Hotărârea nr. 317/2017

Hotãrârea nr. 317 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.6(1) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 225/1999 si nr.242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilele situate în Ploieşti, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcţionează Liceul Tehnologic “1 Mai”, Şoseaua Vestului, nr.22 în care funcţionează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcţionează Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcţionează Şcoala Gimnazială ,,Radu Stanian”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcţionează Liceul Tehnologic de Servicii ,,Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râşnovenilor, nr. 46 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 23, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit ,,Sfântul Mucenic Mina”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 317


privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.6(l) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 225/1999 si nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr.

16 în care funcționează Liceul Tehnologic “7 Mai”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae , Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.6(l) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 225/1999 si nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “7 Mai", Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic ‘‘Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic

Mina

A.

In conformitate cu Raportul din data de 29.08.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 225/1999 si nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art.6(l) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul înlocuirii sintagmei “corp 5” cu sintagma “corp 6” și a sintagmei “corp 6” cu sintagma “corp 5”, astfel încât acesta va avea următorul cuprins:

« la poziția 117, coloana 4 va avea următorul cuprins: « Aleea Râșnovenilor, nr. 46, spațiu de învățământ corp 6, subsol tehnic, Parter + 1 Etaj, suprafața construită la sol 934 mp, suprafața desfășurată 2084 mp, construcție anexă corp 5, parter, suprafața construită la sol 50 mp, suprafața desfășurată 50 mp, suprafața totală teren 3896 mp » ; »

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/25.08.2017 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Președinte de Ședință, George-șorin-Niculae Bote:Contrasem

Anabell -(


fează, Secretar, timp ia MăntoiuMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.6(l) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 225/1999 si

nr.242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian ”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str.

Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina ”

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori judetean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/25.08.2017 s-au actualizat datele tehnice ale imobilelor teren si construcții in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant situate in Ploiești B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina”.

Deși in Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu s-a justificat renumerotarea corecta a corpurilor de clădire, conform planului de amplasament si delimitare, anexa nr. 7 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/25.08.2017, la art. 6(1) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești s-au dactilografiat eronat indicativele corpurilor de clădire, raportat la descrierea acestora.                                                                    '                 ,

Ca atare, în vederea finalizării operațiunilor cadastrale pentru acest imobil este necesara îndreptarea acestei erori materiale.                         , r

Având in vedere faptul ca municipalitatea intenționează sa acceseze fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice », proiect care include si aceasta unitate de invatamant, se constata ca proiectul de hotarare alaturat are caracter de urgentă, sens in care se impune analizarea lui in prima ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Director Executiv,                                   Șef Serviciu SIEB ,

^Zarmen DanjeEi Bucur                             Gabriela Mîndruțiu

Șef Serviciu SIB Mădălin Negoiță

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,

CONTRACTE SEF SERVICIU, Georgiana'Popa


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.6(l) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 225/1999 si nr.242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga ”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian ”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str.

Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina ”

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/25.08.2017 s-au actualizat datele tehnice ale imobilelor teren si construcții in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant printre care si imobilul in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr. 23 situat in Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46.

Deși in Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu s-a justificat renumerotarea corecta a corpurilor de clădire, conform planului de amplasament si delimitare, anexa nr. 7 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 283/25.08.2017, la art. 6(1) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești s-au dactilografiat eronat indicativele corpurilor de clădire, raportat la descrierea acestora.

Ca atare, în vederea finalizării operațiunilor cadastrale pentru acest imobil este necesara indreptarea acestei erori materiale, sens in care supunem ,spfe aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.                        v

/ 7 2.7/CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.6(l) al Hotărârii nr.283/25.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.

225/1999 si nr.242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, Șoseaua

Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga ”, str. Bobâlna, nr. 76 in care funcționează Școala Gimnazială „Radu Stanian”Aleea Deditel, nr. 4 in care funcționează Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea

Râșnovenilor, nr. 46 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 23, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 în care funcționează Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic Mina ”