Hotărârea nr. 302/2017

Hotãrârea nr. 302 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.198/26.06.2017 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente propuse a fi executate în anul 2017 la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi antepreşcolar din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 302               /

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.198/26.06.2017 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.198/26.06.2017 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat si antepreșcolar din Municipiul Ploiești.

în conformitate cu Raportul Comisiei de Specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, din data de 23.08.2017;

având în vedere prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.05.2017 a Municipiului Ploiești privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.198/26.06.2017 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești;

în conformitate cu solicitările unităților de învățământ transmise Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art.26 (2) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții; în temeiul art.36, alin (6), lit „a” pct.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea anexelor 1-4 ale Hotărârii Consiliului Local nr.198/26.06.2017 cu lucrările de reparații curente propuse a fi executate in anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnic- Investiții va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Pre ”         dința,

Georg            lae Botez


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea instituțiile publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care isi desfasoara activitatea de invatamant este obligatorie intretinerea acestor imobile si efectuarea periodica de reparații curente. In acest scop este necesar sa se execute lucrări de igienizare, reparații la instalațiile sanitare, electrice, termice, gaze, paratrăsnet, tamplarie, reparații la terase, acoperișuri, împrejmuiri, placari cu gresie, faianța, parchet si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru intretinerea in condiții optime a clădirilor.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.96/03.05.2017 a Municipiului Ploiești privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2017 si estimări pe anii 2018-2020, pentru anul 2017 a fost alocata suma de 3.400.000 lei din care: 3.300.000 lei pentru reparații curente la unitati de invatamant (colegii/licee, scoli si gradinte) si 100.000 lei pentru reparații unitati de invatamant antepreșcolar (crese).

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr.198/26.06.2017 au fost aprobate lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești, in baza solicitărilor transmise in luna iunie ac de către conducerea unităților de invatamant.

Ținând cont de starea de degradare a obiectelor din locurile de joaca din incinta gradinitelor/crese se impune reparația acestora, deoarece acestea au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor, oferindu-le o alternativa a jocului. O amenajare buna a spațiului de joaca oferă copiilor oportunități excelente pentru o buna creștere si dezvoltare.

De asemenea, ținând cont de masurile recomandate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” in urma controalelor privind apararea împotriva incendiilor si protecție civila efectuate la unitati de invatamant, s-au constatat deficiente.

Pentru soluționarea aspectelor menționate mai sus, este necesar executarea de noi lucrări fata de lucrările aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.198/26.06.2017, conform anexelor.

Prin urmare, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE

UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE


VICEFRIM Cristian Mihai €

&


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea instituțiile publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care isi desfasoara activitatea de invatamant este obligatorie intretinerea acestor imobile si efectuarea periodica de reparații curente. In acest scop este necesar sa se execute lucrări de igienizare, reparații la instalațiile sanitare, electrice, termice, gaze, paratrăsnet, tamplarie, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri, placari cu gresie, faianța, parchet si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru intretinerea in condiții optime a clădirilor.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.96/03.05.2017 a Municipiului Ploiești privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2017 si estimări pe anii 2018-2020, pentru anul 2017 a fost alocata suma de 3.400.000 lei din care: 3.300.000 lei pentru reparații curente la unitati de invatamant (colegii/licee, scoli si gradinte) si 100.000 lei pentru reparații unitati de invatamant antepreșcolar (crese).

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/26.06.2017 au fost aprobate lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești.

Ținând cont de starea de degradare a obiectelor din locurile de joaca din incinta gradinitelor/crese se impune reparația acestora, deoarece acestea au un rol vital in stimularea dezvoltării fizice dar si a celei intelectuale a copiilor, oferindu-le o alternativa a jocului. O amenajare buna si sigura a spațiului de joaca oferă copiilor oportunități excelente pentru o buna creștere si dezvoltare.

De asemenea, ținând cont de masurile recomandate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” in urma controalelor privind apararea impotriva incendiilor si protecție civila efectuate la unitati de invatamant, s-au constatat deficiente.

Pentru soluționarea aspectelor menționate mai sus si ținând cont de solicitările primite de la unitățile de invatamant este necesara executarea de noi lucrări fata „de lucrările aprobate, cu incadrare in bugetul aprobat, după cum urmeaza:    ;

 • - la Colegiul National „Al. I. Cuza”: inlocuire tamplarie casa scării corp C;        'xi-0 ■.

-la Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”: scoatere lambriu si igienizare ■ holăni)*4

montare usi din PVC;                                                A         « j-

-la Școala Gimnaziala „H. M. Berthelot”: reparație instalație terfonci^ Jnlâcp^ / tamplarie;                                                                     -"O

 • - la Școala nr.22: igienizare;

 • - la Grădiniță cu program normal nr.5: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program normal nr.10: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil”: reparație obiecte de joaca;

-la Grădiniță cu program normal „Cheita de Aur”: reparație jgheaburi/burlane, fatada/balcon si obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program normal nr.20: tamplarie PVC si reparații copertina;

 • - la Grădiniță cu program prelungit nr.21: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit nr.23: reparație gard si obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit nr.30: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit nr.32: reparatiie obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program normal „Sf. Stelian”: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit nr.38: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program prelungit nr.40: reparație obiecte de joaca;

-la Grădiniță cu program prelungit „Crai Nou”, str. Bobalna nr.44G: reparație obiecte de joaca;

-la Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”: reparație instalație sanitara bucătărie si grupuri sanitare, igienizare (inclusiv gresie si faianța) bucătărie;

 • - la Grădiniță cu program normal nr.50: reparație obiecte de joaca;

 • - la Grădiniță cu program normal si prelungit „Licurici”: reparație gard;

 • - la Cresa nr.23: reparație obiecte de joaca.

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                      Director Executif\Vdjunct,

Mihaela IAMANDI


Madalina,


IUNDirecția Economica, Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU


AVIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

întocmit: Nitu Carmen A// Constantin Dpfmar        -

Verificat: Sef serviciu, Stambolgiu Mihaelai

Publice, ContracteCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.198/26.06.2017 privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2017 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul PloieștiPREȘEDINTE, Stau ci u Marilena

SECRETAR Bazavan Larisa


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE, UNITATI DE INVATAMANT , SANATATENr. crt.

Unitatea de invatamant

w                            'V

Lucrare                         i

1.

Colegiul Național "Ion Luca Caragiale"

reparație conductă apă (demisol și cantină) și reparație scări acces elevi - corp 1 la clădirea din str. Gheorghe Doja

reparație trotuar gardă la clădirea din str. Romană

2.

Colegiul National "Mihai Viteazul"

reparație hidroizolație parțială sală de sport - zona vestiare elevi si igienizare sălă de sport

tamplărie (ferestre) la aripa centrală

3.

Colegiul National "Al. Ioan Cuza"

reparație acoperiș sală de sport

reparație parțială acoperiș, igienizare corp C

înlocuire tamplarie casa scării corp C

4.

Colegiul National "Spiru Haret"

reparație instalație electrică clădire, ateliere și săla de sport

asfaltare parțiala curte

5.

Colegiul Național "Nichita Stănescu"

igienizare sală de sport

reparație izolație termică la sală de sport

6.

Colegiul National "Jean Monnet"

igienizare grupuri sanitare corp B

reparație jgheaburi și burlane si montare parazapezi

7.

Colegiul Tehnic "Lazar Edeleanu"

reparație conductă apă rece centrală și spălătorie

reparație hidroizolație centrală termică

8.

Colegiul de Arta "Carmen Sylva"

igienizare corp A

reparație tamplarie (ferestre) exterioară

9.

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

reparație parțială acoperiș clădire principală (str. Rudului nr.24)

reparație parțială acoperiș clădire cămin (str. Armași nr.42)

10.

Liceul Tehnologic de Transporturi

reparație acoperiș, reparație instalație electrică la str.Văleni

reparație grupuri sanitare interioare și exterioare str. Văleni, igienizare imobil str.Elena Doamna nr.78B

11.

Colegiul Tehnic

"Elie Radu"

reparație parțială hidroizolație la căminul de băieți

reparație instalație electrică la căminul de fete

12.

Colegiul Tehnic "Toma N. Socolescu"

reparație hidroizolație la cămin nr. 1 și școală

reparație conductă de încălzire dintre cămin 1 și cămin 2

13.

Liceul Tehnologic de Servicii

"Sf. Apostol Andrei"

tamplărie interioară (uși batante pe holurile clădirilor A și B)

reparație burlane - corp A, B


Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Lucrare

14.

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii "Victor Slăvescu"

reparație acoperiș

reparație instalație sanitara

15.

Liceul Tehnologic "1 Mai"

reparație hidroizolație clădire școala (inclusiv copertine) si reparații pluviale.

reparație hidroizolație ateliere

16.

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

hidroizolație clădire cămin

reparație cămin vizitare apometru și asfaltare alee acces elevi

17.

Liceul Tehnologic "Ludovic Mrazek"

reparații pluviale clădire

reparație instalație sanitara

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVIOIÎI MIHAELA Si A BOLGIU

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Lucrare

1.

Școala Gimnazială "Radu Stanian"

reparație scara acces intrare imobil (inclusiv rampa pentru persoane cu dizabilități)

ignifugare material lemnos acoperiș

2.

Școala Gimnazială nr. 19

reparație gard

ignifugare material lemnos acoperiș

3.

Școala Gimnazială "Toma Caragiu"

reparație gard si asfaltare curte

reparație instalație sanitara/obiecte sanitare si igienizare săli de clasă si grupuri sanitare (inclusiv placare cu gresie, faianța si parchet)

scoatere lambriu si igienizare holuri, montare usi din PVC

4.

Școala Gimnazială

"Elena Doamna"

reparație acoperiș clădire (corp B si corp D)

ignifugare material lemnos acoperiș corp A, corp D

5.

Școala Gimnazială "Candiano Popescu"

igienizare cabinet medical (inclusiv gresie și faianță)

reparații grupuri sanitare

6

Școala Gimnazială nr.13

igienizare imobil

reparație tamplarie (usi)

7.

Școala Gimnazială "Grigore Moisil"

igienizare 4 (patru) săli de clasă

reparație instalație termica

8.

Școala Gimnazială "George Cosbuc"

reparație instalație electrica

reparație acoperiș

9.

Școala Gimnazială "Rares Vodă"

reparație parțiala acoperiș clădire din str. Vornicul Boldur nr.3

ignifugare material lemnos acoperiș la clădirile str. Rares Vodă

10.

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

reparație gard si copertina

reparație instalație electrica, igienizări

11.

Școala Gimnazială "Florin Comisei"

igienizare săli de clasă

reparație parțiala acoperiș

12.

Școala Gimnazială "Sfântul

Vasile"

reparație jgheaburi si burlane la imobilul din str. 8 Martie nr.2

igienizare grupuri sanitare

13.

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

reparație acoperiș tabla zona vestiare la sala de sport

parchet sala de clasa

14.

Școala Gimnazială "Anton Pann"

instalație paratrăsnet, reparație pompa recirculatie CT

ignifugare material lemnos acoperiș

Nr. crt.

Unitatea de invatamant

Lucrare                     >

.'ZV~

15.

Școala Gimnazială "Ioan Grigorescu"

t !          ' ț ,.

reparație instalație electrica                                         )■' «-/ i

...                                    V

igienizare                                                                  V

16.

Școala Gimnazială "Sf. Vineri"

-

reparație instalație electrica

_

reparație pompa recirculare - CT

17.

Școala Gimnazială "Andrei Muresanu"

reparație instalație sanitara

reparație copertina intrare profesori

18.

Școala Gimnazială "H.M. Berthelot"

reparație hidroizolație sala de sport

reparație canalizare exterioara, igienizări

reparație instalație termica, inlocuire tamplarie

19.

Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu”

reparație instalație electrică

reparație scena

20.

Școala Gimnazială "Emil Palade"

reparație instalație electrica

igienizare holuri (inclusiv îndepărtare lambriu)

21.

Școala nr.22

reparație instalație electrica,

reparație parțială acoperiș

igienizare

22.

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga"

reparație hidroizolație sală sport

reparație pardoseala săli clase

23.

Școala Gimnazială "LA. Bassarabescu"

reparație hidroizolație sala de sport, reparație instalație sanitara

igienizare, reparații pardoseala

24.

Școala Gimnazială "Nicolae Simache"

reparație hidroizolație corp B

asfaltare curte intrare elevi corp A

25.

Școala Gimnazială "Ienachita Vacarescu"

reparație instalație saniatra

igienizare săli de clasa (inclusiv înlocuire parchet)

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii) acestea vor deveni prioritare.
Nr. crt.

Unitatea de invatamant

. C-V •.       . X •< "’C1

Lucrare

1

Grădiniță cu program normal nr. 2 (nivel de invatamant)

Ignifugare material lemnos (acoperiș + scara)

Reparații copertina, igienizare

2

Grădiniță cu program normal nr. 4

Ignifugare material lemnos

Igienizare

3

Grădiniță cu program normal nr. 5

Acoperire cu beton fosa septica dezafectata, igienizare

înlocuire pazie

Reparație obiecte de joaca

4

Grădiniță cu program normal nr. 7

Igienizare

5

Grădiniță cu program normal nr. 8

Parazapezi

Ignifugare material lemnos

6

Grădiniță cu program normal nr. 9 (nivel de invatamant)

Reparații jgheaburi

Reparații gard, reparații obiecte de joaca, igienizare

7

Grădiniță cu program normal nr. 10

Reparații parțiale hidroizolatie, igienizare

Reparație obiecte de joaca

8

Grădiniță cu program normal nr.ll (nivel de invatamant)

Reparații instalații sanitare, reparații obiecte de joaca

9

Grădiniță cu program normal nr.14 (nivel de invatamant)

Tamplarie PVC grupuri sanitare

10

Grădiniță "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil"

Reparații instalații sanitare si reparații instalații termice subsol

Reparații instalație electrica

Reparație obiecte de joaca

11

Grădiniță cu program normal "Cheita de Aur"

Ignifugare material lemnos, reparații parțiale fațada

Reparație instalație electrica

Reparație jgheaburi/burlane, fatada/balcon si obiecte de joaca

12

Grădiniță cu program prelungit "Scufița Roșie"

Reparații tamplarie

Reparații fațada

Reparație obiecte de joaca

13

Grădiniță cu program normal "Casuta cu povesti"

Ignifugare material lemnos

14

Grădiniță cu program normal nr. 20

Igienizare

Tamplarie PVC si reparații copertina

15

Grădiniță cu program prelungit nr. 21

Reparații instalații subsol

Reparație obiecte de joaca

16

Grădiniță cu program prelungit nr. 23

Reparație instalație electrica

Tamplarie PVC interior, igienizare

Reparație gard si obiecte de joaca

17

Grădiniță cu program normal nr. 26

Reparație subsol

Reparații gard

18

Grădiniță cu program prelungit nr. 28

Reparatie/inlocuire cazane CT, revizie instalație electrica

Reparații obiecte de joaca

19

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

Reparație instalații canalizare, instalații sanitare

Igienizare

Reparație obiecte de joaca

20

Grădiniță cu program prelungit nr. 32

Reparație instalație pluviala

Tamplarie PVC interior, igienizare

Reparații obiecte de joaca

21

Grădiniță cu program prelungit nr. 33

Tamplarie PVC interior

Reparații instalații sanitare, reparații obiecte de joaca


22

Grădiniță nr. 24

Reparații parțiale acoperiș

23

Grădiniță cu program normal si program prelungit "Raza de Soare"

Tamplarie interioara (usi batante)

Reparații copertine si fațada corp clădire

24

Grădiniță cu program prelungit "Sfanțul Mucenic Mina"

Tamplarie PVC interior

Gresie si faianța, igienizare sala de mese

Reparații obiecte de joaca

25

Grădiniță cu program normal "Sfanțul Stelian"

Reparații subsol

Reparații covor asfaltic

Reparații obiecte de joaca

26

Grădiniță cu program prelungit nr. 35 (Corp Primărie)

Reparații acoperiș, igienizări

27

Grădiniță cu program prelungit, nr. 38

Ignifugare material lemnos

înlocuire geamuri bloc alimentar (2 bucăți), igienizare

Reparații obiecte de joaca

28

Grădiniță cu program normal nr. 39

Parchet săli de clasa

Reparații obiecte de joaca

29

Grădiniță cu program prelungit nr. 40

Igienizare, placare cu gresie si faianța grupuri sanitare si holuri, desfacere lambriu săli de clasa si holuri

Reparații instalație sanitara si inlocuire obiecte sanitare

Reparații obiecte de joaca

30

Grădiniță cu program normal nr. 43 (nivel de invatamant)

Igienizare

31

Grădiniță cu program prelungit "Crai Nou", str. Bobalna, nr, 44G

Reparații pluviale

Reparații instalație electrica

Reparații obiecte de joaca

32

Grădiniță cu program normal "Crai Nou", str.

Bobalna, nr. 26

Reparații obiecte sanitare, igienizare

Reparații obiecte de joaca

33

Grădiniță cu program prelungit, nr. 47

Reparații parțiale hidroizolatie, reparații gard

Reparații obiecte de joaca

34

Grădiniță cu program prelungit "Dumbrava Minunata"

Reparații instalații pluviale, gresie si faianța la grupurile sanitare de la parter

Reparații obiecte de joaca

Reparație instalație sanitara bucătărie si grupuri sanitare, igienizare (inclusiv gresie si faianța) bucătărie;

35

Grădiniță cu program normal, nr. 50 (nivel de invatamant)

Reparație instalație electrica, inclusiv tablouri electrice

Reparații obiecte de joaca

36

Grădiniță cu program normal nr. 51

Reparații gard, obiecte de joaca, igienizări

37

Grădiniță cu program normal si program prelungit "Licurici"

Tamplarie PVC interior, igienizare

Reparații obiecte de joaca

Reparație gard

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

Nr. cri.

Unitatea de invatamant

Lucrare

1

Cresa nr. 10

Reparație instalație electrica

2

Cresa nr. 23

Reparație instalație electrica

Igienizare

Reparație obiecte de joaca

3

Cresa nr. 39

Reparații instalație pluviale

Igienizare bloc alimentar

4

Cresa nr. 40

Reparație instalație electrica

Tamplarie PVC interior

5

Cresa nr. 49

Reparație instalație electrica, reparații instalație pluviale

Reparație instalație de canalizare - subsol, reparații obiecte de joaca

6

Cresa UPETROM

Reparație instalație electrica

In situația in care apar diverse lucrări neprevăzute (avarii), acestea vor deveni prioritare.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAnIAMANDI


SEF SERVICIU, MIHABLÂ s jjambolgiu


DIRECTOR EXECUTIV,


MIHAEL


JAMANDIZ4 /
COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Municipiul Ploiești. Județul Prahova

Str. Trei Ierarhi Nr. 10 . cod ! 00010


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Prin prezenta solicităm înlocuirea tâmplăriei la casa scării din corpul C, deoarece tâmplăria existentă este din lemn, foarte deteriorată și permite pătrunderea apei pluviale în interiorul clădirii, degradând tencuiala.

Cu speranța că ne veți ajuta în acțiunea întreprinsă vă mulțumim I

DIRECTOR,

ÎNTOCMIT,

ADMINISTRATOR


STROE LUMINIȚA


PRORROojc POPESCU

1 ... I ZG' u L

4/7

1    '                     / x

Școala Gimnaziala

Toma Caragiu

Ploiești

Str.Minerva nr4

Tel/fax 0244555460


\    <~V Zffl

MUNICIPiULMțbQ-IEȘTI 1 ÎNREGISTRARE *  ;

17255 I l':"——........ )


-8 -OR- 207
In atentia Serviciului Dezvoltare,Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate


Va facem cunoscut ca , prin procesul-verbal de control nr.3145838/25.10.2016 , încheiat de Inspectoratul pentru situații de urgenta Prahova , s-a constatat ca pe traseele de evacuare a persoanelor , respectiv holurile clădirii scolii, lamperiile sunt realizate din materiale combustibile ce pot favoriza propagarea rapida a flăcărilor sau emana mult fum sau gaze si care nu sunt admise prin reglementările tehnice .

Va rugam sa ne aprobați realizarea in regim de urgenta a lucrărilor de inlocuire a lambriurilor si igienizare a holurilor conform standardelor admise de I.S.U.

Anexam copie Proces -verbal de control nr.3145838/25.10.2016.•VSSS+UCA VALI PETRE
Școala Gimnaziala ''Henri Mathias Beithelot,, Str.Arinuluinr.2- Ploiești, Jud.Prahova Teiefon/fax 0244 567394, e-mali:henri__berthelot@yahoo.com Nr.          oS, ________________________CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI -

SERVICIUL DEZVOLTARE , ÎNTREȚINERE UNITATI DE 05

INVATAMANT

Prin prezenta , va solicitam sa aprobați in regim de urgenta confecționarea si montarea a doua usi termopan PVC necesare la reabilitarea sălii de clasa si anexei material didactic , situate la etajul II al unitatii.

înlocuirea ușilor este necesara deoarece cele existente sunt vechi si sunt singurele din școala care nu au fost schimbate de-a lungul timpului .Cele doua spatii sunt in curs de igienizare , lucru care impune si schimbarea ușilor.

Va mulțumim pentru sprijinul acordat!


Secretar Sef ,

Toma Nina


x CĂTRE,

«wv/tnro? !î-R - MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL DEZVOLTARE , ÎNTREȚINERE UNITATI DE INVATAMANT

Prin prezenta va solicitam sprijinul pentru efectuarea reparației instalației termice care este fisurata . Aceasta se afla la grupul sanitar al profesorilor (barfeatij situat la parter langa cancelarie. Am depistat aceasta fisura de puțin timp si am crezut ca o putem rezolva la nivelul scolii, dar nu am reușit.                                                j

Lucrarea trebuie efectuata pana la începerea scolii, cel târziu pana când in unitate se va da drumul la căldură .

Speram sa ne puteti ajuta si va mulțumim anticipat!


/\T. GSW M 0? $0.0-

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 38 PLOIEȘTI Str. Poștei, rir. 23,

CUI 29169963

NR. 152 / 24.07.2017


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Serviciul Dezvoltare, întreținere Unități de învățământ

Prin prezenta vă supunem aprobării realizarea lucrărilor de reparații necesare refacerii locurilor dejoacă ale copiilor din unitățile de învățământ fără personalitate juridică, subordonate PJ cu CIF 29169963, respectiv:

 • -  Grădinița cu Program Prelungit nr. 38 din Ploiești, str. Poștei, nr.23;

 • -   Grădinița cu Program Normal nr. 5 din Ploiești, str. Patriei, nr.3.

Menționăm că necesitatea realizării lucrărilor de reparații invocate mai sus derivă din riscul ridicat de accidentare al copiilor ce urmează cursurile de învățământ ale unităților noastre, prin utilizarea spațiilor de joacă aflate în dotare.ADMINISTRATOR PATRIMONIU, / Ec. Adriana Slăniceanu

GRODINIBA CU PROGRAM PRELUNGITNR.23, MUNICIPIULPL0IET1 /   -

Str. Rîșnovenilor, Nr.46 ,cod postai 100474,Tel 0244/563208, gradinita23ploicsti                    '

Nr.

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta adresă vă solicităm ca până la începerea noului an școlar 2017-2018 , pentru asigurarea siguranței și confortului preșcolarilor din unitate, următoarele:

PENTRU GRĂDINIȚA CU PP NR.23, (str. Rîșnovenilor, Nr.46)

 • • Reparații aparate de joacă

A

 • • înlocuirea stinghiilor lipsă de la băncuțele din curtea grădiniței

PENTRU GRĂDINIȚA CU PN NR.Kh-Stnictură (str Rariștei, Nr.62)

 • • Reparații aparate de joacă

 • • Reparație gard

Vă mulțumim!

Director,

Prof. Voica CristuraȚuiza

Tel.0722886790/^Tf\

X!        Edu

Inspectoratul Școlar Prahova

Grădinița ..Sfinții Arhangheli M >i .1 i ■ ■ -><i yr •> ■

1 d/fax 02445746^0Nr.:315AJl.«8.2C‘I7

t CTRF

DIREG ILA TEHNIC IN\ EȘTI I II

R \ GMTATI DE INVATAMANT. SANATATE.

> a              rn


•   ’ tie        dn»

EL H MIM . ii- IPAî.


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STRADA MARASESTI NR.58

NR. 170  /24.07.2017


CĂTRE

PRIMĂRIA PLOIEȘTI

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

Prin prezenta va rugam sa ne aprobați următoarele lucrări de reparații la Grădiniță Cheita de Aur, structura a Grădiniței nr.28 Ploiești

-reparații, zugrăveli balcon si fațada clădirii

-repararea sau înlocuirea burlanelor

-reparații aparate si locul de joaca

Cu deosebita considerație,

DIRECTOR

Ioana Enuta
grădiniță cu program prelungit scufița roșie

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR, MIRCEA CEL BATRAN, NR. 97

CUI 29181398

NR. 472 / 27.07,2017


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNIT ATI DE IN VA TAMANT

In vederea începerii anului școlar in condiții de siguranța, va solicitam, sprijin in efectuarea de reparații la aparatele de joaca si la spațiului-de joacș. aferent,                                                                             .?


ha -Ttffd'a

Administrator;;

Slaniceanu Adriana .

' 1

:j 1


■’d


•r


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MĂGURII NR.6 TEL.0244563271

NR.174/02.08.2017


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați repararea aparatelor de joacă și montarea unui covor artificial pe suprafața unde sunt poziționate aparatele de joacă pentru copii.

Mențiomăm că in jurul aparatelor de joacă sunt denivelări și există riscul de accidentare a copiilor.

/      ■ X

'.                'X

-

PROF.TOBĂ'MIHAELA


.OS.&C?-


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

B-dul București nr.25 B, Ploiești, Prahova

CUI 29191936

Tel./Fax 0244572609

Nr.^C/'C^ (-.9 Cț:!


CĂTRE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE,ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

Prin prezenta va comunicam ca aparatele de joc din curtea unitatii sunt deteriorate in procent de 80%,ele reprezentând un pericol pentru siguranța copiilor Având in vedere ca vor ieși copii in curte la joaca , exista riscul de accidente.

Menționam ca aparatele se afla pe lista de inventariere de la primărie Jar unitatea nu dispune de mijloacele necesare si nici de fonduri pentru a repara aparatele.

Va rugam sa luati masurile necesare pentru remedierea de urgenta a acestei situații.

DIRECTOR,

Prof. GHITA ELENA- ADINA


SECRETAR,


DOBRE SILVIA


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32. MUNlClfiffJJ STR. ALEXANDRU LÂPUSNEANU. NR. 19          V

CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Va rugam sa ne sprijiniți pentru repararea aparatelor de joaca de la Gradinira cu P.P.nr.32 Ploiești si Grădiniță cu P.N. nr.26 Ploiești.

DIRECTOR,


Grădiniță cu P P. “Sf. Mc. Mina” Ploiești

Str. Slt.Erou Marian Moldoveanu, Nr 14 Tel/fax: 0244/555604

NR. 1329/05.07.2017


Către,

Primăria Ploiești, Direcția Tehnic-Investitii,

Serviciul Dezvoltare, Întreținere Unitati de Cultura,

Invatamant, Sanatate

Prin prezenta va solicitam efectuarea reparațiilor necesare in ceea ce privește spațiul de joaca din curtea grădiniței.


MINISTERUL EDUCAI IEI NAȚIONALE

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI. STR. RODULUI NR. 24.

Nr. / din
DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE. ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT. SĂNĂTATE

Prin prezenta vă rugăm să ne sprijiniți în repararea aparatelor de joacă aflate la Grădiniță Sfanțul Stclian. structură a grădiniței noastre.

Grădiniță Sfântul Stelian se află în Ploiești, str. Ion Etica Caragiale nr. 2. în spatele magazinului Winmarkl Ploiești.

Vă mulțumim!

47. 63II (fi .08 .MCT-

Grădinița cu P.P. nr. 40

Str. Anotimpului nr. 1

Ploiești, Prahova

Tel/fax. 0244552690 gpp40ploiesti@gmail.com

Nr. 276/08.08.2017CĂTRE,


Primăria Municipiului Ploiești


Serviciul de Dezvoltare, Administrare Unilati de Invatamant si Sanatate.


Subscrisa Grădiniță cu Program Prelungit nr. 40. reprezentată legal prin prof. Mihăilescu Irina-Florența în calitate de director, vă solicităm efectuarea armatoarelor reparații pe anul 2017'Cu considerație.

Director,

Prof. Mihăilescu Irina-l'lorcnța

Grădiniță cu Program Prelungit si Program Normal

Ploiești ,str.Bobalna nr.44, tel.0244/523627

Nr 43$ / 3/^2017


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

-SERVICIUL SCOLI -

Prin prezenta, solicitam repararea aparatelor existente in curtea de joaca a copiilor Grădiniței cu program prelungit Crai Nou, din str. Bobalna nr.44.

Menționam ca aceste aparate de joaca sunt intr-o stare avansata de degradare, existând un real pericol de accidentare al copiilor.

Va mulțumim.

Director,

Prof.lnv.Presc. ȚidarăRQȘca

Administrator, Necula Camelia

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice Inspectoratul Școlar al Județului Prahova


Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Ploiești CUI 29170380                                     '

Str. Arinului, nr. 2, tel. 0244/ 534940

E-mail: dumbrava min ploiestl@vahoo.com

Site: www.dumbravamlnunataplolesti.eduteca.ro


CĂTRE:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC ȘI INVESTIȚIIVă informam că in unitatea, noastră. Grădinița cu P. P. Dumbrava Minunată Ploiești, in prezent, pe parcursul desfășurării lucrărilor de reparații curene aprobate de Primăria Municipiului Ploiești, s-a constatat degradarea avansata a instalației sanitare din băile copiilor: țevi sparte, țevi ruginite, racoarde degradate, fapt ce poate afecta siguranța copiilor. In acest sens va rugam sa ne sprijiniți cu suplimentarea fondurilor necesare rezolvării acestei situații.

Menționam ca in mail am atașat si ftografii doveditoare.


Vă mulțumim!

Director,

Prof. Ghinoiu Nicoleta


Contabil șef,

Școala Gimnaziala"George Emil Palade"

Str:Aleea Godeanu Nr.4 Ploiești

Nr: /^^/(2.2.08.2017

CĂTRE


PRIMĂRIA PLOIEȘTI


Școala Gimnaziala"George Emil Palade"Ploiesti din str.Aleea Godeanu H .4 Ploiești solicita repararea obiectelor de joaca din curtea grădiniței (fosta Grădiniță Nr.50 Ploiești).

Director:GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP “LICURICI” PLOIEȘTI

Str. Arinului nr.2

Nr. 476 /28.07.2017Către:

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Dezvoltare, Administrare

Unitati de Invatamant si Sanatate

Prin prezenta va rugam sa ne sprijiniți in efectuarea împrejmuirii cu gard (parțial) a curții unitatii noastre si gardul care delimitează aleea de acces a mijloacelor de transport care fac aprovizionarea.

Va mulțumim.


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTICENTRUL CRESA PLOIEȘTI

STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU NR.ll

CĂTRE,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI

SERVICIUL TEHNIC

Centrul Cresa Ploiești, reprezentat prin director d-na Fodor Angelica, va rugam sa ne sprijiniți in a repara obiectele de joaca de la Cresa Nr.23.Ploiești din Str.Risnovenilor nr.46.

Va mulțumim!

DIRECTOR

FODOR ANGELICA


Școala Gimnaziala ''Henri Mathias Berthe!ot„

Str.Arinuiuinr.2- Ploiești, Jud. Prahova


Telefon/fax0244 567394, e-mail:henri_berthelot@yahoo.com

fCĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI -SERVICIUL DEZVOLTARE , ÎNTREȚINERE UNITATI DE INVATAMANT

Prin prezenta , va solicitam sa aprobați in regim de urgenta igienizarea laboratorului de biologie (înlocuire pardoseala :decopertare parchet vechi+ șapa+gresie).

Lucrarea este necesara pentru desfășurarea orelor cu elevii in condiții igienice (eliminarea sporilor, mucegaiurilor, umezelii si bacteriilor periculoase adunate si dezvoltate in stratele succesive de pardoseala montate unele peste altele de-a lungul timpului).

Va mulțumim pentru sprijinul acordat!


Secretar Sef , Toma Nina