Hotărârea nr. 349/2017

Hotãrârea nr. 349 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ – LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 349 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții și al Direcției Relații Internaționale, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3

 • - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B

 • - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor în care își desfășoară activitatea unităti de învățământ.

9                          S

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobată prin HCL 163/ 30 mai 2016,

 • -  Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin HCL nr. 346/31.10.2016,

 • -  HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020,

 • -  Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l: Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.I.B.

Art. 2: Se aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 1.283.168,04 Iei (inclusiv TVA) din care C+M este 842.457,16 Iei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 77.455,59 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art 5: Se împuternicește dl Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art.6: Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7: Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 2 octombrie 2017


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,, George-Sorid-Niculae BOTEZ


Contrasemnează, SECftETAR^ Laurenf u DITU


ETAR.


ANEXA NR 1 la HCL nr.^?../.^..-.^.-..4>.^


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI aferenți proiectului: “EFICIENTIZARE ENERGETICA -LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

 • 1. DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente $i identificarea necesităților .și a deficientelor

Proprietarul, Municipiul Ploiești, deține in proprietate conform HG 1359/27.12.2001 și HCL 49/24.03.2017, imobilul aflat la adresa: Aleea Deditel nr.4, Ploiești.

Imobilul este format din teren cu suprafața de 8621 mp si construcții:

CI- Spațiu învățământ - S+P+2E

C2- SALA DE SPORT, P+1E parțial

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea C2 construita pe parcela NC 137673 - Sala de sport.

Suprafața construita la sol este de 244 mp.

Suprafața construita desfasurata este de 303 mp.

In raport cu strategiile naționale si europene, pentru clădirea analizată s-au identificat următoarele deficiențe:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

 • •  clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.

 • •  clădirea nu este dotata cu scara exterioara de evacuare a etajelor, in caz de incendiu, conform PI 18-1999.

si următoarele necesitați:

• reducerea cheltuielilor mari din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii sălii de sport, clădire care nu este suficient izolata termic.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează sala de sport Sf Andrei.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Particula ritati ale amplasamentului:

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, pe Aleea Deditel nr. 4 Ploiești.

Suprafața terenului este de 8621 mp, suprafața construita la sol a imobilului analizat - sala de sport- este de 244 mp.

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează pe Aleea Deditel, alee carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

NV: grădiniță Raza de Soare;

NE: Aleea Deditel;

SE: NC 139114

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează pe Aleea Rasnovenilor, alee carosabila.

Clădirea nu se afla pe lista monumentelor istorice.


Descrierea investiției;

Lucrări de intervenție

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

Lucrări de intervenție

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,d0,- vata minerala bazaltica, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței deLucrări de intervenție

presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolație pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințele de securitate la incendiu se va realiza un gol de ușa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din profile de Al cu rupere de punte termica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei


Terasa necirculabilă se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si înlocuirea straturilor existente ale terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

 • •  aplicarea unei termoizolații din poliizocianurat in placi, cu fete caserate cu fibra de sticla, grosime termoizolație 14 cm; termoizolația va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolația aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atenție deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale.


 • •  aplicarea unei membrane in dublu strat; stratul va ii continuu, incluzând aticul; suprafața orizontala a aticului va fi protejata cu glaf din tabla galvanizata, cu panta min. 2% către terasa, securizat corespunzător.

 • •  după terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% spre interiorul terasei.

  Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului


  Sistem constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol


Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Eficientizarea consumului de energie electrica pentru iluminat a imobilului se va realiza prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED.

Se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

 • •  instalații de iluminat general cu LED;

 • •  instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea hidranților, pentru marcarea cailor de evacuare si pentru continuarea lucrului.

Tablouri electrice

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protecție la suprasarcina si scurtcircuit.

A

Întrerupătoarele automate vor fi prevăzute cu declanșatoare electronice cu gama extinsă de reglaj. Pe


Lucrări de intervenție

circuitele cu pericol sporit de electrocutare se protecții cu blocuri diferențiale.

Circuitele electrice

Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu de tip Cyy-f. Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenți vagabonzi etc.

Instalația de iluminat

Iluminatul interior este redimensionat având in vedere:

 • •  utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate,

 • •  distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos,

 • •  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța,

 • •  corelarea soluției luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.

Traseele electrice suplimentare aferente instalației de iluminat se executa cu cabluri de cupru de tip Cyy-f 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau

Lucrări de intervenție
indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrâr^ăw tabloul electric.                                      '

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate vor funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

In spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică pentru dormitoare se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute. Circuitul de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 5xl.5mmp.

Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru continuarea lucrului in camera stației de pompare pentru hidranți si camera ECS prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 120 minute si va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 4x1.5mmp.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal și se vor folosi concomitent.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Imobilul este echipat cu o instalație de paratrăsnet de tip rețea cu 8 coborâri. Nu se va interveni asupra acestei

—--------------

Lucrări de intervenție                                     w

<* P’tfOVA V

instalații decât in măsura in care lucrările de reabilitare a fațadei vor afecta elemente ale instalației. După montarea termosistemului aceste elemente se vor reface.

Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice

 • a)  Protecția prin deconectare automata

Se vor monta in tablou protecții pentru deconectarea automata ce asigura întreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenți de defect.

 • b)   Protecția prin legare la pamant

La priza de pamant a clădirii se vor racorda elementele metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru pentru toate echipamentele noi ce vor fi dispuse in clădire. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm.

La instalația de legare la pământ se vor conecta;

 • •  tabloul electric,

 • •  echipamentele de curenți slabi,

 • •  paturile de cabluri,

 • •  armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabi,

 • •  conductele metalice de apă, canalizare,

 • •  fațadele metalice,

 • •  toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție.

Pentru asigurarea continuității se utilizează sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări

O^ÂJV

A./ SSâ

|

Lucrări de intervenție                                        Vov < V

demontabile vor fi cele din cutiile de separație pendruu măsurarea prizei de pământ.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general.

Lucrări         de

eficientizare      a

consumului    de

energie electrica pentru iluminat

Pentru asigurarea încălzirea clădirii si din surse regenerabile se propune prevederea unui sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.

Sistemul va fi complet echipat si automatizat, echipat pompe de căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți, etc.

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15gr C, instalația va fi suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termoficare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatura exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda ale vanelor electrice.

Instalația de pompa de căldura.

Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute 4 sonde termice verticale, care se vor introduce in soi pana la adâncimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capăt de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul

Lucrări de intervenție                                            <■ -i         Xr

- t>< X?"

termic nu intra in contact cu solul si nu afcctează^^&’de'.v ’ apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămin distribuitor - colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3 m si inaltimea utila de 2m.

Capacitate de captare pentru foraje conform datelor de specialitate se considera cuprinsa intre 35 -65 watt/ m. In calculul de dimensionare s-a folosit valoarea de 50 Watt/m sondă termică, valoare apropiata de specificul zonei.

50 Watt/m x 100 ml = 5.0 kw/foraj

4 foraje x 5.0 kw = 20 kw - putere geotermala.

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor nou proiectate, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa ( 55 / 45 gr C).

Radiatoarele din holuri si sala vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: grupuri sanitare, vestiare, etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi

am?Sistem         de

producție energie termica din surse regenerabile


Lucrări de intervenție pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire se face de la de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea, iar cele fara ferestre exterioare vor fi prevăzute cu ventilație mecanica. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatile ușilor de acces in grupurile sanitare.

Sistemul fotovoltaic

Se va executa un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea, cu o putere de 2.65 Kw, iar energia neutiiizata va fi înmagazinata prin intermediul unui acumulator solar 48V/3KWh.

Sistemul va fi alcătuit din 10 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 3 KW. Acest sistem permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea, astfel încât, sistemul să funcționeze și ca un UPS, dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe terasa, pentru randament maxim, cu fata către sud la o înclinare de aproximativ 45 de grade. Panourile se vor fixa pe o structura ușoara si vor fi legate la centura de echipotentializare.

Lucrări de intervenție


Sistem         de

producție energie electrica din surse regenerabile


Terasa necirculabilă se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si înlocuirea straturilor existente ale terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

 • •  aplicarea unei termoizolații din poliizocianurat in placi, cu fete caserate cu fibra de sticla, grosime termoizolație 14 cm; termoizolația va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolația aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atenție deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale.

 • •  aplicarea unei membrane in dublu strat; stratul va fi continuu, incluzând aticul; suprafața orizontala a aticului va fi protejata cu glaf din tabla galvanizata, cu panta min. 2% către terasa, securizat corespunzător.

 • •  după terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% spre interiorul terasei.

 • 2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

I Valori art.l dinHCL

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

1.283.168,04

C+M inclusiv TVA

Lei

842.457,16

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile ________________

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

LeiI.

52.849,21

24.606,38


VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI

II (INV) inclusiv TVA_____________________

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

1.283.168,04

(1 euro = 4,5172 lei)

Euro

284.062,70

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

842.457,16

Euro

186.499,86

III EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

Anul 2017 (5,80%)

INV (Lei)

17.000,00

C+M (Lei)

0

Anul 2018 (94,20%)

INV (Lei)

1.266.168,04

C+M (Lei)

842.457,16

DURATA DE REALIZARE A IV INVESTIȚIEI

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:               14

luni

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fîzice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

46.469

Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

63.757

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

17.288

pentru incalzire/racire (kWh/an),

10.629

pentru iluminat (kWh/an),

6.659

Consumul mediu anual de energie (kWh/mp,an)

92.7

Adaptarea    clădirii    la    nevoile

persoanelor cu dizabilitati

1 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele

P118/1999

1 x ușa evacuare


b) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

14,56

Consum anual de energie primara (kWh/an)

41.546

EȘALONARE CHELTUIELI

Total

IMPLEMENTARE


Denumire indicator

(Lei inclusiv TVA)

2017

TOTAL GENERAL

1.283.168,04

17.000

1.266.168,04

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

1.230.318,83

17.000

1.213.318,83

din care contribuție beneficiar (2%)

24.606,38

340

24.266,38

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

52.849,21

52.849,21


SC INTERGROUP ENGINEERING S
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentari

Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul 7 “EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant, Municipiul Ploiești poate asigura finanțarea lucrărilor de reabilitare pentru unitățile de invatamant, care necesita aceste lucrări.

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, pe Aleea Deditel nr. 4 Ploiești. Suprafața terenului este de 8621 mp, suprafața construita la sol a imobilului analizat - sala de sport- este de 244 mp. Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează pe Aleea Deditel, alee carosabila. An construcție clădire : 1976

Suprafața construita la sol sala de sport:               244 mp

Suprafața construita sala de sport parter :              244 mp

Suprafața construita sala de sport etaj :                  59 mp

Suprafața construita desfasurata clădire sala de sport:    303 mp

Orar de funcționare: 8 ore /zi, de luni pana vineri, pe perioada anului școlar. Număr de utilizatori: maxim 35 de utilizatori, școlari si cadre didactice

Conform expertizei tehnice pentru structura existenta s-a acordat clasa de risc seismic RsIII. Starea clădirii analizate este corespunzătoare, la nivel de structura din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii, dar, raportat la practicile curente, are detalii neconforme. La nivel de finisaje prezintă degradări locale. Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu, dar se recomanda reparații locale.

Din punctul de vedere al siguranței si accesibilității in exploatare, clădirea corespunde cerințelor indicate in legislația specifica.

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.

Conform auditului energetic, in vederea creșterii eficientei/ ^ndf^t)^e%este necesara anveloparea clădirii cu termosisteme eficiente si inlocuir^|am^l^î^;exiștdnte cu tamplarie termoizolanta performanta. Proiectul constă în realizarea de lucyăii' de intervenție pentru reabilitarea clădirii menționate mai sus.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.283.168,04

din care valoarea (C+M)

842.457,16

Valoarea totala exclusiv TVA

1.079.818,66

din care valoarea (C+M)

707.947,20

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

46.469

Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

63.757

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

17.288

pentru incalzire/racire (kWh/an),

10.629

pentru iluminat (kWh/an),

6.659

Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

92.7

Adaptarea    clădirii    la    nevoile

persoanelor cu dizabilitati

1 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele

PI 18/1999

1 x usa evacuare

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ope re^ț^piliti^îi funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

/ //ova

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

14,56

Consum anual de energie primara (kWh/an)

41.546

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 14 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

/V

In cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, rata de cofmanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofmanțare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%. Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 3.1B (fonduri nerambursabile)

1.205.712,45

Contribuție proprie, din care:

77.455,59

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

24.606,38

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

52.849,21

Fata de cele aratate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Eficientizare Energetica - Liceul tehnologic de servicii Sfanțul Apostol Andrei Municipiul Ploiești”.

PRIMAR,

Adrian Florin D

Direcția Relații Internationale

Direcția Tehnic Investiții


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII

SFANȚUL APOSTOL ANDREI MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3,1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant, Municipiul Ploiești este eligibil pentru a aplica pentru finanțarea lucrărilor de eficientizare energetica pentru unitățile de invatamant, care necesita aceste lucrări.

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, pe Aleea Deditel nr. 4 Ploiești. Suprafața terenului este de 8621 mp, suprafața construita la sol a imobilului analizat - sala de sport- este de 244 mp.

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează pe Aleea Deditel, alee carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • • NV: grădiniță Raza de Soare;

 • • NE: Aleea Deditel;

 • • SE: NC 139114

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

An construcție clădire : 1976

Suprafața construita la sol sala de sport:               244 mp

Suprafața construita sala de sport parter :              244 mp

Suprafața construita sala de sport etaj :                  59 mp

Suprafața construita desfasurata clădire sala de sport: 303 mp

■ ..... '

Orar de funcționare: 8 ore /zi, de luni pana vineri, pe perioada anului școlar/ <:

* /          \s

Număr de utilizatori: maxim 35 de utilizatori, școlari si cadre didacn^W, s**

Conform expertizei tehnice pentru structura existenta s-a acortfâtr^l^șă'de risc

■f £ f L

seismic RsIII. Starea clădirii analizate este corespunzătoare, la nivel de structura din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii, dar, raportat la practicile curente, are detalii neconforme. La nivel de finisaje prezintă degradări locale. Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu, dar se recomanda reparații locale.

Din punctul de vedere al siguranței si accesibilității in exploatare, clădirea corespunde cerințelor indicate in legislația specifica.

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.

Conform auditului energetic, in vederea creșterii eficientei energetice, este necesara anveloparea clădirii cu termosisteme eficiente si inlocuirea tamplariei existente cu tâmplari e termoizolanta performanta.

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

SOLUȚII si PACHETE DE SOLUȚII PROPUSE

A. ÎNCĂLZIRE

A.1) SOLUȚII REABILITARE ANVELOPA

A1

Termosistem la fațada cu placi de poliizocianurat 10 cm (A=0,026 W/mK)

A2

înlocuire ferestre cu ferestre mai performante (UFer=1,00 W/mpK)

A3

Termoizolare terasa cu sistem PIR - Bauder 14 cm (A=0,023 W/mK)

A4

Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm (Ă=0,035 W/mK)

A.2) SOLUȚII REABILITARE INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE

IT1

Montare Pompa de căldură sol-apa P=20 kW + Calorifere (55/45 °C)

A.3) PACHETE DE SOLUȚII

P1

P1 A = A1+A2+A3+A4

P2

P2 A = A1+A2+A3+A4+A5+IT1

B. ILUMINAT INTERIOR

B.1) SOLUȚII REABILITARE INSTALAȚIE ILUMINAT INTERIOR

IL1

Montare surse de iluminat cu led

IL2

Montare sistem panouri fotovoltaice 2,7 kW (10 panouri de 270 W)

B.2) PACHETE DE SOLUȚII ILUMINAT INTERIOR

P1JL

P1JL = IL1+IL2

Din analiza pachetelor de soluții propuse, in raportul de audit energetic reiese ca in urma implementării pachetului 2 de masuri se obține economia cea mai mare de energie. Masurile din pachetul 2 sunt:

• termoizolare fațada cu placi de poliizocianurat 10 cm


 • •  înlocuire ferestre existente cu tâmplărie performanta

5 camere cu geam termopan

 • •  termoizolare terasa cu placi din poliizocianurat 14 cm

 • •  termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime

 • •  montare sistem pompe de căldura sol-apa

 • •  montare surse de iluminat LED

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Pentru investițiile conexe, necesare adaptării clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati sau pentru conformarea cu normativul de securitate la incendiu, cu impact redus asupra economiei proiectului au fost propuse cele mai economice masuri care satisfac exigentele cerințelor esențiale.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS bazat pe placi din poliizocianurat

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Sistem termoizolant bazat pe placi de poliizocianurat

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta bazata pe profile PVC

Scenariul II

Sistem constructiv


Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala

Scenariul II                 4 /

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Sistem termoizolant bazat pe placi de polistiren extrudat

Tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie termorezistenta bazata pe profile de aluminiu

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. De asemenea nu au fost analizate scenarii constructive bazate pe termosisteme tip fațada ventilata sau semiventilata, acestea având costuri mai mari decât termosistemele analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori; in general aceste termosisteme sunt folosite pentru reabilitarea energetica / izolarea termica a clădirilor de locuințe.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

SCENARIUL I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  inlaturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor


degradatee !° se vor rectifica tencuielile pe suprafețele vor acoperi armaturile cu mortar compa este cazul

se vor rectifica rosturile

se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După

tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar inainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

incheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a


adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași

caracteristici ca termosistemul de fațada d^ârf^Hiai sus, respectandu-se pașii de montaj indicați de furnizqrrl....... _       .

e->. / \ *

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii o|izpptâfe|q^âinm de material termoizolant cu clasa de reacție

sl,dO,- vata minerala bazaltica, dispuse în z^ț^^^fotiiror planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profîle speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințele de securitate la incendiu se va realiza un gol de usa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta

-------------------------------------A

tamplarie din profile de Al cu rupere de punte termica ^^..''^,4

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Terasa necirculabilă se va reabilita pătiv BW||Sarea următoarelor lucrări:

 • •  înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si înlocuirea straturilor existente ale terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

 • •  aplicarea unei termoizolații din poliizocianurat in placi, cu fete caserate cu fibra de sticla, grosime termoizolație 14 cm; termoizolația va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolația aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atenție deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale.

 • •  aplicarea unei membrane in dublu strat; stratul va fi continuu, incluzând aticul; suprafața orizontala a aticului va fi protejata cu glaf din tabla galvanizata, cu panta min. 2% către terasa, securizat corespunzător.

 • •  după terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% spre interiorul terasei.

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Lucrări

eficientizare

consumului

energie electrica pentru iluminatEficientizarea consumului de energie electrica pentaf imobilului se va realiza prin înlocuirea corpurildrcde^luminaț fluorescente cu corpuri LED.

c o

Se vor realiza următoarele categorii de lucrări:


• instalații de iluminat general cu LED;

• instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea hidranților, pentru marcarea cailor de evacuare si pentru continuarea lucrului.

Tablouri electrice

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protecție la suprasarcina si scurtcircuit.

întrerupătoarele automate vor fi prevăzute cu declanșatoare electronice cu gama extinsă de reglaj. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevăd protecții cu blocuri diferențiale.

Circuitele electrice

Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu de tip Cyy-f. Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenți vagabonzi etc.

Instalația de iluminat

Iluminatul interior este redimensionat având in vedere:

 • •  utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate,

 • •  distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos,

 • •  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța,

 • •  corelarea soluției luminotehnice cu contrastele de culori


ale decorurilor si ale mobilierului.


Corpurile de iluminat alese vor avea car;

funcțiunii si ambientului arhitectural. Conăe^a^iluf&f^afiii se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedel^'tennîc si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.

Traseele electrice suplimentare aferente instalației de iluminat se executa cu cabluri de cupru de tip Cyy-f 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate vor funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

A.

In spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 3xl.5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică pentru dormitoare se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute.

lucrului in camera stației de pompare pentru hidranți si camera ECS prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 120 minute si va fi realizat cu cablu de cupru de tip Cyy-f 4xl.5mmp.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal și se vor folosi concomitent.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Imobilul este echipat cu o instalație de paratrăsnet de tip rețea cu 8 coborâri. Nu se va interveni asupra acestei instalații decât in măsură in care lucrările de reabilitare a fațadei vor afecta elemente ale instalației. După montarea termosistemului aceste elemente se vor reface.

Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice

a)  Protecția prin deconectare automata

Se vor monta in tablou protecții pentru deconectarea automata ce asigura întreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apariției unor curenți de defect.

 • b)  Protecția prin legare la pamant

La priza de pamant a clădirii se vor racorda elementele metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru pentru toate echipamentele noi ce vor fi dispuse in clădire. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm.

La instalația de legare la pământ se vor conecta:

 • • tabloul electric,

 • • echipamentele de curenți slabi,

  • • paturile de cabluri,               / J

  Jz \       |j

  • • armăturile cablurilor electrice dewtasă tensiune0^

  armăturile cablurilor electrice de cW@iți slah$v© '

  • • conductele metalice de apă, canalizare,

  • • fațadele metalice,

  • • toate elementele metalice care pot fi puse accidental

  sub tensiune.

  Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție.

  Pentru asigurarea continuității se utilizează sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

  Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general.

  Sistem         de

  producție energie termica din surse regenerabile

  Pentru asigurarea încălzirea clădirii si din surse regenerabile se propune prevederea unui sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.

  Sistemul va fi complet echipat si automatizat, echipat pompe de căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți, etc.

  Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15gr C, instalația va fi suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termoficare.

  Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de

temperatura exteriori, senzori interiori de temp de comanda ale vanelor electrice.

Instalația de pompa de căldura.


Pentru preluarea energiei din sol au fost prevăzute 4 sonde

termice verticale, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 m. Acestea sunt compuse dintr-un capăt de sonda si din țevi confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămin distribuitor -colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utila de 2m.

Capacitate de captare pentru foraje conform datelor de specialitate se considera cuprinsa intre 35 - 65 watt/ m. In calculul de dimensionare s-a folosit valoarea de 50 Watt/m sondă termică, valoare apropiata de specificul zonei.

50 Watt/m x 100 ml - 5.0 kw/foraj

4 foraje x 5.0 kw = 20 kw - putere geotermala.

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor nou proiectate, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice aplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa ( 55 / 45 gr C ).

Radiatoarele din holuri si sala vor fi din otel tip panou pentru

joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: grupuri sanitare, vestiare, etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Dimensionarea conductelor se va face prin alegerea de diametre de țeava pe fiecare tronson astfel incit sa nu se depășească vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație a fost aleasa pentru a acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire se face de la de la pompa de căldură sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea, iar cele fara ferestre exterioare vor fi prevăzute cu ventilație mecanica. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatile ușilor de acces in grupurile sanitare.

Sistem         de

producție energie electrica din surse regenerabile

Sistemul fotovoltaic

Se va executa un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea, cu o putere de 2.65 Kw, iar energia neutilizata va fi înmagazinata prin intermediul unui acumulator solar

48V/3KWh.


invertor hibrid de 3KW. Acest sistem pe circuit să se asigure consumul de energie di

să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea, astfel încât, sistemul să funcționeze și ca un UPS, dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe terasa, pentru randament maxim, cu fata către sud la o înclinare de aproximativ 45 de grade. Panourile se vor fixa pe o structura ușoara si vor fi legate la centura de echipotentializare.

Echipamentele pentru sistemele de pompe de căldură si panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-un container prefabricat 2.50x7.30m, amplasat in exteriorul clădirii, spre latura de sud-est, in limita proprietății. Containerul va fi amplasat pe o platforma betonata. Containerul va avea structura metalica si inchideri din panouri sandwich din tabla zincata cu miez de poliuretan.

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul


Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 15 cm grosime, finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu

prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma

Scenariul II


indepartarii finisajelor degradate se vor rectifica tencuielile pe suprafețele (

vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul se vor rectifica rosturile se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 15 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Scenariul II

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărieyse ;'vâMonta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime,xeu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

Tâmplărie termorezistenta

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie din profîle Al cu rupere de punte termica si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare- grile montate in tâmplărie.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolație pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Termoizolarea terasei

Terasa necirculabilă se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si înlocuirea straturilor existente ale terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

 • •  suprainaltarea aticului existent cu materiale termoizolante (polistirene extrudat) fixate mechanic cu tije filetate montate cu ancore chimice in stratul

Scenariul II

/ .....

suport existent, cu scopul de a realiza o conturul terasei in vederea aplicarM

i      ...                L i

suplimentar de termoizolatie.                --

 • •  aplicarea unei termoizolații din polistiren extrudat 20 cm grosime, termoizolația va fi continua, incluzând aticul, pe o inaltime de aprox. 60 de cm. Se va acorda o atenție deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale.

 • •  Aplicarea unei sape de protecție a termoizolației, din mortar de ciment, armata, in grosime de maxim 8 cm.

 • •  aplicarea unei membrane in dublu strat; stratul va fi continuu, incluzând aticul; suprafața orizontala a aticului va fi protejata cu glaf din tabla galvanizata, cu panta min. 2% către terasa, securizat corespunzător.

 • •  După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% spre interiorul terasei.

NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul I.

caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Scenariul I

Tip termosistem

Sistem tip ETICS bazat pe placi de poliizocianurat pentru fațade si terasa si polistiren extrudat pentru soclu

Tip tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

Tip instalație producție energie termica din surse

Pompa de căldura sol-apa.

Scenariul I

regenerabile

Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice.

L 1 u v

Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

24.188 kWh/an

Consum de energie electrica din surse neregenerabile

69 kWh/an

Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

10.629 kWh/an

Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

6.659 kWh/an

Scenariul II

Tip termosistem

Sistem tip ETICS bazat pe vata minerala pentru fațade si polistiren extrudat pentru terasa si soclu

Tip tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie cu 5 camere din aluminiu cu geam termorezistent low-e.

Tip instalație producție energie termica din surse regenerabile

Pompa de căldura sol-apa.

Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice.

Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

24.188 kWh/an

Consum de energie electrica din surse neregenerabile

69 kWh/an

Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

10.629 kWh/an

Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

6.659 kWh/an

Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

1.283.168,04 inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

~ 9.740 lei/an inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

~ 32.821 lei/an inclusiv TVA

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

1.336.281,77 inclusiv TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

~ 10.149 lei/an inclusiv TVA

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

~ 32.821 lei/an inclusiv TVA

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.283.168,04

din care valoarea (C+M)

842.457,16

Valoarea totala exclusiv TVA

1.079.818,66

din care valoarea (C+M)

707.947,20

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fîzice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și,

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

14,56

Consum anual de energie primara (kWh/an)

41.546

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.


Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

4M69

Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

63.757

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

17.288

pentru incalzire/racire (kWh/an),

10.629

pentru iluminat (kWh/an),

6.659

Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

92.7

Adaptarea    clădirii    la    nevoile

persoanelor cu dizabilitati

1 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele

PI 18/1999

1 x usa evacuare

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;


Durata de realizare a investiției: 14 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

A

In cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile și costurile neeligibile ale proiectului.


Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 3.1B (fonduri nerambursabile)

1.205.712,45

Contribuție proprie, din care:

77.455,59

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

24.606,38

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

52.849,21

Având în vedere că data limită pentru încărcarea Cererii de finanțare și a documentelor anexă în sistemul mysmis este 4 octombrie 2017 și că întregul proces este extrem de laborios, durata acestuia fiind de 48-72 ore, implicând și semnarea digitala a fiecărui document, este necesară promovarea prezentului proiect de hotărâre în regim de urgență.

Fata de cele aratate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Eficientizare Energetica - Liceul tehnologic de servicii Sfanțul Apostol Andrei Municipiul Ploiești”.

Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv MihaelaL ANDI

/

Direcția Relații Internationale, Director Executiv Daniela CROITORU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obie “EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE

SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

1

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termica a clădirilor in care își desfășoară activitatea unități de învățământ se finanțează lucrări de reabilitare pentru unitățile de învățământ.

»

Suma alocată din bugetul Municipiului Ploiești în anul 2017 pentru proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” este de 17 mii lei, aferentă cheltuielilor cu obținerea de avize, acorduri și autorizații. Faza DALI este finalizată, iar în prezent este în curs de pregătire cererea de finanțare în vederea încărcării în programul MySMIS. După eventuala semnare a contractului de finanțare se va asigura prevederea bugetară conform bugetului de proiect.

Datele referitoare la proiect sunt furnizate de către S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L., care răspunde de corectitudinea informațiilor prezentate precum și de respectarea întocmai a prevederilor ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.l/B/1/7 regiuni și POR /2016/3/3.1/B/l/BI Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1. Operațiunea B - Clădiri Publice. Direcția Relații Internaționale, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, „ asigură implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate prin programele operaționale regionale și sectoriale și a proiectelor finanțate prin fonduri comunitare.

Față de cele prezentate mai sus și în condițiile stipulate în prezentul raport, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

Direcția Economică,            Direcția Administrație Publică,

Director Executiv, Juridic-Contencios, Achiziții/Publice, Contracte,

Nicoleta Crăciunoiu                       x~\ /ni/ /