Hotărârea nr. 322/2017

Hotãrârea nr. 322 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 322 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marilena Stanciu, Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea și Aurelian Tudor din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 316/29.09.2016, modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 450/21.12.2016 și nr. 55/31.03.2017, precum și prin Dispoziția Primarului nr. 25248/12.10.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 11.09.2017;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 182/21.06.2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești;

în temeiul prevederilor art.104 alin. (1) litera c și cu alin. (4) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

respectând prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 87/20.03.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de iluminat public;

luând în considerare prevederile art. 1 alin.2 lit. f, art. 1 alin.4, art. 3, art.7 alin. 1 litera b, art. 8, alin. 1, 2 și 3, litera a, d, art.30 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

potrivit prevederilor art. 1, 4 și 5 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007;

în conformitate cu art. 36 alin. 2, lit. d coroborat cu art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14, din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. (1) Constată că începând cu data de 07.09.2017, contractul de prestări servicii de menținere-întreținere a sistemului de iluminat public nr.5267/2017 a ajuns la termen și nu mai poate fi prelungit.

 • (2) Ia act de faptul că procedura de selectare a unui operator de iluminat public prin licitație publică pentru municipiul Ploiești a fost suspendată în urma contestației formulate de SC MK Illumination SRL la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, contestație soluționată în favoarea Municipiului Ploiești de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel reluându-se procedura stabilind că termenul de 08.09.2017 este data limită pentru depunerea ofertelor pentru selectarea unui operator al serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești.

 • (3) Aspectele menționate la alin. (1) și (2), determină autoritatea publică locală să constate existența unei situații de urgență cu privire la asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești.

ART.2. Având în vedere faptul că procedura de licitație publică pentru activitățile de iluminat public se poate desfășura pe o perioadă care nu poate fi determinată la momentul actual, iar în această perioadă serviciul de iluminat public nu este asigurat, neexistând continuitate în prestarea acestuia, în conformitate cu art.l alin. 1, art.7 alin.l litera b și art.30 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, este necesar să se ia masuri excepționale începând cu data de 08.09.2017.

ART.3. Aprobă procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și documentația necesară negocierii pentru activitățile de întreținere-menținere și iluminat omamental-festiv, în municipiul Ploiești, formată din Fișa de date, Contractul de delegare a gestiunii serviciului și Caietul de sarcini, ce constituie anexa nr. 1, anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

ART.4. Aprobă durata contractului de delegare a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ce va fi pe o perioadă de 9 (nouă) luni, cu posibilitatea de prelungire cu 3 luni, contractul încetând de drept, în cazul rezolvării în această perioadă a situației care a determinat aplicarea acestei proceduri (desemnarea în urma procedurii de achiziție publică a unui operator pentru serviciul de iluminat public).

ART. 5. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre să semneze documentația necesară negocierii aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere-menținere și iluminat ornamental festiv prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în municipiul Ploiești.

ART. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația să organizeze negocierea aferentă procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru selectarea operatorului serviciului de iluminat public, în municipiul Ploiești.

9

ART. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

la proiectul de hotă serviciului d            ,

Ținând cont de faptul ca la data de 07.09.2017 contractul de prestări servicii de mentinere-intretinere a sistemului de iluminat public in municipiul Ploiești nr.5267/07.03.2017 a ajuns la termen nemaiputând fi prelungit si de faptul ca procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești a fost suspendata in urma contestației primita de la SC MK Illumination SRL nr.2492/16.08.2017, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.17727/16.08.2017, contestație soluționată in favoarea Municipiului Ploiești de către Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor, astfel reluând-se procedura stabilind ca termenul de 08.09.2017 este data limita pentru depunerea ofertelor pentru selectarea unui operator al serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Având in vedere faptul ca procedura de achiziție publica pentru activitățile de iluminat public se poate desfășura pe o perioada care nu poate fi determinata la momentul actual, iar in aceasta perioada serviciul de iluminat public nu este asigurat, neexistând continuitate in prestarea acestuia in conformitate cu art.7 alin.l litera b din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată si este necesar sa se ia masuri excepționale începând cu data de 08.09.2017.

Situația in care se găsește Municipiul Ploiești cu privire la atribuirea serviciului de iluminat public este stipulata la art.104 alin. 1 litera c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, unde se precizează: “(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: c) ca o măsura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datorează sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.”

Intr-o speță similara în care s-a aflat Municipiul Ploiești, Agenția Națională pentru Achiziții Publice menționează că „ Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, potrivit art.30 alin.l din Legea 51/2006, în cazul serviciilor            publice

prevăzute la art.l alin2, se stabilește în baza prevederilor legii nr. 98/2C M^egfc^l6

ȘÎ legii 100/2016.” ANAP apreciază că, în scopul de a asigura continuitat^^e^cimfitpUblic până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii aflate în derulare) ( având în wpere caracterul permanent și regimul de funcționare continuu ale servicii lor Jde mm jȘți pub/ce ) poate fi încheiat un contract de achiziție publică având ca obiect prestarea respectivelor servicii în urma organizării unei proceduri de atribuire reglementate de leg&Oâ/2©To.

La art. 104 alin (4) din Legea nr.98/2016 se stipulează următoarele: “In cazul prevăzut la alin. (1) lit.c), autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare.”

Astfel ținând cont de cele prezentate mai sus, autoritatea contractanta, poate organiza procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru a putea realiza continuitatea prestării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești si pentru a putea depăși situația de urgenta apăruta in prestarea acestui serviciu.

Totodată trebuie sa ținem cont de efectele negative care vor apărea in lipsa prestării serviciului de iluminat public într-o localitate de dimensiunile Municipiului Ploiești si anume, scăderea gradului de siguranța al cetățenilor, creșterea faptelor de vandalism si a faptelor antisociale, creșterea numărului agresiunilor fizice, riscul crescut de producere a accidentelor rutiere, intervenția îngreunată a forțelor de ordine.

Actualmente, situația expusa mai sus impune luarea unor masuri, in regim de urgenta, pentru asigurarea continuității prestării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Autoritățile publice locale au obligația sa adopte masuri pentru respectarea situațiilor de urgenta, conform art. 36 alin. (6 ) lit. a pct. 8 si 14 „ In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin(2) lit. d), consiliul local: a) asigura potrivit competentelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 8 situațiile de urgenta; 14. Serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termica, iluminat public si transport local, după caz;” coroborat cu art. 62,63 (1) lit. d din Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala.

In vederea organizării negocierii pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, a activităților de întreținere-menținere și iluminat ornamental- festiv temporar, este necesara aprobarea următoarelor documente:

 • -  Fisa de date;

 • -  Contractul de delegarea gestiunii;

 • -  Caietul de sarcini.

Aceasta situație a fost analizata în ședința de lucru din data de 05.09.2017 a Colectivului de coordonare si supervizare, stabilindu-se forma finala a documentației pentru contractual menționat mai sus.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local sa aprobe. documentația necesară negocierii aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciul uf de duiuLiat public pentru activitățile de întreținere-menținere și iluminat omatii^tal’.’F^tiy'vpwn procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de particip ’e. tmmuniqipwl Ploiești.                                                   W Â/

\\/ ----> 1

Consilieri locali.


Marilena StanciiȚ^^J^
RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/3 0.05.2017, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat studiul privind modalitatea de de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 182/21.06.2017 s-a aprobat documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești. Ca urmare a aprobării hotărârilor de consiliu local menționate mai sus, Serviciul Achiziții Publice din cadrul Municipiului Ploiești a publicat pe SEAP documentația de atribuire a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești, data limita pentru depunerea ofertelor fiind 17.08.2017. La documentația prezentata a fost formulata o contestație la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor de către SC MK »                                                                                                                            5                                                                  5

Illumination SRL, procedura a fost suspendata pana când contestația a fost soluționată in favoarea Municipiului Ploiești de către Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor, astfel reluând-se procedura stabilind ca termenul de 08.09.2017 este data limita pentru depunerea ofertelor pentru selectarea unui operator al serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Ținând cont de faptul ca la data de 07.09.2017 contractul de prestări servicii de menținere-întreținere a sistemului de iluminat public in municipiul Ploiești nr.5267/07.03.2017 a ajuns la termen nemaiputând fi prelungit si de faptul ca procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești a fost suspendata in urma contestației primita de la SC MK Illumination SRL nr.2492/16.08.2017, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.17727/16.08.2017, contestație soluționată in favoarea Municipiului Ploiești de către Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor, astfel reluând-se procedura stabilind ca termenul de 08.09.2017 este data limita pentru depunerea ofertelor pentru selectarea unui operator al serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Având in vedere faptul ca procedura de achiziție publica pentru activitățile de iluminat public se poate desfășura pe o perioada care nu poate fi determinata la momentul actual, iar in aceasta perioada serviciul de iluminat public nu este asigurat, neexistând continuitate in prestarea acestuia in conformitate cu art.7 alin.l litera b din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată si este necesar sa se ia masuri excepționale începând cu data de 08.09.2017.

Situația in care se găsește Municipiul Ploiești cu privire la/âfoibuirca serviciului de iluminat public este stipulata la art.104 alin. 1 litera c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, unde se precizează: “(1) Autoritatea contractantele dreptulaplica procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț" d^ptgtfcip^Ve pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări;"fo'e-pfoduse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: c) ca o măsura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datorează sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.”

La art. 104 alin (4) din Legea nr.98/2016 se stipulează următoarele: “In cazul prevăzut la alin. (1) lit.c), autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare.”

Astfel ținând cont de cele prezentate mai sus, autoritatea contractanta, poate organiza procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru a putea realiza continuitatea prestării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești si pentru a putea depăși situația de urgenta apăruta in prestarea acestui serviciu.

Totodată trebuie sa ținem cont de efectele negative care vor apărea in lipsa prestării serviciului de iluminat public într-o localitate de dimensiunile Municipiului Ploiești si anume, scăderea gradului de siguranța al cetățenilor, creșterea faptelor de vandalism si a faptelor antisociale, creșterea numărului agresiunilor fizice, riscul crescut de producere a accidentelor rutiere, intervenția îngreunată a forțelor de ordine.

Actualmente, situația expusa mai sus impune luarea unor masuri, in regim de urgenta, pentru asigurarea continuității prestării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Autoritățile publice locale au obligația sa adopte masuri pentru respectarea situațiilor de urgenta, conform art. 36 alin. (6 ) lit. a pct. 8 si 14 „ In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin(2) lit. d), consiliul local: a) asigura potrivit competentelor sale si in condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 8 situațiile de urgenta; 14. Serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termica, iluminat public si transport local, după caz;” coroborat cu art. 62,63 (1) lit. d din Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala.

In vederea organizării negocierii pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a activităților de întreținere-menținere și iluminat omamental-festiv, este necesara aprobarea următoarelor documente:

 • -  Fisa de date;

 • -  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune;

 • -  Caietul de sarcini.

Aceasta situație a fost analizata în ședința de lucru din data de 05.09.2017 a Colectivului de coordonare si supervizare, stabilindu-se forma finala a documentației pentru contractual menționat mai sus.

J

Aspectele menționate mai sus determina autoritatea publica locala sa constate existenta unei situații de urgenta cu privire la asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești si sa ia masuri, in regim de urgenta, pentru asigurarea‘;cgțriținuității prestării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.                           -fX

Autoritățile publice locale au obligația sa adopte masuri pentru re^pefeta^^ițuații^r de urgenta, conform art. 36 alin 6 lit a pct. 8 coroborat cu art. 62,63 (l)ta.d/difyLegea tir 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala. yJyC ‘--W

Intr-o speță similara în care s-a aflat Municipiul Ploiești, Agenția MațiOftaia^^ntru Achiziții Publice menționează că „ Procedura de atribuire a contractelor (feMSSgare a gestiunii, potrivit art.30 alin.l din Legea 51/2006, în cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art.l alin2, se stabilește în baza prevederilor legii nr. 98/2016, legii 99/2016 și legii 100/2016.” ANAP apreciază că, în scopul de a asigura continuitatea serviciului public până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii aflate în derulare ( având în vedere caracterul permanent și regimul de funcționare continuu ale serviciilor de utilități publice ) poate fi încheiat un contract de achiziție publică având ca obiect prestarea respectivelor servicii în urma organizării unei proceduri de atribuire reglementate de legea 98/2016.

Totodată trebuie sa ținem cont de efectele negative care vor apărea în lipsa prestării serviciului de iluminat public într-o localitate de dimensiunile Municipiului Ploiești si anume, scăderea gradului de siguranța al cetățenilor, creșterea faptelor de vandalism si a faptelor antisociale, creșterea numărului agresiunilor fizice, riscul crescut de producere a accidentelor rutiere, intervenția îngreunată a forțelor de ordine.

Fata de cele prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, deoarece contractul nr. 5267/07.03.2017 expira pe data de 07.09.2017, iar procedura de achiziție publica pentru activitățile de iluminat public se poate desfășura pe o perioada care nu poate fi determinata la momentul actual, iar in aceasta perioada serviciul de iluminat public nu este asigurat, neexistând continuitate in prestarea acestuia in conformitate cu art.l alin.l, art.7 alin.l litera b și art.30 alin.l din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, trebuie demarate, cat mai urgent, procedurile pentru negocierea fără publicarea prealabila a unui anunț de participare si aprobarea documentației aferente negocierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere-menținere și iluminat omamental-festiv, în municipiul Ploiești, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

R.A.S.P. PLOIEȘTI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Director, ing. Vasile Ionescu


Șef Birou Iluminat Public, ii             aneaȘef B.LC^P.L.C. jr.Vasile SorbțfF^ticilăJuridic-Contencios, Ach        lice, ContracteDirector Executiv Adjunct, Carmen Patricia Radu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE


FISA DE DATE A ACHIZIȚIEI

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA LI) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresa poștala: Bulevardul Republicii, nr. 2

Localitate: Ploiești

Cod postai:    Tara: Romania

100066

Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice si Contracte In atentia: Carmen Patricia Radu - Director Executiv-Adjunct

Telefon: +40 244516699/114, 522

E-mail: achiziții. publice@ploiesti.ro

Fax:+40 244510736

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ploiesti.ro Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior ________________ □ Altele: completați anexa A.I

Caietul de sarcini poate fi obtinut la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior ____________________________□ Altele: completați anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

Registratura Primăriei Municipiului Ploiești

Adresa poștala: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiești, Cod postai: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel: +40 244516699/480, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 2

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE)           

Autoritate publica locala

Servicii generale ale administrațiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritari contractante: nu

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • II.1) DESCRIERE__

 • II.l.l) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta       ________________________

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrări

b) Produse

c) Servicii      Z*      "x 4'X

Categoria serviciil<g; 1 (£'- ȘeryicHrwi afara celor cuprips^in Ăh^xa-^1 j *1

Locul principal                /fi i

Municipiul Ploiești1J Cod NUTS: RO316 ^raho^

II.1.3) Procedura implica încheierea unui contract de prestări de servicii

II.1.4) Informații privind acordul-cadru: nu este cazul

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se achizitioneza, conform cerințelor Caietului de sarcini, DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI, care cuprinde următoarele activitati:

Serviciile de mentinere-intretinere in stare de funcționare a sistemului de iluminat public; Serviciile de iluminat ornamental-festiv

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

Vocabular principal

Obiect principal

50232100-1 (Servicii de întreținere a iluminatului public)

Obiect(e) suplimentar(e)

50232110-4 (Recondiționarea instalațiilor de iluminare publică)

34928500-3 (Echipament de iluminat stradal)

45316100-6 (Instalare de echipament de iluminare exterioară)

II. 1.7) Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice da

II.1.8) împărțire in loturi

nu

II. 1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) nu

 • II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Se achizitioneza, conform cerințelor Caietului de sarcini, DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI, serviciu care cuprinde următoarele activitati:

 • A) Serviciile de mentinere-intretinere in stare de funcționare a sistemului de iluminat public:

 • B) Serviciile de iluminat ornamental-festiv

Valoarea estimata totala, fara TVA, a contractului este : 2.554.384 lei

 • - pentru 9 luni: 2.189.788 lei

 • - pentru 3 luni (prelungire) : 364.596 lei

Modalitatea de determinare a valorii estimate a serviciilor: conform Notei de calcul anexata Strategiei de contractare unde sunt calculate valorile estimate pentru serviciul de intretinere-mentinere, cat si pentru serviciile de iluminat ornamental festiv sunt următoarele:

121.532 lei/luna (fara TVA) pentru intretinere-mentinere, rezultând pentru noua luni suma de 1.093.788 lei fara TVA, iar pentru prelungirea de 3 luni rezulta suma de 364.596 lei fara TVA;

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 • III.l) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT          ___ _____

 • 111.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate {după caz)            ___________________

 • 111.1.1) a) Garanție de participare                                             da nu ■

 • 111.1.1) b) Garanție de buna execuție: da

 • - Cuantum; 10% din valoarea contractului fara TVA;

 • - Forma de constituire: intr-una dintre formele prevăzute de art. 40 din H.G. nr. 395/2016: ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, in Declarația privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de execuție lucrări;

 • - Dovada constituirii garanției de buna execuție se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 • 111.1.2) Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere la dispozițiile relevante:

Bugetul local al Municipiului Ploiești___

 • 111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 55 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • 111.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale {după caz)___nu

 • III.1.5. Legislația aplicabila

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;


 • - Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a c publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrar precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluție

  e achiziție jervicii,


  tribuire tractelor de


 • - O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenție Publice;

 • - OUG nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale afer a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări public concesiune de servicii;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

 • - Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

 • - Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice din

11.07.2007, aprobat prin H.G. nr.745/11.07.2007;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

 • - Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; -OUGnr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • - Ordinul ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;

 • - Ordinul ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;

 • - Legea 319/2006 a securității și sănătății în munca;

 • - www.mmediu.ro/acte_normative.htm;

 • - www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm;

 • - www.mfmante.ro;

- www.anap.gov.ro.

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE___________

III.2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei_________________

 • III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului

 • - Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute ca motive de excludere 164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; completarea si prezentarea Formularului;

 • - Declarație privind neincadrarea in situațiile privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, insotita de Anexa cuprinzând persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritatii - completarea si prezentarea Formularului si a Anexei;


Persoane cu funcție de decizie din cadrul autoritarii contractante in cec derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

 • - d-1 ADRIAN FLORIN DOBRE - Primar al Municipiului Ploiești;

 • - d-1 GEORGE PANA - Viceprimar al Municipiului Ploiești;

 • - d-1 CRISTIAN MIHAIL GANEA - Viceprimar al Municipiului Ploiești;

 • - d-na TEODORA MARIN - Administrator Public al Municipiului Ploiești;

 • - d-na Anabell Olimpia Mantoiu - Secretarul Municipiului Ploiești;

 • - d-ra Nicoleta Craciunoiu - Director Executiv Direcția Economica;

 • - d-na Taracila Manuela - Sef Serviciu Financiar-Contabilitate;

 • - d-na Georgiana Popa - Sef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte;

 • - d-na Carmen Patricia Radu - Director Executiv-Adjunct Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - d-na Ana-Maria Sabadac- Sef Serviciul Achiziții Publice si Contracte

 • - d-1 Vasile Ionescu - Director Tehnic Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - d-1 Marian Manea - Sef Biroul Iluminat Public RASP Ploiești.

Consilieri locali: Andrei Gheorghe, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculac, Cosma Marcian, Danescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Dragusin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Niculae, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Popa Gheorghe, Salceanu Claudia Oana, Sicoe Florin Lucian, Sirbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduvă Sorin, Viscan Robert Ionut, .

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate in Secțiunea III.2.1) MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI sunt următoarele:

 • 1. Cazierul judiciar pentru operatorul economic si pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”;

 • 2. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitarii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • 3. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu

are datorii restante la momentul prezentării certificatelor fiscale, la bugetul local;                se va

prezenta certificatul eliberatat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligații de plata; documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

Persoane juridice străine: în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens, astfel cum prevede art. 168,

alin. (3) din Legea nr. 98/2016. Documentele prezentate intr-o alta limba decât Ji insotite de traducere autorizata.

III.2.1 .b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale • - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din caretă rezW ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN menționat irț j^fific (copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”/certi semnătură electronica atașata); informațiile cuprinse in certificatul consta reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

 • - Atestat ANRE de tip C2A pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni

  ciile tator nne cu fie


nominale de 0,4 kV -e- 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

Persoane juridice străine: documente echivalente emise in tara in care ofertantul este stabilit, care sa certifice ca ofertantul are in obiectul de activitate si deține atestatul necesar prestării serviciilor ce fac obiectul contractului. Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informații si/sau nivelfuri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de informații generale, cuprinzând cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.

Nota: Formularul va fi completat si prezentat de lider, asociat, subcontractant si teri susținător.

- completarea si prezentarea Formularului

Cerința minima

Valoarea mediei cifrei de afaceri globale anuale din ultimii 3 ani incheiati financiar trebuie sa fie echivalentul a cel puțin 2.500.000 lei fara TVA,

Note:

 • a) Prevederile legii nr. 98/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător.

 • b) Conform prevederilor legii nr.98/2016 in situația utilizării unui teri susținător pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, operatorul economic are obligația de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament

Se solicita:

 • - O declarație cuprinzând cifra de afaceri medie anuala din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile, in funcție de data infiintarii sau începerii activitatii operatorului economic;

 • - Situații financiare sau extrase din situații financiare, in cazul in care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația tarii in care este stabilit operatorul economic.

 • - Terțul sustinator/asociatii vor completa formularele si declarațiile corespunzătoare

în acest sens din partea tertului/tertilor susținător/ susținători.

bl) Angajamentul de susținere dat de tert/terti trebuie sa prevada care sunt resursele financiare respective si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, precizandu-se si modul concret in care va interveni in implementarea contractului, in funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia.

b2) Tertul/Tertii care asigura susținerea trebuie sa depună în cadrul ofertei documente din care sa rezulte propria cifra de afaceri, corespunzător cerinței de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

 • c) în cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui tert în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economica si financiara potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016;

 • d) Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economica si financiara îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute de legea nr. 98/2016. Daca tertul se încadrează în motivele de excludere prevăzute de lege, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiască tertul susținător.

 • e) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”;

 • f) Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

 • g) Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita inițial prin Invitație, chiar daca ulterior inițierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

care confirma ind^ljfiifea cSfi^fâtor din aceasta sectiunZ ^■'ac^gte's -^do^umcnte regasindu-se in c^ft^bri.a.v^|^^ÎUEARE" din cadrul documfenSltie: f^^fibuțife./’

III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de indeplinire

Declarația si Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani

completarea si prezentarea Formularului

EXPERIENȚA SIMILARA

Prestarea in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculați anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte, de servicii care au avut ca obiect prestarea unor servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract, in valoare cumulata de minim 1.500.000 lei fara TVA.

Note:

 • a) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

 • b) Prevederile legii nr. 98/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător. Conform acestora in situația utilizării unui teri susținător pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic arc obligația de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele declarate in susținerea ofertantului, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor susținător/ susținători.

bl) Angajamentul de susținere dat de tert/terti trebuie sa prevada care sunt resursele pe care tertul/tertii sustinator(i) le pune/pun la dispoziția ofertantului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, precizandu-se si modul concret in care va interveni in implementarea contractului, in funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia. b2) Tertul/Tertii care asigura susținerea trebuie sa depună în cadrul ofertei documente din care sa rezulte propria experiența similara, corespunzător cerinței de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

A

 • c) In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde, în mod solidar, pentru executarea contractului

 • d) în cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui teri în ceea ce privește

  Se solicita:

  - Fisa de experiența si


  contract prezentat i similare (Formular

  Certificate/do contrasemnate de  ea exrte'tientei


  emise sau de indice


  către clientul bene valoarea, perioada serviciilor si daca acestea au fost realizate in


  prestării


  conformitate cu normele profesionale din domeniu si duse la bun sfarsit. Valorile vor fi


  exprimate in lei, fara TVA;

  - Terțul sustinator/asociatii vor completa formularele si declarațiile corespunzătoare care confirma indeplinirea cerințelor din aceasta secțiune, aceste documente regasindu-se in categoria "FORMULARE" din cadrul documentației de atribuire.


  îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

  • e) Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute de lege. Daca tertul se încadrează în motivele de excludere prevăzute de lege, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiască tertul susținător.

  • f) Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita inițial prin Invitație, chiar daca ulterior inițierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

  • g) Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  X* R o

  i 4

  W\\       $

  A} U N • V

  ț o JâX

  Declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani

  - completarea si prezentarea Formularului 6

  Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului

  - completarea si prezentarea Formularului 7

  PERSONAL SPECIALIZAT MINIM solicitat in conformitate cu art. 35, alin. (2), lit. e) si lit. h) din HG nr. 867/2016:

  • - 1 Responsabil tehnic cu execuția atestat conform Ordinului ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

  • - 1 responsabil sau contract încheiat cu o societate care asigura protecția si securitatea muncii conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca.

  Se va prezenta:

  • - declarație de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original de către expert;

  • - Atestat si legitimație eliberate de ANRE, valabile la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

  Se va prezenta:

  • - declarație de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original de către expert;

  • - decizia interna de numire in aceasta funcție, valabila la data limita pentru depunerea

  egalizat â/cbpie IBibila cu

  • - dovada calificarii/ațestăfij^pi^/domeniul solicitat, in copie leg;itizâtă/gp^ie lizibila cu mențiunea “conform pJ'djigm^tuV^ /

  șau

  • - contractul incheiat cu o societate care


  ofertelor, in copie mențiunea “confoi


  asigura protecția si securitatea muncii, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.


 • - 2 ingineri/subingineri autorizați gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV conform Ordinului ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

 • - 5 electricieni autorizați gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV conform Ordinului ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

Note:

 • a) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

 • b) Prevederile legii nr. 98/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător. Conform legii in situația utilizării unui teri susținător pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele declarate in susținerea ofertantului,

  Se va prezenta:

  • - declarație de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original de către expert;

  • - legitimație eliberata de ANRE in domeniul solicitat, valabila la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

  Se va prezenta:

  • - declarație de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care expertul este nominalizat in contract, semnata in original de către experti;

  • - legitimație eliberata de ANRE in domeniul solicitat, valabila la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

  Terțul sustinator/asociatii vor completa formularele si declarațiile corespunzătoare care confirma indeplinirea cerințelor din aceasta secțiune, aceste documente regasindu-se in categoria "FORMULARE" din cadrul documentației de atribuire.


  prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor susținător/susținători.

  bl) Angajamentul de susținere dat de tert/terti trebuie sa prevada care sunt resursele pe care tertul/tertii sustinator(i) le pune/pun la dispoziția ofertantului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de în cauza.

  • c) în cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde, în mod solidar, pentru executarea contractului.

  • d) în cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui tert în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

  • e) Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute de Legea nr. 98/2016. Daca tertul se încadrează în motivele de excludere prevăzute de lege, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiască tertul susținător.

  • f) Oricare dintre persoanele cheie nominalizate in oferta declarata castigatoare va putea fi înlocuita de către ofertantul câștigător numai cu o alta persoana cu experiența si calificări cel puțin egale cu cele solicitate de autoritatea contractanta prin Fisa de date si numai cu aprobarea autoritatii contractante.

  • g) Pentru operatorii economici străini, autoritatatea contractanta va accepta documente echivalente celor solicitate mai sus.

  • h) Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  wW 4/

  Informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul    economic    pentru    îndeplinirea

  corespunzătoare a contractului

  - completarea si prezentarea Formularului 8

DOTAREA TEHNICA MINIMA

 • - 2 autospeciale cu braț ridicător telescopic cu

operare la inaltime de minim 16m, necesare pentru intervențiile la rețelele aeriene si la corpurile de iluminat public, menționam ca stâlpii de iluminat public sunt de inaltimi de la 4m-6m (lampadari din fibra de sticla si metalici), de la 8-14m (stâlpi beton si metalici), iar corpurile sunt montate pe console de dimensiuni 0,7-2,5m;

 • - 1 automacara necesara pentru demontarea, inlocuirea stâlpilor de iluminat public;

-1 mijloc de transport (autoturism, autoutilitara) necesar deplasărilor in teren pentru verificări, constatări si intervenții la punctele de aprindere si alte echipamente unde nu este nevoie de utilaj tip PRB;

1 autolaborator PRAM specializat in incercari, prelocalizari si localizări exacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane;

 • -  1 freza pentru taiat imbracaminti asfaltice necesara pentru intervenția la cablurile subterane;

1 ciocan hidraulic (picon) necesar pentru spargerea imbracamintilor asfaltice a acoperirilor din beton pentru intervențiile la cablurile subterane;

 • -  1 compactor mecanic necesar compactării si refacerii suprafețelor decopertate după intervenția la cablurile subterane;

 • - 4 multimetre digitale portabile cu capabilitate pentru minim următoarele măsurători: tensiune, intensitate;

 • - 1 aparat măsurare rezistenta izolație (tensiuni nominale incercare 100-5000 V.c.c);

 • - 1 aparat măsurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant.


  parare/

  'contracte de


  autovehicule, etc.;


  - declarația prestatorului ca utilajele si echipamentele necesare realizării serviciilor vor fi la dispoziția sa, la intreaga capacitate, pe durata prestării serviciilor.


  Terțul sustinator/asociatii vor completa formularele si declarațiile corespunzătoare care confirma indeplinirea cerințelor din aceasta secțiune, aceste documente regasindu-se in categoria "FORMULARE" din cadrul documentației de atribuire.


  Note:

  • a) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata/in copie lizibila “conform cu originalul”.

  • b) Prevederile Legii nr. 98/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător. Conform Legii nr. 98/2016 in situația utilizării unui teri susținător pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele declarate in susținerea ofertantului, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor susținător/ susținători.

  bl) Angajamentul de susținere dat de tert/terti trebuie sa prevada care sunt resursele pe care tertul/tertii sustinator(i) le pune/pun la dispoziția ofertantului si sa specifice faptul ca disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza.

  • c) în cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca aceștia sa răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului;

  • d) în cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui teri în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016;

  • e) Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute de lege. Daca tertul se încadrează în motivele de excludere prevăzute de lege, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiască tertul susținător;

  • f) Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluării vizualizarea echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport prezentate de ofertant;

  • g) Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  Zi f

  loe!

  l’AWB' s-

  țZ

  Declarație si Lista cuprinzând asociații si s ubcontr actantii

  Se va prezenta:

  • - acord de subcontractare preliminar, urmând ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare sa se prezinte contractul de subcontractare;

  • - acord de asociare, urmând ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare sa se prezinte acordul de asociare legalizat.

  - completarea si prczpităfcșl’omnilarelor

  /V-    .    >\

  te--

  III.2.4) Informații privind subcontractantii

  • 1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propuși, conform art. 55, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

  • 2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta, in conformitate cu art. 150 alin.(2) din HG nr. 395/2016 si ale art.219 coroborat cu art.220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentanții legali pentru:

  - subcontractantii sai implicați în executarea contractului de achiziție publica;

  pentru    subcontractantii    subcontractantilor

  contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

  • 3) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situații de excludere prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016 în legătură cu subcontractantii propuși, conform art. 170, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. în cazul în care este identificata o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, ca se afla în aceasta situație. în scopul verificării prevăzute la art. 170, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, subcontractantul completează declarația pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 193-195 din Lege, precizând că nu se află în niciuna dintre situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

  • 4) Autoritatea contractanta nu stabilește cerințe de participare pentru subcontractantii propuși de ofertant, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala

  Documentele justificative care probează cele asumate in Acordul de subcontractare vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul situat pe primul loc.


a subcontractantilor propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmcaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens, conform prevederilor art. 172, alin. (4) din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

 • 5) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a

solicita ofertantului sa transmită informații si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propuși, cu privire la partea/partile din contract pe care aceștia urmeaza sa o/le îndeplinească efectiv. în cazul în care din informațiile si documentele prezentate nu rezulta ca sub contractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractanta va respinge sub contractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplinească efectiv, conform prevederilor art. 174 din Legea             nr. 98/2016.

 • 6) Având in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publica, opțiunea de a fi sau nu platiti direct de către autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect, conform prevederilor art. 150 alin.(l) si (2) din HG nr. 395/2016.

 • 7) Contractantul are obligația la încheierea contractului de achiziție publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizați în oferta sau declarați ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestațiilor, sa fie cuprinse în contractul de achiziție publica. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publica. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziție public.

  • 8) Contractantul are obligația de a notifica autoritatii contractante orice modificări ale subcontractantilor pe durata contractului de achiziție publica.

  • 9)  Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executării contractului de achiziție publica, cu condiția ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substanțiala a contractului de achiziție publica, așa cum este aceasta definită in art. 221 din Legea 98/2016. In situația modificării subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informațiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentanții legali ai noilor subcontractanti si va obține acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situații de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzătoare pârtii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante si cu respectarea prevederilor art. 151-161 din HG nr. 395/2016.

  V «O

  *■ UwU’ xx?

  Vi-5 -MUîXX

  III.2.5) Informații privind tertii susținători

  Conform prevederilor art. 113, alin. (12) si          art.

  182-184 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu cele ale art. 48-50 din HG nr. 395/2016, se fac următoarele precizări cu privire la susținerea acordata de o terta persoana/terte persoane:

  • 1) Operatorul economic are dreptul sa invoce susținerea unui/unor tert/terti în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

  • 2) Operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din cerința ce a fost stabilită pentru CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA - EXPERIENȚA SIMILARA.

  • 3) în cazul în care operatorul economic îsi demonstrează capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si susținerea acordata de către unul sau mai multi terii, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi

  Documentele justificative care probează cele asumate in Angajamentul terțului susținător si Anexa la acesta - Declarația privind experința similară vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul situat pe primul loc.

  autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de susținere, ofertantul/candidatul are obligația sa prezinte documente transmise acestuia de către tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii susținător/ susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

  • 4) în cazul în care susținerea tertului/tertilor vizeaza

  resurse netransferabile (cum ar fi experiența similara), angajamentul    asigura    autoritatii    contractante

  îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului.

  • 5) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplinește criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

  • 6) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiască tertul/tertii susținător/ susținători fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.

  • 7)  în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către tertul/tertii care acorda susținere, autoritatea contractanta, în condițiile art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informații suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin respectivul angajament.

  • 8) în cazul în care contractantul întâmpina dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție

  . ® ' - • f      . A

  ț   7

  .     ■    >* ' f.

  publica/acordului-cadru, iar susținerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu tcrtul /tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

  ta

  |°r(                *1

  Xj’XS’sX

  Informații privind asociații

  • 1) Asociatul/asociatii vor prezenta aceleași documente solicitate la Secțiunea III.2. CONDIȚII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere;

  • 2) Cerințele impuse privind capacitatea tehnica si profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati;

  • 3) Se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiasa cine este liderul asocierii, precum si detalierea obligațiilor fiecărui membru al asocierii.

  Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

  Modalitatea de indeplinire

  Documentele justificative care probează cele asumate in Acordul de asociere vor fi prezentate    la    solicitarea    autoritatii

  contractante, doar de către ofertantul situat pe primul loc.

  Certificat care sa ateste faptul ca operatorul economic respecta standardul de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2008 pentru activitatile pe care le va realiza in cadrul contractului, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor

  In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizează.

  Persoane juridice străine: certificat/document echivalent emis in tara in care ofertantul este stabilit, care sa probeze indeplinirea cerințelor solicitate cu privire la standardul de asigurare a calitatii.

  Note:

  • - Autoritatea contractanta are obligația, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele solicitate in cadrul acestei secțiuni, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre;

  • - în cazul în care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta ori nu are posibilitatea de a-1 obține în

  - prezentarea certificatului/documentului echivalent in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”

  termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractanta are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsură în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calitatii ori, după caz, al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta;

  - Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  Certificat care sa ateste faptul ca operatorul economic respecta standardul de protecție a mediului SR EN ISO 14001:2005 pentru activitatile pe care le va realiza in cadrul contractului, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor

  In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizează.

  Persoane juridice străine: certificat/document echivalent emis in tara in care ofertantul este stabilit, care sa probeze îndeplinirea cerințelor solicitate cu privire la standardului de protecție a mediului.

  Note:

  • - Autoritatea contractanta are obligația, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele solicitate in cadrul acestei secțiuni, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre;

  • - în cazul în care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta ori nu are posibilitatea de a-1 obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractanta are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsură în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calitatii ori, după caz, al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta;

  • - Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  - prezentarea certificatului/documentului echivalent in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”

  III.2.4) Contracte rezervate

  nu

III.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

 • IV.21CRITERII DE ATRIBUIRE________

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, calculata cu Următoarea formula: Pptarif = Pptarifintretinere-mentinere X 60% + Pptarif iluminat ornamental X 40% Punctajul total obtinut de ofertant n - P total (n) se calculează conform formulei:

P total (n) = Pptarif intretinere-mcntinere(n) “HPptarif iluminat ornamental(n)

Ptotai= Ptarif intretinere-mentinere x 60% + Ptarif iluminat ornamental-festiv x 40%

Factorul 1: Prețul ofertei pentru intretinere-mentinere

Algoritm de calcul:

Se va calcula un preț ponderat conform următoarei formule de calcul:

Factorul 1: Prețul ofertei pentru intretinere-mentinere

Pptarifintretinere-mentinere = Pi X 3% + P2 X 5% + P3 X 3% + P4 X 5% + Ps X 1% + P6 X 3% + P7 X 0,5% + Ps x 0,5% + P9 x 1% + P10 x 1% + Pil x 1% + P12 x 0,5% + P13 x 0,5% + Pu x 0,5% + Pis x 2% + Pi6 x 2% + P17 x 0,5% + Pis x 0,5% + Pw x 0,5% + P20 x 0,5% + P21 x 0,5% + P22 x 0,5% + P23 x 1% + P24 x 1% + P25 x 1% + P26 x 1% + P27 x 1% + P28 X 1 % + P29 X 0,5% + P30 x 0,5% + P31 x 0,5% + P32 x 0,5% + P33 x 2% + P34 x 0,5% + P35 x 1% + P36 x 0,5% + P37 x 1% + P38 x 0,5% + P39 x 0,5% + P40 X 0,5% + P41XO,5% + P42XO,5% + P43X0,5% + P44XO,5% + P4SX1,5% + P46X 1,5% + P47X1,5% + P48X 1,5% + P49xl,5% + PsoxO,5% + Psix0,5% + Ps2xl,5% + Ps3xl,5% + Ps4xl,5% + Pssxl,5% + Ps6xl% + Ps7Xl% + Ps8X0,5% + PS9XO,5% + P60X 1% + P61x0,5% + P62X0,5% + P63X0,5% + P64X0,5% + P65X 1% + P66X 1% + P67X 1% + PfiSX 1% + P«9X 1% + P7OX1% + P7ixl% + P72X1% + P73X 1% + P74X 1% + P75X 1% + P76XO,5% + P77x0,5% + P78XO,5% + P79X0,5% + P80XO,5% + P81x0,5% + P82X 0,5% + P83XO,5% + P84XO,5% + Ps5x0,5% + Ps6x 1% + Ps7X 2,5% + Pssx 3,5% + Ps9X 0,5% + P90X 0,5% + P91X 2% + P92X 3% + P93X 1% + P94X 0,5%

Nota: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fisei de fundamnetare prezentate in Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public.

 • a) Pentru cel mai scăzut preț ponderat ofertat se acorda 100 de puncte;

 • b) Pentru celelalte preturi ponderate ofertate, punctajul acordat se calculează astfel:

P tarif intretinere-mentinere = (cel mai scăzut preț ponderat ofertat / preț ponderat ofertant n) x 100

Factorul 2: Prețul ofertei pentru iluminat ornamental-festiv

Algoritm de calcul:

Se va calcula un preț ponderat conform următoarei formule de calcul:

Pptarif iluminat ornamental = Pi X 0,4% + P2 X 0,5% + P3 X 3% + P4 X 1% + P5 X 1% + P6 X 5% + P7 X 5% + Ps X 0,5% + P9 x 1% + P10 x 1% + Pil x 1% + P12 x 0,5% + P13 x 2% + Pi4 x 1% + Pis x 0,5% +

 • IV.4. PREZENTAREA OFERTEI__

 • IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta cu specificațiile Caietului de sarcini. In propunerea tehnica ofertantii isi vor prezenta concepția proprie privind:

 • - modalitatea de organizare si funcționare a serviciului;

 • - utilajele din dotare folosite;

 • - modul de lucru, activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevăzut pentru indeplinirea activităților si sarcinilor respective;

 • - orice alte alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerințele caietului de sarcini.

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor mai prezenta:

 • 1. Declarația pe propria răspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca conform art. 38 din Legea nr. 100/2016, care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de prestări servicii (Formularul 14); Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național in domeniile mediului, social si al relațiilor de munca se pot obține de la:

 • - Agenția Naționala pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;

 • - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice sau de pe site-ul http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

 • - Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.

 • 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propuși - numele, datele de

contact si reprezentanții legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propuși trebuie sa respecte aceleași obligații ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relațiilor de legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația naționala, prin aco tratatele si acordurile internaționale. • 3. Indicarea, motivata, a informațiilor din propunerea tehnica care sunt eoni sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabilC^^țțe'ă^Mțr^furîerea tehnica considerata confidențiala va fi prezentata intr-un document separat continarid^^f^ itiune. In cazul in care aceste condiții nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel consideraFaca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț (tarifele ofertate) si sa fie in concordanta cu propunerea tehnica. Preturile ofertate vor fi exprimate in lei, fara TVA, si vor cuprinde toate costurile aferente prestării serviciilor, prevăzute in caietul de sarcini.

Se vor prezenta:

 • a) Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta; in Formularul de oferta se va face trimitere la preturile unitare din anexa la acesta; Nota: Tarifele de prestare a serviciilor vor include toate cheltuielile conform Fisei de fundamnetare prezentate in Ordinul ANRSC nr. 77/14.01.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public.

 • b) Declarația privind insusirea sau formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice din formularul de contract.

 • c) Indicarea, motivata, a informațiilor din propunerea financiara care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidențiala va fi prezentata intr-un document separat conținând aceasta mențiune. In cazul in care aceste condiții nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

 • - Data limita de depunere:_______________(conform Invitației de participare la negociere);

 • - Data ședința de negociere: ________________ (conform Invitației de participare la negociere);

 • - Număr de exemplare: 2, original si copie;

 • - Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si vor fi prezentate pe baza de opis. Acestea

se vor introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, la exterior, de scrisoarea de înaintare. Pe plicul sigilat se va specifica procedura la care se depune oferta, precum si mențiunea: „A nu se deschide inainte de_______________, ora______” (se vor menționa data si ora stabilite prin Invitația

de participare la negociere).

 • - Ofertantii au obligația de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in Invitația de participare la negociere. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora, cad in sarcina ofertantilor.

 • - Oferta depusa la o alta adresa a autoritarii contractante decât cea stabilita sau după expirarea datei limita pentru depunere este declarata inacceptabila si se retumeaza nedeschisa.

 • - Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si ora de depunere stabilite prin Invitația de participare la negociere.


- Persoanele care vor fi prezente la ședința de negociere, cu excepția reprezen ofertantului, vor prezenta împuternicire pentru participarea la ședința de negociere.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

JVI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

VT.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comufijt^fc

^VL3) ALTE INFORMAȚII

 • 1. Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va intruni punctajul total maxim, in urma aplicării algoritmului de calcul prezentat anterior, si intocmirii, in ordine descrescătoare, a clasamentului ofertelor admisibile stabilit in urma negocierilor purtate.

 • 2. Comisia de evaluare are obligația de a stabili ofertele castigatoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului de atribuire a contractului.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: București E-mail: office@cnsc.ro Adresa Internet (URL) http://www.cnsc.ro


Cod postai: 030084

Tara: Romania


Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: Primăria Municipiului Ploiești - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3

Localitate: Ploiești

Cod postai: 100066

Telefon: +40~244516699/404

Fax:


Tara: RomaniaE-mail:

Adresa Internet (URL) www.ploiesti.ro

DIRECTOR EXECUȚIV-ADJUNCT, Carmen Patricia Radu

Nume, prenume

Funcția publica

Semnătură

Data

Elaborat

Ana Maria Sabadac

SEF SERVICIU

08.09.2017

Verificat

Carmen Patricia Radu

DIRECTOR EXECUTIV-ADJUNCT

08.09.2017


ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTAC

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OB SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:

---1 V

Adresa:

Localitate:

Cod postai:

Tara:

Punct(e) de contact: In atentia:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Adresa Internet (URL):


 • II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBȚINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIȚIE DINAMIC)

  Denumire oficiala:

  Adresa:

  Localitate:                                 Cod postai:

  Tara:

  Punct(e) de contact: In atentia:

  Telefon:

  E-mail:

  Fax:

  Adresa Internet (URL):

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala: Registratura Primăriei Municipiului Ploiești

Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C

Localitate: Ploiești                         Cod     postai:

100066

Tara: Romania

Punct(e) de contact: Registratura

Telefon: +40 244516699/480

E-mail:

Fax:

Adresa Internet (URL): www.ploiesti.ro


CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIUL

PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIESTU (

nr.


data

 • 1. Părțile contractului

în temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si ale            HG

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul contract, încheiat intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, 100066, telefon


0244-516699, fax 0244-510736, cod fiscal 2844855, cont ......................... deschis la

Trezoreria Ploiești, reprezentat prin d-1 Adrian Florin Dobre, Primar,             în

calitate de achizitor, pe de o parte,

Și

S.C............................................., cu sediul in .........., str........, nr. ...., număr

telefon/fax: ............/................, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului

Comerțului ..............,  cod fiscal ........,  cont ....................... deschis

la......................, reprezentata prin...................................,

în calitate de prestator, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

  • 2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

^.contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

Q.produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f.forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate


asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau ori              ofe

naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, ^q^jefaScâ'nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un evenii de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face ex executarea obligațiilor uneia din părți;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


 • 3. Interpretare

  • 3.1 - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1- Prestatorul se obligă sa presteze serviciul de iluminat public in municipiul Ploiești (serviciul de mentinere-intretinere si serviciul de iluminat ornamental festiv), in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, in termenul prevăzut la art 7.2 si in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este determinabil pe parcursul executării contractului, pe baza preturilor unitare prevăzute in Anexa la Formularul de oferta si in funcție de necesarul constatat in teren, in limita valorii estimate de.....................................lei, fara TVA.

 • 5.2. - Preturile unitare aferente serviciilor ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prezentate in Anexa la Formularul de oferta din cadrul Propunerii financiare.

 • 5.3. - Serviciile de întreținere si menținere a sistemului de iluminat public vor fi decontate lunar, pe baza tarifelor stabilite in oferta financiara si a documentelor justificative.

 • 5.4. - Serviciul de iluminat ornamental festiv va fi decontat in baza protocolului semnat de reprezentanții legali ai ambelor parti, protocol in care se vor stabili cantitatile, perioada de montare, funcționare, modelul, locațiile precum si alte condiții stabilite de comun acord intre parti pentru realizarea iluminatului ornamental festiv.

 • 6. Durata contractului

 • 6.1. - Contractul intra in vigoare de la data înregistrării lui la achizitor, după semnarea de către ambele parti contractante si produce efecte pana la data efectuării recepției, fara obiectiuni, a serviciilor prevăzute in Caietul de Sarcini, si prestate in baza contractului.

 • 6.2 - Durata prezentului contract va fi pe o perioadă de 9 (nouă) luni, cu posibilitatea de prelungire cu 3 luni, contractul încetând de drept, în cazul rezolvării în această perioadă a situației care a determinat aplicarea acestei proceduri (desemnarea în urma procedurii de licitație publică a unui operator pentru serviciul de iluminat public).

  7. Executarea contractului

  7.1 - Executarea contractului incepe după constituirea garanției de bun^șxectrtid?^

  ‘                                                                                                                                 ’     ’’                                          ' i

  1 • 7.2 - Serviciile prestate se vor executa in conformitate cu prevederilec^etulufde^a pentru serviciile de intretinere-mentinere si pentru serviciul de i'timlin.^^Bme festiv.                                                                        J

Pentru serviciile prestate se vor respecta prevederile punctului 6,2,


 • 8. Documentele contractului

  • 8.1 - Documentele contractului sunt:

- Caietul de Sarcini


 • - Oferta tehnico-financiara;

 • - Dovada constituirii garanției de buna execuție a contractului;

 • - Acte adiționale, daca exista.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu normele legale in vigoare si cu prevederile caietului de sarcini, la standardele și performanțele menționate în oferta tehnica, anexa la contract.

  • 9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, sa furnizeze echipamentele si dotările si sa execute lucrările la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica.

  • 9.3 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile cu personal specializat.

  • 9.4 - (1) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din culpa achizitorului.

(2) Despăgubirile precizate mai sus se datoreaza doar daca sunt produse din culpa prestatorului si se refera doar la acest contract.

 • 10. Terți susținători

  • 10.1 - In cazul in care prestatorul întâmpina dificultăți, sau este in imposibilitatea derulării

contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător............................, tertul susținător se obliga sa asigure indeplinirea completa

si reglementara a obligațiilor contractuale, prin implicarea directa pentru acea parte a contractului pentru care prestatorul a primit susținere din partea terțului susținător.

 • 10.2 - Achizitorul va urmări orice pretenție la daune pe care prestatorul ar putea sa o aiba împotriva terțului susținător, pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere.

 • 10.3 - Tertul susținător va răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului, ca urmare a nerespectarii obligațiilor prevăzute in angajamentul ferm de susținere, achizitorul avand posibilitatea de acțiune directa împotriva terțului susținător.

 • 11. Obligațiile principale ale achizitorului                        g

 • 11.1- Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 16, serVicWe             -

 • 11.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit pentru senpj^Saza preturilor unitare prevăzute in Anexa la Formularul de Ofeil^cățfej/p^âtfiior, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, după confirmarea de căfreTbcfiet iciar a îndeplinirii obligațiilor asumate de prestator.                                   <-

12 Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1 - în cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea corespunzătoare pârtii de contract neexecutata, pe fiecare zi de intarziere.

 • 12.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit la art. 11.2, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data scadentei obligației de îndeplinit când achizitorul este de drept in intarziere.

 • 12.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului fără nici o compensație, dacă se finalizează valoarea contractului si daca acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 12.4 - Pact comisoriu

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către prestator, precum si al întârzierii in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 10 zile de la data scadentei, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a incalcarii contractuale, notificata de către achizitor prestatorului si numai daca prestatorul nu a remediat respectiva încălcare înăuntrul termenului indicat in notificare.

 • (2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori intarziere in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 10 zile, prestatorul datoreaza daune compensatorii, care se determina astfel:

 • - pentru neexecutarea totala a obligațiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • -  in cazul in care executarea este numai parțiala si este corespunzătoare, daunele reprezintă 15% din valoarea serviciilor neprestate la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proporția serviciilor neprestate, prestatorul datoreaza achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din prețul total, fara TVA, al contractului;


- in cazul in care executarea este parțiala si, totodată, necorespi datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in valoarea totala, fara TVA, a contractului, la care se adauga, daca e de intarziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite intervenit rezilierea.

 • 12.5 - Pact comisoriu

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale principale (art.l 1) de către achizitor, precum si al intarzierii in indeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 10 zile de la data scadentei, prestatorul are dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a incalcarii contractuale, notificata de către prestator achizitorului si numai daca achizitorul nu a remediat respectiva incalcare inauntrul termenului indicat in notificare ori, deși respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura indeplinirea obiectului contractului.

 • (2) In caz de reziliere a contractului achizitorul datoreaza prestatorului, cu titlu de daune compensatorii o suma egala cu 15% din valoarea contractului, fara TVA.

 • 12.6 - Daunele prevăzute la art.12.1 - art.12.4 se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care achizitorul le are fata de prestator si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt indestulatoare pentru acoperirea prejudiciului achizitorul va acționa conform art. 23).

Clauze specifice

 • 13. Garanția de bună execuție a contractului

  • 13.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

 • (2) Modul de constituire a garanției de buna execuție: in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data înregistrării contractului la autoritatea contractanta, după semnarea acestuia de către ambele parti, conform art. 40, alin. (1) si (3)-(9) din H.G. nr. 395/2016, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, situație in care prestatorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, a unui cont de disponibil la dispoziția achizitorului; suma inițiala care se depune de către executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din prețul, fara TVA, al contractului subsecvent (ofertantii vor specifica modalitatea pentru care opteaza, integral sau prin rețineri succesive, in cadrul Declarației privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce privește clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de servicii).

 • (3) In cazul neindeplinirii obligației prevăzute la alineatele precedente, achizitiorul are dreptul de a aplica sancțiunea instituita de art.12.4.

 • 13.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție, in termenul prevăzut la art. 13.1 alin.2.

 • 13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției do45ună execuție. în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu înț^zicrc'său eKepută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior. em^ri.i^4nei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligifâ^ide^^Hțnca acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respecta^^y t

 • 13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție pre'^ato'îului ț^Mnnult

14 zile de la data îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate prin          daca nu

a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

 • 14. Alte resposabilități ale prestatorului

  • 14.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 14.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele prevăzute in graficul de prestare a serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 14.3 - Prestatorul se obliga sa emită factura cel târziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei in care ia naștere faptul generator al obligației de plata (conform art. 319, alin. 16 Cod Fiscal).

 • 14.4 - Prestatorul va executa toate celelalte obligații prevăzute in Caietul de Sarcini.

 • 15. Alte responsabilități ale achizitorului

  • 15.1 - Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului toate documentele necesare îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract.

 • 16. Recepție și verificări

 • 16.1- Achizitorul prin reprezentanții sai împuterniciți, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini si prevederile din propunerea tehnică. Achizitorul are obligația de a notifica in scris prestatorului identitatea persoanelor împuternicite in acest scop.

 • 16.2 - Prestatorul va prezenta achizitorului un raport de activitate lunar ce va conține fisele de lucru pentru lucrările executate, in urma verificării acestora, împreuna cu reprezentantul desemnat de Prestator, reprezentanții imputemiciti ai Achizitorului vor întocmi procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate, proces-verbal semnat de ambele parti.

Procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate va sta la baza plătii facturii lunare emise de Prestator.

16.3- Prestatorul răspunde de buna desfășurare a prestației, atat cantitativ cat si calitativ.

 • 16.4 - Pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii, Prestatorul, se obliga sa nu modifice sau sa deterioreze infrastructura sistemului de iluminat public existent in municipiul Ploiești.

 • 17. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 17.1 - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în4impul’.-del;m^i Mspurt posibil de la semnarea contractului de către ambele parii.


 • 17.2 - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o preluri^irpia^^em/ui de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului / c solicita 

  penalități prestatorului.

  17.3 - In caz de intarziere produsa din cauza achizitorului, contractul se prelungește in mod automat, atunci părțile vor revizui de comun acord perioada de prestare si vor semna


un act adițional.

 • 18. Ajustarea prețului contractului

  • 18.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile unitare declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

  • 18.2 - Preturile unitare se ajusteaza numai in situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului”, conform art.28, alin.(5), din H.G. nr. 395/2016.

 • 19. Amendamente

  • 19.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 20. Subcontractanți

  • 20.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, dc a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

  • 20.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

 • 20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

 • 20.5  Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are dreptul de a inlocui subcontractanții, cu acordul autoritatii contractante, in următoarele situații:

X*?8 °4fS>

 • a) înlocuirea subcontractantilor nominalizați in oferta si ale căror acti^a^^aCfo'st irfâKate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

 • b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnării contractuliia® șs^K^^pubîica in condițiile in care serviciile ce urmeaza afî subcontractate au fosEtireVi fara a se indica inițial opțiunea subcontractarii acestora;

  O^in, oferta


 • c) renuntarea/retragera subcontractantilor din contract.               ^4

 • 20.6 Noii subcontractanti au obligația de prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse

de către contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

 • 20.7 Autoritatea contractanta are obligația de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre prestator si subcontractantii declarați ulterior, care sa conțină obligatoriu, cel puțin următoarele:

 • a) activitățile ce urmeaza a fi subcontractate;

 • b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanti;

 • c) valoarea aferenta prestațiilor noilor subcontractanti.

 • 20.8 Contractele prezentate conform punctului 20.7 vor fi in concordanta cu oferta si vor fi anexa la prezentul contract.

 • 20.9 Autoritatea contractanta va efectua plăti direct către subcontractant/ subcontractantii care isi exprima opțiunea in acest sens, printr-o instiintare, doar atunci când prestația acestora este confirmata prin documente ageate de toate cele trei parti, respectiv autoritatea contractanta, prestator si subcontracatant, sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci când, in mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea obligațiilor asumate de subcontractant.

 • 20.10 Subcontractantul/subcontractantii isi exprima opțiunea de a fi platit/platiti direct de către autoritatea contractanta, la momentul incheierii contractului de achiziție publica, sau la momentul introducerii acestora in contract.

 • 20.11 Dispozițiile prevăzute la ari. 20.9 si art.20.10, nu diminuează răspunderea prestatorului in ceea ce privește modul de îndeplinire a prezentului contract.

 • 21. Cesiunea

  • 21.1 - Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a cesiona creanțele născute din prezentul contract, dar numai după primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sancțiunea rezilierii contractului in condițiile prevăzute de art. 11.

 • 22. Forța majoră

  • 22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 22.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 23. Soluționarea litigiilor                                                 R g


  • 23.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolv a ^.c, cale arrrfa


prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi in^evîh.cadru Lsâu în legătură cu îndeplinirea contractului.                             |°r (            I *i

 • 23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neolie^leu^chi'zito^lJși prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuala, Ticcarexgolite solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești compelenJT’de la sediul achizitorului.

 • 24. Limba care guvernează contractul

  • 24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 25. Comunicări

 • 25.1- (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 25.2- Comunicările între părți se pot face si prin telefon, fax cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 26. Legea aplicabilă contractului

  • 26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astazi........................, în doua

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,


ACHIZITOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr.3CAIET DE SARCINI /

privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public in \ Municipiul PLOIEȘTI                     r


CUPRINS:


 • 1. Obiectul caietului de sarcini

 • 2. Terminologie

 • 3. Obiectivele prestării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești

 • 4. Cerințe organizatorice minimale pentru operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești

 • 5. Prezentarea Sistemului de Iluminat Public existent in municipiul Ploiești

 • 6. Descrierea activitatilor, condiții generale tehnice si de calitate

 • 7. Tarife

 • 8. Condiții de siguranța in exploatare, protecția mediului, securitate si protecție in munca

 • 9. Clauze financiare

 • 10. Regimul bunurilor utilizate si realizate de prestator in timpul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului

 • 11. Indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public

 • 12. Dispoziții finale, sancțiuni

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

Anexa 1.1. - Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești

Anexa 1.2. - Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești

Anexa 1.3. - Clasificarea cailor de circulație si inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Ploiești

Anexa 1.4. - Caracteristicile sistemului de iluminat public destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice, etc. din municipiul Ploiești

Anexa 1.5. - Caracteristicile podurilor inclusiv a pasarelelor din municipiul Ploiești

Anexa 1.6. - Parcurile, spatiile de agrement, piețele, târgurile si altele asemenea din municipiul Ploiești.

Anexa 1.7. - Indicatorii de performanta ai Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești

Anexa 1.8. - Tarife privind activitatile de iluminat public in municipiul Ploiești

CAIET DE SARCINI

privind delegarea gestiunii Serviciului de llurpi Municipiul PLOIEȘTI


1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI1.1 .Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit precizează condițiile minime in care trebuie negociere pentru serviciile de intretinere-mentinere a sistemului public si serviciile de iluminat ornamental temporar-festiv in Municipiul Ploiești.

 • 1.2. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciilor de mentinere-intretinere a sistemului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare in condițiile de eficienta si siguranța.

 • 1.3. Prezentul

caracteristicile

siguranța in terminologie,


pe baza'

sa se deS


igoare si procedura de de iluminat


caiet de sarcini conține referitoare exploatare, simboluri,


la nivelul precum condițiile


specificațiile tehnice care definesc calitativ, tehnic si de performanta, si sisteme de asigurare a calitatli, pentru certificarea conformității


cu


standardele specifice sau altele asemenea.

de


1.4,Specificatiile tehnice se refera si la verificarea, inspecția condițiile recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si mentinere-intretinere, precum si la condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative si reglementările

alte


specifice realizării serviciilor de mentinere-intretinere a sistemului de iluminat public.

 • 1.5. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciilor.

 • 1.6. Legislația aplicabilia

 • - Legea nr.98/2006 privind achizițiile publice, precum si H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului cadru

 • - Ordinul nr. 77/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a valorii activitatllor serviciului de iluminat public;

 • - Legea nr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public;

 • - Legea nr.51/2006, republicata, actualizata a serviciilor comunitare de utilitati publice -Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

  juridic al acesteia


 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul

cu modificările sl completările ulterioare;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului

  pentru aprobarea de distribuție a


energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

 • - OUG 195/2005 privind protecția mediului;

2. TERMINOLOGIE

In prezentul caiet de sarcini autoritatea contractanta reprezentata prin Municipiul Ploiești va fi numita Achizitor, iar operatorul serviciului de iluminat public va fi numit Prestator.

 • 2.1. Contractul de delegare a gestiunii este contractul incheiat intre Ag^izitor-si Prestator lat^public si a

  pentru prestarea serviciilor de intretinere-mentinere a sistemului serviciilor de iluminat ornamental festiv in municipiul Ploiești. • 2.2. Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilipT^omijihtSf^de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate^ul^ica|și dezinteres economic și social general desfășurate la nivelul unităților admiQis^țiy3:eri0^ale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrâț'ieij^ublice locale, în scopul asigurării iluminatului public.

 • 2.3.1. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.

 • 2.3.2. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.

  • 2.4. Sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

  • 2.5. Sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

 • a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

 • b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

 • c) posturi de transformare si cutii de distribuție aeriene, terane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

 • d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare și control;

 • e) aparate de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console și accesorii.

 • f) dispecerat de monitorizare si intervenție.

2.6. Autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.

 • 2.7. Dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

 • 2.8. Iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

 • 2.9. Iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

 • 2.10. Iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;

 • 2.11. Iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

 • 2.12. Iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;

 • 2.13. Licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

 • 2.14. Luminanță maximă Lmax — cea mai mare valoare luminanței de.pe-suprafața avută

în vedere și în direcția de desfășurare a traficului rutier.                 X™ •• .XX

 • 2.15. Luminanță media Lm - media aritmetică a luminanțelor suprafața pyută în

vedere.                                                                    t-l

 • 2.16. Luminanță minimă Lmin - cea mai mică valoare a luminanței ;de pe suprafața [avută

în vedere.                                                             ' ’   , ,    ' X *

 • 2.17. Nivel de iluminare/nivel de luminanță - nivelul '^e^'valoarea

iluminării/luminanței.                                          'XVX o

 • 2.18. Uniformitate generală a luminanței - raportul dintre luminanța'mWffîă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul.

 • 2.19. Uniformitatea longitudinală a luminanței - raportul între luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier.

 • 2.20. Indice de prag - creșterea pragului percepției vizuale, TI care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație.

 • 2.21. Dispecerat de monitorizare si control - locație de unde se comanda si se urmărește prin intermediul sistemului de telegestiune activitatea sistemului de iluminat public.

 • 2.22. Lampa - sursa de lumina aferenta aparatului de iluminat.

 • 2.23. Tarifele se prezintă in liste sau tabele care cuprind preturile unitare sau specifice pentru activitatile stabilite.

In prezentul caiet de sarcini tarifele pentru activitatile serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești sunt prezentate in Anexa 1.8.

3. OBIECTIVELE PRESTĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. Intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public in stare de funcționare si la parametri nominali a sistemului de iluminat public.

 • 2. Realizarea serviciului de iluminat ornamental temporar-festiv in Municipiul Ploiești.

4.CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE PENTRU OPERATORUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena si securității muncii, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, intretinerea si reparația instalațiilor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizați in regulamentul de serviciu de iluminat public;

 • d) intretinerea si menținerea in stare de permanenta funcționare a sistemelor de iluminat public;

 • e) furnizarea autoritatii administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de iluminat public, in condițiile legii;

 • f)  creșterea eficientei sistemului de iluminat;

 • g) prestarea serviciului de iluminat public pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești;

  • h)

  • i)

  • j)

  • k)


  1)


  personal de intervenție operativa; conducerea operativa prin dispecer;

  înregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor; elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in energie electrica si pentru raționalizarea acestor consumu realizarea condițiilor pentru prelucrarea automata funcționarea economica a instalațiilor de iluminat public;  m) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

  instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare si reclamatiile făcute de beneficiari in legătură cu calitatea serviciilor; solutioarea operativa a incidentelor;

  funcționarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; elaborarea planurilor anuale de revizii si reparații si înaintarea acestora spre aprobare autoritatii contractante;


  n)

  o) P) q)


  r)  executarea in bune condiții si la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizeaza funcționarea economica si siguranța in exploatare ;

  s) o dotare proprie cu instalații si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contract.


Obligațiile si răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu propriu, conform Regulamentului serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești.

5. PREZENTAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiești s-a organizat in funcție de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico-sociala a localității. Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerințe de utilitate publica ale comunității locale.

Serviciul de iluminat public a fost prevăzut pe toate caile de circulație publica din municipiul Ploiești, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea si funcționarea serviciilor de gospodărie locala.

Puterea medie instalata pe corp existenta este de 144W/corp, ceea ce inseamna o putere instalata de 2429241W/16823 surse de iluminat.

Prezentarea Sistemului de Iluminat Public in detaliu se regăsește in următoarele:

 • 1. Posturile de transformare care alimentează cu energie electrica instalațiile de iluminat public sunt prezentate in Anexai. 1.

 • 2. Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești sunt prezentate in Anexa 1.2.

 • 3. Clasificarea cailor de circulație si inventarul corpurilor de iluminat sunt prezentate in Anexa 1.3.

 • 4. Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice sunt prezentate in Anexa 1.4.

 • 8. Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in Anexa 1.5.

 • 9. Parcurile, spatiile de agrement, piețele, târgurile si altele asemenea sunt prezentate in Anexa 1.6.


Date necesare determinării costurilor de exploatare si a personalului Factorul de menținere va fi de minim 70%

6. DESCRIEREA ACTIVITATILOR, CONDIȚII GENERA DE CALITATE

Precizările următoare au caracter de condiții tehnice minime obligatoriT de oferta tehnica a fiecărui candidat.

 • 6.1. Ofertantul va avea in vedere, la stabilirea soluției tehnice toate activitatile vizate pentru prestarea serviciului de iluminat public.

 • 6.2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR:

LISTA CU ACTIVITATILE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

6.2.1. Servicii de mentinere-intretinere in stare de funcționare a Sistemului de Iluminat Public
 • 1. Intervenții pentru remedieri disfunctionalitati sesizate de cetateni, autoritati, autosesizari:

 • -  înlocuit lămpi de iluminat;

 • -   inlocuit balasturi;

 • -   inlocuit ignitere;

 • -  inlocuit elemente de conectica;

 • -  reparații cabluri aeriene si subterane;

 • -  inlocuit siguranțe;

 • -  inlocuit cutii de aprindere, etc.

 • 2. Intervenții pentru asigurarea nivelului de iluminare conform standardelor si reglementarilor in vigoare pe categorii de cale rutiera, respectiv intervenții la:

 • -  inlocuit lămpi de iluminat

 • -  curatare compartimente optice ale corpurilor de iluminat;

 • -  conectica corpuri de iluminat;

 • -  prinderi mecanice ale corpului de iluminat

 • -  corectarea unghiului de reglaj

 • 3. Intervenții pentru punerea in siguranța a rețelei electrice:

 • -   izolare rețea electrica;

 • -  împrejmuiri pentru asigurarea siguranței cetățenilor si evitarea pericolelor de electrocutare, precum si a celor de natura mecanica: căderi de stâlpi, corpuri de iluminat - in urma accidentelor de circulație, vandalizarilor, fenomenelor meteorologice extreme.

 • 4. Intervenții pentru remediere avarii la patrimoniu:

 • -  înlocuirea elementelor sistemului de iluminat public (corpuri, stâlpi, console sau subansamble ale acestora: capace corp iluminat, dispersor, capac stâlp, etc.) datorata furturilor, vandalizarilor, accidentelor auto, fenomenelor meteorologice, lucrărilor edilitare efectuate de terti

 • 5. Activitati de întreținere preventiva la suporți (console, stalpj^^fr,^

 • -  indepartarea impurităților de pe suprafața exterioarei—


 • -  verificarea legaturilor electrice si remedierea acestora,         ' y

 • -  verificarea prinderilor mecanice ale echipamentului de .jșustinereî si

remedierea acestora;                                               ’


 • -  verificarea verticalității si remedierea acesteia; Y

 • -   verificare vizuala a integrității stratului de protecție>-a,ntieqrqzfv si remedierea acestuia;


 • -  verificare integritate instalație impamantare;

 • 6. Activitati de intretinere preventiva la tablouri:

 • -  verificarea/remediere contactor;

 • -  verificare/remediere automate programabile;

 • -   verificare/calibrare protecții;

 • -  verificare/remediere elemente de conectica: papuci, capete terminale, etc.,

 • -  verificare/remediere instalație impamantare;

 • -  verificare/remediere parte mecanica;

 • -  verificare/refacere protecție anticoroziune.

 • -  verificare conformitate scheme electrice cu starea de fapt.

 • 7. Activitati de intretinere preventiva la conductori si accesorii:

 • -  verificare/remediere accesorii fixare conductori (cleme, ancoraje, etc);

 • -  verificare rezistentei de izolație si remedieri.

 • -  verificare capete terminale, legaturi electrice si remedierea lor;

 • -  verificare vizuala a cablurilor aeriene.

 • 8. Activitatea de reparație cabluri pozate subteran cuprinde următoarele operații:

identificarea locului de defect;

efectuarea decopertarii;

efectuarea de săpătură;

efectuarea mansonarii cablului;

efectuare umplutura de pamant compactată, sau daca este cazul realizarea de umplutura compactată cu agregate sortate;

refacerea caii de circulație sau a stratului vegetal; verificarea rezistentei de izolație;

verificarea funcționarii circuitului respectiv;

 • 9. Activitatea de reparație cabluri montate aerian cuprinde:

identificarea locului de defect;

deconectarea echipamentelor care se alimentează din cablul respectiv astfel incat sa se poata realiza lucrările de menținere; refacerea continuității cablului;

realizarea întinderii cablului si reconectarea echipamentelor; verificarea rezistentei de izolație;

verificarea funcționarii circuitului respectiv;

Serviciile de menținere se vor realiza in urma detectării disfunctionalitatilor de către Prestator prin controale permanente ale Sistemului de Iluminat Public, precum si in urma reclamatiilor si sesizărilor primite prin dispecerat.


Termenele pentru executarea serviciilor de mentinere-intretinere Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiesjf©^

In cadrul serviciilor de mentinere-intretinere se va a eliberare a stâlpilor de pe raza Municipiului Ploiești d neconforme in conformitate cu Procedura de lucru cu stabliFe pentru identificarea si verificarea rețelelor si a cablurilor necoi


rile aolicate te pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești, precum si modul de punere a acestora in conformitate sau de inlaturare a rețelelor căzute care pun in pericol siguranța cetățenilor si a traficului rutier, apobata prin H.C.L. nr.488/08.12.2015 si completata prin H.C.L. nr.71/25.02.2016.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitativ cerințelor din caietul de sarcini. înainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si recepționate de către Achizitor si vor fi insotite de certificate de calitate si garanții in original pentru confirmare.

 • 6.2.2. Alte servicii

Serviciul de iluminat ornamental - festiv temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor si altor evenimente festive in Municipiul Ploiești pe toata durata contractului, după modelul stabilit de comun acord cu concendentul.

Realizarea Iluminatului ornamental festiv de sărbători prin montare/demontare echipamente consta in:

-Montarea de figurine pe stâlpi realizate cu furtun luminos cu LED si/sau plase cu LED cu montare pe stâlp;

-Montarea de traversări formate din motive luminoase (fulg, stea, clopoțel, motive diverse, etc.) cu LED-uri si/sau plase luminose in diferite configurații (șiruri, țurțuri, plase, perdele, etc.), bile luminoase cu LED-uri in diferite culori, etc montate pe sufa travesare;

-Montarea de figurine luminoase tridimensional (Brăduți, Mos Crăciun, Sanie cu reni, etc.) realizate cu furtun luminos din LED-uri in diferite culori si/sau plase cu LED-uri.

Iluminatul ornamental festiv se monteaza/demonteaza cu ocazia Sărbătorilor de lama si cu alte ocazii festive in Municipiul Ploiești. Datorita faptului ca factura de energie electrica este semnificativ incarnata in perioada sărbătorilor, se vor utiliza doar instalații ornamentale cu consum redus (LED-uri).

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv implica următoarele operații:

 • - verificarea si supravegherea continua a funcționarii instalației de iluminat ornamental festiv;

-corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • - controlul calitatii serviciului asigurat;

 • - întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe durata sărbătorilor;

 • - menținerea in stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat ornamental festiv pe toata durata sărbătorilor;

 • - respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • - asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient pentru îndeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv;

Recepția calitativa si cantitativa a lucrărilor se va realiza in^^â''5?erîfie^l'c situațiilor de lucrări din teren.                                    /''/-?/ .wA

Serviciul de iluminat ornamental festiv va fi decontat in baza prot             in^rt -dj

reprezentanții legali ai ambelor parti, protocol in care se vor stabili căn^tșțiîe^^oaBa de montare, funcționare, modelul, locațiile precum si alte condiții s’t'ă^l^î^ep0mun acord intre parti pentru realizarea iluminatului ornamental festiv.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere, si a serviciilor de iluminat ornamental - festiv temporar prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile cu justificarea acestora, conform fisei de fundamentare ce constituie anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

6.2.4. Alte condiții privind realizarea lucrărilor

Parametrii minim urmăriți in evaluarea lucrărilor de iluminat public sunt următorii:

 • - nivelul de iluminare;

 • - uniformitatea longitudinala;

 • - uniformitatea transversala;

 • - factorul de orbire.

Valorile acestor parametri sunt stipulate in standardul roman SR EN 13201, pentru fiecare tip de obiectiv (strada).

Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii, pe baza de proces-verbal, Primăriei municipiului Ploiești.

Montarea noilor echipamente pentru iluminatul pubic va tine cont de clasa de drum si proiectul luminotehnic pentru fiecare artera de circulație rutiera, cu respectarea standardului SR EN 13201;

Prestatorul are obligația sa asigure stocul de materiale consumabile, materiale de construcție, alte materiale sau piese de schimb aferente sistemului de iluminat public , necesar derulării lucrărilor si serviciilor de mentinere-intretinere pe toata durata derulării contractului.

6.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE (minime solicitate )

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea sistemului de iluminat public vor corespunde calitativ cerințelor din Caietul de sarcini, înainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si recepționate de către Achizitor si vor fi insotite de certificate de calitate si garanții in original pentru confirmare.

 • 6.3.1. Specificațiile tehnice minime pentru materialele aferente realizării intretinerii-mentinerii

1) Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul general stradal al căilor de circulație sau echivalent:
 • -  putere: 70w,100w, 150w, 250w, 400w

 • -  nivel de etanșeitate compartiment optic si aparataj minim IP 66 ;

 • -  nivel de rezistență la impact: minim IK 08

 • -  aparatul de iluminat realizat din aluminiu;

 • -   protecție electrică: Clasa I sau II;

 • -  acces separat în compartiment optic și aparataj;

 • -  acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru menț^nârîță), fărăa/fplosi unelte;

 • -  reflector ambutisat din tablă de aluminiu, lustruit chimic                  corpul

aparatului de iluminat;                                    V'                )

 • -  difuzor amovibil din sticlă sau policarbonat - minim IK08Xcbpfprm EN50-162), prevăzut cu garnitură siliconică pentru etanșare (separat .de jefișctor sau carcasă);

 • -  aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecție;

 • -  tensiune nominală de alimentare 230 Vc.a;

 • -  maxim 11 Kg.

2) Specificațiile tehnice minime pentru sursă de lumină cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune de putere 70-400 W sau echivalent:
 • -  formă tubulară;

 • -  putere: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W;

 • -  dulie E27 și E40 ;

 • -  necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecție termică și igniter cu sau fără funcție de resetare);

 • -  temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%;

 • -  flux luminos minim 6500 Im, 10700 Im, 17700 Im, 33000 Im si respectiv 55800 Im;

 • -   poziție de funcționare: orice poziție;

 • -  durata medie de funcționare minim 18.000 ore;

 • -  tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast și igniter) 195 V;

 • -  alimentare la 220-240 V c.a.: 50HZ (în montaj cu balast și igniter);

 • -  posibilitatea de a fi dimat - scăzut fluxul luminos după amorsarea sursei.

3) Specificațiile tehnice minime pentru balast electromagnetic dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune sau echivalent:
 • -  înfășurări din Cu, tole din oțel special, acoperite cu vopsea protectoare;

 • -  funcție de protecție termică încorporată;

 • -  montaj în circuit cu igniter dedicat ;

 • -  dimensiuni maxime Lxlxh: 166x97x83 mm;

 • -  funcționare la 220-240 Vc.a., 50 Hz;

 • -  putere consumată maxim 15% din puterea sursei.

Respectarea normelor de:

 • -  siguranță - EN 61347-2-9;

 • -  performanță - EN 60923;

 • -  emisii de armonice de curent - EN 61000-3-2;

4) Specificațiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune sau echivalent:
 • -  tensiunea nominală de alimentare 220-240 V c.a./50 Hz;

 • -  montaj semiparalel sau serie;

 • -  tensiunea de vârf furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70 W și 5 KV pentru sursele 100-400 W;

 • -   numărul de pulsații /ciclu: minim 2 pulsații/ciclu;

 • -  consum redus de energie electrică sub 0,5 W;

 • -  dimensiuni maxime Lxlxh: 115x41x38 mm.

Respectarea normelor de:

 • -  siguranță - EN 61347-2-9;

 • -  performanță - EN 60923;

 • -  emisii de armonice de curent - EN61000-3-2;


5) Specificațiile tehnice minime pentru console stâlpi metalici^ metalici sau echivalent:
 • -  Domeniu de utilizare:

 • -  susținerea corpurilor de iluminat stradale si pietonale.

 • -  Descriere:

 • -  executata din țeava OL 37 de 2 toii;

 • -  după prelucrare este zincata la cald;

 • -  sa fie prevăzute cu o gaura pentru legarea la nulul de protdfe^d-Ui^fl^a brațului pe direcție perpendicular pe planul consolei;

 • -  Prindere pe stâlp:

 • -  cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecărui tip de stâlp pe care se montează;

 • -  direct pe stâlp;

 • -  colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4 ,

 • -  fixarea pe stâlp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tracțiune.

6) Specificațiile tehnice minime pentru console stâlpi beton sau echivalent:
 • -  Domeniu de utilizare:

 • -  susținerea corpurilor de iluminat stradale si pietonale.

 • -  Descriere:

 • -  executata din țeava OL 37 de 2 toii;

 • -  după prelucrare este zincata la cald;

 • -  sa fie prevăzute cu o gaura pentru legarea la nulul de protecție la baza brațului pe direcție perpendicular pe planul consolei;

 • -  Prindere pe stâlp:

 • -  cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecărui tip de stâlp pe care se montează;

 • -  colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4;

 • -  fixarea pe stâlp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tracțiune.

7) Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-Fsau echivalent:
 • -  Construcție

o Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228

o  Izolație de PVC

o înveliș comun

o  Manta interioară

o Armătură din bandă de oțel

o Manta exterioară de PVC

 • -  Date tehnice

o Standard de referință: SR CEI 60502-1

o Tensiunea nominală: Uo/U = 0,6/1,0 kV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

o la montaj: +5 °C

o în exploatare: -33 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C

 • -  Tensiunea de încercare:

o 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minimă de curbură la pozare:

o 15 x diametrul cablului cu un conductor

o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

8) Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAb(z)^>feyAb(z)Y -F sau echivalent

- Construcție                                                                   x '

2' ’tX’î’k /»/

'A     PLO^ ,


o

o

o

o

o


Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa fc^buf conform SR CEI 60228

Izolație de PVC înveliș comun Manta interioară

Armătură din bandă de oțel

Manta exterioară de PVC

Date tehnice

o Standard de referință: SR CEI 60502-1

o Tensiunea nominală: Uo/U=0,6/1,0 kV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

o la montaj: +5 oC

o în exploatare: -33 °C

 • -  Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C

- Tensiunea de încercare:

o 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

- Raza minimă de curbură la pozare:

o 15 x diametrul cablului cu un conductor

o 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

9) Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip TYIR sau echivalent:
 • -  Construcție

o Conductor de oțel-aluminiu, izolat cu PVC

o Conductoare de fază din aluminiu pentru rețele trifazate de alimentare a abonaților casnici, izolate cu PVC

o Conductoare de fază din aluminiu pentru rețeaua de iluminat public, izolate cu PVC

 • -  Date tehnice

o Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/1 KV

o Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • ■  la montaj: -5°C

 • ■  în exploatare: -30°C

o Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70°C

o Tensiunea de încercare: 4 kV; 50 Hz, timp de 5 minute.

10) Specificațiile tehnice minime pentru stâlp metalic sau echivalent:
 • •  înălțime intre 8-12 m;

 • •  Metalic, forma tronconic octagonal sau circular, avand grosimea tablei de 4mm;

 • •  Placă de baza pentru fixare pe fundație sau incastrare in fundație tip pahar;

 • •  prevăzut cu o fereastră de vizitare, cu dimensiuni maxime de: 300mm inaltimea si 70 mm lățimea, amplasată ia o înălțime maxima de 600 mm față de sol

 • •  Spațiu de montaj pentru cabluri si siguranțe.

 • •  Protecția anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

 • 11) Specificațiile tehnice minime pentru stâlp beton tip SCWQp2<SC10Q(fc^au echivalent:

 • -  elemente prefabricate liniare din beton armat centrifugat cifi^racțiulțl^^culara și

dimensiuni variabile în înălțime și cu miez gol, realizam^.

armătură de oțel PC 52;

 • -  vârful este închis etanș cu un capac de beton;

 • -  sunt prevăzuți la vârf și la bază cu borne de legare la pământ,"c^gcftjri pentru prinderea consolelor;

 • -  dimensiuni - lungime 10 m ± 20cm, diametru la vârf 26 cm±5 cm, la bază 41 cm±10 cm; grosime perete stâlp: la bază 7 cm±0,8 cm și la vârf 6,5 cm±0,5 cm -pentru stâlp SC10005;

 • -  dimensiuni - lungime 10 m±20 cm, diametru la vârf 24,00 cm±5 cm, la bază 34,00+10 cm, grosime vârf 5,0 cm±5 cm, la bază 5,50+8 cm - pentru stâlp SC10002;

 • -  adâncime minimă de implantare în fundație turnată minim 1,50 m;

 • -  poziția bornelor de legare la pământ C1 cm 10 - C2 cm 145 - C3 cm 240;

 • -  distanța între găuri <t>25 P1 cm 10 - P2 cm 25 - P3 cm 25 - P4 cm 25 - P5 cm 50;

 • -  volum beton mc 0,580 - Clasa beton - C 40/50; masa element kg 1650 +10% -5%;

 • -  moment de exploatare normal la încovoiere daNm 9485; moment de exploatare normal la torsiune daNm 275.

12) Specificațiile tehnice minime pentru stâlp ornamental 4m sau echivalent:
 • -  material: metal sau metal acoperit cu fibră de sticlă, rotund dintr-o bucată, H = max 4,0 m de la sol

 • -  diametrul la vârf: max60 mm; diametrul la bază: max300 mm

 • -  greutate: max. 40 kg;

 • -  ușă acces instalație electrică cu sistem antiefracție (cu cheie);

 • -  sistem de montare pe fundație cu talpa sau incastrare in fundație tip pahar;

 • -  stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;

 • -  Protecția anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire; culoarea stâlpului va fi stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare RAL);

 • -  Sistemul de prindere pe fundație va fi cu minim 3 buloane, montaj cu șuruburi min. M14;

 • -  poziția părții inferioare a ușii față sol: 300 mm;

 • -  inscripționare CS/CE.

13) Specificațiile tehnice minime pentru blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public sau echivalent:

Blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public trebuie să asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de rețeaua de distribuție și instalațiile distribuitorului de energie electrică.

în acest sens blocul de măsură și protecție instalație de iluminat public asigură: -alimentarea și distribuția energiei electrice în rețele electrice aeriene sau subterane de iluminat public stradal și ornamental;

-protecția instalației de iluminat public stradal și ornamental;

-comanda în regim automat sau manual a aprinderii;

-măsurarea consumului de energie electrică a iluminatului public stradal și ornamental;


-posibilitatea funcționării autonome cu un program de timp^me^dîâț^ automat programabil;

-posibilitatea de comandă prin „fir pilot”.

Condiții de funcționare:

Loc de montaj: exterior/interior.

-Domeniu de temperatură: -30 °C...+45 °C.

-Temperatură de transport și depozitare: -30 °C...+55 °C.

-Altitudine maximă: 2000 m.

-Medii: lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără pericol de explozie.

Condiții constructive:

Blocul de de măsură și protecție instalație de iluminat public pentru realizarea unui punct de aprindere trebuie să îndeplinescă minim următoarele cerințe:

-măsurarea mărimilor electrice cu ajutorul contorului electronic, care asigură alimentarea punctelor de aprindere, amplasat în interiorul blocului și transmiterea acestora la distanță prin intermediul unui modem GSM/GPRS; caracteristicile contorului electronic trifazat vor fi conform capitolului 3;

-stocarea valorilor mărimilor măsurate cu un sistem de calcul și prelucrarea lor în vederea transmiterii către sistemul de facturare;

-posibilitatea comandării de la distanță a alimentării sau întreruperii alimentării cu energie electrică a instalației de iluminat contorizate; blocul trebuie să fie echipat cu contactor electromagnetic cu bobină de comandă acționată la 230 V c.a., cu In = 150 A.

Construcția modulelor trebuie să asigure protecția echipamentului electric față de condițiile de mediu, împotriva pătrunderii insectelor si rozătoarelor în interior, împotriva vandalismului și accesului persoanelor neautorizate. Cutiile trebuie confecționate din tablă de oțel zincat cu grosimea de min. 1,5 mm și trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic.

Acoperișurile de protecție ale modulelor trebuie să fie prevăzute cu pantă de scurgere a apei din precipitații.

Elemente componente

Produsul va avea o construcție modulară.

Blocul trebuie să fie format din trei module cu roluri funcționale distincte, astfel:

-Modulul 1 - modul de alimentare cu energie electrică, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435 x 300 mm.

în acest modul trebuie să fie amplasate: soclurile de siguranțe MPR SIST 201, barele generale de distribuție circuite de alimentare, transformatoarele de măsură de curent 0,4 kV (3 buc.) și 3 transformatoare de curent.

Acest modul trebuie echipat cu două circuite de alimentare trifazate, de bază și rezervă.

-Modulul 2 - modul de comandă și contorizare, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 435 x 300 mm.

în acest modul trebuie să fie amplasate: contactorul electromagnetic, contorul electronic, automatul programabil, modemul de comunicație și cheia de alegere a regimului de funcționare și modul de comandă.

-Modulul 3 - modul de protecție și distribuție a circuitelor de iluminat public, cu dimensiuni recomandate: 1609 x 580 x 300 mm.

Acest modul va conține: barele generale de distribuție, soclurile de siguranțe MPR SIST 201 (două circuite trifazate) și SIST 101 (patru circuite trifazate) și transformatoare de curent.

-Soclu, cu înălțimea recomandată 400 mm, pentru cele trei module, este inclus în gabaritele modulelor. Soclul la modulele 1 și 3 va fi prevăzut în interior cu un ansamblu de bride de fixare a cablurilor de intrare/ieșire.

Carcasa modulelor trebuie să asigure robustețea mecanică și să fie prevăzută cu orificii de aerisire care să împiedice apariția condensului pe aparatajul electric.

Ușile modulelor trebuie prevăzute cu câte două închizătg^Uj^ependente, acționate cu o cheie triunghiulară, cu posibilitatea de încuiere cu^t^.OJ^fQh^dulului 1 trebuie prevăzută cu încuietoare și să existe posibilitatea sigilăo^ei ^a^ătrew^izorul de energie.                                              /    /<\

Soclu trebuie să asigure fixarea cutiei pe fundație de e ii de^reglril'la2$p mm înălțime minimă față de sol, având și rol de protecție pentru cM^xil^i^î^lerj^. jBoclul trebuie să fie prevăzut cu ușă de acces și vizitare, cu sistem deviShidera.

Modulele se vor monta pe fundația de beton cu prezoane C^>I®^Wnntra pe partea de jos.

Pe laterala din dreapta soclului, trebuie montat un șurub pentru legarea blocului la priza de pământ. în interior șurubul va fi legat la bara de nul de protecție.

Pereții laterali ai modulelor trebuie să fie prevăzuți cu decupări pentru trecerea barelor și conductoarelor dintre ele.

Caracteristici tehnice:

 • -  Tensiune nominală de utilizare: 230/400 V c.a.

 • -  Frecvență: 50 Hz.

 • -  Tensiune nominală de izolare: 660 V c.a.

 • -  Curent nominal comandat: 100 A.

 • -  Rezistență de izolație:

 • -  min. 10 MQ, în stare uscată,

 • -  min. 2 MQ, în stare umedă.

Transformatoare de curent:

 • -  raport de transformare: 200/5,

 • -  putere de precizie: 5 VA

 • -  indice de clasă: 0,5,

 • -  curent primar extins nominal: 150 %.

Transformatoarele de curent vor avea Aprobare de model emisă de BRML.

 • -   Nr. circuite trifazate pe intrare: 2.

 • -   Nr. circuite trifazate pe ieșire: 6.

 • -  Grad de protecție, cod IP; IP54, pentru exterior.

Caracteristici funcționale:

Blocul de măsură și protecție instalații de iluminat public va asigura aprinderea și stingerea iluminatului public:

 • -  în regim manual,

 • -  în regim automat prin intermediul automatului programabil.

în acest sens blocul trebuie prevăzut cu un comutator cu trei poziții:

 • -   oprit,

 • -  pornire manuală,

 • -  pornire automată.

Automatul programabil va permite funcționarea automată a blocului de măsură și protecție instalații de iluminat public; programarea automatului trebuie să permită:

 • -  funcționarea în regim de ceas programator,

 • -  funcționarea cu fir pilot.

în regim automat, după ce a fost comandat de la distanță automatul trebuie să revină în starea în care a fost setat să funcționeze, conform condițiilor locale: prezența sau nu a firului pilot și a tensiunii pe acesta, orar de aprindere și stingere a iluminatului public.

Caracteristici tehnice și funcționale ale automatului programabil

 • -  tensiune de alimentare: 100-240V c.a.;

 • -  putere max. consumată: 5,5 W;

 • -   intrări/ieșiri: 14;

 • -   intrări digitale: 8;

 • -   ieșiri: 6 (releu 8 A);

afișaj: LCD;

posibilitate conectare modem GSM/GPRS;           *

funcție de calendar/ceas integrată cu până la 1200 cdr^hzi/j^Qff; posibilitate programare locală și la distanță;

domeniu extins de temperatură: -25 °C...+55 °C; R®rț           Â *’

- compatibil cu software-ul de programare AL-PCS/WIN.£\

14) Specificațiile tehnice minime pentru CD - Cutie de distribuție cu ijtchreCtii sau echivalent:

Caracteristicile tehnice ale cutiei de distribuție:


comDatibil cu software-ul de nroaramare AL-PCS/W|^^\\^JSv /£. f

ieștii

 • -  este un ansamblu format dintr-un modul;

 • -  incinta (cutie) caracasa poliester armat cu fibra de sticla;

 • -  soclu cu picior din poliester armat;

 • -   accesorii pentru fixarea aparatajului in interiorul cutiei;

 • -  sistem de bare din aluminiu;

 • -  cutia este realizata din material electroizolant si ignifug (nu intretine arderea);

 • -  accesul la coloanele de forța se face prin partea de jos a cutiei de distribuție;

 • -  este prevăzută cu usa din policarbonat cu posibiltate de in închidere in 3 puncte;

 • -  usa modulului este prevăzută cu încuietoare securizata, cu posibilitatea sigilării acesteia;

 • -  produsul este destinat utilizării in regim de exploatare permanent, in exterior, zona macroclimatica cu climat temperat;

 • -  gradul de protecție la umiditate si praf: IP44;

 • -  tensiune nominala de utilizare: 400 V c.a. (-10% ; +10%);

 • -  frecventa tensiunii de alimentare : 50Hz;

 • -  curent nominal de utilizare: minim 200A- maxim 300A;

 • -  tensiune nominala de izolare: 660V c.a.;

 • -  loc de montaj: exterior.

15) Specificațiile tehnice minime pentru Cutie de derivație sau echivalent:

Componenta cutie:

Parte mecanica :

 • •  Accesorii de fixare echipament electric in interior;

 • > accesorii pentru acces circuite;

 • > accesorii pentru fixarea incintei;

 • •  Cutia este realizata din material plastic electroizolant, ignifug de tip policarbonat cu fibra de sticla rezistent la acțiunea razelor solare si ozonului.

 • •  Capacul este opac se fixeaza de placa de baza cu șuruburi sigilabile prin intermediul unei garnituri etanșe;

 • •  Cutia este prevăzută cu sistem de închidere cu posibilități de sigilare care sa împiedice accesul persoanelor străine;

 • •  Cutia are un sistem interior de sine pentru montaj reglabil in scopul asigurării montării diverselor echipamente;

 • •  Este prevăzută pentru accesul circuitelor exterioare cu presgarnituri tip Pg 16-36 amplasate in partea de jos cu asigurarea gradului de protecție cerut.

Parte electrica :

 • •  Suport siguranța MPR;

 • •  Intreruptor automat monopolar cu protecție la suprasarcina si scurtcircuit;

 • •  Clema de legătură (derivatie-paralel).

Specificații tehnice :

 • •  Tensiune nominala de alimentare; 400/230

 • •  Frecventa tensiunii de alimentare: 50Hz;

 • •  Grad normal de protecție: IP65;

 • •  Grad de protecție impotriva șocurilor: IK08;

Dimensiuni de gabarit si de montaj:


 • •  Lungime Minim: 300mm - Maxim: 320 mm

 • •  Lățime Minim: 250mm - Maxim: 280mm fara presetupe

 • 6.3.2. Specificațiile tehnice minime pentru materialele aferente realizării iluminatului festiv:

1) Sir luminos, va îndeplini următoarele cerințe tehnice minime :

o cu posibilitate de interconectare între segmente;

o echipare cu 60 lămpi LED, de luminozitate ridicată, dispuse pe ambele parti ale cablului

o culoare alb cald, alb rece, albastru, roșu, verde, galben, violet si roz, cu si fără funcție de flash .

o cablu culore alba

o tensiune nominală de alimentare 220-240Vc.a. /50Hz

3) „Țurțurii” luminoși pentru realizarea sistemelor de iluminat festiv transversale și longitudinale vor îndeplini următoarele cerințe tehnice minime:

o segment maxim 5 m lungime și înălțime maxim 1,5 m;

o tensiune nominală de alimentare 220-240 Vc.a.;

o sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicată;

o culori sursă de lumină: alb rece, albastru, RGB;

4)  Perdea/plasa luminoasă pentru iluminat ornamental-festiv va îndeplini următoarele cerințe tehnice minime:

o segment maxim lățime 2 m și lungime maxim 3m/ 5m/ 7m,

o posibilitatea cuplării a două sau mai multe perdele/plase;

o tensiune nominală de alimentare 220-240 Vc.a.;

o sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicată;

o culori sursă de lumină: alb rece, alb cald, albastru, verde;

o posibilitate de iluminare continuă și tip flash.

5) Figurine/medalioane diverse vor îndeplini următoarele cerințe tehnice minime :

o forme diverse in concordanta cu evenimentul festiv: fulg zăpadă (4, 6 și

8 colțuri), stea (4, 5 colțuri), stea cu coadă, clopoțel, brad, sferă, iepuraș etc;

o tensiune nominală de alimentare 220-240-Vc.a.;

o sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicată;

o culori sursă de lumină: alb rece, alb cald, roșu, albastru și verde (în realizarea iluminării figurinelor se sugerează si intercalarea culorilor pentru aspect estetic deosebit)

o realizate din furtun luminos si/sau sir luminos, echipat cu surse tip LED o structura de aluminiu

6) Medalioane/ panouri transversale luminoase diverse următoarele cerințe tehnice minime:

o

o

o

o

ocadru aluminiu

tensiune nominală de alimentare 220-240 Vc.a.; sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicați?^, culori sursă de lumină: alb rece, alb cald, roșu, albastr1/1x ' posibilitate de iluminare continuă și tip flash

7) Figurine 3D următoarele cerințe tehnice minime :


o forme diverse: brăduț, urs, om de zapada, ren, etc. ;

o tensiune nominală de alimentare 220-240-Vc.a.;

o sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicată;

o culori sursă de lumină: alb rece, alb cald, roșu, albastru și verde

o realizate din furtun luminos si/sau sir luminos, echipat cu surse tip LED

7. TARIFE

Operatorul serviciilor de iluminat public va practica tarifele ofertate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.

Facturarea se va face in baza tarifelor aprobate si a cantitatilor efective, determinate conform prevederilor legale.

Structura si nivelul tarifelor vor fi stabilite cu respectarea cerințelor impuse de legislația in vigoare.

Tarifele ofertate in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului vor fi justificate prin prezentarea fiselor de fundamentare, anexa la ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007.

Tarifele privind Activitățile Serviciului de Iluminat Public pe servicii si lucrări conform Anexei 1.8. care va face parte din documentația de atribuire, se vor completa de ofertant.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere si a serviciilor de iluminat ornamental festiv prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

Tarifele ofertate pot fi actualizate, conform fisei de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea valorii activitatilor specifice Serviciului de Iluminat Public din ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

8.CONDITII DE SIGURANȚA IN EXPLOATARE , PROTECȚIA MEDIULUI, SECURITATE SI PROTECȚIE IN MUNCA .

Toți operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a^ihf^jmațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează servic^L de-flum^at public, în condițiile legii;

II2 A v-.’ & I •

 • d) creșterea eficienței și a randamentului sistemului în scopul redueșrii;tșrfglfbr; prinu

eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție^^'cpî^m^^tor' specifice de materiale și materii, energie electrică și prin reechipanea/’r^ițșt^ și retehnologizarea acestora;                                              ^4.S.A 9.

 • e) prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii serviciului;

 • f) personal de intervenție operativă;

 • g) conducerea operativă prin dispecer;

 • h) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • i) analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • j) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • k) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public.

 • l) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • m) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • n) lichidarea operativă a incidentelor;

 • o) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • p) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public.

r) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

s) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

t) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

9. CLAUZE FINANCIARE

TR®4f


 • 9.1. Oferta financiara va include, tarifele serviciilor de menilf)g^e--frUretîne1 sistemului de iluminat public si cele aferente serviciului de iluminat ^fnâmențăl-fest toata durata derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului

 • 9.2. Plata serviciilor de mentinere-intretinere se va realiza lunar dupâ\r0;epfîa cșf^tiya si cantitativa a lucrărilor, in urma verificărilor situațiilor de lucrati^irHfej^ix.'si a devizelor anexate acestora aferente lunii anterioare.

 • 9.3. Plata serviciilor de iluminat ornamental festiv se va face in baza protocolului semnat de reprezentanții legali ai ambelor parti.

 • 10. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE PRESTATOR IN TIMPUL DERULĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI

10.1. Stabilirea categoriilor de bunuri:
 • 10.2. Bunuri utilizate pe perioada contractului :

Pe toata perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii, Prestatorul are dreptul de folosință cu titlu gratuit de a interveni pentru prestarea serviciilor de mentinere-intretinere pe infrastructura sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiești.

Parte din părțile componente din sistemul actual de iluminat public, respectiv din infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sunt în proprietatea SC ELECTRICA SA - proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.Ca urmare, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administrației publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile și obligațiile ce derivă din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public încheiat conform prevederilor Ordinului nr. 5/93 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Conform contractului menționat, Prestatorul are drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia. Contractul reglementează si toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

 • 10.3. Bunuri proprii:

Toate utilajele si dotările, proprietatea Prestatorului, utilizate de acesta in derularea contractului sunt si vor ramane in proprietatate acestuia si după incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.

 • 10.4. Pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului, Prestatorul, se obliga sa nu modifice sau sa deterioreze infrastructura sistemului de iluminat public existent in municipiul Ploiești.

11. INDICATORI DE PERFORMANTA Al SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
 • 11.1. Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate heoperatorji serviciilor de iluminat public in asigurarea serviciilor de iluminat public. ,/

H.,'O    7

 • 11.2. Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie ^Je îndeplinească serviciul de iluminat public, avandu-se in vedere: Ll\ /

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;                '•/ • b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate in timp si spațiu, ale comunitari

 • c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunității locale;

 • e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distribuției si utilizării energiei electrice;

 • f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale in acest domeniu.

 • 11.3. Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activitati:

 • a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

 • b) contractarea serviciului de iluminat public;

 • c) masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciului efectuat;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

 • e) menținerea unor relații echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care revin fiecărei parti;

 • f) soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public;

 • g) creșterea gradului de siguranța rutiera;

 • h) scăderea infractionalitatii.

 • 11.4. In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

 • a) gestiunea serviciilor de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

 • b) evidenta utilizatorilor, alții decât comunitatea locala;

 • c) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • d) inregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor, organelor de politie si gardienilor publici si soluționarea acestora;

 • e) accesul neingradit al autoritatilor administrației publice centrale si locale, in conformitate cu competentele si atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • 1. modului de respectare si de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • 2. calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți in contractul de delegare a gestiunii serviciului si in regulamentul serviciului;

 • 3. modului de administrare, exploatare, conservare si menținere in funcțiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitarurbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • 4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

 • 5. stadiului de realizare a investițiilor;

 • 6. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescripțiile tehnice si a normelor metrologice.

 • 11.5. Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Ploiești sunt stabiliți in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr.321/21.12.2007 si sunt prezentați valoric in Anexa 1.7.

 • 12. DISPOZIȚII FINALE, SANCȚIUNI

Condițiile impuse prin Caietul de sarcini, precum si cerințele impuse constituie elemente obligatorii pentru calificarea ofertantilor .                                  ;t

Lipsa acestora sau a unora dintre ele duce la descalificaii^Ofertari^ilQr> j X ' Modalitățile de plata si sancțiunile pentru neexecutarea la timp^sau in bune tondjțjî a contractului, vor fi cuprinse in contractul de delegare a gestiuriif ^r^Gimii șj^or ti in conformitate cu normele ANRSC                          Xj 4iT/^

Controlul reprezentanților Municipiului Ploiești se va realiza lunar ^i-vâ'urmări îndeplinirea indicatorilor de performanta, verificarea respectiv confirmarea rapoartelor operatorului si situațiilor de lucrări, asa cum este prevăzut in Contractul de delegare a gestiunii serviciului.

Sancțiunile pentru executarea defectuoasa si in condiții necorespunzatoare a contractului de delegare a gestiunii serviciului vor fi conform regulamentului serviciului de iluminat public si vor fi cuprinse in contractul de delegare a gestiunii serviciului.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din Contractul de delegare a gestiunii serviciului

Anexa 1.8. mentinere-i

Tarife pentru serviciile de mentinere-intretinere sistem iluminat publicNr. crt

Denumire lucrare

UM

Tarif LEIfar.t

1

Furnizare si montaj corp iluminat clasic ;70W,100W, 150W, 250W, 400W)

buc

P1

2

Furnizare si montaj lămpi cu vapori de sodiu de înalta presiune (70W.100W, 150W, 250W, 400W)

buc

P2

5,00

3

Furnizare si montaj lămpi halogen (pana in 50 W, 50W-70W, 71W-100W, peste 100W)

buc

P3

3,00

4

Furnizare si montai balast (70W, 100W, 150W, 250W, 400W)

buc

P4

5,00

5

Furnizare si montaj igniter

buc

P5

1,00

6

Furnizare si monta' balast electronic 70W, 100W 150W, 250W

buc

P6

3,00

7

Furnizare si montaj condensator

buc

P7

0.50

8

Furnizare si montaj dulie E27/E40

buc

P8

0,50

9

Furnizare si montaj carcasa corp iluminat

buc

P9

1 00

10

Furnizare si montaj dispersor

buc

P10

1 00

11

întreținere corp iluminat - tip proiector clasic si tip proiector incastrat

buc

P11

1,00

12

Demontat corp de iluminat

buc

P12

0 50

13

Montat corp de iluminat

buc

P13

0 50

14

Reorientare aparat de iluminat

buc

P14

0 50

15

întreținere console (cu un braț, cu foua brațe cu trei brațe, cu patru brațe i

buc

P15

2,00

16

Furnizare si montaj console (cu un braț, cu foua brațe, cu trei brațe, cu patru brațe)

buc

P16

2,00

17

întreținere stâlp 2m - 4m

buc

P17

0,50

18

întreținere stâlp 4 1m - 6m

buc

P18

0,50

19

întreținere stâlp 6 1m - 8m

buc

P19

0 50

20

întreținere stâlp 8,1 m - 10m

buc

P20

0 50

21

întreținere stâlp 10,1m - 12m

buc

P21

0,50

22

întreținere stâlp 12 1m - 14m

buc

P22

0,50

23

Furnizare si montai stâlp beton tip 10001

buc

P23

1,00

24

Furnizare si monta' stâlp beton tip 10002

buc

P24

1 00

25

Furnizare si montaj stâlp beton tip 10005

buc

P25

1 00

26

Furnizare si montaj stâlp fibra de sticla

buc

P26

1,00

27

Furnizare si montaj capac la stâlp metalic plastifiat

buc

P27

1 00

28

Furnizare si montai capac la stâlp metalic

buc

P28

1 00

29

îndreptare stâlp

buc

P29

0 50

30

Demontat stâlp beton avariat sau fisurat

buc

P30

0.50

31

Demontat șțalg metalic avariat sau in stare avansata de coroziune

buc

P31

0,50

32

Demontat stâlp fibra de sticla avariat sau fisurat

buc

P32

0,50

33

Mutare rețea aeriana de pe un stâlp pe alt stâlp in cazul schimbării stâlpilor, operație care include materialele si accesoriile necesare, demontarea rețelei, remontarea pe stâlpul nou si punerea in funcțiune a rețelei, tariful prezentat va fi pentru o lungime de 100m

100m

P33

2,00

34

Verificare rețea electrica aeriana

ml

P34

0,50

35

Furnizare si montai cleme CDD 15IL si CDD 45

buc

P35

1,00

36

Furnizare si montaj cleme racord CL

buc

P36

0,50

37

Furnizare si montai cleme CLAL 45-50 si CLAL 180

buc

P37

1.00

38

Furnizare si montaj cleme CIR

buc

P38

0 50

39

Furnizare si montai cleme AA 300

buc

P39

0 50

40

Furnizare si monta' cleme sir distribuție

buc

P40

0,50

41

Furnizare si monta' cleme sir derivație

buc

P41

0,50

42

Furnizare si montaj cleme sir flexibile

buc

P42

0,50

43

Furnizare si montaj bratara de prindere pe stâlp

buc

P43

0 50

44

Furnizare si montai intinzator rețea

buc

P44

0 50

45

Cablu iluminat public ACYABY 3x70 + 35

km

P45

1,50

46

Cablu iluminat public ACYABY 3X150+70

km

P46

1,50

47

Cablu iluminat public ACYABY 4x16

km

P47

1,50

48

Cablu iluminat public ACYABY 3x35+16

km

P48

1,50

49

Cablu iluminat public ACYABY 3x25+16

km

P49

1,50

50

Cablu iluminat public tip CYY 3x2,5

km

P50

0,50

51

Cablu iluminat public tip CYY 4x4

km

P51

0,50

52

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x16

km

P52

1,50

53

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x35

km

P53

1,50

54

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50

km

P54

1,50

55

Cablu iluminat public tip TYIR50 OLAL 3x50+16

km

P55

1,50

56

Cablu TYIR4X16AL

km

P56

1,00

57

Cablu TYIR 1X16+1X25 AL

km

P57

1,00

58

ntretinere bloc de distribuție, comanda, protecție

buc

P58

0,50

59

nlocuit contactor cutie de automatizare

buc

P59

0,50

60

nlocuit siguranțe cutie de automatizare

buc

P60

1,00

61

nlocuit disjunctoare cutie de automatizare

buc

P61

0,50

62

nlocuit intrerupatoare cutie de automatizare

buc

P62

0,50

63

nlocuit relee in cutie de automatizare

buc

P63

0,50

64

nlocuit sistem de inchidere cutie de automatizare

buc

P64

0,50

65

Furnizare si montaj patron siguranțe (tip MPR <60A, 61-100A, 101-160A, 161-250A,>250A)

buc

P65

1,00

66

Furnizare si montaj soclu siguranțe (tip MPR <60A, 61-100A, 101-160A, 161-250A,>250A)

buc

P66

wNr. crt.

Denumire lucrare

UM

ffc *5?   /w/

Tarif LElfa^aTV^'

Pondere (%)

1

67

Furnizare si montaj soclu siguranțe fuzibiie (<10A, 11-20A, 21-40A, 41-80A, 81-125A, >125A)

buc

P67

68

Furnizare si montaj capac siguranțe fuzibiie (<10A,11-20A, 21-40A, 41-80A, 81-125A, >125A)

buc

P68

69

Furnizare si montaj siguranțe fuzibiie (<10A,11-20A, 21-40A, 41-80A, 81-125A, >125A)

buc

P69

1,00

70

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 1P, 61-100A 1P, 101-160A 1P, 161-250A 1P, >250A |1P)

buc

P70

1,00

71

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 2P, 61-100A 2P, 101-160A 2P, 161-250A 2P, >250A 2P)

buc

P71

1,00

72

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 3P, 61-100A 3P, 101-160A 3P, 161-250A 3P, >250A 3P)

buc

P72

1,00

73

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 1P+N, 61-100A 1P+N.101-160A 1P+N, 161-250A 1P+N, >250A 1P+N)

buc

P73

1,00

74

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 2P+N, 61-100A 2P+N, 101-160A 2P+N, 161-250A 2P+N, >250A2P+Nj

buc

P74

1,00

75

Furnizare si montaj siguranțe automate (<60A 3P+N, 61-100A 3P+N, 101-160A 3P+N, 161-250A 3P+N. >250A 3P+N)

buc

P75

1,00

76

Furnizare si montai șina omeoa

buc

P76

0,50

77

Furnizare si montaj fotocelula

buc

P77

0,50

78

Furnizare si montaj automat proaramabil

buc

P78

0,50

79

Intretinere/reglare automat programabil

buc

P79

0,50

80

Furnizare si montaj papuc inelar si tip furca neizolati

buc

P80

0.50

81

Furnizare si montai papuc cu prindere prin șurub neizolati

buc

P81

0,50

82

Furnizare si montaj mufe neizolate

buc

P82

0,50

83

Furnizare si montai mufe izolate

buc

P83

0,50

84

Furnizare si montaj mufe cuizolatie termocontractibila

buc

P84

0,50

85

Furnizare si montai priza de pamant 1 electrod

buc

P85

0,50

86.

Furnizare si montaj priza de pamant 3 electrozi

buc

P86

1,00

87

Realizare manșon legătura, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătura, mansonarea propriu-zisa si aducerea la starea inițiala a terenului (asflatare, betonare, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri l

buc

P87

2,50

88

Realizare manșon derivație, operație care cuprinde identificarea defectului, spargerea, decopertarea, săpătura, mansonarea propriu-zisa si aducerea la starea inițiala a terenului (asflatare, betonare, pavele, spațiu verde, evacuare reziduri)

buc

P88

3 50

89

Măsurători de sarcina si tensiune in rețele si puncte de aprindere

buc

P89

0,50

90

Măsurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant

buc

P90

0.50

91

Reintregire rețea aeriana

buc

P91

2.00

92

Reintregire rețea subterana

buc

P92

3,00

93

Eliberarea stâlpilor de rețelele neconforme (tarif eliberarea a cablurilor dintre doi stâlpi)

buc

P93

1,00

94

nlocuit riglete

buc

P94

0,50

Anexa 1.8. iluminat ornamental

Tarife pentru serviciul de iluminat ornamental-festiv


Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Tarif LEI fara TVA

Pondere (%)

Grupa: Montaj iluminat festiv

1

Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m

buc

P1

0,4

2

Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<4 m; 0.9 m<l<2 m

buc

P2

0,5

3

Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 4m<L<7m; 2m<l<5m;

buc

P3

3

4

Montare figurina 3D- inaltime maxim 1 m

buc

P4

1

5

Montare figurina 3D- inaltime intre1-2m

buc

P5

1

6

Montare figurina 3D- inaltime intre 2-3.5m

buc

P6

5

7

Montare figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m

buc

P7

5

8

Montare medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m

buc

P8

0,5

9

Montare medalioane transversal dimensiune (Lxl) 1<L<1.5m; 0.5<l<0.9

buc

P9

1

10

Montare panou transversal dimensiune (Lxl) 1,5<L<3;1<I<2

buc

P10

1

11

Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1 <l<2

buc

P11

1

12

Montare sir luminos

m

P12

0,5

13

Montare furtun luminos

m

P13

2

14

Montare țurțuri luminoși

m

P14

1

15

Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m

buc

P15

0,5

16

Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m

buc

P16

0,5

17

Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m

buc

P17

3

18

Montat proiectoare 50-250W

buc

P18

5

19

Montare cablu susținere

m

P19

2

Grupa: Demontare iluminat festiv

20

Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m

buc

P20

0,4

21

Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<4 m; 0.9 m<l<2 m

buc

P21

0,5

22

Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 4m<L<7m; 2m<l<5m;

buc

P22

3

23

Demontare figurina 3D- inaltime maxim 1m

buc

P23

1

24

Demontare figurina 3D- inaltime intre1-2m

buc

P24

1Nr. cri.

Denumire lucrare

UM

Tarif LEI fara TVA

Pondere (%)

25

Demontare figurina 3D- inaitime intre 2-3.5m

buc

P25

5

26

Demontare figurina 3D- inaitime intre 3.5-7m

buc

P26

5

27

Demontare medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m

buc

P27

0,5

28

Demontare medalioane transversal dimensiune (Lxl) 1<L<1.5m; 0.5<l<0.9

buc

P28

1

29

Demontare panou transversal dimensiune (Lxl) 1,5<L<3;1<1<2

buc

P29

1

30

Demontare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1 <l<2

buc

P30

1

31

Demontare sir luminos

m

P31

0,5

32

Demontare furtun luminos

m

P32

2

33

Demontare țurțuri luminoși

m

P33

1

34

Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m

buc

P34

0,5

35

Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m

buc

P35

0,5

36

Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m

buc

P36

3

37

Demontare proiectoare 50-250W

buc

P37

5

38

Demontare cablu susținere

m

P38

2

Grupa: Conectare si deconectare iluminat festiv

39

Conectare iluminat festiv

buc

P39

0,1

40

Deconectare iluminat festiv

buc

P40

0,1

41

Utilizare platforma ridicătoare tip PRB

ora

P41

0,1

Grupa: închiriere iluminat festiv

42

închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m

buc

P42

0,4

43

închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<4 m; 0.9 m<l<2 m

buc

P43

0,5

44

închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 4m<L<7m; 2m<l<5m;

buc

P44

3

45

închiriere figurina 3D- inaitime maxim 1m

buc

P45

1

46

închiriere figurina 3D- inaitime intre 1-2m

buc

P46

1

47

Închiriere figurina 3D- inaitime intre 2-3.5m

buc

P47

5

48

închiriere figurina 3D- inaitime intre 3.5-7m

buc

P48

5

49

închiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m

buc

P49

0,5

50

închiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) 1<L<1.5m; 0.5<l<0.9

buc

P50

1

51

închiriere panou transversal dimensiune (Lxl) 1,5<L<3;1 <l<2

buc

P51

1

52

închiriere panou transversal dimensiune 3<L<5; 1 <l<2

buc

P52

1Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Tarif LEI fara TVA

Pondere (%)

53

închiriere sir luminos

m

P53

0,5

54

închiriere furtun luminos

m

P54

2

55

închiriere țurțuri luminoși

m

P55

1

56

închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m

buc

P56

0,5

57

închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m

buc

P57

0,5

58

închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m

buc

P58

3

59

închiriere proiectoare 50-250W

buc

P59

5

100

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat din municipiul Ploiești


Anexa 1.1.NR. CRT.

. LQCATIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

1

MATASARI

PT1

630

6/0,4

100

40

2

T.RAIAN

PT4

630

6/0,4

60

30

3

ALEXANDRU CEL BUN

PT7

400

6/0,4

BO

40

4

EROU CALIN CĂTĂLIN

PTB

630

6/0,4

30

15

5

LUCEAFĂRULUI

PT 10

630

6/0,4

20

10

6

MIHAI BRAVU

PT11

630

6/0,4

30

15

7

BD. INDEPENDENTEI

PT13+PABD. INDEP.

250

6/0,4

60

40

3

ULlERULUI

PT 17

630

6/0,4

20

20

9

PALATUL CULTURII

PT 18

250

6/0,4

12

1

10

CIOCANULUI

PT20

630

6/0,4

20

1

11

VĂLENI

PT22

630

6/0,4

15

1

12

BD. PETROLULUI

PT 23

100

6/0,4

40

40

13

DEPOULUI

PT27

630

6/0,4

20

10

14

MARASESTI

PT29

400

6/0,4

60

40

15

OBORULUI

PT 36+PA ABATOR

630

6/0,4

12

1

16

LICEUL MIHAI VITEAZUL

PT38

400

6/0,4

12

40

17

G'AGENl

PT 39+PAGAGENI

630

6/0,4

20

15

18

HOTEL PRAHOVA

PT40

400

6/0,4

20

1

19

LUPENI

PT42

400

6/0,4

40

40

20

MIHAI EMINESCU

PT44

400

6/0,4

50

1

21

PTTR CENTRU

PT46

250

6/0,4

80

1

22

DEPOULUI

PT49

400

6/0,4

12

1

23

DOFTANEI

PT 52

400

6/0.4

20

10

24

M.ILCOV

PT53

400

6/0,4

16

1

25

C-TIN BREZEANU

PT 55

400

6/0,4

20

1

26

ANDREI MURESANU A9

PT59

400

6/0,4

20

10

27

ANDREI MURESANU A2

PT60

400

6/0,4

12

1

29

BD. PETROLULUI NR. 14

PT61

400

6/0,4

30

30

29

CORLATESTI NR. 15

PT 63

400

6/0,4

50

40

30

DEMOCRAȚIEI

PT 65

400

6/0,4

80

40

31

NORD BL.13

PT 70

400

6/0,4

20

10

32

NORD BL.46

PT71

330

6/0 4

12

.20

33

NORD BL.40

PT73

250

6/0,4

20

10

341

CARTIER BEREASCA

PT74

400

6/0,4

60

40

35

MIRCEAiCEL BATRAN

PT 76

400

6/0,4

20

40

36

C-TIN BREZEANU(CIMITIR)

PT 77

250

6/0,4

20

1

37

NORD BL.36

PT78

400

6/0 4

12

1

38

NORD BL. 31

PT79

250

6/0,4

25

1         zz^

39

NORD BL.25

PT 80

250

6/0,4

12

--—Zu
NF.CRT.

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

42

NORD EL.21

PT81

250

6/0,4

30

1

4-

CINA BL. 10A

PT 84

400

6/0,4

12

1

42

POȘTEI

PT 88

400

6/0,4

12

1

43

NORD BL129

PT90

400

6/0,4

12

1

44

NORD 3L.109

PT91

400

6/0,4

20

10

45

NORD 3L.125

PT 93

400

6/0,4

30

1

46

NORD BL. 101

PT95

250

6/0,4

25

1

A7

MUZELOR

PT 100

250

6/0,4

40

1

48

IWLOR

PT102

400

6/0,4

60

30

49

JLpITER

PT 103

250

6/0,4

80

40

50

STEJARULUI

PT 104

400

6/0,4

12

1

51

MIHAl EMINESCU

PT 107

240

6/0,4

12

1

52

MCOLAE TITULESCU

PT 111

400

6/0,4

30

20

E3

NORD BL.40

PT 113

250

6/0,4

30

1

54

NORD BL.53

PT 114

250

6/0,4

12

1

55I

NORD BL.65

PT115

250

6/0,4

25

1

56

NORD B-71

PT116

250

6/0,4

12

1

57

NORD BL.132

PT117

250

6/0,4

30

15

58

NORD BL.107

PT119

250

6/0,4

20

1

59

NORD BL.144

PT 120

250

6/0,4

60

40

60

IZVOARE

PT 125

400

6/0,4

20

40

61

VEST BL. 12

PT 128

400

6/0,4

20

20

62

VEST BL. 15

PT 129

400

6/0,4

30

10

63

VEST BL. 8

PT 130

400

6/0,4

12

1

64

ANDREI MURESAN

PT 131

400

6/0,4

12

1

65

SOS. VESTULUI

PT 134

400

6/0,4

30

1

66

NORD BL37

PT 142

400

6/0,4

12

1

67

PR’MARIE

PT 146

630

6/0,4

20

1

68

VEST BL 28

PT 147

400

6/0,4

20

10

69

INOTESTI

PT 148

400

6/0,4

12

20

70

VEST BL. 5

PT 155

400

6/0,4

20

1

7'

VEST BL. 32

PT 150

400

6/0,4

12

1

72

VEST BL 40

PT 159

400

6/0,4

40

1

73

VEST BL. 43

PT 160

400

6/0,4

60

1

74

VEST BL 48

PT 161

250

6/0,4

30

1

75

NICOLAE IORGA

PT 162

400

6/0,4

60

20

76

MARASESTI

PT 165

400

6/0,4

30

30

77

I.L CAR AGI ALE

PT 166

630

6/0,4

60

40-lL

73

SALA SPORTURILOR

PT 167

630

6/0,4

10

1 -

b.R CR~.

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

79

M'HAI BRAVU

PT 169

400

6/0,4

10

1

80

IKT. CUBULUI

PT 179

630

6/0,4

45

30

31

POLIGONULUI

PT 181

630

6/0,4

15

1

82

VEST BL. 81

PT 185

400

6/0,4

12

1

83

VEST BL. 69

PT 187

400

6/0,4

12

1

84

VEST BL. 74

PT 188

400

6/0,4

12

1

65

VEST BL. 76

PT 189

400

6/0,4

12

1

66

VEST BL. 52

PT 191

400

6/0,4

30

1

67

PUDULUI

PT192

400

6/0,4

20

30

69

PUDULUI

PT 193

630

6/0,4

15

1

69

CLOPOȚEI

PT197

630

6/0,4

10

40

90

MIHAI BRAVU

PT200

400

6/0,4

12

1

91

MIHAI BRAVU

PT 201

400

6/0,4

20

1

32

BD. REPUBLICII

PT 209

250

6/0,4

12

1

93

VEST BL. 53

PT214

400

6/0,4

20

1

94

GH. AS ACU I

PT220

400

6/0,4

20

20

95

LUCERNEI

PT 238

400

6/0,4

12

1

96

CONSTRUCTORILOR

PT239

400

6/0,4

12

1

97

RERZERVOARELOR

PT 240

250

6/0,4

12

1

96

BARIERA BUCOV

PT243

400

6/0,4

20

10

95

TOMA iONESCU

PT 244

400

6/0,4

12

30

100

GARA PLOIEȘTI CRÂNG

PT252

400

6/0,4

15

1

101

VEST BL. A13

PT 260

400

6/0,4

12

1

102

RADU DE LA AFUMAȚI

PT261

400

6/0,4

35

20

103

VEST BL. 175

PT 401

400

20/0,4

12

6

104

VEST BL. 115

PT 403

400

20/0,4

12

1

105

VEST BL. 124

PT405

400

20/0,4

12

1

1G6

VEST BL. 151

PT 407

400

20/0,4

12

6

107

VEST BL. 168

PT 410

400

20/0,4

12

1

1C3

VEST BL. 169

PT411

400

20/0,4

12

1

109

VEST BL. 158

PT 412

400

20/0,4

12

1

113

VEST BL. 161

PT 413

400

20/0,4

12

1

111

VEST BL. 141

PT414

400

20/0,4

12

1

112

VEST BL. 130

PT 415

400

20/0,4

12

1

113

VEST BL. 155

PT 416

400

20/0,4

12

1

114

MALU ROȘU BL. 42

PT 418

400

20/0,4

12

1 z

115

MALU ROȘU BL. 29

PT419

400

20/0,4

12

îZZ*

116

MALU ROȘU BL. 24

PT 420

400

20/0,4

12

~    Ir

117

MALU ROȘU BL. 3

PT421

400

20/0,4

12

---------------------------

NR. CF~

LOCA“IA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

118:    MALU ROȘU BL. 62A

PT424

400

20/0,4

12

1

1'9

PO=A FARCAS

PT426

400

20/0.4

30

20

120

13 SEPTEMBRIE

PT427

400

20/0,4

30

15

'21

MALU ROȘU BL. 44

PT428

400

20/0,4

12

1

'22

MALU ROȘU BL. 54

PT 432

400

20/0,4

40

40

'23

MALU ROȘU BL. 59

PT433

400

20/0,4

12

1

'24

MALU ROȘU BL. 34 C

PT434

630

20/0,4

12

1

'25

Ml HAI BRAVU MIP

PT 437

400

20/0,4

12

1

126

MIRAI BRAVU SL. 53

PT 438

400

20/0,4

12

20

127

MIHAI BRAVU BL. 13

PT439

400

20/0,4

12

10

128

MIRAI BRAVU BL. 2

PT 440

400

20/0,4

12

15

129

VEST BL. 101

PT441

400

20/0,4

12

1

130

3D. BUCUREȘTI BL. 4 B

PT 445

630

20/0,4

80

1

131

5D. BUCUREȘTI BL. 5E

PT446

630

20/0,4

12

1

132

ED. BUCUREȘTI BL. 9E

PT447

400

20/0,4

12

1

133

BD. BUCUREȘTI BL. 10A

PT 448

400

20/0,4

12

1

134

BD. BUCUREȘTI BL. 12A

PT449

630

20/0,4

12

6

135

GD. BUCUREȘTI BL. 9B

PT 453

400

20/0,4

12

1

135

BD. BUCUREȘTI BL. 10A

PT454

630

20/0,4

12

1

137

BD. BUCUREȘTI BL. 11F

PT455

630

20/0,4

12

1

133

3D. BUCUREȘTI BL. 16

PT459

400

20/0,4

12

1

139

BD. BUCUREȘTI BL. 14D

PT460

400

20/0,4

12

1

140

BD. BUCUREȘTI BL. 5A

PT461

400

20/0,4

30

1

141

BD. BUCUREȘTI BL. 7C

PT 462

630

20/0,4

12

1

142

3D. EUCURESTI BL. 26N

PT470

400

20/0,4

12

1

143

MALU ROȘU .BL. 35

PT472

400

20/0,4

12

1

144

ÎNĂCRITĂ VACARESCU BL. 11

PT 477

630

20/0,4

30

1

145

CUZA VODĂ

PT480

630

20/0,4

10

1

146

TEATRULUI

PT 484

400

20/0,4

12

1

147

WINMARKT

PT485

630

20/0,4

40

40

143

9 MA. BL. 21

PT486

400

20/0,4

12

1

149

CUZA VODĂ BL. D9

PT487

400

20/0,4

12

20

150l

9 MAI BL. 24A

PT 488

400

20/0,4

12

1

151

9 MA! BL. 58

PT 489

630

20/0,4

12

1

152

9 MAI BL. 4

PT 491

630

20/0,4

20

1

153

9 MAI BL. 54

PT492

630

20/0,4

12

1

154

9 MAI BL. 67

PT493

630

20/0,4

12

1

155

9 MAI SPITAL CER

PT 497

630

20/0,4

12

1

156

BD. REPUBLICII BL. 27E

PT501

400

20/0,4

60

1-          5

NR. CRT.

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

157

=D. REPUBLICII BL. 37K

PT 503

630

156

GH. GR. CANTACUZINO

PT 512

250

159

HACHFA VACARESCU BL. 128

PT 515

400

15C

NACH1TA VACARESCU BL. 121

PT 516

630

1511

NACHITA VACARESCU BL. 141

PT 519

630

152

CAST0R BL. G1

PT 520

630

163

NACHITA VACARESCU BL. 135

PT523

630

'64

NAGHITA VACARESCU BL. 131

PT524

400

'65

NACHITA VACARESCU BL. 13£

PT529

400

'66

NACHITA VACARESCU BL 140

PT 531

630

167

DOMNIȘORI BL. 6A

PT 534

630

168

DOMNIȘORI BL. 7

PT535

400

169

MARASESTI BL. 5N

PT 536

630

170

DOMNIȘORI BL 3

PT 537

630

171

DOMNIȘORI BL 12

PT538

400

172

DOMNIȘORI BL 9

PT539

400

173

DOMNIȘORI BL 10

PT 540

400

174

MIRAI BRAVU BL. 25

PT543

400

175

RAZOARE PARC

PT549

400

176

POLUX BL. G17

PT550

400

177

MJHAI BRAVU BL. 26

PT 553

400

178

BD. REPUBLICII BL. 28 D

PT 558

400

1791

BD. REPUBLICII BL. 29B

PT559

400

180

BD. REPUBLICII BL. 31B2

PT561

400

'81

PENES CURCANUL BL. 152C

PT 563

400

1821

PENES CURCANUL BL. 154D

PT 564

400

183

PENES CURCANUL BL. 150A

PT 565

400

184

PENES CURCANUL BL. 150F

PT 566

400

185

PENES CURCANUL BL. 156D

PT567

400

186

BASARABI BL. K7

PT 568

400

187

ANUL 1907 NR. 7

PT572

630

183

GHE. DOJA BL. 36F

PT574

400

139

GHE. DOJA BL. 34H

PT 576

400

190

COSTACHE NEGRUZZI

PT 577

400

191

. GR. CANTACUZINO (DISTRIG

PT579

400

192

GH. GR. CANTACUZINO BL. 2C

PT580

400

193

iR CANTACUZINO ȘTRAND V<

PT 581

250

194

VERII BL 10E

PT 582

400

195

LICEUL AI.CUZA

PT 584

250

TENSIUNEA NOMINALA. Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

20/0,4

60

25

20/0,4

30

20

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

30

1

20/0,4

20

6

20/0,4

20

1

20/0,4

30

20

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

25

1

20/0,4

30

1

20/0,4

30

15

20/0,4

60

40

20/0,4

12

1

20/0,4

30

1

20/0,4

60

30

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

60

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

12

1

20/0,4

80

40

20/0,4

12

6

20/0,4

40

1

20/0,4

40

1

20/0,4

12

1 //

20/0,4

12

20/0,4

12

1            /f-e

20/0,4

12

            1

20/0,4

12

.J bh!R. CRT.

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

196

DEMOCRAȚIEI BL. N5

PT587

400

20/0.4

12

30

197

DEMOCRAȚIEI BL. H12

PT589

250

20/0,4

12

1

1SS

BLOCURI PISTOL

PT590

400

20/0,4

60

1

193

BD. REPUBLICII BL. 6A

PT 591

630

20/0,4

30

20

200

EROILOR BL. 141

PT593

400

20/0,4

12

1

201

EROILOR BL.. 15D

PT594

630

20/0,4

12

1

202

DOMNIȘORI BL. 5G

PT 595

250

20/0,4

30

40

202

SOARELUI

PT 596

400

20/0,4

20

10

204

MIHAI BRAVU BL. 34

PT597

400

20/0,4

30

1

205

PETROLULUI

PT 603

400

20/0,4

12

30

206

CENTRUL CIVIC PARK

PT 617

400

20/0,4

40

40

207

BUDA

PTA ALBERT 3245

200

6/0,4

20

40

208

PRELUNGIRE MARASESTI

PT3195

100

20/0,4

1

209

MITICA APOSTOL

PT 3204

100

20/0,4

1

210

MITICA APOSTOL

PT3217

250

20/0,4

1

Anexa 1.2.


Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești


NR. CRT

DENUMIRE REȚEA SUPORT

ARTERA/ STRADA / TRONSON

LOCALITATE

LUNGIME (km)

NUMĂR STÂLPI

TIP CONDUCTOR

DATA PIF

1

LEA i! pb PT 113 Bd Republicii

Bd Republicii (Spălătorie Auto-F-ca de pâine)

Ploiesti-Ph

0,96

18

Al 3*50+50

12.01.1953

2

LEA il pb PT 209 Bd Republicii

Bd Republicii(F-ca Paine-stalp95-Amaradiei)

Ploiesti-Ph

2,45

49

Al 3*50+50

12.01.1953

3

LEA il pb PT 245 Bd Republicii

Bd Republicii (Stâlp 95-Benzinarie Shell)

Ploiesti-Ph

2,3

54

Al 3*50+50

12.01.1953

4

LEA il pb PT 65 Nicolae Simache

Nicolae Simache

Ploiesti-Ph

0,13

5

Al 35

12.01.1953

5

LEA JT PT 65 Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu

Ploiesti-Ph

0,15

6

Al 35

12.01.1953

6

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(int Lupeni spre centru)

Ploiesti-Ph

0,15

6

Al 35

12.01.1953

7

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(in cont după LEA clasic -centru)

Ploiesti-Ph

0,275

11

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

8

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(Lapusneanu-bif cu St cel Mare)

Ploiesti-Ph

0,075

3

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

9

LEA il pb PT 65 Ștefan ce! Mare

Ștefan cel Mare(bif cu Dem-centru)

Ploiesti-Ph

1,05

42

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

10

LEA il pb PT 65 Ccvurului

Covurului

Ploiesti-Ph

0,15

6

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

11

LEA il pb PT 65 Ivan Miciurin

Ivan Miciurin

Ploiesti-Ph

0,15

6

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

12

LEA il pb PT 65 Casa Căsătoriilor

Casa Căsătoriilor

Ploiesti-Ph

0,025

1

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

13

LEA il pb PT 65 Radu Stanian

Radu Stanian

Ploiesti-Ph

0,2

8

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

14

LEA JT PT 65 Alex Lapusneanu

Alex Lapusneanu

Ploiesti-Ph

0,25

10

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

15

LEA il pb PT 17 George Cosbuc

G.Cosbuc (Romana-General V MHea) Ploiesti-Ph

Ploiesti-Ph

0,616

22

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

16

LEA il pb PT 17 Constantei

Constantei

Ploiesti-Ph

0,168

6

Al 35

12.01.1953

17

LEA il pb PT 17 Constantei

Constantei

Ploiesti-Ph

0,028

1

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

18

LEA il pb PT 17 luliu Maniu

luliu Maniu

Ploiesti-Ph

0,28

10

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

19

LEA il pb PT 17 Ulierului

Ulierului

Ploiesti-Ph

0,168

6

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

20

LEA il pb PT 38 Maramureș

Maramureș

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 35

12.01.1953

21

LEA il pb PT 38 Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

22

LEA il pb PT 38 Sitarului

Sitarului

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

23

LEA il pb PT 38 Cerceluș

Cerceluș

Ploiesti-Ph

0,435

15

TYIR

12.01.1953

24

LEA il pb PT 38 Gladiolei

Gladiolei

Ploiesti-Ph

0,145

5

TYIR

12.01.1953

25

LEA il pb PT 38 Rahovei

Rahovei

Ploiesti-Ph

0,435

15

A135

12.01.1953

26

LEA il pb PT 38 Moldovei

Moldovei

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

27

LEA il pb PT 38 Bd Independentei

Bd IndependenteițRond l-Maramures)

Ploiesti-Ph

12.01.1953

28

LEAilpbPT 162 Anul 1848

Anul 1848(bif Nic lorga)

Ploiesti-Ph

0,124

4

IYIR 3*25+16 3*25+16

12.01.1953

29

LEAil pb PT 162 Anul 1848

Anul 1848(urmatorii 2 st după st cu LEA tors)

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

30

L.F.S il pb PT 162 Anul 1848

Anul 1848 (următorii 2 st după st cu LEA clas)

Ploiesti-Ph

0,062

2

ACYY 3*25+16

12.01.1953

31

LEA il pb PT 162 Nicolae lorga

Nicolae lorga

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

32

LEAilpbPT 162 Milcov

Milcov(pana ia int cu str Teleajen)

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

33

LEA il pb PT 162 13 Decembrie

13 Decembrie

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

34

LEA il pb PT 162 Ardealului

Ardealului

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

35

LEA il pb PT 162 Binsei

Birset

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.195336

LEA il pb PT 162 Calmatui

Calmatui

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

37

LEA il pb PT 162 Hasdeu

Hasdeu

Ploiesti-Ph

1,054

34

TYIR 3*25+16

12.01.1953

38

LEA il pb PT 103 Caliman

Caliman(intre Venus si Zinelor)

Ploiesti-Ph

0,832

26

Al 35

12.01.1953

39

LEA il pb PT 103 Flacara

Flacara

Ploiesti-Ph

0,192

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

40

L.EA ii pb PT 103 Pompieri

Pompieri(intre Caliman si Slt Er C-tinoiu V-le)

Ploiesti-Ph

0,16

5

Al 35

12.01.1953

41

LEA il pb PT 103 Slt Erou Constantinoiu V-le

Slt Erou Constantinoiu Vasile

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

42

LEA il pb PT 103 Slt Erou Constantinoiu V-le

Slt Erou Constantinoiu Vasile

Ploiesti-Ph

0,064

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

43

LEA il pb PT 103 Muntelui

Muntelui

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

44

LEA il pb PT 103 Calugareni

Calugareni

Ploiesti-Ph

0,256

8

Al 35

12.01.1953

45

LEA il pb PT 103 Venus

Venus

Ploiesti-Ph

0,256

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

46

LEA il pb PT 103 Cpt Av P Ciocănel

Cpt Av Popescu Ciocănel

Ploiesti-Ph

0,32

10

Al 35

12.01.1953

47

LEA il pb PT 103 Cercului

Cercului

Ploiesti-Ph

0,16

5

Al 35

12.01.1953

48

LEA il pb PT 103 Licurici

Licurici

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

49

LEA il pb PT 103 Cosmos

Cosmos

Ploiesti-Ph

0,064

2

Al 35

12.01.1953

50

LEA il pb PT 103 Grădinilor

Grădinilor

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

51

LEA il pb PT 103 Caramidari

Caramidari

Ploiesti-Ph

0,16

5

Al 35

12.01.1953

52

LEA il pb PT 103 Neptun

Neptun

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

53

LEA il pb PT 103 Uranus

Uranus

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

54

LEAil pbPT 103VLucaciu

V Lucaciu

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

55

LEA il pb PT 103 Rudului

Rudului(intre Cpt Ciocănel si Pompieri)

Ploiesti-Ph

0,608

19

Al 35

12.01.1953

56

LEA il pb PT 103 Cerna

Cema

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

57

LEA il pb PT 103 Jijiei

Jijiei

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

58

LEAilpb PT 103Jupiter

Jupiter

Ploiesti-Ph

0,352

11

Al 35

12.01.1953

59

LEAilpb PT 103Jupiter

Jupiter

Ploiesti-Ph

0,256

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

60

LEA il pb PT 103 Fecioarei

Fecioarei

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

61

LEAilpb PT 103Saturn

Saturn

Ploiesti-Ph

0,384

12

Al 35

12.01.1953

62

LEA il pb PT 103 Saturn

Saturn

Ploiesti-Ph

0,032

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

63

LEAil pb PT 103 Istrita

Istrita

Ploiesti-Ph

0,096

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

64

LEA il pb PT 103 Finari

Finari

Ploiesti-Ph

0,192

6

Al 35

12.01.1953

65

LEA ii pb PT 103 Ecoului

Ecoului

Ploiesti-Ph

0,032

1

Al 35

12.01.1953

66

LEA il pb PT 572 Rudului

Rudului(intre Pompieri si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,57

19

Al 35

12.01.1953

67

LEA il pb PT 572 Pompieri

Pompieri( intre Slt Er C-tinoiu V-le si Rudului)

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

68

LEA il pb PT 572 Heliade Radulescu

Heliade Radulescu

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

69

LEA il pb PT 572 Costache Negri

Costache Negri

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

70

LEA il pb PT 572 Vasile Boerescu

Vasile Boerescu

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

71

LEA il pb PT 572 Labirintului

Labirintului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

72

LEA il pb PT 572 Ana Ipatescu

Ana Ipatescu

Ploiesti-Ph

0,63

21

TYIR 3*25+16

12.01.1953

73

LEA il pb PT 572 Izvoras

Izvoras

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

74

LEA il pb PT 572 Hanibal

Hanibal

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

75

LEA il pb PT 572 Petru Poni

Petru Poni

Ploiesti-Ph

0,18

6

AI 35

12.01.1953

76

LEA il pb PT 572 Petroniu

Petroniu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

77

LEA il pb PT 572 Cicero

Cicero

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

78

LEA il pb PT 572 Horatiu

Horatiu

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.195379

LEA îl pb PT 572 Viseului

Viseului

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

80

LEA îl pb PT 572 Anul 1907

Anul 1907

Ploiesti-Ph

0,54

18

Al 35

12.01.1953

81

LEA il pb PT 572 Zinelor

Zinelor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

82

LEA il pb PT 572 Alexandru Donici

Alexandru Donici

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

83

LEA il pb PT 572 Suceava

Suceava

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

84

LEA il pb PT 572 Mercurului

Mercurului

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

85

LEA il pb PT 587 Glinka

Alexandru Glinka(pina la int cu Lapusneanu)

Ploiesti-Ph

0,36

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

86

LEA il pb PT 131Brancoveanu Vodă

Brancoveanu Vodă

Ploiesti-Ph

0,429

13

TYIR 3*25+16

12.01.1953

87

LEA il pb PT 131 Andrei Muresanu

Andrei Muresanu(spre Pol Cina)

Ploiesti-Ph

0,099

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

88

LEA il pb PT 131 Alee Piața Cina

Alee Piața Ci na( intre piața si blocuri pe dr)

Ploiesti-Ph

0,066

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

89

LEA il pb PT 131 Națiunii

Națiunii

Ploiesti-Ph

0,429

13

TYIR 3*25+16

12.01.1953

90

LEA il pb PT 131 Banatului

Banatului

Ploiesti-Ph

0,264

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

91

LEA il pb PT 39 Gageni

Gageni (intre Castor si Deparateanu)

Ploiesti-Ph

0,72

24

TYIR 3*35+25

12.01.1953

92

LEA il pb PT 39 Abrud

Abrud

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

93

LEA il pb PT 39 Mușețel

Mușețel

Ploiesti-Ph

0,51

17

Al 35

12.01.1953

94

LEA il pb PT 39 Toma Socolescu

Toma Socolescu

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

95

LEA il pb PT 39 Nicolae Filimon

Nicolae Filimon

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

96

LEA il pb PT 39 Clopotari

Clopotari

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

97

LEA il pb PT 39 Podețului

Podețului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

98

LEA il pb PT 39 Redutei

Redutei

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

99

LEA il pb PT 39 W Maracineanu

W Maracineanu

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

100

LEA il pb PT 39 Crinului

Crinului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

101

LEA il pb PT 39 Maior Sontu

Maior Sontu

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

102

LEA il pb PT 39 Vornicul Beldiman

Vornicul Beldiman

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

103

LEA il pb PT 39 Vidinului

Vidinului

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

104

LEA il pb PT 39 Recoltei

Recoltei

Ploiesti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

105

LEA il pb PT 39 Nucet

Nucet

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

106

LEA il pb PT 39 Nucet

Nucet

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

107

LEA il pb PT 39 Viisoarei

Viisoarei

Ploiesti-Ph

0,27

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

108

LEA il pb PT 39 Lirei

Lirei

Ploiesti-Ph

0,03

1

TYIR 3*35+25

12.01.1953

109

LEA il pb PT 39 Spiru Haret

Spiru Haret

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

110

LEA il pb PT 39 Cioplea

Cioplea

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

111

LEA ii pb PT 39 Stăruinței

Stăruinței

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

112

LEA il pb PT 39 Gazetei

Gazetei

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

113

LEA il pb PT 42 Buna Vestire

Buna Vestire(intre Munteniei si calea ferata)

Ploiesti-Ph

0,63

21

Al 35

12.01.1953

114

LEA il pbPT42Bicaz

Bicaz

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

115

LEA il pb PT 42 Soveja

Soveja

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

116

LEA il pb PT 42 Pescarus

Pescarus

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

117

LEA il pb PT 42 Amota

Arnota

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

118

LEA il pb PT 42 Amota

Amota

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

119

LEA il pb PT 42 Poet Anghel

Poet Anghel

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

120

LEA iJ pb PT 42 Cerasului

Cerasului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

121

LEA il pb PT 42 Trompetei

T rompetei

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953122

LEA il pb PT 42 Tinerimii

Tinerimii

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

123

L.EA il pb PT 42 Lupeni

Lupeni(intre nr 65 si Spatari)

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

124

LEA il pb PT 42 Lupeni

Lupeni(intre nr 65 si Buna Vestire)

Ploiesti-Ph

0,84

28

TYIR 3*35+25

12.01.1953

125

LEA il pb PT 42 Concordiei

Concordiei

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

126

LEAilpbPÎ42 Prut

Prut

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

127

LEA il pb PT 42 lalomitei

lalomitei

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

128

LEA il pb PT 42 Sudorului

Sudorului

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

129

LEA il pb PT 42 Fundătură

Fundătură! intre Sudorului si Fd Lupeni)

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

130

LEA il pb PT 42 Fundătură Lupeni

Fundătură Lupeni

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

131

LEA il pb PT 42 Andrei loachimescu

Andrei loachimescu

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

132

LEA il pb PT 42 Predelus

Predelus

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

133

LEA il pb PT 42 Șiret

Șiret

Ploiesti-Ph

0,63

21

Al 35

12.01.1953

134

LEA il pb PT 42 Bistriței

Bistriței

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

135

L.EA il pb PT 42 Alexandru Lapusneanu

Alexandru Lapusneanu

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

136

LEA il pb PT 42 Alexandru Lapusneanu

Alexandru Lapusneanu

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

137

LEA il pb PT 42 Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

138

LEA il pb PT 42 Simion Bamutiu

Simion Bamutiu

Ploiesti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

139

LEA il pb PT 42 Timpului

Timpului

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

140

LEA il pb PT 42 Șoimului

Șoimului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

141

LEAilpbPT42 Brates

Brates

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

142

LEA il pb PT 42 Ploilor

Ploilor

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

143

LEA il pb PT 42 Arcușului

Arcușului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

144

LEA il pb PT 42 Gheorghe Asache

Gheorghe Asache

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

145

LEA il pb PT 42 Spatari

Spatari

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

146

LEA il pb PT 42 Profesor Reiner

Profesor Reiner

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

147

LEA il pb PT 42 Cavalului

Cavalului

Ploiesti-Ph

0,21

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

148

LEA il pb PT 42 Naiului

Naiului

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

149

LEA il pb PT 42 Vioarei

Vioarei

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

150

LEA il pb PT 42 Rarau

Rarau

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

151

LEA il pb PT 42 Novac

Novac

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

152

LEA il pb 549 Razoare

Razoare

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

153

LEA il pb 549 Granitului

Granitului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

! 154

LEA il pb 549 Motrului

Motrului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

155

LEA il pb 549 Ineu

Ineu

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

156

LEA il pb 549 Baiului

Baiului

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

157

LEA il pb 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

158

LEA il pb 549 Ciresoaia

Ciresoaia

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

159

LEA il pb 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

160

LEA il pb 549 Nicolae Filipescu

Nicolae Filipescu

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

161

LEA il pb 549 Tribunei

Tribunei

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

162

LEA il pb 549 Victoriei

Victoriei

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

163

LEA il pb 549 Cosna

Cosna

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

164

LEA il pb PT 13 B-dul Independentei

Bd lndep(vezi Ax N-S-Rond Gara-S-Rond II)

Ploiesti-Ph

12.01.1953165

LEA il pb PT 13 Eminescu

Eminescu

Ploiesti-Ph

0,675

27

TYIR

12.01.1953

166

LEA il pb PT 13 spate Gioconda

spate Gioconda

Ploiesti-Ph

0,05

2

Al 35

12.01.1953

167

LEA il pb PT 13 Cosanzeana

Cosanzeana

Ploiesti-Ph

0,1

4

Al 35

12.01.1953

168

LES i! pb PT 13 Rodica

Rodica

Ploiesti-Ph

0,05

2

ACYY

12.01.1953

169

LEAil pb PT 13 Miorița

Miorița

Ploiesti-Ph

0,075

3

Al 35

12.01.1953

170

LEA il pb PT 13 Luceafărului

Luceafărului

Ploiesti-Ph

0,075

3

Al 35

12.01.1953

171

LEA il pb PT 13 Ana Ipatescu

Ana lpatescu(intreEminescu si Bobalna)

Ploiesti-Ph

0,025

1

TYIR

12.01.1953

172

LEA il pb PT 13 Bobalna

Bobalna(intre Ana Ipatescu si Bd Indep)

Ploiesti-Ph

0,125

5

LEA

12.01.1953

173

LEAil pb PT 13 llie Pintilie

Traian Vuia

Ploiesti-Ph

0,2

8

Al 35

12.01.1953

174

LEA il pb PT 238 Caltunasi

Caltunasi

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

175

LEA il pb PT 238 Rozmarin

Rozmarin

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

176

LEA il pb PT 238 Zambilelor

Zambilelor

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

177

LEA il pb PT 238 Crângului

Crangului(intre Caltunasi si Crăițelor)

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

178

LEA il pb PT 238 Bujorului

Bujorului

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

179

LEA il pb PT 238 Lucemei

Lucemei

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

180

LEA il pb PT 238 Trifoiului

Trifoiului

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

181

LEA il pb PT 238 Zorelelor

Zorelelor

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

182

LEA il pb PT 238 Crângului

Crangului(intre Zorelelor si Caltunasi)

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

183

LEA il pb PT 238 Crismaritelor

Crismaritelor

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

184

LEA il pb PT 238 Crismaritelor

Crismaritelor

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

185

LEA il pb PT 104 Lalelelor

Lalelelor

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

186

LEA il pb PT 104 Stejarului

Stejarului

Ploiesti-Ph

0,406

14

TYIR 3*35+25

12.01.1953

187

LEA il pb PT 104 Mesteacănului

Mesteacănului

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

188

LEA il pb PT 104 Alunilor

Alunilor

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 35

12.01.1953

189

LEA il pb PT 104 Arborilor

Arborilor

Ploiesti-Ph

0,551

19

Al 35

12.01.1953

190

LEA il pb PT 104 Plopilor

Plopilor

Ploiesti-Ph

0,493

17

Al 35

12.01.1953

191

LEA il pb PT 104 Fagului

Fagului

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

192

LEA il pb PT 104 Sălciei

Sălciei

Ploiesti-Ph

0,116

4

Al 35

12.01.1953

193

LEA il pb PT 104 Arțarului

Arțarului

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

194

LEA il pb PT 104 Crăițelor

Crăițelor

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

195

LEA il pb PT 104 Iasomiei

Iasomiei

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

196

LEA il pb PT 104 Leandrului

Leandrului

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

197

LEA il pb PT 104 Cringului

Cringului(intre Crăițelor si Drumul Serii)

Ploiesti-Ph

0,986

34

Al 35

12.01.1953

198

l.EA il pb PT 104 Dumbravei

Dumbravei

Ploiesti-Ph

0,232

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

199

LEA il pb PT 104 Pomilor

Pomilor

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

200

LEA il pb PT 104 Stinjenei

Stinjenei

Ploiesti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

201

LEA il pb PT 104 Micsunele

Micsunele

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

202

LEA il pb PT 104 Albastrele

Albastrele

Ploicsti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

203

LEA il pb PT 104 Piersicilor

Piersicilor

Ploiesti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

204

LEA il pb PT 104 Prunilor

Prunilor

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

205

LEA il pb PT 104 Merilor

Merilor

Ploiesti-Ph

0,145

5

Al 35

12.01.1953

206

LEA il pb PT 104 Perilor

Perilor

Ploiesti-Ph

0,145

5

Al 35

12.01.1953

207

LEA il pb PT 240 Rezervoarelor

Rezervoarelor(stanga partea spre Industriei)

Ploiesti-Ph

0,336

12

Al 35

12.01.1953208

LEA il pb PT 240 Rezervoarelor

Rezervoarelor(dreapta partea spre Mărfurilor)

Ploiesti-Ph

0,252

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

209

LEA il pb PT 240 Mărfurilor

Marfurilor(capatul spre Industriei)

Ploiesti-Ph

0,14

5

Al 35

12.01.1953

210

LEA il pb PT 240 Mărfurilor

Marfurilor(capatul spre Rezervoarelor)

Ploiesti-Ph

0

0

12.01.1953

211

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre Rezervoarelor si PT 446)

Ploiesti-Ph

0,168

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

212

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre PT 544 si PT 446)

Ploiesti-Ph

0,28

10

Al 35

12.01.1953

213

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre PT 544 si en-gross chinezesc)

Ploiesti-Ph

0,224

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

214

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre en-gross chinezesc si Mărfurilor)

Ploiesti-Ph

0,14

5

Al 35

12.01.1953

215

LEA il pb PT 512 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre PT 512 si Sos Vestului)

Ploiesti-Ph

0,496

16

TYIR 3*25+16

12.01.1953

216

LEA il pb PT 512 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzinofmtre PT 512 si Podul înalt)

Ploiesti-Ph

0,682

22

TYIR 3*25+16

12.01.1953

217

LEA il pb PT 512 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre PT 512 si Podul lnalt)stanga

Ploiesti-Ph

0,744

24

TYIR 3*25+16

12.01.1953

218

LEA il pb PT 512 Reconstrucției

Reconstrucției

Ploiesti-Ph

0’48

8

Al 35

12.01.1953

219

LEA il pb PT 512 Reconstrucției

Reconstru cti ei(scu ar)

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

220

LEA il pb PT 512 Veterani

Veterani

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

221

LEA il pb PT 512 Cimpoiului

Cimpoiului

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

222

LEA il pb PT 512 Constantin Mile

Constantin Mile

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

223

LEA il pb PT 239 Bobalna

Bobalna(intre Depoului si P Negulescu)

Ploiesti-Ph

0,775

25

Al 35

12.01.1953

224

LEA il pb PT 239 Cheia

Cheia

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

225

LEA il pb PT 239 Veronica Micle

Veronica Micle

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

226

LEA il pb PT 239 Cemica

Cemica

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

227

LEA il pb PT 239 Lacauti

Lacauti

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

228

LEA il pb PT 239 Constructori

Constructori

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

229

LEA il pb PT 239 Snagov

Snagov

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

230

LEA il pb PT 239 Frăției

Frăției

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

231

LEA il pb PT 239 Mecet

Mecet

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

232

LEA il pb PT 239 Petrarca

Petrarca

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

233

LEA il pb PT 239 Petru Poni

Petru Poni

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

234

LEA il pb PT 239 Principatele Unite

Principatele Unite

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

235

LEA il pb PT 239 Principatele Unite

Principatele Unite

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

236

LEA il pb PT 239 Petre Negulescu

Petre Negulescu

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

237

LEA il pb PT 239 Leonard Doroftei

Leonard Doroftei

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

238

LEA il pb PT 239 Progresul

Progresul

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

239

LEA ii pbPT 192 Rudului

Rudului(intre Sondelor si Eroilor)

Ploiesti-Ph

0,464

16

Al 35

12.01.1953

240

LEA il pb PT 192 Rudului

RuduIui(intrei Eroilor si Av Popescu Ciocănel)

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 35

12.01.1953

241

LEA il pb PT 192 Stindardului

Stindardului

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

242

LEAil pb PT 192 Nufărului

Nufărului

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

243

LEA il pb PT 192 Cosari

Cosari

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

244

LEA II pb PT 192 Făurari

Făurari

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

245

LEA il pb PT 192 Prundului

Prundului

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

246

LEA il pb PT 192 Turda

Turda

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

247

LEA il pb PT 192 Mieilor

Mieilor

Ploiesti-Ph

0,029

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

248

LEA il pb PT 192 Calusari

Calusari

Ploiesti-Ph

0,029

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

249

LEA il pb PT 192 Crasna

Crasna

Ploiesti-Ph

0,087

3

Al 35

12.01.1953

250

LEAil pbPT 192 Eroilor

Eroilor(intre Rudului si Tribunei)

Ploiesti-Ph

0,464

16

Al 35

12.01.1953251

LEA il pb PT 192 Brazdei

Brazdei

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 35

12.01.1953

252

LEA il pb PT 192 Lemnari

Lemnari

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 5

12.01.1953

253

LEA il pb PT 192 Dezrobirii

Dezrobirii

Ploiesti-Ph

0,261

9

Al 35

12.01.1953

254

LEA il pb PT 192 Creuzot

Creuzot

Ploiesti-Ph

0,348

12

Al 35

12.01.1953

255

LEA il pb PT 192 Luminiței

Luminiței

Ploiesti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

256

LEA il pb PT 192 Stindardului

Stindardului

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

257

LEA il pb PT 192 Stindardului

Stindardului

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

258

LEA il pb PT 27 Frăției

Frăției

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

259

LEA il pb PT 27 Frăției

Frăției

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

260

LEA il pb PT 27 Cozia

Cozia

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

261

LEA il pb PT 27 Cozia

Cozia

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

262

LEA il pb PT 27 Dorului

Dorului

Ploiesti-Ph

0,465

15

Al 35

12.01.1953

263

LEA il pb PT 27 Acarului

Acarului

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

264

LEA il pb PT 27 Dambovitei

Dambovitei

Ploiesti-Ph

0,465

15

Al 35

12.01.1953

265

LEA il pb PT 27 Feroviari

Feroviari

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

266

LEA il pb PT 27 Orzari

Orzari

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

267

LEA il pb PT 27 Snagov

Snagov

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

268

LEA il pb PT 27 Mecet

Mecet

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

269

LEA il pb PT 27 Toamnei

Toamnei

Ploiesti-Ph

0.31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

270

LEA il pb PT 166 Caragiale

Caragiale

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

271

LEA il pb PT 166 Caragiale

Caragiale

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

272

LEAil pb PT 166 Rudului

Rudului (curbura spate Omnia)

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

273

LEA il pb PT 166 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre Omnia si Vlad Tepes)

Ploiesti-Ph

0.279

9

Al 35

12.01.1953

274

LEA il pb PT 166 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzinoțintre Vlad Tepes si Podul înalt)

Ploiesti-Ph

0

0

TYIR 3*25+16

12.01.1953

275

LEA il pb PT 166 Vlad Tepes

Vlad Tepes

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

276

LEA il pb PT 166 Vlad Tepes

Vlad Tepes

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

277

LEA il pb PT 166 Lobacevski

Lobacevski

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

278

LEAil pb PT 166 13 Septembrie

13 Septembrie

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

279

LEAil pb PT 166 Popa Șapca

Popa Șapca

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

280

LEAil pb PT 165 Rudului

Rudului(intreMarasesti si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

281

LEAil pbPT 165Rudului

Rudului(intre Marasesti si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

282

LEA ii pb PT 165 Marasesti

Marasesti(intre Ceahlau si Kutuzov)

Ploiesti-Ph

0,348

12

TYIR 3*25+16

12.01.1953

283

LEA il pb PT 165 Marasesti

Marasesti(intre Ceahlau si Kutuzov)

Ploiesti-Ph

0,261

9

Al 35

12.01.1953

284

LEA il pb PT 165 Sapunari

Sapunari

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

285

LEA il pb PT 165 Anton Pann

Anton Pann

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

286

LEA il pb PT 165 Kutuzov

Kutuzov

Ploiesti-Ph

0,145

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

287

LEA il pb PT 165 C T Grigorescu

C T Grigorescu

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

288

LEA il pb PT 165 C T Grigorescu

C T Grigorescu

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

289

LEA il pb PT 165 Cooperației

Cooperației

Ploiesti-Ph

0,029

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

290

LEA il pb PT 165 Barbu Delavrancea

Barbu Delavrancea

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

291

LEA il pb PT 165 Barbu Delavrancea

Barbu Delavrancea

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

292

LEA il pb PT 29 Marasesti

Marasesti(intre Lobacevski si Alecu Russo)

Ploiesti-Ph

0,72

24

TYIR 3*35+25

12.01.1953

293

L.EA il pb PT 29 Tatra

Tatra

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953294

LEA il pb PT 29 Turlei

Turlei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

295

L.EA il pb PT 29 Zagan

Zagan

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

296

LEA il pb PT 29 Varatec

Varatec

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

297

LEA il pb PT 29 Vasile Parvan

Vasile Parvan

Ploiesti-Ph

0,18

6

TYIR 3*35+25

12.01.1953

298

LEA il pb PT 29 Borsec

Borsec

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

299

L.EA il pb PT 29 Alecu Russo

Alecu Russo

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

300

LEA il pb PT 29 Plaiesilor

Plaiesilor

Ploiesti-Ph

0,66

22

Al 35

12.01.1953

301

LEA il pb PT 29 Mareșal Averescu

Mareșal Averescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

302

LEA il pb PT 29 Mareșal Averescu

Mareșal Averescu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

303

LEA il pb PT 29 Fuiorului

Fuiorului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

304

LEA il pb PT 29 Titu Maiorescu

Titu Maiorescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

305

LEA il pb PT 29 Horezului

Horezului

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

306

LEA il pb PT 29 Albinei

Albinei

Ploiesti-Ph

0,42

14

Al 35

12.01.1953

307

LEA il pb PT 29 Negoiu

Negoiu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

308

LEA il pb PT 29 Panciu

Panciu

Ploiesti-Ph

0,24

8

AI 35

12.01.1953

309

LEA il pb PT 29 Caliman

Caliman(intre Albinei si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

310

LEA il pb PT 29 Zugravului

Zugravului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

311

LEA il pb PT 29 Zânelor

Zânelor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

312

LEA il pb PT 29 Magnoliei

Magnoliei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

313

LEA il pb PT 29 Rucar

Rucar

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

314

LEA il pb PT 29 Ceahlau

Ceahlau

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

315

LEA il pb PT 29 Randunelelor

Randunelelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

316

LEA il pb PT 4 Traian

Traian( intre Daciei si Cantacuzino)

Ploiesti-Ph

0,868

28

TYIR 3*25+16

12.01.1953

317

LEA il pb PT 4 Daciei

Daciei

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

318

LEA il pb PT 4 Sevastopol

Sevastopol

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

319

LEA il pb PT 4 Veniamin Costache

Veniamin Costache

Ploiesti-Ph

0,651

21

TYIR 3*25+16

12.01.1953

320

LEA ii pb PT 4 Ghiocei

Ghiocei

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

321

LEA il pb PT 4 Arcului

Arcului

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

322

LEA il pb PT 4 Ion Neculce

Ion Neculce

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

323

LEA il pb PT 4 Ion Neculce

Ion Neculce

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

324

LEA il pb PT 4 Posada

Posada

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

325

LEA il pb PT 4 Dumbrăveni

Dumbrăveni

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

326

LEA il pb PT 4 Codrii Cosminului

Codrii Cosminului

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

327

LEA il pb PT 4 Malu Roșu

Malu Roșu

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

328

LEA il pb PT 4 Vaslui

Vaslui

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

329

LEA il pb PT 4 Panduri

Panduri

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

330

LEA il pb PT 4 Blanari

Blanari

Ploiesti-Ph

0,093

3

AI 35

12.01.1953

331

LEA il pb PT 4 Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescuf intre Malu Roșu si Oltului)

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

332

LEA il pb PT 4 Agricultori

Agricultori

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

333

LEA il pb PT 4 Dobrogei

Dobrogei

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

334

LEA il pb PT 4 Dogari

Dogari

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

335

LEA il pb PT 4 Moților

Moților

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

336

LEA il pb PT 4 Panduri

Panduri

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953337

LEA îl pb PT 4 Curcubeului

Curcubeului

Ploiesti-Ph

0,465

15

TYIR 3*25+16

12.01.1953

338

LEA il pb PT 4 lazului

lazului

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

339

LEA il pb PT 4 Elena Doamna

Elena Doamna

Ploiesti-Ph

0,806

26

TYIR 3*25+16

12.01.1953

340

LEA il pb PT 4 Logofăt Tautu

Logofăt Tautu

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

341

LEA il pb PT 4 Verii

Verii

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

342

LEA il pb PT 4 Vasile Lupu

Vasile Lupu(intre Log Tautu si Liceu)

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

343

LEA il pb PT 4 Rotari

Rotari

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

344

LEA il pb PT 4 Trei Ierarhi

Trei Ierarhi

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

345

LEA il pb PT 4 Pinului

Pinului

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

346

LEA il pb PT 4 Horei

Horei

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

347

LEA il pb PT 4 Victoriei

Victoriei(intre V Lupu si Elena Doamna)

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

348

LEA il pb PT 4 Victoriei

Victoriei(intre Elena Doamna si Luminii)

Ploiesti-Ph

0

0

TYIR 3*25+16

12.01.1953

349

LEA il pb PT 4 Alexandru Odobescu

Alexandru Odobescu(intre Traian si Nicopole)

Ploiesti-Ph

0,403

13

TYIR 3*25+16

12.01.1953

350

LEA il pb PT 4 Afinelor

Afinelor

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

351

LEA il pb PT 4 Colinei

Colinei

Ploiesti-Ph

0,651

21

TYIR 3*25+16

12.01.1953

352

LEA il pb PT 4 Luminii

Luminii

Ploiesti-Ph

0

0

TYIR 3*25+16

12.01.1953

353

LEA il pb PT 4 Nicopole

Nicopole

Ploiesti-Ph

0,713

23

TYIR 3*25+16

12.01.1953

354

LEA il pbPT 111 Traian

Traian(intre Daciei si N Titulescu)

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

355

LEA il pb PT 111 Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu(Tismana-P-ta-M Viteazul)

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

356

LEA il pb PT 111 Clementei

Clementei

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

357

LEA il pb PT 111 Plugarilor

Plugarilor

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

358

LEA il pb PT 111 Barbu Catargiu

Barbu Catargiu

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

359

LEAil pb PT 111 Tismana

Tismana

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

360

LEA il pb PT 111 Sinaii

Sinaii

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

361

LEAil pbPT 111 Bănești

Bănești

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

362

LEAil pb PT 111 8 Martie

8 Martie

Ploiesti-Ph

0,62

20

TYIR 3*25+16

12.01.1953

363

LEA il pb PT 111 Unghiului

Unghiului

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

364

LEA il pb PT 111 Barbu Știrbei

Barbu Știrbei

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

365

LEA il pbPT 111 Oltului

Oltului

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

366

LEAil pb PT 102 Spitalului

Spitalului(intre Candiamo Popescu si Romana)

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

367

LEA il pb PT 102 Candiamo Popescu

Candiamo Popescu

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

368

LEA il pb PT 102 Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri

Ploiesti-Ph

0,36

12

Al 35

12.01.1953

369

LEA il pb PT 102 Decebal

Decebal

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

370

LEA il pb PT 102 Doamna Stanca

Doamna Stanca

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

371

LEA il pb PT 102 Fortunei

Fortunei

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

372

LEA il pb PT 102 Primăverii

Primăverii

Ploiesti-Ph

0,33

11

TYIR 3*35+25

12.01.1953

373

LEA il pb PT 102 Caraiman

Caraiman

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

374

LEA il pb PT 102 Postavaru

Postavaru

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

375

LEA il pb PT 102 Prahovei

Prahovei

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

376

LEA il pb PT 102 Nucilor

Nucilor

Ploiesti-Ph

0,36

12

Al 35

12.01.1953

377

LEA il pb PT 102 Nucilor

Nucilor

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

378

LEA il pb PT 102 Romana

Romana( intre Văleni si st benz PETROM)

Ploiesti-Ph

0,63

21

TYIR 3*35+25

12.01.1953

379

LEAil pbPT 102 Caisului

Caisului

| Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953380

LEAH pb PT 100 Dimbului

Dimbului(intre Namoloasa si rond bariera Bucov)

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

381

LEA il pb PT 100 Namoloasa

Namoloasa

Ploiesti-Ph

0,2

7

Al 35

12.01.1953

382

LEAil pb PT 100 Doaga

Doaga

Ploiesti-Ph

0,2

6

Al 35

12.01.1953

383

LEAil pb PT 100 Robanesti

Robanesti

Ploiesti-Ph

0,2

6

Al 35

12.01.1953

384

LEA il pb PT 74 Luminișului

Luminișului

Ploiesti-Ph

0,18

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

385

LEA il pb PT 74 Busuiocului

Busuiocului

Ploiesti-Ph

0,18

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

386

LEA il pb PT 74 Salcâmilor

Salcâmilor

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

387

LEA il pb PT 74 Bradului

Bradului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

388

LEA il pb PT 74 Molidului

Molidului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

389

LEA il pb PT 74 Gorunului

Gorunului

Ploiesti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

390

LEA il pb PT 74 Castanilor

Castanilor

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

391

LEA il pb PT 74 Teiului

Teiului

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

392

LEA il pb PT 74 Fragilor

Fragilor

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

393

LEA il pb PT 74 Căpșunilor

Căpșunilor

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

394

LEA il pb PT 74 Trandafirilor

Trandafirilor

Ploiesti-Ph

1,26

42

TYIR 3*25+16

12.01.1953

395

LEA il pb PT 74 Muscatelor

Muscatelor

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

396

LEA il pb PT 74 Pelinului

Pelinului(intre Lamaitei si Drumul Serii)

Ploicsti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

397

LEA il pb PT 74 Clopoței

Clopoței

Ploiesti-Ph

0,36

12

TYIR 3*25+16

12.01.1953

398

LEA il pb PT 74 Lamaitei

Lamaitei

Ploiesti-Ph

0,36

12

AI 35

12.01.1953

399

LEA il pb PT 74 Mărgăritarului

Mărgăritarului

Ploiesti-Ph

0,36

12

Al 35

12.01.1953

400

LEA il pb PT 74 Rozetei

Rozetei

Ploiesti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

401

LEA il pb PT 74 Narciselor

Narciselor

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

402

LEA il pb PT 74 Garoafelor

Garoafelor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

403

LEA il pb PT 74 Girlei

Girlei(intre Pelinului si Badesti)

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

404

LEA il pb PT 74 Ștrandului

Strandului(iesire pod-politie)

Ploiesti-Ph

1,02

34

TYIR 3*25+16

12.01.1953

405

LEA il pb PT 74 Pelinului

Pelinului(intre Lamaitei si Girlei)

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

406

LEA ii pb PT 197 Liliacului

Liliacului

Ploiesti-Ph

0,2

6

Al 35

12.01.1953

407

LEA il pb PT 197 Margaretelor

Margaretelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

408

LEA il pb PT 76 Roșiori

Rosiori( Munteniei Grădinari)

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 50 Ol Al 3*25+16

12.01.1953

409

LEA il pb PT 76 Munteniei

Munteniei

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 50 Ol Al 3*25+11

12.01.1953

410

LEA il pb PT 76 Birzava

Birzava

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

411

LEA il pb PT 7 Alexandru cel Bun

Alexandru cel Bun

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

412

LEA il pb PT 7 Mircea cel Batran

Mircea cel Batran(intre Munteniei si Alex cel Bun)

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

413

LEA il pb PT 7 Grigore Tocilescu

GrigoreTocilescu

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

414

LEA il pb PT 7 Udriste Năsturel

Udriste Nasturel(intre Alex cel Bun si Arcași)

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

415

LEA il pb PT 7 Rares Vodă

Rares Vodă

Ploiesti-Ph

0,45

15

Al 35

12.01.1953

416

LEA il pb PT 7 Bran

Bran

Ploiesti-Ph

0,06

2

A135

12.01.1953

417

LEA il pb PT 7 Petru Musat

Petru Musat

Ploiesti-Ph

0.09

3

Al 35

12.01.1953

418

LEA il pb PT 7 Arcușului

Arcușului

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

419

LEA il pb PT 7 Roșiori

Roșiori

Ploiesti-Ph

0.84

28

TYIR 3*35+25

12.01.1953

420

LEA il pb PT 7 Tunari

Tunari

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

421

LEA il pb PT 7 Dorobanți

Dorobanți

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

422

LEA II pb PT 7 Zanoaga

Zanoaga

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953423

LEA il pb PT 7 Costila

Costila

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

424

LEA il pb PT 7 Buna Vestire

Buna Vestire(din Alex cel Bun spre Brates

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

425

LE A il pb PT 7 Buna Vestire

Buna Vestirefintre Alex cel Bun si I R Sirianu)

Ploiesti-Ph

0,42

14

Al 35

12.01.1953

426

LEA il pb PT 7 Ion Rusu Sirianu

Ion Rusu Sirianu

Ploiesti-Ph

0,27

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

427

LEA il pb PT 7 Arcași

Arcași

Ploiesti-Ph

0,45

15

Al 35

12.01.1953

428

LEA il pb PT 7 Sever Axente

Sever Axente

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

429

LEA il pb PT 7 Covurului

Fructelor

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

430

LEA il pb PT 7 Fructelor

Fructelor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

431

LEA il pb PT 7 Armași

Armași

Ploiesti-Ph

0,51

17

Al 35

12.01.1953

432

LEA il pb PT 7 Vornicul Boldur

Vornicul Boldur

Ploiesti-Ph

0,54

18

TYIR 3*35+25

12.01.1953

433

LEA il pb PT 125 Voila

Voila

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

434

LEA il pb PT 125 Mircea cel Batran

Mircea cel Batran(Munteniei si Pictor Rosenthal)

Ploiesti-Ph

0,69

23

TYIR 3*35+25

12.01.1953

435

LEA il pb PT 125 Mircea cel Batran

Mircea cel Batran( Pictor Rosenthal-Mugurilor)

Ploiesti-Ph

0.27

9

Al 35

12.01.1953

436

LEA il pb PT 125 Mugurilor

Mugurilor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

437

LEA il pb PT 125 Spicului

Spicului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

438

LEA il pb PT 125 Țesători

Țesători

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

439

LEA il pb PT 125 Inului

Inului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

440

LEA il pb PT 125 Toporasi

T oporasi

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

441

LEA il pb PT 125 Chilia

Chilia

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

442

LEA il pb PT 125 Izvoare

lzvoare(intre A ron V-da si P Iscovescu)

Ploiesti-Ph

0,78

26

Al 35

12.01.1953

443

LEA il pb PT 125 Aron Vodă

Aron Vodă

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

444

LEA i! pb PT 125 Boian

Boian

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

445

LEA il pb PT 125 Otelului

Otelului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

446

LEA il pb PT 125 Olimp

Olimp

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

447

LEA il pb PT 125 Stupilor

Stupilor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

448

LEA il pb PT 125 Calabreaza

Calabreaza

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

449

LEAil pb PT 125 Albisori

Albisori

Ploiesti-Ph

0.48

16

Al 35

12.01.1953

450

LEA il pb PT 125 Clabucet

Clabucet

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

451

LEA il pb PT 125 Zorilor

Zorilor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

452

L.EA il pb PT 125 Grăniceri

Grăniceri

Ploiesti-Ph

0,42

14

Al 35

12.01.1953

453

LEA il pb PT 125 Albești

Albești

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

454

LEA il pb PT 125 Salvador

Salvador

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

455

LEA il pb PT 125 Chindiei

Chindiei

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

456

LEA il pb PT 125 Griusor

Griusor

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

457

LEA il pb PT 125 Pictor Iscovescu

Pictor Iscovescu

Ploiesti-Ph

0,57

19

Al 35

12.01.1953

458

LEA il pbPT 125 Ulmului

Ulmului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

459

LEAil pb PT 125Steluțelor

Steluțelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

460

LEA il pb PT 125 Freamat

Freamat

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

461

LEA il pb PT 125 Corăbiei

Corăbiei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

462

LEAil pbPT 125Tomis

Tomis

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

463

LEA il pb PT 125 Turnătorilor

Turnătorilor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

464

LEAil pb PT 125 Graurului

Graurului

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

465

LEA i! pb PT 125 Gheorghe Sion

Gheorghe Sion

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953466

LEA il pb PT 125 Tinerimii

Tinerimii

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

467

LEA il pb PT 125 Mălinului

Mălinului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

468

LEA il pb PT 125 Ruginoasa

Ruginoasa

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

469

LEA il pb PT 125 Ruginoasa

Ruginoasa

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

470

LEA il pb PT 244 Alexandru Vlahuta

Alexandru Vlahuta(intre Carpenului si Poștei)

Ploiesti-Ph

0,465

15

Al

12.01.1953

471

LEA il pb PT 244 Ion Creanga

Ion Creanga

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

472

LEA il pb PT 244 Ghe Baritiu

Ghe Baritiu

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

473

LEA il pb PT 244 Ramuri

Ramuri

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

474

LEA il pb PT 244 Dr Toma lonescu

DrToma lonescu

Ploiesti-Ph

0,496

16

Al 35

12.01.1953

475

LEA ii pb PT 244 Privighetori

Privighetori

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

476

LEA il pb PT 244 Lebedei

Lebedei

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

477

LEA il pb PT 244 Căprioarelor

Căprioarelor

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

478

LEA il pb PT 244 Păltiniș

Păltiniș

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

479

LEA il pb PT 244 Tanin

Tanin

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

480

LEA il pb PT 244 Pielari

Pielari

Ploiesti-Ph

0,744

24

Al 35

12.01.1953

481

LEA il pb PT 244 Stadionului

Stadionului

Ploiesti-Ph

0,62

20

Al 35

12.01.1953

482

LEA il pb PT 244 Latina

Latina

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

483

LEA il pb PT 244 Schiori

Schiori

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

484

LEA il pb PT 244 Artei

Artei

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

485

LEA il pb PT 244 1 Mai

1 Mai

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*351-25

12.01.1953

486

LEA il pb PT 244 Juniorilor

Juniorilor

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

487

LEA il pb PT 244 lat N Parc Bucov

lat N Parc Bucov

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

488

LEA JT PT 11 Mihai Bravu

Mihai Bravufintre Tabaci si N Balcescu)

Ploiesti-Ph

1,62

54

TYIR 3*35+25

12.01.1953

489

LEA JT PT 11 Alexandru Vlahuta

Alexandru Vlahuta(intre Carpenului si M Bravu)

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

490

LEA JT PT Sg Maj Victor C-tinescu

Sg Maj Victor C-tinescu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

491

LEA JT PT 11 Avram lancu

Avram lancu

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

492

LEA JT PT 11 Buna Vestire

Buna Vestire(intre Av lancu si Dr Bagdazar)

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

493

LEA JT PT 11 Globului

Globului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

494

LEAJTPT 11 Diligentei

Diligentei

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

495

LEA JT PT 11 Armoniei

Armoniei

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

496

LEA JT PT 11 Nicolae Balcescu

N Balcescu(intre D Gherea si Dem)

Ploiesti-Ph

1

33

TYIR 3*35+25

12.01.1953

497

LEA JT PT 63 Rifov

Rifov(intre Petrolului si calea ferata)

Ploiesti-Ph

0,57

19

TYIR 3*25+16

12.01.1953

498

LEA JT PT 63 Oituz

Oituz

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

499

LEA JT PT 63 Bodocului

Bodocului

Ploiesti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

500

LEA JT PT 63 Amzei

Amzei

Ploiesti-Ph

0,48

16

Al 35

12.01.1953

501

LEA JT PT 63 Fagaras

Fagaras

Ploiesti-Ph

0,21

7

A135

12.01.1953

502

LEA JT PT 63 Diaconul Coresi

Diaconul Coresi

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

503

LEA JT PT 63 Caporal Dumitrescu

Caporal Dumitrescu

Ploiesti-Ph

0,57

19

Al 35

12.01.1953

504

LEA JT PT 63 Corlatesti

Corlatesti

Ploiesti-Ph

0,66

22

Al 35

12.01.1953

505

LEA JT PT 63 Pictor Rosenthal

Pictor Rosenthal

Ploiesti-Ph

0,48

16

Al 35

12.01.1953

506

LEAJTPT 63 Catunu

Catunu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

507

LEA JT PT 63 Romanești

Romanești

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

508

LEA JT PT 63 Moara Noua

Moara Noua

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953509

LE A JT PT 63 Berceni

Berceni

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

510

LEA JT PT 63 Pinului

Pinului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

511

l.EA JT PT 603 Rifov

Rifov (intre Petrolului si ieșire Ploiești)

Ploiesti-Ph

0,84

28

Al 35

12.01.1953

512

LEA JT PT 603 Petrolului

Petrolului(intre Moreni si Rifov)

Ploiesti-Ph

0,66

22

Al 35

12.01.1953

513

LEA JT PT 603 Pietii

Pietii

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

514

LEA JT PT 603 Islazului

Islazului

Ploiesti-Ph

0,48

16

Al 35

12.01.1953

515

LEA JT PT 603 Traian Savulescu

Traian Savulescu

Ploiesti-Ph

0,51

17

Al 35

12.01.1953

516

LEA JT PT 603 Atelierului

Atelierului

Ploiesti-Ph

0,45

15

Al 35

12.01.1953

517

LEA JT PT 603 Uzinei

Uzinei

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

518

LEA JT PT 603 Trenului

Trenului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

519

LEA JT PT 603 Tirgului

Tirgului

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

520

LEA JTPT 603 Țițeiului

Titei

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

521

LEA JT PT 603 Transformatorului

Transformatorului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

522

LEA JT PT 148 Inotesti

Inotesti

Ploiesti-Ph

0,527

17

Al 35

12.01.1953

523

LEAJT PT 148 Țintea

Țintea

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

524

LEAJT PT 148 Baicoi

Baicoi

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

525

LEAJT PT 148 Azuga

Azuga

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

526

L.EA JT PT 148 Pacureti

Pacureti

Ploiesti-Ph

0,527

17

Al 35

12.01.1953

527

LEAJT PT 148 Bustenari

Bustenari

Ploiesti-Ph

0,558

18

Al 35

12.01.1953

528

LEAJT PT 148 Moreni

Moreni

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

529

LEA JT PT 148 Scaieni

Scaieni

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

530

LEAJT PT 148 Gindului

Gindului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

531

LEA JTPT 148 Văii

Văii

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

532

LEA JT PT 148 Vintileanca

Vintileanca

Ploiesti-Ph

0,496

16

Al 35

12.01.1953

533

LEA JT PT 148 Tinarul muncitor

Tinarul muncitor

Ploiesti-Ph

0,837

27

Al 35

12.01.1953

534

LEA JT PT 148 GhighiuIui

Ghighiului

Ploiesti-Ph

1,209

39

Al 35

12.01.1953

~535

LEA JT PT 148 Ghimpați

Ghimpați

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

536

LEAJT PT 148 Furnalului

Furnalului

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

537

LEAJTPT20 Petrolului

Petrolului(intre Barcanesti si Moreni)

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

538

LEA JT PT 20 Petrolului

Petrolului(intre Barcanesti si Moreni)

Ploiesti-Ph

0,16

5

TYIR 3*35+16

12.01.1953

539

LEA JT PT 20 Barcanesti

Barcanesti(exclusiv P-ta Timken)

Ploiesti-Ph

0,288

9

TYIR 3*35+16

12.01.1953

540

LEA JT PT 20 Barcanesti

Barcanesti(exclusiv P-ta Timken)

Ploiesti-Ph

0,128

4

Al 35

12.01.1953

541

LEA JT PT 20 Crisului

Crisului

Ploiesti-Ph

0,192

6

Al 35

12.01.1953

542

LEA JT PT 20 Petru Cercel

Petru Cercel

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

543

LEA JT PT 20 Cosmesti

Cosmesti

Ploiesti-Ph

0,32

10

Al 35

12.01.1953

544

LEA JT PT 20 Bihorului

Bihorului

Ploiesti-Ph

0,192

6

Al 35

12.01.1953

545

LEA JT PT 20 Dr Ghe Petrescu

Dr Ghe Petrescu

Ploiesti-Ph

0,64

20

Al 35

12.01.1953

546

LEA JT PT 20 Jiului

Jiului

Ploiesti-Ph

0,224

7

TYIR 3*35+16

12.01.1953

547

LEA JT PT 20 Argeș

Argeș

Ploiesti-Ph

0,096

3

TYIR 3*35+16

12.01.1953

548

LEA JT PT 1 Transilvaniei

Transilvaniei (intre Ghe Doja si Calomfirescu)

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

549

LEA JT PT 1 Transilvaniei

Transilvaniei(intre Calomfirescu si Romana)

Ploiesti-Ph

0,744

24

Al 35

12.01.1953

550

LEA JT PT 1 Arh loan Mincu

Arh loan Mincu

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

551

LEA JT PT 1 Patriei

Patriei

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953552

LEA JT PT 1 Matasari

Matasari

Ploiesti-Ph

0,031

1

Al 35

12.01.1953

553

LE A JT PT 1 Buzestr

Buzesti

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

554

LEA JT PT 1 Fundeni

Fundeni

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

555

LEA JT PT 1 Crivatului

Crivatului

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

556

LEA JT PT 1 Romana

Romana(intre Crivatului si St Greceanu)

Ploiesti-Ph

1,178

38

TYIR 3*35+25

12.01.1953

557

LEA JT PT 1 Nichita Stanescu

Nichita Stanescu

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

558

LEA JT PT 1 Gheorghe Doja

Gheorghe Doja(intre Decebal si Rond Bariera Bucov)

Ploiesti-Ph

0,775

25

TYIR 3*35+25

12.01.1953

559

LEA JT PT 1 St 0 losif

St O losif

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

560

LEA JT PT 1 St 0 losif

St O losif

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*35+25

12.01.1953

561

LEA JT PT 1 Calomfirescu

Calomfirescu

Ploiesti-Ph

0,403

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

562

LEA JT PT 1 Calomfirescu

Calomfirescu

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

563

LEA JT PT 1 Calomfirescu

Calomfirescu

Ploiesti-Ph

0,031

1

Al 35

12.01.1953

564

LEA JT PT 1 Victor Babes

Victor Babes

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

565

LEA JT PT 1 Muzelor

Muzelor

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

566

LEA JT PT 1 Aurora

Aurora

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

567

LEA JT PT 1 Cornetului

Cornetului

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

568

LEA JT PT 1 Berzei

Berzei

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

569

LEA JT PT 1 Beresti

Beresti

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

570

LEAJT PT1 Florarilor

Florarilor

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

571

LEA JT PT 1 Dimbului

Dimbului

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

572

LEAJTPT 1 Bratocea

Bratocea

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

573

LEAJTPT1 Harpei

Harpei

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

574

LEA JT PT 1 Stegarului

Stegarului

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

575

LEA JT PT 1 Boldescu

Boldescu

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

576

LEA JT PT 1 Radu cel Mare

Radu cel Mare

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

577

LEA JT PT 1 Negurei

Negurei

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

578

LEA JT PT 1 Lautari

Lautari

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

579

LEA JT PT 1 Mica

Mica

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

580

LEA JT PT 1 August Laurian

August Laurian

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

581

LEA JT PT 1 General Dragalina

General Dragalina

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

582

LEA JT PT 1 Florilor

Florilor

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

583

LEA JT PT 1 Poieniței

Poieniței

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

584

LEA JT PT 1 Petriceicu Vodă

Petriceicu Vodă

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

585

LEA JT PT 1 Bogdan Vodă

Bogdan Vodă

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

586

LEA JT PT 1 Prof Ion Th Grigore

Praf Ion Th Grigore

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*35+25

12.01.1953

587

LEA JT PT 201 Titan

Titan

Ploiesti-Ph

0,55

22

Al 35

12.01.1953

588

LF.A JT PT 497 Alee Spit CFR

Alee Spit CFR(lat de Vest)

Ploiesti-Ph

0,06

3

TYIR

12.01.1953

589

LEA JT PT416Caineni

Caineni

Ploiesti-Ph

0,14

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

590

LEA JT PT 470 Biserica Sf Vasile

Biserica Sf Vasile(curtea interioara)

Ploiesti-Ph

0,04

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

591

LEA JT PT 36 Apelor

Apelor(intre rond Bar Bucov si Oborului)

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

592

LEA JT PT 36 Apelor

Apelorfintre Oborului si Mihai Bravu)

Ploiesti-Ph

1,209

39

Al 35

12.01.1953

593

LEA JT PT 36 Oborului

Oborului

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*35+25

12.01.1953

594

LEA JT PT 36 Ostașilor

Ostașilor

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953595

LEA JT PT 36 Girlei

Girlei

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

596

LEA JT PT 36 Lacului

Lacului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

597

LEA JT PT 36 Riului

Riului

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

598

LEA JT PT 36 Badesti

Badesti

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953 .

599

LEA JT PT 84 Aprodul Purice

Aprodul Purice

Ploiesti-Ph

0,352

11

TYIR 3*35+25

12.01.1953

600

LEA JT PT 84 Linariei

Linariei

Ploiesti-Ph

0,128

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

601

LEA JT PT 84 Luca Arbore

Luca Arbore

Ploiesti-Ph

0,224

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

602

LEA JT PT 84 Eroul Necunoscut

Eroul Necunoscut

Ploiesti-Ph

0,32

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

603

LEA JT PT 84 Luptătorilor

Luptătorilor

Ploiesti-Ph

0,288

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

604

LEA JT PT 84 Predeal

Predeal

Ploiesti-Ph

0,32

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

605

LEA JT PT 200 Mihai Bravu

M.Bravu(intre PT 200 si Pod Berceni capat M.Bravu)

Ploiesti-Ph

1,3

45

TYIR 3*35+25

12.01.1953

606

LEA JT PT 200 Mihai Bravu

M.Bravu(intre PT 200 si Pod Berceni capat M. Bravu)

Ploiesti-Ph

0,5

18

Al 35

12.01.1953

607

LEA JT PT 437 Mihai Bravu

Mihai Bravu(intre Comatei si Tabaci)

Ploiesti-Ph

1

32

TYIR 3*35+25

12.01.1953

608

LEA JT PT 553 Avintului

Avintului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

609

LEA JT PT 553 Nicovalei

Nicovalei

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

610

LEA JT PT 553 Barbu Constantinescu

Barbu Constantinescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

611

LEA JT PT 553 Ghilcos

Ghilcos

Ploiesti-Ph

0,03

1

TYIR 3*35+25

12.01.1953

612

LEA JT PT 553 Ghilcos

Ghilcos

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

613

LEA JT PT 553 Fintinele

Fintinele

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

614

LEA JT PT 553 Theodor Aman

Theodor Aman

Ploiesti-Ph

0,45

15

TYIR 3*35+25

12.01.1953

615

LEA JT PT 543 Mihai Bravu

Mihai Bravufintre Tabaci si Pompelor)

Ploiesti-Ph

2

73

TYIR 3*35+25

12.01.1953

616

LEA JT PT 201 Mihai Bravu

Mihai Bravu(intre Pompelor si PT 200)

Ploiesti-Ph

1

32

TYIR 3*35+25

12.01.1953

617

LEAJTPT169 Mihai Bravu

Mihai Bravu(intre PT 200 si Comatei)

Ploiesti-Ph

2,8

92

TYIR 3*35+25

12.01.1953

618

LEA JT PT 169 Titan

Titan

Ploiesti-Ph

0,7

22

Al 35

12.01.1953

619

LEA JT PT 440 Comatei

Cornatelfintre Sabinelor si Pielari)

Ploiesti-Ph

0,5

16

TYIR 3*35+25

12.01.1953

620

LEA JT PT 88 Poștei

Poștei

Ploiesti-Ph

0,667

23

TYIR 3*35+25

12.01.1953

621

LEA JT PT 88 lașului

lașului

Ploiesti-Ph

0,232

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

622

LEA JT PT 88 N Basarab

N Basarab

Ploiesti-Ph

0,406

14

TYIR 3*35+25

12.01.1953

623

LEA JT PT 88 Rozelor

Rozelor

Ploiesti-Ph

0,116

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

624

LEA JT PT 88 Italiana

Italiana

Ploiesti-Ph

0,261

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

625

LEA JT PT 88 Triumfului

Triumfului

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

626

LEA JT PT 88 Paul Constantin

Paul Constantinescu

Ploiesti-Ph

0,116

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

627

LEA JT PT 88 Sighet

Sighet

Ploiesti-Ph

0,087

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

628

LEA JT PT 88 Praga

Praga

Ploiesti-Ph

0,406

14

TYIR 3*35+25

12.01.1953

629

LEA JT PT 88 Meridiane

Meridiane

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

630

LEA JT PT 88 Caterina Varga

Caterina Varga

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

631

LEA JT PT 88 Sportului

Sportului

Ploiesti-Ph

0,116

4

Al 35

12.01.1953

632

LEA JT PT 88 Muncii

Muncii

Ploiesti-Ph

0,116

4

Al 35

12.01.1953

633

LEA JT PT 88 Vlaicu Vodă

Vlaicu Vodă

Ploicsti-Ph

0,087

3

Al 35

12.01.1953

634

LEA JT PT 549 Răzoare

Razoare

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25=16

12.01.1953

635

LEA JT PT 549 Motrului

Motrului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

636

LEA JT PT 549 Ineu

In eu

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

637

LEA JT PT 549 Baiului

Baiului

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953638

LEA JT PT 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

639

LEA JT PT 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25=16

12.01.1953

640

LEA JT PT 549 Tribunei

Tribunei

Ploiesti-Ph

0,341

11

TY1R 3*25=16

12.01.1953

641

LEA JT PT 549 Nicolae Filipescu

Nicolae Filipescu

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25=16

12.01.1953

642

LEA JT PT 549 Victoriei

Victoriei

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25=16

12.01.1953

643

LEA JT PT 549 Cosna

Cosna

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25=16

12.01.1953

644

LEA JT PT 549 Granitului

Granituluiiintre Arhimede si Motrului)

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

645

LEA JT PT 49 Depoului

Depoului

Ploiesti-Ph

0,36

12

TYIR 3*25=16

12.01.1953

646

LEA JT PT 261 Radu de la Afumați

Radu de la Afumatițintre Gageni si Națiunii)

Ploiesti-Ph

0,54

18

TYIR 3*35+25

12.01.1953

647

LEA JT PT 261 Gageni

Gageni(intre Mr Sontu si Bolintineanu)

Ploiesti-Ph

0,42

14

TYIR 3*35+25

12.01.1953

648

LEAJT PT261 MrSontu

Mr Sontu(intre Negru Vodă si Gageni)

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

649

LEA JT PT 261 Negru Vodă

N Voda(intre Bolintineanu si Radu)

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

650

LEA JT PT 261 Zmeului

Zmeului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

651

LEAJTPT 261 Zefirului

Zefirului

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

652

LEA JT PT 261 Bolintineanu

Bolintineanu

Ploiesti-Ph

0,48

16

TYIR 3*35+25

12.01.1953

653

LEAJT PT261 Frunzelor

Frunzelor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

654

LEAJTPT 261 Austrului

Austrului

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

655

LEA JT PT 261 Azurului

Azurului

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

656

LEAJT PT 261 Amurgului

Amurgului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

657

LEA JT PT 261 Deparateanu

Deparateanu(intre Gageni si Văleni)

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

658

LEA JT PT 261 Văleni

Văleni (intre BCR si Prahovei)

Ploiesti-Ph

0,6

20

TYIR 3*35+25

12.01.1953

659

LEA JT PT 261 Vasile Conta

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

660

LEA JT PT 590 24 Ianuarie

24 Ianuarie

Ploicsti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

661

LEA JT PT 590 Ion Maiorescu

Ion Maiorescu

Ploiesti-Ph

0,2

6

TYIR 3*35+25

12.01.1953

662

LEA JT PT 590 Ion Maiorescu

Ion Maiorescu

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

663

LEAJTPT 591 Zidari

Zidari(intre Vlasiei si 8 Martie)

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

664

LEA JT PT 591 Temisana

Temisana

Ploiesti-Ph

0,465

15

TYIR 3*25+16

12.01.1953

665

LEA JT PT 591 Vrancei

Vrancei

Ploiesti-Ph

0,496

16

TYIR 3*25+16

12.01.1953

666

LEA JT PT 591 Putna

Putna

Ploiesti-Ph

0,465

15

TYIR 3*25+16

12.01.1953

667

LEA JT PT 591 Tarcaului

Tarcaului

Ploiesti-Ph

0,496

16

TYIR 3*25+16

12.01.1953

668

LEA JT PT 591 Miron Costin

Miron Costin

Ploiesti-Ph

0,558

18

TYIR 3*25+16

12.01.1953

669

LEA JT PT 591 8 Martie

8 Martie

Ploiesti-Ph

0,62

20

TYIR 3*25+16

12.01.1953

670

LEA JT PT 591 Comana

Comana

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

671

LEAJT PT591 Deltei

Deltei(intre Putna si 8 Martie

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

672

LEA JT PT 595 Marasesti

Marasesti(intre U M si Torcători)

Ploiesti-Ph

0,48

15

TYIR 3*35+25

12.01.1953

673

LEA JT PT 595 Domnișori

Domnisori(intre Murelor si Casin)

Ploiesti-Ph

0,224

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

674

LEA JT PT 595 Murelor

Murelor

Ploiesti-Ph

0,288

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

675

LEA JT PT 595 Jepilor

Jepilor

Ploiesti-Ph

0,16

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

676

LEAJTPT 595 Casin

Casin

Ploiesti-Ph

0,48

15

TYIR 3*35+25

12.01.1953

677

LEA JT PT 595 Lunca Prutului

Lunca Prutului

Ploiesti-Ph

0,256

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

678

LEA JT PT 595 Sondelor

Sondelor

Ploiesti-Ph

0,096

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

679

LEA JT PT 220 Bunavestire

Bunavestire(intre PT 220 si Munteniei)

Ploiesti-Ph

0,2

7

Al 35

12.01.1953

680

LEA JT PT 426 Gr Cantacuzino

Gr Cant(Lobacevski Torcători)

Ploiesti-Ph

0,57

19

TYIR 3*35+25

12.01.1953681

LEA JT PT 426 Popa Farcas

Popa Farcas(intreG Cantacuzino si PT 427)

Ploiesti-Ph

0,57

19

TYIR 3*35+25

12.01.1953

682

LEA JT PT 426 Goraslau

Goraslau

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

683

LEA JT PT 426 Lugojana

Lugojana

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

684

LEA JT PT 426 Șantierului

Șantierului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

685

LEA JT PT 426 Doma

Doma

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

686

LEA JT PT 426 Horia

Horia

Ploiesti-Ph

0,27

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

687

LEA JT PT 426 E Poteca

E Poteca

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

688

LEA JT PT 426 Dunării

Dunării

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

689

LEA JT PT 426 E Racovita

E Racovita

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

690

LEA JT PT 426 Minelor

Minelor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

691

LEA JT PT 427 Torcători

Torcători

Ploiesti-Ph

0,63

21

TYIR 3*35+25

12.01.1953

692

LEA JT PT 427 Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

Ploiesti-Ph

1,2

40

TYIR 3*35+25

12.01.1953

693

LEA JT PT 427 Borsec

Borsec

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

694

LEA JT PT 427 Popa Farcas

Popa Farcas

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

695

LEA JT PT 427 13 Septembrie

13 Septembrie

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

696

LEA JT PT 427 Popa Șapca

Popa Șapca

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

697

LEA JT PT 427 Lobacevski

Lobacevski

Ploiesti-Ph

0,33

11

TYIR 3*35+25

12.01.1953

698

LEA JT PT 427 Penes Curcanul

Penes Curcanul

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

699

LEA JT PT 427 Burebista

Burebista

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

700

LEA JT PT 427 Păcii

Păcii

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

701

LEA JT PT 427 Cristianul

Cristianul

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

702

LEA JT PT 596 St Greceanu

Greceanu

Ploiesti-Ph

0,15

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

703

LEA JT PT 529 Crisan

Crisan

Ploiesti-Ph

0,682

22

TYIR 3*25+16

12.01.1953

704

LEA JT PT 529 Zimbrului

Zimbrului

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

705

LEA JT PT 529 Gornistilor

Gornistilor

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

706

LEA JT PT 529 Spătarul Milescu

Spătarul Milescu

Ploiesti-Ph

0,372

12

TYIR 3*25+16

12.01.1953

707

LEA JT PT 529 Porumbeilor

Porumbeilor

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

708

LEAJTPT529 Furnica

Furnica

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

709

LEA JT PT 529 E Vacarescu

E Vacarescu

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

710

LEAJTPT529 Crisan

Crisan

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

711

LEA JT PT 529 Spătarul Milescu

Spătarul Milescu

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

712

LEA JT PT 432 Alee Biserica Lemn

Alee Biserica Lemn

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

713

LEA JT PT 209 Republicii

Republicii(vezi Ax N S)

Ploiesti-Ph

12.01.1953

714

LEA JT PT 209 Hortensiei

Hortensiei

Ploiesti-Ph

0,1

3

TYIR

12.01.1953

715

LEA JT PT 245 Republicii

Republicii(vezi Ax N S)

Ploiesti-Ph

12.01.1953

716

LEA JT PT 245 Tufanelelor

Tufanelelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR

12.01.1953

717

LEA JT PT 245 Amaradiei

Amaradiei

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

718

LEA JT PT 245 Lotrului

Lotrului

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

719

LEA JT PT 245 Gilotrului

Gilotrului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

720

LEA JT PT 245 Buda

Buda

Ploiesti-Ph

0,5

16

Al 35

12.01.1953

721

LEAJTPT531 Malu Roșu

Malu Rosu(intre Tractoarelor si N Titulescu)

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

722

LEA JT PT 531 Tractoarelor

Tractoarelor

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

723

LEA JT PT 531 Tractoarelor

T ractoarelor

Ploiesti-Ph

0,03

1

Al 35

12.01.1953724

LEA JT PT 531 Rubinelor

Rubinelor

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

725

LEA JT PT 531 Mitropolitul Dosoftei

Mitropolitul Dosoftei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

726

LEA JT PT 531 Mitropolitul Variaam

Mitropolitul Variaam

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

727

LES il pb PT 61 Bd București

Bd București ( Pod Tatarani - IPG )

2,2

59

ACYY 3*35+25

08.01.1984

728

LEA il pb PT 61 Bd București

Bd București (IPG - Bd Petrolului)

0,8

22

TYIR 3*16+25

08.01.1984

729

LES il pb PT 445 Bd București stg

Bd București ( Bd Petrolului - Pod Gara Sud -baza)

0,75

21

ACYY 3*35+25

08.01.1984

730

LES il pb PT 447 Bd București dr

Bd București ( Bd Petrolului - Barcanesti)

0,78

14

ACYY 3*35+25

08.01.1984

731

LES il pb PT 462 Bd București dr

Bd București ( Barcanesti - Pod Gara Sud baza)

0,1143

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

732

LES il p PT 179 Bd București

Bd București (Pod Gara Sud -Hasdeu)

1,449

65

ACYY 3*35+25

08.01.1984

733

LEA il pb PT 179 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie(club CER)

0,207

9

TR 50 OL AL+3*70+l*

08.01.1984

734

LES il pb PT 179 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie ( pod - varianta)

0,115

5

ACYY 3*50+25

08.01.1984

735

LES il pb PT 179 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie ( Parc Gara Sud )

0,276

12

ACYY 3*35+25

08.01.1984

736

LEA il pb PT 65 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie(linie tramvai)

0,325

11

TYIR 50 OL AL

08.01.1984

737

LEA il pb PT 65 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie(scuar)

0,075

7

r'IR50OL AL+3*70+l*

08.01.1984

738

LEA il pb PT 65 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decern brie(trotu ar capat tramvai)

0,075

2

IR 50 OL AL+3*70+l*

08.01.1984

739

LEA il pb PT 49 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie (fata Gara Sud )

0,15

13

IR50OL AL+3*70+l*

08.01.1984

740

LEA il pb PT 13 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie ( Rond Gara Sud )

0,384

36

TYIR 50 OL AL+3*35

08.01.1984

741

LF.A il pb PT 13 Bd Independentei

Bd Independentei ( Rond Gara Sud - Rond II-)

0,96

56

TYIR 50 OL AL+3*35

08.01.1984

742

LEA il pb PT 10 Bd Independentei

Bd independentei ( Rond II inclusiv- Rond I exclusiv )

0,85

54

TYIR 50 OLAL+3*35

08.01.1984

743

LEA il pb PT 38 Bd Independentei

Bd Independentei ( Rond I - str Maramureș )

1,27

72

TYIR 50 OL AL

08.01.1984

744

LES il pb PT 38 Bd Independentei

Bd IndependenteifParc Caragiale)

0,1

11

ACYY 3*35+25

08.01.1984

745

LES il pb PT 38 Bd Independentei

Bd lndependentei(Parc Lic. Mihai Viteazul)

0,045

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

746

LES il pb PT 46 P-ta Victorei

P-ta Victoriei ( Posta stg - dr)

0,1365

16

ACYY 3*35+25

08.01.1984

747

LES il pb PT 46 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei (Cinemascop )

0,117

12

ACYY 3*35+25

08.01.1984

748

LES il pb PT 617 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei (Parcul Nichita Stanescu - Fintina arteziana)

0,124

28

ACYY 3*35+16

08.01.1984

749

LES il pb PT 52 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei ( str Take lonescu - Mag Omnia )

0,1

12

ACYY 3*35+25

08.01.1984

750

LES il pb PT 8 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei ( Fintina arteziana - Palat Adm.)

0,9

12

ACYY3*50+25

08.01.1984

751

LES il pb PT 485 Bd Republicii

Bd Republicii (Galeriile Comerciale )

0,87

12

ACYY3 *70+35

08.01.1984

752

LES II pb PT 17 Bd Republicii

Bd Republicii ( Palatul Culturii - Catedrala )

0,296

20

ACYY 3*50+25

08.01.1984

753

LES il pb PT 480 Bd Republicii

Bd Republicii (Casa Sindicatelor)

0,058

8

ACYY 3*50+25

08.01.1984

754

LES il pb PT 559 P-ta Eroilor

P-ta Eroilor ( Rond Catedrala )

0,0135

18

ACYY 3*50+25

08.01.1984

755

LES il pb PT 559 Bd Republicii

Bd Republicii ( P-ta Eroilor - str Colinii)

0,52

40

ACYY 3*50+25

08.01.1984

756

LES il pb PT 501 Bd Republicii

Bd Republicii ( str Colinii - P-ta Mihai Viteazul)

0,442

34

ACYY 3*50+25

08.01.1984

757

LES il pb PT 558 Bd Republicii

Bd Republicii (Sc. 14)

0,026

1

ACYY 3*50+25

08.01.1984

758

LES il pb PT 454 P-ta Mihai Viteazul

P-ta Mihai Viteazul (colt cu str Nicolae Titulescu )

0,105

12

ACYY 3*50+25

08.01.1984

759

LES il pb PT 455 P-ta Mihai Viteazul

P-ta Mihai Viteazul ( colt cu str Andrei Muresanu )

0,125

10

ACYY 3*50+25

08.01.1984

760

LES il pb PT 455 Bd Republicii

B-dul Republicii(P-ta Mihai Viteazul -8 Martie)

0,216

16

ACYY 3*50+25

08.01.1984

761

LES il pb PT 461 Bd Republicii

B-dul Republicii(8 Martie- Sos Nordului)

0,315

26

ACYY 3*505-25

08.01.1984

762

LEA il pb PT 461 Bd Republicii

B-dul Republiciifmt cu Sos Vest-spre Sos Vest)

0,1

10

TYIR50 OL-AL+3*50

08.01.1984

763

LEA il pb PT 461 Bd Republicii

Bd Republicii(int Sos N-Spalatorie auto)

0,4

27

TYIR50 OL-AL+3*50

08.01.1984

764

LEA il pb PT 461 Sos Vestului

Sos Vestului(intre Rep si si Deltei)

0,7

38

TYIR50 OL-AL+3*50

08.01.1984

765

LES+LEA il pb PT 61 B-dul București

Bd Buc(intre pod Tatarani si Bd Petr)-vezi Ax NS

08.01.1984

766

LEA il pb PT 61 Bd Petrolului

Bd Petrol ului(int cu Bd Buc)-zona ad Ax NS

__

1  0,058

2

TYIR50 OL-AL+3*5C

08.01.1984767

LES il pb PT 446 spate Bl 4

spate Bl 4

0,2

6

TYIR 3*25+16

08.01.1984

768

LES il pb PT 445 spate Bl 5

spate Bl 5

0,1

7

TYIR

08.01.1984

769

LES il pb PT 445 Bd Petrolului

Bd Petrolului(int cu Bd Buc spre raf-stg)-zona ad Ax NS

0,05

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

770

LES il pb PT 445 Bd Buc

Bd Bucfmtre Petrolului si pod Gara de Sud- stg-raf)

08.01.1984

771

LES il pb PT 455 P-ta M Viteazul

P-ta M Viteazul(rond dr spre A Muresanu)-vezi Ax N-S

08.01.1984

772

LES il pb PT 455 Bd Republicii

Bd Rep.(intre P-ta M Viteazul si 8 Martie)-vezi Ax N-S

08.01.1984

773

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(Piata 1 Decembrie-Alex Lapusneanu)

0,875

35

YIR 50 -OL-AL 3*25+1

08.01.1984

774

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(Alex Lapusn-bîf cu St Cel Mare- spre Lap)

0,1

4

YIR 50 -OL-AL 3*25+1

08.01.1984

775

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(bif cu St cel Mare-Lupeni)

0,175

7

YIR 50 -OL-AL 3*25+1

08.01.1984

776

LEA il pb PT 65 Lăcrămioarei

Lăcrămioarei

0,175

7

YIR 50 -OL-AL 3*25+1

08.01.1984

777

LEA il pb PT 65 Leventica

Leventica

0,15

6

YIR 50 -OL-AL 3*25+1

08.01.1984

778

LES il pb PT 65 Alee intre bl 10 si 13

Alee intre bl 10 si 13

0,125

5

ACYY 3*50+25

08.01.1984

779

LES il pub PT 65 Democrației

Democratiei(Pod Gara de Sud)

0,15

6

ACYY 3*50t-25

08.01.1984

780

LES il pb PT 17 G-ral V Milea

G-ral V Milea(fata bloc" 7 Etaje")

0,075

5

ACYY 3*50+25

08.01.1984

781

LES il pb PT 17 Emil Zola

Emil Zola (Ulierului-Palatul Culturii)

0,338

13

ACYY 3*50+25

08.01.1984

782

LES il pb PT 17 G-ral V Milea

G-ral V Milea(Hale lat N si 3 stilpi după int cu E Zola)

0,338

13

ACYY 3*50+25

08.01.1984

783

LES il pb PT 17 Grivitei

Grivitei(intre p-ta agroalimentara si Emil Zola)

0,286

11

ACYY 3*50+25

08.01.1984

784

LES il pb PT 17 P-ta zarzavat

Piața zarzavat (împrejur)

0,468

18

ACYY 3*50+25

08.01.1984

785

LES il pb PT 17 Zona brânzeturi

Zona brânzeturi (sector exterior)

0,052

2

ACYY 3*50+25

08.01.1984

786

LES il pb PT 17 spate Bl H

Spate bloc H

0,078

3

ACYY 3*50+25

08.01.1984

787

LES il pb PT 52 Piața Victoriei

Piața Victoriei(Fata Omnia si Hotel Central-vezi Ax NS)

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

788

LES il pb PT 52 Alee lat Sud Omnia

Alee lat Sud Omnia(intre Omnia si Hotel Central)

0,168

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

789

LES il pb PT 52 spate Omnia

spate Omnia

0,24

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

790

LES il pb PT 52 Tache lonescu

Tache lonescu

0,168

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

791

LES il pb PT 52 Parc sp Cinemasc c

Parc spate Cinemascop

0,192

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

792

LEA il pb PT 40 M Kogalniceanu

M Kogalniceanu(intre T Caragiu si N Balcescu)

0,125

5

TYIR 3*35+25

08.01.1984

793

LEA il pb PT 40 D Gherea

D Gherea(capatul spre St Greceanu)

0,075

3

TYIR 3*35+25

08.01.1984

794

LEA il pb PT 40 Paris

Paris( căpătui spre St Greceanu)

0,025

1

TYIR 3*35+25

08.01.1984

795

LEA il pb PT 40 St Greceanu

St Greceanu

0,45

18

TYIR 3*35+25

08.01.1984

796

LEA il pb PT 40 fata Bar Picadili

fata Bar Picadili

0,225

9

ACYY 3*35+25

08.01.1984

797

LES il pb PT 40 parcare H Prahova

parcare fata Hotel Prahova

0,975

39

ACYY 3*35+25

08.01.1984

798

LES il pb PT 74 Ștrandului

Strandului(iesire pod-politie)

1

32

ACYY3*35+25

08.01.1984

799

LEA il pb PT 561 parcare lingă PT 561

parcare intre bl 31 C1si 31G lingă PT 561

0

0

TYIR 3*25+16

08.01.1984

800

LES il pb PT 561 Lapusna

Lapusnațalee intre str Lapusna si bl 31 G si 31 H)

0,045

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

801

LES il pb PT 561 spate bl 31P

alee spate bl 31 P

0,03

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

802

LES il pb PT 561 Lapusna

str Lapusna fata bloc 31 1

0,015

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

803

LES il pb PT 561 Luminii

Luminii(zona bl 31 A2 si 31 I)

0,045

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

804

LES il pb PT 561 Elena Doamna

Elena Doamna(intre Lapusna si Republicii)

0,03

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

805

LES il pb PT 453 Zidari

Zidari(intre Bănești si Sinaii)

0,126

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

806

LES il pb PT 453 Bănești

Banesti(intre Zidari si căpătui parcării)

0,054

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

807

LES il pb PT 453 Parcare

Parcare (pe colt intre Zidari si Bănești)

0,072

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

808

LES il pb PT 453 fata PT 453

fata PT 453

0,036

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

809

LES il pb PT 453 lateral PT 453

lateral stingă fata de PT 453

0,036

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984810

LES il pb PT 454 P-ta M Viteazul

P-ta M Viteazul(partea cu Nicolae Titulescu)

0

08.01.1984

811

LES il pb PT 454 Parcare lingă PT 454

Parcare lingă PT 454

0,032

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

812

LES il pb PT 454 Zidari

Zidari (intre Sinaii si PT 454)

0,032

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

813

LES il pb PT 454 Sinaii

Sinaii(incepind de la int cu Zidari primii 3 st către Tismana)

0,048

3

TYIR

08.01.1984

814

LES il pb PT 501 Republicii

Republicii(Colinii -P-ta M Viteazul) vezi Ax N-S

0

08.01.1984

815

LES il pb PT 501 Căminelor

Caminelor(primii trei stilpi incepind de la PT 501)

0,048

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

816

LES il pb PT 501 Parcare

Parcare(linga PT 501)

0,08

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

817

LES il pb PT 501 Veniamin Costache

Veniamin Costache(intre PT 501 si Republicii)

0,032

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

818

LES il pb PT 501 Parc M Viteazul

Parc M Viteaza l(intre statuia M V si I Maiorescu)

0,6

120

ACYY 3*35+25

08.01.1984

819

LES il pb PT 480 Republicii

Republiciiffata Casa Sindicatelor)-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

820

LES il pb PT 480 parc Casa Sindicatelor

parc fata Casa Sindicatelor

0.114

48

ACYY 3*35+25

08.01.1984

821

LES il pb PT 480 lateral dr Casa Sind

circ il lateral dr Casa Sindicatelor

0,19

18

ACYY 3*35+25

08.01.1984

822

LES il pb PT 485 Republicii

Republicii fata Galeriile Comerciale-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

823

LES il pb PT 485 parc fata Ciocirl ia

parc fata Ciocirlia

1,2

60

ACYY 3*35+25

08.01.1984

824

LES il pb PT 485 fata Galeriile Comerciale

fata Galeriile Comerciale(linga scări)

0,32

16

ACYY 3*35+25

08.01.1984

825

LES il pb PT 485 Galeriile Comerciale

Galeriile comercial e(latura de Sud)

0,8

40

ACYY 3*35+25

08.01.1984

826

LES il pb PT 485 spate Galeriile Comerciale

spate Galeriile comerciale

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

827

LES il pb PT 485 alee spate Ciocirlia

alee spate Ciocirlia

0,2

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

828

LES il pb PT 485 Cuza Vodă

Cuza Voda(intre G Cantacuzono si V Lupu)

0,145

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

829

LEA il pb PT 485 Vasile Lupu

Vasile Lupu(intre P-ta Eroilor si Cuza Vodă)

0,18

12

TYIR

08.01.1984

830

LEA ii pb PT 8 Slt Er Calin Cătălin

Slt Er Calin Cătălin

0,18

6

TYIR

08.01.1984

831

LEA il pb PT 8 Emil Zola

Emil Zola

0,24

8

TYIR

08.01.1984

832

LES il pb PT 8 Gri vitei

Grivitei

0,42

14

ACYY 3*35+25

08.01.1984

833

LEA il pb PT 8 Unirii

Unirii(intre Slt Er Calin Cătălin si Bibescu Vodă)

0,06

2

Al 35

08.01.1984

834

LEA il pb PT 8 Unirii

Unirii(intre Romana si Slt Er Calin Cătălin)

0,09

3

TYIR

08.01.1984

835

LEA il pb PT 8 Bibescu Vodă

Bibescu Vodă

0,12

4

Al 35

08.01.1984

836

LEA il pb PT 8 Romana

Romana(intre Unirii si Basarabi)

0,06

2

TYIR

08.01.1984

837

LES il pb PT 8 G-ral Traian Mosoiu

G-ral Traian Mosoiu

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

838

LES il pb PT 8 Basarabi

Basarabi

0,24

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

839

LES il pb PT 559 alee blocuri 30 E 30F 30C

alee bl 30E 30 F 30(intre Alex Odobescu si bl menționate)

0,064

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

840

LES il pb PT 559 alee blocuri 29 E 29C 29B

alee bl.29 E 29C 29B(spatiul liber intre PT 559 si bl 29)

0,048

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

841

LEA il pb PT 462 Barcanesti

Barcanesti(portiunea intre bl 7A-7D si lat Vest Timken)

0,1

7

TYIR 3*25+16

08.01.1984

842

LES il pb PT 462 Barcanesti

Barcanesti(intrarea dinspre B-dul Buc)

0,059

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

843

LES il pb PT 462 Bd București

Bd Bucuresti(intre Barcanesti si intr pe pod)-vezi Ax N-S

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

844

LEA il pb PT 447 spatele bl 9A-9D

spatele bl 9A-9D

0,1

6

TYIR 3*16+25

08.01.1984

845

LES il pb PT 447 Bd București

Bd Bucuresti(intre Bd Petrolului si Barcanesti) vezi Ax N-S

0

08.01.1984

846

LEA il pb PT 448 B-dul București

spate Bl 9

0,075

TYIR 50 Ol Al 3*35+25

08.01.1984

847

LES il pb PT 449 Petrolului

PetroluluifmtreBd Buc si Barcanesti)

0,13

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

848

LEA il pb PT 449 spatele bl 12A-12E

spatele bl 11A-11D

0,27

8

TYIR 50 OL AL 3*35+2

08.01.1984

849

LES il pb PT 617 Piața Victoriei

Piața Victoriei(intreGhe Lazar si C D Gherea)-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

850

LES il pb PT 617 Ghe Lazar

Ghe Lazar (intre Tribunal si Bulevard-partea spre parc)

1,8

10

ACYY 3*35+25

08.01.1910

851

LES il pb PT 617 Pasaj pietonal(spate Unirea)

Pasaj pietonal( spate Unirea)

2,16

12

ACYY 3*35+25

08.01.198(1

852

LES il pb PT 617 Pasaj pietonal(spate Mercur))

Pasaj pietonal( spate Mercur)

4,32

24

ACYY 3*35+25

08.01.195M
853

LES îl pb PT 617 Kogalniceanu

Kogalniceanu( fata Restaurant Dealul Mare )

0,72

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

854

LES il pb PT 617 C D Gherea

C D Gherea(intre Basarabi si P-ta Victoriei)

8,64

48

ACYY 3*35+25

08.01.1984

855

LES il pb PT 617 Mag Mercur

Mag Mereu r(fata si lateral dr)

5,04

28

ACYY 3*35+25

08.01.1984

856

LES il pb PT 617 Parc central

Parc central(Nichita Stanescu si fata Prefectura)

0,29

143

ACYY 3*35+25

08.01.1984

857

LES il pb PT 484 Kogalniceanu

Kogalniceanu(intre Toma Caragiu si N Balcescu)

0,096

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

858

LF.S i! pb PT 484 Alee PT 484

Alee PT 484(intre PT 484 si Ghe Lazar)

0,096

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

859

LES il pb PT 484 Ghe Lazar

Ghe Lazarfintre Dr Bagdazar si Balcescu)

0,144

6

ACYY 3*35+25

08.01.1984

860

LES il pb PT 484 Toma Caragiu

Toma Caragiu

2,112

88

ACYY 3*35+25

08.01.1984

861

LES il pb PT 484 Curte Muzeul de Istorie

Curte Muzeul de Istorie

0,768

32

ACYY 3*35+25

08.01.1984

862

LES il pb PT 107 fata si spate PT 107

Fata si spate PT 107

0,058

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

863

LES il pb PT 107 Alee intre Bl Rodica si Bl A1

Alee intre Bl Rodica si Bl A1

0,029

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

864

LES il pb PT 107 Alee intre Bl Rodica si Bl B1

Alee intre Bl Rodica si Bl B1

0,087

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

865

LES il pb PT 107 Pajurei

Pajurei

0.116

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

866

LES il pb PT 107 Alee intre Bl B3 si Complex Bobalna

Alee intre Bl B3 si Complex Bobalna

0,116

4

TYIR 3*25+16

08.01.1984

867

LES il pb PT 44 Garaje lingă PT 44

Garaje lingă PT 44

0

0

cablu Luxten

08.01.1984

868

LES il pb PT 44 lingă PT 44

lingă PT 44

0,02

1

TYIR

08.01.1984

869

LES îl pb PT 44 zona celor 2 puncte termice

intre cele 2 puncte termice si bl 6

0,1

5

TYIR

08.01.1984

870

LEA il pb PT 44 Parc Eminescu

Parc Emînescu(cuprins intre Bl 5 Bl 6 Bl 2 Bl 10)

0,14

7

TYIR

08.01.1984

871

LEA il pb PT 44 Alee intre Parc Eminescu si str Eminescu

Alee intre Bl 1 Bl 2 si Bl 10 Bl 11

0,06

3

TYIR

08.01.1984

872

LEA il pb PT 461 Republicii

Republicii(Rond int Rep cu Sos V si Cablul Rom)-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

873

LEA il pb PT 461 Sos Vestului

Sos Vestului (intre int cu Rep si Deltei)

0,75

38

TYIR

08.01.1984

874

LES il pb PT 146 Alee intre Palatul Adm si Mercur

Alee intre Palatul Adm si Mercur

0,546

39

ACYY 3*35+35

08.01.1984

875

LES il pb PT 146 fata Mercur

fata Mercur

0,224

16

ACYY 3*35+35

08.01.1984

876

LES il pb PT 146 Mercur latura de Sud

Mercur latura de Sud

0,126

9

ACYY 3*35+35

08.01.1984

877

LES il pb PT 146 spate Mercur

spate Mercur

0,21

15

ACYY 3*35+35

08.01.1984

878

LES il pb PT 146 intrarea B Palat Adm

intrarea B Palat Adm(lateral dr fata de intr B)

0,126

9

ACYY 3*35+35

08.01.1984

879

LES il pb PT 146 parcare subterana

parcare subterana(in stingă intr B)

0,084

6

ACYY 3*35+35

08.01.1984

880

LEA il pb PT 55 C-tin Brezeanu

C-tin Brezeanu(intre PT 55 si Mos Ion Roata)

0,1

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

881

LEA il pb PT 55 Alee intre Bl D3 D12 11F

Alee intre Bl D3 D12 11 F+lat Vest 12 D

0

TYIR 3*25+16

08.01.1984

882

LEA il pb PT 55 Alee intre Bl 12 D si D3

Alee intre Bl 12 D si D3

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

883

LEA ii pb PT 55 lat Sud Punct Termic

lat Sud Punct Termic nr 7 Republicii

0,04

2

TYIR 3*25+16

08.01.1984

884

LEA il pb PT 59 Cibinului

Cibinului

0,28

10

TYIR 3*25+16

08.01.1984

885

LEA il pb PT 59 Andrei Muresanu

Andrei Muresanu (intre Sos Nordului si Pol Cina)

0,7

23

TYIR 3*25+16

08.01.1984

886

LES il pb PT 439 Alee bl 18 si 19

Sabînelor( bl 18 si 19 lat de Sud)

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

887

LES il pb PT 439 SabinelorAlee bl 16 si 17

Sabinelor( bl 16 si 17 lat de Nord)

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

888

LEA il pb PT 60 Timavei

Timavei

0,27

13

TYIR 3*25+16

08.01.1984

889

LEA il pb PT 459 Aleea Pichetului

Aleea Pichetului

0,036

2

TYIR

08.01.1984

890

LEA il pb PT 459 Cimitirul Sovietic

Cimitirul Sovietic(Alee spate cimitir)

0,054

3

TYIR

08.01.1984

891

LEA il pb PT 459 Cimitirul Sovietic

Cimitirul Sovietic(latura de Nord)

0,036

2

TYIR

08.01.1984

892

LEA il pb PT 459 Alee spate Punct Termic nr 6

Alee spate Punct Termic nr6

0,072

4

TYIR

08.01.1984

893

LEA il pb PT 459 Alee fata Punct Termic nr 6

Alee fata Punct Terrnic nr 6

0,054

3

TYIR

08.01.1984

894

LEA il pb PT 459 Alee latura de Sud Punct Termic

Alee latura de Sud Punct Termic

0,018

1

TYIR

08.01.1984

895

LEA il pb PT 459 Alee intre Bl 205 Bl 209 si Bl 210

Alee intre Bl 205 Bl 209 si Bl 210

0,162

9

TYIR

08.01.1984896

LES il pb PT 243 Alee Punct Termic

Alee Punct Termic(linga PT 243)

0,06

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

897

LES il pb PT 243 Mijloc giratoriu Bariera Bucov

Mijloc giratoriu Bariera Bucov

0,2

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

898

LES il pb PT 495 Vomicei

Vomicei(zona Bl 77 81 82 83)

0,1

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

899

LES il pb PT 493 Vomicei

Vomicei(fata Bl 67A 67B 68)

0,175

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

900

LES il pb PT 493 Padina

Padina(intre Vomicei si Domnișori fata Bl 64 65 66)

0,105

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

901

LEA il pb PT 428 Alee intre Bl 43 si Bl 44

Alee intre Bl 43 si Bl 44

0,06

3

TYIR 3*25+16

08.01.1984

902

LES il pb PT 420 Serg Ghe Mateescu

Serg Ghe Mateescu(fata Bl 16)

0,12

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

903

LEA il pb PT 420 Serg Ghe Mateescu

Serg Ghe Mateescu(fata Bl 24A)

0,06

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

904

LES il pb PT 491 Padina

Padina(BI 3 Bl 4)

0,08

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

905

LES il pb PT 492 Padina

Padina(BI 51 52 53)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

906

LES il pb PT 492 Domnișori

Domnisori(BI 63 62 75 74)

0,035

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

907

LES il pb PT 492 Bl 60 56

Bl 60 50(latura de Vest)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

908

LES il pb PT 492 Frasinet

Aleea Prislop(BI 49 50)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

909

LES il pb PT 492 Aleea Prislop

Aleea Prislop(BI 46 47 48)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

910

LES il pb PT 489 Domnișori

Domnisori(BI 57 58 59)

0,15

6

ACYY 3*35+25

08.01.1984

911

LES il pb PT 488 Piața 9 Mai

Piața 9 Maițlatura de Sud)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

912

LES il pb PT 488 Piața 9 Mai

Piața 9 Mai(latura de Nord)

0,044

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

913

LES il pb PT 488 Prislop

Prislop(BI 23 24)

0,088

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

914

LES il pb PT 488 Prislop (Bl 45)

Prislop (Bl 45)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

915

LES il pb PT 488 Aleea Vitioarei

Aleea Vitioarei(Bl 45 44)

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

916

LES il pb PT 486 Bl 40 41 42

Bl 40 41 42(lat de Nord)

0,018

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

917

LES il pb PT486 Bl 40 41 42

Bl 40 41 42(lat de Nord)

0,036

2

TYIR 3*35+25

08.01.1984

918

LES il pb PT 486 Aleea Bucsoiul

Aleea Bucsoiul(intre Bl 40 si Bl 22)

0,09

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

919

LES il pb PT 486 Parc 9 Mai

Parc 9 Mai

0,594

33

ACYY 3*25+16

08.01.1984

920

LES il pb PT 497 Alee Bl 89 90 91

Alee Bl 89 90 91

0,11

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

921

LES il pb PT 497 Vomicei

Vorniceî

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

922

LES îl pb PT 497 Alee Spit CFR

Alee Spit CFR(iat de Est)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

923

LES il pb PT 497 Domnișori

DomnisorifBI 70 71 72)

0

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

924

LES il pb PT 416 Bahluiului

Bahluiului(intre Bl 156 si Bl 142)

0,04

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

925

LEA il pb PT 407 Iezerului

lezerului(intre Bl 134 si Grădiniță)

0,12

4

TYIR 3*35+25

08.01.1984

926

LEA il pb PT 407 Iezerului

lezerului(Curte Grădiniță)

0,32

1

TYIR 3*35+25

08.01.1984

927

LEA il pb PT 411 Aleea Ciucului

Aleea Ciucului(BI 182 Bl 189)

0,06

2

TYIR 3*35+25

08.01.1984

928

LES il pb PT 410 Cosminele

Cosminele(B1132 168)

0,032

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

929

LES il pb PT 410 Iezerului

lezerului(intre Punctul termic nr 10 si PT 468)

0,032

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

930

LES il pb PT 405 Alee intre Sc Gen si PT 405

Alee intre Sc Gen si PT 405

0,12

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

931

LES il pb PT 405 Alee intre Bl 126 si Bl 124

Alee intre Bl 126 si Bl 124(Stinisoarei)

0,045

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

932

LES il pb PT 405 fata PT 405

fata PT 405

0,045

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

933

LES il pb PT 403 Alee intre Bl 115 si Bl 117

Alee intre Bl 115 si Bl 117

0,09

2

TYIR 3*25+16

08.01.1984

934

LEAilpbPT401 Alee Bl 108

Al.bl.108(alee cuprinsa intre bl. 108 Comisariat si Al.Zamora)

0,04

2

TYIR 3*35+25

08.01.1984

935

LEA il pb PT 401 Aleea Zamora

Aleea Zamora(intre Bl 111 si 109)

0,08

4

TYIR 3*35+25

08.01.1984

936

LES il pb PT 155 Baraolt

Baraolt(portiunea delimitată de lat de Vest a Pietii)

0,22

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

937

LES il pb PT 155 înfrățirii

înfrățirii

0,28

9

ACYY 3*35+25

08.01.1984

938

LES II pb PT 161 Baraolt

Baraolt(intre PT 161 si Piața)

0,2

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984939

LES il pb PT 161 G-ral E Grigorescu

G-ral E Grigorescu(intre Sos Vestului si Baraolt)

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

940

LES il pb PT 159 Anotimpului

Anotimpului(intre PT 159 si PT 160)

0,08

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

941

Ies il pb PT 159 Parc Cin Modem

Cin Modem

0,2

14

ACYY 3*35+25

08.01.1984

942

LES il pb PT 160 Anotimpului

Anotimpului(intre G-ral E Grigorescu si PT 160)

0,08

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

943

LEA il pbPT 214 Alee Bl 1

Alee Bl l(alee circulara in jurul Bl I)

0,27

9

TYIR 3*35+25

08.01.1984

944

LEA il pb PT 214 Arhip Nicolae

Arhip Nicolae(intre Baraolt si PT 214)

0,75

25

TYIR 3*35+25

08.01.1984

945

LES il pb PT 188 Minerva

Minerva

0,1

4

TYIR 3*25+16

08.01.1984

946

LEA il pb PT 189 Arhip Nicolae

Arhip Nicolae(intre Baraolt si Bl M1)

0,73

25

TYIR 3*25+16

08.01.1984

947

LEA il pb PT 189 Baraolt

Baraolt(5 stilpi incepind de la int cu Arhip Nicolae)

0,14

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

948

LES il pb PT 185 G-ral Eremia Grigorescu

G-ral Eremia Grigorescu(intre Baraolt si înfrățirii)

0,7

22

TYIR 3*25+16

08.01.1984

949

LEA il pb PT 158 Lacul Bilea

Lacul Bilea

0,17

8

TYIR 3*25+16

08.01.1984

950

LES ÎI pb PT 158 Aleea Persani

Aleea Persani

0,18

10

ACYY3*35+25

08.01.1984

951

LES il pb PT 516 Str Vitejilor

Str Vitejilorffata Bl 120E si 120F)

0,08

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

952

LES il pb PT 516 Alee Bl 120E

Alee Bl 120E(parcare spate Bl 120E)

0,04

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

953

LES il pb PT 130 Sos Vestului

Vestului(intre PT130 si Cinema Modem partea cu Cinema Modem)

0,16

5

ACYY3*35+25

08.01.1984

954

LES il pb PT 130 Erou Marin Moldoveanu

Erou Marin Moldoveanu(între PT 128 PT 130 PT 156)

0,4

13

ACYY3*35+25

08.01.1984

955

LES ilpbPT 129 Moldoveanu(3 stilpi incepind de la PT 129 spre Vest)

0,1

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

956

LEA il pb PT 58 Aleea Trotus

Aleea Trotus(intre A Muresanu si Sc Generala)

0,21

7

TYIR

08.01.1984

957

LES il pb PT 589 Alee Bl H12

Alee BIH12

0,02

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

958

LES il pb PT 589 Alee Bl H 14

Alee Bl H 14(spate Bl H14)

0,09

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

959

LES il pb PT 415 Alee Bl 130

LESil pbPT415 Alee Bl 130

0,13

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

960

LES il pb PT 415 Sos Vestului

Sos.Vestuluiflntre Bl 130 si capat35 barat partea cu Bl 130)

0,12

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

961

LES il pb PT 414 Sos Vestului

Sos.Vestului(intre benzinăria OMV si Bl 130 partea cu Bl 130)

0,315

9

ACYY3*35+25

08.01.1984

962

LES il pb PT 414 Sos Vestului

Vestului(20 stilpi tramvai incepind de la OMV către Gara Vest)

0,7

20

TYIR 3*25+16

08.01.1984

963

LEA il pb PT 414 Alee Bl 143

Alee Bl 143

0,175

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

964

LEA il pb PT 414 Bahluiului

Bahluiului(intre PT 414 si Aleea Silistei)

0,315

9

TYIR 3*25+16

08.01.1984

965

LEA il pb PT 470 Parcare spate PT 502

Parcare spate PT 502

0,027

3

TYIR 3*25+16

08.01.1984

966

LES il pb PT 563 Parcare spate Bl 152 151

Parcare spate Bl 152 A D J K

0,252

12

ACYY3*35+25

08.01.1984

967

LES II pb PT 563 Cristianul

Cristianui(fata Bl 152 A)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

968

LES il pb PT 563 Calarasi

Calarasi(intre Penes Curcanul si Cristianul)

0,168

8

ACYY3*35+25

08.01.1984

969

LES il pb PT 563 Sipote

Sipote(fata Bl 152 J)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

970

LES ii pb PT 563 Sipote

Sipote(spate Bl 151D 151B)

0,084

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

971

LES il pb PT 564 Cazărmii

Cazarmii(fata Bl 154 F)

0,11

5

ACYY3*35+25

08.01.1984

972

LES il pb PT 564 Cazărmii

Cazarmii(spate Bl 155 C)

0,066

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

973

LES il pb PT 564 Intrarea Regimentului

Intrarea Regimentului(fata Bl 154 G)

0,088

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

974

LES il pb PT 564 Cristianul

Cristianulfintre Calarasi si Intr Cazărmii)

0,11

5

ACYY3*35+25

08.01.1984

975

LES il pb PT 564 Parcare PT 564

Parcare PT 564(parcare delimitată de Bl 154 F 154 A 154B 154G)

0,132

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

976

LES i! pb PT 567 Parcare

Parcare(parcare delimitată de Bl 156 A I G)

0,12

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

977

LES il pb PT 566 Parcare

Parcare(delimitata de Bl 150 L 150 J 150 G)

0,1

5

ACYY3*35+25

08.01.1984

978

LES il pb PT 565 Grigore Cantacuzino

Gr.Cantacuzino(partea cu PT 565 intre Torcători si Sos Vestului)

1,08

40

TYIR 3*35+25

08.01.1984

979

LES il pb PT 565 Grigore Cantacuzino

Cantacuzino(partea opusa PT 565 dr. intre Podul înalt si Vacarescu)

0,459

17

TYIR 3*35+25

08.01.1984

980

LES il pb PT 565 spate Bl 150 B

spate Bl 150 B

0,081

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

981

LES il pb PT 534 Alee Școala

Alee Scoala(parcare pe latura de Vest a Scolii si Bl 4D 4F 4E)

0,1

4

ACYY3*35+25

08.01.1984982

LES ii pb PT 534 Frasinet

Frasinet(fata Bl 6A B C)

0,075

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

983

LES il pb PT 534 Mureș

Muresțfata Bl 6D E)

0,075

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

984

LES il pb PT 534 Domnișori

Domnisori(fata Bl 6F)

0,05

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

985

LES il pb PT 534 Parcare PT 534

Parcare PT 534(zona delimitată de Bl 6 A B C D E F)

0,1

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

986

LES il pb PT 535 Frasinet

Frasinet(fata Bl 7 B C)

0,088

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

987

LES il pb PT 535 Domnișori

Domnisori(fata Bl 7 G F)

0,088

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

988

LES il pb PT 535 Parcare PT 535

Parcare PT 535(delimitata de Bl 7A1 A2 G F E D)

0,066

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

989

LES il pb PT 553 Fintinele

Fintinele

0,02

1

ACYY3*35+25

08.01.1984

990

LES il pb PT 553 Alee Bl 28 A si 30 B

Alee semicerc in jurul PT 553(in zona Bl 30 B si 28 A)

0,2

10

ACYY3*35+25

08.01.1984

991

LES il pb PT 191 Sos Vestului

Vestului(intre Marasesti si capat35 barat trotuar cu Cinema Modem)

0,4

16

ACYY3*35+25

08.01.1984

992

LES il pb PT 558 fata Bl 28 C

fata Bl 28 C

0,075

1

ACYY3*35+25

08.01.1984

993

LES il pb PT 558 spate Bl 28 C

spate Bl 28 C

0,075

1

ACYY3*35+25

08.01.1984

994

LES il pb PT 576 Alee Bl 34 G H

Alee Bl 34 G H

0,045

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

995

LES il pb PT 576 Negru Vodă

Negru Voda(2 stilpi de il incepind de la colt cu Republicii)

0,03

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

996

LES il pb PT 577 Alee Bl 34

Alee Bl 34

0,06

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

997

LES il pb PT 574 Alee Bl 36

Alee Bl 36(alee spate Bl 36)

0,1

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

998

LES il pb PT 503 Alee Bl 37

Alee Bl 37(a!ee spate Bl 37)

0,8

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

999

LES il pb PT 524 Alee Bl 132 A B

Alee Bl 132 A B(alee spate Bl 132 A B)

0,063

3

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1000

LES il pb PT 524 Crisan

Crisanffata Bl 132 A B)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1001

LES il pb PT 524 Alee Bl 131 132

Alee Bl 131 132(careu interior cuprins intre Bl 131 132)

0,084

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

1002

LES il pb PT 523 Alee Bl 135

Alee Bl 135(careu interior cuprins intre Bl 135 A B C D E)

0,042

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1003

LES il pb PT 523 Alee Bl 133

Alee Bl 133(alee spate Bl 133 C D)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1004

LES il pb pt 523 Făcliei

Facliei(fata Bl 133H)

0,042

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1005

LES il pb PT 472 Alee Bl 35

Alee Bl 35(careu int format de Bl 35 A B C D E F G H 1)

0,085

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

1006

LES il pb PT 472 Alee Bl 35 E F G

Alee Bl 35 E F G( latura de Est)

0,035

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1007

LES il pb PT 584 Vlad Tepes

Vlad Tepes(colt cu Cuza Vodă)

0,08

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1008

LES il pb PT 582 Alee Bl 10 E D

Alee Bl 10 E D(alee intre Bl 10 E si 10 D)

0,06

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1009

LEAII pb PT 413 Bahluiului

Bahluiului(intre Bl 161 si 162)

0,12

4

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1010

LE A il pb PT 413 Bahluiului colt cu Silistei

Bahluiului colt cu Silistei(linga punctul termic)

0,025

1

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1011

LES ilpb PT 412 Alee Bl 161

Alee Bl 161 (spate Bl 161)

0,05

1

ACYY3*35+25

08.01.1984

1012

LES il pb PT 581 lat Vest Bl 3K

lat Vest Bl 3K

0,042

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1013

LES il pb PT 579 Curcubeului

Curcubeul ui(fata Bl IJ)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1014

LES il pb PT 579 lat de Est Bl 1 G

lat de Est Bl 1 G

0,04

2

ACYY3*35+-25

08.01.1984

1015

LES il pb PT 593 Alee Bl D E F G

Alee Bl D E F G(careu int cuprins intre Bl D E F G)

0,14

7

ACYY3*35+25

08.01.1984

1016

LES il pb PT 597 Ariesului

Ariesului

0,045

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1017

LES il pb PT 597 Alee Bl 35 si 35 B

Alee Bl 35 si 35 B

0,03

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1018

LES il pb PT 597 Alee Bl 36 si 37

Alee Bl 36 si 37

0,09

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

1019

LEA il pb PT 49 Depoului

Depoului(2 st met incepind de la Gara de Sud)

0,06

2

TYIR

08.01.1984

1020

LEA il pb PT 487 Vasile Lupu

Vasile Lupufintre Rond Catedrala si Cuza Vodă)

0,325

13

TYIR3*35+25

08.01.1984

1021

LEA il pb PT 487 Cuza Vodă

Cuza Voda(intre Vlad Tepes si Vasile Lupu)

0,2

8

TYIR3*35+25

08.01.1984

1022

LEA il pb PT 487 Vlad Tepes

Vlad Tepesțintre G Cantacuzino si Cuza Vodă)

0,15

6

TYIR3*35+25

08.01.1984

1023

LES il pb PT 590 Carpati

Carpati(intre Rond Catedrala si BCR)

0,24

12

ACYY3*35+25

08.01.1984

1024

LES il pb PT 590 24 Ianuarie

24 Ianuarie

0,02

1

ACYY3*35+25

08.01.19841025

LES il pb PT 590 Alee spate Bl 33 D si 33 I

Alee spate Bl 33 D si 33 l(parcare spate Bl 33 D si 33 I)

0,2

11

ACYY3*35+25

08.01.1984

1026

LES il pb PT 590 Alee Bl 33 I

Alee Bl 33 I

0,05

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1027

LES il pb PT 590 Alee spate Bl 33 D si 33 1

Alee spate Bl 33 D si 33 l(parcare spate Bl 33 D si 33 I)

0,2

11

ACYY3*35+25

08.01.1984

1028

l.ES il pb PT 440 Petrochimistilor

Petrochimistilor(intre Piața M Bravu si Sabinelor)

0,14

7

ACYY3*35+25

08.01.1984

1029

LES il pb PT 597 Ariesului

Ariesului

0,045

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1030

LES il pb PT 597 Alee Bl 35 si 35 B

Alee Bl 35 si 35 B

0,03

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1031

LES il pb PT 597 Alee Bl 36 si 37

Alee Bl 36 si 37

0,09

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

1032

LES il pb PT 477 Vitejilor

Vitejilor

0,2

8

ACYY3*35+25

08.01.1984

1033

LES il pb PT 477 Aviatorilor

Aviatorilor

0,12

5

ACYY3 *35-1-25

08.01.1984

1034

LES il pb PT 424 Aleea Secelenilor

Aleea Secelenilor(intre Bl 18 si Bl 16)

0,12

5

ACYY3*35+25

08.01.1984

1035

LES il pb PT 515 Crisan

Crisan

0,21

10

ACYY3*35+25

08.01.1984

1036

LES il pbPT515Carol Davila

Carol Davila

0,36

18

ACYY3*3 5+25

08.01.1984

1037

LES il pb PT 515 Aeroportului

Aeroportului

0,14

7

ACYY3*35+25

08.01.1984

1038

LES il pb PT 591 Aleea Codrului

Aleea Codrului

0,15

6

Al 35

08.01.1984

1039

LES il pb PT 591 Vlasiei

Vlasiei

0,12

5

Al 35

08.01.1984

1040

LES il pb PT 53 Libelulei

Libelulei

0,4

16

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1041

LEA il pb PT 531 Podul înalt

Podul înalt

0,4

11

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1042

LEA il pb PT 134 Tirgovistei

Tirgovistei

0,4

11

TYIR

08.01.1984

1043

LEA il pb PT 77 C-tin Brezeanu

C-tin Brezeanu(intre PT 55 si PT 77)

0,32

16

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1044

LEA il pb PT 77 Alee Bl E 5 16B si D3

Alee Bl E 5 16B si D3(careu int)

0,22

11

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1045

LEA il pb PT 596 Alee Bl J3 J4 J5

Alee Bl J3 J4 J5

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1046

LEA il pb PT 568 Alee Bl K8

Alee Bl K8

0,05

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1047

LES il pb PT 432 Tazlau

Tazlau(fata Bl 55)

0,06

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1048

LEA il pb PT 432 Alee sp Bl 55D

Alee sp Bl 55D

0,018

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1049

LEA il pb PT 432 Alee Profesorilor

Alee Profesorilor(fata Bl 55 D)

0,08

4

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1050

LEA il pb PT 432 Alee Școala

Alee Școala

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1051

LEA il pb PT 432 Alee Cresa

Alee Cresa(lat N Cresa)

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1052

LES il pb PT 434 Aleea Profesorilor

Aleea Profesorilor(fata Bl 37)

0,06

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1053

LES il pb PT 434 alee Școala 28

alee Școala 28 (latura de Est)

0,015

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1054

LES il pb PT 433 Aleea Stinelor

Aleea Stinelor(spate Bl 56 D E F)

0,072

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1055

LES il pb PT 433 Aleea Stinelor

Aleea Stinelor(fata PT 469)

0,036

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1056

LES il pb PT 433 Aleea Profesorilor

Aleea Profesorilor(fata Bl 56 D E F)

0,09

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1057

LES il pb PT 540 Muscel

Muscel (fata Bl 10 D)

0,044

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1058

LES il pb PT 540 Sondelor

Sondelor (fata Bl 10 B C)

0,11

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1059

LES il pb PT 540 Someș

Somes(fata Bl 10 A 10 C)

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1060

LES il pb PT 540 Alee spate Bl 10 D 10 F

Alee spate Bl 10 D 10 F

0,044

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1061

LES il pb PT 539 Alee Bl 9 A

Alee Bl 9 A

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1062

LES il pb PT 539 Alee Bl 9 E

Alee Bl 9 E(spate Bl 9 E)

0,044

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1063

LES il pb PT 539 Sondelor

Sondelor (fata Bl 9 E)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1064

LES il pb PT 538 Alee Bl 12 D E I

Alee Bl 12 D E l(careu int intre Bl 12 A B C E I)

0,132

6

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1065

LES il pb PT 538 Făget

Faget(fata Bl 12 IJ H)

0,088

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1066

LES il pb PT 537 inel exterior Bl 8

inel exterior Bl 8(BI 8ABCDEFG)

0,286

13

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1067

LES il pb PT 537 careu interior Bl 8

careu interior Bl 8(BI 8ABCDEFG)

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.19841068

LES îl pb PT 536 Alee intre PT 536 si PT 595

Alee intre PT 536 si PT 595

0,12

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1069

LES il pb PT 46 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei(zona Posta CEC)

0

08.01.1984

1070

LES il pb PT 46 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei(fata Cinemascop)

0

08.01.1984

1071

LES il pb PT 46 Ghe Lazar

Ghe Lazar(intre Bulevard si St Cel Mare)

0,975

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1072

LES il pb PT 46 St cel Mare

St cel Mare(intre Ghe Lazar si I A Basarabescu)

0,0585

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1073

LES il pb PT 147 G-ral E Grigorescu

G-ral E Grigorescu(intre înfrățirii si Gr Cantacuzino)

0,2

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1074

LES il pb PT 147 înfrățirii

lnfiratirii(intre G-ral E Grigorescu si parc )

0,2

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1075

LES il pb PT 147 parc

parc(latura de Est a parcului)

0,075

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1076

LES il pb PT 550 Intrarea Polux

Intrarea Polux

0,045

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1077

LES il pb PT 550 Alee Bl G17 G18

Alee Bl G17 G18(alee intre G17 si G 18)

0,06

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1078

LESilpb PT 550 Alee PT 550

Alee PT 550(aleea unde se afla PT 550)

0,105

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1079

LES il pb PT 520 Gageni

Gageni(colt cu Intrarea Castorului)

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1080

LES il pb PT 520 spate PT 520

spate PT 520

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1081

LES il pb PT 260 Aleea Strejnic

Aleea Strejnic

0,176

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1082

LES il pb PT 260 Alee PT 101

Alee PT101(fataPT 101)

0,044

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1083

LES il pb PT 260 Alee Bl A3 A9

Alee Bl A3 A9(intre Bl A1 A5 si A9 A10)

0,088

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1084

LES il pb PT 260 careu Bl A11 A12

careu Bl A11 A12(careu int intre Bl A11 Bl 32 Bl 13)

0,154

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1085

LES il pb PT 260 Alee Bl 33 Bl A8

Alee Bl 33 Bl A8(intre Bl A8 si Bl 33)

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1086

LES il pb PT 187 Parc Baraolt

Parc Baraolt

1,058

46

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1087

LEA il pb PT 187 Parc Baraolt

Parc Baraolt

0,046

2

TYIR 16+25

08.01.1984

EXCLUSIV COMUN

Clasificarea cailor de circulație si inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Ploiești

Nr. crt.

Denumirea tronsonului

Cateqorie drum

Nr. stâlpi de susținere

Nr corpuri

Tipul sursei de lumina

Puterea instalata

1

1 Mai

ME4

4

4

vapori sodiu

550

2

13 Decembrie

ME3

8

8

vapori sodiu

1200

3

13 Septembrie

ME3

9

9

vapori sodiu

1350

4

24 Ianuarie

ME3

10

13

vapori sodiu

1300

5

8 Martie

ME4

23

23

vapori sodiu

2340

6

Abrud

ME4

11

11

vapori sodiu

1200

7

Acarului

ME5-ME6

6

6

vapori sodiu

480

8

Acvilei

ME4

24

24

vapori sodiu

1680

9

Adunați

ME4

2

3

vapori sodiu

300

10

Aeroportului

ME4

12

13

vapori sodiu

1150

11

Afinelor

ME4

9

9

vapori sodiu

1000

12

Agricultori

ME4

2

2

vapori sodiu

200

13

Alba lulia

ME3

76

143

vapori sodiu

10010

14

Albăstrelelor

ME5-ME6

6

6

vapori sodiu

480

15

Albești

ME4

5

5

vapori sodiu

350

16

Albinei

ME4

14

14

vapori sodiu

1500

17

Albisor

ME4

12

14

vapori sodiu

1040

18

Alecsandri Vasile

ME4

12

12

vapori sodiu

900

19

Alexandrescu Grigore

ME3

4

4

vapori sodiu

400

20

Alexandru cel Bun

ME4

9

10

vapori sodiu

1150

21

Alunilor

ME5-ME6

16

16

vapori sodiu

1180

22

Aman Theodor

ME4

14

14

vapori sodiu

1850

23

Amaradiei

ME4

6

6

vapori sodiu

600

24

Amurgului

ME4

3

3

vapori sodiu

300

25

Amzei

ME5-ME6

15

15

vapori sodiu

1110

26

Andrei Muresanu

ME3

55

82

vapori sodiu

9400

27

Anghel Poet

ME4

7

7

vapori sodiu

550

28

Anotimpului

ME4

20

20

vapori sodiu

1490

29

Anul 1848

ME3

9

9

vapori sodiu

1350

30

Anul 1907

ME3

18

18

vapori sodiu

2800

31

Apelor

ME4

67

67

vapori sodiu

4810

32

Aprodul Purice

ME4

14

16

vapori sodiu

1330

33

Arbore Luca

ME5-ME6

7

7

vapori sodiu

520

34

Arborilor

ME5-ME6

20

20

vapori sodiu

2000

35

Arcașilor

ME4

11

13

vapori sodiu

1400

36

Arcului

ME4

22

22

vapori sodiu

2200

37

Arcușului

ME4

7

7

vapori sodiu

700

38

Ardealului

ME3

4

4

vapori sodiu

600

39

Argeș

ME4

3

3

vapori sodiu

210

40

Arhimede

ME4

8

9

vapori sodiu

900

41

Arhip Nicolae

ME4

48

48

vapori sodiu

5050

42

Ariesului

ME4

8

8

vapori sodiu

740

43

Arinului

ME4