Hotărârea nr. 319/2017

Hotãrârea nr. 319 privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului – teren, cu numărul cadastral 143082, situat în tarlaua T12 A170

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 319


privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului - teren, cu numărul cadastral 143082, situat în tarlaua T12 A170

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului - teren cu numărul cadastral 143082, situat în tarlaua T12 A170;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 23.08.2017;

Având în vedere că imobilul-teren situat în Ploiești, Tarlaua T12 Al70 care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Consiliului Local aparține domeniului privat al municipiului Ploiești și este înscris în Cartea Funciară cu nr. 143082 UAT Ploiești, având numărul cadastral 143082;

In baza prevederilor art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 si art.880 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului - teren situat în tarlaua T12 A170, în suprafață de 223.932 mp, înscris în Cartea Funciară cu nr. 143082 a UAT Ploiești, având numărul cadastral 143082, în trei loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 143178 având suprafața măsurată de 124.070 mp; -Lotul 2, cu număr cadastral 143177 având suprafața măsurată de 5.975 mp;

-Lotul 3, cu număr cadastral. 143176 având suprafața măsurată de 93.887 mp;

Aceste loturi se identifică conform Referatului de admitere (Dezmembrare imobil) nr.67547/2017, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești care constituie Anexa 1 și planurilor care constituie Anexele nr.2, 3 si 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

zx

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 01 septembrie 2017

Președinte /le ședință, George Pană


Contrasemnează Secretar, Anabell-Olimma Măntoiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Ay«te;

VICEPKIMAK Georgc Pgină

RAPORT DE SPECIALITATE       '

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării in trei loturi a imobilului teren, cu numărul cadastral 143082, situat in tarlaua T12 A170

Printre bunurile care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești se afla si tarlaua T12 Al 70 care a intrat in domeniul public al localității potrivit Hotărârii Guvernului României nr.23 7/2002

Din suprafața totala de 54,49 ha cu care tarlaua T12 A170 a fost preluata in patrimoniul Municipiului Ploiești, o suprafața de 10,79 ha a ramas in domeniul public al localității iar diferența, in suprafața de 43,70ha a fost trecuta in domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr. 196/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești fiind inscrisa totodată in Lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare persoanelor indreptatite conform legilor proprietății, (Anexa nr. llaH.C.L. 196/2006);

Precizam faptul ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 192/2009, respectiv prin Hotararea Consiliului Local nr.76/2010 aceasta suprafața din T12 A170 a fost eliminata din Anexa nr. 1 IaHCL 196/2006.

Având in vedere faptul ca o suprafața de 3.697,05 mp a fost concesionata către un agent economic si ulterior a fost scoasa din circuitul agricol, suprafața de 43,33 ha ramasa in domeniul privat al municipiului Ploiești si a fost transmisa in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. Ploiești.

Menționam faptul ca din T12 A170 o suprafața de 19,4763 ha a fost inscrisa in Cartea Funciara 130768 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 130768.

Precizam faptul ca tarlaua TI2 parcela 170 a fost inventariata si figurează in documentația intocmita potrivit Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Astfel, (ca urmare a recomandărilor OCPI Prahova menționate in adresele nr.2885/26.06.2014 respectiv nr.4116/12.09.2014), T12 Al70 a fost notata in Anexa 2 intocmita potrivit Legii nr. 165/2013 , cu doua suprafețe : o suprafața de 19,4763 ha (ulterior, potrivit Hotărârii nr. 160/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, aceasta suprafața a fost dezmembrata in doua loturi: un lot in suprafața de 189.763 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 137224, nr. cadastral 137224 si un lot in suprafața de 5.000 mp inscris in Cartea Funciara nr. 137225, nr. cadastral 137225) si suprafața de 20,4938 ha masurata pana la limita suprafeței ocupate de cetateni din Blejoi, limita identificata grafic pe baza planului parcelare avizat de OCPI Prahova.

Menționam de asemenea faptul ca prin Hotararea nr.279/30.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, tarlaua TI 2 parcela 170 a fost preluata din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

Prin adresa nr 7771/05.04.2017, S.C. Jetfly Hub S.R.L. solicita concesionarea unei suprafețe de 6.012 mp in tarlaua T12 parcela 170 in scopul construirii unei linii de cale ferata, cu precizarea suportării pe cheltuiala proprie a intocmirii documentațiilor cadastrale de intabulare, dezmembrare, precum si orice alt demers necesar construirii, fara pretenții de recuperare de la bugetul local a sumelor cheltuite cu aceste operațiuni.

In urma ședinței din data de 10.05.2017 a Comisiei 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale solicitarea nr.7771/05.04.2017 a S.C/Jetfly Hub S.R.L. a primit aviz favorabil pentru intocmirea documentației cadastrale pe cheltuiala proprie pentru diferența de suprafața din tarlaua TI2 parcela Al70.

Ulterior prin adresa nr. 15005/2017 societatea sus-mentionata a transmis documentația vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova care atesta inscrierea in cartea Funciara nr. 143082 a UAT a unei suprafețe de 223.932 mp din tarlaua T12 Al70.

Prin adresa nr. 16128/2017, S.C. Jetfly Hub S.R.L. a inaintat referatul de admitere a dezmembrării cu nr.67547/2017 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, referat in care figurează 3 loturi rezultate in urma procedurii susmenționate, loturi avand nr. cadastrale 143176 - suprafața de 93.887mp, 143177 -suprafața de 5.975mp, 143178 - suprafața de 124.070mp.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, in ședința din data de 26.07.2017, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare corespunzător.

Proiectul de hotarare a fost supus analizei Consiliului Local al Municipiului Ploiești in cadrul ședinței din data de 28.07.2017, nefiind insa adoptat.

Prin adresa nr.54/2017, Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare, a retumat proiectul de hotarare sus-mentionat, comunicând totodată faptul ca potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliul Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014 “proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata consiliului local, după ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pantru a figura pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare (prezentarea in comisii, obținerea raportului, etc.) ”

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 18049/2017, S.C. Jetfly Hub S.R.L. a solicitat repunerea pe ordinea de zi in vederea reanalizarii de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a prezentului proiect de hotarare.

Astfel, situația a fost reanalizata in cadrul Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, in ședința din data de 23.08.2017, a avizat favorabil repunerea pe ordinea de zi a Consiliului Local a proiectului de hotarare menționat.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

VAVIZAT,


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziți^Publice, Contracte, Director

întocmit,Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă r.;

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

Direcția Economică, Director Executiv,  Nicoleta Crafciunoiu


Ana Petru Marius, Epure SilviuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării in treȚlqtilri ^h^bilului -teren, cu numărul cadastral 143082, situat in tarlaudTLâi.ALTO^

Printre bunurile care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești se afla si tarlaua T12 A170 care a intrat in domeniul public al localității potrivit Hotărârii Guvernului României nr.23 7/2002

Din suprafața cu care tarlaua TI2 A170 a fost preluata in patrimoniul Municipiului Ploiești, o suprafața de 43,70ha a fost trecuta in domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr. 196/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești fiind inscrisa totodată in Lista terenurilor disponibile a fi acordate in compensare persoanelor indreptatite conform legilor proprietății, (Anexa nr. llaH.C.L. 196/2006);

Precizam faptul ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 192/2009, respectiv prin Hotararea Consiliului Local nr.76/2010 aceasta suprafața din TI2 A170 a fost eliminata din Anexa nr. 1 IaHCL 196/2006.

Precizam faptul ca din suprafața de 43,70 ha aferenta T12 A170 o suprafața de 19,4763 ha a fost inscrisa in Cartea Funciara 130768 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 130768.

Urmare solicitării S.C. Jetfly Hub S.R.L. de concesionare a unei suprafețe de teren pentru construirea unei linii de cale ferata in tarlaua TI2 parcela 170 (cu precizarea suportării pe cheltuiala proprie a intocmirii documentațiilor cadastrale), a fost intabulata diferența ramasa, avand suprafața de 223.932 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 143082 cu numărul cadastral 143082.

In vederea valorificării conform prevederilor legale si in scopul soluționării cererii sus menționate, se impune dezmembrarea in trei loturi a imobilului teren, in suprafața de 223.932 mp cu numărul cadastral 143082, situat in tarlaua T12 A170.

Avand in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.
Văduva Sorin

Hodorog Bogdan


i;

.ai


Referat de admitere, cerere nr. 67547/24-07-2017


.1

Ofiștiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA


Adresa: Pp


roul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

OIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax:

(0244) 59 22 95


. Nr- _

67547

Ziua

24

Luna

07

Anul

2017


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)Domnului/Doamfi Domiciliul Loc. Pi!


fiii MUNICIPIUL PLOIEST-

iești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. Prahova


Referitor la cererea inregistrată sub numărul 67547 din data 24-07-2017, vă informăm:


Imobilul situat în Loc. Pici

în imobilele:              •

  • 1) 143176 situat în Lc<c. Ploiești, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 93887 mp;

  • 2) 143177 situat în Lgt. Ploiești, Jud. Prahova, UAT Ploiești având suprafața măsurată 5975 mp;

  • 3) 143178 situat în L<țk. Ploiești, Jud. Prahcv:


ești, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numarui cadastral 143082 a fost dezmembrat


UAT P'olesti având suprafața măsurată 124070 mp;


Certific că informațiile


Certific că informațiile din prezentul extras surit conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 24-07-2017.

îi

Situația prezentată pdpte face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

■A


Inspector

LRISTINA-RALULja *NGELESCU


c-k ;


ficiul de Cadastru si Publicitate Imoîfe Prahova | ÂNGELESCU CRISTiNA RAlUCAJ CON SI LIEX GR [A


84200PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

INTRAVILAN SCARA 1:2000


$84400

NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBII ULUI:

~r ^3 M.

124070 mp

mun. Ploiești T 12 A lho

CARTE FUNCIARA nr.

UAT 1 PLOIEȘTI


wiaL


5upr;i Liătotala masurata - TTTT ■ 1i mp’" ___Suprafața din act - 437000mp ’J«$6utant: Trandafir Ni culac CEt^IFICATDE AUTORIZARE CHRT71C#»fe &^PH-F Nr. 0037, categoria c reconfirm e^p^tarea măsurătorilor Ia teren,

,, ,..r,qQțppțițij4inea intocmirii documentației cadasuale si , ' *f brire^pondenta acesteia cu realitatea din teren-


■f * -A" I j w <-<      %> 'fi o i

■ a___


CS ri •$ /?wt" /fA~


B42CO


34000


PI. AN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI INTRAVILAN SCARA 1:2000


---V7/NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI:

1 AJW

5975 mp

mun. Ploiești T12 A lho

CARTE FUNCIARA nr.[

UAT | PLOIEȘTI


Date referitoare la

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

-■•£--

X

5<rt< —-

---------uruj

■ ■ ■

Terenul este împrejmuit pe latura de S cu gard din beton.


/r'


franța totala mas urata « WJ<ni ______ Suprafața dro act - 437000mp <■ Execut®# Trandafir Niculae ' CERȘ^ICAT DE AUTORIZARE ..«țșeria R(3^H-F Nr. 0037, categoria c jGbnfi.^q'ex^utarca măsurătorilor la toren


NRCAD.122921


’ Mențiuni''


Mentiwț^y-^ '


%

\ V ' ~     -f?''     « ■

wțpecton^^ Vh-’,    ■■ VV/

»luî in baza dedate integrata

\Jui cadastral


\

vontirm. introducerea imobil si atribuirea nunui r

; «ciul de Ca(la^w^p>7.. n - ANGELEse^ora&hfttwi u&U s-L<J}£NSILIER GR.
A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

l -

"a

W»'  '

Terenul este imprejmuit pe latura de S cu gard din beton.

L ~Kirxr

!USȚ

B.Date referitoare la construcții

Cod.

Destinație

\upraUita construita la sol

(mp)

Valoarea de.impozitare

(lei)

Mențiuni

" Val. ' -

suprrata rotâiamasuraia “ *

Suprafața din act = 4370

iKJifmp

Xhnp

Execuțaș# Trandafir Niculae CTJ4T4-FJCAȚ DE AUTORIZARE

/■Confînn^execiftarea tn^s^torUor la teren, e^ciitud^Sâriiihj'dînirii documentației cadastrale si

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata

(>, corespoud<gEâa acesteia cu realitatea din teren, [ j u       Ș, eațn^tdta ârS^uipilk

Pț>ț»^Și2017 y

ȘO’fcid de                 fwWw Prefire

| ANGa£âCU..»Ill!lA RALUCA .

1 CONSILIER
Rest proprietate

LOTI


IA

LOT 3

S-^3887mpCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului - teren, cu numărul cadastral 143082, situat în tarlaua T12 Al 70


si a emis:

9
5 PREȘEDINTE, Ștefan Dăneseu