Hotărârea nr. 321/2017

Hotãrârea nr. 321 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA Nr. 321


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu și Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2017.

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr.6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

  • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 01 septembrie 2017

Președinte de ședință, George Pană


Contrase ;">y v AnabelL ■■                    11'                          / J


Âează Secretar, limpia Măntoiu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2017 aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 143/30.05.2017, Hotărârii Consiliului Local nr. 187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.233/28.07.2017 si Hotărârii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 528.788,50 mii lei se majoreaza cu suma de 3.000 mii lei, astfel:

- veniturile fiscale in suma de 498276,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1.850,00 mii lei (impozitul pe profit de la agenti economici cu suma de 700,00 mii lei si impozitul pe clădiri de la persoane juridice cu suma de 1.150,00 mii lei) si venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale cu suma de 1.150,00 mii lei, conform estimărilor Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești transmise cu adresa nr.18925/01.09.2017, atașata;

Cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiești în sumă de 574.288,50 mii, se majoreaza cu suma de 3.000 mii lei producând modificări in structura, astfel:

  • 1. Capitolul „Protecția mediului” - prevederea in suma de 28.935,00 mii lei se diminuează cu suma de 2.797,00 mii lei la bunuri si servicii (dezinsectie,dezinfectie, deratizare) conform notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 18931/01.09.2017 aprobata de ordonatorul principal de credite.

  • 2. Capitolul „Combustibil si energie” - prevederea in suma de 22.710 mii lei se diminuează cu suma de 2.200,00 mii lei la subvenții -recuperare diferente modificare preț combustibil conform notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 18932/01.09.2017 aprobata de ordonatorul principal de credite.

  • 3. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 84.065,00 mii lei se majoreaza cu suma de 7.997,00 mii lei la subvenții/ gratuitati(S.C.Transport Calatori Express S.A.) conform bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Transport Calatori Express S.A.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoletâ CRACIUNOIUVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLIC A, Jl RIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

O 4X.

A A '   '            \

EXPUNERE DE MOTIVE

• Z’ fi •                            •    .. **   ; ***

y •

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 143/30.05.2017, Hotărârii Consiliului Local nr. 187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotărârii Consiliului Local nr.233/28.07.2017 si Hotărârii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 528.788,50 mii lei se majoreaza cu suma de 3.000,00 mii lei astfel:

- venituri proprii in suma de 3000 mii lei conform Notei de fundamentare a Serviciului Public Finanțe Locale transmis cu Adresa nr. 18925/01.09.2017 anexata prezentei;

Cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiești în sumă de 574.288.50 mii lei, se majoreaza cu suma de 3.000,00 mii lei conform Anexei nr. 1.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public studii, strategii, prognoze :

Alexandru Paul PalașStaicu Zoia

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 VENITURImii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

528.788,50

3.000,00

531.788,50

2

VENITURI PROPRII

0101

332.733,00

3.000,00

335.733.00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

524.741,50

3.000,00

527.741,50

4

A. VENITURI FISCALE

0003

498.276,00

1.850,00

500.126.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

211.606,00

700,00

212.306,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

5.000,00

700,00

5.700,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

5.000,00

700,00

5.700,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

5.000,00

700,00

5.700,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

205.590,00

0,00

205.590,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

3.000,00

0,00

3.000,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

3.000,00

3.000,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

202.590,00

0,00

202.590,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

200.864,00

200.864,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bufetelor locale

040204

1.726,00

1.726,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.016,00

0,00

1.016,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.016,00

0,00

1.016,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.016.00

1.016.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

80.039,00

1.150,00

81.189,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

80.039,00

1.150,00

81.189,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.610,00

1.150,00

67.760,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

07020102

51.031,00

1.150,00

52.181,00

23

Impozitul si taxa pc teren

070202

11.629,00

0.00

11.629,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.411,00

4.411,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, iuridice

07020202

7.198,00

7.198,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1 800,00

1.800,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

206.631,00

0,00

206.631,00

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

192.008,00

0,00

192.008,00

32

Sume defalcate din T.V. A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

189.911,00

189.911,00

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T V A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

642,00

642,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1 455,00

1.455,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

6,00

0,00

6,00

39

Taxe hoteliere

120207

6,00

6,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

71,00

0,00

71,00

41

Impozit pe spectacole

150201

71,00

71,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIV1TATI

1602

14.546,00

0,00

14.546,00

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

13.477,00

0,00

13.477,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.077,00

8.077,00


531.788,50


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.400,00

5.400,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.026,00

1.026,00

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

43,00

43,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

26.465,50

1.150,00

27.615,50

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

9.831,00

0,00

9.831,00

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

9.831,00

0,00

9.831,00

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

7.689,00

7.689,00

58

Venituri din dividende

300208

2.142,00

2.142,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16.634,50

1.150.00

17.784,50

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIVITA TI

3302

8.254,00

0,00

8.254,00

64

Venituri din prestări de servicii

330208

6.968,00

6.968 00

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

117,00

117,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

1.169 00

1.169,00

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

134,00

0,00

134,00

72

Taxe extra|udiciare de timbru

340202

105,00

105.00

73

Alte venituri din taxe administrative eliberări permise

340250

29,00

29 00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

7.718,00

1.150,00

8.868,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

7.718,00

1.150,00

8.868,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

519,00

0,00

519,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

82

Varsaminte din amortizarea miiloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

49,00

49 00

84

Taxa reabilitare termica

360223

320,00

320,00

85

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

86

Alte venituri

360250

150,00

150 00

87

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

9,50

0,00

9,50

88

Donații si sponsorizări

370201

9,50

9,50

89

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4.300,00

-4.300,00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4.300,00

4.300,00

91

Alte transferuri voluntare

370250

92

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

9,00

0,00

9,00

93

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR RUNURI

3902

9,00

0,00

9,00

94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

95

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

9,00

9,00

98

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

99

111. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

109

IV. SUBVENȚII

0017

3.182,00

0,001

3.182,00

110

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

3.182,00

0,00

3.182,00

111

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3.182,00

0,00

3.182,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform ■ rectificare A < ț

112

A. De capital

0019

3.182,00

0,00

3.182,00

119

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

470,00

470,00

123

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

212,00

212,00

124

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

2.500,00

2.500,00

12S

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

126

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

127

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

128

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00

129

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preftnantari

4502

856,00

0,00

856,00

130

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

856,00

0,00

856,00

131

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

76,00

76,00

132

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

780,00

780,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

520.121,50

3.000,00

523.121,50

2

1. VENITURI CURENTE

0002

520.121,50

3.000,00

523.121,50

3

A. VENITURI FISCALE

0003

498.276,00

1.850,00

500.126,00

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

211.606,00

700,00

212.306,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

5.000,00

700,00

5.700,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

5.000,00

700,00

5.700,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

5.000,00

700,00

5.700,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

205.590,00

0,00

205.590,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

3.000,00

0,00

3.000,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

3.000,00

3.000,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

202.590,00

0,00

202.590,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

200.864,00

200.864,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.726,00

1.726,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.016,00

0,00

1.016,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.016,00

0,00

1.016,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.016,00

1.016,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

80.039,00

1.150,00

81.189,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

80.039,00

1.150,00

81.189,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.610,00

1.150,00

67.760-00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

51.031,00

1.150,00

52.181,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.629.00

0,00

11.629,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.411 00

4.411,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

7.198,00

7.198,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.800,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

206.631,00

0,00

206.631,00

29

SUME DEFALCATE DIN T. VA.

1102

192.008,00

0,00

192.008,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

189.911,00

189.911,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a enormei termice

1i0204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente (+/-)

Prevedere 4^ conformy rectificare?

i f..             .

35

Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

642,00

642,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.455,00

1.455,00

37

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

6,00

0,00

6,00

38

Taxe hoteliere

120207

6 00

6,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

71,00

0,00

71,00

40

Impozit pe spectacole

150201

71,00

71,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.546,00

0,00

14.546,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

13.477,00

0,00

13.477,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.077,00

8.077,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.400,00

5.400,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.026,00

1.026,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

43,00

43,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.845,50

1.150,00

22.995,50

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

9.831,00

0.00

9.831.00

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

9.831,00

0,00

9.831,00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

7.689,00

7.689 00

57

Venituri din dividende

300208

2.142,00

2.142,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

12.014,50

1.150,00

13.164,50

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

8.254,00

0,00

8.254,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

6.968,00

6.968,00

65

Contibutia pers beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

117,00

117,00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

1.169 00

1.169,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

134,00

0,00

134,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

105,00

105,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

29 00

29,00

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

7.718,00

1.150,00

8.868,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

7.718,00

1.150,00

8.868,00

75

Penal itati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

199,00

0,00

199,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

81

Taxe speciale

360206

82

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

49 001

49,00

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

150 00

150,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-4.290,50

0,00

-4.290,50

87

Donații si sponsorizări

370201

9 50

9,50

88

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-i

370203

-4.300,00

-4.300,00

89

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0.00

0,00

0.00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

100

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

112

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

8.667,00

0,00

8.667,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

4.620.00

0,00

4.620,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

4.620,00

0,00

4.620,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

4.620.00

0,00

4.620,001

7

DIVERSE VENITURI

3602

320,00

0,00

320,00

8

Taxa de reabilitare termica

360223

320,00

320 00

9

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

4.300,00

0,00

4.300,00

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4.300,00

4.300.00

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

11. VENITURI DIN CAPITAL

0015

9,00

0,00

9,00

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

9,00

0,00

9,00

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

9,00

9,00

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

0,00

32

IV. SUBVENȚII

0017

3.182,00

0,00

3.182,00

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

3.182,00

0,00

3.182,00

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3.182,00

0,00

3.182,00

35

A. De capital

0019

3.182,00

0,00

3.182,00

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

470,00

470,00

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

212,00

212,00

47

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

2.500,00

2.500,00

49

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

856,00

0,00

856,00

50

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

856,00

0,00

856.00

51

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

76,00

76,00

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

780.00

780,00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 1


BUGET LOCAL PE ANUL 2017

CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

574.288,50

3.000,00

577.288,50

AUTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

31.387,50

0,00

31.387,50

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

18.844,00

18.844,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

10.039,60

10.039,60

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

243,00

243,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

629,00

629,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: 'Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate”

56

8,00

8,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate!

57

41,00

41,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

714,00

714,00

Active nefinanciare

71

954,90

954.90

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-70,00

-70,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-16,00

-16,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

36.765,00

0,00

36.765,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

6500

65,00

Fonduri de rezerva

50

186,00

186,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

51

2.168,00

2.168,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

480,00

480,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.866.00

0,00

33.866,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

Rambursare credit B C R.

13.475.00

13.475,00

Rambursare credit B R D.

15.259.00

15.259,00

Rambursare credit C E C.

718.00

718,00

Active nefinanciare

71

4.845.00

4.845,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.845,00

-4.845,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.480,00

0,00

8.480,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/’)

Prevedere w*" conform jțv?

rectificare

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100.00

100,00

Dobânzi

30

8.380,00

8.380 00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

15.856,00

0,00

15.856,00

Protecție civila - total, din care:

570,00

0.00

570,00

Bunuri si servicii

20

50.00

50,00

Active nefinanciare

71

520.00

520,00

Politia Locala - total, din care:

15.286.00

0,00

15.286,00

Cheltuieli de personal

10

13.448,00

13.448.00

Bunuri si servicii

20

1.588,00

1.588,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

250,00

250 00

INVATAMINT

6502

165.878,50

0,00

165.878,50

Cheltuieli de personal

10

141.509,00

141.509 00

Bunuri si servicii - total, din care

20

19.011,50

19.011.50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

3.250,00

3.250,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

293.00

293,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

1.455,00

1.455,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

115,00

115,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

941,00

941,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.429,00

1.429,00

Active nefinanciare

71

1.254,00

1.254,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-124,00

-124,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-5,00

-5,00

SANATATE

6602

11.358,00

0,00

11.358,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

6.851,00

6.851,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

356,00

0,00

356,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

356,00

356,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

3.518 00

0 00

3.518,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

850.00

850,00

Spitalul Municipal Ploiești

2.668,00

2.668,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

70,00

70,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

565,00

565,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

25,00

25,00

Active nefinanciare primărie

540,00

540,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,00

-2,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52.603,50

0,00

52.603,50

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4.415,00

0,00

4.415,00

Iluminat ornamental din care :

1.700,00

1.700,00

Concurs soluții pentru iluminatul ornamental

47,60

47,60

Spectacole artificii

60.00

60.00

Bunuri si servicii in cont primărie

0.00

0.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

464,00

464.00

Acțiuni culturale

2.191,00

2.191.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

42.780,00

0,00

42.780,00

Casa de Cultura

1.526,00

1.526,00

Teatrul "Toma Caragiu"

9.911,00

9.911,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.483,00

9.483,00

Club Sportiv Municipal

13.066,00

13.066,00

Administrația Parcului C-tin Stere

8.794,00

0,00

8.794,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

2.791,00

2.791,00

Active nefinanciare

71

2.755,50

2.755,50


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-20,00

-20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-118,00

-118,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.337,00

0,00

68.337,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

26.421,00

0,00

26.421.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.204,00

12.204,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

7.670,00

7.670,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

562,00

562,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.197,00

5.197,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

788,00

788,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

7.818,00

0,00

7.818,00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

267

267.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.188,00

3.188,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.990,00

2.990,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

623,00

623,00

Bunuri si servicii crese

480,00

480,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

120,00

120,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

86,00

86,00

Asistenta sociala- total din care:

57

33.318,00

0,00

33.318,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

21.322,00

21.322 00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

222,00

222,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.500,00

6.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.274,00

5.274,00

Active nefinanciare - total din care:

71

695,00

0,00

695,00

Active nefinanciare primărie

115.001

115.00

Active nefinanciare Cantina sociala

65,00

65,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

110,00

110.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

405,00

405,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

-1,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV PUBLICA

7002

47.913,00          0,00

47.913,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

27.150,00          0,00

27.150,00

Iluminat public

06

6.000,00|

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.845,00          0 00

21.150,00

Întreținere ceasuri publice

45.00

45,00

Reparații curente fond imobiliar

800,00

800 00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

20.000,00

20.000,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

305,00

305,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

13.906 00

13.906,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

2,00

2,00

Active nefinanciare

71

7.406,00

7.406,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-508,00

-508,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-43,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28.935,00

-2.797,00

26.138,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.261,00

-2.797,00

21.464.00

Salubritate - total din care:

21.440,00

-2.797,00

18.643,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

16.000,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

4.132,00

-2.797,00

1.335,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.308,00

1.308,00

Apa meteo

2.267,00

2.267,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post inchidere depozit ecologîzat de deșeuri municipale)

548,00

548,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

6,00

6,00

Active nefinanciare

71

4.680,00

4.680,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-6,00

-6,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

22.710,00

-2.200,00

20.510,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

22.380,00

-2.200,00

20.180,00

Subvenție decembrie 2016 -martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016

9.091,00

9.091,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

13.289,00

-2.200,00

11.089,00

Active nefinanciare

71

330,00

330,00

TRANSPORTURI

8402

84.065,00

7.997,00

92.062,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.878,00

0.00

13.878,00

Reparații curente străzi

11.000,00

11.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.563,00

2.563,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

315,00

315,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

39.794,00

7.997,00

47.791,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

4.676,00

4.676,00

Active nefinanciare

71

26.089,00

26.089,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-315,00

-315,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,00

-57,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

520.744,10

3.000,00

523.744,10

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

30.197,60

0,00

30.197,60

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

18.844,00

18.844,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, carii si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

10.039,60

10.039,60

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent.

55

629 00

629,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate 1

57

41,00

41,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

714,00

714,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-70,00

-70,00

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

36.285,00

0,00

36.285,00

Bunuri si servicii i alegeri locale)

20

65,00

65,00

Fonduri de rezerva

50

186,00

186.00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

51

2.168,00

2.168,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.866 00

0,00

33.866.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

Rambursare credit BCR.

13.475,00

13.475,00

Rambursare credit B R D.

15.259,00

15.259,00

Rambursare credit C.E.C.

718,00

718,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

TRANZA CTIIPRIVIND DA TORIA PUBLICA SI IMPR UMUTURI

5502

8.480,00

0,00

8.480,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,001

100,00

Dobânzi

30

8.380.00

8.380,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

15.086,00

0,00

15.086,00

Protecție civila - total, din care:

50,00

50,00

Bunuri si servicii

20

50,00

50 00

Politia Locala - total, din care:

15.036 00

0,00

15.036,00

Cheltuieli de personal

10

13.448,00

13.448,00

Bunuri si servicii

20

1.588,00

1.588,00

INVATAMINT

6502

164.629,50

0,00

164.629,50

Cheltuieli de personal

10

141.509,00

141.509,00

Bunuri si servicii - total, din care

20

19.011,50

19.011,50

Reparații curente instituții de invatainant preuniversitar de stat

3.250.00

3.250.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

293,00

293,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

1.455.00

1.455.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

115,00

115,00

Asistenta sociala (drepturi copti/elevi cu cerințe educaționale speciale inteurati in invatamantul de masa)

57

941,00

941,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.429,00

1.429,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-124,00

-124,00

SANATATE

6602

10.795,00

0,00

10.795,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

6.851,00

6.851,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

356,00

0,00

356,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

356,00

356,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

3.518,00

0,00

3.518,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

Spitalul de Pediatrie Ploiești

850 00

850,00

Spitalul Municipal Ploiești

2.668,00

2.668.00

Asistenta sociala i Centrul de transfuzie)

57

70,00

70,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

47.175,00

0,00

4 7.175,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4.415,00

0 00

4.415,00

Iluminat ornamental

1.700,00

1.700,00

Spectacole artificii

60,00

60,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

464,00

464,00

bunuri si servicii in cont primărie

0,00

0,00

Acțiuni culturale

2.191,00

2.191.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice - total, din care:

51

42.780.00

0,00

42.780,00

Casa de Cultura

1.526,00

1.526,00

Teatrul "Toma Caragiu"

9.911,00

9.911,00

Filarmonica “Paul Constantinescu"

9.483,00

9.483,00

Club Sportiv Municipal

13.066,00

13.066,00

Administrația Parcului C-tin Stere

8.794,00

8.794,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-20,00

-20,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

67.556,00

0,00

67.556,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

26.421,00

0,00

26.421,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.204,00

12 204,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

7.670,00

7.670,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

562,00

562,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.197,00

5.197,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

788 00

788 00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

7.818,00

0,00

7.818,00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

267,00

267,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.188,00

3.188,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.990,00

2.990,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

623.00

623,00

Bunuri si servicii crese

480,00

480,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

120,00

120,00

Asistenta sociala- total din care:

57

33.318,00

0,00

33.318,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

21.322,00

21.322,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe

222,00

222.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

6.500,00

6.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.274,00

5.274,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

-1,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

40.548,00

0,00

40.548,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

27.150,00

0,00

27.150,00

Iluminat public

06

6.000.00

6.000.00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.845,00

0,00

20.845.00

Întreținere ceasuri publice

45,00

45,00

Reparații curente fond imobiliar

800,00

800,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

20.000,00

20.000,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

305,00

305,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

13.906,00

13.906,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-508,00

-508,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.255,00

-2.797,00

21.458,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.261.00

-2.797,00

21.464,00

Salubritate - total, din care:

21.440,00

-2.797,00

18.643.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000,00

16.000,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

4.132,00

-2.797,00

1.335,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.308,00

1.308,00

Apa meteo

2.267,00

2.267,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

548,00

548,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

6,00

6,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-6,00

-6,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

22.380,00

-2.200,00

20.180,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

22.380,00

-2.200,00

20.180,00

Subvenție decembrie 2016-martic 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016

9.091,00

9.091,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

13.289,00

-2.200,00

11.089,00

TRANSPORTURI

8402

53.357,00

7.997,00

61.354,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.878,00

0,00

13.563,00

Reparații curente străzi

11.000,00

11.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.563,00

2.563,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

315,00

315,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

39.794,00

7.997.00

47.791,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-315,00

-315,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

53.544,40

0,00

53.544,40

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.189,90

0,00

1.189,90

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

243,00

243,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea managementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

8,00

8,00

Active nefinanciare

71

954,90

954,90

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-16,00

-16,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

480,00

0,00

480,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

480,00

480,00

Active nefinanciare

71

4.845,00

4.845,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.845,00

-4.845,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

770,00

0,00

770,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

770,00

0,00

770,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conform HCL 233/28.07.2017

Influente

(+/-)

Prevedere conform rectificare

Active nefinanciare Politie Locala

250 00

250 00

Active nefinanciare Protecția civila

520,00

520,00

INVATAMANT

6502

1.249,00

0,00

1.249,00

Active nefinanciare

71

1.254,00

1.254 00

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-5,00

-5,00

SANATATE

6602

563,00

0,00

563,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

565,00

0,00

565,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

25,00

25,00

Active nefinanciare primărie

540,00

540 00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,00

-2,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

5.428,50

0,00

5.428,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

2.791,00

2.791,00

Active nefinanciare

71

2.755,50

2.755,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-118,00

-118,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

781,00

0,00

781,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

86,00

86,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

695,00

0,00

695,00

Active nefinanciare primărie

115.00

115 00

Active nefinanciare Cantina sociala

65 00

65 00

Active nefinanciare Căminul de batrani

110,00

110 00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

405,00

405,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

7.365,00

0,00

7.365,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

2,00

2,00

Active nefinanciare

71

7.406 00

7.406,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-43,00

-43,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

4.680,00

0,00

4.680,00

Active nefinanciare

71

4.680,00

4.680,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

330,00

0,00

330,00

Active nefinanciare

71

330 00

330,00

TRANSPORTURI

8402

30.708,00

0,00

30.708,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

4.676,00

4.676,00

Active nefinanciare

71

26.089,00

26.089,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-57,00

-57,00


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

B-duI Independentei, nr.16 Tel. 0344-860103/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.syfl.ro Email: spfl(d:vloiestLro


CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA


★ * ★

*EURO*

_a CppT * ^uun •

* ★ *EȘTI


............18925


Având in vedere solicitarea dumneavoastră din 30.08.2017, va transmitem estimarea încasărilor, pana la sfârșitul anului 2017, a veniturilor bugetului local.

-1 -03-2817

Mulțumim pentru colaborare.

/        J

DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Simona Dolniceanu-ViseanDENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2016 cf HCL 457/22.12.16

Realizat la

30.12.2016

BUGET 2017 HCL

30.08.2017

încasare la 30.08.2017

Realizat %

Influente +/-

Estimare buget 2017 la data de 31.08.2017

OBS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Impozit pe profit de la agenti econ.

21010201

0

0,00

5.000.000

0,00

0,00

700.000

5.700.000

RATP nu mal datoreaza pt 2017, dar are de plata restanta pt care, cf adr Urmărire cf adr 124642/08,11,2016, s-a susp exec. Deciziei 094800/ 01,10,12 - CASTIGAT PROCES TRANSPORT CALATORI

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

3.465.000

3.467.491,25

3.000.000

985.800,00

32,86

0

3.000.000

NOTARII cf adr 129664/14,10,2016

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (firma, public)

21050250

1.004.000

1.015.179,30

1.016.000

796.547,48

78,40

0

1.016.000

SPFL - pers, fizice si Juridice - tx firma, tx. reci sl publ cf adrl 24642/09,11,2016, Urmărire cf adr 124642/08,11,2016,

Impozit pe clădiri de la pers fizice

2107020101

14.870.000

15.216.826,70

15.579.000

13.165.095,50

84,51

0

15.579.000

SPFL - pers, fizice cf adr 124642/14,11,2016 sl Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Impozit pe clădiri de la pers juridice

2107020102

61.198.000

61.494.504,73

51.031.000

45.847.500,44

89,84

1.150.000

52.181.000

SPFL - pers juridice cf adr 124642/09,11,2016; Serviciul Control cf adr 124642/06,10,2016, Biroul Juridlc-Contencios cf adr 124642/07,11,2016; Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Impozit pe terenuri de la pers fizice

2107020201

4.285.000

4.357.775,05

4.411.000

3.822.663,76

86,66

0

4.411.000

SPFL - pers, fizice cf adr 124642/14,11,2016 sl Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Impozit pe terenuri de la pers juridice

2107020202

5.973.000

6.001.630,18

7.198.000

6.539.661,86

90,85

0

7.198.000

SPFL - pers juridice cf adr 124642/09,11,2016, Serviciul Control cf adr 124642/06,10,2016; Biroul Juridic Contencios cf adr 124642/07,11,2016, Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Teren extravilan

2107020203

17.500

17.729,00

20.000

12.703,50

63,52

0

20.000

SPFL - pers fizice adr 124642/14,11,2016 si, juridice adr 124642/09,11,2016; (jrmatfip^f adr 124642/08,11,2016       ■

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

21070203

1.920.000

2.000.933,84

1.800.000

1.376.243,09

76,46

0

1.800.000

Jud Ploiești (nu stle) cf adr             —

130744/18,10,2016, estimat cf incaș 2016lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2016 cf HCL 457/22.12.16

Realizat la

30.12.2016

BUGET 2017 HCL 30.08.2017

încasare la 30.08.2017

Realizat %

Influente +/-

Estimare buget 2017 la data de 31.08.2017

OBS

Taxe hoteliere

21120207

36.850

36.950,94

6.000

3.014,00

50,23

0

6.000

SPFL - nu se mal datoreza;

Impozit pe spectacole

21150201

63.500

70.899,09

71.000

68.342,30

96,26

0

71.000

SPFL - pers juridice cf adr 124642/09,11,2016, Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

2116020201

7.451.000

7.692.153,67

8.077.000

7.291.537,18

90,28

0

8.077.000

SPFL - pers, fizice auto cf adr 124642/10,11,2016; Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

2116020202

5.320.000

5.395.302,47

5.400.000

4.757.275,48

88,10

0

5.400.000

SPFL - pers juridice cf adr 124642/09,11,2016; Serviciul Control cf adr 124642/06,10,2016, Biroul Juridic Contencioscfadrl 24642/07,11,2016, Urmărire cf adr 124642/08,11,2016

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (urbanism + patrimoniu)

21160203

1.920.000

2.026.600,51

1.026.000

1.320.113,62

128,67

0

1.026.000

Urmărire cf adr 124642/08,11,2016, Dlr. Patrimoniu -Autorizații 135762/31,10,16; Urbanism cf adr 142017/14,11,2016 si 1136233/31,10,2016, Mobilitate Trafic- Dlr. Tehnic cf adr 133742/25,10,2016

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

91.000

97.257,93

43.000

54.590,75

126,96

0

43.000

Urmărire cf adr 124642/08,11,2016-tx. Parc si tx alte veh.; Urbanism cf adr 142017/14,11,2016, Dlr.Tehnic Mob.traf-tx. veh care nu nec Inmatr cf adr 133742/25,10,2016

Venituri din concesiuni si inchirieri

21300530

7.898.000

8.698.382,58

7.689.000

6.632.075,02

86,25

0

7.689.000

Patrimoniu - pers fizice si juridice - chirii si concesiuni cf adr 142854/15,11,2016; ASSC chirii loc cf adr 140532/10,11,2016

Prestări servicii

21330208

4.377.760

4.393.649,04

6.968.000

4.042.620,00

58,02

0

6.968.000

Mobilitate Trafic- Dlr. Tehnic cf adr . 133742/25,10,2016 + estimare' cf Iricasari 2016 PMP                 .

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

90.500

105.376,00

117.000

64.292,10

54,95

0

117.000

ASSC -tx mese cf adr 140535/10,11,2016

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

1 500.000

1.574.378,11

105.000

109.148,77

103,95

0

105.000

incasare 17 lan 2017; L1/2017 abrogate


DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2016 cf HCL 457/22.12.16

Realizat la

30.12.2016

BUGET 2017 HCL

30.08.2017

încasare la 30.08.2017

Realizat %

Influente +/-

Estimare buget 2017 la data de 31.08.2017

OBS

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

28.000

29.000,00

29.000

13.500,00

46,55

0

29.000

Taxa divorț - conform Incasari 2016

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

9.026.000

9.491.963,86

7.718.000

6.903.515,25

89,45

1.150.000

8.868.000

Urmărire cfadr 124642/08,11,2016; IPJPH cf adr.140930/11,11,2016, Pol. Locala cf adr 134362/26,10,16 - au dat adrese cu amenzi aplicate si neachitate in 2016

Recuperare ajutor stat

21360211

30.810

33.759,21

49.000

58.827,88

120,06

0

49.000

Recuperare Ajutor incalzire necuvenit ani precedenti conform incasarl

Taxa reabilitare termica

21360223

32.500

62.002,44

320.000

354.176,20

110,68

0

320.000

conform Incasari

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

58.240

83.891,40

0

59.529,51

0,00

0

0

Patrimoniu - pers fizice si juridice - cval teren si de la alte instituții publice - venituri din valorificarea unor bunuri (deșeuri) prevederea se face după Incasari

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

5.400

10.453,73

9.000

4.534,47

50,38

0

9.000

SC CONȚI SA (nu a dat) estimare cf încasare 2016

Total

130.662.060

133.374.091,03

126.682.000

104.283.308,16

82,32

3.000.000

129.682.000


DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Simona Elena Dolniceariu-Visean


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, Ec. Doiha NitaREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro


Cenlfîcat Nr.2797         Nr. 1

ISO 14001

'ÎS

HSAS18001

ISO 9001


Nr.Inregistrare: 5748/31.08.2017

Către :


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica


' municipiul i-TuÎEșfr-înregistrare

......1.8932 |


înregistrare


In atentia : Director Executiv - Nicoleta CRACIUNOIU

‘ 1

Ref: Proiect de buget al Municipiului Ploiești pe anul 2017

Va trimitem anexat Nota de rectificare privind propunerea de buget pentru incalzire urbana pe anul 2017 .

Cu stima,

Director, Ing Vasile IO/ef Birou încălzire Urbana ing. Mihaela IONESCU

Nr. Inregistrare/evidenta: 267/31.08.2017

Cod F -13 - 03/3/0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670

serviciipublice@rasp.ro

www.rasp.ro
Aprobat,

Primar


Adrian Florin.


Notă de rectificare privind propunerea de buget pentru încălzire urbana pe anul 2017     /


Prin HCL nr. 96/03.04.2017 privind aprobarea bugetului local al municipiul Ploiești pe anul 2017 si estimări pe anii 2018 - 2020 la cap. 11 „Combustibili si energie” s-a aprobat suma de 13.289,00 mii lei pentru recuperarea diferentelor rezultate din modificările prețului combustibililor la energia termica;

Suma facturata pentru perioada ianuarie -iulie 2017, pentru diferentele de preț combustibil înregistrate de operator in perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 :

7.400.823,96 lei fara TVA ( 8.806.980,51 lei cu TVA )

Având in vedere faptul ca pana la finalul anului suma de 4.482.019,49 lei cu TVA poate acoperi diferentele de preț combustibil inregistrata de operator funcție de cantitatea facturata reala, consideram ca se poate diminua bugetul local pentru incalzire urbana cu suma de 2.200.000 lei cu TVA, suma ramasa de 2.282.019,49 lei cu TVA va acoperi in funcție de cantitatea de energie termica livrata de operator, lunile august, septembrie, octombrie, parțial noiembrie 2017.

Pentru acoperirea tuturor cheltuiielilor este necesara asigurarea unei rectificări bugetare.

Cu stima,


Sef Birou încălzire Urbana

ing.Mihaela IONESCU

Nr.înregistrare BIU : 267/31.08.2017

Cod: F-13-04/3/0


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail; serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro

Nr. inreg. H/-


CertifidttlNr.2707ter1iUc.it Nr 1032

O TA

ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001

Data:Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Economica


In atentia: d-nei Director Nicoleta Craciunoiu


Referința SSPM: 1252/31.08.2017municipiul

înregistrare


Va transmitem atașat Nota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru serviciul de salubrizare (dezinsectie, dezinfectie si deratizare) in Municipiul Ploiești, prestat de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L.

Având in vedere faptul ca Direcția Economica nu efectuează plăti pe contractul mai sus menționat, se poate diminua bugetul alocat pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu suma de 2.797.000 lei cu TVA, reprezentând facturile restante din anii 2015 si 2016, inregistrate in afara evidentei contabile.

Menționam ca in luna septembrie 2017 va fi necesara o noua rectificare bugetara.

Va mulțumim pentru colaborare.


Sef Birou Salubritate, Florentin Ilip


Redactat CP

Cod F -13-05/3/0


>. REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670

serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro


ISO 14001Nr. inreg. 5^

Z ..

Data


Aprobat, loriti DbbreNota de rectificare a bugetului pe anul 2017 pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Ploiești

Referința SSPM: 1252/31.08.2017

Va aducem la cunoștința ca, in conformitate cu H.C.L. nr. 96/03.04.2017, bugetul alocat la Capitolul „Protecția Mediului” cod 7402, poziția 4, pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației, desfășurate de S.C. Coral Impex S.R.L. in anul 2017, conform contractului nr. 14393/17.08.2010, este de 3.859.000 lei cu TVA (inclusiv facturile restante din anii 2015 si 2016 in valoare de 2.797.589 lei cu TVA, inregistrate in afara evidentei contabile).

De la inceputul anului 2017 si pana in momentul de fata, pentru realizarea activităților specifice de dezinsectie, dezinsectie, deratizare, s-a cheltuit suma de aproximativ 1.032.000 lei, ramanand pana la sfârșitul anului suma de aproximativ 30.000 lei, care se va folosi pentru executarea activităților de dezinsectie, dezinsectie, deratizare la unitățile sanitare din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Având in vedere faptul ca Direcția Economica nu efectuează plăti pe contractul mai sus menționat, se poate diminua bugetul alocat pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu suma de 2.797.000 lei cu TVA, reprezentând facturile restante din anii 2015 si 2016, inregistrate in afara evidentei contabile.

După rectificare, bugetul alocat pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, va fi de 1.062.000 lei cu TVA.

Menționam ca in luna septembrie 2017, pentru asigurarea prevederii pentru executarea activitatilor de dezinsectie, dezinsectie, deratizare pe noul contract de ahizitie publica, precum si pentru acoperirea sumei de 2.797.000 lei cu TVA, reprezentând facturile restante din anii 2015 si 2016, va fi necesara o noua rectificare bugetara.

Cu stima,

mg,


Director,

■. Vasile fones1
REGIA C \ fO AUTONOMA >i L

L re

W 1 -Redactat CP

Cod F - 13-05/3/0