Hotărârea nr. 346/2017

Hotãrârea nr. 346 privind aprobarea modificării + actualiyării P.U.Z. – Schimbare destinaţie teren din zonă Tea – Zonă tehnico+edilitară şi culturi agricole, Ppr – Plantaţie de protecţie în zona Id – Unităţi industriale/depozitare, pentru construire obiectiv “Staţie de tratare mecano-biologică Ploieşti” din cadrul proiectului “ Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova” - Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 346 privind aprobarea MODIFICĂRII - ACTUALIZĂRII „P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARĂ ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id -UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE, PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STAȚIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICĂ PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA>” - Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Vîscan, Iulian Bolocan, George Botez, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu și Claudia Sălceanu, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, MODIFICAREA - ACTUALIZAREA „P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONĂ TEHNICO-EDILITARĂ ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr -PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE, PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STAȚIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICĂ PLOIEȘTI> DIN CADRUL PROIECTULUI <SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>” , Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr. 115;

Conform actelor de proprietate, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 29.09.2017;

In baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești - Secția Civilă privind validarea in funcția de primar al Municipiului Ploiești;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit. c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă MODIFICAREA - ACTUALIZAREA „P.U.Z. -SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARĂ ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STAȚIE DE TRATARE MECANO -BIOLOGICĂ PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA>”, Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115, la solicitarea CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, în sensul modificării restricției de înălțime de la Hmax = 7 m la Hmax = 15 m, cu condiția respectării avizului nr. 016 din 26.09.2017 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea municipiului Ploiești, dat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform actului de dezmembrare nr. 2568 din 09.09.2010, Hotărârii Consiliului Local nr. 181 din 27.07.2006, transmis din administrarea Domeniului Public și Privat Ploiești în administrarea Consiliului Județean Prahova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 308 din 23.09.2009 și a Extrasului de Carte Funciară nr. 130763 din 24.03.2017, având suprafața de 70000 mp.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2017PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George-Sorin

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea MODIFICĂRII - ACTUALIZĂRII „P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id -UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN

JUDEȚUL PRAHOVA>” - Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115

Beneficiar:

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Proiectant:

S.C. ETOS CONSTR. S.R.L. - elaborator inițial

S.C S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L. - elaborator modificare P.U.Z. urb.Vlad CAZAN

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE - ACTUALIZARE „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>”, Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115.

Proiectantul a executat modificarea - actualizarea Planului Urbanistic Zonal la inițiativa CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal scaflă%l intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea municipiului Ploiești, daț/in/'administrarca Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform act de dezi^§^brș^jp^568*Min 09.09.2010, HCL nr.181 din 27.07.2006, transmis din administrareafe^meniuiui Public si Privat Ploiești in administrarea Consiliului Județean Prahova coi^^^mS^^8? din 23.09.2009 si a Extrasului de Carte Funciara nr. 130763 din 24.03.2017, ă^i^^^gfăfața de 70000 mp.

Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun :

Consiliul Județean Prahova coordonează proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Prahova “. Acest proiect primit finanțare in cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operațional Sectorial de Mediu, avand ca scop implementarea politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deșeurilor menajere. Proiectul se continua in cadrul POIM 2014-2020.

In cadrul acestui program complex cu finanțare europeana se va realiza si Statia de Tratare Mecano-Biologica Ploiești.

Aceasta statie va trata deseurile reziduale colectate de la populație si va avea o capacitate de prelucrare intr-o prima faza de 150 0001 pe an.

Modificarea PUZ inițial se refera exclusiv la regimul de inaltime al construcțiilor, respective majorarea inaltimii maxim admise de la 7,00 m la 15,00 m, motivate de aspect ce privesc fluxul tehnologic.

Astfel in cadrul memoriului de prezentare in cadrul PUZ « Schimbare destinație teren din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitari industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» la capitolul 3.5  - ZONIFICARE FUNCȚIONALA ,

REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI reglementările:

Regim de inaltime P+1E si

Umax, coama =7,00 m

se vor înlocui cu reglementarea Hmax. =15,00 m.

Pentru realizarea acestui studiu de Modificare - actualizare PUZ « Schimbare destinație teren din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitari industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» societatea SC SGU Ploiești SRL a primit o solicitare scrisa (nr. 18948 / VH/D/20.09.2017) din partea Consiliului Județean Prahova, pentru a « se acorda sprijin in vederea corelării documentațiilor de urbanism cu oportunitățile realizării de investita majore cu implicații asupra unor parti determinante ale teritoriului », in conformitate cu legislația in viguare. - Ordinul 233/26.02.2016.

Consiliul Județean, în calitate de beneficiar al proiectului SMID, conform prevederilor legale , Ordinul 233/26.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism cap.VI Actualizarea si monitorizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art.31.1 lit.b - actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism este obligatorie in situația in care ulterior aprobării au aparu^srhu^ari importante ale elementelorcare au stat la la baza elaborării documentației ntn eTeme/ue cu caracter director ce decurg din strategii naționale sau regionale^ opprtutptQteK realizării unor investiții majore cu implicații asupra unor parti l^fermjfâjnte teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului de^u^banism^ art.32.2 si 32.3., trebuie să facă demersurile necesare pentru modificărilece^se irii|7^ri-;în vederea implementării în bune condiții a unui proiect cu finanțare europeanaț4^/’ț^S^

Pentru realizarea acestei modificări s-a solicitat acordul proiectantului initiaFSC ETOS CONSTR.SRL. Acordul a fost obtinut si este anexat prezentei documentații.

Avizul C.T.A.T.U. nr.062/2017 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.016/2017.

Având in vedere urgenta realizării acestui obiectiv complex cu finanțare europeana supunem aprobării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE -ACTUALIZARE „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea -ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI <SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>”, Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115, cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.016/2017.

ARHITECT ȘEF,

arh. Cristina HERTIA


DIRECȚIA ADMI

JURIDIC CONTENCIOS, ACSTRATIE PUBLICA,

IZITII PUBLICE, CONTRACTE


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea MODIFICĂRII - ACTUALIZĂRII „P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id -UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>” - Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115

Beneficiar:

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Proiectant:

S.C. ETOS CONSTR. S.R.L. - elaborator inițial

S.C S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L. - elaborator modificare P.U.Z. -urb.Vlad CAZAN

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea MODIFICĂRII - ACTUALIZĂRII „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>”, Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic zonal.

Având in vedere urgenta realizării acestui obiectiv complex cu finanțare europeana supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE - ACTUALIZARE „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr -

PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id J UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV < STATIE DE TRATARE MEC ANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CĂDRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA >”, Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr. 115, întocmit de urb.Vlad CAZAN.

-1 >

PRIMAR

Adrian Florin DOBRECOMISIA DE URBANISM, /


George Sorin Niculae BOTEZ


Marius Nicolae MATEESCU


r

Vy ■/ *T '

EXJ


Sorin VĂDUVĂ


Ștefan DANESCU


Claudia Oana SĂLCEANUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI     LSf

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4               r':        '


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea MODIFICĂRII - ACTUALIZĂRII „P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id -UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN

JUDEȚUL PRAHOVA>” - Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.115

AjÎ*2____-_________________________________
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Arhitect Șef

Ca urmare solicitării scrise (nr. 18948 / VII/D/20.09.2017) din partea Consiliului Județean Prahova către SC SGU Ploiești SRL, înregistrată la nr.307267/25.09.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

Nr. 016 din 26.09.2017

pentru Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) MODIFICARE - ACTUALIZARE „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr -PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id -      UNITĂȚI

INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>” , PLOIEȘTI, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.l 15

Inițiator: CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHO VA Proiectant: S.C. ETOS CONSTR. S.R.L. - elaborator inițial

S.C S.G. U. PLOIEȘTIS.R.L. - elaborator modificare P. U.Z. - urb. Vlad CAZAN

Specialist cu drept de semnătură RUR : urb. Vlad CAZAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z..

o situat în Ploiești, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr. 115 o zonă delimitată conform planșei anexate

o suprafața de 70000 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior :

o UTR-E-7i;

o regim de construire : conform R.L.U.;

funcțiuni dominante : zona unitati industriale si depozitare (obiec/iv^șecțindar: * statie de tratare mecano-biologica Ploiești din cadrul proiectufoi&jSistephfdeȚ management integrat al deșeurilor in județul Prahova);               fi/ y

funcțiuni complementare : parcare -garare conform tipului functiuțin^i^|at^: interioara, spatii verzi, echipare edilitara ;

H max. = cf.art.31 din R.G.U.;                                       x';/       U®4

CUT max. = 1,40

POT max. = 70%

o Retragere minima de 30,00 ml fata de limita carosabilului DN1A - conform aviz C.N.A.D.N.R.;

o Retragere fata de imprejmuire pe laturile de nord, vest,est - 4,00 ml;

o Spatii plantate -27, 00 %;

o Locurile de parcare se vor asigura in incinta proprie.

Prevederi P.U.Z. propuse :

o se propune modificare P.U.Z. - schimbare destinație teren din zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în zona unități industriale/depozitare privind ridicarea restricției pentru regimul maxim de inaltime pentru construire statie de tratare mecano - biologica ploiești

o Locurile de parcare se vor asigura in incinta proprie.

o Regim de inaltime :P+1E si Hmax coama = 7,0 ml se vor înlocui cu reglementarea Hmax = 15,00 ml.

o POT max-70%

o CUT max - 1,4

o echipare tehnico-edilitară : clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice existente în zonă :

o alimentare cu energie electrica LEA0.4KV;

o alimentarea cu apa si canalizare - rețeaua Apa Nova;

o alimentarea cu gaze naturale - existenta;

o rețea de telefonie - existenta;

o rețea termoficare - existenta;

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 26.09.2017, a fost avizat favorabil Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) și Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent acestuia.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor d ,cț


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de, .cțjnșxFuire/f (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu oljligalivitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

<?X/ Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a , certificatului de urbanism nr. 415 din 24.04.2017, emis de Primăria Municipiul^* Ploiești.

Conform art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI B-dul Republicii nr. 2; 100066 -Tel.: 0244/516699; 0244/51 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

ISO 9001

Certificat 77P3 C


26.09.2017


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM constituită conform H.C.L. Ploiești nr. 316/30.08.2017

AVIZ

Nr. 062 din 26.09.2017

DOCUMENTAȚIE:

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)  - MODIFICARE -

ACTUALIZARE „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>”

AMPLASAMENT:

PLOIEȘTI, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr. 115

INIȚIATOR :

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

ELABORATOR:

S.C. ETOS CONSTR. S.R.L. - elaborator inițial

S.C S.G.U. PLOIEȘTI S.R.L. - elaborator modificare P.U.Z. - urb.Vlad CAZAN

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

a) piese scrise :

memoriu tehnic, regulament local de urbanism

 • b) piese desenate :

 • c) alte documente :

Prevederi PLANUL URBANISTIC ZONAL propuse:

Consiliul Județean Prahova coordonează proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Prahova “. Acest proiect a primit finanțare in cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operațional Sectorial de Mediu, avand ca scop implementarea politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deșeurilor menajere. Proiectul se continua in cadrul POIM 2014-2020.

In cadrul acestui program complex cu finanțare europeana se va realiza si Statia de Tratare Mecano-Biologica Ploiești.

Aceasta statie va trata deseurile reziduale colectate de la populație si va avea o capacitate de prelucrare intr-o prima faza de 150 000 t pe an.-ii

°r' /ij? ‘ luj/ I **"

Pentru realizarea acestei statii, Consiliul Județean Prahova a preluat ja^âijf^a^fiare^e la Municipiul Ploiești un teren cu suprafața de 70 OOOmp, prin HCL 308 din

In anul 2011 a fost elaborat Planul Urbanistic Zonal « Schimbare destinațiezona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr- plantație de protecție in zoffi^Hf* - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» din cadrul proiectului « Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova » care a primit avizul favorabil nr. 109 din 25/11/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești. Ulterior acest PUZ a fost aprobat si prin Hotararea Consiliului Local nr. 547 din 21/12/2011. Prin HCL nr. 81 din data de 31/03/2017 valabilitatea acestui PUZ a fost prelungita pana la întocmirea si avizarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Aceasta investiție importanta la nivelul județului Prahova va trebui sa răspundă tuturor exigentelor europene si sa asigure un flux constant de preluare si prelucrare a deșeurilor din întreg județul.

In acest context, Consiliului Județean Prahova este nevoit sa faca demersurile necesare pentru ca statia proiectata sa aiba capacitatea de a prelua deseurile trasportate cu toate tipurile de autospeciale cu care funcționează operatorii din județ.

întrucât documentația PUZ avizata in 2011 -« Schimbare destinație teren din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» prevede un regim maxim de inaltime de 7,00 m , se solicita modificarea acestei reglementari si stabilirea unui regim maxim de inaltime mai generos, de 15,00 m.

Modificările documentației PUZ inițial vor consta in modificarea restricției de inaltime P+l si Hmax = 7,00 m la coama, cu inaltimea maxima a construcțiilor de 15,00 m.

Aceasta modificare de regim maxim de inaltime este necesara datorita funcționarii adecvate din punct de vedere tehnic.

Astfel in cadrul memoriului de prezentare in cadrul PUZ « Schimbare destinație teren din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» la capitolul 3.5 - ZONIFICARE FUNCȚIONALA , REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI reglementările -

Regim de inaltime P+1E si

Hmax. coama =7,00 m

se vor înlocui cu reglementarea Hmax. =15,00 m.

Pentru modificare - actualizare PUZ « Schimbare destinație teren din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești » societatea SC SGU Ploiești SRL a primit o solicitare scrisa (nr. 18948 / VII/D/20.09.2017) din partea         Consiliului Județean

Prahova, pentru a «se acorda sprijin in vederea corelării documentațiilor de urbanism cu oportunitățile realizării de investiții majore cu implicații asupra unor parti determinante ale teritoriului », in conformitate cu legislația in viguare. - Ordinul 233/26.02.2016.

Consiliul Județean , în calitate de beneficiar al proiectului SMID, conform prevederilor legale , Ordinul 233/26.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism cap.VI Actualizarea si monitorizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art.31.1 lit.h - actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism este obligatorie in situația in care ulterior aprobării au aparut schimbări importante ale elementelorcare au stat la la baza elaborării documentației : noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naționale sau regionale,
teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriul trebuie să facă demersurile necesare pentru modificările ce se


bune condiții a unui proiect cu finanțare europeană

Pentru realizarea acestei modificări s-a solicitat acordul proiectantului inițial SC ETOS CONSTR.SRL. Acordul a fost obtinut si este anexat prezentei documentații.

în urma analizei, în ședința din data de 26.09.2017, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC ZONAL:

MODIFICARE - ACTUALIZARE „ P.U.Z.- SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ Tea - ZONA TEHNICO-EDILITARA ȘI CULTURI AGRICOLE, Ppr - PLANTAȚIE DE PROTECȚIE ÎN ZONA Id - UNITĂȚI INDUSTRIALE/DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE OBIECTIV <STATIE DE TRATARE MECANO - BIOLOGICA PLOIEȘTI > DIN CADRUL PROIECTULUI < SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA>”

PLOIEȘTI, Tarla 13, Parcela A210, Centura de Est nr.l 15

Având :


15”

0”

0”

5>v


 • - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

 • - absențe

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic al acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

După caz, documentația ce se va elabora în vederea obținerii Autorizației de Construire va respecta toate prevederile Certificatului de Urbanism.

PREȘEDINTE, PRIMAR,VICEPREȘEDINTE, ARHITECT ȘEF,

arh. Cristina HERȚIADIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,


ing. Rita Marcela NEA’țlertRon^ hiMODIFICARE

ACTUALIZARE

« PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id -unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de Tratare Mecanico-Biologica Ploiești » din cadrul proiectului« Sistem de menegement integrat al deșeurilor in județul Prahova »


Faza de proiectare :

PUZ

Proiectant de specialitate :

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

Beneficiar:

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA1. DATE GENERALE:

DENUMIREA LUCRĂRII : MODIFICARE - ACTUALIZARE «PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecanico-biologica Ploiești» din cadrul proiectului « Sistem de menegement integrat al deșeurilor in județul Prahova »

AMPLASAMENT :

Șoseaua DN1A - Centura de Est, tarlaua 13, Parcela

A210

BENEFICIAR:

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

ELABORATOR:

 • -  SC ETOS CONSTR SRL-elaborator inițial

 • -  SC SGU PLOIEȘTI SRL Ploiești- elaborator modificare - actualizare PUZ

2. DATE DESPRE INVESTIȚIE:

Consiliul Județean Prahova coordonează proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Prahova “. Acest proiect primește finanțare in cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operațional Sectorial de Mediu, avand ca scop implementarea politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deșeurilor menajere. Proiectul se continua in cadrul POIM 2014-2020.

In cadrul acestui program complex cu finanțare europeana se va realiza si Statia de Tratare Mecano-Biologica Ploiești.

Aceasta statie va trata deseurile reziduale colectate de la populație si va avea o capacitate de prelucare intr-o prima faza de 150 0001 pe an.

Pentru realizarea acestei stafii, Consiliul Județean Prahova a preluat in administrare de la Municipiul Ploiești un teren cu suprafața de 70 OOOmp.

u

In anul 2011 a fost elaborat Planul Urbanistic Zonal « PU^sCmIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si cw^^â|ric&I^^pr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentMi^coiiStrujre obiectiv «Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» din cadrul proi^^lui’Șilste^ lie menegement integrat al deșeurilor in județul Prahova » care a primi^avj^lfavorabil nr. 109 din 25/11/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriumf si Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești. Ulterior acest PUZ a fost aprobat "si prin Hotararea Consiliului Local nr. 547 din 21/12/2011. Prin HCL nr. 81 din data de 31/03/2017 valabilitatea acestui PUZ a fost prelungita pana la întocmirea si avizarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

3. OBIECTUL MODIFICĂRII PUZ

în urma vizitelor pe teren desfășurate la șantierul Statiei de Tratare Mecano-Biologice Ploiești, consilierul pe probleme de protecția mediului al Președintelui Consiliului Județean Prahova si cu reprezentanții ADI au identificat o serie de posibile probleme care ar putea apărea în funcționarea viitoarei Statii de Tratare Mecano -Biologica (TMB) Ploiești, si anume restricții pentru anumite autospecialele care vor opera la colectarea deșeurilor. Există riscul ca unii operatori să fie dotati cu utilaje avand înălțimi care depășesc gabaritele instalațiilor si construcțiilor prevăzute in proiectul inițial din 2011. Aceasta inadvertența se datoreaza si evoluției rapide a tehnologiilor dar si a creșterii constante a volumelor de deșeuri ce vor trebui transportate si prelucrate de statia TMB Ploiești.

Aceasta investiție importanta la nivelul județului Prahova va trebui sa răspundă tuturor exigentelor europene si deasemenea sa asigure un flux constant de preluare si prelucare a deșeurilor din intreg județul.

In acest context Consiliului Județean Prahova, este nevoit sa faca demersurile necesare pentru ca statia proiectata sa aiba capacitatea de a prelua deseurile trasportate cu toate tipurile de autospeciale cu care funcționează operatorii din județ.

întrucât PUZ-ul avizat in 2011 -« PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id -unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» prevede un regim maxim de înălțime de 7,00 m, se solicita modificarea acestei reglementari si stabilirea unui regim maxim de inaltime mai generos de 15,00 m.

In momentul de fata exista deja un operator care are in dotare autocamioane de transport a deșeurilor a căror inaltime totala in timpul descărcării semiremorcii basculabile este de 10,80 m. In acest caz, este nevoie ca inaltimea libera a halei de descărcare sa fie de minimum ll,50m.

4. DATE DESPRE AMPLASAMENT

Amplasamentul pe care se va dezvolta investiția, are o afla in intravilanul Municipiului Ploiești, tarlaua 13, pai cadastral 106047.

Zona studiata se afla in extremitatea de nord-est a Municipiului Ploiești dincolo de centura de est in vecinătatea platformei industriale Petrotel Lukoil.

Ca si vecinătăți amplasamentul este delimitat astfel:

la sud DN1A - Centura de est

la est - teren aflat in proprietatea Municipiului Ploiești

la vest - teren aflat in proprietatea Municipiului Ploiești nr. Cadastral 106048 la nord - teren aflat in proprietatea Municipiului Ploiești nr. Cadastral 106321 -teren proprietatea SC Dalas OIL SRL nr. Cadastral 100381

Suprafața terenului este aproximativ plana, terenul este stabil iar apele subterane se afla la adâncimi mai mari de 5 m.

Aceasta suprafața de teren reglementata prin PUZ se afla in proprietatea Municipiului Ploiești si a fost transmisa in administrarea Consiliului Județean Prahova prin HCL 308 din 23/09/2009.

5. ZONIFICARE FUNCȚIONALA SI REGLEMENTARI URBANIȘTICE-(MODIFICARI ALE PUZ-ului INIȚIAL)

Modificările PUZ-ului inițial vor consta in modificarea restricției de inaltime P+l si Hmax = 7,00 m la coama cu inaltimea maxima a construcțiilor de 15,00 m.

Aceasta modificare de regim maxim de inaltime este necesara intrucat investiția propusa prin PUZ este o investiție majora avand un orizont mai larg de dezvoltare si implementare.

Astfel, in cadul memoriului de prezentare in cadrul PUZ « SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv «Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» la capitolul 3.5 - ZONIFICARE FUNCȚIONALA , REGLEMENTARI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI reglementările -

Regim de inaltime P+l E si

Umax, coama =7,00 m

se vor înlocui cu reglementarea Hmax. =15,00 m.
Pentru realizarea acestui studiu de Modificare - actualizare PUZ «^SCHIMBARE

____________ ..          _            .  .     ....       .    . V'/k\ < A'/


DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi ^^icbl^,AR^-plantație de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construir^pbimiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» societatea SC SGU Ploiești SRL a primit o solicitare scrisa (NR. 18948 / VII/D/20.09.2017) din partea Consiliului Județean Prahova, pentru a «se acorda sprijin in vederea corelării documentațiilor de urbanism cu oportunitățile realizării de investiții majore cu implicații asupra unor parti determinante ale teritoriului », in conformitate cu legislația in vigoare. - Ordinul 233/26.02.2016.

Consiliul Județean, în calitate de beneficiar al proiectului SMID, conform prevederilor legale , Ordinul 233/26.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism cap.VI Actualizarea si monitorizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, are următoarele îndatoriri:

art.31.1 lit.b - actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism este obligatorie in situația in care ulterior aprobării au aparut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborării documentației : noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naționale sau regionale, oportunitatea realizării unor investiții majore cu implicații asupra unor parti determinante ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului sau de urbanism',

art.32.2 - revizuirea permanenta a datelor si prevederilor din documentațiile privind activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism constituie una dintre metodele de monitorizare a aplicării documentațiilor aprobate si este in sarcina compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administrației publice de specialitate, si

32.3. - In vederea corelării prevederilor cu dinamica de dezvoltare, precum si cu nevoile si aspiratile comunității, structura de specialitate din cadrul autoritatilor administrației publice locale realizează un raport de evaluare intermediara si formulează recomandări de optimizare si / sau modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism si după caz planul de masuri de implementare a acestora, care se prezintă spre aprobare ConsiliuluiJudetean/ Consiliului Local.

Autoritățile administrației locale si serviciile subordonate acestora trebuie să facă demersurile necesare pentru modificările ce se impun în cadrul documentațiilor de urbanism aprobate anterior, in vederea implementării în bune condititii a unui proiect major, cu implicații regionale avand finanțare europeană.

Pentru realizarea acestei modificări s-a solicitat acordul proiectantului inițial SC ETOS CONSTR.SRL. Acordul a fost obtinut si este anexat prezentei documentații.

'srj ■ rar

Prin prezentul studiu a fost actualizata documentația exis'terrta SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edHit;. agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depoz e pentru


7. CONCLUZII- MASURI IN CONTINUARE

construire obiectiv « Statie de tratare mecano-biologica Ploiești» corelandu-se una dintre reglementările urbanistice cu soluțiile tehnice necesare a fi adoptate pentru realizarea Stafiei de Tratare Mecano Biologice a deșeurilor Ploiești.

Definirea pe zone si subzone funcționale a terenului studiat si indicatorii urbanistici au fost stabiliți in PUZ-ul inițial si vor fi menținuți.

Orice investiție ce urmeaza a se realiza in cadrul zonei studiate prin PUZ, va tine cont de prevederile acestuia, urmând ulterior sa respecte toate fazele de proiectare prevăzute de lege.

întocmit

Urb. Vladimir CazanV

I "j V

a.


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

(Actualizarea Regulametului Local de Urbanism din cadrul.^PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tchnico-'edilițarasi culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de Tratare Mecanico-Biologica Ploiești » din cadrul proiectului « Sistem de menegement integrat al deșeurilor in județul Prahova »)

1. DATE GENERALE:

DENUMIREA LUCRĂRII : MODIFICARE - ACTUALIZARE «PUZ SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protecție in zona Id - unitati industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de tratare mecanico-biologica Ploiești » din cadrul proiectului « Sistem de menegement integrat al deșeurilor in județul Prahova »

AMPLASAMENT :

Șoseaua DN1A - Centura de Est, tarlaua 13, Parcela

A210

BENEFICIAR:

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

ELABORATOR:

 • -  SC ETOS CONSTR SRL-elaborator inițial

 • -  SC SGU PLOIEȘTI SRL Ploiești- elaborator modificare - actualizare PUZ

2. PRESCRIPȚII GENERALE:

; • *

Prezentul Regulament reprezintă doar o actualizare a ReguJcuncâlului^LQi


______________.....r_________________________

Urbanism aferent PUZ-ului inițial « « PUZ SCHIMBARE DESTWTO wMw din zona Tea-zona tehnico-edilitara si culturi agricole, Ppr-plantatie de protezeWSpifiy^imunități industriale/depozitare pentru construire obiectiv « Statie de ir^^e^^cabicp-biologica Ploiești» din cadrul proiectului « Sistem de menegement integM^^âcurilor in județul Prahova ».

Modificările regulamentului vor fi enumerate in cele ce urmeaza.

Elementele de regulament ce nu sunt amintite in prezentul document vor ramane sub incidența Regulamentului PUZ-ului inițial.

3. MODIFICĂRI ALE PRESCRIPȚIILOR SPECIFICE ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

CAP. IV PREVEDERI LA NIVELUL SUBUNITĂȚII FUNCȚIONALE

1 - ZONA UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE - SUBZONA UTR E7i REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 CU REGIM DE CONSTRUIRE CUPLAT

C. CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

1.9. Inaltimea construcțiilor

Acest articol se modifica si va avea următorul conținut:

Inaltimea construcțiilor a fost stabilita in funcție de oportunitățile de construire a unor obiective necesare funcționarii investiției, respectiv construcții cu un regim de inaltime de maximum 15,00 m.ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEANHOTĂRÂRE

privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a localităților^-Ploiești, Bușteni, Urlați, Gura Vitioarei și Tinosu, în administrarea Consiliului județean Prahova

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Prahova și Raportul comun nr. 5199/19.04.2010 al Direcției de Integrare Europeană și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Locală privind trecerea unor terenuri proprietate publică a localităților Ploiești, Bușteni, Urlați, Gura Vitioarei și Tinosu în administrarea Consiliului județean Prahova;

 • - Hotărârea nr. 308/23.09.2009 a Consiliului local al municipiului Ploiești, Hotărârea nr. 89/23.07.2009 a Consiliului local al orașului Bușteni, Hotărârea nr. 67/30.07.2009 a Consiliului local al orașului Urlați, Hotărârea nr. 48/29.09.2009 a Consiliului local al comunei Gura Vitioarei și Hotărârea nr. 30/30.102009 a Consiliului local al comunei Tinosu;

în temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea unor terenuri proprietate publică a localităților Ploiești. Bușteni, Urlați, Gura Vitioarei și Tinosu în administrarea Consiliului județean Prahova.

(2) Datele de identificare a terenurilor prevăzute la alin.l sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 Predarea - preluarea terenurilor se face pe bază de protocol, în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN


Anexa

la Hotărârea din 78&PRWVVA--------<n'A v

o PRfctt° , ,.V S I tj/


DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publică a localităților Ploiești, Bușteni, Urlați, Gura Vitioarei și Tinosu, care trec în administrarea Consiliului județean Prahova


| Nr. cit

Datele de identificare terenului /     -

A   77~-

^Pamoana juridică din a cărei aafeinistrare se transmite

*      terenul

Persoana juridică în a cărei administrare se transmite terenul

1

Municipiul Ploiești ’7 >

Tarlaua TI 3, A2^

Suprafață teren

? Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești

Consiliul județean Prahova

2

Municipiul Ploiești\^P’~-

Suprafeță teren - 31 ha

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești

Consiliul județean 1 Prahova

3

Orașul Bușteni

Parcela 1270/1, Tarlaua 11 Rampa de Gunoi Teleajen Suprafață teren = 1 ha

Consiliul local Bușteni

Consiliul județean Prahova

»

4

Orașul Urlați

Parcela Pș 1437/1/1, Tarlaua 29 Suprafeță teren =2 ha

Consiliul local Urlați

Consiliul județean Prahova

5

Comuna Gura Vitioarei Parcela 750, Tarlaua 24 Suprafață teren= 1,5 ha

Consiliul local Gura Vitioarei

Consiliul județean Prahova

6

Comuna Tinosu Tarlaua 32 Parcelele 204,205 și 206 Suprafeță teren - 12 ha

Consiliul local Tinosu

Consiliul județean

Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCES VERBAL ^00182

de predare-primire amplasamente privind obiective de investiție tndxei.tasfiri 21MAL201t)

între:

 • 1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul ni Ploiești, B-dnl Republicii nr.2-4, reprezentat prin comisia de predare desemnată ta urma Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești nr.4295/14.05.2010,

Șî

 • 2. CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, cu sediul în Ploiești, B-duI Republicii nr.2-4, reprezentat prin comisia de preluare desemnată în urma dispoziției Președintelui Consiliului Județean Prahova nr.93/07.05.2010

Părțile am procedat Ia predarea, respectiv preluarea amplasamentelor necesare realizării următoarelor obiective de investiție:

1. închidere depozit urban neconform de deșeuri Ploiești - ta suprafață de 31 ha. aflat ta

proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat ta Tarlaua 13, TCD 194,

2. Stație de compost Ploiești - de 7 ha. aflat ta proprietate publică a Municipiului Ploiești, situate ta


Tarlaua 13, A210.


Aceste investiții sunt propuse a fi realizate prin proiectul “Sistata de Biartagenjent integrai al deșeurilor ta Județul Prahova”, ce va fi finanțat prin intamediul Programului Operațional Sectorial de Mediu - Axa Prioritară 2 - Deșeuri, ta care Consiliul Județean Prahova este solicitantul eligibil.

Terenurile aferente acestor investita!, ta suprafață de 31 ha, respectiv 7 ha au fost puse la dispoziția proiectului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.308/23.09.2009.

Se predau suprafețele de teren menționate mai sus de către Municipiul Ploiești către Consiliul Județean Prahova spre administrare ta vederea închiderii depozitului urban neconform de deșeuri și realizării unei stații de compostare prin programul POS-MEDIU AXA2-DEȘEURL

Menționăm că Administrația Domeniului Public și Privat, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești va asigura ta continuare serviciul de pază și întreținere până la data începerii lucrărilor de investiție prevăzute ta proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor ta Județul Prahova”.

Administrația Domeniului Public și Privat va depozita ta continuare pe rampa nouă deșeuri vegetale din spațiile administrate și transportate cu mijloace proprii, precum si deșeuri inerte ( pământ, pietriș...) transportate de tați cu care ADPP Ploiești are contracte încheiate, până la începerea efectivă a lucrărilor de ecologizare.

Prezentul proces verbal a fost întocmit ta două exemplare și conține:

Anexa nr.l - Plan amplasare

PRDLAIUAAÎUNICIPTLILUI PLOIEȘTI

CRISTIAN DUMITRU

GABRIELA MjNDRUȚIU

MÂDĂUNA BURLACU

Contencios

MARJA BECHIȘ

MARJA CĂPRARU

 • - Vicepri

 • - Șef serviciu Dir


CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

ADRIAN EMANUIL SEMCU OCTAVIAN STAN MĂDĂLINA STĂNESCU ELENA COSTACHE


' A /%

ță și Valorificare Patrim^iuS^^^/

-Consilier juridic Direcția Administrație Publ:i^xJuri(^c^M

-Consilier Direcția Economi că -4

-Inspector Administrația Domeniului Public și Privat


-Vicepreședinte, Consiliul Județean Prahova -Consilier, Direcția Economico-Financiară -Consilier. Direcția Juridic Contencios și Administrați -Referent de specialitate, Direcția Integrare Europeană
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 302136 din 24-03-2017

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.       415 __ Din: 7 j 3 ?917

In scopiri:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM; CONSTRUIRE STATIE DE TRATARE MECANO-WOLOGCA A DESURILOR BIODEGRADABfLE PLOIEȘTI, INCLUSIV ORGANIZARE DE ȘANTIER

Caumtare cererii adresate de __ _____JUDEȚUL PRAHOVA __ _________

cu doniciliulisediul in județul ___________PRAHOVA___.localitatea_____________PLOIEȘTI

satul_______:_________________________, sectorul____z____, cod postai__________100066__________

strada________________B-DL REPUBLICII_______________ju, 2 hl___

sc.              et.            ap. -     , tel/fax_______________=_____, e-mail__-

înregistrata la nr. __________302136__________ din 24-03-2017

Pentru imobilul — teren s i/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul ____________________ .sectorul -     .codnostal:

sat/strada_____________________ -___>nr              ,bl.

sc. ,et , ap- , sau identificat prin: tarla 13 .lot - . parcela

__(nr.cadsatral 130763)

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.___209___________/

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

-— ■

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ___________/____________________

faza PUZ       aprobata prin HCLNR.547/21,121.2011 PRELUNGIT CU HCLNR.81/31.03.2017___

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul cu număr cadastral 130763 - T 13, PA 210, teren intravilan arabil, in suprafața măsurată de 70.000 nț>, înscris in Cartea Funciara cu numărul 130763 a unitarii administrativ teritoriale Ploiești, este proprietatea municipiului Ploiești, dat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Act de dezmemnbrare nr.2568 din 09.09.2010, Hd nr.181 din 27.07.2006 , transmis din Administrarea Domeniului Public si Privat Ploiești in administrarea Consilului Județean Prahova conform HCL 308 din 23.09.2009 si a Extrasului de Carte Funciara nr. 130763 din 24.03.2017.

 • 2. REGLMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului este: arabil

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale; zona unitati industrial si depozitare (obiectiv secundar: static de tratare mecano-biologica Ploiești din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova.)

l.l.Functhittile cotrplemenate admise pe aceeași parcela : parcare-garare conform tipului ftmctiunii,circulatie interioara .spatii verzi,echipare edilitara.

Utilizări premise ale terenurilor si clădirilor din zona : - utilizările enumerate la art. 1.1.

 • - spatii verâ cu rol decorative, de protecție;

 • - circulație rutiera si pietonaîa, parcaje, amenajați specifice funcțiunii;

 • - echipare edilitara.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in ama valorica C, conformHCLnr. 553 / 21.12.2011 si H.C.L 361 / 28.09.2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC


UTR- E-7î ;(POT - 70%,CUT = 1,4)

 • - suprafața teren - 70.000mp;

 • - parcela constniibila;

-retragere minima de 30,00ni fata de limita carosabilului DNA IA - conform aviz C.N.A.D.N.R;

 • - accesul se va realiza din drumul de exploatare existent, prin intersecție in T cu amenajarea benzilor suplimentare de circultatie (accelerare, decelerare, stocaj).

 • - retragere fata de împrejmuire pe laturile de nord, vest, est - 4,00 ml;

 • - spatii plantate - 27,00%

 • - locurile de parcare se vor asigura in incinta proprie

CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • - Orientarea fata de punctele cardinale: in conformitate cu prevederile normelor tehnice si sanitare in vederea asigurării msoririi si iluminatului natural (anexa 3 Ia R.GU.), specifice pentru fiecare tip de funcțiune;

-Amplasarea făta de drumurile publice s-a făcut in concordanta cu legislația in vigoare (art, 18 din RGU, si Ordonanța nr. 43/1997 cu modificările ulterioare), conform profilului transversal al D.N.1A stabilit prin P.U.Z.

 • - Retragerea minima a construcțiilor fata de partea carosabila a D.N, 1A = 30,00 m.

 • - Amplasarea in interiorul parcelei, conf, art, 24 din RGU. si amplasării construcțiilor pe planșa PLAN POSIBILITATE MOBILARE

 • - Se respecta prevederile Codului Qvil si afe Regulamentului aferentP.U.Z. privind distantele minime obligatorii fiita de limitele laterale si limita posterioara a terenului.

 • - Accesul carosabil in interiorul anplasamentului trebuie sa se fâca direct din spațiul pblic, cu satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protecție civila,salvare etc.; amenajările din zona brunului aferente accesului carosabil nu vor afecta siguranța si fluenta traficului pe drum

 • - Accesul pietonal in interiorul amplasamentului trebuie sa se faca direct din spațial public, dimensionarea lui satisfăcând toate nevoile de capacitateale funcțiunii.

 • - Echiparea tehnico edilitara se va realize conform art, 27, 28, 29 din RGU. Este interzisa autorizarea construcțiilor in zona fara asigurarea echipării cu toate unitățile, din rețelele publice sau din surse proprii

Se vor stabili soluții care sa respecte normele sanitare si de protecție a mediului

 • - înălțimea construcțiilor este stabilita in funcție de necesitatea construirii unor obiective necesare funcționarii acetuiajrespective construcții cu regim de inaltime PARTERP+1 si PARlJbK ÎNALT -H.maxcoama =7,00m.

 • - Aspectul ejfcrior al construcțiilor, cu elementele sale definitorii ( volumetrie, finisaje ) aparține spațiului public. De aceea,autorizarea construcțiilor se va face numai in condiții calitative deosebite, in confonritate cu fonctiunea si fara a afecta aspectul zonei.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine fUnctiunii acestora si nu depreciata aspectul generai al zonei.

 • - Procentul de ocupare al terenului (P.O.T, = Sc/St) pentru funcțiunea propusa este 70,00 %, iar coeficientul de utilizare al terenului ( CU.T.=Sd/St) este de 1,40.

 • - Parcarea si gararea autovehiculelor se va asigura pe terenul afferent construcției, fara a afecta zona.

 • - Spatii veizi se vor amenaja pe suprafețele ramase libere . In anexa 6 din RGU.este prevăzut procentul minimal pentru spatii veizi in cadrul obiectivelor industriale de 20% din suprafața totala a terenului.

Prin P.LLZ. se propun spatii veizi pe 27% din supra&ta totala a parcelei, care cuprind perdele de protective de 4m. lățime ce vor dubla împrejmuirea si spetii inierbate.

 • - Împrejmuirile pentru funcțiunea industrie vor fi opace pentru asigurarea protecției vizuale ,cu inaltimea de 3,00 Orice modificare a reglementarilor utbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizata).

NOTA: documentația tehnica,pe baza careta se va solicita eliberarea autorizației de construire, va fi însutită de uimatoarele:

 • - documentația tehnica (in 2 ex. originale) va avea cadrul conținut stabilit prin anexa I a Legii nr. 50/1991, republicata,corelata cu cerințele avizelor si acordurilor solicitate si va fi întocmită, semnata si verificata conform H.GR nr. 925/1995,Legea nr. 184/2001, Codul Civil, O.M.S. nr. 119/2014, Legea nr. 114/1996.

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire;

 • 4. REGIMUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Documentația urbanistica PUZ si RUJ este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești conform HCLnr.386/30.09.2013.

Prezentul Certificat de urbanismpoate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE- CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI INDUSTRIALE-CLĂDIRE NOUA - CONSTRUIRE

Mocnit: DINU CARMEN-CONSILIER. J9-O4-2O}? CQa

Verificat: COCA-ELENAPATRASCU-SRF SERVICIU   ț ■

O''

CERTIFICATUL DEURBANISMMJT1NE1OC DEAUTORTZATIEDECONSTRU1RESAUAUTORIZAȚIE

 • 5. OBLIGATllALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

hi scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr, 306 mun.

PLOIEȘTI jud. Prahova

tn aplicare» Directivă Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modifkaln prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/3S'CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului ai accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, inoadrarea/nemeadrarea proiectului investiției pubBce/privata in lista proiectelor supuse evahtaru impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de crrilere a acordului de mediu se desftsoara după omiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții b autoritatea administraiiă publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire b procedura de emitere a acordului dc med», autoritatea competenta pentru proiecția mediului Stabilește mscanisnail asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire b realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primnea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea conpetenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale o investiției si stabilirii necesitați: evaluării efectelbracesleb asupra mediului. In urm evaluară inițiale a investiției se va emite acluladnfnstraliv a! autoritarii conpetento pentru proiecția mediului.

In situația ăi care autoritatea cotraretenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor nvestitiei asupra mediului, sofciantul are obBgalb de a notifica acest fapt autoritatii administrației pubHce competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării berarilor de construcții.

fit situația in care, după emiterea certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluate a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a âves lirici acer ta are obBgalia de a notifica acest fapt autoritatii adtrinistratiă publice competente.

 • 6.CEREREA DE EMF1TRE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI INSO LITA DE URMĂ TOARELE DOCUMENTE

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizatla zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu «Bspune altfel (copie legalizata);

- declarații notariale: . Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, «primat in forma autentica,in următoarele situații:

- pentru construcții care nu respecta distantele conform Codului Civil;

-pentru construcțiile noi, anpfasate adiacent construcțiilor existente sau in imediata lor vecinătate si daca sunt necesare masuri de intervenție pentru protejarea acestora - adica daca pot cauza acestora prejudicii privind rezistenta mecanica si stabilitatea securitatea la incendiu, igiena, sunata tea si mediu ori siguranța in exploatare;

Conform art. 27, alin.6 din Ordinul nr.839/12.10.2009privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: “refozul nejustificat dea-si da acordul se constata dc către instanța de judecata competenta, hotararca acesteia urmând sa fie acceptata de către emitentul autorizației de construire/desfiintare in locul acordului vecinilor”.

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

Q PA.C.                □ P.O.E                 □ RAD.

C.....

d) avizele si acordurile stabilitac prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:


 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

SJ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


Q gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civila


Alte avize/acorduri Ol SNTGNTRANSGAZSA


0 sanatatea populațieid.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

 • - POLITIA RUTIERA PLOIEȘTI

 • - CNADNR (Compania Naționala de Autostarzi si Drumuri Naționale din Romania)

 • - Adresa poștala de la Serviciul Cadastru din Cadrul D.G.D.U

d.4) Studii de speciaHtate

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SI DEMOLĂRI

Plan pe suport topografic vizat de O.C.PJ. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la a; STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerința Af

STUDIU HIDROGBOLOGIC - aprobat de S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (fosta Apele Romane

S.A.);

 • e) punctul de vedere/actul administrativa! autorității competente pentru protecția medului (copie);

 • f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

scutit de taxe in baza conform art.476 din codul fiscal

Prezentul certificat


L.S.


m are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.


SECRETAR,

ANABELJ. OLIMPIA MANTOIU

ARHITECT SEF,

CRISTINA HERTIA

DIRECTOR ADJUNCT,

RITA-MARCEL-X NEAGU

Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr.

din


confoimart.476 din codul fiscal

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta ia data de-Mirt C SC ETOS CONSTR. SRL

‘ V ti»V fe/               Ploiești, Str. Eroilor nr.72

:      "LrTjT; Tel. 0244/518907, TeL/Fax 0244/595512

I () \ > IK. e-mail: etos„g roup@yahoo.com


^îlîUL JUD'J; i hAH l

■ vJlAuI'îOvA. iegîstM’ura .L/W.

; ^w^)g^NS1L1UL JUDETEAN prahova


/•


Fax: 0244 407 797

ca'"- '

':‘w W faf;

/.

tyÂHov


Vs

a

ZA.\_

^5<v /


Inatentia Piui Director Executiv Marius Constantin Nicolae

Referitor Modificarea regimului de înălțime impus prin PUZ pentru construire obiectiv: STATlE TRATARE MECANO-BIOLOGICA PLOIEȘTI.

Va transmitem, anexat, acceptul Dlui Arhitect Mihai Radulescu, autoiul PUZ-ului «CONSTRUCTIESTATIE

DE TRATARE MECANO BIOLOGICA PLOIEȘTI», privind modificarea regimului de înălțime impus.

Acceptul mentionat constituie sî punctul de vedere al societății noastre.

Cu deosebita considerație,
..... ■:

/

SIROU l&DIVIDUfil D8 RRHlTtCTURR

moi mmucv

Ploierfi.rfr. ColeAi. ar. 18

Teî.S7MlWS75.0T«H49061.07M518IS4. M44/SIM48

_

Către:   SC ETOS CONSTR.SRL

Ploiești,str.Eroilor,nr.72 Tel.0244/518907,fax 0244/595512

In atentia d-nului director ing. Viorel Dumitrescu

Ref.la:    Modificarea regimului de inaltime impus prin PUZ

pentru construire obiectiv:

STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA PLOIEȘTI


Urmare a adresei Consiliului Județean Prahova nr.18926 A/ll/D/ 19.09.2017,prin care se solicita acordul pentru MODIFICAREA REGIMULUI DE INALTIME ADMIS, in calitate de proiectant de specialitatea -urbanism, al proiectului:

P.U.Z.-SCHIMBARE DE DESTINAȚIE TEREN din zona:


Tea-zona tehnico—edilitare si culturi agricole Ppr-plantatie de protecție in zona:

Id -unitati industriale /depozitare pentru construire obiectiv Stafie de tratare mecano-biologica Ploiesti “ din cadrul proiectului . Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova” elaborat in anul 2011 va transmitem:

- Acordul privind solicitarea beneficiarului pentru Modificarea regimului de inaltime de 7m.( asa cum este prevăzut in RLU aferent PUZ elaborat in anul 2011), avand in vedere tehnologiile utilizate de antreprenori pentru construirea acestui tip de lucrări, precum si pentru posibilitatea completării instalațiilor cu alte tehnologii care necesita înălțimi nai mari.

20sept.2017ROMANIA

Consiliul Județean Prahova


‘"'s     %

a v 12 •

______________ A

Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, tel: 0244-514545, fax: 0244-407.797

•                                                                            *                                                                                          * Zi'"'’’*"—     —Xy» Z-’

e-mail: cons iud(2),ciph.ro site: www.cjph.ro

Bd. Republicii, nr.2

Către:     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

20882

2 6 -09- 2317


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA în atenția D-nei Arhitect Sef Cristina Hertia

Ref. la: Promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificării regimului de înălțime impus prin PUZ pentru construire obiectiv : STAȚIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ PLOIEȘTI

Va aducem la cunoștința ca la nivelul județului Prahova se află în implementare proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”, finanțat în Faza 1 din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și în Faza 2 din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Unul din obiectivele prevăzute in cadrul SMID este : „CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ PLOIEȘTI44 în Municipiul Ploiești, județ Prahova, Tarlaua 13, Parcela A210, sos. DN1 A-Centura de Est.

în vederea construirii acestui obiectiv, Consiliul Județean Prahova în calitate de administrator al terenului, a contractat cu SC Etos Constr. SRL întocmirea PUZ-ului pentru schimbarea destinației terenului din Zona tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zona unități industriale/ depozitare aferent obiectivului precizat mai sus. PUZ-ul a primit aviz favorabil în cadrul ședinței C.T.A.T.U. și .ulterior fost aprobat prin HCL nr. 547/21.12.2011 și HCL nr. 81/31.03.2017. Una din restricțiile impuse de PUZ a fost restricția de înălțime de 7 metri, deși în zonă nu exista nici o impunere în acest sens. Precizăm că în documentațiile întocmite pentru delegarea gestiunii servicilor de colectare și transport deșeuri nu au fost precizate aceste restricții, iar limitarea înălțimii autospecialelor pentru transportul deșeurilor periclitează funcționarea la capacitatea maximă a Stației TMB, iar viitorii operatori pot sesiza această neconformitate și îngrădirea drepturilor de operare. Având în vedere tehnologiile utilizate de antreprenori pentru construirea tipului de lucrări pentru care s-a realizat PUZ-ul, precum și pentru posibilitatea completării instalațiilor cu alte tehnologii care necesită înălțimi mai mari ale construcției, a fost necesara modificarea regimului de înălțime de 7 metri impus prin PUZ la o înălțime de 15 metri.

Conform prevederilor legale, Ordinul 233/26.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism cap.VI Actualizarea și monitorizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, art.31.(l) și art.32, Consiliul Județean , în calitate de beneficiar al proiectului SMID, a făcut demersurile necesare pentru modificările ce se impun în vederea implementării în bune condiții a unui proiect cu finanțare europeană. în acest sens s-a propus ca regimul de înălțime să fie modificat la 15 metri. Având in vedere acest lucru, Consiliul

Județean Prahova a solicitat către S.C. SGU Ploiești S.R.L. sprijin in vederea realizării memoriului 'J A justificativ de modificare PUZ.                                                      /'Sr

In urma ședinței din data de 26.09.2017 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului siig Urbanism, pentru aceasta documentație tehnica de urbanism s-a acordat aviz favorabili %    ? f   /i;

Având in vedere importanta realizării cat mai urgente a acestui obiectiv, va.'rugam sa ® supuneți aprobării in prima ședința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectiîL3ekt v '' hotarare privind modificarea regimului de inaltime impus prin PUZ.                             - ' '

Va mulțumim pentru colaborare.

Director Executiv, Marius Constantin NICOLAE

I.F./C.S.

2 ex

Numele si prenumele

Funcția

Nr.exemplare

Semnătura

Data

întocmit

Ilie Florentin

Consilier

2

\/^

26.09.2017

Verificat

Constantinescu Silvia

Director executiv adj.

2

26.09.2017