Hotărârea nr. 340/2017

Hotãrârea nr. 340 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti 1 şi Bulevardul Bucureşti 2”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane

Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 »

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 »;

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul nr. 19/03.08.2017, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică, faza D.A.L.I.;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.09.2017;

Având în vedere prevederile art.42, alin.(l) lit.b, din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.(2) lit. b coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d și art.115, alin. (1) lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aprobă documentația tehnică, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 », conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2017PREȘEDINTE I)E ȘEDINȚĂ,  George-Soi^in-Niculae BOTEZ


MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

•arcM

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I.

și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de inv^tjții

« Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subteraneV^ v

Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 »

Pasajele subterane, existente pe Bulevardul București, au caracteristicile geometrice specifice pasajelor subterane pietonale, asigurând circulația pietonilor prin subtraversarea bulevardelor. Construite în anii ’70, în prezent pasajele sunt impracticabile, fiind închise traficului pietonal din motive de securitate.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • - modernizarea și reabilitarea celor două pasaje și redeschiderea circulației pietonale;

 • - descongestionarea și fluidizarea traficului autovehiculelor;

 • - sporirea siguranței circulației pietonale.

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător, pentru punerea în siguranță și redeschiderea traficului pietonal, proiectantul propune soluția de consolidare a acestora prin preluarea tuturor soluțiilor descrise în cadrul expertizelor tehnice, elaborate de proiectantul expert tehnic atestat, conform legislației tehnice în vigoare.

Conform Fișei de constatare a stării tehnice a rezultat un indice total de calitate IST=18 puncte, construcțiile încadrându-se în clasa tehnică V, STARE CRITICA-Lucrarea nu asigură condițiile minime de siguranță a circulației și se impune cu stringență efectuarea de urgență a consolidării/reabilitării/igienizării pasajelor.

Documentația tehnică, faza D.A.L.I., propune două scenarii de intervenție, conform concluziilor expertizelor tehnice elaborate pentru fiecare dintre pasaje, astfel:

 • - Scenariul 1 - soluția de consolidare

 • - Scenariul 2 - dezafectarea pasajelor existente și realizarea unor pasaje noi.

în urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici, economici, financiari, considerând factorii de sustenabilitate și riscurile, proiectantul recomandă adoptarea scenariului 1, soluția de consolidare fiind optimă, conform raportului expertizelor tehnice elaborate.

Reabilitarea și modernizarea pasajelor subterane presupune realizarea lucrărilor de consolidare, atât la exterior cât și la interior; lucrările executându-se etapizat, iar în timpul execuției circulația autovehiculelor va fi deviată.

Principalele lucrări de intervenție sunt:

- consolidarea elementelor, subansambluri lor sau a ansamblului structural;

protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcțiilor;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;.^^;/ *

 • - introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al^Ț

construcțiilor existente.                                                                      ! f"

*

Dimensiuni în plan după executarea lucrărilor de intervenție - CAPACITĂȚI

PASAJ 1

PASĂJ2.....

.... '■

Lungime

40,15 m + lungimea rampelor de acces

56,65 m + lungimea rampelor de acces

Lățime

3,65 m

3,65 m

înălțime

3,30 m, din care 2,40 m înălțime de liberă trecere

3,30 m din care 2,20 m înălțime de liberă trecere


Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 » sunt:     _____________________________________________

Valoare    fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL

6.244.543,11 lei

1.175.302,71 lei

7.419.845,83 lei

din care C+M

5.339.942,05 lei

1.014.588,99 lei

6.354.531,04 lei

Termene

 • -  întocmirea documentațiilor tehnice PT+DE, a documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor, inclusiv obținerea acestora - 4 luni

 • -  Realizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor - 3 luni

 • -  Realizarea execuției lucrărilor - 6 luni pentru fiecare pasaj

Durata execuției obiectivului de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2» este estimativă și a fost stabilită avându-se în vedere amplasamentul lucrării, respectiv importanța bulevardului din punct de vedere al valorilor de trafic, o perioadă mai mare de execuție ducând la inconveniente asupra circulației rutiere.

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 ».


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane

Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 »

Pasajele subterane, existente pe Bulevardul București, au caracteristicile geometrice specifice pasajelor subterane pietonale, asigurând circulația pietonilor prin subtraversarea bulevardelor. Construite în anii ’70, în prezent pasajele sunt impracticabile, fiind închise traficului pietonal din motive de securitate.

Cartierul de locuințe, adiacent Bulevardului București, are o densitate umană importantă, astfel încât traversarea supraterană a pietonilor conduce frecvent la aglomerări, blocări ale traficului autovehiculelor și chiar accidente.

în acest context, pasajele pietonale subterane își demonstrează pe deplin utilitatea, constituind o facilitate absolut indispensabilă pietonilor și, nu în ultimul rând, o condiție necesară asigurării siguranței traficului pietonal și auto.

Pasajele sunt amplasate în intravilanul municipiului Ploiești, pe Bulevardul București, la o distanță de 330 m unul față de celălalt.

Dimensiuni existente în plan

6PASAJ 1

PASAJ 2

Suprafață teren afectat de lucrări

752 mp

982 mp

Lungime

57,00 m

75,00 m

Lățime

4,00 m

4,00 m

înălțime

2,20 m

3,50 m

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • - modernizarea și reabilitarea celor două pasaje și redeschiderea circulației pietonale;

 • - descongestionarea și fluidizarea traficului autovehiculelor;

 • - sporirea siguranței circulației pietonale.

Pentru aducerea pasajelor la un niv siguranță și redeschiderea traficului consolidare a acestora prin preluarea tuti tehnice, elaborate de proiectantul expert vigoare.


Evaluarea și stabilirea stării tehnice t măsurătorilor făcute pe tereri în luna septembrie 2016, fiind constatate degradări majore, atât la infrastucturi, cât și la suprastructuri, astfel:

 • -  Existența reziduurilor petroliere, datorate poluării din zonă, defecțiunile la sistemul de colectare și evacuare a apelor, deteriorarea hidroizolației, menținerea betonului într-un mediu umed perioade îndelungate de timp, toate acestea au condus, sub influența gelivității, la reducerea rezistențelor mecanice și a durabilității construcțiilor ;

 • -  Nivelul apei care a stagnat în pasaje a fost ridicat, de până la 1,20 -1,30 m, fapt care a determinat accelerarea stării de degradare;

 • -  Culeile prezintă fisuri, crăpături, zone desprinse de beton, beton friabil, infiltrații și eflorescențe, defecte de construcție, toate acestea determinând reducerea rezistenței mecanice și a durabilității betonului infrastructurilor;

 • -  Grinzile prefabricate și cele monolite prezintă zone cu armături fără strat de acoperire, corodate, cu eflorescențe și carbonatări;

 • - Căile de acces sunt acoperite de apă, iar betonul este degradat datorită imersării puternice;

 • -  Rampele de acces și ușile de la intrarea pasajelor sunt deteriorate.

Conform Fișei de constatare a stării tehnice a rezultat un indice total de calitate IST=18 puncte, construcțiile încadrându-se în clasa tehnică V, STARE CRITICĂ-Lucrarea nu asigură condițiile minime de siguranță a circulației și se impune cu stringență efectuarea de urgență a consolidării/reabilitării/igienizării pasajelor.

Documentația tehnică, faza D.A.L.I., propune două scenarii de intervenție, conform concluziilor expertizelor tehnice elaborate pentru fiecare dintre pasaje, astfel:

 • - Scenariul 1 - soluția de consolidare

 • - Scenariul 2 - dezafectarea pasajelor existente și realizarea unor pasaje noi.

în urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici, economici, financiari, considerând factorii de sustenabilitate și riscurile, proiectantul recomandă adoptarea scenariului 1, soluția de consolidare fiind optimă, conform raportului expertizelor tehnice elaborate.

Reabilitarea și modernizarea pasajelor subterane presupune realizarea lucrărilor de consolidare, atât la exterior cât și la interior; lucrările executându-se etapizat, iar în timpul execuției circulația autovehiculelor va fi deviată.

r; q

Principalele lucrări de intervenție sunt:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural: ?

tc<?/            ■■■■

protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor, arhitecturale și a componentelor artistice:                        VM

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fafă^d|ffigărea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcțiilor;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcțiilor existente.

  Dimensiuni în plan după executarea lucrărilor de intervenție -CAPACITĂȚI

  PASAJ 1

  PASAJ 2

  Lungime

  40,15 m + lungimea rampelor de acces

  56,65 m + lungimea rampelor de acces

  Lățime

  3,65 m

  3,65 m

  înălțime

  3,30 m, din care 2,40 m înălțime de liberă trecere

  3,30 m din care 2,20 m înălțime de liberă trecere

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții « Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 » sunt:

Valoare    fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL

6.244.543,11 lei

1.175.302,71 lei

7.419.845,83 lei

din care C+M

5.339.942,05 lei

1.014.588,99 lei

6.354.531,04 lei

Termene

/V

 • -  întocmirea documentațiilor tehnice PT+DE, a documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor, inclusiv obținerea acestora - 4 luni

 • -  Realizarea procedurii de achiziție publică a lucrărilor - 3 luni

 • -  Realizarea execuției lucrărilor - 6 luni pentru fiecare pasaj

Durata execuției obiectivului de investiții « Reabilitare și moderhizare.pasâ-ie wofi»/ /#> x. »"pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 >>’/esțe j estimativă și a fost stabilită avându-se în vedere amplasamentul lucr^iC respectiv importanța bulevardului din punct de vedere al valofHpr' de rh’affo^’O perioadă mai mare de execuție ducând la inconveniente asupra circulației rutiere.

Față de cele prezentate, înaintăm Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2 ».

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv Mihaela IAMANDI

Șef Serviciul Reparații și Investiții Drumuri

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv Nicoleta CRĂCIUNOJUDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE iDirector Executiv v c(<u

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 19/03.08.2017

1. Denumire proiect: faza D.A.L.I. - «Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane B-dul București 1 si B-dul București 2»

Proiectant - SC ROYAL CDV G2 SRL, SUCEAVA

Beneficiar -SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție împotriva zgomotelor)

Condiții si mod de rezolvare :

Lucrările propuse: consolidare structura de rezistenta, refacere drenaje, refacere finisaje interioare si exterioare, refacere rampe de acces si carosabil afectat, alte lucrări la pasaj, iluminat, camere video. Valoarea investiției: 7.419.845,83 lei , C+M= 6.354.531,04 lei cu TVA

Propunem avizare favorabila,cu refacere documentație si valoare deviz general in funcție de avizele ce vor fi obținute.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 03.08.2017se acorda


AVIZ FAVO acestei doc^j&itațji,

PRESEDI

VICERRIMAR


GEOR A^A

SECRETAR COMISIE

MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 19?

■'//


f\.

t

1 •, I i

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘIPROGNOZEl?f&

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul București 1 și Bulevardul București 2»SECREȚAR,  Gheorglțfe/ Andrei