Hotărârea nr. 298/2017

Hotãrârea nr. 298 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare de interes local


ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 298


referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.201/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 23.08.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.08.2017;

Urmare adresei nr. 17217/08.08.2017 prin care domnul Dinu Marius-Andrei și-a înaintat demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești și în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Potrivit prevederilor art. 187 alin. 2 lit. ”b” și “c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, actualizată și republicată;

în temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și acualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Modificarea art. 1 alin, a) al Hotărârii Consiliului Local nr.201/2016, în sensul înlocuirii domnului Dinu Marius-Andrei cu doamna Dragulea Sanda în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești.

Se numește în calitate de supleant domnul Minea Gabriel.

Art. 2. Modificarea art. 1 alin, b) al Hotărârii Consiliului Local nr.201/2016, în sensul înlocuirii domnului Dinu Marius-Andrei cu doamna Stanciu Marilena în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2016 rămân neschimbate.

Art. 4. Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.201/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

A

In conformitate cu prevederile art. 36 al. 6 lit. a-3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea.

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată și actualizată, stipulează în mod expres obligativitatea consiliului local de a desemna câte doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al fiecărei unități spitalicești aflate în administrarea sa.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2016.

Prin adresa nr. 17217/08.08.2017, domnul Dinu Marius-Andrei si-a înaintat demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești și în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Față de cele menționate, supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE


©/ >

Ia proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii ConsiliuluiLocak nr.201/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local a!

Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes lotals^^ e ei £ PRN, \ M1JV S l V


Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul local are inițiativa și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit art. 187 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, actualizată și republicată, “în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului”.

Totodată, în conformitate cu art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și republicată, “membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul local, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de primar;

 • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2016 au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local.

Prin adresa nr. 17217/08.08.2017, domnul Dinu Marius-Andrei și-a înaintat demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești și în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Ca urmare, este necesară înlocuirea domnului Dinu Marius-Andrei din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești și din Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești cu un nou membru.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

(7g^> (yf'Ofî-. &/■■&

C^Vx,e6<buj

e*M(W$o

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 201


privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 14.07.2016;

Urmare adreselor nr. 13353/07.07.2016 a Spitalului Municipal Ploiești și nr.13729/13.07.2016 a Spitalului de Pediatrie Ploiești prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Potrivit prevederilor art. 187 alin. 2 lit. ”b” și “c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, actualizată și republicată;

în temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și acualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, astfel:

 • a) Spitalul Municipal Ploiești:

 • - Dl Dinu Marius

 • - Dl Palaș Alexandru Paul

 • - un reprezentant din partea executivului numit prin Dispoziția Primarului

Membri supleanți:

 • - Dl Bolocan Iulian

 • - Dna Dragulea Sanda

b) Spitalul de Pediatrie Ploiești:

 • - Dl Dinu Marius

 • - Dl Sîrbu Gheorghe

 • - un reprezentant din partea executivului numit prin Dispoziția Primarului

Membri supleanți:

 • - Dna Drăgușin Paulica

 • - Dl Andrei Gheorghe


Art. 2 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încet

Art. 3. Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.

A cî;

•INȚÂ.

fotez


PREȘEDINTE DE SEj George Sorin Niculae'


''^^■-CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

\ Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


[ Wt™ fe)

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURA, ’CĂlM^i TINERET ȘI SPORT

< $ I L l J

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes localSECRETAR, Larisa Băzăvan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local