Hotărârea nr. 335/2017

Hotãrârea nr. 335 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 335 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 14.09.2017;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze - pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/02.06.2010, prin care Spitalul Municipal Ploiești a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

In temeiul art. 36 alin. (3) lit “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.10.2017.

Art. 2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prevederile prezentei hotărâri.


<<« \ Contrasemnează, V A ______.

SECRETAR,


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente ale Ministerului Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, coroborate cu prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe, s-a stabilit cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuții si competente ale ministerului sanatatii către autoritatile administrației publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare exercitării acestora.

Totodată, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 529/02.06.2010, Spitalul Municipal Ploiești a fost preluat de către Consiliul Local Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 3, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local aproba, in condițiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor de performanta ale Spitalului Municipal Ploiești, este necesar ca atribuțiile si sarcinile compartimentelor sa fie in mod rațional repartizate pe posturi, avandu-se in vedere volumul de munca corespunzător realizării atribuțiilor fiecărui compartiment, fapt pentru care se impune modificarea actualului regulament de organizare si funcționare al instituției, aprobat prin H.C.L. nr. 385/29 noiembrie 2016.

Modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a fost determinata de modificarea structurii organizatorice a spitalului nostru, avizata de către Ministerul Sanatatii, prin Anexa la adresa nr. XI/A/78176,27209/FB/4890/29.05.2017 si aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin H.C.L. nr. 247/28.07.2017.

Modificarea structurii organizatorice a constat in :

 • 1. înființarea Cabinetului de Radioterapie in cadrul ambulatoriului de specialitate al spitalului;


 • 2. Transferul unui număr de 10 paturi din cele 60 existente Secției de Medicina Interna către Compartimentul de Hematologie, totalizează 20 paturi si devine compartiment de sine stătător.

 • 3. Schimbarea denumirii compartimentului existent in structura spitalului,

din Compartiment de Prevenire si Control a Infecțiilor Nosocomiale in Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale;

 • 4. Transformarea Compartimentului de Statistica si Informatica Medicala in Serviciu de Evaluare si Statistica Medicala.

Au fost actualizate actele normative prevăzute in partea introductiva a regulamentului (art. 4), precum si prevederile art. 20 - Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala, art. 42 - Consiliul Etic ( potrivit Ordinului nr. 1502/2016), art. 19 si 54 - Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale.

Având in vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 3, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local aproba, in condițiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.

Regulamentul de Organizare si Funcționare reprezintă o norma a managementului, care are ca obiectiv stabilirea si documentarea principalelor norme interne cu privire la aspectele organizatorice si funcționale ale organizației.

In « Regulamentul de Organizare si Funcționare » se prezintă :

 • - structura organizatorica a instituției (organigrama, direcțiile/ serviciile/ birourile/ compartimentele, posturile, relațiile organizatorice, etc);

 • - obiectivele fiecărei structuri organizatorice a instituției;

 • - atribuțiile direcțiilor / serviciilor/ birourilor/ compartimentelor instituției si relațiile dintre acestea ;

 • - aspecte generale privind anumite elemente organizatorice si funcționale (principalele obligații ale salariatilor, etc).

Astfel, pentru atingerea obiectivelor de performanta ale Spitalului Municipal Ploiești, este necesar ca atribuțiile si sarcinile compartimentelor sa fie in mod rațional repartizate pe posturi, avandu-se in vedere volumul de munca corespunzător realizării atribuțiilor fiecărui compartiment, fapt pentru care se impune modificarea actualului regulament de organizare si funcționare al instituției, aprobat prin H.C.L. nr. 385/29 noiembrie 2016.

Modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a fost determinata de modificarea structurii organizatorice a spitalului nostru, avizata de către Ministerul Sanatatii, prin Anexa la adresa nr. XI/A/78176,27209/FB/4890/29.05.2017 si aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin H.C.L. nr. 247/28.07.2017.

Modificarea structurii organizatorice a constat in :

 • 1. înființarea Cabinetului de Radioterapie in cadrul ambulatoriului de specialitate al spitalului;

 • 2. Transferul unui număr de 10 paturi din cele 60 existente in cadrul Secției de Medicina Interna către Compartimentul de Hematologie, care astfel totalizează 20 paturi si devine compartiment de sine stătător.


Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicaîfe^^,;^'^///-^^

 • 4. Transformarea Compartimentului de Statistica si Informatica M<dica^ in Serviciu de Evaluare si Statistica Medicala.

Au fost actualizate actele normative prevăzute in partea introductiva a regulamentului (art. 4), precum si prevederile art. 20 - Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala, art. 42 - Consiliul Etic ( potrivit Ordinului nr. 1502/2016), art. 19 si 54 - Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.

MANAGER

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI Ec. Iordanescu Maria MihaelaCOMPARTIMENT JURIDIC


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI Sandu Andrei


SPITALUL                                LJf

WBI—IlfilillMD PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / FMMȘg Cod |BAN; RO37TREZ5215041XXX000260 Trezore^West?

PLOIEȘTI                      W

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Spitalul Municipal Ploiești este, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul VII “Spitalele”, unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii administrației publice locale, avand codul fiscal nr. 2844227 si contul IBAN nr. R079TREZ24F660601203030X, deschis la Trezoreria Ploiești.

Art. 2. Spitalul are sediul in municipiul Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59.

Unitatea isi desfasoara activitatea medicala in 8 imobile, in sistem pavilionar si cea administrativ- gospodăreasca in alte 12 imobile, situate in doua curți cu intrare din străzile Ana Ipatescu si Rudului. Imobilele respective si terenul aferent in suprafața totala de 19.969 m.p. au fost trecute din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local Ploiești, in baza H.G. nr. 866/2002. In temeiul H.C.L. nr. 227/26.06.2014, prin contractul de administrare incheiat intre Spitalul Municipal Ploiești si Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, înregistrat cu nr. 012470/09.07.2014, s-a realizat darea in administrare pe perioada determinata a terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea Spitalul Municipal Ploiești, situat in Ploiești, str. Rudului, nr. 61, județul Prahova.

Art. 3. Spitalul asigura asistenta medicala de specialitate spitaliceasca si in regim ambulatoriu. Spitalul deservește Întreaga populație a județului, intrucat are 3 secții unice in județ din cele 4 aprobate in structura sa (Oncologie, Reumatologie, Recuperare, medicina fizica si balneologie).

Art. 4. Cadrul legislativ care reglementează activitatea spitalului prinde,. printre altele, următoarele acte normative: Legea nr. 95/2006 - Tițta|| ylf Spitalele”, republicata, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 16iV2016'penți^frrpbarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care reglementează/'eaQ^^^y^ordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul?sisfcmului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2016- 2017, Ordinul comun al M.S. si al președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017 - Norme metodologice de aplicare in anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru pe anii 2016- 2017, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul nr. 1101/2016 - norme de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare, Ordinul nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din spitalele publice, Ordinul nr. 1502/2016 - aprobarea componentei si a atribuțiilor Consiliului de Etica ce funcționează in cadrul spitalelor publice.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 5. Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul VII “Spitalele” , Spitalul Municipal Ploiești este spital public (in funcție de regimul juridic al proprietății) si spital municipal (in funcție de teritoriu).

Structura organizatorica a spitalului, aprobata potrivit Anexei la adresa Ministerului Sanatatii nr. XI/A./78176,27209/FB/4890/29.05.2017 si a organigramei aprobata de autoritatea administrației publice locale, este următoarea:

 • I. SECȚII CU PATURI

  60 paturi

  10 paturi

  20 paturi


1.Secția Medicina interna

din care: Compartiment Cardiologie

 • 2. Compartiment Hematologie

  35 paturi


  3. Secția Reumatologie

  • 3. Secția Recuperare, medicina fizica si balneologie 50 paturi

  • 4. Secția Oncologie medicala

  • 5. Compartiment Chirurgie generala

  • 6. Compartiment A.T.I.

  • 7. Compartiment Radioterapie

  • 8. Camera de garda

  Total

  • Spitalizare de zi


  60 paturi

  20 paturi*

  5 paturi*

  17 paturi


  267 paturi

  22 paturi


* inchise temporar pana la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare si asigurarea cu personal

 • II. CABINETE MEDICALE IN STRUCTURA SPITALULUI:

 • 1. Cabinet Oncologie medicala

 • 2. Cabinet Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

 • 3. Cabinet Medicina muncii

 • III. LABORATOARE :

 • 1. Laborator Analize medicale

 • 2. Laborator Radiologie, imagistica medicala

 • 3. Laborator Radioterapie (terapie superficiala si semiprofunda)

 • 4. Laborator Recuperare, medicina fizica si balneologie (Baza de tratament)

 • 5. Laborator Explorări funcționale

 • IV. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

 • V. SERVICIU DE ANATOMIE PATOLOGICA :

 • -  Compartiment Citologie

 • -  Compartiment Histopatologie

 • -  Prosectura

 • VI. SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

 • VII. FARMACIE

 • VIII. STERILIZARE

 • IX. UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA

 • X. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE DE

SPECIALITATE :

 • 1. Cabinet Medicina interna

 • 2. Cabinet Dermatovenerologie

 • 3. Cabinet Reumatologie

 • 4. Cabinet Recuperare, medicina fizica si balneologie

 • 5. Cabinet ORL

 • 6. Cabinet Chirurgie generala

 • 7. Cabinet Oftalmologie

 • 8. Cabinet Obstetrica -ginecologie

 • 9. Cabinet Psihiatrie

 • 10. Cabinet Hematologie

 • 11. Cabinet Neurologie

 • 12. Cabinet Endocrinologie

 • 13. Cabinet Cardiologie

 • 14. Cabinet Pediatrie

 • 15. Cabinet Radioterapie

 • XI. APARAT FUNCȚIONAL

 • XII. ALTE ACTIVITATI COMUNE PE SPITAL

 • 1. Birou internări si informații

 • 2. Dietetica

 • 3. Culte

 • XIII. PERSONAL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE

TEHNICO-ADMINISTRATIV

1 .Conducere:

 • - Manager

 • - Director Medical

 • - Director Financiar - Contabil

2. Compartiment Juridic


3. Compartiment Resurse umane, normare, organizare, salarizare (Compartiment RUNOS)


 • 4. Compartiment Contabilitate- Financiar

 • 5. Birou Aprovizionare, administrativ, transport, întreținere si reparații:

 • - Birou Aprovizionare

 • - Compartiment Administrativ, paza

 • - Compartiment Transport - Muncitori:

 • - întreținere clădiri si instalații apa, lumina, incalzire,etc.

 • - posturi fixe (centrale termice)

 • - pregătirea hranei in blocul alimentar

 • - alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

 • - spălătorie

Art. 6. Numărul de posturi si structura acestora se stabilește prin statul de funcții, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului.

CAPITOLUL III

FINANȚAREA SPITALULUI

Art. 7. Spitalul Municipal Ploiești este o instituție publica, finanțata integral din venituri proprii si funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse conform legii.

Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sanatate reprezintă principala sursa de venituri in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sanatate, in condițiile stabilite in contractul - cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate.

Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurări de sanatate private.

Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale.

Art. 8. Spitalul poate realiza venituri suplimentare din :

 • a) donații si sponsorizări;

 • b) legate ;

 • c) asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica;

 • d) inchirieri de spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala către alti furnizori de servicii medicale, in condițiile legii;

  -ff £          v' '

  :||e de asigurări '


 • e) contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu cas private sau agenti economici;

 • f) editarea sau difuzarea unor publicații cu caracter medical;

 • g) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor^^fe5***'

 • h) servicii de asistenta medicala la domiciliu, acordate la cererea pacientilor sau, după caz, in baza unui contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, in condițiile stabilite in contractul - cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate;

 • i) contracte de cercetare ;

 • j) copiata pentru unele servicii medicale ;

 • k) alte surse.

Art. 9. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului se elaborează de Comitetul Director, pe baza propunerilor șefilor de secții si compartimente din structura spitalului, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si contractului colectiv de munca.

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se aproba de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului.

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secțiile si compartimentele din structura spitalului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli se urmărește pe secții si compartimente, fiind un indicator al contractului incheiat intre manager si șefii secțiilor/ compartimentelor din structura spitalului. Abaterile fata de indicatorii din contractul cu managerul se analizeaza si se soluționează de conducerea spitalului cu conducerile structurilor in cauza.

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli se raportează lunar autoritatii administrației publice locale si se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.

CAPITOLUL IV INDICATORII DE PERFORMANTA AI MANAGEMENTULUI SPITALULUI

Art. 10. Acești indicatori specifici sunt prevazuti in contractul de management pe care managerul il incheie cu autoritatea publica locala, contract incheiat pe o perioada de 3 ani. Nivelul acestora se Stabilește anual de autoritatea publica locala.

De asemenea, ei sunt prevazuti in anexa la contractul de administrare pe care spitalul, prin manager, il incheie cu șefii de secție, de laborator sau de serviciu. Acest contract poate fi prelungit sau poate inceta Înainte de termen, in principal in cazul neindeplinirii indicatorilor specifici de performanta. Nivelul indicatorilor se aproba anual de managerul spitalului, după negocierea cu fiecare sef de secție, compartiment sau serviciu.

CAPITOLUL V ATRIBUTIUNI


Art. 11. SPITALUL este obligat in principal sa asigure:

 • 1) prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, a bolilor precum si a bolilor profesionale;

 • 2) adaptarea si aplicarea specifica a programelor naționale de saiiatâf^

 • 3) acordarea asistentei medicale de specialitate bolnavilor internați prin consultații, investigații, tratamente si alte îngrijiri medicale, in condițiile stabilite prin Contractul-cadru si Normele de aplicare a acestuia in vigoare la data respectiva;

 • 4) stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizați;

 • 5) acordarea primului ajutor si a asistentei medicale de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica;

 • 6) asigurarea, in regim de urgenta, a serviciilor medicale (clinice si paraclinice) recomandate femeii gravide;

 • 7) asigurarea unor condiții corespunzătoare de cazare, a unui regim rațional de odihna si de servire a mesei pentru bolnavii internați, stabilirea unui program de primire a vizitelor si de păstrare a legăturii acestora cu familia, precm si crearea unui climat de liniște care sa asigure confort psihic pacientilor;

 • 8) asigurarea unei alimentații corespunzătoare, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, respectând alocația de hrana alocata potrivit legislației in vigoare si dieta stabilita de medicul curant in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

 • 9) realizarea condițiilor de igiena necesare in vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale, precum si a celor privind protecția muncii, protecția mediului si prevenirii si stingerii incendiilor;

 • 10) informarea pacientilor asupra drepturilor si obligațiilor ce le revin, asupra bolilor si evoluției acestora in scopul asigurării eficientei tratamentului aplicat;

 • 11) aprovizionarea, depozitarea si distribuirea medicamentelor, instrumentarului medical si a celorlalte produse tehnico-medicale;

 • 12) aprovizionarea cu substanțe si materiale de curățenie si dezinfectie;

 • 13) limitarea sau chiar interzicerea accesului vizitatorilor in spital in perioadele de carantina;

 • 14) realizarea condițiilor pentru asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza ;

 • 15) stabilirea personalului si a programului orar necesar intretinerii spatiilor verzi si înlăturării zăpezii de pe aleile spitalului si caile de acces ;

 • 16)  încurajează prin masurile luate, participarea aparținătorilor la ingrijirea pacientilor minori si a altor categorii de pacienti;

 • 17) se îngrijește de imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere ;

 • 18) condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 19) respectarea drepturillor pacienților prevăzute în Legea 46/2003;

 • 20) accesul neîngrădit al pacienților, aparținătorilor pacienților si vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamații si sesizări;


 • 21) spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire .: a ‘ infecțiilor nosocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate paciențilof^f

Art. 12. PERSONALUL DE CONDUCERE DIN SECȚII

 • A.Medicul sef de secție are, in principal, următoarele atributiuni:

 • 1) încheie contract de administrare cu managerul spitalului;

 • 2) face propuneri privind bugetul de venituri si cheltuieli al secției pe care o administrează;

 • 3) asigura si răspunde de cunoașterea si respectarea, de către tot personalul din subordine, a dispozițiilor din actele normative care reglementează acordarea asistentei medicale in cadrul asigurărilor sociale de sanatate, precum si a celor referitoare la desfasurarea activitatii in cadrul spitalului in condiții corespunzătoare (protecția muncii, protecția mediului, prevenirea si stingerea incendiilor, organizarea supravegherii, prevenirii si controlul infecțiilor asociate asistentei medicale, gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale);

 • 4) programează activitatea tuturor medicilor din secție;

 • 5) controlează si răspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observație clinica, asigura si urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicațiilor terapeutice, controlează efectuarea investigațiilor prescrise;

 • 6) analizeaza, la 24 ore, oportunitatea continuării spitalizării pentru toti pacientii internați si stabilește momentul externării bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in sistemul de asigurări sociale de sanatate;

 • 7) organizează si răspunde de activitatea de contravizita si garda in secție, conform reglementarior legale in domeniu;

 • 8) organizează consultațiile medicale de specialitate, colaborează cu medicii șefi ai altor secții, compartimente sau cu laboratoarele in scopul stabilirii diagnosticului si aplicării tratamentului adecvat;

 • 9) răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor (indiferent de casa de asigurări de sanatate unde se vireaza contribuția) si de solicitarea documentelor care atesta acesta calitate;

 • 10) controlează, indruma si răspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice, in scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale, inclusiv de raportarea corecta a acestora;

 • 11) controlează si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei;

 • 12)  răspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substanțelor stupefiante;

 • 13) răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si întregului inventar al secției, face propuneri de dotare conform normativelor si necesităților;

 • 14) coordonează si controlează modul in care asiguratii internați sunt informați asupra serviciilor medicale oferite, precum si asupra drepturilor si obligațiilor ce le revin in perioada spitalizării;


 • 15) asigura respectarea, de către toti subordonații, a confide

informațiilor privitoare la asigurați, a intimității si demnității acestora;         ... v

 • 16) organizează, controlează si răspunde de respectarea regimnlyîî'd^^c

•         •    •            •  •.  1         i          .       ii        •          ,  -                             y


 • 16) organizează, controlează si răspunde de respectarea regimuțur, j&alhna, servirea mesei, primirea vizitelor de către bolnavi, potrivit programului^’sîâbilit de conducerea spitalului;

 • 17) controlează si răspunde de intocmirea documentelor medicale in cadrul secției si de modul de păstrare a acestora in timpul spitalizării, precum si de modul de intocmire a documentelor la ieșirea din spital.

 • 18) coordonează, controlează si răspunde de evidenta distincta a pacientilor internați in urma unor accidente de munca, inclusiv ale sportivilor profesioniști, aparute in cadrul exercitării profesiei, accidente rutiere, vătămări corporale provocate prin agresiune, precum si a imbolnavirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de către Casa de Asigurări de Sanatate, ci de către angajator sau persoanele vinovate;

 • 19) urmărește introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament, se preocupa permanent de managementul resurselor financiare ale unitarii, incadrandu-se in sumele contractate de spital cu C.A.S. Prahova;

 • 20) informează periodic conducerea spitalului asupra activitatii secției si face propuneri concrete privind imbunatatirea activitatii sau remedierea unor neajunsuri;

 • 21) organizează si răspunde de aducerea la cunoștința intregului personal al secției a prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, a Regulamentului Intern al spitalului, a tuturor masurilor dispuse de conducerea spitalului cu referire la problemele secției sau la personalul acesteia si controlează modul de indeplinire a obligațiilor ce decurg din documentele respective;

 • 22) întocmește, in colaborare cu Compartimentul RUNOS, fisele posturilor pentru medici si asistenta șefa si le inainteaza conducerii in vederea definitivării acestora si aprobării de către Comitetul Director;

 • 23) intocmeste, cu sprijinul Compartimentului RUNOS, fisele de evaluare a performantelor individuale ale intregului personal si le inainteaza conducerii spitalului;

 • 24) verifica si răspunde de respectarea programului de lucru, de tinuta corecta si comportamentul corespunzător al personalului secției;

 • 25) face propuneri de sancționare a persoanelor care nu-si îndeplinesc atribuțiile de serviciu, le indeplinesc necorespunzator sau au savarsit abateri disciplinare.

 • 26) răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine, stabilind nevoile de pregătire profesională, precum si:

 • - integrează în cadrul colectivului noii angajați;

 • - susține programele de perfecționare continuă a prsonalului secției;

 • - controlează întocmirea, la ieșirea din spital, a epicrizei și a recomandărilor de tratament după externare;

 • - controlează modul de păstrare în secție, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, fișa de anestezie, foaia de temperatură, buletinele de analiză, biletul de trimitere, etc);

 • - răspunde de buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare corespunzătoare necesităților;

 • - coordonează și controlează modul în care pacienții internați sunt informați asupra;/ /£ serviciilor medicale;

 • - controlează și asigură prescrierea și justa utilizare a medicamentelor și evitarea// polipragmaziei, răspunde de păstrarea, prescrierea și evidența substanțelor stupefiante;

 • - controlează calitatea hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ);

 • - cunoaște și respectă politica managementului referitoare la calitate;

 • - cunoaște și respectă documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în activitatea depusă;

 • - participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calității stabilite de management și a obiectivelor specifice locului de muncă,

 • - respectă confidențialitatea datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003.

Responsabilități si competente manageriale ale șefilor de secție

Medicul sef de secție /laborator

 • •  îndrumă și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției respective și răspunde de calitatea actului medical;

 • •  organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuți în anexa la contractul de administrare;

 • •  răspunde de crearea condițiilor necesare acordării de asistență medicală de calitate de către personalul din secție/laborator sau serviciul medical;

 • • propune Directorului Medical Planul anual de furnizare de servicii medicale al secției/laboratorului sau serviciului medical și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • •  răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • •  evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției/laboratorului sau serviciului medical, investițiile și lucrările de reparații curente și capitale necesare pentru desfășurarea activității în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

® angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;

 • •  aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • •  înaintează Comitetului Director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al secției/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul Compartimentului Financiar - Contabil;

> înaintează Comitetului Director propuneri de creștere a veniturilor proprii ale secției/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donații, fonduri ale comunității locale ori alte surse;

> întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicfe^ld^jOciftei Jde performanță ai secției/laboratorului sau serviciului medical, p           ah^ă la

contractul de administrare;

 • > elaborează fișa postului pentru personalul aflat în subordine, pe căfeo supune aprobării managerului spitalului;

 • > răspunde de respectarea la nivelul secției/laboratorului sau serviciului medical a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern al spitalului;

 • > stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fișa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • > face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • > propune programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

 • > propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern al spitalului;

 • > supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigațiilor paraclinice, a indicațiilor operatorii și programului operator pentru pacienții internați în cadrul secției;

 • > aprobă internarea pacienților în secție, pe baza criteriilor de internare, cu excepția internărilor de urgență;

 • > hotărăște oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

 • > avizează și răspunde de modul de completare și de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • > evaluează performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice și fișei postului;

 • > propune Planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

 • > coordonează activitățile de control al calității serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • > răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății;

 • > asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiar -economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • > răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • > asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați,

  -----

  e»V / As,"

  •■7 0 f U

  informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secț^eiâab serviciului medical;

  XX /

  '■//h^7//     1

  'oratorului-' s'au

  "'•«—j /Z" '■'f


 • > urmărește încheierea contractelor de asigurare de malpraxis d^cgti^j^âbnalul medical din subordine;

 • > în domeniul financiar, îndeplinește atribuțiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor și procedurilor legale, și face propuneri de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;

 • > propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secției/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea Consiliului Medical;

 • > răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau serviciului medical;

MEDICUL DE GARDĂ DIN SECȚIILE CU PATURI are în principal următoarele atribuții:

 • - răspunde de buna funcționare a secțiilor și de aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul Intern, precum și a sarcinilor date de medicul director al spitalului pe care-1 reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital;

 • - controlează, la intrarea în gardă, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, existent mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență precum și predarea serviciului de către cadrele medii și auxiliare sanitare care lucrează în ture;

 • - supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare, iar la nevoie le efectuează personal;

 • - supraveghează cazurile grave existente în secție sau internat în timpul gărzii, menționate în registrul special al medicului de gardă;

 • - înscrie în Registrul de consultații orice bolnav consultat la camera de gardă, completează toate rubricile, semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav;

 • - internează bolnavii prezentați cu bilet de trimitere precum și cazurile de urgență care se adresează spitalului;

 • - răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-1 la nevoie de la domiciliu;

 • - răspunde la chemările care necesită prezența sa în cadrul spitalului și cheamă la nevoie alți medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;

 • - întocmește foaia de observație a cazurilor internate de urgență și consemnează în foaia de observație evoluția bolnavilor internați și medicația de urgență pe care a administrat-o;

 • - acordă asistență medicală de urgență bolnavilor care nu necesită internare;

 • - asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați în spital după acordarea primului ajutor;

 • - anunță cazurile cu implicații medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului șef de secție sau medicului manager al spitalului după caz; de asemenea, anunță și alte organe în cazul în care prevederile legale impun acest lucru;

 • - confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observație și dă dispoziții de transportare a cadravului la morgă, după 2 ore de la deces;

  - asistă dimineața la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acasțSra^feffe ,      .   .    „           ,    ......                  flzr

  alterate și sesizează aceasta conducerii spitalului;                    Vș>\ \


meplele / */

.---------„--------  -------,          TrWW # /

 • - controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei dt^dimirie,^^ prânz și cină și oferite pacienților din punct de vedere: cantitativ, calitativ și organolepțifef refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observațiile în condica de la Blocul Alimentar;

 • - verifică reținerea probelor de alimente;

 • - anunță prin toate mijloacele posibile medicul manager al spitalului și autoritățile competente, în caz de incendiu sau alte calamități ivite în timpul gărzii și ia măsuri imediate de intervenție și prim- ajutor cu mijloacele disponibile;

 • - urmărește disciplina și comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum și prezența ocazională a altor persoane străine în spital și ia măsurile necesare;

 • - întocmește, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secție pe timpul gărzii, măsurile luate, deficiențele constatate și orice alte observații necesare;

 • - prezintă raportul de gardă.

 • - cunoaște și respectă politica managementului referitoare la calitate;

 • - cunoaște și respectă documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în activitatea depusă;

 • - participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calității stabilite de management și a obiectivelor specifice locului de muncă,

 • - respectă confidențialitatea datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003.

Reglementari privind anunțarea aparținătorilor in legătură cu decesul pacientului

In situația in care are loc decesul unui bolnav, decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data și ora decesului în foaia de observație cu semnătură și parafa.

Anunțarea aparținătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 2 ore de la constatarea acestuia de către medicul care constata decesul (medicul curant sau medicul de garda).

B. Asistentul medical sef de secție este subordonat medicului sef de secție si are in principal următoarele atribuții:

 • 1) organizează activitatea de tratament, explorări funcționale si ingrijire a bolnavilor din secție, asigura si răspunde de calitatea acestora;

 • 2) stabilește sarcinile de serviciu si întocmește, cu ajutorul medicului sef de secție si Compartimentul RUNOS, fisele posturilor pentru tot personalul din subordine, cu excepția medicilor, pe care le inainteaza conducerii spitalului in vederea definitivării acestora si aprobării de către Comitetul Director;

 • 3) evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din secție ;

 • 4) coordonează, controlează si răspunde de calitatea activitatii desfășurate de personalul din subordine;

o A' x /. ■- ■ ■■

 • 5) organizează testări profesionale periodice si acorda calificative piuate, pdjbaza

rezultatelor obținute la testare ;                                                   -‘'/V

 • 6) supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalului nou angajat sau a celui care si-a reluat activitatea, in vederea respectării intocmai a sarcini-loț -^in fisa postului;

 • 7) controlează activitatea de educație pentru sanatate desfasurata de asistenții medicali cu studii post-liceale si de scurta durata si de surorile medicale ;

 • 8) informează medicul sef de secție despre evenimentele deosebite petrecute pe timpul turelor;

 • 9) aduce la cunoștința medicului sef de secție absenta temporara a personalului in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale ;

 • 10) coordonează si răspunde de respectarea si aplicarea normelor privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale, gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicala, protecția muncii, protecția mediului si prevenirea si stingerea incendiilor;

 • 11) răspunde de aprovizionarea secției cu instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare si de intretinere necesare, precum si de folosirea raționala, intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate;

 • 12) asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al secției, controlează modul in care medicatia este preluata de la farmacie, pastrata, distribuita si administrata pacientilor de către asistentele si surorile medicale din secție;

 • 13) realizează autoinventarierea periodica a dotării secției, conform normelor stabilite impreuna cu medicul sef de secție si deleaga persoana care răspunde de aceasta, fata de Comitetul Director ;

 • 14) răspunde de integritatea bunurilor din dotarea secției, de folosirea lor corespunzătoare, indeplinind in acest sens atribuțiile unui gestionar, putând da cu subinventar anumite bunuri persoanelor care le folosesc in exercitarea sarcinilor de serviciu;

 • 15) controlează zilnic condica de prezenta a personalului, contrasemnează si intocmeste in timp util foaia colectiva de prezenta;

 • 16) răspunde de Întocmirea situației zilnice a mișcării bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul internări;

 • 17) analizeaza si propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica Compartimentului RUNOS;

 • 18) organizează si participa zilnic la raportul asistenților si surorilor medicale din secție si la raportul de garda cu medicii;

 • 19) participa la vizita efectuata de medicul sef de secție;

 • 20) organizează instruirile periodice ale personalului din secție privind respectarea normelor de protecția muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor si a altor prevederi legale in legătură cu activitatea desfasurata;

 • 21) asigura pastrarea secretului profesional, oferirea unor informații utile bolnavilor si aparținătorilor acestora, cu respectarea stricta a confidențialității datelor, precum si un climat sănătos in toate sectoarele.

 • 22) in cazul constatării unor acte de indisciplina la informează medicul sef, ia masuri de remediere imediata a situa caz, sancționarea disciplinara a persoanei vinovate;

 • 23) întocmește graficul concediilor de odihna, răspunde asigura înlocuirea personalului pe durata concediului;


 • 24) coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor școlilor postliceale sanitare care vor fi insotiti permanent de instructorii de practica, potrivit stagiilor stabilite de comun acord cu școala respectiva;

 • 25) isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de secție;

 • 26) se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi de către personalul din subordine;

 • 27) intocmeste anexa de hrana pentru pacientii nou internați in spital;

 • 28) in cazuri deosebite, propune spre aprobare, împreuna cu medical sef de secție, ore suplimentare conform reglementarilor legale in vigoare;

 • 29) participa la selecționarea asistenților medicali si a personalului auxiliar, prin concurs si propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor in vigoare;

 • 30) anunța aparținătorii in legătură cu decesul pacientului, după cel puțin 2 ore si in cel mult 3 ore de la decesul pacientului;

 • 31) îndeplinește orice alte atribuții in legătură cu activitatea sa, stabilite de medical sef de secție, in limita pregătirii profesionale.

Art. 13. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, realizează, in principal, următoarele activitati:

 • 1) asigura efectuarea analizelor medicale necesare precizării diagnosticului si stării de evoluție a bolii, potrivit recomandărilor medicilor din secțiile si compartimentele cu paturi ale spitalului, cat si ale altor categorii de pacienti conform programului stabilit;

 • 2) recepționează si gestionează, potrivit prevederilor legale in materie, produsele utilizate la efectuarea analizelor de laborator;

 • 3) se preocupa, in colaborare cu Biroul Administrativ, de asigurarea materialelor de laborator necesare recoltării produselor biologice si efectuării analizelor;

 • 4) redactează si asigura distribuirea la timp a rezultatelor analizelor medicale efectuate, cu prioritate pentru bolnavii a căror stare clinica si evoluție sunt nefavorabile;

 • 5) asigura exploatarea la parametrii optimi a aparaturii din dotare conform metodologiei metrologice.

Art. 14. LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA efectuează investigațiile radiologice si imagistice necesare precizării diagnosticului, depistării complicațiilor si aprecierii stării de evoluție a bolii. In acest scop personalul medical al laboratorului colaborează cu toti medicii de specialitate din secțiile si compartimentele cu paturi ale spitalului.

Art. 15. LABORATORUL DE RADIOTERAPIE (unic - deservește atat'spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) realizează, prin personalul de specialitate angajat, următoarele activitati:                                                      K             ''

 • 1)  efectuează consultații de specialitate, stabilind diagnosticui^'si' indicațiile terapeutice corespunzătoare;

 • 2) intocmeste planul terapeutic al bolnavilor;

 • 3) prelevează produse biologice si țesuturi in vederea examenului histopatologic si citologic;

 • 4) controlează periodic, la intervale regulate, bolnavii care au beneficiat de tratament specific;

 • 5) supraveghează permanent parametrii de lucru la aparatura din dotare, asigura purtarea echipamentului de protecție si a dozimetrelor de către personalul de serviciu;

 • 6) participa la Comisia Oncologica a spitalului pentru stabilirea protocolului terapeutic.

Art. 16. SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA (unic - deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) are, in principal, următoarele atribuții:

 • 1) efectuează necropsiile cadavrelor tuturor bolnavilor decedați in secțiile si compartimentele cu paturi ale spitalului in vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului si a cauzelor medicale de deces;

 • 2) eliberează certificatul constatator de deces;

 • 3) efectuează imbalsamarea cadavrelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 4) efectuează examene histopatologice ale biopsiilor recoltate de la bolnavii internați sau de la pacientii care au recomandare in acest sens de la medicii de specialitate, in vederea precizării diagnosticului;

 • 5) colaboreaza> cu Laboratorul de Medicina Legala Prahova in cazurile prevăzute de lege;

 • 6) redactează si distribuie in timp optim rezultatele examenelor histopatologice efectuate;

 • 7) asigura utilizarea in condiții corespunzătoare a aparaturii din dotare;

 • 8) se preocupa, in colaborare cu Biroul Administrativ, de asigurarea aparaturii si materialelor necesare desfășurării activitatii in condiții corespunzătoare.

Art. 17. LABORATORUL DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE (unic -deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) asigura efectuarea investigațiilor paraclinice (EKG, EEG, oscilometrie, spirometrie, osteodensitomie etc.) pentru bolnavii internați sau pacientii din ambulatoriu, la recomandarea medicilor din spital, medicilor de specialitate din ambulatoriu sau a medicilor de familie.

Art. 18. LABORATORUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE (unic - deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) realizează procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj potrivit prescripțiilor medicilor in vederea recuperării medicale a pacientilor. Se preocupa permanent de funcționarea aparaturii medicale din dotare la parametrii optimat si", de^efejttalrea procedurilor respective in condiții de calitate si securitate corespunzat<

Art. 19. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INDUCȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE realizează, prin personalul incadrat, următoarele atributiuni:

 • a) organizează si participa la intalnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • b) propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respecta procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • c) seful/responsabilul contractat participa in calitate de membru la ședințele Comitetului director al unitatii sanitare si, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente si personal de specialitate;

 • d) elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale din unitatea sanitara;

 • e) organizează, in conformitate cu metodologia elaborata de Institutul National de Sanatate Publica, anual, un studiu de prevalenta de moment a infecțiilor asociate asistentei medicale si a consumului de antibiotice din spital;

 • f) organizează si derulează activitati de formare a personalului unitatii in domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in planul anual de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • h) propune si initiaza activitati complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociata asistentei medicale;

 • i) elaborează ghidul de izolare al unitatii sanitare si coordonează aplicarea precauțiilor specifice in cazul depistării colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internați;

 • j) intocmeste harta punctelor si zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistentei medicale si elaborează procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;

 • k) implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • l) verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistentei medicale de pe secții si centralizează datele in registrul de monitorizare a infecțiilor al unitatii;

 • m) raportează la direcția de sanatate publica județeană si a municipiului București infecțiile asociate asistentei medicale ale unitatii si calculează rata de incidența a acestora pe unitate si pe secții;

 • n) organizează si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curățenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;

,LV/7            W ’fc

 • o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulatiefimicroorganisiucM ;?r patogene de la nivelul secțiilor si compartimentelor, cu precădere a celofjmultirezistente^ si/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelprde aîlto^^idl;

 • p) solicita trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarel&'d^reibrmta, in conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de Sanatate Publica, in scopul obținerii unor caracteristici suplimentare;

 • q) supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • r) supraveghează si controlează activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • s) organizează, supraveghează si controlează respectarea circuitelor funcționale ale unitatii, circulația pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • t) avizeaza orice propunere a unitatii sanitare de modificare in structura unitatii;

 • u) supraveghează si controlează respectarea in secțiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • v) răspunde prompt la informația primita din secții si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție asociata asistentei medicale;

 • w) dispune, după anunțarea prealabila a managerului unitatii, masurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice si investigații paraclinice necesare;

 • x) intocmeste si definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislația, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

 • y) solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcția de sanatate publica sau Institutul National de Sanatate Publica - centru regional la care este arondat, conform reglementarilor in vigoare;

 • z) raportează managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale;

aa) intocmeste rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistentei medicale.

Art. 20. SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA se afla in subordinea managerului si indeplineste, in principal, următoarele sarcini:

Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala asigura informatizarea si cunducerea computerizata a tuturor activitatilor prelucrabile pe calculator, urmărind buna funcționare a acestora avand ca obiective:

 • 1) informatizarea conform legislației in vigoare;

 • 2) întreținerea si asigurarea securității bazelor de date;

 • 3) elaborarea strategiei de informatizare pe termen scurt si mediu;

 • 4) asigurarea accesului la informațiile cu character public prin site-ul propriu al instituției;


 • 5) realizează analiza, implementarea, modernizarea și service dotare sau care urmează să fie implementate;

 • 6) asigură instruirea continuă a personalului;

 • 7) acordă asistență de specialitate pentru ridicarea nivelului d&^e^rfb|tmțe a personalului privind operarea pe calculator;

 • 8) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea;

 • 9) efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a sistemului informatic, indexări, copieri, listări;

 • 10) efectuează rapoarte ocazionale;

 • 11) proiectarea, instalarea, configurarea si intretinerea rețelei de calculatoare si a bazei de date a spitalului;

 • 12) asigurarea funcționarii optime a stațiilor de lucru si a serverului;

 • 13) introducerea zilnica in baza de date a bolnavilor spitalizați, a pacientilor consultați in cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul spitalului sau care au beneficiat de tratament in Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie, a pacientilor care au efectuat investigații paraclinice, precum si centralizarea si transmiterea datelor respective la C.A.S. Prahova, la termenele stabilite;

 • 14) centralizarea datelor introduse in aplicația DRG National (setul minim de date pe pacient) si raportarea acestora la I.N.C.D.Ș. București;

 • 15) receptionarea validării cazurilor externate, a rapoartelor de activitate ale spitalului si comunicarea acestora conducerii si secțiilor spitalului;

 • 16) evidențierea bolnavilor externați, centralizarea morbidității in ambulatoriul de specialitate, calcularea indicatorilor de asistenta medicala, eliberarea formularelor cu regim special specifice activitatii medicale (prescripții medicale, certificate medicale, etc).

Art. 21. FARMACIA:

 • 1) se preocupa, in colaborare cu Biroul Administrativ, de asigurarea aprovizionării ritmice cu medicamentele necesare activitatii secțiilor si compartimentelor cu paturi, precum si cabinetelor din ambulatoriu;

 • 2)  asigura recepția, depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor, substanțelor toxice si stupefiantelor potrivit normelor specifice pentru fiecare categorie;

 • 3) distribuie medicamentele si materiale sanitare in secții si cabinete potrivit condicilor de prescripții medicale respective;

 • 4) verifica periodic calitatea medicamentelor si a materialelor sanitare, modul de conservare si acțiune terapeutica a produselor farmaceutice;

 • 5) asigura, in anumite condiții, prepararea unor produse farmaceutice cu respectarea standardelor de calitate in vigoare;

 • 6) eliberează si livrează in regim de urgenta medicamentele solicitate cu mențiunea “urgent” din secțiile spitalului.

Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor

Fiecare secție clinica are obligația de a asigura, la aparatul de urgenta, medicamentele considerate strict necesare pentru potențialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit. La indicația medicului, in situații d^mgentâ^âMsț^B^ de salon folosește medicamentele prescrise, de la aparatul de urgenta; fii Situați^ i^®ye nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului j3entrua.ri<:L j. aceste medicamente pe baza condicii de prescriere a medicamentelor, semhătd^șja.jSarafata de medicul care a făcut recomandarea.

Art. 22. In cadrul PUNCTULUI DE STERILIZARE se realizează sterilizarea instrumentarului medical si a materialului moale folosit in activitatea medicala a secțiilor spitalului si a cabinetelor din ambulatoriu, cu respectarea circuitului impus de normele igienico- sanitare. In cadrul statiei de sterilizare este obligatorie intretinerea si menținerea aparaturii specifice la parametrii tehnici, controlul sterilității cu teste chimice si biologice, precum si respectarea normelor de protecția muncii si P.S.I.

Art. 23. Prin UNITATEA DE TRANSFUZII SANGUINA a spitalului se realizează transfuzia cu sânge a bolnavilor internați, la recomandarea medicilor. In acest scop asistenta medicala se îngrijește sa solicite sânge si produse de sânge de la C.T.S. Ploiești, sa-1 păstreze in condiții corespunzătoare, sa determine grupa sanguina si factorul RH la bolnavi, respectiv de la donatori si sa faca probe de compatibilitate.

Art. 24. Din categoria ALTE ACTIVITATI COMUNE PE SPITAL fac parte, potrivit statului de funcții aprobat de autoritatea administrației publice locale :

 • A. Biroul Internări si informații care realizează triajul bolnavilor la internare, intocmeste foile de observații pentru pacientii ce urmeaza sa fie internați, tine evidenta computerizata a bolnavilor, efectuează incasari pentru serviciile medicale cu plata, eliberând documente fiscale in acest sens si acorda informații, direct sau telefonic, persoanelor care solicita asistenta medicala.

 • B. Dietetica, activitate care consta, in principal, in întocmirea planurilor de diete si meniuri, calcularea regimurilor alimentare, recoltarea si pastrarea probelor de alimente, întocmirea listelor de alimente si asigurarea respectării intocmai a normelor igienico-sanitare si a dispozițiilor legale privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale, protecția muncii, protecția mediului, prevenirea si stingerea incendiilor.

 • C. Culte, reprezintă activitatea pe care o desfasoara preotul in cadrul spitalului, constând in asigurarea asistentei spiritual - religioase bolnavilor internați, efectuarea unor ritualuri specifice diferitelor evenimente, dotarea saloanelor cu obiecte de cult, precum si slujbe religioase in capela special amenajata in incinta unitarii, la care pot participa pacientii, salariatii si alte persoane.

Art. 25. Atribuțiile AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT SPITALULUI:

Cabinetele medicale de specialitate realizează, in principal, următoarele activitati medicale:


 • 1) consultații medicale de specialitate pe

familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avi inițial eliberat de medicul de familie;

 • 2) consultații medicale de control, in cazurile si in condițiile preva2i:îe^j^-..../ ctul - cadru si in Normele de aplicare ale acestuia, emise anual de Ministerul Sîmaiall? si Casa

Naționala de Asigurări de Sanatate;

 • 3) consultații in cazul urgentelor medicale sau bolilor infectioase care impun luarea masurilor necesare pentru salvarea vieții bolnavilor si pentru prevenirea infecțiilor interioare;

 • 4) consultații medicale interdisciplinare pentru pacientii care se afla internați in secțiile spitalului;

 • 5) consultații medicale de specialitate, cu plata (la solicitarea persoanelor juridice sau persoanelor fizice) necesare pentru angajare, reluarea activitatii, controlul medical periodic, obținerea sau menținerea permisului de conducător de autovehicule sau tramvaie, de port arma etc.

Aceleași atribuții le au si celelalte cabinete de specialitate care sunt cuprinse in structura spitalului (oncologie medicala, diabet zaharat, nutriție si boli metabolice).

Cabinetul de Medicina muncii are, in principal, următoarele atribuții:

 • 1) intocmeste documentația pentru expertizarea capacitatii de munca a persoanelor cu boli profesionale sau legate de profesiune;

 • 2) participa la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;

 • 3) monitorizează starea de sanatate a angajatilor prin: examene medicale la angajare sau la reluarea activitatii, examen medical de adaptare si control medical periodic;

 • 4) participa la sistemul informațional național privind accidentele de munca si bolile profesionale;

 • 5) completează dosarul medical, fisa de evaluare si alte documente necesare potrivit Normelor generale de protecția muncii pentru toti salariatii spitalului.

Art. 26. Activitatea organizatorica si medicala din Ambulatoriul de specialitate al spitalului este condusa de Directorul Medical, potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate.

In acest sens:

 • A. Directorul Medical al spitalului are, in principal, următoarele sarcini:

 • 1) organizează si controlează activitatea tuturor cabinetelor de specialitate si a laboratoarelor care fac parte din structura ambulatoriului;

 • 2) colaborează cu medicii șefi de secție si conducătorii compartimentelor funcționale ale spitalului pentru imbunatatirea continua a asistentei medicale, creșterea adresabilității si accesibilității populației la serviciile medicale;

 • 3)  se preocupa permanent, impreuna cu Biroul Aprovizionare, de dotarea corespunzătoare a cabinetelor medicale, de folosirea judicioasa a bazei materiale, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru de către cei din subordine;

 • 4) organizează si răspunde de perfecționarea profesionala a persoanelor din cabinetele respective;

 • 5) stabilește, controlează si răspunde de aplicarea masurilor igiphico;7/sahităre la nivelul ambulatoriului de specialitate, de respectarea normelor de proiecție â'muncii,'; de prevenire si stingere a incendiilor, de prevenire si control a infecțiilor ndsocomiăiedejeâtre toti salariatii;

 • 6) coordonează si controlează modul in care asiguratii sunt informatretî"privire la serviciile medicale disponibile si la modul in care aceștia le pot utiliza, precum si la regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte in cadrul instituției;

 • 7) asigura respectarea intimității si demnității pacientilor, fara nici o discriminare, precum si confidențialitatea datelor si informațiilor privitoare la asigurați de către tot personalul din subordine;

 • 8) intocmeste, in colaborare cu Compartimentul RUNOS, fisele posturilor pentru medicii sau personalul cu studii superioare din cabinetele medicale sau laboratoarele din ambulatoriu si le inainteaza conducerii in vederea definitivării acestora si supunerii spre aprobare Comitetului Director al spitalului;

 • 9) intocmeste, cu sprijinul Compartimentului RUNOS, evaluarea performantelor profesionale ale întregului personal din ambulatoriu la termenele stabilite si le prezintă conducerii spitalului;

 • 10) respecta si indeplineste indicatorii specifici de performanta ai managementului ambulatoriului de specialitate, potrivit contractului de administrare incheiat cu managerul spitalului.

CAPITOLUL VI Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Spitalului Municipal Ploiești

Art. 27. în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, funcționează Comisia de monitorizare, denumită în continuare Comisia, constituită prin Decizia Managerului Spitalului Municipal Ploiești.

 • (2) Comisia are în componența sa reprezentanți ai structurilor organizatorice din cadrul Spitalului.

Comisia are următoarele atribuții:

 • a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor si a activitatilor la care se ataseaza indicatori de performanta sau de rezultat pentru evaluarea acestora;

 • b) analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționarii entitatii publice, prin stabilirea limitelor de toleranta la risc, anual, aprobate de către conducerea unitatii, care sunt obligatorii si se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;

 • c) analizeaza si avizeaza procedurile formalizate si le transmite spre aprobare conducătorului entitatii publice;

 • d) analizeaza, in vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii, elaborata de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performantelor anuale, de la nivelul compartimentelor;

  e) analizeaza, in vederea aprobării, informarea privind desfasurare^^od|sw^| defe ‘

  11-----. _ J_ n.L!_. j----x----------:------:i__

  v . : •


gestionare a riscurilor, elaborata de Echipa de gestionare a riscurilor, baz; anuale, de la nivelul compartimentelor;

f) in vederea desfășurării activitatii, Comisia de monitorizare elaboreazh>B£oi>rafhul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare.

Art. 28. - (1) Ședințele Comisiei au loc periodic sau când este cazul.

(2) Președintele comisiei emite ordinea de zi a ședințelor, asigura conducerea ședințelor si elaborează minutele ședințelor si hotărârile comisiei.

Modul de organizare si de lucru al comisiei se afla in responsabilitatea președintelui acesteia si se stabilește in funcție de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor, pe regulamentului de funcționare al comisiei.

In caz de indisponibilitate a președintelui comisiei, acesta va fi inlocuit de vicepreședintele comisiei. In caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi inlocuit de către o persoana desemnata din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte.

Art. 29. - (1) La solicitarea comisiei, la ședințele sale sau in subcomisiile constituite pot participa si alti reprezentanți din compartimentele spitalului, a căror contribuție este necesara in vederea realizării atribuțiilor comisiei si a celorlalte cerințe din regulamentul de funcționare al comisiei.

(2) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor si/sau subordonaților acestora, in contextul prevederilor al. 1 al art. 29, reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 30. - (1) Conducerea entitatii asigura elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a procedurilor de sistem si a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor si activitatilor derulate in cadrul entitatii si aducerea la cunoștința personalului acesteia.

 • (2) In vederea indeplinirii in condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta a obiectivelor entităților publice se elaborează proceduri formalizate, in coordonarea Comisiei de monitorizare.

 • (3) Procedurile formalizate se elaborează pe procese sau activitati si descriu totalitatea pașilor de urmat in succesiune logica, modalitățile de lucru si regulile de aplicat pentru realizarea activitatilor si acțiunilor, respectiv activitatile de control implementate, responsabilitățile si atribuțiile personalului de conducere si de execuție din cadrul entitatii publice.

 • (4) Procedurile formalizate se elaborează in conformitate cu modelul prezentat in regulament, la anexa nr. 2 B - Procedura formalizată.

Art. 31. Actele administrative de constituire si de modificare a structurilor, prevăzute la art. 3 si 5 din Ordinul 400/2015, inclusiv programele de dezvoltare elaborate si actualizate, conform art. 4, se transmit, in vederea informării si armonizării, la entitățile publice ierarhic superioare, pana ia data de 15 martie a fiecărui an.

(2) Stadiul implementării si dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul

/ r.

‘ / \

Q/           •.•- •,•>     \

©;              ;ț-' :     !’7

entităților publice, precum si situațiile deosebite, constatate de catreiCBpiișiâde., / monitorizare, fac obiectul informării, prin intocmirea de situații centralizatoare ,-^'v semestriale/anuale, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 - Situatîa centralizatoare privind stadiul implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, la termenele prevăzute la alin. (4) al art. 8 din Ordinul 400/2015, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Evaluarea stadiului implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial se realizează la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorica a entitatii publice, inclusiv a celor subordonate sau aflate in coordonarea acestora.

Art. 32. - (1) Conducătorul fiecărei entitati publice elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.., in baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 - Instrucțiuni privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, care se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, la termenele prevăzute la alin. (2) al art. 8A1 din Ordinul nr. 400/2015, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) Raportul se transmite odata cu situația financiara anuala si se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, in cadrul termenului prevăzut de lege.

 • (3) Controlul intern managerial este in responsabilitatea conducătorilor entităților publice, care au obligația proiectării, implementării si dezvoltării continue a acestuia, încredințarea unor terti a realizării activităților privind implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entitatii publice presupune ca, in aceasta situație, conducătorul entitatii publice nu isi indeplineste propriile atribuții cu bune rezultate.

Art. 33. Comisia cooperează cu sectiile/compartimentele/birourile implicate din cadrul Spitalului pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA SPITALULUI

Art. 34. Conducerea spitalului este asigurata de:

 • a) Manager;

 • b) Consiliul de Administrație;

 • c) Comitetul Director.

Art. 35. COMITETUL DIRECTOR asigura conducerea executiva a spitalului si este format din:

 • a) Manager;

 • b) Directorul Medical;

 • c) Directorul Financiar - Contabil;

Membrii Comitetului Director sunt numiți de către managerul spitalului.

ii

Art. 36. Comitetul Director conduce operativ întreaga activitate următoarele atribuții:

1) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului^


1 i ) i^'J

 • 2) analizeaza si recomanda masuri pentru dezvoltarea activitaiii f^.it^uidi in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 3) fundamentează planul de achiziții publice, precum si lista lucrărilor de investiții, de reparații curente sau capitale care se realizează intr-un exercițiu financiar, potrivit legii;

 • 4) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 5) elaborează planul anual pentru prevenirea, supravegherea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • 6) analizeaza periodic situațiile de risc sau focarele de infecții nosocomiale depistate in unitate si adopta masurile de urgenta pentru anihilarea sau eliminarea situației epidemiologice create;

 • 7) elaborează Regulamentul de Organizare si Funcționare si Regulamentul Intern al spitalului, precum si organigrama spitalului in urma consultării cu sindicatele;

 • 8) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului;

 • 9) elaborează planul de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 10) propune managerului in vederea aprobării numărul de personal pe categorii si locuri de munca si organizarea concursurilor pentru locurile vacante;

 • 11) propune managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor de cazare, igiena, alimentație;

 • 12) urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente;

 • 13) analizeaza propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare pe care il supune spre aprobare managerului;

 • 14) elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste si alte situații de criza;

 • 15) întocmește informări trimestriale, lunare si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliul Medical si le prezintă autoritatii publice locale ;

 • 16) negociază, prin Manager, Directorul Medical si Directorul Financiar - Contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • 17) se întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie la solicitarea membrilor sai ori a managerului si ia decizii in prezenta a cel puțin 2/3 din numărul membrilor sai, cu majoritate absoluta a membrilor prezenti;

 • 18) face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si denumirii spitalului;

 • 19) negociază cu șefii de sectie/laborator/serviciu si propune spre aprobare managerului indicatorii de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare;

 • 20) răspunde in fata managerului pentru indeplinirea atribuțiilor ce-i revin;

 • 21) analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

cf '

q th /':

Art. 37. MANAGERUL conduce activitatea Comitetului Director.;;.

Managerul este ordonator secundar de credite. In exercitarea, mandatului, managerul emite decizii.

 • I. In domeniul politicii de personal si a structurii organizatorice, principalele atribuții ale managerului sunt următoarele:

 • a) Stabilește si aproba numărul de personal pe categorii si locuri de munca, in funcție de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor șefilor de secții si de servicii;

 • b) aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește si eliberează din funcție personalul spitalului;

 • c) repartizează personalul din subordine pe locuri de munca;

 • d) aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;

 • e) organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director;

 • f) numește si revoca, in condițiile legii, membrii Comitetului Director ;

 • g) incheie contracte de administrare cu membrii Comitetului Director care au ocupat postul prin concurs organizat in condițiile legii, pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumați;

 • h) prelungește, la incetarea mandatului, contractele de administrare incheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

 • i) inceteaza contractele de administrare incheiate, inainte de termen, in cazul neindeplinirii obligațiilor prevăzute in acestea ;

 • j) stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa funcții de conducere specifice Comitetului Director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situația in care desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in condițiile legii;

 • k) numește in. funcție șefii de secție, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat in condițiile legii si incheie cu aceștia, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii in funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumați;

 • l) solicita Consiliului de Administrație constituirea comisiei de mediere, in condițiile legii, in cazul in care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se incheie in termen de 7 zile de la data stabilita in condițiile menționate;

 • m) deleaga unei alte persoane funcția de sef de secție, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 luni, in cazul in care la concursul organizat, in condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat in termenul legal;

 • n) repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator si de serviciu medical ocupate in condițiile prevăzute la pct. 13;

 • o) aproba Regulamentul Intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 • p) infiinteaza, cu aprobarea Comitetului Director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: Comisia

8 §(          V

J.


.      ! pij • j ■' ■ ■■:■:fj j% 1

Medicamentului, Nucleul de calitate, Comisia de Analiza a Decesului et^'a^ carormodyW organizare si funcționare este prevăzut in Regulamentul de Organizare si Eorfctibriare/^^ spitalului;                                  .                    'XU'‘

r) realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performantelor profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;

s) aproba planul de formare si perfecționare a personalului, in conformitate cu legislația in vigoare;

t) negociază contractul colectiv de munca la nivel de spital, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie, carora li se aplica reglementările specifice in domeniu;

u) răspunde de incheierea asigurării de răspundere civila in domeniul medical atat pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de cate ori situația o impune;

 • v) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de către personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • x) propune, ca urmare a analizei in cadrul Comitetului Director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitarii, in vederea aprobării de către Ministerul Sanatatii, ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie sau, după caz, de către autoritatile administrației publice locale, in condițiile legii;

y) in situația in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate in condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

w) dispune masurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal sa nu depaseasca maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sanatate din Fondul național unic de asigurări sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinație;

z) analizeaza modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor Comitetului Director, ai Consiliului Medical si Consiliului Etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului;

zz) răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educație medicala continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali si alt personal, in condițiile legii;

zzz) răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.

 • II. In domeniul managementului serviciilor medicale :

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobării Consiliului de Administrație al spitalului;

 • 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitakilui'/.pebaza - /

propunerilor Comitetului Director, cu respectarea prevederilor legale;          . ....

 • 3. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la-V propunerea Consiliului Medical;

 • 4. aproba masurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează si pune la dispoziție Consiliului de Administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservita; in cazul ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;

 • 6. indruma si coordonează activitatea de prevenire, supraveghere si limitare a infecțiilor nosocomiale;

 • 7. dispune masurile necesare in vederea realizării indicatorilor de performanta a activitatii asumați prin prezentul contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sanatate derulate la nivelul spitalului;

 • 9. răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/ subprogramelor naționale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii; ■

 • 10. răspunde de asigurarea Condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de Directorul Medical, cu sprijinul Consiliului Medical si al celui științific;

 • 13. negociază si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuității si. creșterii calitatii serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, impreuna cu Comitetul Director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 15. negociază si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate, in condițiile stabilite in contractul-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate;

 • 16. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate private;

 • 17. poate incheia contracte cu direcțiile de sanatate publica județene sau a municipiului București, după caz, in vederea derulării programelor naționale de sanatate si desfășurării unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora;

 • 18. poate incheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functibi^rea'acestor g-> cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu prr^^pg^f^^ pacientului si dispune masurile necesare atunci când se constata incalcarea tices^a^'

 • 20. răspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

 • 22. răspunde de asigurarea, in condițiile legii, a calitatii actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, precum si de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor.

 • III. In domeniul managementului economico-financiar :

 • 1. răspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de către Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, in condițiile legii;

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu acțiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;

 • 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe secțiile si compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunara de către șefii secțiilor si compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 5. răspunde de raportarea lunara si trimestriala a execuției bugetului de venituri si cheltuieli unităților deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitara proprie, in funcție de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitățile subordonate, pe cel al autoritatii de sanatate publica ori pe site-urile ministerelor si instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii;

 • 6. răspunde de raportarea lunara si trimestriala a execuției bugetului de venituri si cheltuieli Consiliului Local si/sau Județean, după caz, daca beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aproba si răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • 8. aproba lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercițiu financiar, in condițiile legii, la propunerea Comitetului Director;

i                               ‘                                               ’•

?! ;;

 • 9. răspunde, împreuna cu membrii Consiliului Medical, de respectarea disciplinei ,?

economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;                                                                 X< \: \ X'

 • 10. identifica, împreuna cu Consiliul de Administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislației din domeniu.

 • IV. In domeniul managementului administrativ:

 • 1. aproba si răspunde de respectarea regulamentului de organizare si funcționare, după avizarea prealabila de către direcția de sanatate publica judeteana/a municipiului București, direcția medicala sau structura similara acesteia din ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie ori Ministerul Sanatatii, după caz;

 • 2. reprezintă spitalul in relațiile cu terte persoane fizice sau juridice;

 • 3. incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de indeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 5. incheie contracte de colaborare cu instituțiile de invatamant superior medical, respectiv unitățile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;

 • 6. incheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfasurarea activitatii de cercetare științifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidențialității datelor pacientilor internați, informațiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8. răspunde de obținerea si menținerea valabilițatii autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 9. pune la dispoziția organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite direcției de sanatate publica judetene/a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, după caz, informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la execuția bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, in format scris si electronic;

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 13. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

  14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolv sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;  .V


s£B^loX *\

;;     .'j; & *

□VOUM1UV1 □llWUUUUUUVllVXVll>V«UVXUUVUTlHMVUU|ZlUUU>tU,                    Jji|' /ț'.j;

 • 15. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu refememhfîlB id”^'

! ...........

vigoare;

 • 16. propune spre aprobare direcției de sanatate publica județene sau a îhunieipiului București, direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital, in condițiile legii;

 • 17. informează Ministerul Sanatatii sau, după caz, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitara proprie cu privire la starea de incapacitate temporara de munca, in termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

 • 18. răspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale, economico- financiare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 • 19. respecta masurile dispuse de către conducătorul ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie sau primarul unitatii administrațiv-teritoriale, primarul general al municipiului București ori președintele consiliului județean, după caz, in situația in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, in condițiile legii, in termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditarii, in condițiile legii, cu cel puțin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditării;

 • 22. respecta Strategia naționala de raționalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare a Guvernului;

 • 23. elaborează, impreuna cu Comitetul Director, planul de acțiune pentru situații speciale si coordonează asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, conform dispozițiilor legale in vigoare;

 • 24. răspunde de respectarea si aplicarea corecta de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 25. asigura si răspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

 • 26. avizeaza numirea, in condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator si a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobării Ministerului Sanatatii sau, după caz, a autoritatilor administrației publice locale.

 • V. In domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese :

1. depune o declarație de interese, precum si o declarație cu privire la incompatibilitatile prevăzute de lege si de prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in funcție, la Ministerul Sanatatii sau, după caz, la ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie;

rifpTOdificari fata''. nodi fi carii, . /g.

vy • ■ • .....     •• •


 • 2. actualizeaza declarația prevăzută la pct. 1 ori de cate ori intervi de situația inițiala, in termen de maximum 30 de zile de la data apariției i precum si a incetarii funcțiilor sau activitatilor;

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitaluldfe j^- '

 • 4. depune declarație de avere in condițiile prevăzute la pct. 1 si 2.

Art. 38. Directorul Medical are următoarele atribuții:

 • a) in calitate de președinte al Consiliului Medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare ăl spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

 • b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacientilor si elaborează impreuna cu șefii de secție propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;

 • c) aproba protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul spitalului;

 • d) răspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internați;

 • e) coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • f) intocmeste planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de sectii/laboratoare;

 • g) avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

 • h) asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • j) analizeaza si ia decizii in situația existentei unor cazuri medicale deosebite (cazuri care necesita, spitalizare mult prelungita, morti subite, cazuri foarte complicate) prin constituirea de echipe multidisciplinare pentru pacientul complex;

 • k) participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si alte situații speciale;

 • l) stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • m)  supervizează respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • n) propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

 • o) participa la elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului Medical, a Planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului.

 • p) avizeaza prescrierea examenelor de laborator cu preț crescut. F §f         \ *ț

f Art. 39. Atribuțiile DIRECTORULUI FINANCIAR - CONT A următoarele:                                                 ^G0^4

 • - participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatutu^in baza propunerilor Consiliului Medical;

 • - participa la elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului Medical, a Planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • - propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in funcție de reglementările in vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • - participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si organigramei spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • - propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a condițiilor de cazare, igiena și alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • - participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Compartimentul Financiar - Contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului;

 • - urmărește, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții si compartimente pentru încadrarea in bugetul alocat;

 • - analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

 • - asigura, in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului;

 • - analizeaza, la propunerea Consiliului Medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de îngrijiri ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • - participa la elaborarea Planului de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala

in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • - la propunerea Consiliului Medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului Planul anual de achiziții publice, lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercițiu financiar, in condițiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

 • - analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de

-------

responsabilitate, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin dofitracte si ;pr6pUhe managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;                 C          /

 • - întocmește, pentru domeniul sau de responsabilitate, informări lunare, fra^striale^ș^/ anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe careNe^aijalizeaza cu Consiliul Medical si le prezintă managerului spitalului;

 • - participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate, in condițiile legii;

 • - participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la ședințele Comitetului Director;

 • - face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • -  participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

 • - participa, anual, la programe de perfecționare profesionala organizate de Școala Naționala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

 • - răspunde in fata managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuțiilor care ii revin;

 • - participa lâ elaborarea Raportului anual de activitate al spitalului.

Atribuțiile specifice Directorului Financiar-Contabil sunt:

 • - asigura si răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii financiare a unitatii, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • - organizează contabilitatea in cadrul unitatii, in confomitate cu dispozițiile legale, si asigura efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor;

 • - asigura întocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare si a bilanțurilor anuale si trimestriale;

 • - propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați in bugetul de venituri si cheltuieli;

 • - asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

 • - participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • - angajeaza unitatea prin semnătură alaturi de manager in toate operațiunile patrimoniale, avand obligația, in condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

 • - analizeaza, din punct de vedere financiar, Planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum si pentru situații de criza;

 • - participa la organizarea sistemului informațional al unitatii, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

 • - evalueaza, prin bilanțul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

 • - asigura îndeplinirea, in conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unitatii către bugetul statului, trezorerie si terti;

 • - asigura plata integrala si la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat in spital;

 • - asigura întocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza


înregistrărilor in contabilitate;

 • - organizează evidenta tuturor creanțelor si obligațiilor cu caracter pati^onialc^ revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemanatoare si urmare " ' '^ja-timp a acestora;

 • - ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmărește recuperarea lor;

 • - asigura aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionarii;

 • - răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin Compartimentului Financiar- Contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar- preventiv si al asigurării integrității patrimoniului;

 • - indeplineste formele de scădere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

 • - impreuna cu directorul/serviciul administrativ intocmeste si prezintă studii privind optimizarea masurilor de buna gospodărire a resurselor materiale si bănești, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, in scopul administrării cu eficienta maxima a patrimoniului unității si a sumelor încasate in baza contractului de furnizare servicii medicale;

 • - organizează si ia masuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

 • - organizează la termenele stabilite si cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale in unitate.

Art. 40. In cadrul spitalului funcționează CONSILIUL MEDICAL, format din medicii șefi de secție, șefi de departamente, laboratoare si compartimente, al cărui președinte este Directorul Medical.

Atribuțiile Consiliului Medical sunt cele reglementate prin O.M.S. nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor si competentelor consiliului medical, cu modificările si completările ulterioare, publicat in M.O. nr. 644/16.07.2004, partea I.

Consiliului Medical al spitalului are următoarele atribuții:

 • 1) imbunatatirea standardelor clinice si modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicale de calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție al pacientilor ;

 • 2) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfășurate in spital in scopul creșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate ;

 • 3) elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului in limita bugetului estimat;

 • 4) intarirea disciplinei economico - financiare ;

 • 5) evalueaza necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea planului de dezvoltare a spitalului, a planului anual de furnizare de servicii medicale, precum si a planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

 • 6) face propuneri Comitetului Director in vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

 • 7) participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern ale spitalului, precum si la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;

// C$7

//

T


\ A

 • 8) desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si efeSentei acțiyitștiîpr medicale desfășurate in spital, inclusiv evaluarea satisfacției pacientilor^ar^ benfifîci^,4e servicii in cadrul spitalului sau in ambulatoriul acestuia, monitorizârea^pfincipffilor

  indicatori de performanta in activitatea medicala, precum si prevenirea^Wfftrolul si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale.


Aceste activitati se desfasoara in colaborare cu Nucleul de calitate (constituit potrivit Ordinului CNASZMSF/CMR nr. 559/874/4017/2001), cu Nucleul DRG, cu Serviciul de Statistica si Informatica Medicala (cu atribuțiile prevăzute in Ordinul M.S. nr. 1782/2006), precum si cu Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, responsabil cu prevenirea, supravegherea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale (cu competentele si obligațiile stabilite prin Ordinul M.S. nr. 1101/2016).

 • 9) stabilește reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora;

 • 10) elaborează planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care il supune spre aprobare managerului spitalului;

 • 11) inainteaza managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului;

 • 12) evalueaza necesarul de personal medical al fiecărei sectii/laborator si face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • 13) evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managerului cu privire la structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • 14) inainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfecționare continua a personalului medico-sanitar;

 • 15) face propuneri si monitorizează desfasurarea activităților de educație si cercetare medicala desfășurate la nivelul spitalului, in colaborare cu instituțiile acreditate;

 • 16) reprezintă spitalul in relațiile cu organizații profesionale din tara si din străinătate si facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultima ora;

 • 17) asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • 18) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activităților medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 19) analizeaza si ia decizii in situația existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);

 • 20) participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situații speciale;

 • 21) stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • 22)  supervizează respectarea prevederilor legale in vigoare, referiroare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • 23) avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

O/

 • 24) analizeaza si soluționează sugestiile, sesizările si reclamatifle^acientiw traț^ii in spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului si la modul de^sp^ja^ a/^e^ii drepturilor pacientilor nr. 46/2003 si a Normelor de aplicare ale acestel^ațjtPlg^^prin Ordinul M.S. nr. 1410/2016;

 • 25) elaborează raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 26) stabilește componenta echipelor multidisciplinare privind îngrijirea pacientilor;

 • 27) monitorizează si răspunde de calitatea actului medical si de prevenirea infecțiilor asociate asistentei medicale, precum si de respectarea calitatii serviciilor hoteliere si medicale din spital.

Atribuțiile Consiliului Medical privind îngrijirea pacienților in echipe multidisciplinare

Principalele atribuții ale Consiliului Medical sunt următoarele:

 • •  imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicale de calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • •  monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfășurate in spital in scopul creșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • •  elaborarea proiectului de Plan de achiziții al spitalului in limita bugetului estimat;

© întărirea disciplinei economico-fmanciare.

In vederea realizării acestor atribuții, Consiliul Medical desfășoară activitate de:

 • •  evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia,

 • •  monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală, prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu Nucleul de Calitate, Nucleul DRG și cu Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale de la nivelul spitalului;

 • •  Consiliul Medical: stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora, elaborează Planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care trebuie sa îl supună spre aprobare managerului;

 • •  înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului; evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri managerului cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz.

 • •  Consiliul Medical analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.)

stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la' nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului,zprdfemrii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente,                  S

supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la "'documentația medicală a pacienților tratați,

asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului, vizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii,

 • •  analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului,

 • •  elaborează Raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

® Medicii șef de secție/șef de laborator sau, după caz, Directorul Medical au obligația de a coordona și de a controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.

 • •  Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul șef de secție, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a Directorului Medical.

 • •  Medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda cu prioritate, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați in alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.

Art. 41. Tot in cadrul spitalului public funcționează CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, format din 2 reprezentanți ai Ministerului Sanatatii sau ai D.S.P. județene, 2 reprezentanți numiți de Consiliul Județean sau Local, pentru spitalele aflate in administrarea consiliilor județene sau locale, din care unul sa fie economist, 1 reprezentant numit de primar, un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania — statut de invitat, un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania - statut de invitat si managerul spitalului public.

Managerul Spitalului Municipal Ploiești participa la ședințele Consiliului de Administrație, fara drept de vot.

Consiliul de Administrație are rolul de a dezbate probleme de strategie si de organizare si funcționare a spitalului.

Consiliul de Administrație are in principal următoarele atribuții:

 • a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situațiile financiare trimestriale si anuale ;

 • b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unitatii adminsitrativ - teritoriale, al ^ftiarițlui’^^eriefai al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după ‘vyr yy tl.'

 • c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in con&^iwfrt<cu^&vbile de servicii medicale ale populației;

 • d) avizeaza programul anual al achizițiilor publice, intocmit in condîtnie legii;

 • e) analizeaza modul de indeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului Director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

 • f) propune revocarea din funcție a managerului si a celorlalți membri ai Comitetului Director, in cazul in care constata existenta situațiilor prevăzute la art. 178 al. 1 si la art. 184 alin. 1 (Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata).

Art. 42. De asemenea, in cadrul spitalelor funcționează CONSILIUL ETIC (in conformitate cu Legea nr. 95/2006, republicata si Ordinul M.S. nr. 1502/2016), alcătuit din 7 membri, după cum urmeaza : 4 medici, 2 asistenți medicali, reprezentantul asociațiilor de pacienti si un secretar (fara drept de vot), a căror numire se realizează potrivit actului normativ anterior menționat.

Fiecare dintre membrii Consiliului Etic are desemnat cate un supleant, inclusiv pentru secretar.

Atribuțiile Consiliului Etic sunt următoarele:

 • a) promovează valorile etice medicale si organizați onale in rândul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al spitalului;

 • b) identifica si analizeaza vulnerabilitățile etice si propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;

 • c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic si alte sesizări transmise spitalului care conțin spete ce cad in atribuțiile Consiliului;

 • d) analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei vulnerabilități etice, spetele ce privesc:

 • (i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relația pacient - cadru medico-sanitar si auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute in legislația specifica;

 • (ii) incalcarea drepturilor pacientilor de către personalul medico-sanitar si auxiliar, prevăzute in legislația specifica;

 • (iii) abuzuri savarsite de către pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar si auxiliar, prevăzute in legislația specifica;

 • (iv) nerespectarea demnității umane;

 • e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

 • f) sesizează organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei infracțiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;

 • g) sesizează Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei situații de malpraxis;

 • h) asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii privind conținutul avizului etic. Managerul poarta răspunderea punerii in aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

 • i) intocmeste conținutul comunicărilor adresate petentilor, ca răspuns la sesizările

  acestora;

  j) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;

  k) aproba conținutul rapoartelor întocmite semestrial si anual i etic;

  de secretarul Consiliului

  'M/    Vă***

 • l) analizeaza rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

m) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitalului si face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;

n) analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilităților etice si de integritate si al respectării drepturilor pacientilor si oferă un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etica pacientilor, aparținătorilor, personalului medico-sanitar si auxiliar.

Consiliul Etic se intruneste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizări ce necesita analiza de urgenta, la convocarea managerului, a președintelui consiliului sau a cel puțin 4 dintre membrii acestuia.

Analizarea fiecărui caz se va consemna intr-un proces - verbal care reflecta activitatea desfasurata si deciziile luate, cat si masurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

Consiliul de Etica poate solicita documente si informații in legătură cu cauza supusa analizei si poate invita la ședințele sale persoane care pot sa contribuie la soluționarea spetei prezentate.

Art. 43. Având in vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor, precum si folosirea judicioasa a fondurilor bănești destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a infiintat si funcționează COMISIA MEDICAMENTULUI, alcatuita din Directorul Medical, șefii de secții si farmacistul - sef.

Atribuțiile Comisiei Medicamentului sunt următoarele :

 • a) stabilirea linei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta accesibile in farmacia spitalului;

 • b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar in mod facultativ, la cazuri bine selecționate si documentate medical, pe baza de referat; acestea din urma trebuie sa prezinte criteriile pe baza carora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiza si recomandări de experti;

 • c) analiza referatelor de necesitate trimise conducerii in vederea aprobării si avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune al medicamentului solicitat;

 • d) verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfiinctiile in asistenta medicala ;

 • e) verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a situației financiare ;

 • f) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie naționala si internaționala si pe condițiile locale ;


 • g) comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii se secție p de medicamente in funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

 • h) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamenle^tf^^in^ecial

in cazul când acel tratament se considera inutil.                         Ce!

Art. 44. In conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat si cu aprobarea Comitetului Director, in spital funcționează Comisia de Disciplina, care isi exercita atribuțiile conform legislației in vigoare, pentru soluționarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplina, obligațiilor de serviciu cat si a normelor de comportare.

Atribuțiile Comisiei de Disciplina sunt următoarele :

 • a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile ;

 • b) stabilirea împrejurărilor in care fapta a fost savarsita ;

 • c) analizarea gradului de vinovăție a salariatului, precum si consecințele abaterii disciplinare ;

 • d) verificarea eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

 • e) analiza comportării generale in serviciu a salariatului;

 • f) intocmirea procesului verbal de cercetare disciplinara prealabila si inaintarea lui managerului cu propunere de sancționare.

Art. 45. In conformitate cu Legea nr; 95/2006, republicata, la nivelul spitalului se constituie COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR.

Componenta si atribuțiile Comisiei de Analiza a Deceselor au fost stabilite si aprobate in ședința Comitetului Director.

Atribuțiile Comisiei de Analiza a Deceselor au fost, stabilite si aprobate in ședința Comitetului Director din data de 22.05.2013 si anume :

 • a) analizeaza datele medicale obținute din foaia de observație, investigațiile paraclinice, diagnosticul anatomo - patologic necroptic (macroscopic si histopatologic);

 • b) evidențiază gradul de concordanta diagnostica inre diagnosticul de internare, diagnosticul de externare si final (anatomo - patologic) avand ca scop creșterea gradului de concordanta diagnostica;

 • c) realizează o statistica a a deceselor din spital pe secții si al numărului de necropsii in raport cu numărul de internări din spital, evidențiind totodată patologia cea mai frecventa a deceselor;

 • d) dezbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzătoare tratamente medicale care se aplica pacientilor din spital reprezentând o modalitate de creștere a nivelului științific al echipei medicale;

 • e) aduce la cunoștința membrilor comisiei reglementările legislative nou aparate in vederea optimizării activitatii medicale.

Comisia de Analiza a Deceselor se va întruni ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puțin de o data pe trimestru.

Procesele - verbale ale ședințelor Comisiei de Analiza a Deceselor intraspitalicesti vor fi inaintate spre analiza Managerului/ Directorului Medical / Consiliului Medical.

Art. 46. La nivelul spitalului, s-a constituit si funcționează Comisia de Dialog . Social.

,/       *'4* -

Comisia de Dialog Social are următoarele atribuții:                 . x.x       '

 • a) asigurarea relațiilor de parteneriat social intre administrație^^iț^^zatiile patronale si organizațiile sindicale care sa permită o informare reciproW^permanenta asupra probelemelor care sunt de domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali, in vederea asigurării unui climat de pace si stabilitate sociala;

 • b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de alta natura cu caracter economico - social;

 • c) alte probleme din sfera de activitate a administrației publice centrale sau din județe asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Art. 47. Tot la nivelul spitalului nostru, s-a infiintat si un COMITET DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protecției muncii.

Atribuțiile Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca sunt următoarele:

 • a) aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

 • b) urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • c) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • d) analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

 • e) analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • g) efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • h) informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în propria unitate;

 • i) realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat precum și programul de protecție a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecție a muncii;

 • k) verifică aplicarea normativului - cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • l) verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacității de muncă.

La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de secur^țer^ sănatăte’rin muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și apIfclțM^WSziUQriîh domeniul protecției muncii.                                                         y -

Comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie în cad^^rstfânelor juridice din sectorul public, privat și cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfășoară activități pe teritoriul României.

Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrați cel puțin 50 salariați.

In cazul în care condițiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de muncă poate cere înființarea acestor comitete și pentru angajatorii la care sunt încadrați mai puțin de 50 salariați.

In cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete de securitate și sănătate în muncă. Numărul acestora se stabilește prin contractul de muncă aplicabil.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate și sănătate în muncă și în cazul activităților care se desfășoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.

In situația în care nu se impune constituirea comitetului de securitate și sănătate în muncă, atribuțiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecția muncii numit de angajator.

■ Componența, atribuțiile specifice și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.

Art. 48. La nivelul spitalului, funcționează Comisia de angajare și promovare a personalului și Comisia de soluționare a contestațiilor, conform H.G. nr. 286/ 2011, fiecare comisie având în componență un președinte, 2 membri, un reprezentant al organizației sindicale și un secretar.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un președinte, 2 membri și un secretar.

Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea de membri.

Secretarul comisiei de concurs, care poate fi și secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor, este numit prin actul prevăzut mai sus.

Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă o probitate morală recunoscută;

 • b) să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

 • c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

  z\


z\ ■■ --■. y o?              >    \ ■■ . =

$£■' '■       ' ; ■' ' '". x ' 7 •'

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.                                   z; '■■■"

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă 'cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:

 • a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

 • b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.

Situațiile prevăzute mai sus se sesizează de către persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării concursului.

Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariția oricărei situații dintre cele prevăzute mai sus. în aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.

în cazul constatării existenței uneia dintre situațiile prevăzute mai sus, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație cu o altă persoană care să îndeplinească condițiile prevăzute mai sus.

în cazul în care oricare dintre situațiile prevăzute mai sus se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

în situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.

Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute la art. 12 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 se sancționează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

în funcție de numărul și de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs. ■

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

Ro „ ■

/ \

\ & '

 • a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;

 • b) stabilește tipul probelor de concurs: proba scrisă și/sau proba practteă;și^^|Wc

caz;

 • c) stabilește subiectele pentru proba scrisă;

 • d) stabilește planul probei practice și realizează proba practică;

 • e) stabilește planul interviului și realizează interviul;

 • f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și/sau proba practică și interviul;

 • g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

 • h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise, probei practice și a interviului;

 • b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții principale:

 • a) primesc dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile, după caz;

 • b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

 • c) întocmesc, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului care vor fi semnate de către toți membrii comisiei;

 • d) asigură transrtiiterea/afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

 • e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului. Desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător unei funcții contractuale.

Art. 49. COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA funcționează in spital, in conformitate cu :

 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordin M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ;

 • - Ordin M.S.P. nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare în cazul apariției de incidente și reacții adverse severe legate de colecta și administrarea de sânge și de component sanguine umane, cu modificările si completările ulterioare;


- Ordinul M.S.P. nr. 1224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea-Normelor privind activitatea unităților de transfuzie sanguina din spitale.                 y % /• j/.-     /

.......1' *’ ':-Conform legii, se înființează comisiile de transfuzie și hcmovigilență:.iai'nlvelLil fiecărui spital utilizator de sânge și de componente sanguine.

Membrii comisiei se întrunesc de două ori pe an, pentru evaluarea sistemului de hemovigilență sau ori de câte ori este necesar.

Comisia prevăzută funcționează pe baza Regulamentului Intern, R.O.F., implementează regulile și procedurile de hemovigilență și urmărește respectarea lor.

Comisia prevăzută asigură hemovigilență astfel:

 • a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observație al/a bolnavului cuprinde documentele menționate în anexa nr. 1 și, după caz, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 3 - partea a din norme;

 • b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmiterea informațiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenței;

 • c) verifică condițiile de preluare, de stocare și distribuție a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;

 • d) întocmește rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenței, pe care le transmite coordonatorului județean de hemovigilență;

 • e) transmite coordonatorului județean de hemovigilență si inspecțiilor sanitare de stat județene rapoartele, conform anexei nr. 3- partea A și anexei nr. 4 - partea A din norme;

 • f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice și a studiilor privind factorii implicați în producerea reacțiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin primitor);

 • g) transmite coordonatorului județean de hemovigilență, autoritatilor de sanatate publica si inspecțiilor de stat județene rapoartele, conform anexei nr. 3 - partea C si anexei nr. 4 -partea B.

Art. 50. COMISIA DE ANALIZĂ A REZULTATELOR UTILIZĂRII PROTOCOALELOR ȘI GHIDURILOR DE PRACTICĂ ADOPTATE ÎN SPITAL funcționează in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public, Ordinului nr. 1059 din 2 septembrie 2009 pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala.

Componenta nominala a comisiei a fost propusa de către Directorul Medical si s-a stabilit prin decizie internă a managerului.

Atribuțiile Comisiei sunt următoarele :

 • a) elaborarea protocolului de practica, terapeutic sau de diagnostic si tratament, algoritmul de diagnosticare corespunzătoare ghidului de practica;

 • b) evaluarea situației actuale, prin analiza de tip SWOT si prin evidențierea următoarelor aspecte:

 • - modelul actual al practicii medicale

 • - condițiile locale

 • - personalul

 • - sistemele

 • - structurile

 • - influentele interne si externe

 • - posibilele bariere si facilitați in vederea implementării.


 • c) pregătirea participantilor si a modului de implementare a ciclului sau protocolului, prin organizarea de întâlniri cu tot personalul din secție si prezentarea protocoalelor elaborate;

 • d) supunerea protocoalelor elaborate avizării Consiliului Medical si, ulterior, aprobării de către conducerea spitalului;

 • e) promovarea folosirii ghidului de practica si protocoalelor elaborate prin pliante, note interne, prezentări ale ghidului de practica;

 • f) întocmirea unui plan pentru procesul de implementare;

 • g) monitorizarea aplicării planului de implementare, modificarea planului;

 • h) evaluarea progreselor prin audituri, la termene regulate si analizarea lor in cadrul echipei;

 • i) evaluarea impactului si revizuirile ghidurilor sau protocoalelor implementate, modificări supuse avizării Consiliului Medical si aprobării Comitetului Director.

Toate activitatile Comisiei vor fi consemnate in procese -verbale de ședința.

Art. 51. COMISIA MULTIDISCIPLINARA PENTRU ANALIZA CAZURILOR COMPLEXE se constituie, la propunerea directorului medical, prin decizie a managerului.

Comisia va fi compusa din medici din toate specialitățile existente in spital si va fi condusa de decanul de varsta al comisiei.

Atribuțiile acestei comisii, stabilite prin decizie sunt următoarele:

 • a) prezentarea si analiza zilnica a cazurilor complexe, stabilite ca atare de către medicul curant;

 • b) definirea diagnosticului principal si a diagnosticelor secundare ale pacientului respective;

 • c) agreerea unui plan terapeutic;

 • d) monitorizarea evoluției si ajustarea tratamentului funcție de informațiile suplimentare primate pe parcursul spitalizării.

Art. 52. In spitalul nostru este numit un RESPONSABIL PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR, avand următoarele atribuții:

 • a) participa la elaborarea si aplicarea concepției de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, instituției sau operatorului economic;

 • b) controlează aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;

 • c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protecție specifice;

 • d) îndruma si controlează activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea încadrării in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, după caz, in unitățile si instituțiile din care fac/face parte;

 • e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situația impune, rapo'rtubd^

evaluare a capacitatii de aparare Împotriva incendiilor;                    \     ,   1

 • f) raspund/raspunde de pregătirea serviciului de urgenta vohmtâfeaj*^

caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;            vc >>'

 • g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta in indeplinirea atribuțiilor ;

 • h) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

 • i) organizarea intervenției de stingere a incendiilor;

 • j) afișarea instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;

 • k) organizarea șalvarii utilizatorilor si a evacuării bunurilor, prin intocmirea si afișarea planurilor de protecție specifice si prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

 • l) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuării acesteia;

 • m) marcarea, pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare.

Art. 53. COMISIA DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENȚII MEDICALE se constituie, prin decizie a managerului, la solicitarea medicului curant sau aparținătorilor, reprezentanților legali ai pacientilor care nu isi pot exprima consimțământul, in situațiile in care aparținătorii sau reprezentanții desemnați ai pacientului nu sunt de acord cu intervențiile terapeutice propuse de medicul curant si la propunerea Consiliului Medical.

Comisia pentru pacientii din spital este condusa de manager si mai cuprinde inca 2 membri arbitrali (medici din spital, alții decât medical curant), desemnați de manager, la propunerea Consiliului Medical.

Managerul asigura conducerea curenta a litigiului si exercita atribuțiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului arbitrai.

Comisia pentru pacientii din ambulator este alcatuita din 2 medici, desemnați de manager.

Comisia are următoarele atribuții:

 • a) la cererea pârtilor, asigura organizarea arbitrajului;

 • b) analizeaza toate aspectele medicale si bioetice ale cazului respectiv ;

 • c) soluționează cazul prin luarea deciziei referitoare la intervenția terapeutica care se va aplica pacientului, decizie semnata de intreaga comisie;

 • d) consemnează in registrul comisiei de arbitraj, prin secretariatul comisiei, toate punctele de vedere si decizia finala.

Art. 54. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR

ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE, funcționează in conformitate cu :


 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata/^'rn^p^

completările ulterioare;                                                             .

 • - Ordin M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului DJggctotwn cadrul spitalului public ;

 • - Ordin M.S.P. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supravegher^-prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare ;

 • - Ordin M.S.P nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice si private.

Componența și atribuțiile Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale au fost stabilite si aprobate in ședința Comitetului Director.

Desemnarea nominală a membrilor Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale s-a propus si stabilit de către Comitetul Director al spitalului, iar numirea membrilor Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale s-a stabilit prin decizie internă a Managerului.

Atribuțiile Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, sunt următoarele :

 • a) organizează si participa la intalnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • b) propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respecta procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • c) seful/responsabilul contractat participa in calitate de membru la ședințele Comitetului director al unitatii sanitare si, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente si personal de specialitate;

 • d) elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale din unitatea sanitara;

 • e) organizează, in conformitate cu metodologia elaborata de Institutul National de Sanatate Publica, anual, un studiu de prevalenta de moment a infecțiilor nosocomiale si a consumului de antibiotice din spital;

 • f) organizează si derulează activitati de formare a personalului unitatii in domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in planul anual de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • h) propune si initiaza activitati complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociata asistentei medicale;

 • i) elaborează ghidul de izolare al unitatii sanitare si coordonează aplicarea precauțiilor specifice in cazul depistării colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internați;

 • j) întocmește harta punctelor si zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistentei medicale si elaborează procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;

 • k) implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile’si

studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistentei medicale;                     /


 • l) verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infectiif^âspcîat#? asistentei medicale de pe secții si centralizează datele in registrul de monra infecțiilor al unitatii;

 • m) raportează la direcția de sanatate publica județeană si a municipiului București infecțiile asociate asistentei medicale ale unitatii si calculează rata de incidența a acestora pe unitate si pe secții;

 • n) organizează si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curățenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;

 • o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor si compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente si/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

 • p) solicita trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referința, in

conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de Sanatate Publica, in scopul obținerii unor caracteristici suplimentare;                      -

 • q) supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • r) supraveghează si controlează activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • s) organizează, supraveghează si controlează respectarea circuitelor funcționale ale unitatii, circulația pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • t) avizeaza orice propunere a unitatii sanitare de modificare in structura unitatii;

 • u) supraveghează si controlează respectarea in secțiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • v) răspunde prompt la informația primita din secții si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție asociata asistentei medicale; .

 • w) dispune, după anunțarea prealabila a managerului unitatii, masurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice si investigații paraclinice necesare;

 • x) intocmeste si definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislația, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

 • y) solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcția de sanatate publica sau Institutul National de Sanatate Publica - centru regional la care este arondat, conform reglementarilor in vigoare;

 • z) raportează managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale;

aa) intocmeste rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistentei medicale.

Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale sg^^|iritiMă‘i ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puțin de o data pe trimestru.                 7 V >

Propunerile consemnate in procesele -verbale ale ședințelor CoifrpăKtH^ie>fulu^ d^ prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale vor fi înaintate spre anaii^^r^tpg^ilui/ Directorului Medical/ Comitetului Director.

Art. 55. în vederea monitorizării permanente a calității serviciilor medicale furnizate asiguraților, la nivelul Spitalului Municipal Ploiești funcționează Structura de Management al Calității, în subordinea managerului. Din structura de management al calității fac parte medici, juriști, economiști și alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfășurarea activităților.

Atribuțiile structurii sunt:

 • a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

 • b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

 • 1) manualul calității;

 • 2) procedurile.

 • c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator, etc. și a standardelor de calitate;

 • d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

 • e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

 • f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

 • g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;

 • h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității, cu cerințele specifice;

 • i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;

 • k)  asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților.

 • l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

Art. 56. COMPARTIMENTUL SECURITATEA MUNCII, PROTECȚIE CIVILA SI SITUAȚII DE URGENTA este condus de un coordonator, aflat în subordinea managerului îi revin în principal următoarele atribuții:

-------------...V O     Z\

 • a) efectuarea instruirii de protecția muncii pentru personalul nou angajatîn unitate conform

legislației în vigoare;                                                                     'L:/,       ; /' ;

 • b) identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componență a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • c) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

,,         d) elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de

securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unitâții/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

 • e) propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • f) verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

 • g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, elaborarea programului de instruire- testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

 • h) asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • i) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

 • j) evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă cu modificările si completările ulterioare;

 • k) participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în munca cu modificările completările ulterioare; elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

 • l) propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

 • m) evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită periodic.

 • n) pregătirea personalului secțiilor în cunoașterea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și a mijloacelor tehnice folosite în prevenirea și stingerea incendiilor;

 • o) execută pregătirea personalului ce acționează cu utilajele și materialele de prevenire și stingere a incendiilor dela panoul central și la hidranții exteriori și verifică zilnic prezența acestuia înlocuind pe cei absenți cu rezervele numite și instruite din timp în acest scop;

 • p) controlează lunar și ori de câte ori este necesar respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și acelor de dotare specifice, în toate sectoarele de activitate;

  r) urmărește asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a in-^diildțfp^ă^tț în planul de intervenție împotriva incendiilor;                            “\

  .........

  »/esl


s) urmărește îndeplinirea la termen a măsurilor de prevenire a incendiilor sțabj'l^e^fin., de măsuri, prin ordine, dispoziții sau în urma controalelor asigurând condițiilârtic' scop;

t) verifică cu regularitate respectarea de către personalul spitalului a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor stabilite pentru obiectivele, sectoarele și locurile de muncă din spital, precum și obligațiile principale în scopul muncii;

u) urmărește menținerea în permanență starea de funcționare a tuturor mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, surselor de apă și mijloacelor de semnalizare la incendii;

 • v) interzice folosirea instalațiilor defecte ce ar putea provoca incendii și focul deschis fără permisul de lucru cu foc prevăzut în prezentele norme;

 • x) ia măsuri de înlăturare imediată a stărilor de pericol și a cauzelor de incendiu constatate;

w) conduce acțiunea personalului ce acționează cu utilaje și materiale de la panoul central;

y) emite "permisul de lucru cu foc" pentru lucrări cu foc deschis ce urmează a se executa în locurile cu risc de incendiu;

aa) prezintă managerului spitalului constatările și propunerile sale privind înlăturarea neregulilor, după caz, măsuride sancționare a celor vinovați de producerea lor;

bb) execută orice alte sarcini transmise de șeful ierarhic superior, conform pregătirii profesionale și competenței;

cc) respectă regulamentul intern al spitalului, pe care și-l însușește, normele de protecția muncii si normele de apărare împotriva incendiilor.

Art. 57. Tot la nivelul Spitalului Municipal Ploiești funcționează NUCLEUL DE CALITATE.

Nucleul de calitate are următoarele atribuții principale :

 • 1. implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație;

 • 2. desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital;

 • 3. analizează sugestiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a Spitalului;

 • 4. analiza cazuisticii abordate;

 • 5. analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de secții si pe întreg spitalul;

 • 6. analiza ratei de morbiditate;

 • 7. analiza duratei medii de spitalizare;

 • 8. analiza numărului de urgente din totalul pacienților prezentați;

 • 9. analiza corectitudinii completării documentelor medicale justificative cerute de lege si existenta lor;

 • 10. evaluarea gradului de satisfacție al pacienților;

 • 11. analiza numărului de infecții nosocomiale si frecventa infecțiilor asociate asistentei medicale si evalueaza factorii de risc;

 • 12. Nucleul de calitate se ocupa cu implementarea si dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calitatii îngrijirilor medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si


financiari:

 • 13. identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate;                   "

 • 14. dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii ■

cerințelor pacientilor;                                                       '

 • 15. asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa îndeplinească sau sa depaseascW așteptările pacientilor;

 • 16. desfasoara activitatile prevăzute in planul calitatii aprobat de către Comitetul Director si se incadreaza in cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calitatii;

 • 17. coordonează activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune Managerului sau Comitetului Director acțiunile corective.

Nucleul de calitate are următoarele obiective:

 • - evaluarea activitatii din punct de vedere al calitatii servicilor medicale si de îngrijiri;

 • - eficientizarea activitatii, urmărind imbunatatirea continua a calitatii;

 • - modificarea comportamentului personalului institutului, prin creșterea atenției acordate pacientului;

 • - evaluarea satisfacției pacientului;

 • - identifica si definește indicatorii de calitate;

 • - stabilește intervalul de timp pentru care se calculează si se raportează indicatorii de calitate; .

 • - proiectarea sistemului informațional;

 • - pregătirea personalului implicat;

 • - implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitatii serviciilor medicale;

 • - analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii in vederea identificării si soluționării problemelor;

 • - elaborarea raportului asupra calitatii serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat Consiliului Medical/ Comitetului Director spre informare si propune masurile corective ce trebuiesc luate in cazul neconformitatilor;

 • - activitatile Nucleului de calitate determina si coordonează politica generala a calitatii.

Nucleul de calitate se va întruni ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puțin o data pe trimestru.

Propunerile/masurile consemnate in procesele verbale ale ședințelor ale Nucleului de calitate vor fi inaintate spre analiza/' aprobare Consiliului Medical/ Comitetului Director.

CAPITOLUL VIII COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE ALE SPITALULUI ATRIBUȚII

Art. 58. COMPARTIMENTUL JURIDIC asigura respectarea prevederilor legale in activitatea spitalului, preocupandu-se pennanent de cunoașterea actelor normative in

/*

domeniu de către conducătorii secțiilor si compartimentelor funcționale                 sa

le aplice la locurile de munca.                                           i°«i            I ’F »

'Ăl


In acest sens, consilierul juridic:                                            A/

 • 1) avizeaza, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunde^-patfi^a^iala a unitatii, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

 • 2) redactează cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, plângerile la organele de urmărire penala, precum si orice asemenea acte si ajuta la redactarea documentelor care necesita cunoștințe juridice;

 • 3) reprezintă si apara interesele spitalului in fata instanțelor de judecata de orice fel sau a altor organe cu caracter jurisdictional, in baza delegației scrise date de conducere;

 • 4) se preocupa de obținerea titlurilor executorii de la instanțele judecătorești si sesizează Directorul Financiar - Contabil, in vederea luării masurilor de executare, sau după caz, organul de executare competent;

 • 5) urmărește apariția actelor normative aplicabile in cadrul spitalului si semnalează conducerii si compartimentelor interesate atribuțiile ce le revin din acestea;

 • 6) se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale, participând la toate activitatile organizate de către Colegiul Consilierilor Juridici Prahova, potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Art. 59. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE asigura incadrarea unitatii cu personalul corespunzător si acordarea drepturilor salariale cuvenite, cu respectarea prevederilor legale.

In acest sens, Compartimentul RUNOS are următoarele atribuții:

 • 1) intocmeste statul de funcțiuni la nivelul unitatii sanitare si se preocupa permanent ca toate posturile sa fie ocupate cu personal care indeplineste condițiile impuse de lege;

 • 2) stabilește drepturile de personal pentru toti salariatii (salariu, diferite sporuri, concedii, ore suplimentare, indemnizații etc.), cu respectarea prevederilor legale iri materie si incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

 • 3) intocmeste contracte individuale de munca pentru persoanele care se angajeaza, indiferent de postul ocupat, acte adiționale in cazurile prevăzute de lege, precum si documentele necesare pensionarilor de orice natura;

 • 4) urmărește si indruma formarea si perfecționarea pregătirii profesionale a salariatilor;

 • 5) coordonează activitatea de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea diferitelor posturi;

 • 6) intocmeste statele de plata si tine evidenta fiselor fiscale anuale;

 • 7) realizează documentația pentru verificarea actelor de banca la ridicarea salariilor prin Trezoreria Ploiești;

 • 8) asigura intocmirea dărilor de seama si a situațiilor statistice privind acivitatea de personal si transmiterea lor organelor abilitate la termenele stabilite.

Art. 60. COMPARTIMENTUL FINANCIAR -CONTABILITATE asigura activitatea financiar- contabila la nivelul Întregului spital, realizând, in principal, următoarele operațiuni prin personalul de specialitate :

 • 1) întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;                      C/' l ?

 • 2) înregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor’âdjțnventar, intrate si ieșite din patrimoniu;

 • 3) inventarierea anuala sau ori de cate ori este nevoie a patrimoniului; L

 • 4) efectuarea înregistrărilor contabile a drepturilor salariale si a impozitelor aferente;

 • 5) urmărirea modului de efectuare a plăților către furnizori si de încasare de la debitori;

 • 6) intocmirea dispozițiilor de plata si de încasare către casieria spitalului;

 • 7) urmărirea consumului de medicamente, materiale sanitare si consumabile, alimente, obiecte de inventar si tinerea evidentei acestora;

 • 8) calcularea consumului utilităților si efectuarea plăților corespunzătoare la scadenta;

 • 9) intocmirea execuției bugetare, a situațiilor privind costurile pe articole bugetare si a monitorizării cheltuielilor, precum si a altor situații solicitate de organele competente, la datele stabilite ;

 • 10) intocmirea contractelor de garanție pentru gestionari si evidenta reținerilor, precum si intocmirea angajamentelor pentru cei care au gestiune, dar nu constituie garanție materiala;

 • 11) intocmirea balanței lunare de verificare si a bilanțului contabil trimestrial si predarea acestora la termenele stabilite de ordonatorul secundar de credite;

 • 12) recuperarea debitelor de orice natura.

Art. 61. BIROUL APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, TRANSPORT, ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII realizează aprovizionarea cu cele necesare desfășurării activitatii, transportul bolnavilor si al bunurilor alimentare si nealimentare, precum si activitatile gospodărești si de administrație la nivelul spitalului.

Pentru aceasta, diferitele categorii de personal - personal cu studii superioare, referent, magaziner, secretar, dactilograf, arhivar, portar, muncitori - îndeplinesc, in principal, următoarele sarcini (in funcție de specificul activitatii):

 • 1) stabilesc necesarul de aprovizionare pentru medicamente, materiale sanitare, bunuri alimentare si nealimentare, mijloace fixe sau obiecte de inventar pe baza solicitărilor secțiilor si compartimentelor, organizează desfasurarea procedurilor de achiziții, recepția bunurilor achiziționate, precum si repartiția acestora;

 • 2) asigura aprovizionarea ritmica a unitatii si stabilesc masuri concrete pentru reducerea consumurilor si optimizarea stocurilor de materiale;

 • 3) întocmesc comenzile si contractele pentru achizițiile de bunuri, servicii si lucrări efectuate;

 • 4) organizează activitatea de transport, asigurând executarea la timp si in condiții corespunzătoare a transportului bolnavilor si bunurilor, întreținerea autovehiculelor din dotare, efectuarea reviziilor tehnice, reparațiilor curente si capitale la acestea, precum si utilizarea corecta a bonurilor de benzina;

 • 5) participa la stabilirea necesarului de investiții si urmăresc realizarea acestora;

 • 6) organizează si răspund de asigurarea pazei la nivelul spitalului;

 • 7) organizează si răspund de aplicarea normelor de protecția nggiciiz^/dfe^^liire

si stingere a incendiilor;                                                                    /$■ J

 • 8) asigura inregistrarea documentelor primite sau emise aV^iiăV Jtis^jjtiirea acestora compartimentelor in cauza, precum si arhivarea lor corespunzâ^r^;,liJfo5^'Z

 • 9) asigura conservarea si pastrarea in condițiile prevăzute de normele legale in vigoare a tuturor bunurilor aflate in patrimoniul unitatii, inclusiv a fondului arhivistic;

 • 10) se preocupa permanent pentru intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea spitalul si a terenului aferent, pentru menținerea instalațiilor si a utilajelor in stare de funcționare, precum si pentru verificarea acestora la timp si in bune condiții potrivit dispozițiilor legale in vigoare pentru fiecare categorie din dotare;

 • 11) intreprind masurile necesare pentru funcționarea in condiții corespunzătoare a spălătoriei, blocului alimentar, centralei telefonice, atelierului de reparații, centralelor termice in vederea realizării unei asistente medicale de calitate, atat in cadrul secțiilor cat si in cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu;

Art. 62. PERSONALUL DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII APARATURĂ,

INSTALAȚII, UTILAJE - are în principal următoarele sarcini:

 • - efectuează lucrări de reparații curente;

 • - urmărește efectuarea de reparații capitale și de investiții conform graficului, verificând cantitativ și calitativ lucrările executate de constructor;

 • - asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor;

 • - asigură întreținerea și repararea mijloacelor de transport din dotarea unității;

 • - stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și propune măsuri corespunzătoare;

 • - stabilește necesarul de materiale întreținere, construcții.

A

întreținerea spatiilor verzi si a cailor de acces, precum si deszăpezirea acestora.

întreținerea spatiilor verzi si a cailor de acces se face de către muncitorii necalificati încadrați in spital cu sarcini specifice in fisa postului.

Programul zilnic al muncitorilor care au ca atribuții intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces este de 8 ore in intervalul orar : 07.00-15.00.

Art. 63. Atribuțiile personalului din cadrul compartimentelor funcționale ale spitalului sunt cele stabilite prin fisele posturilor si se completează corespunzător cu cele prevăzute in actele normative care reglementează domeniul de activitate respectiv.

Fisele posturilor se elaborează de conducerea spitalului (pe baza propunerilor conducătorilor compartimentelor funcționale sau a unicului reprezentant pentru unele compartimente).

CAPITOLUL IX DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PACIENTELOR

Art. 64. întreg personalul Spitalului Municipal Ploiești are obligația de a respecta drepturile pacientului, asa cum acestea decurg din Legea nr. 46/2003, dar si din Normele de aplicare ale acesteia prevăzute in Ordinul M.S. nr. 1410/2016.

Drepturile pacientului:

tbidârd, ‘ indiferent de

« O S‘-


 • 1.     Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;

 • 2.    Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale;

 • 3.    Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;

 • 4.    Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii;

 • 5.    Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.

 • 6.   Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activități de cercetare/învățământ care implică persoana sa;

 • 7.    După ce au fost informați asupra tratamentului, pacienții au dreptul să-1 accepte sau să-l refuze;

 • 8.   Când pacienții sunt incapabili să-și exprime voința și este necesară intervenția medicală de urgență consițământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consițământului.

 • 9.   în cazul pacienților fără discernământ, consițământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal.

 • 10.  Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistență personală, siguranța și confortul său;

 • 11.  Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa;

 • 12.  Pacienții cu indicații speciale, au dreptul de a avea în apropiere și de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;

 • 13.  Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său;

 • 14.  Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase;

 • 15.  Dreptul la continuitatea îngrij irilor.

 • 16.  Bolnavii care necesită investigații sau consultații suplimentare pot beneficia de aceste servicii.

 • 17.  Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.

 • 18.  Pacienții au libertate de mișcare in spital, daca starea sanatatii le permite, respectandu-se programul de vizita medicala.

Obligațiile pacientului:

 • 1.    Bolnavii internați sunt obligați să poarte pe durata internării ținuta regulamentară de spital;

 • 2.    Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită investigații;

  Bolnavii internați nu pot părăsi unitatea sanitară în ținuta 8^al^m,dxmt^yzisă j+iq no obraji con îr» noroimi îr» act+T^I rlo fînnta*                                             1

  tș^italțilui;-‘ / */,

  Bolnavii internați sunt obligați să respecte regulamentul de^^e4pț^9^â al ilui și al secției;


 • 3.

circulația pe străzi sau în parcuri în astfel de ținută;

 • 4.    Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în încing

 • 5.       ]

spitalului și al secției;

 • 6.    Pacienții sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical și de îngrijire precum și pe ceilalți pacienți;

 • 7.    Respectarea ordinei și liniștii, păstrarea curățeniei în saloane, sala de mese, coridoare;

 • 8.    Nu se permite tulburarea liniștei, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului;

 • 9.    Introducerea si folosirea în instituție de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului șef de secție.

Art. 65. Pacienții, aparținătorii si vizitatorii au acces neîngrădit la Registrul de sugestii, reclamatii si sesizări.

CAPITOLUL X

Masuri comune in perioadele de calamitati si in alte situații cu caracter deosebit:

 • 1. nominalizarea unităților sanitare din teritoriu care trebuie sa asigure asistenta medicala de urgenta; .

 • 2. rezervarea unui număr corespunzător de paturi in spitalele teritoriale in care sa poata fi internate cazurile deosebite care s-au ivit;

 • 3. asigurarea unei echipe de garda pe spitale si pe secții, in măsură sa acopere nevoile de asistenta medicala;

 • 4. aprovizionarea permanenta a spitalelor precum si a celorlalte unitati sanitare cu stocuri suplimentare de medicamente, sânge si substituenti de plasma, alimente dietetice, lapte praf, dezinfectante, dezinsectante precum si alte materiale sanitare. Medicamentele utilizate din trusa de urgenta se completează cu prioritate ;

 • 5. utilizarea raționala a mijloacelor de transport, indeosebi cele cu dubla tracțiune in vederea asigurării operativității aprovizionării spitalului si transportului medical de urgenta;

 • 6. verificarea zilnica a stocurilor de medicamente si materiale sanitare, luând masuri pentru completarea lor;

 • 7. selecționarea judicioasa de către medicii de familie si din ambulator a bolnavilor care necesita spitalizare, acordandu-se prioritate cazurilor cu afecțiuni acute ;

 • 8. organizarea, de comun acord, cu organele locale, a unor puncte sanitare si posturi de prim ajutor, care sa acționeze pe perioada cat dureaza situația deosebita ;

 • 9. organizarea de echipe medico - sanitare dotate cu truse de urgenta pentru acordarea primului ajutor sau depistarea îmbolnăvirilor izolate ;

 • 10. organizarea permanentei activitati in vederea aprovizionării tuturor unităților farmaceutice cu medicamente si materiale sanitare necesare ;

 • 11. asigurarea permanentei la centrele sanitaro - epidemice in vederea intervențiilor ’ ..

urgente privind problemele antiepidemice si de igiena;                                    i

 • 12. instruirea permanenta cu medicii la nivelul autorităților de sanatate pu^itoa.judetenedny vederea rezolvării cu competenta a solicitărilor deosebite ale unităților sanh^re^^p^^rc^ de telefon ale acestei permanente se comunica unităților sanitare interesate si Ministerului Sanatatii Publice ;

 • 13. informarea Direcției de Sanatate Publica prin fax sau telefon despre orice eveniment sanitar deosebit aparut pe teritoriul județului;

 • 14. informarea consiliilor județene despre evenimente sanitare deosebite si masurile luate.

CAPITOLUL XI Masuri suplimentare in situații cu caracter deosebit

(zile festive, etc.):

 • 1. intarirea gărzilor in specialitatea cu profil chirurgical si asigurarea permanentei la secțiile de anestezie - terapie intensive, la spital ;

 • 2. asigurarea permanentei in timpul zilei (08.00-20.00) cu cadre medicale in ambulator.

CAPITOLUL XII

Masuri suplimentare in perioade de calamitati:

 • 1. intocmirea de către fiecare unitate sanitara din teritoriu a unui plan propriu de asistenta in caz de calamitati;

 • 2. utilizarea tuturor cadrelor sanitare prin sectorizarea teritoriului;

 • 3. acoperirea cu cadre medico - sanitare a tuturor posturilor vacante din zona calamitata, prin detasari sau dirijări;

 • 4. organizarea evidentei adresei medicilor din zona calamitata, in vederea solicitărilor acestora pentru acordarea primului ajutor bolnavilor care locuiesc in apropierea

do imiciliului medicului;

 • 5. asigurarea de masuri pentru supravegherea medicala active a copiilor din evidenta speciala, a celor nedeplasabili;

 • 6. imunizarea antitifica după schema rapida : 3 doze corespunzătoare vârstei, la interval de

7 zile; internarea in spital a purtătorilor de bacilli tifîci in evidenta, din zonele inundate sau evacuate;

 • 7. dezinfectia continua a latrinelor cu soluție de var cloros de 5% sau lapte de var stins 20%;

 • 8. deparazitarea preventiva cu insecticide pulbere a populației stabile si evacuate;

 • 9. dezinfectia permanenta a surselor de apa potabila ;

 • 10. controlul condițiilor de transport, păstrare si pregătire a alimentelor ;

 • 11. organizarea unor acțiuni de control sanitar, punandu-se accent pe :

 • -  urmărirea permanenta a instalațiilor si a rețelei de aprovizionare cu apa potabila si a operațiunilor de tratare a acesteia ;

 • -  asigurarea stoocurilor de substanțe coagulante si dezinfectante necesare pentru clorinarea in exces a apei potabile ;


 • -  aprovizionarea laboratoarelor cu materiale de recoltare, medii de &ltura

dezinfectante si dotarea cu mijloace de transport pentru intervenții imedia^&g^tp^'21 > moment in zonele afectate ;                                                             '

 • -  controlul depozitarii stocurilor de alimente expuse calamitatilor, alinef^j^^.. de inundații sau alte calamitati se pot pune in consum numai cu avizul organelor sâriitâre de specialitate;

 • -  luarea masurilor de protejare a depozitelor de pesticide si alte substanțe toxice, pentru prevenirea contaminării solului, apelor si alimentelor ;

 • -  intensificarea masurilor de prevenire a infecțiilor interioare ;

 • 12. aprovizionarea unităților farmaceutice cu stocuri suplimentare de medicamente, materiale sanitare, dezinfectante specifice desfășurării acțiunilor prolactice de masa ;

 • 13. stabilirea si aplicarea masurilor de prevenire a pagubelor materiale in unitate, ce ar putea fi favorizate de situațiile de necesitate ;

 • 14. solicitarea la nevoie a fabricilor producătoare pentru livrarea cu prioritate, in avans sau suplimentar, a unor produse farmaceutice deficitare ;

 • 15. stabilirea unor farmacii in zona calamitata - in raport cu marimea acesteia - care sa aiba program permanent, pentru a satisface solicitările populației; farmaciile cu circuit deschis pot elibera fara reteta medicamente pentru 3 zile, exceptând toxicele si stupefiantele.

CAPITOLUL XIII

Plan operativ pentru asistenta medicala in caz de calamitati intr-o unitate sanitara :

 • 1. anunțarea imediata a conducerii unitatii sanitare si a celorlalte cadre medicale ale unitatii;

 • 2. mobilizarea intregului personal existent in acel moment in unitate pentru primirea, trierea si îngrijirea accidentalilor ;

 • 3. asigurarea spatiilor si condițiilor - in raport cu numărul accidentatilor - pentru acordarea primului ajutor, trierea, spitalizarea sau îndrumarea pentru manevre de reanimare sau intervenții chirurgicale in raport cu gravitatea fiecărui caz ;

 • 4. organizarea comandamentului central si pe subunitățile din structura unitatii, in care vor fi incluși factorii de conducere, cu adresa si numărul de telefon ;

 • 5. aprovizionarea cu alimente, asigurarea de combustibil, revizuirea instalațiilor, activitatea P.C.I;

 • 6. constituirea echipelor ce vor funcționa in spital cel puțin 24 de ore ;

 • 7. dotarea aparatelor, asigurarea oxigenului;

 • 8. constituirea echipelor si stabilirea zonelor in care vor acționa acestea pentru degajarea de zapada a cailor de acces in unitate, a străzilor invecinate;

 • 9. organizarea controlului in subunități pe timp de calamitate.

CAPITOLUL XIV

In cadrul asistentei medicale :

f o

r'.'

La serviciul de internări (CPU):

1. examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica pentru internare


>• L ■ ■ ■ ■ /■/

! X \ c

 • 2. asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate și specialiste^'

 • 3. asigurarea baremului de urgente ;

 • 4. dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor;

 • 5. tinerea evidentei zilnice a mișcării bolnavilor si asigurarea mișcării bolnavilor ;

 • 6. la raportul de garda participa medicii, șefii de laborator, farmacistul diriginte, asistenta șefa, raportul de garda putând dura maximum 30 de minute.

CAPITOLUL XV In secție :

 • 1. efectuarea in cel mai scurt timp posibil a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • 2. declararea cazurilor de boli contagioase conform reglementarilor in vigoare;

 • 3. asigurarea tratamentului medical complet (curative, preventive si de recuperare), individualizat si diferențiat, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale; indicarea, folosirea si administrarea alimentației dietetice, medicamentelor.

CAPITOLUL XVI DISPOZIȚII FINALE

Art. 66. Prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare sunt obligatorii pentru toate categoriile de personal, indiferent de funcția deținuta si vor fi aduse la cunoștința pentru aplicarea corespunzătoare de către toti salariatii Spitalului Municipal Ploiești.

Șefii de secții, servicii sau compartimente au obligația de a aduce la cunoștința salariatilor din subordine prevederile prezentului regulament, incheind in acest sens proces-verbal sub semnătură.

Pentru personalul incadrat după intrarea in vigoare a Regulamentului de Organizare si Funcționare, prelucrarea se face de către Compartimentul RUNOS, confirmarea anexandu-se la contractul de munca.

Art. 67. Regulamentul de Organizare si Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești se completează ori de cate ori este nevoie cu alte dispoziții legale, cu caracter general sau care privesc activitatea unităților sanitare si a personalului din structura acestora.

Modificarea prevederilor cuprinse in R.O.F. se va face numai prin act adițional.

Art. 68. Toate atribuțiile cuprinse in prezentul regulament se vor regăsi in fisele posturilor salariatilor.

Art. 69. Nerespectarea dispozițiilor legale si ale prezentului Regulament de Organizare si Funcționare atrage răspunderea disciplinara, materiala, civila, contravenționala sau penala, după caz, in sarcina persoanelor vinovate.

Art. 70. In cadrul activitatii spitalului, sunt incluse următoarele ^ata§vffe<^\rpp1 soluții de continuitate si materialele sanitare utilizate la nivelul secții]or> A

I. Secția medicina interna:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

-toracocenteza;


• c A b •'

 • - paracenteza;

 • - punctia stemala.

II. Secția oncologie:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

 • - toracocenteza;

 • - paracenteza;

 • - punctia stemala.

 • III. Secția reumatologie:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

 • - infiltrațiile epidurale, paravertebrale;

 • - punctie evacuatorie articulara.

 • IV. Secția recuperare:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

 • - infiltrațiile epidurale, paravertebrale;

 • - punctie evacuatorie articulara.

Materialele sanitare utilizate sunt următoarele:

 • -  seringi si ace de unica folosința;

 • -  perfuzoare;

 • -  trocare;

 • -  alcool medicinal;

 • -  alcool iodat;

 • -  vata;

 • -  pansament.

Art. 71. întreg personalul medical al spitalului are obligativitatea păstrării confidențialității, in sensul de a nu transmite fata de terti (alții decât familia si reprezentanții legali), pe toata durata contractului individual de munca si in termen de 1 an de la incetarea acestuia, date sau informații deosebite referitoare la activitatea spitalului sau a serviciilor medicale acordate asiguratilor, de care au luat cunoștința prin natura atribuțiilor de serviciu.

Art. 72. Serviciile medicale vor fi acordate tuturor asiguratilor fara discriminare, intelegand prin aceasta ca este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenența naționala, rasa, culoare, etnie, religie, opțiune politica, origine sociala, \ y. handicap, situație sau responsabilitate familiala, apartenența ori activitate sindicala. /

Art. 73. In cazul unor trimiteri pentru consultații interdisciplinare, vhfflcf^bectit dreptul pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

Art. 74. In cazul in care exista suspiciuni privind sterilizarea in condițiile impuse de lege sau depășirea termenului de valabilitate inscripționat pe ambalajul unor materiale sanitare sau instrumente, este strict interzisa utilizarea acestora.

Prescripțiile medicale conexe actului medical vor fi obligatoriu consemnate atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute sau cronice.

Art. 75. Medicii șefi de secție vor intocmi un plan de pregătire profesionala continua a personalului medical, in principal cu teme ce vor cuprinde aspecte legate de specificul secției, axandu-se pe problematica asistentei medicale de urgenta.

Art. 76. întreg personalul Spitalului Municipal Ploiești are obligația respectării clauzelor contractuale prevăzute in contractele incheiate cu Casa de Asigurări de Sanatate.

ANEXA NR. 1

ORARUL DE DISTRIBUȚIE A MESELOR PENTRU

PACIENTI SI PERSONAL DE GARDA

Felul mesei

Interval orar de distribuție a meselor

Mic dejun

7.15-8.00

Supliment 1

9.45-10.15

Prânz

12.15 - 13.00

Supliment 2

15.45-16.15

Cina

17.30-18.15

ANEXA NR. 2

PLAN DEZINSECTIE SI DERATIZARE - ANUAL

propus - realizat

Nr. crt.

Luna

Dezinfectie

Dezinsectie

Deratizare

1.

Ianuarie

Lunar

2.

Februarie

Lunar

3.

Martie

Lunar

Trimestru

4.

Aprilie

Lunar

5.

Mai

Lunar

J         iz.

6.

Iunie

Lunar

Trimestru

r\W ' Â*/

7.

Iulie

Lunar

y

8.

August

Lunar

9.

Septembrie

Lunar

Trimestru

10.

Octombrie

Lunar

Semestru

11.

Noiembrie

Lunar

12.

Decembrie

Lunar

Trimestru

ANEXA NR. 3

PROGRAM ORAR DE CURĂȚENIE A SALOANELOR/ REZERVELOR

Zilnic se efectuează curățenia in condiții corespunzătoare a tuturor spatiilor din unitate si intretinerea stării de igiena prin verificarea permanenta a acestora.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA ZILNICA IN

SALONUL/ REZERVA CU PACIENTI

 • 1.    Aceasta se face de doua ori pe zi: dimineața la intrare in program si seara inainte de terminarea programului.

 • 2.    Cel puțin odata pe tura se va intra pentru verificarea menținerii curățeniei si se va răspunde solicitărilor asistentei de serviciu ori de cate ori este necesar.

 • 3.    După efectuarea operațiunii de curățenie, personalul responsabil va înregistra tipul operațiunii, data, ora si semnătură, in tabelul ce se afla pe interiorul ușii de la grupul sanitar.

 • 4.    In situația când pacientul dorește sa nu fie deranjat, refuzând efectuarea curățeniei in salon /rezerva, se va informa imediat asistenta de serviciu pentru a găsi soluția potrivita de a evita o eventuala reclamatie a pacientului.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA IN SALON/REZERVA PUPA CE PACIENTUL A FOST EXTERNAT

 • >    Lenjeria murdara de corp si de pat se controlează vizual sa nu conțină obiecte intepatoare/taietoare si alte deșeuri de tip infectios, după care se colectează in saci in funcție de gradul de risc, cărucioarele destinate acestui tip de lenjerie fiind deja echipate cu saci corespunzători (galbeni/negri). Nu se scutura, nu se aseaza pe paviment, nu se sortează pe articole la locul producerii. Depozitarea temporara a lenjeriei murdare ambalate se face pe secție, in spațiul special destinat unde vizitatorii nu au acces.

. Se colectează sacii cu deșeuri, se depozitează temporar in cărucioarele cu capac destinate transportului, acestea fiind si ele echipate cu saci galbeni/negri.

 • >    îndepărtarea prafului se face prin metode care evita impurifîcarea aerului (aspirare,


spalare, ștergere umeda) cu laveta de culoare roșie curata si^sPlutie ’de detergent /dezinfectant, a tuturor suprafețelor orizontale si verticale. Mobilierul .(noptiera, pat cu anexe) se curata cu cârpe curate, umezite in soluții dezinfectante c^/vdr-Mschimbate in fiecare rezerva, iar dulapul este curatat cu soluție speciala de mcioila'v- Este 'interzisa folosirea pentru curatarea mobilierului a cârpelor si recipientelor întrebuințate la curatarea pavimentelor.

 • >    Se trece la spalarea si dezinfectia obiectelor sanitare din baie astfel:

 • -  se realizează cu soluții detergente / dezinfectante si laveta de culoare albastra.

 • -  se incepe cu suprafața mai puțin murdara si se finalizează cu cea murdara (dus cu suport, chiuveta cu mobilier, robinet, oglinda, suportii de șervetele, hârtie igienica si cel de săpun lichid, clanța usa, rezervor WC, capacul fata/verso).

 • -  pentru interiorul WC- lui se utilizează perii specifice.

 • -  pentru paviment se folosește galeata de culoare albastra, mop specific acestei locații si soluție detergent/ dezinfectant.

 • -  obligatoriu materialele si ustensilele de efectuare a curățeniei la grupurile sanitare sunt etichetate si NU sunt folosite in rezerva sau alte spatii.

 • -  se finalizează cu spalarea pavimentului din rezerva, incepand de la geam spre usa urmata de aerisirea acesteia.

 • >     Paturile se vor echipa cu lenjerie curata doar in momentul internării unui pacient in rezerva.

 • >     In fiecare incapere in care se efectuează operațiunea de curățenie, va exista in mod obligatoriu un tabel in care personalul de curățenie va înregistra tipul operațiunii, data, ora si semnătură. Asistenta de serviciu care a supravegheat efectuarea curățeniei continua cu dezinfectia aerului in funcție de patologia pacientului externat.

ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI IN SALOANELE / REZERVELE

CARE NU SUNT OCUPATE DE PACIENT!

 • >    Odata la doua zile, dimineața, se indeparteaza praful cu o laveta curata impregnata in soluție detergent/ dezinfectant de pe suprafețele orizontale din incapere si se spala cu soluție detergent/ dezinfectant pavimentul, după care se va semna in tabel.

 • >    In saloanele/ rezervele in care a fost efectuata dezinfectia aerului si suprafețelor cu lampa sau nebulizatorul, se va intra pentru menținerea curățeniei după 48 ore, in cazul neocuparii acesteia.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA IN SĂLILE DE TRATAMENT. CABINETE DE CONSULTAȚII. CAMERELE DE GARDA, FIZIOKINETOTERAPIE.

STERILIZARE. LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICA

 • >    Se face de doua ori pe zi, dimineața la intrare in program si seara înainte de ieșirea din program, se verifica de doua ori pe tura si ori de cate ori solicita asistenta de serviciu.

 • >     Dezinfectia suprafețelor de lucru, ex: masa pregătire tratament, recolte, etc. si a aparaturii medicale va fi efectuata de personalul sanitar la inceput de program si după fiecare act medical sau manevra executata daca este necesar.

CTh'wnct

CURĂȚENIA, DECONTAMINAREA SI DEZINFECT A ;. . CT / 1 SALONULUI/REZERVEI INTR-UN CAZ SEP1MC

 • >     Se efectuează după externarea pacientului ca si cea zilnica.                 -

 • >    Dezinfectia se efectuează NUMAI sub indrumarea asistentelor. Asistenta de serviciu continua prin dezinfectia aerului obligatoriu.

SĂLILE DE OPERAȚIE SE CURATA SI DEZINFECTEAZĂ PUPA FIECARE INTERVENȚIE

 • >    Conform protocolului de curățenie si dezinfectie al blocului operator, in acțiunile de curățenie si dezinfectie menționate, pe langa sălile de operație se cuprind si spatiile de spalare chirurgicala, de echipare sterile, cat si cel de păstrare si decontaminare instrumentar nesteril.

 • >    Curățenia generala se face odata pe saptamana in ziua de repaus.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA IN SPATIILE DE DEPOZITARE : MATERIAL MEDICAL CONSUMABIL. LENJERIE. DEȘEURI SI A USTENSILELOR FOLOSITE LA EFECTUAREA CURĂȚENIEI

 • >    Curatarea odata pe zi, dimineața, cu apa si detergent a mobilierului ce este folosit la depozitarea materialului medical consumabil; depozit lenjerie curata (lenjeria curata se pastreaza impachetata in punga, pana in momentul utilizării acesteia pentru a fi protejata de praf si umiditate), depozit deșeuri, depozit recipiente si ustensile de curățenie. La depozitul de lenjerie murdara, spalarea si curatarea suprafețelor si pavimentului se face obligatoriu si după predarea lenjeriei murdare către firma de spălătorie. Materialele si recipientele intrebuintate la efectuarea procesului de curățenie se spala si dezinfectează după fiecare utilizare.

 • >    Spalarea de doua ori pe zi a pavimentului si intretinerea permanenta a condițiilor igienice.

 • >    Spalarea pubelelor de deșeuri infectioase se face zilnic, după predarea acestora către firma contractoare.

CURATAREA GRUPURILOR SANITARE DESTINATE PERSONALULUI ANGAJAT SI VIZITATORI

 • >    Acestea se curata de doua ori pe zi, dimineața la intrare in program si seara la ieșire din program si menținerea curățeniei prin verificare periodica.

 • >    Se spala cu apa si detergent/ dezinfectant chiuveta cu robinet, suportii de șervetele si hârtie igienica, WC-ul cu anexe, paviment. Oglinda si mobilierul chiuvetei se șterg cu soluții specifice acestui tip. Se inregistreaza efectuarea curataniei in graficul existent.

CORIDOARE SI SCĂRI

>    După ridicarea sacilor menajeri, se șterg cu o laveta curata impr

detergent dozatoarele cu apa si suprafețele mobilierul (fotolii, canape tablouri, pervaz):

egnata in solutic/dc

;le, mese,..dulapuri,

fz «i l

> Aspirarea, spalarea pavimentului si a scărilor interioare, se realizează cu soluție detergent/ dezinfectant de doua ori pe zi si menținerea stării de igiena prin verificarea permanenta.

CURATAREA SI DECONTAMINAREA LIFTURILOR

 • >    Pereții interiori / exteriori si pavimentul se spala si decontaminează de trei ori pe zi, iar intretinerea curățeniei se face prin verificare permanenta.

 • >    Lifturile ce sunt destinate transportului de deșeuri si instrumentarului nesteril obligatoriu se curata si dezinfectează după fiecare transport.

BIROURI, SALA ÎNTRUNIRI - ADMINISTRATIV

 • >     Colectarea reziduriilor menajere de doua ori pe zi dimineața si seara. Odata pe zi seara, după plecarea personalului se șterg toate suprafețele, mobilierul cu cârpe curate si soluție speciala, după care se continua cu aspiratul mochetei. Pentru intretinerea mochetei, se facC perierea acesteia cu soluție de Biocarpet cel puțin odata pe saptamana, de preferat in ziua de repaus (respectiv sambata ori duminica).

VESTIARE. TERASE SI SPATIILE DESTINATE PARCĂRILOR AUTO

> In spatiile destinate vestiarelor, odata pe zi, dimineața la intrare in program se colectează rezidurile solide, se matura umed si se spala pavimentul cu soluție de detergent.

CURĂȚENIE GENERALA

 • >    Pe langa cea zilnica, odata la doua saptamani se șterg geamurile, se spala cu soluție detergent/ dezinfectant tamplaria (tocuri, rame, usi), se șterg cu un pamatuf special sau se aspira de praf tavanul si pereții, se face detartrarea WC-urilor. Aparatele de aer condiționat, grilajele gurilor de aerisire si ventilație se curata odata pe saptamana.

 • >    Curățenia generala se realizează in lipsa pacientilor.

>■ Asistenta șefa de pe secție/ etaj va intocmi grafic lunar de curățenie generala, unde menționează realizarea acestei operațiuni.

ANEXA NR. 4

HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC

Conform “Planului anual de prevenire si control a infecțiilor nosocomiale 2016”, "Planului de gestionare a deșeurilor medicale 2014” si efectuării “Autocontrolului” timp

de 1 an de zile, Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Așis^tpi Medieșt


ajuns la concluzia ca la nivelul spitalului nostru exista următoarele punfțq/die risc au îtf important in declanșarea unui proces epidemiologie:                                  ■C'

 • >    Săli tratament

 • >   Laboratoare

 • >    Sterilizare - zona de primire material nesteril

 • >    Activitatea de colectare, transport, depozitare si eliminare a deșeurilor medicale reprezintă un risc permanent

 • >    Personalul neinstruit:

 • >          nerespectarea uneori a circuitelor funcționale (delimitate in timp printr-un program de funcționare aprobat de conducerea unitatii)

 • >          Nerespectarea “Precautiunilor Universale”

 • >          Nerespectarea masurilor de asepsie si antisepsie

Concluzii:

Factorii care pot determina constituirea unui proces epidemiologie la nivelul Spitalului Municipal Ploiești sunt:

 • a) Factori determinant!

 • >    Sursa de infecție: inexistenta saloanelor tampon la nivelul secțiilor pentru izolarea bolnavilor cunoscuti cu etiologie infectioasa sau necunoscuti, printr-o eroare de diagnostic; personal medico - sanitar bolnav inaparent, atipic sau purtător preinfectios ori fost bolnav;

 • >    Mecanism de transmitere: prin mâini murdare, aer, alimente, lenjerie de pat, instrumentar, vectori;

 • >    Receptivitatea organismului: crescută la imunodeprimati, batrani politarati.

 • b) Factori favorizanti:

 • >    Economico - sociali:

 • >    Tratamentul excesiv cu antibiotice sau parenteral;

 • >    Nerespectarea circuitelor; .

 • c) Factori naturali: Sezonul rece toamna - iama pentru infecțiile respiratorii si cel cald pentru tulburările digestive.

Recomandări:

 • - Ritmul dezinfectiei curente si terminale respectat;

 • - Igienizarea si dezinfectia sa se realizeze cu mai multa seriozitate, in toate locațiile spitalului, dar mai ales atentie sporita in cele cu risc crescut epidemiologie enumerate.

In acest sens:

 • 1. s-a realizat instructajul personalului responsabil privind:

 • - normele de sterilizare si menținere a sterilității

 • - normele de dezinfectie si curățenie.

 • 2. se impune supraveghere si control permanent al acestor sectoare.

Exista un ritm de dezinfectie ciclica pentru fiecare sectie/compartiment cu risc crescut.

 • 3. respectarea protocoalelor si a normelor de igiena.

 • 4. stabilirea următorului ritm de "autocontrol microbiologic”:A. CIRCUITUL FOII DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ

A.

In scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observație Clinică Generală, care să asigure în totalitate legalitatea raportării situațiilor statistice și contabile, se vor respecta prevederile Ordinului M.S. nr. 1782 din 28 decembrie 2006, precum si prevederile Ordinului M.S. nr. 1081/2007.

A

In momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observație Clinică Generală (F.O.C.G.) sau Foaia de Spitalizare de zi (FSZ).

Pentru pacienții cronici internați prin biroul internări cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, F.O.C.G. se întocmește la nivelul Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de Date.

Pentru pacienții internați de urgență prin camera de garda, pana la orele 15.00, F.O.C.G. se întocmește la nivelul camerei de garda de către medicul de gardă care decide sau avizează internarea.

Pacienții se înregistrează imediat in Registrul de Internări - Externări și Repertoarul existent la nivelul Biroului de Internări. După ora 15.00, registrul se afla la camera de garda.

Odată completate datele mai sus menționate, pacientul se prezintă pe secția de profil, unde în F.O.C.G. se specifică diagnosticul la internare - reprezintă afecțiunea de bază pentru care pacientul primește servicii spitalicești.

La nivelul secției, asistenta șefa înregistrează în registrul de internări al secției pacienții internați, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de mișcare a bolnavilor internați” și răspunde de completarea corectă a acestei situații.

Investigațiile și procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcționale, investigații radiologice, intervenții chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se și numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil.

în cazul transferului intraspitalicesc:

- transferul unui pacient de la o secție la alta în cadrul aceluiași spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmește o singură F.O.C.G și se stabilește un singur diagnostic principal în momentul externării.

în cazul transferului unui pacient din secția de profil în compartimentul A.T.I., F.O.C.G. cu epicriza de etapă se va transmite acestui compartiment;

La externarea pacientului, întreaga documentație va fi completată în comun, de către medicul curant din secția de profil și eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză, certificat constatator al morții, după caz), iar F.O.C.G. va fi semnată de șeful secției în care este angajat medicul curant;

Tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către asistentele șefe de secție în momentul venirii și plecării pacientului dintr-o secție în alta - secția, data; . -'

FOCG se întocmește pentru pacientii spitalizați in regim de spitalizare conținyaf'

FOCG se completează intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de spitalizare continua reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, in regim de spitalizare continua, in cadrul aceluiași spital, fara întrerupere si fara modificarea tipului de ingrijiri.

“Foaia zilnică de mișcare a pacienților internați” se completează zilnic până la orele 14.00, după care, pentru pacienții care se internează ulterior, “mișcarea” se completează a doua zi.

Pacienții internați de urgență între orele 14.00 - 24.00 se nominalizează în “mișcarea” întocmită în ziua respectivă; pacienții internați de urgență după ora 24.00 se nominalizează în “mișcarea” din ziua următoare;

Pentru ca pacienții mai sus menționați să beneficieze de mic dejun și prânz, asistentele de serviciu ale secțiilor, îi raportează asistentelor dieteticiene la ora 7.00 pe baza unor note de comandă suplimentare (meniu de urgență).

“Mișcarea zilnică a bolnavilor” se întocmește de asistentele șefe de secție care au responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular.

Ziua internării și externării constituie o singură zi de spitalizare.

In cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeași zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare.

In momentul externării pacientului, se specifică :

 • *    data externării,

 • *    ora externării,

 • *     tipul externării,

 • *    starea la externare,

 • *    diagnosticul principal la externare și diagnosticele secundare se consemnează și se codifică de către medicul curant care parafează și semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia.

Pacienții externați sunt nominalizați în “mișcare” cu nume și numărul F.O.C.G. la rubrica Ieșiri Nominale, după care F.O.C.G. se predau în aceeași zi la Biroul de Internări -Externări;

F.O.C.G. se arhivează lunar, iar la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva.

 • B. REGIMUL DE PĂSTRARE A FOCG PE PARCURSUL SPITALIZĂRII

Pe toata perioada spitalizării, FOCG ale bolnavilor internați pe secție se pastreaza in dosarele cu foi de observație ale secției respective, in camera asistentei șefe.

Dosarul va avea un opis zilnic care sa cuprindă:

 • - Numele si prenumele pacientului;

 • - Numărul foii de observație;

 • - Salonul/ reserva unde de afla internat.

C, q5/ / - ■"' ir^n \ ®

O lista centralizata cu pacientii, FOCG corespunzătoare si salonul unde suni acgsiia cazați va fi afisata zilnic la camera asistentelor.                       \ AVAx, ,? î !

FOCG va insoti bolnavul la investigațiile paraclinice si, după c^mpletareâ" acesteia de către medicul respectiv va fi adusa si retumata de către personalul îM^ffiBr^iStentei șefe sau medicului de garda, după caz.

 • C. ACCESUL PACIENTULUI LA FOCG

Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectuează in cadrul secției, prin monitorizarea acesteia de către asistenta șefa a secției.

FOCG se afla la indemana profesioniștilor in biroul asistentei șefe.

Pacientul este singura persoana in afara personalului medical curant care are dreptul de a citi FOCG proprie.

Pacientul poate solicita medicului sau asistentei medicale informații din FOCG, informații despre analize si rezultate, despre boala si tratamente si despre evoluție.

Medicul curant si asistenta de salon sunt obligați sa dea toate explicațiile pacientului.

La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie după FOCG, cu acordul managerului.

Copie după FOCG se mai poate elibera:

familiei sau aparținătorilor daca au procura de la pacient sau daca pacientul a decedat;

organelor de control abilitate (politie, parchet, etc.)

medicilor nominalizați de pacient.

ANEXA NR. 6

EGALITATEA DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE FEMEI

SI BARBATI IN DOMENIUL MUNCII

Art. 1 Pentru prevenirea si eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligații:

 • a. sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajați, femei si barbati, in cadrul relațiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si funcționare si in regulamentele interne ale unităților;

 • b. sa prevada in regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, in condițiile prevăzute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare;

 • c. sa ii informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au in ceea ce privește respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in relațiile de munca;

 • d. sa informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea si controlul respectării legislației privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

  £ n 3-

  A.

  ■ L97 '

  Art. 2 (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de ^&e ahg^ator a/unor


  ......'

  ■        ......■ ' V


practici care dezavantaj eaza persoanele de un anumit sex, in legătură cu-relațiile de munca, referitoare la:                                                                        -         /

 • a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selecția ca^ra^âtilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

 • b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau Încetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;

 • c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fisa postului;

 • d) stabilirea remunerației;

 • e) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum si la securitate sociala;

 • f)  informare si consiliere profesionala, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare si recalificare profesionala;

 • g) evaluarea performantelor profesionale individuale;

 • h) promovarea profesionala;

 • i) aplicarea masurilor disciplinare;

 • j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitățile acordate de acesta;

 • k) orice, alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației in vigoare.

 • (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt desfășurate, o caracteristica legata de sex este o cerința profesionala autentica si determinanta, cu condiția ca obiectivul urmărit sa fie legitim si cerința sa fie proporționala.

Art. 3 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

 • (2) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare in sensul Legii nr. 202/2002, republicata.

 • (3) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare in sensul Legii nr. 202/2002, republicata.

 • (4) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate si/sau sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de munca.

 • (5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

 • (6) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:

 • a) salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;

 • b) salariata/salariatul se afla in concediul pentru creșterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;

 • c) salariatul se afla in concediu paternal.

 • (7) Este exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (6) concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, in condițiile legii.

 • (8) La incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de munca echivalent, avand condiții de munca echivalente, si, d/ușdth^hda&d^^ beneficia de orice imbunatatire a condițiilor de munca la care ar fi a|/ut dreptul in tiingul

Art. 4 Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire sexuala, avand ca scop sau efevti

 • a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;

 • b) de a influenta negativ situația persoanei angajate in ceea ce privește promovarea profesionala, remunerația sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfecționarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta

un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

Art. 5 Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de către angajator a relațiilor sau a condițiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plângere, la instanțele judecătorești competente, in vederea aplicării prevederilor Legii nr. 202/2002 si după ce sentința judecătoreasca a ramas definitiva, cu excepția unor motive întemeiate si fara legătură cu cauza.

MANAGER,

Ec. lordanescu Maria Mihaela


Prezentul REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE a fost aprobat de COMITETUL DIRECTOR al iSPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI in ședința din data de 31.08.2017 si este valabil după aprobarea lui de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin emiterea unei hotarari de consiliu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești

9