Hotărârea nr. 324/2017

Hotãrârea nr. 324 pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 224/2017 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin achiziţie publică a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Ploieşti ca urmare a Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 37583/2617, 2664 – C2/06.09.2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 324


pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 224/2017

privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești ca urmare a Deciziei Consiliului Național de

Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617,2664 - C2/06.09.2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Andrei Gheorghe, Sanda Dragulea, Aureiian Tudor, Paul Palaș din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 22/27.02.2017 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Economice, prin care se propune modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 224/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești, ca urmare a Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617, 2664 - C2/06.09.2017;

ținând cont de Procesul Verbal nr. 29/12.09.2017 al Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

având in vedere Decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617, 2664 - C2/06.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 19563/08.09.2017;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1 si alin. 2, litera e), din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 5 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificările si completările la documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești ca urmare a Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617, 2664 - C2/06.09.2017, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă în conformitate cu articolul 1, forma modificată a Acordului-cadru având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești și a modelului de Contract subsecvent conform anexelor nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 15 septembrie 2017

Președinte de ședință, George-Șorin-lȘicuIae Botez jj • V


O c

"A


Contrasemnează Secretar, Anabell-Olinipi^iVIăntoiu

! *

' £

& /

.O" V


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 224/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești ca urmare a Deciziei Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617,2664 - C2/06.09.2017

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, la articolul 8, alineatul 1 prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 107/24.04.2017 a fost aprobată documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 224/18.07.2017 a fost aprobată modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești are in desfășurare procedura de delegare de gestiune a serviciului de salubritate pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, procedură care a fost suspendată în urma contestației formulata de către S.C. Deraton S.R.L. înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 30694/26.07.2017 și de către S.C. DD Chim S.R.L. înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.31325/28.07.2017.

Motivele invocate de contestatari și analizate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor au fost:

 • - ffecventa/trecerile de desfășurare a serviciului pentru acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

 • - personalul minim necesar pentru desfășurarea serviciului

 • - valoarea estimată a contractului de achiziție supusă procedurii de atribuire

 • - elaborarea programului unitar anual cu consemnarea perioadelor de execuție, respectând frecvențele de lucru


de remediere prin obligarea autorității contractante la modificafea/'c-ompletarea documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile legislației incidente din domeniu și în sensul celor prevăzute in motivare.

Acestea se refera la :

 • - capacitatea economică și financiară - cifra de afaceri

 • - capacitatea tehnica și/sau profesională — experiența similară

 • - modalitate de ajustare a prețului contractului

Pentru îndeplinirea în termen de 10 zile a cerințelor si obligațiilor stabilite de Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, termen care se împlinește in data de 18.09.2017, este necesar ca in regim de urgentă să se adopte modificarea formularului de acord - cadru și a celui de contract subsecvent cu privire la modalitatea de ajustare a prețului contractului conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, justificat de faptul ca autoritatea contractanta are obligația de a adopta masurile de remediere intr-un termen de 10 zile, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

Consilieri locali.Sanda Dragulea- .

Aurelian TudorPaul PalașREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 224/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești ca urmare a Deciziei Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617, 2664 - C2/06.09.2017

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, la articolul 8, alineatul 1 prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 107/24.04.2017 a fost aprobată documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 224/18.07.2017 a fost aprobată modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești are in desfășurare procedura de delegare de gestiune a serviciului de salubritate pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, procedură care a fost suspendată în urma contestației formulata de către S.C. Deraton S.R.L. înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 30694/26.07.2017 și de către S.C. DD Chim S.R.L. înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.31325/28.07.2017.

J                                                        5

Motivele invocate de contestatari și analizate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor au fost:

 • - frecventa/trecerile de desfășurare a serviciului pentru acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

 • - personalul minim necesar pentru desfășurarea serviciului

 • - valoarea estimată a contractului de achiziție supusă procedurii de atribuire 'L

 • - elaborarea programului unitar anual cu consemnarea perioadelor ^e,yex^^W:;: respectând frecvențele de lucru

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor ca urmar^Va 'soluționării contestațiilor depuse de către cei doi operatori economici a decis că sunt netemeinice parte dintre criticile formulate de contestatari, pronunțându-se în acest sens în cadrul Deciziei nr. 37583/2617, 2664 - C2/06.09.2017

Au fost dispuse de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor măsuri de remediere prin obligarea autorității contractante la modificarea/completarea documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile legislației incidente din domeniu și în sensul celor prevăzute in motivare.

Acestea se refera la :

 • - capacitatea economică și financiară - cifra de afaceri

 • - capacitatea tehnica și/sau profesională - experiența similară

 • - modalitate de ajustare a prețului contractului

Pentru îndeplinirea în termen de 10 zile a cerințelor si obligațiilor stabilite de Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, termen care se implineste in data de 18.09.2017, este necesar ca in regim de urgentă să se adopte modificarea formularului de acord - cadru și a celui de contract subsecvent cu privire la modalitatea de ajustare a prețului contractului conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Celelalte obligații au fost analizate in cadrul ședinței Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din data de 12.09.2017, stabilindu-se masuri de remediere, ținând cont de analiza făcută de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel:

 • - pentru capacitatea economică și financiară - cifra de afaceri, pragul a fost coborât de la 20.000.000 lei, la 10.000.000 lei, ținând cont de motivația Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 37583/2617, 2664 - C2/06.09.2017, “luând in considerare un plafon mai mic pentru indicatorul cifra de afaceri, Consiliul apreciază că se extinde posibilitatea participării unui numaăr mai mare de operatori economici interesați de prezenta procedură și astfel autoritatea contractantă este avantajată”.

 • - pentru capacitatea tehnica și/sau profesională - experiența similară s-a stabilit conform motivației Deciziei Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor ca numărul maxim de 3 contracte să fie majorat la maximum 7 contracte, astfel cerința să fie: “Ofertantul trebuie sa faca dovada că a prestat in ultimii 3 ani (calculați anterior datei limită de depunere a ofertelor), în cadrul unuia sau a maximum 7 contracte, servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract (dezinsecție, dezinfecție și deratizare), în valoare cumulată de minim 7.000.000 lei fara TVA”.

Aceste două măsuri vor fi aplicate spre modificare doar in Fisa de date a achiziției.

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, justificat de faptul ca autoritatea contraciama^re obligația de a adopta masurile de remediere intr-un termen de 10 zile, propyff^Xw^uHhti Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre. * . Ț, ‘ ~j

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


r.a.s.p. PudWru'*'


.. Direcția Economica Director Executiv,

NicoletaCraciunoiu

't

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director, t

Ing. Vasile/lonescu


Sef Serviciu Salubritate, Florenrin Ilie


Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Carmen Patricia Radu

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr.

-ACORD

CADRU A VÂND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNgt SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DJEfDE^NȘEi IE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLO^'^’"’


L Modificări si completări la Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 224/18J

:        .-.o g/

 • 1.  Se completează titlul articolului 6, din Acordul - cadru care ^a-avea Următorul conținut: “Ajustarea prețului/tarifelor”.

 • 2.  Se modifica alineatul 6.2 de la articolul 6 din Acordul - cadru, care va avea următorul conținut: “Prețul contractului poate fi ajustat in conformitate cu art.28 alin.(5) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice|”.

 • 3.  Se introduce alineatul 6.3. de la articolul 6 din Acordul - cadru, care va avea următorul conținut: „Tarifele se ajustează conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, parametrii/parametru de ajustare fiind indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica, cu respectarea art. 4 litera c și litera e.”

 • 4.  Se modifica alineatul 6.4 de la articolul 6 din Acordul-cadru care va avea următorul conținut „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, referitoare la tarife, prin act adițional.”

 • 5. Se renumeroteaza corespunzător alineatele articolului 6 din Acordul - cadru.

 • II. Modificări si completări la Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 224/18.07.2017  -

CONTRACT SUBSECVENT ÎNCHEIAT IN BAZA ACORDULUI CADRU AVAND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNII AERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. Se modifica si completează alineatul 10.4. litera d) de la articolul 10 din contractul subsecvent, care va avea următorul conținut: “de a modifica/ajusta tarifele propuse de prestator, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, parametrii/parametru de ajustare fiind indicele preturilor de consum comunicat de Instirutul National de Statistic, cu respectarea art. 4 litera c și litera e.”

ANEXA NR. 2 LA HCL NR.

, ... < z ’’Z--'C ""•

ACORD - CADRU

K ,®W r*

AVÂND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNII SERVIGlJ®pffc^ / SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIlfe^OT^ă^f IE ȘI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. Părțile acordului-cadru

în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii

Intre:

Autoritatea contractantă MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, telefon 0244/516699, fax 0244/513829, C.I.F. RO2844855 cont nr. ...................(IBAN), deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Dobre Adrian Florin, Primar, - în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

Și

Operator Economic:............................................................ ., cu sediul în

............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare

............................, având cont IBAN nr........................................................................ la banca..........................................., reprezentată prin...........................................................,

în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte.

 • 2. Scopul acordului-cadru

  • 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condîțiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente pentru prestarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești

 • 3. Obiectul acordului-cadru

 • 3.1. Obiectul acordului-cadru il reprezintă prestarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

4. Durata acordului cadru                                      * /-

.....■ad^eăttc'Smbelc

* -   ‘ J.a data

cadru.


 • 4.1. Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni de la semnarea JfcimS; ^1-

 • 4.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte după 48 de luhr^cM^uraie,^ înregistrării acordului-cadru la achzitor sau la atingerea valorii estimate

4.3 Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract subsecvent în vigoare.

5. Prețul unitar al serviciilor

 • 5.1 Preturile unitare ale serviciilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru sunt incluse de prestator in propunerea financiară, ce face parte integrantă din prezentul acord-cadru, iar categoriile de servicii aferente acestor prețuri se regăsesc în anexa la prezentul acord-cadru.

 • 5.2. Valoarea totală a serviciilor este de .............. fără TVA, reprezentând valoarea

ofertată pe cantitățile maxime ale acordului-cadru, la care se adaugă TVA în cotă legală.

 • 5.3. Valoarea detaliată este conform ofertei financiare.

 • 5.4. Părțile convin și recunosc faptul că valoarea estimată a acordului-cadru a fost stabilita cu respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate completările ulterioare, în condițiile în care, la încetarea acordului-cadru, valoarea estimată a acestuia, din orice motive, nu a fost atinsă, promitentul-prestator nu poate pretinde de la promitentul-achizitor achitarea valorii estimate sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și valoarea contractata prin contracte subsecvente.

 • 5.5. Prețul unitar este stabilit în lei, ferm și nu se ajustează decât în condițiile art. 6.

6. Ajustarea prețului/tarifelor

 • 6.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

 • 6.2. Prețul contractului poate fi ajustat in conformitate cu art.28 alin.(5) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • 6.3. Tarifele se ajustează conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, parametrii/parametru de ajustare fiind indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica, cu respectarea art. 4 litera c și litera e.

 • 6.4. Părțile contractante vor încheia un act adițional la contractul de baza pentru valoarea ajustata a prețului contractului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

 • 6.5. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, referitoare la tarife, prin act adițional.

 • 7. Cantitatea previzionată

 • 7.1. Cantitatea minimă și maximă de servicii previzionată a fi prestată iif’baza-eo^tractelor subsecvente este prevăzută in anexele la caietul de sarcini.             <?/

  7.3. In perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzii urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi dimi: funcție de necesitățile achizitorului.


, ..... .... .... . . Lona^a..^e;i;S^icnwcare muaia -sW’haaj^ată, în

.• v*j • *’ X-

L

8. Documentele acordului-cadru

 • a. propunerea tehnică;

 • b. propunerea financiară;

 • c. caietul de sarcini, impreuna cu anexele sale;

 • d. regulamentul serviciului de salubrizare.

9. Obligațiile promitentului-prestator

 • 9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru conform propunerilor tehnice și financiare, anexe la prezentul acord-cadru.

 • 9.2. Prestatorul va avea următoarele obligații:

 • a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului;

 • b. exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c. furnizarea către achizitor si A.N.R.S.C. a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul în condițiile legii;

 • d. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • e. aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • f. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • g. evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • h. personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • i.  să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului prestat;

 • j.  să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în caietul de sarcini;

 • k. să aibă o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • 1. sa obțină licența prevăzută la art. 49 alin (3) din Legea nr. 51/2006 privin serviciile comunitare de utilitati publice in termen de 90 d£^zUe^.de la data incheierii prezentului acod-cadru.

  fmă/jn data ^/serviciilor


 • 9.3. Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate în luna anțerioafă-p de 15 ale lunii curente. Factura va fi însoțită de procesul verbal de cbnfirfnatg^

prestate semnat de reprezentantul prestatorului și reprezentantul achi-^ițofi^u|^/ g /

 • 9.4. Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în

10. Obligațiile promitentului-achizitor

 • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate - activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești.

 • 10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează de delegații împuterniciți ai achizitorului si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare a serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

 • 10.3. Achizitorul se obliga sa plătească prețul către prestator in termen de 30 zile de la primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.

11. Recepție și verificări

 • 11.1. Promitentul-achizitor, prin reprezentanții sai, are dreptul de a verifica conformitatea situației de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

 • 11.2. Calitatea si cantitatea prestației se analizează de către delegații împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare.

 • 11.3. Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconformă, promitentul-achizitor prin reprezentantul său are dreptul să solicite, iar promitentul-prestator are obligația, tară a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

 • 11.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe promitentul-prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent și în prezentul acord-cadru.

12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

13 Comunicări

 • 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

  13.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.                    ’ . &&

  14. încetarea acordului cadru

  14.1. Prezentul acord-cadru încetează de drept:

  îr-7- • - ^7/ vn

  • a. prin ajungerea la termen;

  • b. prin atingerea valorii maxime.

  14.2. Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

  ■.V' ' - - .                                            #


 • a. prin acordul de voință al părților;

 • b. prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automant fara intervenția instanței judecătorești si fara indeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-i anunța rezilierea;

 • c. prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentul-achizitor în situația în care promitentul-prestator cesionează total sau parțial obligațiile sale asumate prin acordul-cadru sau contractul subsecvent.

 • 14.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptul achizitorului de a cere constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

 • a. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

 • b. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 14.4. Contractul încetează de drept în cazul în care prestatorul este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

15. Amendamente - Modificarea acordului-cadru

 • 15.1. Orice modificare a acordului-cadru, se poate face în condițiile legii numai printr-un act adițional la acordul-cadru și numai în timpul perioadei de valabilitate a acordului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de acordul inițial. Schimbările majore, ca de exemplu modificarea fundamentală a caietului de sarcini, sau a prețului unitar, nu pot fi făcute printr-un act adițional care să altereze condițiile competiției la momentul încheierii acordului-cadru.

 • 15.2. Dacă solicitarea de modificare provine de la promitentul-prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la promitentul-achizitor cu cel puțin 60 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adițional, cu excepția cazurilor care sunt temeinic justificate de către promitentul-prestator și acceptate de către promitentul-achizitor. Data intrării în vigoare a actului adițional va fi data înregistrării acestuia la promitentul-achizitor.

 • 15.3. După semnarea actului adițional, părțile promitente vor trece la îndeplinirea modificării și vor fi obligate la respectarea acestora.

 • 15.4. Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a^icoMului-cadru care nu a fost efectuată potrivit legii și în forma unui act adițional, va fi foilsIderata^HUlă.

’                  Sr           -x

«5/ iWi ) ”

./ /O’  '


16. Forța majoră

 • 16.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 16.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea oblig^tl^fe ăsumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

16.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 16.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17 Limba care guvernează acordul-cadru

 • 17.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18.Legea aplicabilă acordului-cadru

 • 18.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest acord-cadru revine instanței române.

Părțile au convenit să încheie azi ............................ prezentul acord-cadru, în două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

a o 4

CONTRACT SUBSECVENT

' * ...r>. :■'.,■■■!.          ■ <

ÎNCHEIAT in baza acordului-cadru a vândW OBIECT; / DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1. Părțile contractante

A

In temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii

A

Intre:

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, telefon: 0244/516699, fax: 0244/513829, C.I.F. RO 2844855 cont nr. ...........(IBAN), deschis la Trezoreria Municipiului5 Ploiești, reprezentată prin Dobre Adrian Florin, Primar, - în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Și

Operator Economic:........................................... cu sediul în

............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare

............................, având cont IBAN nr........................................................................ la banca..........................................., reprezentată prin...........................................................,

în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

A

 • 2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c.  prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

 • e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau dridȘJWțp -catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou^enunierârea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un evemdie^^^mer^a celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face*^r^^$M costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • f. zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede Sx^^c^'sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

3. Interpretare

 • 3.1 In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în municipiul Ploiești, conform ofertei tehnice și caietului de sarcini.

 • 4.2. Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se realizează pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiești, conform operațiunilor cuprinse în oferta tehnică și caietul de sarcini.

 • 4.3. Prestarea serviciului se face conform Programului unitar anual, intocmit de achizitor impreuna cu prestatorul. Programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către

achizitor, este de...............lei fără TVA.

 • 5.2. Preturile unitare ale serviciilor prestate si categoriile de servicii aferente acestor tarife se regăsesc în propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul contract.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea lui de către ambele părți și înregistrarea la achizitor.

7. Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de incepere, dat de reprezentanții achizitorului.

 • 7.2. Prestatorul va tine în permanență legătură cu reprezentantul desemnat de achizitor ca fiind responsabil cu urmărirea contractului.

 • 7.3. (1). In situația in care operatorul economic opteaza pentru constituirea integrala a garanției de buna execuție, executarea contractului incepe numai după^ <g5i^:ituirea garanției de bună execuție, care va fi în cuantum de 10% din prețul rCbntfaCtuîyȚ^fără TVA, care se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnfc:^coriW^5tuluO

  Ive,


(2). In cazul in care garanția de buna execuție se constituite prim, retinentșiicpr executarea contractului incepe după depunerea de către contractant^ a^^meiziiifinale

minime de 1% din prețul contractului, in contul deschis la dispozitiv i'ăchi^^ilui, la Trezoreria Statului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contrâctultir


8. Documentele contractului

 • a. propunerea tehnică;

 • b. propunerea financiară;

 • c. caietul de sarcini, împreuna cu anexele sale;

 • d. garanția de buna execuție;

 • e. regulamentul serviciului de salubrizare.

9. Obligațiile prestatorului

 • 9.1.  Prestatorul se obligă să presteze serviciul de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în municipiul Ploiești, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract conform propunerilor tehnice și financiare, anexă la prezentul contract.

 • 9.2.  Prestatorul va avea următoarele obligații:

 • a.    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului;

 • b.    exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c.    respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin caietul de sarcini;

 • d.    aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • e.    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • f.     evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • g.    ținerea unei evidențe a gestiunii serviciilor prestate și raportarea situației periodic, achizitorului, conform reglementărilor în vigoare;

 • h.    asigurarea personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • i.     o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • j.     să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • k.    să furnizeze către achizitor și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de

  salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentari MâM-ciuhii, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de medirâ^ •" , să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, conformregienientăiîlor în vigoare;

  să asigure personalul autorizat necesar pentru prestareaactîyitățilfHS^umate


  1.


  m.


  n.


  o.


  p-q-


  r.


  s.


  t.


prin contract, precum și conducerea operativă prin dispe^ra^i, figurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

în cazul în care prestatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt achizitorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

sa asigure realizarea Programului unitar anual;

în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, să pună la dispoziția achizitorului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare, in temeiul prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civila;

să respecte toate obligațiile și răspunderile personalului operativ, cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești

sa folosească in desfasurarea activitatii mașini si utilaje performante care sa limiteze la minimum efectele zgomotului si vibrațiilor, evitandu-se disconfortul cetățenilor si a populațiilor de animale si păsări;

sa înființeze activitatea de dispecerat si de înregistrare a sesizărilor, avand un program de funcționare permanent;

sa prezinte în termen de maxim 10 (zece) zile după semnarea prezentului contract, contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”);

v.


să realizeze și să respecte angajamentele privind măsurile propuse în ofertă, referitoare la protecția mediului.

 • 9.3. Prestatorul are obligația să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, la standardele și/sau performanțele asumate și în conformitate cu prevederile legale și oferta tehnică depusă.

 • 9.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

 • 9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor documentelor și operațiunilor, metodelor și aparaturii de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

 • 9.6. Prestatorul se obligă să poarte răspunderea de calitatea îndeplinirii serviciilor din contract.

  u.


 • 9.7. Prestatorul are obligația să efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de achizitor, în caz contrar acesta din urma are dreptul de a percepe penalități de întârziere.

9.8 Prestatorul garantează și se obligă ca, pe toata perioada de derulare ^Snfeattnlui, să depună toate diligentele pentru a menține stabilitatea personalului iș^&aț realizării obiectului contractului.                                              o $              '

 • 9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva orit^Qt^’Of

 • i)    reclamații și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor dfe^untde^^prietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipam'enț.ele'?iriaterialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii)    daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

 • 9.10. în conformitate cu prevederile art. 319, alin.( 16) din Legea nr. 227/2015 republicată privind Codul fiscal, prestatorul are obligația de a emite factură către achizitor, cel mai târziu până în cea de-a 15 zi a lunii următoare celei în care prestarea serviciilor s-a efectuat.

 • 9.11.  în cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, prestatorul are obligația să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea achizitorului, inclusiv penalitățile, daunele - interese, majorările, dobânzile aferente, etc.

 • 9.12. Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini.

 • 9.13. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerințelor prevăzute in caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Obligațiile achizitorului

 • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 • 10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează de delegații achizitorului si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

 • 10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca prețul către prestator in termen de 30 zile primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.

 • 10.4. Alte obligații ale achizitorului:

 • a. de a aproba, dacă este cazul, studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de salubrizare cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare ;

 • b.  de a participa, dacă este cazul, la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;

 • c. de a stabili, dacă este cazul, taxele speciale pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • d. de a modifica/ajusta tarifele propuse de prestator, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodo^seftd^ stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice servilului salubrizare a localităților, parametrii/parametru de ajustare fiind indicele jș^urțlj^Mp consum comunicat de Institutul National de Statistica, cu respectarea art. 4 liteî^ <;.||^|tera e.-

 • e. de a sancționa prestatorul conform regulamentului serviciului de            îrtdazul în

care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la car^lș-^^Ugat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de de salubrizare;

 • f. de a monitoriza și exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care prestatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • g. de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de prestator;

 • h. de a inspecta modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciilor, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare;

 • i. de a rezilia contractul de delegare și de a organiza o nouă procedură de atribuire a contractului, în cazul în care prestatorul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, de minim 5 (cinci) ori/an.

II. Garanția de buna execuție

 • 11.1. Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractului fără

TVA, respectiv...............

Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări ori prin rețineri succesive din valoarea facturilor prezentate la plata. In acest caz prestatorul are obligația de a deschide un cont ia dispoziția achizitorului, la Trezoreria Statului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către contractant in contul, astfel deschis este de 1% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. Din contul disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului, care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 40 din H.G.395/2016. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 11.3. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica prestatorul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • 11.4, Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuțicm cel mult 14 zile de la data plății facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data p.pgț^$țiP^i^ru ei.

•                                                                                                                                   j

12. Recepție și verificări                                                         > j - ș

 • 12.1. Achizitorul prin reprezentantul sau are dreptul de a verifica                șituâției

de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

 • 12.2. Calitatea si cantitatea prestației se analizează de către delegații. §^h^ibinlui si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare.

 • 12.3. Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconformă, achizitorul sau reprezentantul său are dreptul să solicite, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

 • 12.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent.

13. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 13.1. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la clauza 10.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1%/zi întârziere din plata neefectuată, începând cu ziua a 45 -a de la data înregistrării facturilor.

 • 13.2. în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce decurg din prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

13.3 Pact comisoriu

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către prestator, precum si al întârzierii in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 30 zile de la data scadentei, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificata de către achizitor prestatorului si numai daca prestator nu a remediat respectiva incalcare înăuntrul termenului indicat in notificare.

 • (2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori întârziere in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 30 de zile, prestatorul datoreaza daune compensatorii, care se determina astfel:

 • - pentru neexecutarea totala a obligațiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • - in cazul in care executarea este numai parțiala si este corespunzătoare, daunele reprezintă 15% din valoarea serviciilor care nu au fost prestate la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de întârziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proporția serviciilor care nu au fost prestate, prestatorul datoreaza achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din prețul total, fara TVA, al contractului;

- in cazul in care prestare serviciilor este parțiala si, totodată, nece^cspUnzatoare, prestatorul datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii,, gșumam ciiahtum de 15% din valoarea totala, fara TVA, a contractului.                                  ’

 • 13.4. „Daunele prevăzute la art. 13.2 si art. 13.3 alin. (1) - alin. (3^'precpm^f'ciifflkimul oricăror alte sume care reprezintă prejudiciul adus achizitorului de către prestator,>se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care achizițpfUlph^e^fata de prestator si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuți ef daca acestea nu sunt îndestulătoare, achizitorul va proceda in conformitate cu dispozițiile art. 18).”

 • 13.5  Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

A.

 • 13.6 In caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica și sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

14. Interdicția subdelegării și cesionarea contractului

 • 14.1. Se interzice prestatorului să încheie cu terți contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

 • 14.2. Cesionarea contractului de delegare de către prestator unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând prestatorului cu aprobarea achizitorului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

A

15.1ncepere, finalizare, recepția serviciilor

 • 15.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la emiterii ordinului de începere, conform art. 7.1.

 • 15.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 15.3. Achizitorul are dreptul de a verifica oricând modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor în raport cu documentele contractului.

 • 15.4. Achizitorul și prestatorul au obligația reciprocă de a notifica, în scris, unul celuilalt identitatea reprezentanților săi pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

 • 15.5. Recepția serviciilor va fi realizată de către părți în momentul finalizării prestării serviciilor, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de confirmare. în cazul în care sunt făcute obiecțiuni pe procesul - verbal de confirmare, serviciile în cauză vor fi remediate în conformitate cu cele agreate de către părți în scris, intr-un termen de cel mult de 24 ore.

 • 15.6. Procesul verbal de confirmare este documentul care atestă receptioSyha^ de către achizitor a serviciilor realizate de către prestator și confirmă îndeplin tr^ce^^ptof^i^puse serviciilor corespunzătore contractului.                                        x


16.1ncetarea contractului

 • 16.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

 • a. de drept, la expirarea duratei acestuia;

 • b. prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

 • c. achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, oricând pe perioada derulării acestuia, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără nicio compensație în situația în care prestatorul cesionează total sau parțial obligațiile contractuale. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • d. în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.

17. Amendamente

 • 17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

 • 17.2. Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a cesiona creanțele născute din prezentul contract, dar numai după primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sancțiunea rezilierii contractului in condițiile prevăzute de art.13.4.

18 Soluționarea litigiilor

 • 18.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

19. Comunicări

 • 19.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 19.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Forța majoră

 • 20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 20.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a nțrtiffbP^pleilalte

părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri îi 'stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.                                          i >

 • 20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o                   de

6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetar^^j^iIJ^ePt a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte

21. Limba care guvernează contractul

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21.2. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest contract revine instanței române.

  Părțile au convenit să încheie azi


prezentul contract, în două exemplare.

PRESTATOR,


ACHIZITOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI