Hotărârea nr. 296/2017

Hotãrârea nr. 296 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 296 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local,

pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Drăgușin Paulica, Dragulea Sanda, Sălceanu Oana Claudia, Minea Gabriel, Marcu Valentin, Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Staicu Zoia, Sîrbu-Simion Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune modificarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

In conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 21.08.2017 și raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2017;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Președinte de ședință, George-Sorin-Nic dae Botez


Contrasemnează Secretar,

Anabell-CHinipia Măntoiu


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului

Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

In ultimii ani, autoritatea publica locala a inregistrat un număr important de cereri venite din partea cetățenilor ploiesteni care solicita sprijin financiar pentru a depăși o situație de extrema dificultate.

Referitor la prevederile legale in vigoare care reglementează acordarea unor astfel de ajutoare bănești, precizam următoarele:

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, “prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice aflate in situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local”.

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, lit. d) din Legea 215/2001 a administrației publice locate, republicata si actualizata In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local “asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind” “serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala”.

Prin Hotararea nr. 353/30.09.2013 Consiliul Local Ploiești a aprobat procedura privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate.


mai bună gestionare a fondului de rezervă bugetară constituit în bugetuf~Tocal al municipiului Ploiești, se impune revizuirea procedurii privind acordarea de sprijin financiar din acest fond.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri, pADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI -


A/ „AA. j

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, “prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice aflate in situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local”.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, lit. d) din Legea 215/2001 a administrației publice locate, republicata si actualizata in exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local “asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind” “serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala”.

Având in vedere aceste prevederi legale, autoritatea locala poate acorda ajutoare bănești persoanelor fizice aflate in dificultate.

Prin Hotararea nr. 353/30.09.2013 Consiliul Local Ploiești a aprobat procedura privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate.

Ulterior aprobării acestei hotărâri, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, serviciul public local care asigură protecția și asistența socială la nivelul municipiului, a înregistrat un număr semnificativ de cereri prin care se solicită, în special, acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru investigații

IA » tratamente medicale si/sau intervenții chirurgicale. Referitor la solicitărhC,pfivifQ^lu(^Fi de consolidare/reparare a locuinței precizăm ca a fost înregistrată o singură cerere îîl^c^ sens.                                                                                                             ■ "     ..

Din analiza tututor cazurilor înregistrate până în prezent, prin care persoane aflate în situație de dificultate, au solicitat acordarea unui ajutor financiar, rezulta că, pentru o mai bună gestionare a fondului de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Ploiești, se impune revizuirea procedurii privind acordarea de sprijin financiar din acest fond.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Municipiul Ploiești


Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Director,

Direcția Economica,

Nicoleta Crăciunoiu

4

13> o« Șdfr •Ditector,


Sef serviciu,


Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara

Daniela ChivaServiciul Protecția

Persoanelor aflate in Dificultate, Programe Socia


Ral

AVIZAT,

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publicq, Contracte

Anexa la HCL nr.

Procedura privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, “prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea persoanelor fizice aflate in situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local”.

Prin prezenta procedura se stabilește modalitatea prin care, persoane aflate in situație de extrema dificultate, pot beneficia de ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului Ploiești.

In contextul prezentei proceduri, prin persoana aflata in situație de extrema dificultate intelegem orice persoana care indeplineste simultan următoarele condiții:

 • - avand in vedere diagnosticul stabilit, necesita investigații medicale, tratamente medicale si/sau intervenții chirurgicale, de importanta majora pentru tratarea si recuperarea sa care, conform legislației in vigoare, care nu au fost decontate total sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de sanatate;

 • - costul investigațiilor medicale, tratamentelor medicale si/sau intervențiilor chirurgicale nu poate fi acoperit din veniturile realizate de aceasta, singura sau impreuna cu alti membri ai familiei (părinți, sot/ie, copil/ii)/reprezentant legal, după caz.

Pot beneficia de sprijin financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului Ploiești, in limita prevederilor bugetare, doar

Z0>-' persoane aflate in situație de extrema dificultate cu domiciliuh^mHnunicipiyl pl01estL                                          h ș,. '^k

O persoana aflata in situație de extrema dificultate poate beri^fi^a^gș^^^r financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului

Ploiești o singura data intr-un an calendaristic.

Pentru investigații medicale, tratamente medicale si/sau intervenții chirurgicale care pot fi efectuate doar in străinătate, se poate acorda ajutor financiar persoanelor aflate in extrema dificultate, pentru decontarea cheltuielilor de transport si cazare, atat pentru aceasta cat si pentru insotitorul sau (in cazul in care se justifica prezenta acestuia), daca aceste cheltuieli depasesc veniturile realizate de beneficiar singur sau impreuna cu alti membri ai familiei (părinți, sot/ie, copil/ii)/reprezentant legal, după caz .

Pentru acordarea ajutorului financiar este necesara intreprinderea următoarelor demersuri:

 • 1. Depunere cerere la Registratura Administrației Serviciilor Sociale Comunitare sau la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești

 • 2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, prin serviciul de specialitate, va efectua ancheta sociala la domiciliul solicitantului, in termen de maxim 10 zile de la data inregistrarii cererii

 • 3. întocmirea unui dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • - acte de identitate (copie) ale persoanei aflate in extrema dificultate (certificat naștere, carte/buletin de identitate (Atentie! se va prezenta si originalul), certificat casatorie/sentinta divort/certificat deces sot(ie) (daca este cazul)

 • - carte/buletin identitate (original si copie) ale membrilor familiei (părinți, sot/ie, copil/ii)/reprezentant legal (daca este cazul)


jț " /  ___„_____ ’-v_

- dovezi privind veniturile realizate, atat de persoana’ aflata in i i; și C’5

dificultate, cat si de membrii familiei (părinți, ’. sot/ie?7 copil/ii)/reprezentant legal, daca este cazul; prin sintagma venit se înțeleg toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi saîariale, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, alocații, ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, încasări de la societăți și asociații agricole, veniturile obținute din activitățile de

valorificare a produselor agricole și a celor provenite din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prestări servicii precum și orice alte venituri indiferent de sursa

 • - adeverință venit impozabil conform evidentelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală, atat pentru persoana aflata in dificultate, cat si pentru membrii familiei (părinți, sot/ie, copil/ii)/reprezentant legal, daca este cazul; avand in vedere faptul ca Administrația Serviciilor Sociale Comunitare are acces la baza de date privind veniturile impozabile realizate de persoanele cu domiciliul in Ploiești, nu este necesara depunerea de către petent a acestui document, verificările urmând a fi efectuate de serviciile de specialitate din subordine

 • - certificat de atestare fiscala eliberat de Serviciul Finanțe Publice Locale pentru persoana aflata in dificultate, iar daca aceasta nu este majora, pentru parinti/reprezentantul legal al acesteia

 • - documente privind starea de sanatate:

• scrisoare medicala/referat medical/bilet ieșire spital/orice alt document medical din care sa rezulte diagnosticele stabilite si investigațiile medicale, tratamentele medicale si/sau intervențiile

chirurgicale recomandate; in ace: obligatoriu sa se menționeze im]


;sț ^ocurndftt este obligatoriu sa se menționeze impaft^ta/^wâ^l investigațiilor medicale, tratamentelo7, /mgdi?Sale si/sau intervențiilor chirurgicale recomandate pentru tratarea si recuperarea pacientului

 • •  adeverința eliberata de către Casa de Asigurări Sanatate din care sa reiasa modalitatea de decontare din bugetul asigurărilor sociale de sanatate a investigațiilor medicale, tratamentelor medicale si/sau intervențiilor chirurgicale recomandate

 • •  documente privind costul investigațiilor medicale, tratamentelor medicale si/sau intervențiilor chirurgicale recomandate: factura fiscala/bon fiscal insotit de factura fiscala/chitanta fiscala/factura proforma sau alt document eliberat de unitatea medicala din care sa rezulte acest cost

*** Pentru investigații medicale, tratamente medicale si/sau intervenții

chirurgicale efectuate in străinătate, se vor depune documente justificative traduse de traducător autorizat.

 • 4. Prezentarea cazului in prima ședința a Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala întrunită după întocmirea si depunerea dosarului mai sus menționat la serviciul de specialitate din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare. In cazul avizării favorabile, se va promova un proiect de hotarare a Consiliului Local prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului Ploiești.

 • 5. Proiectul de hotarare va fi supus avizării Comisiei nr. 1 de btlgei fîhănte, :< control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si . prognoze si ulterior aprobării Consiliului Local.

 • 6. Comisia pentru protecție si asistenta sociala, respectiv Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze au dreptul ca, după analizarea fiecărui dosar, sa solicite, in mod justificat, prezentarea de către solicitantul ajutorului financiar a unor documente suplimentare.

 • 7. In termen de 5 zile de la data aprobării hotărârii consiliului local, beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia va fi instiintat, in scris si/sau telefonic, cu privire la demersurile care trebuie intreprinse si obligațiile care ii revin in vederea incasarii si utilizării ajutorului financiar acordat

 • 8. In cazul aprobării hotărârii, beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia va depune declarație notariala din care sa rezulte asumarea următoarelor obligații:

folosirea exclusiva a ajutorului financiar in scopul in care a fost aprobat

 • -  prezentarea documentelor justificative cu privire la modul de utilizare a sumei de bani, in termen de maxim 3 luni de la incasarea acesteia

 • -  restituirea integrala/partiala a sumei de bani in cazul nedepunerii documentelor justificative in termenul stabilit

 • -  acordul privind reținerea din veniturile realizate a sumelor nejustificate in termen sau utilizate in alt scop decât cel in care au fost aprobate

 • 9. In termen de maxim 30 zile de la aprobarea hotărârii consiliului local, persoana aflata in situație de extrema dificultate/reprezentantul legal al

- factura fiscala - bon fiscal insotit de factura fiscala

11. Nejustificarea sau utilizarea in alt scop decât cel pentru care au fost aprobate, atrage după sine restituirea integrala/partiala a sumelor de bani acordate din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul bugetului local; in acest sens, ordonatorul principal de credite va intreprinde demersurile legale pentru recuperarea acestor sume

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

îi           VĂ ; .                    S'

,l •• •

• O         V '■■■-.           . ■

^'Văv-ă

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate
Data: 91 O & *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


RAPORT

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

A analizat proiectul de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

si a constatat


(1

PREȘEDINTE,

Rob

3*îscanData:       Ș&țK'