Hotărârea nr. 344/2017

Hotãrârea nr. 344 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2017

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA NR. 344


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești

pe anul 2017                        '

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sârbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu , Zoia Staicu și Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2017.

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 1671/31.08.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre ;

 • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre;

 • -  Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.1217/26.09.2017;

 • -  Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Salubritate” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 6380/27.09.2017;

 • -  Nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finanțare externa, nr.376/18.09.2017;

 • -  Rectificarea Bugetului de cheltuieli a Colegiul National „I.L.Caragiale”;

 • -  Referatul nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.09.2017;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2017JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 143/30.05.2017, Hotărârii Consiliului Local nr. 187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.233/28.07.2017 si Hotărârii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017 si Hotărârii Consiliului Local nr.321/01.09.2017.

Rectificarea are la baza Deciziile Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 1671/31.08.2017 si nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre; Nota de Fundamentare nr. 376/18.09.2017 intocmita de Direcția Relații Internationale,Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 1217/26.09.2017, Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Salubritate” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 6380/27.09.2017, rectificarea Bugetului de cheltuieli a Colegiul National „I.L.Caragiale” si Referatul nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești.

Astfel:

Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiești in suma de 531.788,50 mii lei se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei astfel:

-majorarea cu 222,00 mii lei reprezentând granturi aferente proiectului „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” estimate a se incasa conform contractului de finanțare. In situația in care sumele prevăzute nu se vor incasa integral pana la 31.12.2017,diferentele vor fi înregistrate ca venituri in bugetul anului 2018;

-diminuarea cu suma de 3.436,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit conform cu Decizia Directorului General al D.G.RF.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017.

-majorarea cu suma de 3.436,00 mii lei la subcapitolul “Venituri din concesiuni si închirieri” avand in vedere execuția pe opt luni la aceasta categorie de venituri;


-majorarea cu suma de 1.972,00 mii lei sume defalcate din Fisei cu indicatori pentru bugetul local anexa la Decizia Directo D.G.R.F.P.Ploiești nr. 4195/22.09.2017;

-majotarea cu 10,00 mii lei din donații si sponsorizări conform sincă^ilpi Colegiului National „I.L.Caragiale”.                                   '

Cheltuielile bugetului local al Municipiului Ploiești în sumă de 577.288,50 mii lei, se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei, producând modificări in structura, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 31.387,50 mii iei ramane neschimbata, producând modificări in structura astfel:

 • -  reancadrarea proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate" de la titlul 56 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la titlul 58 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, conform Nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finanțare externa, nr.376/18.09.2017.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 36.773,00 mii lei se majoreaza cu suma de 211,00 mii lei la fonduri de rezerva, suma ce va fi alocata ulterior.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - prevederea in suma de 165.878,50 mii lei se diminuează cu suma de 27,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 10,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificării Bugetului de cheltuieli al Colegiului National „I.L.Caragiale”;

 • - majorarea cu suma de 100,00 mii lei la alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA) si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

 • - diminuarea cu 37,00 mii lei la asistenta socialațdrepturi stabilite de Legea 248/2015) conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificării Bugetului de cheltuieli a Administrației Social Comunitare.

 • 4. Capitolul „Sanatate” - prevederea in suma de 11.358,00 mii lei ramane neschimbata, producând modificări in structura astfel:

 • - majorarea cu suma de 1,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

 • 5. Capitolul „Cultura.Recreere si Religie” - prevederea in suma de 52.603,00 mii lei ramane nemodificata producandu-se virări de credite in cadrul aceleiași sume conform Referatului nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești.

6. Capitolul „Asigurări si Asistenta Sociala” - prevederea in suma de 68A3^mo mii lei se majoreaza cu suma de 2.020,00 mii lei,astfel:                    .

 • - diminuarea cu 54,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificării zB^efuM deN

cheltuieli a Administrației Social Comunitare.                          ff®

 • - reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambțîftâwl^ postaderare” - Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Umâtî 2014*20): " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei-dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești" -US>

 • - la titlul 58 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

cadrului financiar 2014- 2020” - Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9

sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” majorarea prevederii cu suma de 237,00 mii lei pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” conform Nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finanțare externa, nr.376/18.09.2017, diminuarea prevederii cu 86,00 mii lei din reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”

 • - majorarea cu suma de 1.991,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala, conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificării Bugetului de cheltuieli al Administrației Social Comunitare.

 • - diminuarea cu suma de 53,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare, conform rectificării Bugetului de cheltuieli al Administrației Social Comunitare;

 • - majorarea cu suma de 15,00 mii lei la ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 47.913,00 mii lei ramane neschimbata, producând modificări in structura astfel:

 • - majorarea cu suma de 103,00 mii lei rectificării Bugetului de cheltuieli al Administrației Social Comunitare finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei;

 • - majorarea cu suma de 3,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

8. Capitolul „Protecția Mediului”- prevederea in suma de 26.138,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii (salubritate) conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 6380/27.09.2017;

9. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 92.062,00 mii lei se diminuează cu suma de 1.500,00 mii lei astfel:

- majorarea cu suma de 283,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

diminuarea cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 40 Subventii/gratuitati(SC Transport Calatori Expres SA) conform Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 1217/26.09.2017;

ZT '---■

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarareulaturai


PRIMAR,Comisia de buget finanțe, control, ministrarea domeniului public studii, strategii, prognoze :Alexandru Paul Palaș


Andrei Gheorghe


Salceanu Claudia Oana


Staicu ZoiaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2017 aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 143/30.05.2017, Hotărârii Consiliului Local nr. 187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.233/28.07.2017, Hotărârii Consiliului Local nr. 294  /30.08.2017 si Hotărârii Consiliului Local

nr.321/01.09.2017.

Prezenta rectificare este impusa de:

 • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 1671/31.08.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre ;

 • -  Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 cu repartizarea pe trimestre, ceea ce impune rectificarea de urgenta a bugetului;

 • -  Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr.1217/26.09.2017;

 • -  Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Salubritate” in Municipiul Ploiești înregistrata de Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 6380/27.09.2017;

 • -  Nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finanțare externa, nr.376/18.09.2017;

 • -  Rectificarea Bugetului de cheltuieli al Colegiului National „I.L.Caragiale”;

Referatul nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești.

Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiești in suma de 531.788,50 mii lei se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei astfel:

-majorarea cu 222,00 mii lei reprezentând granturi aferente proiectului „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din Municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” estimate a se incasa conform contractului de finanțare. In situația in care sumele prevăzute nu se vor incasa integral pana la 31.12.2017, diferentele vor fi înregistrate ca venituri in bugetul anului 2018;

-diminuarea cu suma de 3.436,00 mii lei cote defalcate din impd^jțufp^yenit conform cu Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 4195/12.09.2017':' >

-majorarea cu suma de 3.436,00 mii lei la subcapitolul “Venituri din epfi'cbșiuml si închirieri” avand in vedere execuția pe opt luni la aceasta categorie de venituri^ > I

-majorarea cu suma de 1.972,00 mii Ici sume defalcate din T.V.'A cb'nfoffii'Fjse'i / cu indicatori pentru bugetul local anexa la Decizia Directorului: ^icrț^râl ăl D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 4195/22.09.2017;

-majorarea cu 10,00 mii lei din donații si sponsorizări conform incasarilor Colegiului National „I.L.Caragiale”.

Cheltuielile bugetului local al Municipiului Ploiești în sumă de 577.288,50 mii lei, se majoreaza cu suma de 2.204,00 mii lei, producând modificări in structura, astfel:

 • 1. Capitolul ..Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 31.387,50 mii lei ramane neschimbata, producând modificări in structura astfel:

 • -  reancadrarea proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate" de la titlul 56 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la titlul 58 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, conform Nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finanțare externa, nr.376/18.09.2017.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 36.773,00 mii lei se majoreaza cu suma de 211,00 mii lei Ia fonduri de rezerva, suma ce va fi alocata ulterior.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - prevederea in suma de 165.878,50 mii lei se diminuează cu suma de 27,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 10,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificării Bugetului de cheltuieli al Colegiului National „I.L.Caragiale”;

 • - majorarea cu suma de 100,00 mii lei la alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA) si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

 • - diminuarea cu 37,00 mii lei la asistenta sociala(drepturi stabilite de Legea 248/2015) conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificării Bugetului de cheltuieli a Administrației Social Comunitare.

 • 4. Capitolul „Sanatate” - prevederea in suma de 11.358,00 mii lei ramane neschimbata, producând modificări in structura astfel:

 • - majorarea cu suma de 1,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

5. Capitolul „Cultura,Recreere si Religie” - prevederea in suma de 52.603,00 mii lei ramane nemodificata producandu-se virări de credite in cadru           sume


conform Referatului nr.616/29.08.2017 al Serviciului Administn^e^^e-XTiSj Ploiești.                                                             °*V X

- prevederea in âuiEOș^Kî W

■7

de


 • 6. Capitolul „Asigurări si Asistenta Sociala”

mii lei se majoreaza cu suma de 2.020,00 mii lei,astfel:          \ z


- diminuarea cu 54,00 mii lei la bunuri si servicii conform rectificări^- Bu^fu cheltuieli a Administrației Social Comunitare.

 • - reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” - Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

 • - la titlul 58 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

cadrului financiar 2014- 2020” - Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9

sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” majorarea prevederii cu suma de 237,00 mii lei pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” conform Nota de fundamentare a Direcției Relații Internationale privind finanțarea nerambursabila pentru proiectele cu finanțare externa, nr.376/18.09.2017, diminuarea prevederii cu 86,00 mii lei din reancadrarea de la titlul 56 “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”

 • - majorarea cu suma de 1.991,00 mii lei la titlul 57 Asistenta sociala, conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 4195/22.09.2017 privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si conform rectificării Bugetului de cheltuieli al Administrației Social Comunitare.

 • - diminuarea cu suma de 53,00 mii lei la titlul 71 Active ne financiare, conform rectificării Bugetului de cheltuieli al Administrației Social Comunitare;

 • - majorarea cu suma de 15,00 mii lei la ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

 • 7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 47.913,00 mii lei ramane neschimbata, producând modificări in structura astfel:

 • - majorarea cu suma de 103,00 mii lei rectificării Bugetului de cheltuieli al Administrației Social Comunitare finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei;

 • - majorarea cu suma de 3,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeași suma la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform execuției trezoreriei.

 • 8. Capitolul „Protecția Mediului”- prevederea in suma de 26.138,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii (salubritate) conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 6380/27.09.2017;

9. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 92.062,00 mii lei se diminuează cu suma de 1.500,00 mii lei astfel:

- majorarea cu suma de 283,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si diminuarea cu aceeasi^'Snferlă’splati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform exei^îtî^trezorer^^ diminuarea cu suma de 1.500,00 mii lei la titlul 40 SubVtptii/grjatimigti(^\ Transport Calatori Expres SA) conform Nota de rectificare a bugetului’^ ^^E201^ pentru serviciul „Transport” in Municipiul Ploiești înregistrata de Re^iâ’^dtpfe'nia-;de / Servicii Publice cu nr. 1217/26.09.2017;                                 <    "

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIU

SERVICIU BUGET,

ÎMPRUMUTURI,

VIZAT, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PU ELI ACHIZIȚII PUBLICE,

ÎLICA,JURIDIC- CONTENCIOS, , CONTRACTE,


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 VENITURI


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCl. 321/01.09.2017

Prevedere

9 luni

Realizat 18.09.2017

Procent realizare %

InHti^g'eA țl+Z

)

7y“

Prevedere conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

531.788,50

426.064,50

388.293,91

73,02

2.204,00

533.992,50

2

VENITURI PROPRII

0101

335.733,00

278.244,00

256.360,97

76,36

0,00

335.733,00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

527.741,50

423.703,50

387.060,74

73,34

1.982,00

529.723,50

4

A. VENITURI FISCALE

0003

500.126,00

397.047,00

364.898,15

72,96

-1.464,00

498.662,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

212.306,00

156.156,00

147.675,10

69,56

-3.436,00

208.870,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

5.700,00

3.740,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

5.700,00

3.740,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

5.700,00

3.740,00

0,00

0,00

5.700,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

205.590,00

151.400,00

146.829,47

71,42

-3.436,00

202.154,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

3.000,00

2.260,00

1.138,76

37,96

0,00

3.000,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

3.000,00

2.260,00

1.138,76

37,96

3.000,00

12

l L/lii «Jj                           / I.

0402

202.590,00

149.140,00

145.690,71

71,91

-3.436,00

199.154,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

200.864,00

147.844,00

144.408,00

71,89

-3.436,00

197.428,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.726,00

1.296,00

1.282,71

74,32

1.726,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.016,00

1.016,00

845,63

83,23

0,00

1.016,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.016,00

1.016,00

845,63

83,23

0,00

1.016,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.016,00

1.016,00

845,63

83,23

1.016,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

81.189,00

80.839,00

72.148,10

88,86

0,00

81.189,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

81.189,00

80.839,00

72.148,10

88,86

0,00

81.189,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

67.760,00

67.760,00

59.930,73

88,45

0,00

67.760,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

13.384,33

85,91

15.579,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

52.181,00

52.181,00

46.546,40

89,20

52.181,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.629,00

11.629,00

10.711,63

92,11

0,00

11.629,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.411,00

4.411,00

3.903,86

88,50

4.411,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

7.198,00

7.198,00

6.794,85

94,40

7.198,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

12,92

64,60

20,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.450,00

1.505,74

83,65

1.800,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE

BUNURI SI SERVICII

0010

206.631,00

160.052,00

145.074,95

70,21

1.972,00

208.603,00

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

192.008,00

145.457,00

130.745,00

68,09

1.972,00

193.980,00

32

■5UTîTtr tiCiuicaic miit J. v ./vpu. iilidiiidi ca cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor,

110202

189.911,00

143.855,00

129.323,00

68,10

1.972,00

191.883,00

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

642,00

519,00

459,00

71,50

642,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.455,00

1.083,00

963,00

66,19

1 455,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

|---------------

Realizat

18.09.2017

//

Procent realizare-

Influente

 • —  |          ..V

J. il.....

 • -

,Pf£A edere 'țtfffform rdcfifl’ity re )*]

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UN URI SI SER VICII

1202

6,00

4,00

3,07

51,17

A----------

*X   6,00

39

l axe hoteliere

120207

6,00

4,00

3,07

51,17

6,00

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

71,00

71,00

74,15

104,44

0,00

71,00

41

Impozit pe spectacole

150201

71,00

71,00

74,15

104,44

71,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

j.tAcrn t'           ourvuxiL.on;

A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

t' .i / r nr nrprj cna j nr < rv t’

1602

14.546,00

14.520,00

14.252,73

97,98

0,00

14.546,00

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

13.477,00

13.477,00

12.671,81

94,03

0,00

13.477,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.077,00

8.077,00

7.463,54

92,40

8.077,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute

16020202

5.400 00

5.400,00

5.208,27

96,45

5.400.00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.026,00

1.026,00

1.518,96

148,05

1.026,00

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

43,00

17,00

61,96

144,09

43,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

27.615,50

26.656,50

22.162,59

80,25

3.446,00

31.061,50

Jj

CI. VENITURI DIN

0013

9.831.011

9.831.00

9.349.55

95.10

3.436.00

13.267.00

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

9.831,00

9.831.00

9.349.55

95.10

3.436.00

13.267.00

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

137,58

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

7.689,00

7.689,00

7.069,92

91,95

3.436,00

11.125,00

58

Venituri din dividende

300208

2.142,00

2.142,00

2.142,05

100,00

2.142,00'

59

Alte venituri din proprietate

300250

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

17.784,50

16.825,50

12.813,04

72,05

10,00

17.794,50

63

VENITURI DIN PRESTA RI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

8.254,00

7.350,00

4.662,45

56,49

0,00

8.254,00

64

Venituri din prestări de servicii

330208

6.968,00

6.484,00

4.549,62

65,29

6.968,00

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

117,00

87.00

66.00

56,41

11700

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

1,77

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

1.169,00

779,00

45,06

3,85

1.169,00

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

134,00

79,00

125,38

93,57

0,00

134,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

105,00

57,00

111,88

106,55

105,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

29,00

22,00

13,50

46,55

29,00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.868,00

8.868,00

7.453,19

84,05

0,00

8.868,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.868,00

8.868,00

7.343,55

82,81

8.868,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

109,64

79

DIVERSE VENITURI

3602

519,00

519,00

552,49

106,45

0,00

519,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

78,72

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81 1

Taxe speciale

360206

15,29

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere

9 luni

Realizat

18.09.2017

j

Procent _ realizare

%

x\

% ws

' pk'eĂre

conf&rm rectlflture

/

-.X •/

82

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

Jl- PLOI' .? C A V

X

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

49,00

49,00

55,18

112,61

49,00

84

Taxa reabilitare termica

360223

320,00

320,00

365,60

114,25

320,00

85

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

86

Alte venituri

360250

150,00

150,00

37,70

25,13

150,001'

87

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

9,50

9,50

19,53

205,58

10,00

19,50

88

Donații si sponsorizări

370201

9,50

9,50

19,53

205,58

10,00

19,50

89

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4.757,40

-3.128,00

-4.191,00

88,09

-4.757,40

90

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4.757,40

3.128,00

4.191,00

88.09

4.757.40

91

Alte transferuri voluntare

370250

92

11. VENITURI DIN CAPITAL

0015

9,00

7,00

64,76

719,56

0,00

9,00

93

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

9,00

7,00

64,76

719,56

0,00

9,00

94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

390201

60.23

95

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

390203

9 00

7 00

4 53

50,33

9 00

98

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

99

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

IV. SUBVENȚII

0017

3.182,00

1.524,00

388,83

12,22

0,00

3.182,00

110

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

3.182,00

1.524,00

388,83

12,22

0,00

3.182,00

111

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

3.182,00

1.524,00

388,83

12,22

0,00

3.182,001

112

A. De capital

0019

682,00

682,00

263,00

38,56

0,00

3.182,00

119

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

470,00

470,00

51,22

10,90

470,00

123

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

212,00

212,00

211,78

99,90

212,00

124

B. Curente

0020

2.500,00

842,00

125,83

5,03

0,00

0,00

130

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,18

131

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanalatii

420241

124,65

137

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

2.500.00

842.00

0.00

2.500 00

138

SUBVENȚII DE LA ALTE

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

143

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

856,00

830,00

779,58

91,07

0,00

856,00

144

Fondul European de Dezvoltare Retypnala

45.02.01

856,00

830.00

779.581

91.07

0.00

856.00

145

Sume primite in. contul plăților efectuate in anul

45.02.01.01

76.00

50.001

0.061

0.00

76.001

146

.TinliC piiiiiuc ui vOtiitii |iid.lU<7r Uicviuaic. iu chiui

45.02.01.02

780,00

780,00

779,58

99,95

780,00,

153

Fondul social(FSE)

48.02.02

222,00

222,00

154

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.0201

222,00

222,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

522.664,10

420.255,50

382.629,97

1.982,00

524.646,10

2

I. VENITURI CURENTE

0002

522.664,10

420.255,50

382.504,14

1.982,00

524.646,10

3

A. VENITURI FISCALE

0003

500.126,00

397.047,00

364.898,16

-1.464,00

498.662,00

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

212.306,00

156.156,00

147.675,10

-3.436,00

208.870,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

5.700,00

3.740,00

0,00

0,00

5.700,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

5.700,00

3.740,00

0,00

0,00

5.700,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

5.700,00

3.740,00

0,00

5.700.00 '

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere

9 luni

Realizat 18.09.2017

ț

Procent realizare

%\

—7--r—î----

O

• sSȚ     ..-a

-' \

—i______

Io \

Prevedere cunf^m

\ rectificare

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

205.590,00

151.400,00

146.829,47

X. o-

202.154,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

3.000,00

2.260,00

1.138,76

0,00

3.000,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

3.000,00

2.260,00

1.138,76

3.000,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN

0402

202.590.00

149.140.00

145.690.71

-3.436,00

199.154.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

200.864,00

147.844,00

144.408,00

-3.436,00

197.428,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.726,00

1.296,00

1.282,71

1.726,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.016,00

1.016,00

845,63

0,00

1.016,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.016,00

1.016,00

845,63

0,00

1.016,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.016,00

1.016.00

845.63

1.016,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

81.189,00

80.839,00

72.148,11

0,00

81.189,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

81.189,00

80.839,00

72.148,11

0,00

81.189,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

67.760,00

67.760,00

59.930,73

0,00

67.760,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

13.384,33

15.579,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

52.181,00

52.181,00

46.546,40

52.181,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.629,00

11.629,00

10.711,64

0,00

11.629,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.411,00

4.411,00

3.903.86

4.411,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

7.198,00

7.198,00

6.794,86

7.198,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

12,92

20,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.450,00

1.505,74

1.800,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

206.631,00

160.052,00

145.074,95

1.972,00

208.603,00

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

192.008,00

145.457,00

130.745,00

1.972,00

193.980,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

baltic ucidiutit uirr i.v.n pu. îiiidifnaicir cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor.

110202

189.911,00

143.855,00

129.323,00

1.972,00

191.883,00

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

642,00

519,00

459,00

642,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.455,00

1.083,00

963,00

1.455,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

6,00

4,00

3,07

0,00

6,00

38

Taxe hoteliere

120207

6,00

4,00

3,07

6.00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

71,00

71,00

74,15

0,00

71,00

40

Impozit pe spectacole

150201

71,00

71,00

74,15

71,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

I/UETfi 1/ / nuZrirt E.4 DUiV JIUL.C/A, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

1602

14.546,00

14.520,00

14.252,73

0,00

14.546,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

13.477,00

13.477,00

12.671,81

0,00

13.477,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de

16020201

8.077.00

8.077.00

7.463.54

8.077.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute

16020202

5.400.00

5.400.00

5.208.27

5.400.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.026,00

1.026,00

1.518,96

1.026,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere

9 luni

Realizat 18.09.2017

Zf-Î

Procent realizare-

%

*0

^fluenteî|y}{4.'

Prividere

’i conform recțjjjajre

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

43,00

17,00

61,96

XX

l o c b

^y !

43,00i

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.538,10

23.208,50

17.605,98

3.446,00

25.984,10

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

9.831.00

9.831,00

9.349,53

3.436,00

13.267,00

53

VENITURI DIN PROPR1ETA TE

3002

9.831,00

9.831,00

9.349,53

3.436,00

13.267,001

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

137,58

55

1 Restituiri de fonduri din finanțarea buwtara a

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

7.689,00

7.689,00

7.069,92

3.436,00

11.125,00

57

Venituri din dividende

300208

2.142,00

2.142,00

2.142,03

2.142,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

12.707,10

13.377,50

8.256,45

10,00

12.717,10

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

8.254,00

7.350,00

4.662,45

0,00

8.254,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

6.968,00

6.484,00

4.549,62

6.968.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

117,00

87,00

66,00

117.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1,77

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

1.169,00

779,00

45,06

1.169,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

134,00

79,00

125,38

0,00

134,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

105,00

57,00

111,88

105,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

29,00

22,00

13,50

29,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.868,00

8.868,00

7.453,19

0,00

8.868,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.868,00

8.868,00

7.343,55

8.868,00 j

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

109,64

78

DIVERSE VENITURI

3602

199,00

199,00

186,90

0,00

199,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

78,73

81

Taxe speciale

360206

15,29

82

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

49,00

49,00

55,18

49,00

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

150,00

150,00

37,70

150,00 1

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-4.747,90

-3.118,50

-4.171,47

10,00

-4.737,90

87

Donații si sponsorizări

370201

9,50

9,50

19,53

10,00

19,50

88

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4.757,40

-3.128,00

-4.191,00

-4.757,40

89

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere

9 luni

Realizat

18.09.2017

Procent realizare

%

--“---------

iSfluente: <■

Prevedere conform i, redare

/

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0^0(1

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

125,83

< -

> 0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

125,83

0,00

0,00

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

125,83

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

125,83

0,00

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,18

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

124,65

112

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

9.124,40

5.809,00

5.663,94

222,00

9.346,40

2

1. VENITURI CURENTE

0002

5.077,40

3.448,00

4.556,60

0,00

5.077,40

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

5.077,40

3.448,00

4.556,60

0,00

5.077,40

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

5.077,40

3.448,00

4.556,60

0,00

5.077,40

7

DIVERSE VENITURI

3602

320,00

320,00

365,60

0,00

320,00

8

Taxa de reabilitare termica

360223

320,00

320,00

365,60

320,00

9

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

4.757,40

3.128,00

4.191,00

0,00

4.757,40

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4.757,40

3.128,00

4.191,00

4.757,407

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

11. VENITURI DIN CAPITAL

0015

9,00

7,00

64,76

0,00

9,00

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

9,00

7,00

64,76

0,00

9,00

17

V GUI |1 UI I uni ț arhn IHVllltil UUUl h 1HULII 1 d l V

390201

60,23

18

Vtîiîiui 1'ui'n ■-dl 1 Zdi ta lUVUllUCIUl m01 STî     Ulii

390203

9,00

7,00

4,53

9,00

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

0,00

32

IV. SUBVENȚII

0017

3.182,00

1.524,00

263,00

0,00

3.182,00

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

3.182,00

1.524,00

263,00

0,00

3.182,00

34

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STAT

4202

3.182,00

1.524,00

263,00

0,00

3.182,00

35

A. De capital

0019

3.182,00

1.524,00

263,00

0,00

3.182,00

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

470,00

470,00

51,22

470,00

46

TFUOvchui ut id uugd'l'li uc sidL udilc uugctvit locale necesare susținerii derulării susținerii

420220

212,00

212,00

211,78

212,00

47

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

2.500,00

842,00

2.500,00

49

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

856,00

830,00

779,58

0,00

856,00

50

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

856,00

830,00

779,58

0,00

856,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere

9 luni

Realizat 18.09.2017

Procent! realizare %

Z --------

IiîTluente'fc'tâwi

X          /

\pi     »e

z rectificare

 /

51

Sume primite in contul plăților efectuate in anul

45.02.01.01

76,00

50,00

-i r. pi

76,00

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul

45.02.01.02

780,00

780,00

779,58

780,00

62

Fondul socialiFSE)

48.02.02

222,00

222,00

63

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

222,00

222,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2017 CHELTUIELInunei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare %

Influente

(+/-)

PrcvederpV ^conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

577.288,50

468.727,50

351.896,21

60,96

2.204.00

579.492.50

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

31.387,50

24.452,50

18.148,93

57,82

0,00

31.387,50

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

18.844,00

12.639,00

11.640,33

61,77

18.844,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

10.039,60

9.587,60

5.500,05

54,78

10.039,60

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

243,00

193,00

71,15

29,28

243,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

629,00

629,00

587,96

93,48

629,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start -Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

8,00

8,00

0,00

0,00

-8,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start -Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

58

0,00

8,00

8,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

41,00

41,00

41,00

100,00

41,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

714,00

486,00

260,89

36,54

714,00

Active nefinanciare

71

954,90

954,90

134,13

14,05

954,90

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-70,00

-70,00

-70,58

100,83

-70,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-16,00

-16,00

-16,00

100,00

-16,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.765,00

30.786,00

21.155,21

57,54

211,00

36.976,00

Bunuri si servicii (alegeri locale}

20

65,00

65,00

59,59

91,68

65,00

Fonduri de rezerva

50

186,00

0,00

0,00

211,00

397,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare

%

înnffiKî^

Prevedere ■ /

■wllF i

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

51

2.168,00

1.669,00

1.669,00

76,98

." f'wZ'' /

V 2.168:08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

480,00

480,00

9,36

1,95

Rambursări de credite - total din care:

81

33.866,00

28.572,00

24.262,26

71,64

0,00

33.866,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

2.942,26

66,66

4.414,00

Rambursare credit BCR.

13.475,00

11.270,00

10.100,00

74,95

13.475,00

Rambursare credit B.R.D.

15.259,00

12.888,00

11.220,00

73,53

15.259,00

Rambursare credit C E C.

718,00

0,00

0,00

0,00

718,00

Active nefinanciare

71

4.845,00

4.845,00

0,00

0,00

4.845,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.845,00

-4.845,00

-4.845,00

100,00

-4.845,00

TRANZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.480,00

7.702,00

6.634,65

78,24

0,00

8.480,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

67,00

0,00

0,00

100,00

Dobânzi

30

8.380.00

7.635.00

6.634.65

79.17

8.380.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

6102

15.856,00

12.140.00

9.349.60

58,97

0.00

15.856.00

Protecție civila - total, din care:

570,00

562,00

7,68

1,35

0,00

570,00

Bunuri si servicii

20

50,00

42,00

7,68

15,36

50,00

Active nefinanciare

71

520,00

520,00

0,00

520,00

Politia Locala - total, din care:

15.286,00

11.578,00

9.341,92

61,11

0,00

15.286,00

Cheltuieli de personal

10

13.448,00

10.042,00

8.842,00

65,75

13.448,00

Bunuri si servicii

20

1.588,00

1.286,00

499,92

31,48

1.588,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

250,00

250,00

0,00

0,00

250,00
INVATAMJNl

6502

165.878.50

137.390.00

116.671.45

70.34

-27,00

165.851.50

Cheltuieli de personal

10

141.509,00

115.916,00

103.977,32

73,48

141.509,00

Bunuri si servicii - total, din care

20

19.011,50

17.074,00

10.111,39

53,19

10,00

19.021,50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

3.250,00

3.012,00

195,12

6,00

3.250,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

293,00

180,00

102,00

34,81

293,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

1.455,00

1.083,00

864,38

59,41

1.455,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

115,00

115,00

0,00

0,00

100,00

215,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

941,00

660,00

362,30

38,50

-37,00

904,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.429,00

1.152,00

666,85

46,67

1.429,00

Active nefinanciare

71

1.254,00

1.339,00

816,93

65,15

1.254,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-124,00

-124,00

-224,39

180,96

-100,00

-224,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-5,00

-5,00

-5,33

106,60

-5,00

SANATATE

6602

11.358,00

8.671,00

5.608,48

49,38

0,00

11.358,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

6.851,00

5.137,00

4.012,56

58,57

6.851,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

356,00

256,00

57,97

16,28

1,00

356,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

356,00

256,00

57,97

16,28

356,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

3.518,00

2.660,00

1.489,10

42,33

0,00

3.518,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

850,00

681,00

559,00

65,76

850,00

Spitalul Municipal Ploiești

2.668,00

1.979,00

930,10

34,86

2.668,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

70,00

55,00

46,00

65,71

70,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01,09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare %

Influente /

(+/-)

'^Prevedere.\ conform • -j rectîficățe j.

'              ' *•' :•. i'/

Active nefinanciare - total, din care:

71

565,00

565,00

3,97

0,70

. \ 56X00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

25,00

25,00

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

540,00

540,00

3,97

0,74

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,00

-2,00

-2,00

100,00

-2,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,88

-1,00

-1,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52.603,50

45.768,50

32.179,46

61,17

0,00

52.603,50

bunuri si servicii -total, din care

20

4.415,00

3.785 00

1.770 79

40 11

0 00

4 415 00

Iluminat ornamental din care :

1.700,00

1.139,00

485,13

28,54

1.700,00

Concurs soluții pentru iluminatul ornamental

47,60

0,00

0,00

47,60

Spectacole artificii

60,00

0,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii in cont primărie

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

464,00

455,00

164,30

35,41

464,00

Acțiuni culturale

2.191,00

2.191,00

1.121,36

51,18

2.191,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

42.780,00

36.575,00

26.840,00

62,74

0,00

42.780,00

Casa de Cultura

1.526,00

1.132,00

793,00

51,97

1.526,00

Teatrul "Toma Caragiu”

9.911,00

6.876,00

5.460,00

55,09

9.911,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.483,00

8.251,00

5.868,00

61,88

9.483,00

Club Sportiv Municipal

13.066,00

13.066,00

7.435,00

56,90

13.066,00

Administrația Parcului C-tin Stere

8.794,00

6.955,00

3.800,00

43,21

0,00

8.794,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2.791,00

2.791,00

2.790,10

99,97

2.791,00

Active nefinanciare

71

2.755,50

2.755,50

932,27

33,83

2.755,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-20,00

-20,00

-35,25

176,25

-20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-118,00

-118,00

-118,45

100,38

-118,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.337,00

55,017,00

46.182.19

67.58

2.020,00

70.357.00

Cheltuieli de personal - total, din care.

10

26.421,00

19.725,00

17.595,36

66,60

26.421,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.204,00

9.054,00

8.331,80

68,27

12.204,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

7.670,00

5.745,00

5.033,14

65,62

7.670,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

562 00

410.00

382.49

68.06

562 00

Cheltuieli de personal Centrul Crase

5.197,00

3.904.00

3.280.62

63.13

5 197.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

788.00

612,00

567 31

71 99

788.00

Bunuri si servicii - total, din care-

20

7.818,00

6.559.00

3.653 58

4673

-54.00

7.764 00

Reparații crese

150.00

125 00

83 25

55.50

150 00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

267          254            l6722

62,63

33,00

300,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.188,00

2.872,00

1.296,38

40,66

215,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2 990,00

2.346,001

1.550,21

51,85

-268,00

2.722,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

623,00

482,00

220,34

35,37

-34,00

589,00

Bunuri si servicii crese

480 00

400.00

306 88

63 93

480 00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

120,00

80,00

29,30

24,42

120,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare

%

Influente

- 1

9-C-J tfo Ședere ^.^SidnformM, < Mectifi<$j<M W1

" p I

Xz

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

86,00

86,00

0,00

0,00

-86,00

XT^PLoi

Z *

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: ” O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizatedin municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala".

58

237,00

237,00

Asistenta sociala- total din care:

57

33.318,00

27.953,00

24.834,99

74,54

1.991,00

35.309,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

21.322,00

17.344,00

15.465,38

72,53

1.976,00

23.298,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

15,00

15,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

222,00

41,00

5,50

2,48

222,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.500,00

6.500,00

5.709,06

87,83

6.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.274,00

4.068,00

3.655,05

69,30

5.274,00

Active nefinanciare - total din care:

71

695,00

695,00

114,76

16,51

-53,00

642,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

114,76

99,79

115,00

Active nefinanciare Cantina sociala

65,00

65,00

0,00

65,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

110,00

110,00

0,00

34,00

144,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

405,00

405,00

0,00

-87,00

318,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

-1,00

-16,50

1.650,00

-15,00

-16,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

47.913,00

35.660,00

26.019,48

54,31

0,00

47.913,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

27.150,00

21.424,00

17.119,35

63,05

103,00

27.253,00

Iluminat public

06

6.000,00

3.858,00

3.398,78

56,65

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.845,00

17.261,00

13.720,57

65,82

103,00

21.253,00

întreținere ceasuri publice

45,00

33,00

28,77

63,93

45,00

Reparații curente fond imobiliar

800,00

600,00

0,00

800,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

20.000,00

16.628,00

13.691,80

68,46

20.000,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

305,00

305,00

0,00

103,00

408,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

13.906,00

10.194,00

9.437,33

67,87

13.906,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2,00

2,00

1,14

57,00

2,00

Active nefinanciare

71

7.406.00

4.591,00

118.76

1,60

7.406 00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

3,00

3,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-508,00

-508,00

-610,80

120,24

-103,00

-611,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-43,00

-46,30

107,67

-3,00

-46,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

26.138,00

24.955,00

19.322,00

73,92

1.500,00

27.638,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

21.464,00

20.281,00

17.889,20

83,35

1.500,00

22.964,00

Salubritate - total, din care:

18.643,00

17.658,00

15.497,22

83,13

1.500,00

20.143,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

16.000,00

14.189 92

88.69

1.500.00

17.500,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare

%

O

Influente v <

- V.

v P r e vedere, conțftțmaȘțx reț'iificaișe'l^

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

1.335,00

350,00

0,00

0,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma ncandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.308,00

1.308,00

1.307,30

99,95

1.308,00

Ana meteo

2.267 00

2.267 00

2.125 78

93,77

2.267 00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

548,00

350,00

266,20

48,58

548,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

6,00

6,00

0,00

6,00

Active nefinanciare

71

4.680,00

4.680,00

1.438,80

30,74

4.680,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-6,00

-6,00

-6,00

100,00

-6,00
COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

20.510,00

16.603,00

16.272,68

79,34

0,00

20.510,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

20.180,00

16.273,00

16.272,68

80,64

0,00

20.180,00

Subvenție decembrie 2016 -martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016

9.091,00

9.091,00

9.090,96

100,00

9.091,00

Suma aprobata conform HCL

nr.421 /21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

11.089,00

7.182,00

7.181,72

64,76

11.089,00

Active nefinanciare

71

330,00

330,00

0,00

330,00

TRANSPORTURI

8402

92.062,00

69.582,50

34.352,08

37,31

-1.500,00

90.562,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.878,00

10.644,90

7.463,65

53,78

283,00

14.161,00

Reparații curente străzi

11.000,00

8.546,90

7.342,37

66,75

11.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.563,00

1.783,00

121,28

4,73

2.563,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

315,00

315,00

0,00

283,00

598,00

Subvenții/ gratuitati (S C Transport Calatori Express S.A.)

40

47.791,00

31.917,00

23.301,63

48,76

-1.500,00

46.291,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

4.676,00

4.676,00

2.599,81

55,60

4.676,00

Active nefinanciare

71

26.089,00

22.716,60

1.642,03

6,29

26.089,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-315,00

-315,00

-598,04

189,85

-283,00

-598,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,00

-57,00

-57,00

100,00

-57,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

523.744,10

308.379,48

58,88

2.106,00

525.850,10

A UTOR1TA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

30.197,60

17.496,17

57,94

0,00

30.197,60

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

18.844,00

9.724,48

51,61

18.844,00


DENUMIREA INDICATORILOR


Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieii pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)


Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)_____

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)


Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare


plov


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.285,00

23.131,18

63,75

211,00

36.496,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

65,00

59,59

91,68

65,00

Fonduri de rezerva

50

186,00

211,00

397,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

51

2.168,00

1.459,74

67,33

2.168,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.866,00

21.612,26

63,82

0,00

33.866,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

2.942,26

66,66

4.414,00

Rambursare credit BCR

13.475,00

8.850,00

65,68

13.475,00

Rambursare credit B.R.D.

15.259.00

9.820.00

64.36

15.259.00

Rambursare credit C E C

718.00

0001

ooo1

718.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-0,41

0,00

TRANZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.480,00

5.916,65

69,77

0,00

8.480,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.380,00

5.916,65

70,60

8.380,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

6102

7.918.65

52,49'

oe

Protecție civila - total, din care:

50,00

7,46

14,92

50,00

Bunuri si servicii

20

50,00

7,46

14,92

50,00

Politia Locala - total din care:

15.036,00

7.911,19

52,61

0,00

15.036,00

Cheltuieli de personal

10

13.448,00

7.499,85

55,77

13.448,00

Bunuri si servicii

20

1.588,00

411,34

25,90

1.588,00INVATAMINT

6502

164.629,50

105.532,47

64,10

-27,00

164.602,50

i Cheltuieli de personal

10

141.509,00

94.990,19

67,13

141.509,00

Bunuri si servicii - total, din care

20

19.011,50

8.999,25

47,34

10,00

19.021,50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

3.250,00

3.250,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

293,00

102,00

34,81

293,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

1.455,00

744,46

51,17

1.455,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

115,00

100,00

215,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

941,00

350,39

37,24

-37,00

904,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare %

Influente^

(+/-).Z

Cc *5

— !

^^veder^Q y "conforjji rectificare

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.429,00

524,37

36,69

b--.:: r'42910';

Plăti efectuate in anii precedent: si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-124,00

-178,19

143,70

-10^0

' - ' ' -224,00

< C --------------.v\

■-• i n-lE *

SANATATE

6602

10.795,00

4.912,53

45,51

0,00

16^95,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

6.851,00

3.508,02

51,20

6.851,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

356,00

55,59

15,62

1,00

357,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

356,00

55,59

15,62

356,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

3.518,00

1.308,81

37,20

0,00

3.518,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

850,00

472,00

55,53

850,00

Spitalul Municipal Ploiești

2.668,00

836,81

31,36

2.668,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

70,00

41,00

58,57

70,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-0,89

-1,00

-1,00

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

47.175,00

25.047,33

53,09

0,00

4 7.175,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4.415,00

1.726,36

39,10

0,00

4.415,00

Iluminat ornamental

1.700,00

485,13

28,54

1.700,00

Spectacole artificii

60,00

60,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

464,00

154,21

33,23

464,00

bunuri si servicii in cont primărie

0,00

0,00

Acțiuni culturale

2.191,00

1.087,02

49,61

2.191,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice - total, din

care:

51

42.780,00

23.356,00

54,60

0,00

42.780,00

Casa de Cultura

1.526,00

793,00

51,97

1.526,00

Teatrul "Toma Caragiu"

9.911,00

5.460,00

55,09

9.911,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.483,00

5.868,00

61,88

9.483,00

Club Sportiv Municipal

13.066,00

7.435,00

56,90

13.066,00

Administrația Parcului C-tin Stere

8.794 00

3.800.00

43.21

8.794.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-20,00

-35,03

175,15

-20,00
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

67.556,00

38.472,86

56,95

1.922,00

69.478,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

26.421,00

14.458,49

54,72

0,00

26.421,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.204,00

6.433,65

52,72

12.204,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

7.670,00

4.246,86

55,37

7.670,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

562,00

324,80

57,79

562,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.197,00

2.931,28

56,40

5.197,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

788,00

521,90

66,23

788,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

7.818,00

3 116,61

39,86

-54,00

7.764,00

Reparații crese

150,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

267,00

118,90

44,53

33,00

300,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.188,00

1.034,23

32,44

215,00

3.403,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.990,00

1.493,14

49,94

-268,00

2.722,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

623,00

192,36

30,88

-34,00

589,00

Bunuri si servicii crese

480,00

263,63

54,92

480,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare %

Influentg/

<+/-)Xr

r^Zconforin-

' ■■■

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si Încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

120,00

14,35

11,96

V

Asistenta sociala- total din care:

57

33,318,00

20.914,26

62,77

1.991,00

35.309,00

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

21.322,00

11.996,30

56,26

1.976,00

23.298,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

15,00

15,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

222,00

5,50

2,48

222,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.500,00

5.709,06

87,83

6.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.274,00

3.203,40

60,74

5.274,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

-16,50

1.650,00

-15,00

-16,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

40.548,00

24.024,68

59,25

0,00

40.548,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

27.150,00

16.297,55

60,03

103,00

27.253,00

Iluminat public

06

6.000,00

3.080,69

51,34

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.845,00

13.216,86

63,41

0,00

20.845,00

întreținere ceasuri publice

45,00

21,04

46,76

45,00

Reparații curente fond imobiliar

800.00

0.00

800.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

20.000,00

13.195,82

65,98

20.000,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

305,00

0,00

103,00

408,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

13.906,00

8.337,33

59,95

13.906,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-508,00

-610,20

120,12

-103,00

-611,00PROTECȚIA MEDIULUI

7402

21.458,00

15.620,80

72,80

1.500,00

22.958,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

21.464,00

15.626,81

72,80

1.500,00

22.964,00

Salubritate - total, din care:

18.643,00

13.332,24

71,51

1.500,00

20.143,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

12.024,94

75,16

1.500,00

17.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

1.335,00

0,00

0,00

1.335,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandcplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.308,00

1.307,30

99,95

1.308,00

Ana meteo

2.267 00

2.125.78

93.77

2.267 00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

548,00

168,79

30,80

548,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

6,00

0,00

6,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-6,00

-6,01

100,17

-6,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIEDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare %

Influente

(+/-) / ;/

c* k conform

- ’ rectifica re>/^

J                      -3,

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

20.180,00

15.614,06

77,37

0,00

20.18G;0O

Subvenție decembrie 2016-martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016

9.091,00

8.432,34

92,75

- 9'b?uoo

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

11.089,00

7.181,72

64,76

11.089,00

IKANSIVHILRI

W

61.354.00

24.692.10

40.25

-1.500.00

59.854.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.563,00

5.041,08

37,17

283,00

14.161,00

Reparații curente străzi

11.000,00

4.960,79

45,10

11.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.563,00

80,29

3,13

2.563,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

315,00

0,00

283,00

598,00

Subvenții/ gratuitati (S C Transport Calatori Express S A.)

40

47.791,00

20.249,06

42,37

-1.500,00

46.291,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-315,00

-598.04

189,85

-283,00

-598,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

53.544,40

1.469,91

2,75

98,00

53.642,40

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.189,90

170,28

14,31

0,00

1.189,90

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

243,00

52,15

21,46

243,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderarc: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start -Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

8,00

0,00

-8,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start -Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate”

58

8,00

8,00

Active nefinanciare

71

954,90

134,13

14,05

954,90

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-16,00

-16,00

100,00

-16,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

480,00

-4.845,00

-1.009,38

0,00

480,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

480,00

0,00

480,00

Active nefinanciare

71

4.845,00

0,00

4.845,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.845,00

-4.845,00

100,00

-4.845,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

770,00

0,00

0,00

0,00

770,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

770,00

0,00

0,00

0,00

770,00

Active nefinanciare Politie Locala

250,00

0,00

250,00

Active nefinanciare Protecția civila

520,00

0,00

520,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.254,00

50,83

4,05

1.254,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare

%

Influente

(+/-) /

Vs

u1'.

^rectificare

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-5,00

-5,00

100,00

V*

£4AC47’,47’£

6602

563,00

7,97

0,35

0,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

565,00

3,97

0,70

0,00

CV565,01i

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

25,00

0,00

25,00

Active nefinanciare primărie

540,00

3,97

0,74

540,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,00

-2,00

100,00

-2,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

5.428,50

709,08

13,06

0,00

5.428,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2.791,00

151,26

5,42

2.791,00

Active nefinanciare

71

2.755,50

676,27

24,54

2.755,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-118,00

-118,45

100,38

-118,00
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

781,00

114,76

14,69

98,00

879,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare - total, din care

56

86,00

-86,00

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru

tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

86,00

0,00

0,00

-86,00

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru

tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

237,00

237,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

695,00

114,76

16,51

-53,00

642,00

Active nefinanciare primărie

115,00

114,76

99,79

115,00

Active nefinanciare cresa

0,00

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

65,00

0,00

65,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

110,00

0,00

34,00

144,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

405,00

0,00

-87,00

318,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

7.365,00

73,59

1,00

0,00

7.365,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2,00

1,14

57,00

2,00

Active nefinanciare

71

7.406,00

118,76

1,60

3,00

7.409,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-46,31

107,70

-3,00

-46,00

Active nefinanciare

71

4.680.00

1.030.10

22.01

4.680.001

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

330,00

0,00

0,00

0,00

330,00

Active nefinanciare

71

330,00

0,00

330,00

TRANSPORTURI

8402

30.708,00

4.169,30

13,58

0,00

30.708,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

4.676,00

2.599,81

55,60

4.676,00

Active nefinanciare

71

26.089,00

1.626,49

6,23

26.089,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 321/01.09.2017

Prevedere 9 luni

Realizări la

18.09.2017

Procent realizare %

Influente z

j't

’ N .Conform . rectificare

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,00

-57,00

100,00

l.

?;-5TiooMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr, 616 din data 29.08.2017REFERAT

Va rog sa aprobați înlocuirea propunerii: NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BVC - 2017 A OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” SI A OBIECTIVULUI „CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” înregistrata subnr. 574/22.08.2017 cu

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BVC - 2017 A OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” SI A OBIECTIVULUI „CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” înregistrata sub nr. 615 / 29.08.2017,

deoarece nu a mai fost posibila stoparea achiziției mijlocului fix: MOTOCULTOR CU ACCESORII.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST


Nr. 615 din data 29.08.2017IN DOBRE


z

AVIZAT

/ DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA CRACIUNOIU


NIC


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BVC - 2017

A OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” SI

A OBIECTIVULUI „CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, au fost alocate:

 • -  suma de 446 mii lei cu TVA, la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL 233 / 28.07.2017 si

 • -  suma de 135,5 mii lei cu TVA, la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul „CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, aprobata prin HCL 96 / 03.04.2017.

Bugetul Parcului Municipal Ploiești Vest nu se modifica si se prezintă astfel:- mii lei -

Cheltuieli (clasificatia economica)

Prevedere inițiala

HCL 233 din

28.07.2017

Influențe

+ /-

Prevedere finala

Articol /alineat

Denumire / tip cheltuieli

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

0,00

5,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,00

0,00

15,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

250,00

0,00

250,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

23,00

0,00

23,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

14,00

0,00

14,00

20.01.06

Piese de schimb

5,00

0,00

5,00

20.01.08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

6,00

PfĂP0

20.01.09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

5,00

'rs'wtt

X .7*\

& 1

• ?

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

30,00

^<$00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

48,00

0,00

48,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

5,00

0,00

5,00

20.14

Protecția muncii

25,00

0,00

25,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

5,00

0,00

5,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,00

0,00

10,00

TOTAL:

446,00

0,00

446,00

Bugetul Centrului de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători se modifica si se prezintă astfel:

- mii lei

Cheltuieli (clasificatia economica)

Prevedere inițială

Influențe

Prevedere finala

Articol/alineat

Denumire / tip cheltuieli

20.01.01

Furnituri de birou

2,40

0,00

2,40

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3,00

0,00

3,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

110,00

-40,4

69,6

20.01.04

Apa, canal și salubritate

0,00

0,00

0,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

0,00

0,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

1,00

0,00

1,00

20.01.08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

3,60

0,00

3,60

20.01.09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

0,00

+1,00

1,00

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

8,00

0,00

8,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

4,50

0,00

4,50

20.06.01

Deplasări interne

0,00

0,00

0,00

20.14

Protecția muncii

3,00

+2,00

5,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

0,00

0,00 o

ar

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,00

0,00

0’4‘

TOTAL (mii lei) :

135,50

-37,40._,

LISTA 2017 - poziția: Alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri       - mii lei -

Obiectivul

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/M

Prevedere inițiala

HCL 96/03.04.2017

Influente

+ /-

Prevedere finala

Cant.

Valoare

Cant.

Valoare

Cant.

Valoare

Parc

Municipal Ploiești

Vest

Tractor cu accesorii

buc

1

194,00

0

0,00

1

194,00

Bariera electrica

buc

1

6,00

0

0,00

1

6,00

Cabina material compozit

buc

2

13,00

0

0,00

2

13,00

Motocultor cu accesorii (bara cosire, freza pamant, freza zapada, remorca)

buc

1

23,00

0

0,00

1

23,00

Sistem antiefractie

buc

1

40,00

0

0,00

1

40,00

Tractoras gazon

buc

0

0,00

+ 1

+ 27,00

1

27,00

Aspersoare din zinc cu trepied

buc

0

0,00

+ 50

+ 3,50

50

3,50

Furtun Garden ATS 13

mm

Rola

25m

0

0,00

+ 50

+ 4,00

50

4,00

TOTAL (mii Iei):

276,00

+ 34,50

310,50

Centrul de

Excelenta

Mașina de spalat pardoseli

buc

1

12,00

0

0,00

1

12,00

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

7,00

0

0,00

1

7,00

Copiator alb-negru

buc

0

0

+1

2,90

1

2,90

TOTAL (mii lei):

19,00

+ 2,90

21,90

Sumele din prezenta propunere sunt cu T.V.A. si nu modifica bugetul municipiului Ploiești.

Sef Serviciu,

Ing. ION1TAIU

RA:


APMPV NR. 615/29.08.2017


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova . Telefon:+4 0244-541071                            i

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670

serviciipublice@rasp.ro www.rasp.roTTsERVICII PUBLICE

PLOIEȘTI       '

fjf?. îmBEGISTFAR^-........--—  -


*

li/

Dobre


/ Adrian F

ț MUNICIPHJC

Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul de £flQE$îlare' (curățenie cai publice si deszăpezire) in Municipiul Plot


Referința SSPM: 1362/27.09.2017

Va aducem la cunoștința ca in conformitate cu H.C.L. nr. 96/03.04.2017, bugetul alocat la Capitolul „Protecția Mediului” cod 7402, poziția 3, pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire, desfășurate de operatorul de salubritate S.C. ROSAL GRUP S.A. in anul 2017, conform contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011 si nr. 1792/13.09.2016 este de 16.000.000 lei cu TVA (inclusiv facturile restante din anul 2016 in valoare de 569.577,32 lei cu TVA).

Pana la data de 30.08.2017 a fost cheltuita suma de 15.298.294,48 lei cu TVA (care cuprinde si facturile restante din anul 2016).

La momentul actual, pentru realizarea activitatilor de curățenie cai publice si deszăpezire in perioada 01.09.2017 - 31.12.2017, a mai ramas suma de 701.705,52 lei cu TVA. Aceasta suma acopera doar activitatile de curățenie cai publice care s-au executat in perioada 01.09.2017-10.09.2017.

Astfel, este necesara suplimentarea bugetului alocat cu suma de 1.500.000 lei cu TVA, pentru realizarea acestor activitati (curățenie cai publice si deszăpezire), aproximativ pana la data de 15.10.2017.

După rectificare, bugetul total alocat pentru activitatile de curățenie cai publice in municipiul Ploiești va fi de 17.500.000 lei cu TVA.

Menționam ca pentru funcționarea serviciului de salubritate in perioada 15.10 - 31.12.2017 vom solicita o alta rectificare bugetara de aproximativ 4.500.000 lei cu TVA pentru a asigura prevedera necesara desfășurării activitatilor specifice de salubrizare in municipiul Ploiești, in special pentru deszăpezire.

In situația in care nu se va găsi o soluție de urgenta pentru rectificarea bugetara, in luna octombrie 2017, vom fi puși in situația sistării activitatilor de curățenie cai publice si deszăpezire.

Din prezenta face parte si anexa cu impartirea valorii bugetare pe trimestre.

Cu stima,


Sef Birou Salubritate, Bogdan Calin


Director,          uf/%

. Vasile I^4f^uREG<A .

ing,


o avtonoma țA DE SERVICII * I <P«2LICER.a. £../


1

ANEXA LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2017

PROPUNERE BUGET SALUBRITATE ANUL 2017

Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2017 conform

HCL 96/2017 (lei cu TVA)

Propunere buget 2017 (lei cu TVA)

Defalcare valoare pe trimestre

Trim. I (inclusiv restante 2016) (lei cu TVA)

Trim. II (lei cu TVA)

Trim. III (lei cu TVA)

Trim. IV (lei cu TVA)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Curățenie cai publice, deszăpezire, colectare transport si depozitare deșeuri stradale

Contract 15221/2011 Zona A

7.400.000

8.100.000

2.600.000

2.350.000

3.050.000

100.000

Contract 15222/2011 Zona B

8.600.000

9.400.000

3.450.000

2.550.000

3.200.000

200.000

2

Total general

16.000.000

17.500.000

6.050.000

4.900.000

6.250.000

300.000

Nota

In cazul precipitatilor sub forma de ninsoare, programul de salubritate se sistează (unde permite se menține curățenia stradala) si se executa deszăpezirea in cadrul aceluiași buget Volumele de lucrări propuse pot fi modificate in limita prevederilor bugetare alocate. In sezonul rece, pentru a se menține curățenia stradala se poate matura mecanizat o data la 2 zile/schimb, sub temperatura minima stabilita in contract, daca situația permite, dar nu mai jos de zero grade.REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBl Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax: E-mail: Web:

Nr. inreg.


+4 0244-513670 serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIateuflaV^Klui Primar Adrian Florin Dobre hernia: d-lui Viceprimar Mihai Cristian Ganea


Direcția Economica

In atentia: d-nei Director Nicoleta Craciunoiumunicipiul înregistrare

......;.....2Q980


Va transmitem atașat Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul de salubrizare (curățenie cai publice si deszăpezire) in Municipiul Ploiești, prestat de operatorul de salubritate S.C.

Rosal Grup S.A.

Aceasta rectificare este necesara pentru realizarea activităților de curățenie cai publice si deszăpezire, aproximativ pana la data de 15.10.2017.

In cazul in care nu va fi asigurata aceasta prevedere bugetara, va aducem la cunoștința ca vom fi puși in situația de a nu mai putea emite comenzi către operatorul de salubritate. Astfel, nu se vor mai executa activitatile specifice de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești, ceea ce va avea un impact negativ asupra stării de sanatate a populației.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,ing. Vasile]IoiJ|șsc§£ servicii *;)

PUBLICE R.A. £•/


Sef Birou Salubritate,Bogdan CalinREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670 serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro

Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul „Transporturi” in Municipiul Ploiești

Va aducem la cunoștința ca in conformitate cu H.C.L.M nr. 96/03.04.2017, 233/28.07.2017 si 321/7.01.09.2017, bugetul alocat la Capitolul „Transporturi”pentru activitatea de transport public local de persoane, desfasurata de operatorul de transport S.C. Transport Calatori Express S.A. in anul 2017 conform contractului de delegare, este de 47.791.000 lei (cu alocarea acoperirii diferenței dintre venituri si cheltuieli din anul 2016 in valoare de 7.880.928.15 lei cu TVA).

Pana la data de 18.09.2017 a fost cheltuita suma de 25.341.630.50 iei cu TVA.

La momentul actual, pentru realizarea activitatii de transport public local de persoane in perioada Septembrie - Decembrie 2017, a mai ramas suma de 14.452.369,50 lei. Suma previzionata pentru plățile din trim. IV este de 12.952.369,50 lei astfel fiind posibila rectificarea bugetului alocat cu suma de 1.500.000,00 lei.

După rectificare, bugetul total alocat pentru activitatea de transport public de persoane in municipiul Ploiești va fi de 38.410.071,85 lei. Acest buget nu cuprinde suma de acoperire a diferenței dintre venituri si cheltuieli pe anul 2016, conform HCLM 321/2017.

Din prezenta face parte si anexa cu impartirea valorii bugetare pe trimestre.

Cu stima,

Director, ing. Vasile lonescu

Se li Birou , BogiMnlScorr^ nu


BMTPU-Nr.inreg. 1217/26.09.2017

ANEXA LA NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET TCE 2017

26.09.2017


BUGET TRANSPORT PUBLIC LOCAL ANUL 2017

Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2017 conform

HCL 96/2017 (lei cu TVA)

Rectificare buget conform HCLM 233/2017 (lei cu TVA)

Defalcare valoare pe trimestre

Trim. I (inclusiv restante 2016) (lei cu TVA)

Trim. II (lei cu TVA)

Trim. III (lei cu TVA)

Trim. IV (lei cu TVA)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Serviciul de transport public local de persoane

Contract delegare gestiune nr. 18579/04.11.2013 buget alocat subvenții

34.874.000

39.794.000

9.100.000

9.500.000

13.920.000

7.274.000

Diferența necheltuita din trim.anterior

0,00

434,00

1.773.186,00

7.178.369,50

2

Total general buget

34.874.000,00

39.794.000,00

9.100.000,00

9.500.434,00

15.693.186,00

14.452.369,50

3

Buget cheltuit cheltuieli previzionate rtr.lV)

9.099.566,00

7.727.248,00

8.514.816,50

12.952.369,50

4.

Buget disponibil

434,00

1.773.186,00

7.178.369,50

1.500.000,00

Nota

Conf.HCLM nr.321/01.09.2017 s-a rectificat bugetul TCE cu suma de 7.997.000 lei pentru acoperirea diferenței dintre venituri si cheltuieli pe anul 2016. Suma necesara conform facturii emise de SC TCE SA este de 7.880.928,51 lei, rezultând o diferența de 116.071,49 necheltuita. La data curenta bugetul total alocat este de 47.791.000 lei.

Director ing. Vasile țfinescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România


Nr. 376/18.09.2017
NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTELE CU FINANȚARE EXTERNA

 • 1. Se înlocuiește denumirea:

„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești” cu:

„O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

Modificarea se impune avand in vedere ca intre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene si Municipiul Ploiești s-a semnat contractul de finanțare nr. 52265/31.08.2017 in valoare de 227,00 mii lei.

 • 2. Prevederea aferenta proiectelor finanțate prin Fondul Social European 2014 - 2020, in valoare de 94,00 mii lei, a fost înregistrata astfel:

- la cap. 68.02.50/56.01.01 suma de 86,00 mii lei

-la cap. 51.02.01.03/56.01.01 suma de 8,00 mii lei

Se vor efectua următoarele modificări:

 • a. Avand in vedere ca aceste proiecte vor fi derulate prin Fondul Social European 2014-2020, este necesară reîncadrarea lor la titlul 58 “PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020”, articolul 58.02 “Programe din Fondul Social European (FSE)”, in loc de titlul 56 “PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE”, articolul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”.

 • b. Se majoreaza prevederea pentru proiectul „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” cu 151,00 mii lei, respectiv de la 76,00 mii Iei (prevăzută anterior sub denumirea „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești”) la 227,00 mii


Ca urmare, sumele vor fi distribuite astfel:                                              r >

Cap. 68.02.50/56.01.01: prevederea se va diminua de la 86,00 mii lei la 0,00 mii lei Cap. 51.02.01.03/56.01.01: prevederea se va diminua de la 8,00 la 0,00 mii lei Cap. 68.02.50/58.02.01: prevederea se va majora de la 0,00 mii lei la 25,00 mii lei Cap. 68.02.50/58.02.02: prevederea se va majora de la 0,00 mii lei la 212,00 mii lei Cap. 51.02.01.03/58.02.01: prevederea se va majora de la 0,00 mii lei la 8,00 mii lei.

3. In cadrul proiectului „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala” este prevăzut a se incasa granturi in valoare de 222,00 mii lei, care vor fi inregistrate la cap. 48.00 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcap. 48.00.02 “Fondul Social European (FSE)”, paragraful 48.00.02.01 “Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent”.

Daniela Croitoru

Director executiv

Direcția Relații Internationale

întocmit

Milena Perpelea

Sef Serviciu Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTR^^O^EN. PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PRC^SzE  £

'^.O'/‘Z.OIEȘ^'

RAPORTSECRETAR, GheorgheData: