Hotărârea nr. 301/2017

Hotãrârea nr. 301 privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 195/26.06.2017

HOTĂRÂREA NR. 301 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl Adrian Dobre și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., prin care se propune completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017;

având în vedere avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 24.08.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare ;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare ;

în baza art. 14 alin. (1) si art. 15 Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 314/25.09.2015 privind aprobarea inchirierii/arendării unor bunuri imobile, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești si date in concesiunea/administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), lit. a) si art. 20 alin. 1, lit. d) si e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza Codului de procedură civilă;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă completarea art. 32 alin.l din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017, astfel:

“1. depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 de ore, pe baza Certificatului de deces (sau a Certificatului medical constatator al decesului în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbători legale) și a Certificatului de îmbălsămare;”

Art.2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre completează în mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Președinte de Ședință, George-Sorin-Niculae Botez


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017

Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficientă economică si managerială, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performantă ai serviciului.

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principală a Compartimentului Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare .

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a venit întotdeauna în sprijinul cetățenilor si, în mod deosebit, a familiilor celor decedați in vederea asigurării serviciilor necesare în condiții optime.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor necesită completări pentru a putea asigura depunerea decedaților la capelele celor patru cimitire aflate in concesiunea societății noastre și in zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbători legale.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017.

*•         Tr

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017

Autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea acestora, asigurând serviciile necesare colectivității în condiții optime, reprezentând grija față de ploieștean, prin servicii de utilitate publică la nivelul cerințelor cetățenilor :

 • •  Cimitirul Bolovani

 • •  Cimitirul Viișoara

 • •  Cimitirul Mihai Bravu

 • •  Cimitirul Eternitatea

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Cimitirul Viișoara, situat în partea de nord-vest a Ploieștiului, este amintit pentru prima dată în 1875, conform Dosarului 5/1875 - Direcția Națională a Arhivelor Statului Prahova - „Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 1875 al Comunei Urbane Ploiești ”.

Cimitirul Bolovani, conform unui Registru în care se consemna concesionarea locurilor de perpetuitate, este înregistrată prima concesionare la data de 23 noiembrie 1885. Cimitirul militar, care este o prelungire a cimitirului Bolovani, a fost înființat în 1916, impus de necesitatea înhumării ostașilor căzuți în prima conflagrație mondială în luptele date în județul Prahova.

Pentru Cimitirul Eternitatea primele documente apar în 1890, când este localizat in Bariera București.

Cimitirul Mihai Bravu a fost înființat în 1993, când există documente pentru primul decedat înhumat.

Activitatea principală a Compartimentului Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare.

Această activitate de pompe funebre presupune înlănțuirea mai multor activități premergătoare înhumării decedatului: depunerea la capelă, deshumarea decedaților (la cererea concesionarului), înhumare decedați. Depunerea decedaților la capelă se poate

face pentru cel mult 72 de ore, pe baza Certificatului de îmbălsămar^și^a Certificatului de deces .

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor, respectiv pentru a se ^Vjilâ^Emumite^ probleme de ordin organizatoric (refuzul de a primi un decedat la capelă din lipsa © documentelor solicitate), consideram ca este necesară adoptarea unei ^Ssț^^^^să^; ajute o persoană aflată in suferință, in sensul de a-i oferi posibilitat^^zoLvă^ik// problemelor apărute.

Astfel, in cazul in care Certificatul medical constatator al decesului se eliberează in zilele de sâmbătă după orele 13.00, duminica sau de sărbători legale, când Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor - Serviciul de Stare Civilă nu are program de lucru pentru a putea elibera Certificatul de deces, Înțelegem sa nu împiedicăm depunerea la capelă a decedaților pentru faptul că familia nu poate prezenta Certificatul de deces, depunerea la capelă putându-se realiza pe baza Certificatului de îmbălsămare si a Certificatului medical constatator al decesului.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor necesită completări pentru a putea asigura depunerea decedaților la capelele celor patru cimitire aflate in concesiunea societății noastre si in zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbători legale.

Având în vedere multiplele activități necesare pentru buna desfășurare a activității acestui sector, considerăm oportună promovarea acestei hotărâri.

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

NegulescuDIRECTOR DIRECȚIA

SI RESURSE UMANE

Gheorghe Constantin

___


017 12:33 Fax HP O


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Ploiești, B-dul independentei nr.10

Telefon 0344.078.320, 0344.078.311

fax 0344.078.317,0344.078.316 E-mail;

Xr. 55768/13.07.2017


CĂTRE, SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI

In atentia d-lui Director al Direcției Cimitire - Păun Mihail-Cristian

Urmare adresei Patronatului Funerar Roman înregistrata sub nr.

14456/03.07.2017 la Primăria mun. Ploiești, in care se specifica ca se solicita “suplimentar” famiilor de cedat ilor ca la depunerea defunctilor in capelele cimitirelor aflate in administrația dvs. copie după certificatul de deces, va rugam sa ne comunicați ce documente sunt necesare rudelor de&^ptilor in vederea depunerii acestora in capelele administrate de avs. (este           certificatul medical constatator ai

aecesuiui si certificatul de imbalsamare, urm&ld ca la înhumare sa se prezinte si adeverința de înhumare si certificatul de deces?)

-■ ■

va rugam sa ne comunicați răspunsul cu celeritate la nr. fax. 0344.078.317 sau pe e-mailul insututiei.

Va mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR EXECUTIV

GÎD1LȚÂCRISTINA

,/ /-

v :        ■    \"Confidențial. Date cu caracter personal prelucrate in             cu prevederile Legii nr,677/2001 ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

TEL.: (1344.078320; FAX: 0344.078.317


9 t Sf «VICII Q? OOf AWWf u«8â^a noitro w.


wotrw'0"?'’”Nr. 55768/18.07.2017


c'^OltiȘT'

-Xi L


în atenția:

 • - DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DONALD CONSTANTIN

 • - DOMNULUI DIRECTOR ADJUNCT OVIDIU NEGULESCU

 • - DOMNULUI MIHAIL CRISTIAN PĂUN - DIRECTOR DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

 • - DOAMNEI IULIA VOICU - COORDONATOR COMPARTIMENT CIMITIRE

Spre știința:

 • - DOAMNEI ADMINISTRATOR PUBLIC TEODORA MARIN

 • - DOMNULUI VI CE PRIM AR GEOSGEPANĂ

Urmare adresei Patronatului Funerar Rcsn|n, adresă înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 14456/03.07.2017 Șl reo regăsiți anexată, vă rugăm să analizați cu celeritate posibilitatea completăm Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin HCL nr.

195/26.06.2017.

Astfel, alineatul 1 al Articolului 32 din Regulament se completează și va avea următorul conținut:

„1. depunerea decedaților la capelă se poatefisce^^entru cel mult 72 de ore, pe baza certificatului de deces fsau certifi                        tator al decesului - în


zilele de sâmbătă, după ora 13.00, și duminica-J

A r Vă mulțumim mult pentru sprijin și solicitudine!' Cu deosebită considerație. Director, /

Șef Servit Stare Civilă,

Monica-Georgiana Georgescu

1Cristina Gîdiuță


Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Pioie$ti

 • - Bulevardul Independenței nr. 10

 • - Tel.: 0344.078320; Fax: 0344.078317.

 • - e-mail: soeietKfl-Dtoiesti.ro

 • - hneiiti  MA1L: patronaLpfr@gmailcom


  TEL: Președinte

  TEL: Avocat

  TH.: Secretariat


  0732 .907.009 0720.703.393

  0769 613 702  -3 -O7- 2017


  DOMNULE


  PRIVI A


Patronatul Funerar Roman va aduee la

cunostiinta :


Conform HG 741/2016 , art 5 (I) Procedura de unbalsamare este obligatorie in următoarele cazuri :                                               Jfefo


■jțg a i Când familia alege sa expună decedatul in iac uncrare . capele , cu capacul de la sicriu deschis?

cere,, suplimentar,, familiilor r aflate in administrația ADPP

i ..<@1defunctului in conjunctura in ervalul sambata orele 13 - luni orelePe raza Municipiului Ploiești exista HCL in care uecedatilor, ca la depunerea defunctilor in caj Ploiești „ COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE DI care serviciul de stare civila nu funcționează itt\ 8.30 „ . ceea ce denota faptul ca familiile decedatilqr'iwu'^ îsrtra in posesia ,, CERTIFICATULUI DE DECES., si automat nu pot^pfihe’qopia acestui act o dala cu certificatul de imbalsamare .

Pana la apariția Ordinului Ministrului asa cum prevede art 46 din HG 741/2016 , spatiile dotate cu agregate frigorifice in care se pot păstră decedați! conform art 8 lit e-f pct (III) pana la


 • 1 . Ln departamentul „ STARE CIVILA „ din cadrul Primărie Ploiești sa existe un responsabil la permanenta care sa poata elibera „CERTIFICATUL DE DECES,, in intervalul sambata orele 13- luni 8.30 „ pentru ca familiile decedatilor sa poata depune copia acestui act o data cu depunerea defunctului la capelele cimitirelor aflate in administrația ADPP POLIEST1 .

 • 2 . Anuiati efectele HCL-ului in care sa li se cere familiilor decedatilor sa prezinte copie după „CERTIFICATUL DE DECES „( in conjuncture in care in intervalul sambata-duminica starea civila nu eliberează acest act) la depunerea decedatilor in capelele administrate de ADPP PLOIEȘTI.

Patronatul Funerar Roman are încredere in capacitatea si dorința dumneavoastră de a administra si rezolva nucile probleme exigente pe raza Municipiului Ploiești.

■ ■ f:


Cu stima si respect

PATRONATUL FUNERAR ROMAN


L fc

I

*- Servicii de Gospodărire


Urbana Ploiești «j.CertRom


ssrfHKMiuHKM cmc II) C1J413Π1509901


GUI. 27449967 J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Plotowti.SUValoninr 32 tul 0244-S44212. t.75Z52 fa* OZ44-510353 cod postai 100046


Nr. 97/01.08.2017

DECIZIE

a Consiliului de Administrație

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 42/31.05.2017. vazand :

 • - Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. Încheiat in data de 17.07.2017 (Înregistrat sub nr. 78/17.07.2017).

 • - H.C.L. nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A.. modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 • - In temeiul H.C.L. nr. 299/12.09,2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generala a Asociaților de la

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.;

 • - In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

 • - In baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. cu modificările si completările

ulterioare;

- Statutul S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI


S.R.L.


Contencios Juridic - Resurse umane si decide formarea unei comisii de negociere pentru încheierea unui proces verbal de eșalonare a datoriei SC SGU Ploiești SRL către societatea Veolia Energie Prahova SRL, alcatuita din următoarele persoane:

~ Mantoiu Anabell Olimpia - membru C.A.;

 • -  Oprea Nicolae - membru C.A.,

 • -  Negulescu Ovidiu - director general adjunct;

 • -  Trican Elena - director economic.

Directorul general adjunct va face demersurile necesare in scopul stabilirii unei intaliri cu reprezentanții societății creditoare, pana in data de 10 august 2017.

 • 2. Respinge solicitarea directorului general din adresa înregistrata sub nr. 4865/04.07.2017. motivata in deciziile anterioare.

 • 3. Ia act de informarea nr. 11783/03.072017.

 • 4. Ia act de procedura operaționala nr. 4866/04.07.2017.

 • 5. Având in vedere adresa directorului general, înregistrata sub nr. 11928/05.07.2017, si protocolul nr. 11161/23.06.2017, Consiliul de Administrație este singurul care poate aproba astfel de protocoale. Astfel, Consiliul de Administrație, analizand prezentul protocol, identifica angajarea unor cheltuieli fara prevederi bugetare, respectiv, acordarea tichetelor de masa la valoarea de 12 lei, depasindu-se, astfel, prevederea bugetara de 9,57 lei. Constatând incalcarea legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata, Consiliul de Administrație decide recuperarea diferenței de la persoanele care se fac vinovate.

 • 6. Consiliu! de Administrație ia act de adresele domnului Mirea Paul înregistrate sub nr. 11935/ 5.07.2017, respectiv, 12784/ 18.07.2017, constata, in continuare, lipsa de interes privind prejudiciul cauzat si respinge adresele domnului Mirea Paul.

 • 7. In conformitate cu Legea Dialogului Social, liderul de sindicat va fi invitat sa participe la ședințele Consiliului de Administrație numai atunci când situația o impune si numai in calitate de invitat.

 • 8. Adresa directorului general nr. 12037/06.07.2017 a ramas fara obiect.

 • 9. Aproba prelungirea Contractului individual de Munca al doamnei Grigore Maria pentru o perioada maxima de 23 luni.

 • 10. Consiliul de Administrație asteapta informări din partea comisiei constituite.

analiza, prin Comitetul de Audit, organizat la nivelul Consiliului de Administrație.

 • 13. Proroga pentru o ședința ulterioara adresa directorului Direcției PIDP, înregistrata sub nr. 12268/11.07.2017.

 • 14. Se aproba eșalonarea a 6 rate, fara scutirea de Ia plata a penalităților aferente debitului.

 • 15. Referitor la adresele nr. 12843/19.07.2017, respectiv, 13311/27.07.2017, Consiliul de Administrație aduce la cunoștința ca prin decizia din 04.07.2017, punctul 14 a) s-a referit strict la interzicerea acordării avansurilor salariale prin utilizarea contului 542.

Aprovizionarea de materiale si alte bunuri de valori mici, efectuarea de plăti in cadrul unor acțiuni de protocol, reclama si publicitate, cheltuieli de transport, deplasări, detasari, cat si cheltuieli cu servicii poștale si taxe de telecomunicații sunt legale si acceptate.

 • 17. Consiliul de Administrație a tranșat aceasta problema prin deciziile anterioare.

 • 18. Consiliul de Administrație cere identificarea persoanelor care se fac vinovate de prejudiciul creat si transmiterea informării către consiliu pana la sfârșitul lunii curente.

 • 19. Avizam proiectul de hotarare cu privire la completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Cimitirelor din Ploiești aprobat prin HCL nr. 195/26.06.2017.

 • 20. Ia act de adresa DGA nr. 13047/21.07.2017 si cere nota explicativa doamnei director economic in vederea analizării si dispunerii masurilor necesare. Termen : 31 august 2017.

 • 21. Referitor la adresa domnului Stanescu Constantin, înregistrata sub nr. 13019/21.07.2017, respinge solicitarea acestuia.

 • 22. Consiliul de Administrație considera nejustificata motivația amanarii ședinței operative din data de 24.07.2017 si solicita respectarea deciziei Consiliului de Administrație cu privire la desfasurarea ședințelor operative.

 • 23. Adresa Sindcatului Șansa nr. 13181/25.07.2017 nu este de competenta C.A.-ului.

 • 25. Se proroga pentru o analiza amanuntita.

 • 26. Consiliul de Administrație menționează faptul ca directorul general se subordonează Consiliului de Administrație si AGA.

 • 27. Ia act de PS privind circuitul documentelor nr. 13435/28.07.2017.

c,\

» Wi

 • 28. Consiliul de Administrație precizează faptul ca orice modificare a / *1 atribuțiilor se face doar prin modificarea ROF-ului si a organigramei societății,"doar

cu aprobarea consiliului de administrație.

 • 29. Diverse

 • A. Numirea doamnei Bucescu Medeea Elena in calitate de secretar al Consiliului de Administrație si stabilește indemnizația acesteia in cuantum de 1000 lei/ brut

 • B. Aproba R.O.F. de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație, R.I.F. al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație si R.I.F. de Organizare si Funcționare al Comitetului de Audit, organizat la nivelul SGU Ploiești.

 • C. Consiliul de Administrație, analizand situația societății, documentele solicitate si puse la dispoziție, cat si aprobarea prin Hotararea AGA, nr. 67/ 01.08.2017, a Raportului privind Situația SC SGU Ploiești SRL si masurile ce se impun, constata management defectuos al domnului Constantin Donald Nicolae in îndeplinirea contractului de mandat, cu prejudicierea societății. Consiliul de Administrație decide revocarea din calitatea de Director General in temeiul art. 9 « încetarea contractului », pct. 1, lît. B.

Contractul de mandat încetează de drept in 30 de zile de la data de 02.08.2017. In aceasta perioada, atribuțiile DG vor fi preluate conform R.O.F. aprobat la nivelul societății de directorul general adjunct.

In termen de 30 de zile, directorul general va preda toate bunurile, documentele apartinand societății.

începând cu data 02.08.2017, Direcția Economica va depune toate diligentele in vederea modificării specimenului de semnătură acordat domnului Constantin Donald Nicolae pentru banei si trezorerie, specimenul fiind înlocuit cu cel al directorului general adjunct.

Secretarul de ședința al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va difuza prezenta decizie celor interesați.

Data: 01.08.2017

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Cretu Ionut/Ciprian

^3^s.c.Servicii de (qpspodarire

Urbana Ploiești s.r.i.

7®^.,^-"^ C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Vaieni nr. 32, tol:0244-544212 525252, fax:O244-510353 <;o<IrK>^s.ta|-SOO<fc»6

CA (>a.


M i w / #7/   ■/>

______ ?* \^»/' A

SC SERVICI! ..„ UR8ANA PL^te^TÎÎjStjrțyxVf‘

R E G I S T R A T U!fCa ’

NR W.


CĂTRE,

CONSILIULU DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. S.G.U.Ploiesti S.R.L.

Prin prezenta, va transmitem spre avizare Proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017.

Cu considerație,

COORDONATOR COMPARTIMENT CIMITIRE,

VOICUILJLIA CĂTĂLINĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘU^ LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII     £>

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/26.06.2017