere :

studiul pus la dispoziție prin care costul racordării este suportat in totalitate de către operat serviciului centralizat de termoficare Veolia Energie Prahova S.R.L;

 • -   costul Gcal mai scăzut decât cel in varianta utilizării centralei individuale pe gaz ;

 • -   costul de operare al centralei existente, suportat din bugetul local, este mai ridicat fata de sol racordării la sistemul centralizat;

 • -  reglementările privind zonele unitare de incalzire

soluția optima de incalzire/racire a noului sediului al ASSC Ploiești o reprezintă racordarea la Siste Centralizat de Termoficare ( SACET ) al municipiului Ploiești.

Cu deosebită considerație,


Sef Birou încălzire Urbana

ing. MihaeJa.IONESCU

Nr. Inregistrare/evidenta: 285 / 31.10.2016

Cod F -13 ~ 03/3/0

CPMUWTABJE WMESȚJ, P-TA PBQILQRî NR, M ■» i

■■ a-X

RACORDARE SEDIU A.S.S.C., SITUAT IN PLOIEȘTI,

P-TA EROILOR, NR.1A, LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE

ÎNCĂLZIRE

- STUDIU -

ELABORATOR: S.C. VEOLIA ENERGIE S.R.L. PRAHOVA
at&nțh: fâriul Primar Aririan Bo&rs


Bd.Republicii nr*2,

Ploiești

Administrația ServicIUor Sociale Comunitare Pioiests ft? atontfa: D-kii Director DMu Dan

Str. Ghe.Gr. Cantacuzino nr.46

Ploiești

C 16,2763

Ploiești, 14.09.20'16

Stîmati Domni,

Referitor la propunerea înainta de Veolia Energie Prahova SRL prin adresa C16.2669/2016 privind finanțarea din surse proprii a lucrărilor de racordarea la sistemul centralizat al Municipiului Ploiești a imobilului din Piața Eroilor nr.1 A, revenim cu următoarele clarificări:

4- Soiul ia propusa implica montarea unui modul termic propriu racordai ia rețeaua termica primara, ce va fi proiectat si construit astfel incai sa se adapteze instalațiilor de încălzire existente din imobîi (sistem de              cu C >'A.

ventîfoconvectoare si i adialoare). Menționam ca aceasta solul ie nu implica modificări ale instalațiilor interioare existențe;

47 Modulul termic va asigura independenta totaia in furnizarea de energie termica pentru încălzire si va oferi posibilitatea luării deciziei proprii privind începerea si, respectiv, oprirea încălzirii (oferă posibilitatea încălzirii imobilului 8760 h/an, la alegere);

4- Totodată, modulul termic va asigura reglarea temperaturii agentului termic secundar de încălzire in funcție de temperatura exterioara si/sau temperatura de camera;

Principalele avantaje ale racordării la sistemul centralizat consta in:

economii de energie termica de peste 80 000 lei/an fara TVA, reprezentând un procent anual de peste 40 % din totalul cheltuielilor cu producerea energiei termice pentru încălzire;

in cazul racordării la rețeaua primara, comanda pornirii si opririi 'încălzirii este la latitudinea beneficiarului, independent de alti consumatori -> se elimina astfel disconfortul termi^ din perioadele tranzitorii de toamna/prîmavara (modul termic individual);

J soluția tehnica propusa pentru racordarea la rețeaua prim de modul termic cu funcționare complet automatizata, personalul autorizat pentru supraveghere. Totodată» exista si reglării de la distanta a parametrilor;


J nu risca sa li se întrerupă apa calda si încălzirea din cauza unor eventuale probieme in furnizarea gazelor naturale: centrala de producție de la Brazi funcționează pe baza de gaz si/sau păcură, deci nu este dependenta de un singur combustibil;

J beneficiază de servicii „după contor”: intervenție in max. 30 minute in caz de avarie, revizii anuale + diagnostic „la cald” pentru instalațiile termice ale imobilului, lucrări executate asupra acestora, etc.;

J beneficiază de consilierea Veoiia in rezolvarea problemelor tehnice ; beneficiază de confort termic optim ;

J au un furnizor de apa calda si căldură care se preocupa in permanenta de calitate si de protecția mediului înconjurător: Veoiia Energie Prahova a obtinut certificarea sistemului de management al calitatii cf. iSO 9001:2000 si a sistemului de management de mediu cf. ISO 14001:2004 din partea Lloyd’s Register Remania.

J furnizarea energiei termice se face in stransa corelație cu nivelul temperaturilor exterioare (senzor de temperatura exterioara);

J fiabilitate ridicata, cu efecte directe asupra continuității in furnizarea energiei termice;

J posibilitatea transmiterii datelor si monitorizării de la distanta - supraveghere continua prin dispecer de permanenta:

J cheltuieli de exploatare si întreținere reduse (echipamente majoritar statice, cu grad redus de risc);

J disponibilizarea/reducerea spatiilor ocupate cu sursele actuale (echipamente compacte);

J asistenta tehnica specializata si calificata, in regim „24 / 24 ore”;

J protecția mediului înconjurător (practic nu exista poluare);

J garantarea performantelor (temperatura, presiune...);

J garantarea continuității furnizării - gradul de continuitate realizat de Veoiia Energie Prahova a evoluat astfel:

Gradul de continuitate in furnizarea energiei termice către clienti

Realizat 2004

Realizat 2015

94,92%

99,6%

in speranța ca propunerea prezentata reprezintă o oportunitateS'peîSu^atinde^a obiectivelor dumneavoastră, așteptam cu interes răspunsul Dumneavoas^^ detaliilor necesare pentru implementarea soluției propuse.


Cu deosebită considerație,foafâMfia: M PsfâwtfMfain Mw

Bd.Republicii nr.2, Ploiești


Admteîsiira'ite Swricîillor Soctefe Coîw^ta® Pîofestl h        WiîJ D&actor Eterni

Str. Ghe.Gr. Cantacuzino nr.46

Ploiești

C16.2689

Ploiești, 08.09.2016

Ținând cont de faptul ca Municipiul Ploiești are Gel mal performant sistem centralizat de încălzire, asa cum a fost recunoscut de autoritatile centrale si de perspectivele privind evoluția tarifului ia gaze naturale, racordarea la sistemul centralizat de încălzire urbana a imobilului din Piața Eroilor nr.lA reprezintă cea mai buna soluție atat din punct de vedere al calitatii, siguranței si continuității serviciilor pe care le oferă, ci si in ceea ce privește costurile acestora.

Propunem ca soluție de reducere a costurilor cu energia termica, alimentarea cu energie termica din SACET al Muncipiului Ploiești, prin montarea unui modul termic propriu, racordat la rețeaua termica primara, asigurandu-se astfel independenta si continuitatea in furnizare energiei termice pentru încălzire.

5sn vsdteir® aiîaî avantaj®!® p® car® awsit sist®m 9® otesrri;

wrwi gsarcefnsrSaî p® tom îmg, Wdte Bawirgte Prahova tel exprima               ol® &

susții 5ra mtegjrallîtete cosSwM® rawnterâîi te rateau® de termoftesw & sscMyJ ÂSSC drm R©te8tS3 Rate Bro5a©r nr.H A, b vstoara <1® @74 430 teii tara TVA.

IPrMipatete avantaje ate racordairii te stetejwG centralizat cwwte b:

o economii de energie termica de peste 80 000 lei/an tara TVA, reprezentând un procent anual de peste 40 % din totalul cheltuielilor cu producerea energiei termice pentru încălzire;

9 soluția tehnica propusa pentru racordarea la rețeaua primara presupune utilizarea, de modul termic cu funcționare complet automatizata, fara a mai fi necesar personalul


autorizai pentru supraveghere si

ta exista posibilitatea monit


distanta a parametrilor;

a in cazul racordării la rețeaua primara, comanda pornirii si opririi încălzirii astârla7^^^' latitudinea beneficiarului, independent de alti consumatori -=> se elimina astfel disconfortuT'^^" termic din perioadele tranzitorii de toamna/primavara (modul termic individual);

a furnizarea energiei termice se face in strânse corelație cu nivelul temperaturilor exterioare (senzor de temperatura exterioara);

® fiabilitate ridicata, cu efecte directe asupra continuității in furnizarea energiei termice;

a posibilitatea transmiterii datelor si monitorizării de la distanta - supraveghere continua prin dispecer de permanenta;

a cheltuieli de exploatare si întreținere reduse (echipamente majoritar statice, cu grad redus de risc);

« disponîbilizarea/reducerea spatiilor ocupate cu sursele actuale (echipamente compacte);

® asistenta tehnica specializata si calificata, in regim „24 / 24 ore”;

3 proteciia mediului înconjurător (practic nu exista poluare);

soluția de racordare prevede utilizarea de conducte preizolate, cu fir de semnalizare, pozate pe pat de nisip, fara canal termic, armaturi de izolare, aerisire si drenaj.

Prezenta este o oferta indicativa, neangajanta, care va sta la baza negocierii contractului, vaiabila 30 de zile.

In speranța ca propunerea prezentata reprezintă o oportunitate pentru atingerea obiectivelor dumneavoastră, așteptam cu interes răspunsul Dumneavoastră in vederea stabilirii detaliilor necesare pentru implementarea soluției propuse.

Cu deosebită considerare,

M @aMsil ©tMgma,

VsoHa Energfe PmEwvs

Str. Gheorgh® Doja nr.154A Cod poștal 100046, Pioiești, Prahova

Nr. RC: J29/838/28.04.2004, Cod Înreaisîrare Fiscală: F:Q 16372312


ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

IN SISTEM CENTRALIZAT-

A IMOBILULUI DIN PLOIEȘTI PIAȚA EROILOR NR.1A
Socfeîaîoa VeoWa Enargle Prahova S.K.L                                       .....

. SiHtlIudacporiutîitote: ĂSlwsfrzxscu&i@r$3îsttulcatodfcfemcsu&alisă'.& fawbfâffultUtoPlato"1-^^.

?A;


_ _              _______/A? X ...

U

Veofia Energie Prahova isi manifesta disponibilitatea de a investi inațirperij^a cu energie termica pentru încălzire a imobilului deținui de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești in Piața Eroilor nr.1 A.

Alimentarea cu energie termica din Sistemul Centralizat de Termoficare (SACET) al Municipiului Ploiești a imobilului menționai se va face din rețeaua de agent termic primar din zona si cu montarea unui modul termic complet automatizat propriu.

In prezent clădirea din Ploiești Piața Eroilor nr.1A are sursa de alimetare cu energie termica doar pentru încălzire.

Pentru a alege Soluția cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic sunt analizate ceîe doua variante posibile:

 • 1. Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare (SACET) al Municipiului Ploiești, soluție care ținând cont de evoluția prețului la gaz reprezinte o oportunitate din punct de vedere tehnic, economic si financiar.

 • 2. Reabilitarea centralei termice existente unde datorita vechimii se impune înlocuirea cazaneîor existente cu unele similare, Aceasta soluție, in Ploiești, nereprenzenland cea mai viabila abordare datorita riscurilor, poluării si a costurilor mari date atat de evoluția prețului te gazete naturale prezentate in Memorandumului publicat de Guvernul Rcmaniei, cat si a costurilor mari rezultate din obligațiile legale (supraveghere permanenta, autorizare iSCIR si reglementari ANRE privind instalațiile de utilizare gaze naturale.

Menționam ca doar pentru prima soluție s-a luat in calcul si asigurarea de rezerva permanenta privind asigurarea furnizării de energie termica pentru încălzire.

Totodată soluția propusa de Veolia Energie Prahova este susținuta si de Directivele Parlamentului European si Consiliului Europei 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor si 2012/27/CE referitoare te promovarea Gogenerarii si a rețelelor de căldură locale propun un set complet de masuri in vederea instituirii unei noi politici energetice europene, menite sa combata schimbările climatice si sa stimuleze securitatea si competitivitatea sectorului energetic al UE.

Una dintre aceste masuri vizsaza imbunaîaîirea eficientei energetice cu 20% pana in 2020. In acest context, Romania a creat un cadru legislativ si instituțional adecvat pentru promovarea eficientei energetice, aliniat ia acquis-ui comunitar.

Sccfeiafcsa Veolla Eiiwgb Prahova S.K1.

Sfacflu efe oporâihta: jSf/iîMwfef® &.t oiwgfe i&wica In slsî^a c&fâaiteai 0 fiiwbMuiHf f’ifi Pteîa ^roftoi;te.


Âlinilndu-ne acestei politici, creșterea eficientei energetice prin ujțffelfe? oa sursa de producere, furnizare si distribuție a energiei termic®, aduc avantaje majore cum ar fi: minimizarea emisiilor de noxe, efectele la joasa înălțime si riscurile de incendiu din Municipiul Ploiești.


In același timp trebuie iuate in considerare si următoarele aspecte:

o Necesitatea asigurării alimentarii cu energie termica a imobilelor in condiții de calitate superioare ceior actuale (continuitate, calitate, eficienta economica, confort termic, siguranța, nivel de risc, etc.);

o Datele rezultate din studiile științifice publicate, care au făcut deja cunoscut faptul ca dispozitivele de încălzire alimentate cu gaz natural sunt potențial periculoasa

pentru viata si sanataîea oamenilor, animalelor si plantelor;

g Potențialul de risc ridicat al compușilor ce rezulta din arderea gazului natural ce conține radicali liberi implicați in toate procesele patologice, de la efectele genoîoxice la îmbătrânire, de la bolile cardiorespîratorii, digestive, endocrine,

neurologice la cancer;

Analiza economico-financiară pentru alegerea soluției optime de alimentare cu energie termica a imobilului detinut de Municipiul Ploiești in Piața Eroilor nr.lA (Tabele 1, 2 si 3) presupune parcurgerea următoarelor etape:

* Stabilirea costurilor de investiție ale proiectului, in ambele variante:

o Varianta 1 - cost invesîitionai estimat - 0 lei.

o Varianta 2 - cost investitionai estimat - 317 880 iei rara TVA

g Determinarea costurilor de exploatare, in ambele variante, cea cu GT pe gaz si cea Modui Termic alimentat din SACET;

o Cheltuieli anuale in configurația cu centrala termica pe gaz;

o Cheltuieli anuale in configurația cu modul termic racordat la SACET

© Agregarea costurilor în vederea stabilirii economiilor financiare viitoare;

® Stabilirea valorii actualizate, a ratei interne de rentabilitate si a duratei de

recuperare.

In realizarea analizei economico-financiare s-a luat In calcul o serie de ipoteze generale, după cum urmează:

<5 S-a stabilit o perioadă de studiu de 10 ani începând cu anul 20'i 6;

Socfourîoa VeoHa Encrgfe prahova SAL.

Studiu de oportun fcte: âlfaieftfare cl! energie termice In sistem centralizat a imobilului din Plate Eroilor) nr. 7.3

z^’ @ Wa-

Pentru evaluarea costurilor și economiilor proiectului a ^^anslder^iă^^ monedă de lucru RON;                                      :   "

Pentru actualizarea la momentul studiului și economiilor ^iito^r^ (considerate ca si venituri) s-a luat o rată de actualizare de 7%;     ' -0/

Analiza economico—financiară a fost realizată în prețuri curente, luându-se în considerare indecșii de inflație, de creștere a energiei electrice și termice

precum si a gazelor naturale, pentru acestea din urma luandu-se ca baza Memorandumul Semnat de Guvernul României cu FMI.

« Prețurile, valorile de investiție, cheltuielile utilizate în analiză nu conțin TVA; ® Durata de realizare a investiției; pentru realizarea investiției de racordare este necesara o perioda scurta, de max 120 de zile, fiind echivaianta cu

perioada de reabilitare a centralei termice pe gaz existente si iniocuirea cazacelor.

în acord cu practica curentă, criteriile economice utilizate în cadru! prezentei analize sunt:

 • 1, Vea^lturffile IN®t® Actualizate (VNA) - nu este cazul In cazul acestui proiect deoarece investiția est® 0 lei;

 • 2. Rata Internă de Rentabilitate (RIR) - nu este cazul In acestui proiect deoarece Investiția este 0 lei

3-. Timpul de Recuperare Brut (TRB) - nu este cazul In cadrul acestui proiect deoarece investiția este 0 Iei;

Socieîaiea Vsolla Energie Prahova S.R.I..

Sivdiu r!e oporftinlîa&; Alimentai cu enargle termica /» sistem c&rtratizsl a Imobilului (lin Ptersa Et'ollc^, nr. 'Li


Evoluție Comparativa Costuri toiie - sac l i

350,000 |--------------------

300,000 ’---------——, - ;

250,000 ■----------------------------

; e 200,000 j----■/•--------------------------------------------------------

; £ ! / ___________________________________________________-........

j 3150,000 j—~—^Z-------------------

; 100,000 !--

; !

2016   2017   2018   2019  2020   2021  2022   2023   2024   2025

/

Jng. Mîhai Gabrîeî Dogaru,

Vichy Tnga,

Project (toager

TABEL 1

Calcul Cheltuieli Soluția cu Centrala Termica pe gaz

201C

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Necesar energie termica

Gcal/an

37^1

74E

748

748

748

748

748

748

748

748

748

Eficienta Cazan

%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Gaze Naturale

Consum gaz aferent producerii en termice

MWh PCS/an

604

1,208

1,208

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

Preț actual gaze naturale (gr. B3)

Lel/MWh PCS

148.79

150.28

151.78

153.30

154.83

156.38

157.94

159.52

161.12

162.73

164.36

Cost total gaze naturale

Lel/an

89,870

181,537

183,353

164,610

166,256

167,919

169,598

171,294

173,007

174,737

176,484

Energie electrica

Consum energie electrica

kWh/Gcal

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Consum total energie electrica

kWh/an

3,740

14,960

14,960

14,960

14,960

14,960

14,960

14,960

14,960

14,960

14,960

Preț energie electrica

Lei/kWh

0.45

0.49

054

0.57

0.60

0.63

0.66

0.69

0.73

0.76

0.80

Cost total energie electrica

Lel/an

1,666

7,346

8,093

8,504

8,929

9,376

9,845

10,337

10,854

11,396

11,966

Cost apa tratata

Lei/on

500

525

551

579

608

638

670

704

739

776

814

Costuri exploatare

Personal

Fochistî

nr

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Salariu mediu per fochist

Lei/luna

2,000

2,100

2,205

2,315

2,431

2,553

2,680

2,814

2,955

3,103

3,258

Costuri salariale personal

Lei/an

12,000

50,400

52,920

55,566

58,344

61,262

64,325

67,541

70,918

74,464

78,187

Reautorizare personal iSORflSO lel/an/pers)

lei/fochist/an

150

158

165

174

182

191

201

211

222

233

244

Costuri totale reautorizare

Lei/an

300

315

331

347

365

383

402

422

443

465

489

Costuri totale cu personalul

Lel/an

12,300

50,715

53,251

55,913

58,709

61,644

64,727

67,963

71,361

74,929

78,676

Mentenanta

Contract service (2 cazane)

Lei/an

0

6,000

6,000

6,300

6,300

6,615

6,615

6,946

6,946

7,293

7,293

Reparații accidentale si consumabile

Lel/an

0

1000

1000

1050

1103

1158

1216

1276

1914

2872

4307

înlocuire echipamente principale (cazane, pompe, etc...) ia expirarea dur

Lel/an

0

0

0

0

0

0

0

o

O

0

o

Verificare instalație gaze 1 la 2 ani

Lei/an

0

1,100

1,100

1,100

1,100

1,155

1,155

1,1S5

1,155

1,213

1,213

Autorizare ISCiR cazane

Lei/an

0

800

340

882

926

972

1021

1072

1126

1182

1241

Revizie gaze 1 la 10 ani

Lel/an

0

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Verificare supape siguranța

Lei/an

0

500

525

551

579

608

638

670

704

739

776

Costuri totale mentenanta

Lei/an

0

9,450

9,515

9,933

10,057

10,558

10,695

11,169

11,894

13,348

14,880

investiția in cazan ptr PIF

Lei

51,000

317,800

Amortizare (10 Ani)

31780

31780

31780

31780

31780

31780

3.1780

Cheltuieli totale

.ei/an

155,336

249,573

254,769

271,319

276,339

281,915

287,314

293,246

299,635’

s306,966.

-31a;6bo''\

Cost Gcal

□cal

415

334

341

363

369

377

38^

392

,>40X

/^■r?'410

■ . W'

■\ r;

Rata inflației

. . I.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

V- -5%

/ '5%

\   .-5%


irig. Mihai Gabriei Dogaru,

Director Comercial

Z'7     /'     /' :

dzVichy Toga,

Project. Manager X


u •> -- TABEL2

Calcul Cheltuieli Soluție Racordare la SACET (modul termic + tronson rețea)

201C

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Necesar energie termica

Gcal/an

374

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

Preț energie termica din SACET

Lei/Gcal

222

222

228

228

23230

232.30

236.95

236.95

236.95

241.68

243-68

Cost total energie termica

Lei/an

83,065

165,131

170353

170,353

173,760

173,760

177,236

177,236

177,236

180,780

180,780

Energie electrica

Consum energie electrica

kWh/Gcaî

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Consum total energie electrica

kWh/an

2,244

8,976

8,976

8,976

8,976

8,976

8,976

8,976

8,976

8,976

8,976

Preț energie electrica

Lei/kWh

0.45

0.49

0.54

0.57

0.60

0.63

0.66

0.69

0.73

0.76

0.80

Cost total energie electrica

Lei/an

999

4,408

4,859

5,102

5,358

5,625

5,907

6,202

6,512

6,838

7,180

Cost apa tratata

Lei/an

0

0

O

0

O

0

0

0

0

0

0

Costuri exploatare

Personal

Fochisti

nr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salariu mediu per fochist

Lei/luna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri salariale personal

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reautorizare personal ISCIR

lel/fochist/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale reautorizare

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale cu personalul

Lel/on

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

Mentenanta

Contract service

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparații accidentale sl consumabile

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Înlocuire echipamente principale (cazane, pompe, etc_.) la expirarea duratei de funcționare

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

verificare instalație gaze 1 la z ani

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorizare ISCIR cazane

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revizie gaze 1 la 10 ani

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verificare supape siguranța

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale mentenonta

Lef/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investiție in Racordarea la Sistemul Centralizat

Lei

0

Amortizare (10 Ani)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..

Cheltuieli totale

ei/an

84,065

170,538

175,213

175,456

179,118

179,386

183,142

183,438

^87,560

Cost Gcal

Scai

225

228

234

235

239

240

245

245

2X*

Q \ 251

-xr-j

' «-TSlW

Rata inflației

5%

5%

5%|

5%

5%

5%

5%

-ci /5&

irig. Mihai Ga brie! Dogaru,

Director. Comercial/ ■

X' >


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA PENTRU BUGET FINANȚE,


CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind racordarea la Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET) a imobilului situat in Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA , aflat in administrarea Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


PREȘEDINTE,

Paul Alexandru Palas

SECRETAR,

Andreikiheorghe


Data: