Hotărârea nr. 303/2017

Hotãrârea nr. 303 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2017-2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018.

Ținând cont de raportul din data de 23.08.2017 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

In baza avizului conform emis de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova în data de 23.08.2017;

In conformitate cu art.19, alin.(l), (2), (4), art.61, alin.(l), alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 19-25 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5777/22.11.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.982/07.12.2016.

în conformitate cu art.21 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, conform Anexei nr.l din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, conform Anexei nr.2 din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art.3. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017


Contrasemnează Secretar,

Anabell -Ofiliipila Măntoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare și este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu din raza de componență a autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art.61, alin.(2) a Legii Educației nr.1/2011 ,,rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare ’

In vederea organizării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, prin adresa nr.25194/19.01.2017, s-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Prahova, avizul conform pentru Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018:

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova întrunit în ședința a analizat propunerile municipalității si a acordat aviz conform, pentru următoarele situații:

 • - Grădiniță cu program normal nr.8 devine structura a Grădiniței cu program prelungit nr.21;

 • - Grădiniță cu program normal nr.39 devine structura a Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”;

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, prin adresa inregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 23.08.2017 a transmis Municipiului Ploiești, avizul conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat/particular, pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe

elev/preșcolar. Conducătorii unităților de învățământ cu personalitate jilridica caroraWi se alocă fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite, ei țjitilizând creditele, bugetare ce le-au fost repartizate doar pentru realizarea sarcinilor unității lor ,pe Care le'' conduc.                                                 V

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiul^Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Stanciu Marilena

Băzăvan Larisa

Sorescu Florina Alina

Dinu MariusAndrei

Văduva Sorin


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII


Zi &. *

VIZAT k X^A VICfPRI^l^yu^ Cristian IVlihaî GANEA~

\        <A°Z

&7 Vl, v y,«ev"

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017 - 2018

Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare și este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu din raza de componență a autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art.61, alin.(2) a Legii nr. 1/2011 a educației naționale, modificata si completata ,, rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare ’

Prin adresa nr.25194/15.12.2016, Inspectoratul Școlar Județean Prahova solicita municipalității, proiectul privind Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018.

In urma intalnirilor si discuțiilor purtate, Municipiul Ploiești a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Prahova, avizul conform in vederea intocmirii proiectului de hotarare privind Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit în ședința în conformitate cu prevederile art.19, alin.(l), (2), (4) si art.61, alin.(l),(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare si alte art. 19-25 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari si elevi din unitățile de invatamant particular si confesional, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul 2017-2018, aprobata prin Ordinul Ministerului Educației Naționale si Cercetării Științifice nr.5777/22.11.2016, emite AVIZUL CONFORM pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul unitatii administrativ teritoriale.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova a analizat propunerile municipalității si a acordat aviz conform pentru următoarele situații:

 • - Grădiniță cu program normal nr.8 devine structura a Grădiniței cu?; program

prelungit nr.21;                                    v

 • - Grădiniță cu program normal nr.39 devine structura a Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”;

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a transmis MunicipiuluUBloiești ^avizul conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat/pa^^laț,pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar.

Unitatea cu personalitate juridică (PJ) reprezintă orice unitate de învățământ autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată din sistemul național de învățământ care are următoarele elemente definitorii: act de înființare/funcționare, dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere, cod de identificare fiscală (CIF), ștampila cu stema României și denumirea Ministerului Educației Naționale si Cercetării Științifice si cont în Trezoreria Statului/banca (pentru unitățile de invatamant particular) și activitate financiar-contabilă (buget si contabilitate proprie organizată potrivit prevederior Legii nr.82/1991, legea contabilității cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.273/2006, legea finanțelor pubice locale cu modificările și completările ulterioare și a altor prevederi ale legislației în vigoare).

Conducătorii instituților publice cu personalitate juridică cărora li se alocă fonduri au calitatea de ordonatori terțiari de credite, au contabilitate proprie și utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate doar pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

Prin urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct Madalina CRĂCIUN


Avizat,

Direcția Economică Director Executiv, Nicoleta CRACIUNO1U


întocmit: Nitu Carmen

Constantin Dorina Verificat: Stambolgiu MihaelaDirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Sef serviciu, Georgiana POPA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018PREȘEDINTE, Stanciu Marilena

SECRETAR Bazavan Larisa


IU of U{ t.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE,

REȚEA ȘCOLARĂ,SALARIZARE, NORMARE

NR. zL /24.08.2017

CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

U -08- 2017 IjpG yje.

Urmare adresei dumneavoastră nr. 6832/09.08.2017, înregistrata la I.S.J. Prahova cu nr. 2714/09.08.2017, Consiliul de administratiOTfnSpectoratului Școlar Județean Prahova, întrunit in data de 23.08.2017, a analizat propunerile privind modificarea avizului conform acordat in data de 20.01.2017 si a aprobat următoarele:

 • -  Școala gimnaziala nr. 13, Ploiești ramane structura a Scolii gimnaziale “Candiano Popescu”, Ploiești;

 • -  Grădiniță cu program normal nr. 7, Ploiești ramane structura a Grădiniței cu program normal nr. 33, Ploiești.

Totodată, I.S.J. Prahova considera ca este necesar ca pana la data de 01.09.2017, instituția dumneavoastră sa ia toate masurile pentru asigurarea condițiilor optime, in vederea desfășurării in condiții normale a procesului instructiv-educativ si are rugămintea sa i se transmită pana la data de 31.08.2017 Hotararea de consiliu local privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ploiești. In cazul in care acest document nu v-a fi transmis vom fi nevoiti sa punem in aplicare prevederile articolului 61, alin 4.1 din Legea nr. 1/2011, modificata si completata cu Legea nr. 188/25.07.2017.


Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577 699

Fax: +40(0)244 577400 www.isj.ph.edu.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA
<is| ACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Urmare adresei dvs, nr. DT/422/19.01,2017, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahcva^nTrunit în ședința din data de 19,01.2017 , a analizat propunerile privind rețeaua școlară a unităților de învățământ din municipiu! Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018 ,

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova acordă avizul conform în următoarele situații:

 • 1.  Arondarea ca structură a G.P.N. nr.8 Ploiești la G.P,P.nr.21 Ploiești

 • 2. Arondarea ca structură a G.P.N. nr,39 Ploiești la G.P.P, „Șf.Mucenic Mina „ Ploiești

 • 3.  Desființarea ca structură a Școlii Gimnaziale nr.13 Ploiești și mutarea acesteia la

Școala Gimnazială ,, Candiano Popescu „ Ploiești:

 • 4.  Desființarea ca structură a G.P.N. nr.7 și mutarea acesteia la G.P.N.nr.24,

De asemenea , Consiliul de administrație a! Inspectoratului Școlar Județean Prahova acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ din Anexa 1 la prezentul

Consiliul d® administrație al inspectoratului Școlar Județean Prahova nu acordă -4 ^/0. 2. avizul conform în următoarele situații:                                                     -

1 . Grupa de preșcolari de la Școala Gimnazială ,, Elena Doamna,, Ploiești nu poate sa devină structură la G.P.P.nr.35 Ploiești.deoarece această grupă este organizată ca nivel de învățământ preșcolar al școlii;

 • 2. G.P.N. nr.51 Ploiești să devină structură la G.P.P.nr.23 Ploiești , deoarece nu au intervenit modificări în structura Școlii Gimnaziale „ Nicolae THulescu,, Ploiești;

 • 3. grupele de preșcolari de ia Școala Gimnazială „ Sf,Vineri,, Ploiești nu poate să devină structură la G.P.P.nr,38 Ploiești deoarece aceaste grupe sunt organizate ca nive! de învățământ preșcolar al școlii;

 • 4. G.P.N. „ Căsuța cu Povești „ Ploiești să devină structură la G.P.P.,, Crai Nou „ Ploiești , deoarece nu au intervenit modificări în structura G.P.P. nr.35;

Consiliul de administrație a! Inspectoratului Școlar Județean Prahova nu acordă avizul conform pentru modificările propuse la rețeaua școlară a unităților de învățământ gimnazial , deoarece , potrivit prevederilor art.19, aiin.(1) , iit.b din Legea educației nr, 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

,, în sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează cu minim 300 elevi și preșcolari. "

Școala Gimnazială „ Elena Doamna,. Ploiești îndeplinește condițiile legale de funcționare ca unitate de învățământ cu personalitate juridică. Principiul,, teritorialității,, invocat în referatul dumneavoastră nu se susține deoarece Școala Gimnazială ,, Elena Doamna,, Ploiești se află în vecinătatea imediată a altor unități școlare.

Str. Democrației m, 35

Cod 100559

Tel: *40 (0)244 377 699

Fax.- +40(0)244 577 400

www.isj-ph.edw.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

MWISTBRVL EDUCAȚIEI NAȚIONAU

S< ’ WW $1 CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


PKAHȘtM 'Î9S*’


COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE,

REȚEA ȘCOLARĂ,SALARIZARE.- NORMARE

Pe cale de consecință , celelalte propuneri. respectiv arondarea Școlii Gimnaziale „ Fiorin Comișel „ Ploiești la Școala Gimnazială ,, Radu Sfenian,, Ploiești și a Școlii Gimnaziale nr.19 Ploiești la Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu „ Ploiești nu se justifică . Considerăm că aceste modificări nu ar respecta principiu! continuității activității didactice la aceleași clase sau grupe .

Referitor ia mutarea Liceului Tehnologic de Transporturi în sediul Liceului Tehnologic „ 1 Mai „ și a! Liceului Tehnologic , Ludovic Mrazek „ în sediul Liceului Tehnologic „Angliei Saligny ,, , Consiliu! de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova apreciază că , în principiu , măsura este benefică , dar a constatat Că mutarea sediilor celor două licee nu fac obiectul acordării avizului conform pentru organizarea rețelei școlare a municipiului Ploiești.

Considerăm că această măsură se impune având în vedere condițiile existente la cele două licee , dar aceasta trebuie să fie precedată de o consultare a conducerilor celor patru licee implicate { consilii de administrație și directori } și a beneficiarilor direcți și indirecți (elevi și părinți).

Consiliul de Administrație al inspectoratului Școlar Județean Prahova apreciază ca utilă și necesară organizarea unei întâlniri a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Prahova și ai Comisiei de învățământ a Consiliului Local Ploiești pentru efectuarea unor analize privind schimbările cs se pot produce în organizarea rețelei școlare din municipiul Ploiești.


Str. Democrației nr. 55

Cod 100559

Teh +40(0)244 577 699

Fax; +40(0)244 577400

www.isj.ph,edu.«>

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care 2017-2018


I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEI JFAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ

(AR)ZNIVELURI DE ÎNV./LOCAL1TATE

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase elevi (PJ+AR)

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/elevi (PJ+AR)

1

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGLALE" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI.GIM.LIC/RO/

STR .GH.DOJA NR.98 , TEL/FAX 0244-522340 e-mail: secretariatcnilc@yahoo.com

60

1779

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI GIM, L1C/RO/

STR.INDEPENDENTEI NR.8, TEL/FAX 0244-595952 e-mail: cnmvph@gmail.com

54

1551

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU 10AN CUZA», MUNC1PIUL PLOIEȘTI, GIM, LIC/RO/STR.TREI IERARHI nr. 10/0344802070/0344802070/liccuza@gmail.com

37

1108

4

COLEGIUL NAȚIONAL "N1CHITA STĂNESCU”, PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR NALBEI NR.3 , TEL/FAX 0244-599540 e-mail:

colegiulnichitastanescu@gmail.com

33

975

5

COLEGIUL NAȚIONAL "JEAN MONNET" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRLGIM, LIC/RO/STR. NICOLAEIORGA, NR 7;

TEL 519688; FAX 570292 ; e-mail: liceul_pedagogic2003@ yahoo.com

53

1606

6

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA” .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PR1, GIM, LIC, IRQ/

STR. BOBALNA NR.44 .TEL/FAX 0244-525786 e-mail:

licartph@yahoo.com

30

804

7

COLEGIUL ”SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LIC.PROF.POS/RO/

STR CONSTRUCTORILOR NR.8, TEL/FAX 0244-512161 e-mail: spiruh2003@yahoo.com

1279

1339

8

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / LIC/PROF/POSZRO/

STR RUDULU1 NR.24, TEL0244542341/FAX 0244543794 e-mail: colegiul economic plaicsti@hotmail.com

45

1292

9

COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,LIC, PROF, POS/RO/ȘOSEAUA VESTULUI, NR.22 .TEL/FAX 0244528269 e-mail:energetic pl@hotmail.com

54

1415

10

COLEGIUL TEHNIC "LAZĂR EDELEANU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC, PROF, POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 14, TEL/FAX 0244/573182; 0244/573792 e-mail: lazar edeleanu@yahoo.com

51

1268*

11

COLEGIUL TEHNIC ’TOMA N. SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC ,PROF,POSZRO STR.GH.GR.CANTACUZINO NR.328, TEL/FAX 0244-552251 e-mail: tsocolescu@yahoo.com

51

i

1260

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOJEȘT1/LIC/PROF/POS/RO/, STRADA VĂLENI, NR.144G, TEL/FAX 0344801862, e-mail: gstploiesti@gmail.com

26

610

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC,PROF/POS/RO/ STR. MIHA1BRAVU, NR.249, TEL / FAX 0244 523541, e mail: Iiceu.saligny.ploiesti@gmail.com

38

814

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, PROF/RO/

B-dul Petrolului nr. 16, Ploiești, jud. Prahova TEL/FAX 0344-

801712 e-mail: liclmap@gmail.com

30

687

15

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, LIC, POS/RO/ STR MIHAI BRAVU NR.241, TEL 0244525710/FAX 0372876870 e-mail: petrol@opticnet.ro

17

339

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICE ■VICTOR SLĂVESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC,PROF, POS/RO/

STR. TELEAJEN, NR. 11, TEL7FAX 0244,578259, e-mail: gsass i@vahoo.com

36

1042

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICE "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, PLOIEȘTI /PRI/ GIM/LIC/PROF/POS/RO/

STR DED1ȚEL NR.4, TEL/FAX 0244-531041 e-mail: lts_aa@yahoo.com

45

1165

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /RO/

STRBOBALNANR.76,TEL/FAX 02445 25865 e-mail:

scoalaradustanian@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/ PRE,PRI, GIM/ PLOIEȘTI

27

616

19

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM, /RO/

STR ELENA DOAMNA, NR. 25 , TEL/FAX 0244-544570 e-mail: scoalaelenadoamna@vahoo.com

17

466

20

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PRE, PRI, GIM, /RO/

STR MINERVA NR.4, TEL/FAX 0244-555460 e-mail:

tomacaragiutop@yahoo.com

33

778

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM/R0/ STR. NUCILOR, NR.39, TEL/FAX 0244521286 E-MAIL scoalacandianopopescu"yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13/PRI, GIM/ PLOIEȘTI

22

435

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MO1SIL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE, PRI, GIM/RO/STR. LAURILOR, NR.2A, TEL.FAX:0244567036, e-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com

39

1077

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘVODĂ" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE,PRI,GIM/ RO / STR.VORNICUL BOLDUR NR.3, TEL/FAX: 0244-575021, e-mail: scraresvoda@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.4/PRE / PLOIEȘTI

18

428

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC' MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM, ROSTR.ALEXANDRU LAPUSNEANU. 17 , TEL/FAX 0244-513891 e-mail: scoalalOgecrgecosbuc@yahoo.com

■ \

"'ț-A

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NIC0LAE T1TULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE.PR1.GIM/RO/,

STR .POPA FARCAȘ NR.23. TEL/FAX:  0244-524556 e-

mail: scoaiajitulescu@yahoo.com

-J

22

.szf-A

ȘCOALA GIMNAZIALA "FLORIN *’

COMIȘEL"/ PRE GIM/MUNICIPIUL

PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51, PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE " MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM./RO/

BLD. REPUBLICI, NR. 145, TEL/FAX 0244595954 e-mail;

ssvploiesti@yahoo.com

40

1249

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIEMINESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRIM,GIM/RO/ B-DUL.BUCUREȘTI NR.25A,TEL/FAX 0244/577588 scI5mepl@yahoo.com

26

730

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.LUMINISULUI NR.8. TEL/FAX 0244-525788, e-mail: sc antonpann pl@yahoo. corn

18

440

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „1OAN GRIGORESCU" PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR IZVOARE, NR.81, TEL/FAX 0244-574332 c-mail: scioangrigorescu@yahoo. com

13

343

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRL GIM/RO/,

STR .POȘTEI NR.I9, TEL/FAX : 0244-510162 e-mail: scoala sfvineri@yahoo.com

44

1260

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE, PRI, GIM/RO/

STRTROTUS NR.4 , TEL/FAX 0244-532460 e-mail:

sc.andreimuresanu@yahoo.com

17

385

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI.GIM, STR. ARINULUI NR. 2, TEL/FAX0244-567394,e-mail:henri berthelot@yahoo.com

29

823

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM/RO/ ALEEA ȘCOLII NR. 2, TEL/FAX0244-5632l0,e-maiI:nbalcescu2004@yahoo.com

25

665

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE,, PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/ STR. ALEEA GODEANU NR.4, TEL/FAX 0244556602/0244553090 e-mail: scoala29ploiesti@yahoo.com

40

1144

ȘCOALA PRIMARA NR. 22/PRE, PRI/

PLOIEȘTI

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20/PRE/PLOIEST!

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL

PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/ STR. MINERVA NR.4, TEL/FAX 0244 552398, e-mail: scoala nicolaeiorga@yahoo.com

32

840

36

ȘCOALA GIMNAZIALA'TROFESOR NICOLAE S1MACHE" , PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR MALU ROȘU NR. 102, TEL/FAX 0244-537316 e-mail:

scoala.nicolaesimache.@yahoo.com

35

1043

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'TENACH1TA VACARESCU"/PRI, GIM/ PLOIEȘTI


37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ LA. BASSARABESCU" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR ALEEA STRUNGA NR. 2 , TEL/FAX 0244552109 e-mail : i_a_bassarabescu@yahoo.com

ho Ț;i \ V 9-\

' 36;<;

38

GRĂDINIȚA „SFINȚII ARHANGHELI M1HAIL ȘI GAVRJIL „ .MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/STR. LEVĂNȚICA NR.2G/0244/574600/gradiiiitasfinttiarhangheli@yahoo.com

î ¥*

8

199

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE" /PRE/RO/STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.97 TEL /FAX 0244572486 e-mail: gr.scufitarosie@gmail.com

7

164

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 ' .PRE/RO/MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. MĂGURII NR. 6, TEL. 0244563271, e-mail: gradinita 21ploiesti@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR. 8/PRE/PLOIEȘTI

9

246

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.RISNOVEN1LOR, NR 46 ,TEL.O244 /5I5919, FAX 0244/ 515919/gradinita23 .ploiesti@yahoo. corn

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR. 10/PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

14

327

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28, MUNICIPIUL PL0IEȘT1/PRE/R0/ STR.MĂRĂȘEȘTI, NR58, TEL.0244/526725.FAX 0244/526725 enutaioana@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ CHEIȚA DE AUR „ PRE/, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

10

266

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR 25 B, TEL/FAX 0244-572609, e-mail: gradinita30ploiesti@yahoo.com

5

156

44

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/STR.AL.LĂPUȘNEANU , NR. 19TEL/FAX 0244/573733,mail.gradinita_32@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.26/PRE/PLOIEȘTI

7

187

45

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. INTRAREA GRINDULUI NR.5, TEL/FAX0244-532725, e-mail:GRĂDINlȚA33PLOIEȘT[@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 /PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 /PRE/PLOIEȘTI

7

150

46

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL "RAZĂ DE SOARE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO / INT.DEDIȚEL, NR.34 , TEL/FAX 0244/530 860 e-mail: gradinita 34 pl@yahoo.com

9

300

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE/RO / STR. MARAMUREȘ

NR. 27/TEL. 0244510324 E-mail: gradipp35@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 /PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI" / PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" /PRE/MUNICIPIUL PI O1FSTI

9

165

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MUCENIC MINA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PRE/ RO/ STR. SLT.EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14/0244555604/ 0244555604/grad initasfinina@yahoo.com

GRĂDIN1ȚACU PROGRAM NORMAL NR. 39, PRE, PLOIEȘTI

15

347

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. POȘTEI NR. 23, TEL/FAX.0244-541266, e-mail: gradinita38ploiesti@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR. 5 /PRE/MUNTCIPIUL PLOIEȘTI

8

187

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. ANOTIMPULUI NR.I, TEL/F AX.552690 e-mail: victoriapetre2005@yahoo.com

* V *

8

V

261 i

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „ CRAI NOU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR.BOBÂLNA NR.44 e-mail craitiou.contabilitate@yahoo.com

. 13

273

52

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR. ALEEA IEZERULUI NR.5-7,TEL.0244557019.e-mail:gradinita47@yahoo. com

12

312

53

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/STR. ARINULUI, NR.2, TEL.0244534940, E-MAIL dumbrava min ploiesti@vahoo.com

8

221

54

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL "LICURICI" MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. ARINULUI, NR.2 TEL. 0244534764, e-mail gradinita 53 pl@yahoo.com

9

253

55

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.GHEORGHE DOJA, NR.98, TEL0722603891, FAX 0244/522340, e-mail: excelentaph@gmail.com

64

926

II.ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

1

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA

EDUCAT1ONALA PRAHOVA, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR 26. TEL/FAX.513700

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOG1CĂ, PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR 26, TEL/FAX.513700

2

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. FĂGĂRAȘ, NR.1, tel 0244574563, fax 0244574563/ ccntrulșcolarspccia l@gmail.com

16

187

3

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRI,GIM, STR. GH.GR.CANTACUZINO NR. 328, TEL.341356, FAX.341356, scoalaspeciala2@yahoo.com

15

160

ina. PALATE Șl CLUBURI ALE COPIILOR

1

PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/18 CERCURI/ STR.MĂRĂȘEȘTI NR.239, IEI/FAX 0244596146 , e-mail:pcpploiesii@gtnail.com

210

5036

CLUBUL COPIILOR,ORAȘUL BREAZA

lll.b CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR . MUNICIPIUL PLOIEȘTI/DISCIPLINE SPORTIVE:ATLETISM,BASCHET,ÎNOT, JUDO,SCRIMA,TENIS DE CÂMP,HANOIIAL/STR,ȘTEFAN CEL MARE, NR.5, TEL 0344-264471/FAX: 0244-526602/e-mail: csslploiesti@yahoo.com

70

868,00

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL PROF. NICOLAE ANGELESCU


COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER AURELIA NEDELCU
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

REȚEAUA


unităților de învățământ preuniversitar particular care VOR FUNCȚIONA ÎN anul școlar 2017-2018

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase elevi (PJ+AR)

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/elevi (PJ+AR)

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,ARIEL„, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARINESCU, NR.2 A, TEL/FAX 0244-597894 e-mail: oflice@gradinitaariel.ro

3

34

.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE/RO/ STRDOMNIȘORI NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piscotel@yahoo.com

1

20

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ DUCKY - DUCE." PLOIEȘTI, PRE, STR. FORTUNEI NR. 21, tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

2

36

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PA VEL „ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/, STR.MATEI B ASARAB ,NR63, tel/fax0244540088, 0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoo.ro

1

15

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,, HAPPY KIDS" , MUNICIPIUL PLOIȘTI, PRE/RO/ STR.IVAN MICIURIN ,NR6 A, TEL.0734333254, e-mail: monicatomal l@yahoo.com

2

32

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TODA„ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRE/RO/ STR.TR0TUȘ,NR 4 tel.0723385590,e-mail: esperia.ro@gmail.com

2

40

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SOPHIA „, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STRANA IPĂTESCU ,NR56, tel.0722210907,e-mail: office@gradinitasophia.ro

3

30

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „ HELLO KIDS „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO, STRFRĂSINET NR2A,TEL/FAX 0344407856, e-mail: contact@hello-kids.ro

2

30

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR.RUBINELOR NR51, TEL.0723636651, e-mail: gradinitakit@gmail.com

1

10

10

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI/RO/

STR PETRE NEGULESCU, NR14, TEL 0724493257 e-mail:

marioselina@yahoo.com

8

97

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, GIM /RO/ STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 TEL/FAX 0244554404; e-mail: info@ploiesti.spectrum.ro

15

195

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ EXCELSIS,,, B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEL/FAX 0785025555, e-mail:scoala.excelsis@gmail.com

4

40

13

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „ MIHAIL MANOILESCU „, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC/RO/ B-DULPETROLULUI nr. 16 , TEL. 0244-574921,e-mail: fduploiesti@yahoo.com

3

71


14

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC,PROF/RO/

STRDR.TOMA IONESCU ; NR.27 .TEL/FAX 0244523381

email: ucecompl@yahoo.com

17

■ ‘ Agr h:,/ 360.

15

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI , POS/RO/ , STRTROTUȘ NR4 , TEL.0244567252 / 0788424318 , e-mail:scoala.fegploiesti@yalioo.com

15

456

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SF.VASILE CEL MARE ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 , TEL 0244-574921, e-mail: edusanitarploiesti@gmail.com

14

419

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „TH0MA IONESCU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ STR. PREDEAL, NR.28, TEL/FAX 0244 -567395/sthionescu@y ahoo.com

12

315

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "REGINA MĂRIA DE R0MANIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/, STR ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX:0244/5 82025 E-maill:reginainariascoala@yahoo.coni

8

249

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI POS/RO/

STR DR. TOMA IONESCU NR27 , TEL/FAX 0344267599 e-mail : adufortuna2012@yahoo.com

11

241

_