Hotărârea nr. 323/2017

Hotãrârea nr. 323 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIV8ZAT>EMTRU

ATE


HOTĂRÂREA NR. 323privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești domnul George Pană și a domnilor consilieri locali Palaș Paul Alexandru și Dănescu Ștefan, precum și Raportul de specialitate al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr. 7/2017 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 și art. 10 alin 1 și 2 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 si 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată


HOTĂRĂȘTE ;


Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2017 a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2017
ă Secretar, ia Măntoiu


PLOIEȘTI


□EPnhPD


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței

Nr.Reg.Com.: J29/4^S;'99 R057RNCB020504

Fax: 0372/ 056 961

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2017 al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a I-a 2017 s-au avut in vedere:

- respectarea prevederilor Legii nr.6/2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr. 7/2017-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr.20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara ;

 • - cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .

 • - prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare ;

 • - prevederile Legii 215/2001 privind adminstratia publica locala ,republicata si actualizata. Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a l-a 2017 este fundamentata astfel

incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2017.

Revizia a I-a a bugetuuil de venituri si cheltuieli este fundamentata si întocmită astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente pana la sfârșitul anului 2017 si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila , care sa asigure necesarul de cheltuieli de bunuri si servicii, fondul de cheltuieli de personal , precum si de volumul incasarilor estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2017.

De asemenea se are in vedere modificarea planului de investiții pentru anul 2017 in funcție prioritățile de acțiuni , precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA

In structura, rectificările bugetare constau in :

INDICATORI

Aprob. BVC 2017

Prop. Rectif. ©

Rev.a-l-a 2017^

(Mii lei)

~[nfluentef+,-)

1.VENITURI TOTALE

12.140.00

1/^0,00.

:130,00

1. Venituri din exploatare

12.135,00

12^655,00'

â3Q,00

2. Venituri financiare

5,00

'Z5,oo.’

w ' z ©itAoo

II. CHELTUIELI TOTALE(l+2)

12.010,00

12.171,00,

.<$•^161,00

l.Chelt. ptr. exploatare total din care:

11.950,00

12.111,00-

161,00

a) Chelt. cu bunuri si servicii

3.551,00

3.693,00

142,00

b) Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte asim.

519,00

549,00

30,00

c) Chelt. cu personalul din care:

6.974,00

6.943,00

-31,00

CO) chelt. de natura salariala

4.984,00

5.141,00

157,00

CI) chelt. cu salariile

4.560,00

4.717,00

157,00

C2) bonusuri

424,00

424,00

0,00

C3) alte ch. Cu pers.-plati hotarari jud.

580,00

378,00

-202,00

C4) chelt. aferente contr. de mandat

216,00

230,00

14,00

C5) chelt. cu asig si prot. Soc., fonduri spec.

1.194,00

1.194,00

0,00

d) Alte chelt. de exploatare

906,00

926,00

20,00

2.Cheltuieli financiare

60,00

60,00

0,00

3.Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

III. REZULTAT BRUT

130,00

99,00

-31,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

121,00

25,00

96,00

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN CARE:

457,00

457,00

0,00

l.Surse proprii

457,00

457,00

0,00

2.aloc. de la buget

0,00

0,00

0,0

3.credite bancare

0,00

0,00

0,00

4.alte surse (majorări capital social din fonduri alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

0,00

0,00

0,00

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

457,00

457,00

457,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli -REVIZIA aI-a2017 consta in :

 • 1. Veniturile totale - au fost influențate prin propunerea de creștere cu suma de 130 mii lei .In cadrul capitolelor s-au propus modificări de creștere in funcție de realizările estimate a se înregistra pana la sfârșitul anului 2017 astfel:

 • - creșterea veniturilor din chirii pentru spatii si terenuri cu suma estimata de 80 mii lei ca urmare a majorării tarifelor aprobate prin Hotarare a Consiliului Local Ploiești si prin decizii ale Consiliului de Administrație incepand cu trimestrul III 2017 ;

 • - creșterea veniturilor privind chiriile cu suma estimata de 50 mii lei rezultata din activitatea de organizare Târgului de Toamna 2017 ;

 • 2. Cheltuielile totale - se propune modificarea valorica prin creșterea pe total cu suma de

mii lei după cum urmeaza :

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun creșteri de 161 mii Iei, datorate următoarelor modificări:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o creștere cu 142 mii lei din ci^re^ Al) Cheltuieli privind stocurile - se propune o creștere cu 35 mii lei datorata :


■a’/ _S[ w V I

- creșterii cu suma de 36 mii lei a cheltulielilor cu materiale consumabile ca iifra-ref'-aasi.^„-----necesarului de materiale consumabile pana la sfârșitul anului inclusiv a materialelâM^i^jiScia se

*

I /s» ! /fii ti 'S'V. narii


utiliza pentru organizarea Târgului de Toamna 2017;

 • - o creștere cu suma de 4 mii lei a cheltuielilor cu piesele de schimb ;

 • - diminuării cu suma de 5 mii lei a materialelor de natura obiectelor de inventar ;

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 10 mii lei rezultata

din :

-dimininuarea cheltuielilor cu primele de asigurare cu 5 mii lei;

-creșterea cheltuielilor privind chiriile cu 15 mii lei ca urmare a serviciilor de inchiriere spatii si utilaje necesare organizării Târgului de Toamna 2017 ;

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - se propune o creștere cu 97 mii Iei din care :

 • a) +30 mii lei „cheltuieli privind cosultanta juridica "

b ) +9 mii lei „cheltuieli de protocol,reclama si publicitate " reprezentând suplimentate servicii de reclama pentru afisaj informații despre societate , utile pentru clienti

 • c) -1 mii lei "cheltuieli cu sponsorizarea ”

 • d) + 86 mii lei "cheltuieli cu serviciile executate de terti" din care :

- 2 mii lei: servicii privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul;

-2 mii lei : servicii privind pregătirea profesionala ;

+1 mii lei : servicii privind anunțurile pentru licitații si alte anunțuri ;

+66 mii lei: servicii de salubritate ca urmare a aplicării creșterilor de tarife conform clauzelor contractuale;

+3 mii lei: servicii de verificare funcționare aparate de aer condiționat;

+7,5 mii lei: verificarea cazanelor de la centrala termica in vederea conservării;

+4,5 mii lei: verificarea statiei de dedurizare a apei din Halele Centrale ;

+ 8 mii lei : servicii suplimentare pentru organizarea Târgului de Toamna 2017 ( servicii paza -

+ lmie lei, servicii salubritate -2 mi lei, servicii ecologizare -2 mii lei, avize si montat partide electrice -3 mii lei);

 • e) -27 mii lei " alte cheltuieli cu serviciile executate de terti " din care :

 • - 10,7 mii lei: servicii de auditare a situațiilor financiar contabile anuale ;

 • - 19,80 mii lei : servicii privind taxele notariale ;

+ 3,5 mii lei: asistenta program informatic pentru servicii suplimentare situații contabilitate ;


B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o creștere de 30 creșterii valorii contribuției pentru fondul de handicapați conform preveverilor kga&aa vi / ir/ W

C)

CO)

CI)

C2)

C3)


Cheltuielile de personal necesita o diminuare de - 31 mii lei pe total astl'A0;/

Creșterea ” Chelt. de natura salariala ‘ ’+ 157 mii lei din care:

Creșterea ‘'Cheltuielilor cu salariile”+157 mii lei;

Cheltuielilor cu bonusurile ” 0 mii lei;

Diminuarea ” Alte cheltuieli cu personalul ” -202 mii lei (diminuarea cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizării de personal cu suma de 200 mii lei si diminuarea cheltuielilor cu drepturile salariale acordate in baza unor hotarari judecătorești cu suma de 2 mii lei);

C4) Creșterea ‘’Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ” + 14 mii lei din care :

+14 mii lei pentru directori- componenta fixa

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala nu necesita modificări.

Fundamentarea propunerii necesarului cheltuielilor de personal pana la sfârșitul anului 2017 este prezentata in situația anexa la rectificarea bugetara.

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere de 20 mii lei din care :

 • 1.   +20 mii lei - creșterii " cheltuieli privind ajustările si provizioanele ” .

 • 2. Cheltuieli financiare - nu necesita modificări;

 • 3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de diminuare in valoare de 31 mii lei ca urmare a faptului ca pe total veniturile au fost influențate cu propunerile de creștere cu suma de 130 mii lei iar cheltuielile au fost influențate cu propunerile de creștere cu suma de 161 mii lei.

Cheltuieli nedeductibile fiscal necesita modificări prin diminuare cu suma de 125 mii lei . Componenta acestora se prezintă astfel:

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si

VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

Nr.

crt

Specificație

Cont

Valoare- mii lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

5

2

Ch. cu materiale le rezultate din casare nedeductibil

602.1.1

0,4

2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de

611.1

3


aplicare CF- reparații auto

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF -asigurări

613.1

21'

4

Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus

623.1

4

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

1

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)

628.1

0,1

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded.ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investitii.chirii.etc

635.1

0,5

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

641

78

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

642

6

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

645

18

11

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

654

15

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

5

13

Chelt. Donații (sponsorizare

658.2

0

14

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

15

15

Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.

658.8

2

16

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

6814

32

I

TOTAL CH NEDEDUCTIBILE

187

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

(surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. clădiri cf reevaluare

1175.4

313

TOTAL

500


E. IMPOZIT PE PROFIT : - (minus) 25 MII LEI


4. La capitolul investiții - rectificarea planului de investiții pentru anul 2017 rcvizJ^^b^Ostenede^

■'<”/.£/ova

ca urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de reârrzat&£?fegtiva a unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

La revizia planului de investiții s-au avut in vedere următoarele:

 • b) suma alocata lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2017 in valoare de 457 mii lei, a fost aprobata prin HCL nr. 102/24.04.2017.

  INDICATORI

  VALOARE-MII LEI

  Aprobat an curent 2017

  Influente

  Propunere 2017

  0

  1

  2

  3

  4.00

  5.00

  I

  1

  SURSE DE FINANȚARE A

  INVESTIȚIILOR, din care:

  457,00

  0,00

  457,00

  Surse proprii, din care:

  457,00

  0,00

  457,00

  a) - amortizare

  457,00

  0,00

  457,00

  b) - profit

  2

  Alocații de la buget

  0,00

  0,00

  0,00

  3

  Credite bancare, din care:

  0,00

  0,00

  0,00

  a) - interne

  0,00

  0,00

  0,00

  b) - externe

  0,00

  0,00

  0,00

  4

  Alte surse, din care:

  0.00

  0,00

  0,00

  - Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

  0.00

  0.00

  0.00

  II

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

  care:

  457,00

  0,00

  457,00

  1

  Investiții în curs, din care:

  2

  Investiții noi, din care:

  3

  Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

  457,00

  0,00

  457,00

  a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

  b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

  457,00

  -74,00

  368,00

  b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu - execuție

  40,00

  -29,00

  11,00


b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate Ia incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

32,00

A» A ug 0,00£

x Mă i

b3.Lucrări de construcții - inlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( execuție)

68,00

0,00

//yvA

68,00

b.4 Amplasare corturi pe structura metalica - costructii cu caracter provizoriu , pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara (execuție)

208,00

0,00

208,00

b.5 lucrări de reparații la ușile ( aluminiu de iesire/evacuare de urgenta din incinta Halele Centrale (execuție)

60,00

-60,00

0,00

b.6 Lucrări de construcții - inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

24,00

0,00

24,00

b.7 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25,00

0,00

25,00

b.8 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

0,00

15,00

15,00

4

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

74,00

74,00

4.1 Achiziționare autoturism -1 buc.

0,00

70,00

70,00

4.2 Achiziționare remorca -1 buc.

0,00

4,00

4,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externe


Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -I-a 2017 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017,in vederea asigurării necesarului de cheltuieli de funcționare a activitatii SC Hale si Piețe SA ,tanand cont de importanta organizării evenimentului Târgul de Toamna 2017,care necesita suplimentarea de cheltuieli.


Director General


Ing. Pepelea Marian^gp^


Contabil Sef,

Ec. Angelescu Cornelialol SS fol


PLOI

 • □ II

□ 1

nMJiJ

SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr

Nr.Reg.Com.: J29/496/V99X' R057RNCB020504487

Fax: 0372/ 056 961

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2017 al S.C Ilale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a l-a 2017 s-au avut in vedere:

- respectarea prevederilor Legii nr.6/2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr. 7/2017-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr.20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara ;

 • - cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .

 • - prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare ;

 • - prevederile Legii 215/2001 privind adminstratia publica locala ,republicata si actualizata. Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieii-revizia a I-a 2017 este fundamentata astfel

incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2017.

Revizia a I-a a bugetuuil de venituri si cheltuieli este fundamentata si întocmită astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente pana la sfârșitul anului 2017 si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile inregistrate in evidenta financiar contabila, care sa asigure necesarul de cheltuieli de bunuri si servicii, fondul de cheltuieli de personal , precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2017.

De asemenea se are in vedere modificarea planului de investiții pentru anul 2017 in funcție prioritățile de acțiuni , precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale și Piețe SA

In structura, rectificările bugetare constau in :

f/t4

INDICATORI

Aprob. BVC 2017

Prop. Recțjf. Rev.a-l-a 2©17 ”

SI

^nte(-k-)

(.VENITURI TOTALE

12.140.00

12,2.70,00^

yr-!

țâofoo

1. Venituri din exploatare

12.135,00

12.2655M

<1'JO,OO

2. Venituri financiare

5,00

5;0Q*

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE(l+2)

12.010,00

12.171,00

161,00

l.Chelt. ptr. exploatare total din care:

11.950,00

12.111,00

161,00

a) Chelt. cu bunuri si servicii

3.551,00

3.693,00

142,00

b) Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte asim.

519,00

549,00

30,00

c) Chelt. cu personalul din care:

6.974,00

6.943,00

-31,00

C0) chelt. de natura salariala

4.984,00

5.141,00

157,00

CI) chelt. cu salariile

4.560,00

4.717,00

157,00

C2) bonusuri

424,00

424,00

0,00

C3) alte ch. Cu pers.-plăti hotarari jud.

580,00

378,00

-202,00

C4) chelt. aferente contr. de mandat

216,00

230,00

14,00

C5) chelt. cu asig si prot. Soc., fonduri spec.

1.194,00

1.194,00

0,00

d) Alte chelt. de exploatare

906,00

926,00

20,00

2.Cheltuieli financiare

60,00

60,00

0,00

3.Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

III. REZULTAT BRUT

130,00

99,00

-31,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

121,00

25,00

96,00

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN CARE:

457,00

457,00

0,00

l.Surse proprii

457,00

457,00

0,00

2.aloc, de la buget

0,00

0,00

0,0

3.credite bancare

0,00

0,00

0,00

4.alte surse (majorări capital social din fonduri alocate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

0,00

0,00

0,00

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

457,00

457,00

457,00

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli - REVIZIA a I-a 2017 consta in :

 • 1. Veniturile totale - au fost influențate prin propunerea de creștere cu suma de 130 mii lei .In cadrul capitolelor s-au propus modificări de creștere in funcție de realizările estimate a se inregistra pana la sfârșitul anului 2017 astfel :

 • - creșterea veniturilor din chirii pentru spatii si terenuri cu suma estimata de 80 mii lei ca urmare a majorării tarifelor aprobate prin Hotarare a Consiliului Local Ploiești si prin decizii ale Consiliului de Administrație începând cu trimestrul III 2017 ;

 • - creșterea veniturilor privind chiriile cu suma estimata de 50 mii lei rezultata din activitatea de organizare Târgului de Toamna 2017 ;

 • 2. Cheltuielile totale - se propune modificarea valorica prin creșterea pe total cu suma de

mii Iei după cum urmeaza :

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun creșteri de 161 mii lei, datorate următoarelor modificări:


jj

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o creștere cu 142 mii lei din care

Al) Cheltuieli privind stocurile - se propune o creștere cu 35 mii lei datorata :

- creșterii cu suma de 36 mii lei a cheltulielilor cu materiale consumabile ca urmare

necesarului de materiale consumabile pana la sfârșitul anului inclusiv a materialelor estimate a se

utiliza pentru organizarea Târgului de Toamna 2017;

 • - o creștere cu suma de 4 mii lei a cheltuielilor cu piesele de schimb ;

 • - diminuării cu suma de 5 mii lei a materialelor de natura obiectelor de inventar ;

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 10 mii lei rezultata

din : -dimininuarea cheltuielilor cu primele de asigurare cu 5 mii lei;

-creșterea cheltuielilor privind chiriile cu 15 mii lei ca urmare a serviciilor de inchiriere spatii si utilaje necesare organizării Târgului de Toamna 2017 ;

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - se propune o creștere cu 97 mii lei din care :

a) +30 mii lei „cheltuieli privind cosultanta juridica ”

b ) +9 mii lei „cheltuieli de protocol,reclama si publicitate ” reprezentând suplimentate servicii de reclama pentru afisaj informații despre societate , utile pentru clienti

 • c) -1 mii lei "cheltuieli cu sponsorizarea ”

 • d)  + 86 mii lei ‘'cheltuieli cu serviciile executate de terti” din care :

- 2 mii lei: servicii privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul;

-2 mii lei : servicii privind pregătirea profesionala ;

+ 1 mii lei : servicii privind anunțurile pentru licitații si alte anunțuri;

+66 mii lei: servicii de salubritate ca urmare a aplicării creșterilor de tarife conform clauzelor contractuale ;

+3 mii lei: servicii de verificare funcționare aparate de aer condiționat;

+7,5 mii lei: verificarea cazanelor de la centrala termica in vederea conservării;

+4,5 mii lei: verificarea statiei de dedurizare a apei din Halele Centrale ;

+ 8 mii lei: servicii suplimentare pentru organizarea Târgului de Toamna 2017 ( servicii paza -+ lmie lei, servicii salubritate -2 mi lei, servicii ecologizare -2 mii lei, avize si montat partide electrice -3 mii lei);

 • e) -27 mii lei " alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ‘'din care :

- 10,7 mii lei : servicii de auditare a situațiilor financiar contabile anuale ;

-19,80 mii lei : servicii privind taxele notariale ;

+ 3,5 mii lei: asistenta program informatic pentru servicii suplimentare situații contabilitate ;

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o creștere de 30 mii lei a creșterii valorii contribuției pentru fondul de handicapați conform preveverilor legal^nv igoar


C)

CO)

CI)

C2)

C3)


Cheltuielile de personal necesita o diminuare de - 31 mii lei pe total astfel:

Creșterea ” Chelt. de natura salariata ”+157 mii lei din care:

Creșterea ”Cheltuielilor cu salariile” +157 mii lei;

Cheltuielilor cu bonusurile " 0 mii lei;

Diminuarea ” Alte cheltuieli cu personalul ” -202 mii lei (diminuarea cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizării de personal cu suma de 200 mii lei si diminuarea cheltuielilor cu drepturile salariale acordate in baza unor hotarari judecătorești cu suma de 2 mii lei);

C4) Creșterea "Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ” + 14 mii lei din care :

+14 mii lei pentru directori- componenta fixa

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala nu necesita modificări.

Fundamentarea propunerii necesarului cheltuielilor de personal pana la sfârșitul anului 2017 este prezentata in situația anexa la rectificarea bugetara.

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere de 20 mii lei din care :

 • 1.   +20 mii lei - creșterii ” cheltuieli privind ajustările si provizioanele ” .

 • 2. Cheltuieli financiare - nu necesita modificări;

 • 3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de diminuare in valoare de 31 mii lei ca urmare a faptului ca pe total veniturile au fost influențate cu propunerile de creștere cu suma de 130 mii lei iar cheltuielile au fost influențate cu propunerile de creștere cu suma de 161 mii lei.

Cheltuieli nedeductibile fiscal necesita modificări prin diminuare cu suma de 125 mii lei . Componenta acestora se prezintă astfel:

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE si

VENITURI NEIMPOZABILE/ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

Nr.

crt

Specificație

Cont

Valoare- mii lei

1

Ch. Combustibil nedeductibil

602.2.1

5

2

Ch. cu materiale le rezultate din casare nedeductibil

602.1.1

0,4

2

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de

611.1

3

aplicare CF- reparații auto

* /

3

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF -asigurări

613.1

■■ ¥

vz

4

Chelt protocol nedeductibile cu TVA inclus

623.1

'■» , -■

4

5

Chelt deplasare cu tva inclus

625.2

1

6

Chelt supuse limitării cf. art. 49"2 NM de aplicare CF(rovigneta)

628.1

0,1

7

TVA aferenta: minus inventar, carburant neded,ch prest serv terti nedeductibile si ajustare TVA investiții,chirii,etc

635.1

0,5

8

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

641

78

9

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

642

6

10

chetuieli de personal ned. -conf. Hot.

Judec ramase definitive

645

18

11

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

654

15

12

Amenzi, penalit, majorări neded

658.1

5

13

Chelt. Donații (sponsorizare

658.2

0

14

Cheltuieli ned. -taxe notările,medieri ,etc

658.3

15

15

Alte cheltuieli de expolatare-cheltuieli de judecata.

658.8

2

16

Cheltuieli neded.-perderi din creanțe si debitori diverși

6814

32

I

TOTAL CH NEDEDUCTIBILE

187

II

ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR

(surplus din rezerva din reevaluare, inclus in rezerva din reevaluare, calc ca dif dintre amortizarea contab si amortiz fiscala pt. clădiri cf reevaluare

1175.4

313

TOTAL

500

E. IMPOZIT PE PROFIT : - (minus) 25 MII LEI


4. La capitolul investiții - rectificarea planului de investiții pentru anul 2017 rev ca urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vcdere 'd calitativ.

La revizia planului de investiții s-au avut in vedere următoarele:

b) suma alocata lucrărilor de investiții la SC Hale si Piețe SA Ploiești pe anul 2017 in valoare de 457 mii lei, a fost aprobata prin HCL nr. 102/24,04.2017.

INDICATORI

VALOARE-MII

LEI

Aprobat an curent 2017

Influente

Propunere 2017

0

î

2

3

4.00

5.00

I

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

457,00

0,00

457,00

1

Surse proprii, din care:

457,00

0,00

457,00

a) - amortizare

457,00

0,00

457,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

0.00

0,00

0,00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0.00

0.00

0.00

n

CIIEL TUIELIPENTR U INVESTIȚII, din care:

457,00

0,00

457,00

1

Investiții în curs, din care:

2

Investiții noi, din care:

3

Investiții efectuate la imobilizările

9

corporale existente (modernizări), din care:

457,00

0,00

457,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

457,00

-74,00

368,00

b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu - execuție

40,00

-29,00

11,00


b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

32,00

i

OM

b3.Lucrari de construcții - inlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( execuție)

68,00

0,00

■ -68,00

b.4 Amplasare corturi pe structura metalica - costructii cu caracter provizoriu , pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara (execuție)

208,00

0,00

208,00

b.5 lucrări de reparații la ușile ( aluminiu de iesire/evacuare de urgenta din incinta Halele Centrale (execuție)

60,00

-60,00

0,00

b.6 Lucrări de construcții - inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

24,00

0,00

24,00

b.7 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25,00

0,00

25,00

b.8 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

0,00

15,00

15,00

4

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

74,00

74,00

4.1 Achiziționare autoturism -1 buc.

0,00

70,00

70,00

4.2 Achiziționare remorca -1 buc.

0,00

4,00

4,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externeRectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -I-a 2017 propusa de SC Hale si Piețe

SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si


continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, in vederea asigurării necesarului de cheltuieli de funcționare a activitatii SC Hale si Piețe SA, ținând cont de importanta organizării evenimentului Târgul de Toamna 2017,care necesita


suplimentarea de cheltuieli.

VICEPRIMAR

PANA GlȚORGE


CONSILIERI LOCALI

PALAS PAULDANESCU STEFAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finanțareANUL 2017 Revizia 1

II

0_ I

INDICATORI

Aprobat an curent 2017

Influente

Propunere

1

2

6

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

457,00

0,00

457,00

1

Surse proprii, din care:

457,00

0,00

457,00

a) - amortizare

457,00

0,00

457,00

b) - profit

0,00

0,00

0,00

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

457,00

0,00

457,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administra tiv-terit o riale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

457,00

0,00

457,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

457,00

-74,00

368,00

b.l Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu ( execuție)

40,00

-29,00

11,00

b.2 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate Ia incendiu a imobilului din str.Văleni nr.44 ( execuție)

32,00

0,00

32,00

b.3 Lucrări de construcții - înlocuire invclitoare Piața Mihai Bravu ( execuție)

68,00

0,00

68,00

b.4 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara ( execuție)

208,00

0,00

208,00

b.5 Lucrări de reparații la ușile ( aluminiu ) de iesire/evacuare de urgenta din incinta Halele Centralei execuție)

60,00

-60,00

0,00

b.6 Lucrări de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord ( execuție)

24,00

0,00

24,00

b.7 Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord

25,00

0,00

25,00

b.8 Desființare închideri cu usi automate imobil Halele Centrale

0,00

15,00

15,004

Dotări { alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

74.00S&

î 74,00

4.1 Acizitionare autoturism 1 buc

0,00

, wo '

' <7.£M)0

4.2 Achiziționare remorca

0,00

iA^:

' 4.W

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

■ -u

b)-externe

-

A^O,.

Director General, Ing.Pepelea Mariana

Sef serviciu investiții,  Bulareanu HildaSC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței

Nr.Reg.Com.: J29/496/>§1

R057RNCB020504487

Fax: 0372/ 056 961

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2017

S.C.IIALE SI PIETE-SA propune revizuirea planului de investiții pentru anul 2017. Necesitatea revizuirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ. Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de la pozițiile b.l si b.5.

Valoarea inițiala estimata                           = 457,00 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții = 457,00 mii lei

CAPITOLUL A - LUCRĂRI DE INVESTIȚII IN CONTINUARE

1. Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu ( execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

Lucrările de amplasare a hidrantilor sunt lasate ca masuri de către ISU Prahova in urma controlului. Lucrările au fost propuse in anul 2016 si au fost amanate pana la întocmirea documentației “ Scenariu de securitate la incendiu”. Lucrările sunt necesare pentru obținerea “Autorizației de securitate la incendiu”

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.l Valoarea estimata este de 11,00 mii lei fara TVA.

 • 2. Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 - execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, întocmit in anul 2015 se impune executarea lucrărilor pentru obținerea avizului ISU Prahova pentru imobilul situat in str.Valeni nr.44. Pentru anul 2017 se propune execuția lucrărilor conform cu proiectul tehnic si caietul de sarcini întocmit de către un proiectant autorizat.

Poziția in programul dc investiții - Anexa 2 - poziția b.2

Valoarea estimata este de 32,00 mii lei fara TVA

PLOIEȘTI


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


 • 3. Lucrări de construcții — înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( execuție )

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciant! lor care isi desfasoara activitatea in Piața Mihai Bravu , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune înlocuirea invelitorii din policarbonat, cu invelitoare tot din policarbonat, astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.l 1 nu necesita autorizație de construire. A fost întocmit proiectul tehnic si caietul de sarcini de către un proiectant autorizat. In anul 2016 a fost inițiata procedura de achiziție pentru execuția lucrării si s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 18774/29.12.2016. Lucrarea este in curs de execuție.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.3 Valoarea estimata este de 68,00 mii Iei fara TVA.

 • 4. Amplasare corturi pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara - execuție

Surse de finanțare : Surse proprii

 • 5. C.Hale si Piețe - S.A dorește amplasarea unor corturi pe structura matalica, construcție cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara, pe amplasamentul copertinei pe structura metalica pentru care, S.C.Hale si Piețe - S.A deține pentru execuția lucrărilor autorizația de construire nr.223/22.05.2015, autorizație valabila pana la data de 22.05.2017. Pentru amplasarea corturilor va iniția procedura pentru modificarea proiectului. Modificarea soluției de “ Amplasare copertina pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara” in “Amplasare corturi pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara” a fost supusa spre aprobare in Consiliuil de Administrație si a fost emisa Decizia nr.1254/17.02.2017.

Amplasarea corturilor nu necesita costuri suplimentare fata de proiectul inițial si au avantajul ca sunt construcții închise cu prelate, sunt ignifuge, rezistente la UV, sunt ușor de montat si demontat. Având in vedere profilul nostru de activitate, după finalizarea Pieței Centrale, modulele ( corturile ) se pot monta in orice locație se dorește la târgurile de toamna/iarna pe platforme betonate plane cu ancore conexpand, la rândul lor demontabile.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.4

Valoarea estimata este de 208,00 mii lei fara TVA.□□□nngziD


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.1

Nr.Reg.Com.: J29/496/1$9|[ J

R057RNCB02050448769F   '

Fax: 0372/ 056 961

5. Lucrări de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord ( execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Nord , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către șeful de piața, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune înlocuirea jgheaburilor si burlanelor, lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.ll nu necesita autorizație de construire. A fost intocmit proiectul tehnic si caietul de sarcini de către un proiectant autorizat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.6

Valoarea estimata este de 24,00 mii lei fara TVA.

 • 6. Revizie generala a instalației electrice de la Piața Nord( execuție )

Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere referatele de necesitate ale șefului de la Piața Nord si a notei de informare nr.3527/13.02.2017 prin care ne aduce la cunoștința de numeroasele defecțiuni aparute la tabloul cu siguranțe, cat si pe circuitele electrice, acestea nemaiprezentand siguranța in exploatare. Se solicita reabilitarea rețelei electrice generale pentru evitarea pericolului de incendiu, avand in vedere ca in perioada 2015 - 2017 au fost patru defecțiuni electrice, defecțiuni ce s-au manifestat cu flacara deschisa. Pentru funcționarea in parametrii a rețelei electrice existente si pentru evitarea unor evenimente se propune revizia generala a instalației electrice de la Piața Nord.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.7 Valoarea estimata este de 25,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL B - LUCRĂRI DE INVESTIȚII NOI

1. Desființare inchiderii cu usi automate imobil Halele Centrale

Surse de finanțare: - surse proprii

Prin referatele si informările serviciul tehnic ne aduce la cunoștința de numeroasele defecțiuni aparute la ușile automate (glisante) de la intrările in imobilul Halelor Centrale .

Funcționarea defectuasa la ușile de accces se datoreaza faptului ca aprovizionarea societăților comerciale din Halele Centrale se face prin utilizarea acestor usi, ușile nu mai funcționează la parametrii si exista riscul ca ieșirile de evacuare sa rarnana blocate. Costurile de reparații si întreținere sunt foarte mari si înlocuirea acestora este costisitoare. In urma masurilor impuse de către ISU Prahova, in urma controlului, se solicita Autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul Halele Centrale, masuri ca urmare a montării pe ieșirilor de evacuare a ușilor automate. Costurile mari privind întocmirea documentației in vederea obținerii

* X p'«>.

O

LJLMn

■mjiJ

SC HALE Sî PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;


&

X

R057RNCB0205044B>i6960W ,4V Fax: 0372/ 056 961

'ÎS:C' ’ L

cu repararea si intretinerea, s-a propus desfilfitatea^br si aducerea


« _____

Nr.Reg.Com.: J29/4^9^2

autorizației de securitate la incendiu,

intrărilor la stadiul inițial. Desființarea ușilor automate de va executa după obținerea Autorizației de desființare.

Fata de cele prezentate se propune desființarea ușilor automate de la intrările in imobilul Halele Centralr.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.8 Valoarea estimata este de 15,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL C - LUCRĂRI DE INVESTII II LA CARE SE RENUNȚA

1. Lucrări de reparații la ușile de (aluininiu)de iesire/evacuare de urgenta din incinta Halele Centrale ( execuție)

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția b.5

CAPITOLUL B - DOTARI(ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE)

1. Achiziționare autoturisme - 1 buc

Sursa de finantare:-surse proprii

Având in vedere faptul ca autoturismele cu numerele de înmatriculare PH 98 AHC si PH 07 KMTnu mai îndeplinesc condițiile tehnice de circulație pe drumurile publice au fost propuse pentru casare.

De-a lungul timpului, in ultimi ani nu s-au făcut achiziții de autoturisme. In timp aceste autoturisme din dotarea parcului auto au continuat sa se degradeze, menținerea lor in circulație fiind nu numai neeconomicoasa, ci si costisitoare.

Autoturismele din dotare au suferit numeroase intervenții de reparații in ateliere specializate, menținerea lor in circulație s-a făcut cu mari eforturi financiare si materiale.

Autoturismele datorita vechimii îndeplinesc condițiile casarii si pentru înnoirea parcului auto al societății se propune achiziționarea unui autoturism pentru completarea parcului auto al societății.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția 4.1

Valoarea estimata este 70,00 mii lei fara TVA


□nm °ag


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;


2. Achiziționare remorca

Sursa de finantare:-surse proprii


Pentru aprovizionarea la punctele de lucru cu materiale si scule este necesar achiziționarea unui mijloc de transport, de tip remorca, ce se va atașa la mașina pentru transportul personalului muncitor la punctele de lucru.

Prin achiziționarea unei remorci de 750 kg se rezolva problema aprovizionării cu materiale si scule la punctele de lucru ale societății.

Poziția in programul de investiții - Anexa 2 - poziția 4.2

Valoarea estimata este de 4,00 mii lei fara T.V.A

Contabil sef,Sef serviciu investiții,

Bulareanu Hilda

I

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economlc:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15


Cod unic de înregistrare :R 1356295                      BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2017-REVIZIA I

INDICATORI

Nr. rd.

an precedent - 2016

an curent-2017

Propuneri rectificare an curent (2017)

din care:

Aprobat

Realizat la

30.06.2016

Realizat la

31.12.2016

Aprobat

Realizat la

30.06.2017

conform HCL367/18 .11.2016

conform HCL 102/24.04. 2017

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12661

5677.03

11345.68

12140.00

5672.60

12270.00

3042.00

6228.00

9607.00

12270.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

12649

5674.79

11340.96

12135.00

5671.56

12265.00

3039.00

6223.00

9602.00

12265.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

9114

4135.3

8256.65

9114

4100.39

9244

2260

4637

7209

9244

a1)

din vânzarea produselor

4

4

2.37

4.98

35

3.71

35

2

4

4

35

a2)

din servicii prestate

5

0

a3)

din redevențe și chirii

6

9038

4104.22

8163.35

9005

4053.22

9135

2240

4597

7151

9135

a4)

alte venituri

7

72

28.71

88.32

74

43.45

74

18

36

54

74

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0.00

0

0

0

C1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

4

2.58

13.89

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

3531

1536.91

3070.42

3021

1571.17

3021

779

1586

2393

3021

f1)

din amenzi și penalități

15

213

80.55

167.56

168

74.40

168

54

107

160

168

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0.00

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

3318

1456.36

2902.86

2853

1496.77

2853

725

1479

2233

2853

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

12

2.24

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

12

2.24

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

12468

5666.39

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

12403

5637.63

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4263

1853.94

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2430

1125.14

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

369

167.07

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

9

4.15

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

40

21.93

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

65

28.17

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1996

929.90

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

203

55.68

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

76

23.28

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

66

5.07

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

52

3.36

b2)

- către operatori cu capital privat

44

14

1.71

c)

prime de asigurare

45

61

27.33

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1630

673.12

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd, 51 + rd. 53), din care:

50

28

11.96

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8

2.96


4.72

5

1.04

5

3

5

5

5

4.72

5

1.04

5

3

5

5

5

11959.36

12010.00

5950.85

12171.00

3413.00

7280.00

10303.00

12171.00

11904.20

11950.00

5922.54

12111.00

3393.00

7240.00

10243.00

12111.00

3925.66

3551.00

1656.41

3693.00

1263.00

2145.00

3145.00

3693.00

2255.68

1923.00

907.86

1958.00

782.00

1205.00

1717.00

1958.00

335.76

248

146.55

288

65

150

225

288

6.97

8

5.9

12

4

6

12

12

37.49

25

10.67

25

7

14

21

25

61.33

25

6

20

8

14

20

20

1858.59

1650

755.31

1650

709

1041

1472

1650

150.88

105.00

45.82

115.00

31.00

59.00

98.00

115.00

57.74

32

15.24

32

12

20

26

32

35.1

18

6.51

33

4

9

27

33

22.48

5

0

18

1

3

18

18

12.62

13

6.51

15

3

6

9

15

58 04

55

24.07

50

15

30

45

50

1519.10

1523.00

702.73

1620.00

450.00

881.00

1330.00

1620.00

zZ

// >

30

30

8r“c±|

30

30

30

21.41

24

13.11

33

8

15

22

33

Vi

4.21

4

0.71

4

2

3

4

4- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

20

9

17.20

20

12.4

29

6

12

18

29

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

2

0

0

1

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

2

0.00

1

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

6

1.45

5.34

4

1.66

4

2

3

3

4

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer.din care:

63

10

3.22

5.65

6

3.65

6

5

6

6

6

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

2

0.34

0.51

2

0.63

2

1

2

2

2

-interna

65

2

0.34

0.51

2

0.63

2

1

2

2

2

-externa

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

85

42.93

81.72

68

37.82

68

30

52

63

68

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

15

6.89

14.32

15

7.37

15

5

10

13

15

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1484

606.67

1390.66

1277

639.12

1363

370

750

1128

1363

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

660

259.48

642.42

736

293.04

737

180

360

541

737

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

26

9.48

19.01

10

2.08

8

6

8

8

8

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

0.59

0.59

8

2.10

6

5

6

6

6

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale din care:

73

0

23

23

23

23

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

,5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

7

7

7

7

i?)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3

0.52

1.18

2

1.01

3

2

2

3

3

j)

alte cheltuieli

78

0

128

101

30

45

95

101B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

532

271.49

528.44

519.00

255.06

549.00

179.00

334.00

468.00

549.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

61

29.97

59.79

60

29.91

60

18

33

49

60

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

0.03

0.04

1

0.03

1

1

1

1

1

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

470

241.49

468.61

458

225.12

488

160

300

418

488

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6503

3100.55

6397.54

6974.00

3615.46

6943.00

1734.00

4288.00

5920.00

6943.00

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

5141

2434.42

5070.38

4984.00

2775.62

5141.00

1275.00

2873.00

4145.00

5141.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4679

2241.65

4655.78

4560.00

2542.97

4717.00

1195.00

2543.00

3753.00

4717.00

a) salarii de bază

89

4110

1990.77

4109.80

3965

2242.02

4123

1120

2153

3281

4123

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

219

82.64

218.87

290

131 68

264

65

185

267

264

c) alte bonificații (conform CCM)

91

350

168.24

327.11

305

169.27

330

10

205

205

330

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

462

192.77

414.60

424.00

232.65

424.00

80.00

330.00

392.00

424.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

b) tichete de masă;

96

447

189.77

405.35

414

231.20

411

75

320

382

411

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

15

3

9.25

10

1.45

13

5

10

10

13

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0.00

0.00

580.00

105.37

378.00

78.00

510.00

508.00

378.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

500

28

300

430

430

300

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0.00

80

77.37

78

78

80

78

78

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

221

123.53

211.74

216.00

105.53

230.00

54.00

108.00

176.00

230.00

a) pentru directori/directorat

105

95

47.98

89.19

84

41.52

98

21

42

77

98

-componenta fixă

106

75

29.39

70.61

84

41.52

98

21

42

77

98
j-componenta variabilă

107

20

18.59

18.58

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de sucraveohere. din care:

108

73

34.3

69.93

88

43.96

88

22

44

66

88

-componenta fixă

109

60

28

59.27

88

43.96

88

22

44

66

88

-componenta variabilă

110

13

6.3

10.66

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

53

41.25

52.62

28

12.75

28

7

14

21

28

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

16

7.3

16

4

8

12

16

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 +

113

1141

542.60

1115.42

1194.00

628.94

1194.00

327

797

1091

1194

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

786

378.20

776.75

821

437.01

821

216

516

692

821

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

24

11.23

23.24

23

13.19

23

8

16

22

23

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

254

122.99

253.11

259

143.41

259

73

178

260

259

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

77

30.18

62.32

91

35.33

91

30

87

117

91

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

1105

411.65

1052.56

906.00

395.61

926.00

217.00

473.00

710.00

926.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

121

0

0

0.00

0

0

- către bugetul general consolidat

122

0

- către alți creditori

123

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

d)

alte cheltuieli

126

90

23.13

70.88

116

10.66

116

17

73

90

116

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

800

390.79

783.48

790

386.92

790

200

400

600

790

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:

128

215

-2.27

198.20

0

-1.97

20

0

0

20

20

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

700

657.25

480

50

50

50

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

2

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

485

2.27

459.06

480

1.97

30

30

30

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd.

134 + rd. 135), din care:

132

0

0

459.06

480

1.97

30

30

30

- din participarea salariaților la profit

133

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0- venituri din alte provizioane

135

0

12.53

1.97

4

4

4

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

136

65

28.76

55.16

60

28.31

60

20

40

60

60

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

65

28.76

55.16

60

28.31

60

20

40

60

60

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

145

193

10.64

-613.68

130

-278.25

99

-371

-1052

-696

99

venituri neimpozabile

146

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

827

231.68

737.79

625

268.89

500

240

400

500

500

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

163

38.77

19.86

121

14.52

96

40

50

7

96

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

3

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 871

150

5141

2434.42

5070.38

4984

2775615.26

5141

1275

2873

3975

5141

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 881

151

4679

2241.65

4655.78

4560

2542968.75

4717

1195

2543

3583

4717

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

222

203

204.00

196

191

198

198

198

198

198

4

Nr. mediu de salariați

153

221

202

202.00

196

199

187

199

199

187

187

5

âl

Castiqul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

154

1764.33

1849.55

1920.70

1938.78

2129789.57

2102.05

X

X

X

2102.05

b'

Câștiqul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

155

1938.54

2008.60

2091.74

2119.05

2324635.90

2291.00

X

X

X

2291.00

6

âl

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

156

57.24

28.09

56.14

61.91

57000.60

65.59

X

X

X

65.59

bil

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

157

24

£LL

Elemente de calcul a productivității muncii in unități

158

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

- preț mediu (p)

160

0

- valoare = QPF x p

161

0

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

0

7

Plăti restante

163

0

8

Creanțe restante din care:

164

1092.69

1176.23

1144.41

1092 69

868450.5

1092.69

X

X

X

1092.69

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

- de la operatori cu capital privat

166

1092.69

1176.23

1144.41

1092 69

868450.5

1092.69

X

X

X

1092.69

- de la bunetul de stat

167

0

- de la bugetul local

168

0

- de la alte entitati

169

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul

170

0

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANA

CONTABIL SEF

EC. ANGELESCU CORNELIA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSIL1UL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017-REV I

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent         (

2017)

Propuneri rectificare an curent(2017)

%

Prevederi an

2018

Prevederi an 2019

%

9=7/5x100

10 = 8/7x100

0

1

2

3

4

5

6=5/4x100

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12140,00

12270,00

101,07

12270,00

12270,00

100,00

100,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12135,00

12265,00

101,07

12265,00

12265,00

100,00

100,00

a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)transfcruri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

5,00

5,00

100,00

5,00

5,00

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12010,00

12171,00

101,34

12171,00

12171,00

100,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11950,00

12111,00

101,35

12111,00

12111,00

100,00

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3551,00

3693,00

104,00

3693,00

3693,00

100,00

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

519,00

549,00

105,78

549,00

549,00

100,00

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6974,00

6943,00

99,56

6943,00

6943,00

100,00

100,00

C0

Cheltuieli de natură salarialăfrd. 13 + rd. 14)

12

4984,00

5141,00

103,15

5141,00

5141,00

100,00

100,00

C1

ch. cu salariile

13

4560,00

4717,00

103,44

4717,00

4717,00

100,00

100,00

C2

bonusuri

14

424,00

424,00

100,00

424,00

424,00

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu

personalul, din care:

15

580,00

378,00

0,00

378,00

378,00

100,00

100,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

500,00

300,00

0,00

300,00

300,00

100,00

100,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

216,00

230,00

106,48

230,00

230,00

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1194,00

1194,00

100,00

1194,00

1194,00

100,00

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

906,00

926,00

102,21

926,00

926,00

100,00

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

60,00

60,00

100,00

60,00

60,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

130,00

Să,00

76,15

99,00

99,00

100,00

100,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

121,00

96,00

79,34

96,00

96,00

100,00

100,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

9,00

3,00

-3,18

3,00

3,00

0,00

0,00

1

Rezerve legale

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

9,00

3,00

3,00

3,00


4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

Vi' X?

-0' L l

6"*

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

O

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ari dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

C)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.

32 se repartizează la alte rezerva și constituie sursă proprie de finanțare

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările dc servicii

40

«)

cheltuieli cu reclama șî publicitate

41

c)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

457,00

457,00

100,00

457,C

457,00

100,00

100,00

1

Alocații de la buget

44

aiocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

457,00

457,00

100,00

457,00

457,00

100,00

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

196,00

198,00

101,02

198,00

198,00

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

196,00

187,00

95,41

187,00

187,00

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (îei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

2119,05

2291,00

108,11

2291,00

2291,00

100,00

100,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

1938,78

2102,05

108,42

2102,05

2102,05

100,00

100,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

61,91

65,59

105,94

65,59

65,59

100,00

100,00

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

54

989,29

991,93

100,27

991,93

991,93

100,00

100,00

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

1092,69

1092,69

100,00

1092,69

1092,69

100,00

100,00DIRECTOR GENERAL,


ING . PEPELEA MARIANACONTABIL SEF,


EC. ANGELESCU CORNELIAAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE; CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Situația propunerii veniturilor rectificare an.2017

CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIA


MII LEI

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an precedent (2015)

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (2016)

% 7 = 6/5

Aprobat curent (2017)

Propuneri rectifiare an 2017

Aprobat

Realizat

Aprobat

2016

Realizat sem I 2016

Aprobat

2017

2017

0

1

5

6

4

8

10

7

8

9

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12210

12032,66

98,55

12661

11345,68

89,61

12140

12270

1

Venituri din exploatare *)

12180

12020,73

98,69

12649

11340,96

89,66

12135

12265

2

Venituri financiare

30

11,93

39,77

12

4,72

39,33

5

5

3

Venituri extraordinare

0,00

0

DIRECTOR GENERAL, ING. PEPELEA MARIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEiCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic.’SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295                      BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2017- Revl

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2015)

An curent (2016)

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut

( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a clăilor restante

604

0

99

0

99

0

0

0

1

Măsura 1..................

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n .

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1..... ..

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n............. .

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

604

99

0

99

0

0

0


CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIASC HALE SI PIEȚE SA PLOIEȘTI


SITUAȚIA PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL An 2017-REV.a l-aC 0 CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA


Baza de calcul:

număr salariati existenti conform organigramei

număr salariati existenti in plata la 31.07.2017

a) salarii de baza aprobate conf. HCL 102/24 .04. 2017 necesar de acoperit pana la 31.12.2C

diminuări de salarii de baza prin suspendare CIM (CFP) (188 salx2000 lei/21 zilex7 zile =1253338-125mii lei TOTAL SALARII DE BAZA


204

194 3965

286

-128


4123


b) sporuri, prime si alte bonificații aprobate conform HCL 102/24.04.2017


290

0


diminuări de sporuri prin suspendare CIM (CFP)

TOTAL SPORURI,PRIME SI ALTE BONIFICAȚII


-26

264


c) alte bonificații conform CCM (prime , pensionare) aprobate conform HCL 102/2017:


330


prime pensionare -necesar pana la 31.12.2017


20


PrimeCraciun -necesar pana la 31.12.2017


310


diminuări rezultate din disponibilizări incepand cu 01.10.2017


TOTAL SPORURI,PRIME SI ALE BONIFICAȚII AFERENTE SALARIILOR DE BAZA


330


TOTAL CH. CU SALARILE


4717


C2.

tichete de masa-aprobate prin HCL 102/24.04.2017 diminuări de tichete de masa prin suspendare CIM (CFP) alte cheltuieli comform CCM(ajutoare sociale)

TOTAL BONUSURI


414

-3

13

424


C3. ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

ch .cu plățile compensatorii aferenta disponibilizărilor aprobate conf HCL 102/2017


300


drepturi salariate, despăgubiri din hotarari judecătorești


80


dimimnuari rezultate din plăti efectuate pana la 31.12.2017 TOTAL ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL


o $7

C4 CHELTUIELI MANDAT

(AGA, CA, Cenzori, Director general)-aprobat conform HCL 102/24.047^17

necesar suplimentar pana la 31.12.2017


216

14


TOTAL CHELTUIELI MANDAT


230


C5 CHELTUIELI CU ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA


1194


TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL


6943


CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA APROBATE IN AN 2016

CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA REZULTATE DIN VARIANTA ESTIMATA


5141

5141


Nota:_____

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere următoarele:

a) valoarea cheltuielilor de personal efectuate la data de 31.07.2017

b) acordarea de 5(cinci )salarii de baza brute compensatorii in cazul disponibilizărilor individuale de personal conform CCM in vigoare

c)diminuarea cheltuielilor de natura salariala reprezentând salarii de baza,sporuri si tichete de masa rezultate din suspendare CIM(CFP)