Hotărârea nr. 291/2017

Hotãrârea nr. 291 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI pe anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 291


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandu Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2017;

în temeiul art.19 și art.49 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listelor de investiții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017, conform anexelor 2A si 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de v

pe anul 2017 al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL.90/03.04.2017 si rectificat prin HCL.227/28.07.2017, in conformitate cu:

 • •  prevederile Legii nr.6 /2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.7/2017 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare excedentul repartizat din rezultatul bugetar al anilor precedenti, in vederea achiziționării a doua spatii locative;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatati, in vederea renunțării la doua obiective din lista de investiții;

 • > necesitatea unor virări intre articole in cadrul aceluiași titl u.          .

Bugetul rectificat, va avea următoarea structura:

 • •  Venituri totale: 37.015 mii lei

 • •  Cheltuieli totale: 37.015 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 19.587 mii lei nu se modifica;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 13.116 mii lei se diminuează eu 560 mii lei si devine 12.556 mii lei;

Titlul X Alte cheltuieli (Burse) -prevederea de 73 mii lei nu semuȚdifî^a;^...

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 4.589 mii leF’se^sî|^ljme^ț|aza cu 210 mii lei si devine 4.799 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul \<ieî: șpec^IîSlid al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea rectificării bugetului de"venituri si


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Claudia OanaZoia Staicu

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului^ și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului de Pediatrie Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 a fost aprobat prin HCL.90/03.04.2017 si rectificat prin HCL.227/28.07.2017, in conformitate cu:

 • •  prevederile Legii nr.6 /2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.7/2017 -- Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;

 • •  prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu ari. 19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare excedentul repartizat din rezultatul bugetar al anilor precedenti, iii vederea achiziționării a doua spatii locative;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatati, in vederea renunțării la doua obiective din lista de investiții;

 • > necesitatea unor virări intre articole in cadrul aceluiași titlu.

Venituri - se rectifica prin majorarea veniturilor din secțiunea de dezvoltare cu suma de 210 mii lei, astfel:

41.10.06 „Sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa”- prevederea de 5406 mii lei se diminuează cu suma de 560 mii lei si devine 4846 mii lei;

40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anilor precedenti pentru secțiunea de dezvoltare”- prevederea de 2670 mii lei se majoreaza cu suma de 560 mii lei si devine 3230 mii lei;


Cheltuieli - se rectifica prin diminuarea cheltuielilor din secțiunea de fW^tjbnăre cu suma de 560 mii lei, respectiv majorarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare cu suma de 210 mii lei, astfel:

Titlul II „Bunuri si servicii”

20.05.30 „Alte obiecte de inventar” prevederea de 3204 mii lei se diminuează cu 590 mii lei si devine 2644 mii lei;

20.06.01 „Deplasări interne, detasari,transferări” prevederea de 70 mii lei se majoreaza cu 30 mii lei si devine 100 mii lei;

Titlul XII „Active nefinanciare”

71.01.01 „Construcții” prevederea de 1469 mii lei se majoreaza cu 560 mii lei si devine 2029 mii lei;

71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe” prevederea de 350 mii lei șq diminuează cu 350 mii lei si devine 0 mii lei;                                /   /; J.L' c

Fata de cele prezentate mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

Dr.Vișean Cătălin


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec.Petre Victoria

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești ~Primaria Municipiului Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești


BUGETUL PE ANUL 2017 Propunere de rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.227/2017

Influiente

BVC in urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI - din care:

37365.00

-350.00

37015.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

32776.00

-560.00

32216.00

Venituri din concesiuni si 'închirieri

30,10,05

30.00

0.00

30.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0.00

Venituri din contracte 'încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

17700.00

0.00

17700.00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1600.00

0.00

1600.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

39.00

0.00

39.00

Alte'veriituri diri prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

251.00

0.00

251.00

Donatiisi sponsorizări.

37.10.01

1469.00

O.oo

1469.00

'arsărriinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1469.00

0.00

-1469.00

Sume din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

5406.00

-560.00

4846.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

750.00

0.00

-750.00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări de sanatate

43.10.33

7000.00

6.00

7000.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

4589.00

210.00

4799.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

1469.00

0.00

1469.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.15.02

2670.00

560.00

3230.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

450.00

-350.00

100.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37365.00

-350.00

37015.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

32776.00

■560.00

32216.00

CHELTUIELI CURENTE

01

32776.00

-560.00

32216.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19587.00

0.00

19587.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

14815.00

0.00

14815.00

Salarii de baza

10.01.01

8991.00

0.00

8991.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2262.00

ooo

2262.00

Alte sporuri

10.01.06

1688.00

p.00

......1688.00

Ore suplimentare

10.01.07

..............0.00

>nd de premii

10.01.08

0:00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru .posturi ocupate prin cumul

10.01:10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.1.1

1325.00

pop

1325.0Q

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

36.00

0.00

..............36.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

...............-0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14.

......... -7 oioo

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

....... 0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

513.00

O.oo

513.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

1320.00

0.00

1320.00

Tichete de masa *)

10.02.01

899.00

0.00

899.00

Norme de hrana

10.02.02

; o.oo

Uniforme siechipamerit obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0:00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02,06

421.00

0.00

421.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10.03

3452.00

0.00

3452.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2402.00

0.00

2402 00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

76.00

. 0,00

76.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

776.00

o.oo

776.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

44.00

0.00

44.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

. 0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

154.00

0.00

154.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13116.00

-560.00

............12556.00

Bunuri și servicii

20.01

3183.00

0.00

...........3183.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.227/2017

..........

Influiente^

,-n'vrin

.....

rectificării-^-

......

Furnituri de birou

20 01.01

35.00

■ 0.00

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01:02

150.00

. 0.00

IM-O^SO.00

liicăteit, Iluminat si torta metrica

20.01.03

604.00

’&do

......

Apa, canal si salubritate

20.01.04

120.00

o.oo

120 00

Carburanți si Iu brifianti

20.01.05

20.00

0.00

JuV - • 20 00

Piese de schimb'

20.01.06

15.00

0.00

15.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

74.00

0.00

74.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1510.00

0.00

1510.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

655.00

0.00

655.00

Reparații curente

20.02

925.00

0.00

925.00

Hrana

20.03

333.00

0.00

333.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

333.00

0.00

333.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

4920.00

0.00

4920.00

Medicamente

20.04.01

3170.00

0.00

3170.00

Materiale sanitare

20.04.02

800.00

0.00

800.00

Reactivi

20.04.03

800.00

0.00

800.00

Dezinfecta nti

20.04.04

150.00

0.00

150.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3404.00

-590.00

2814.00

Uniforme si echipament

20.05.01

150.00

■ 0.00

150.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50.00

0.00

50.00

Mie obiecte de inventar

20.05.30

3204.00

-590.00

- 2614.00

D-^.asari, detasari, transferări

20.06

70.00

30.00

100.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

70.00

30:00

100.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

'.-/.O

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

0.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

60.00

0.00

60.00

Protecția muncii

20.14

20.00

0,00

20,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

f

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

r.-

Meteorologie

20.21

-------------------

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Corn

isioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

..............- 0.00

Comisioane, si alte costuri aferente imprumuturilor. externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

.. ■ț

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

C'

jeli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, it .dispozițiilor, locțalc

20.25

■- ’•;.

Tichete cadou

20-27

Altecheltuieli

20.30

196.00

0.00

. 196Î00

Reclama si publicitate

20.30.01

9.00

0.00

■   9.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

87.00

o.oo

.......................87.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100.00

0.00

100.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

73.00

0.00

73.00

Burse

59.01

73.00

0.00

73.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4589.00

210.00

4799.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4589.00

210.00

4799.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4589.00

210.00

4799.00

Active fixe

71.01

4239.00

560.00

4799.00

Construcții .

71.01.01

1469.00

560.00

......2029.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2070.00

0.00

2070.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

600.00

0.00

600.00

Alte active fixe

71.01.30

100.00

o.oo

100.00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0.00

0.00

..... 0.00

Rezerve de stat și de mobilizare                     », "XX

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe        //£>

71.03

350.00

-350.00

... 0.00

ll5 ~,rALUi -P

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Terțiar de credi


■.MANAGER

Dr. Visean Cătălin
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Codfiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII - 2017


Le(          Bj'i

Sursa de finanțare ~excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar alănilor precedenti pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 2670 mii lei

mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare aprobata prin HCL 227/2017

Influiente

(+/-)

Valoare aprobata in urma rectifica rii

I.

71.01.01-Constructii

0

560

560

Unitate locativa-2 buc

0

560

560

II.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

1670

300

1970l

1.

Achiziție aparatura medicala fizioterapie-Laborator Balneofizioterapie

 • a) Aparat unde scurte -1 buc

 • b) Bioptron 2 + suport-1 buc

 • c) Lampa UV +IR-1 buc

 • d) Bioptron cu colorterapie-lbuc

 • e) Banda de alergare profesionala

 • f)  Bicicleta copii

 • g) DEEP OSCILATION

30

50

11

20

10

7

15

0

0

0

0

0

0

0

30

50

11

20

10

7

15

2.

Achiziție aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva

 • a) Lame videolaringoscop-2 buc

 • b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor-1 buc

 • c) Injectomat (pompa volumetrica)-2 buc

 • d) Aparat cu aer cald pentru incalzit pacientii-1 buc

 • e) Pat special terapie intensiva - 2 buc.

 • f)  Electrocardiograf portabil-1 buc

 • g) Monitor funcții vitale adult, copil si nou născut - 1 buc.

 • h) Lampa de fototerapie LED tip BLANKET-lbuc

60

30

16

10

35

15

0

20

0

6

0

0

0

0

0

0

.60

.. .. 30

- 16

10

Li 35

15

0

3.

Achiziție aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente

 • a) Analizor sânge capilar -1 buc

 • b) Lampa chirurgicala mobila-1 buc

 • c) Injectomat - 2 buc

 • d) Nebulizator profesional -1 buc

60

20

10

10

0

0

o

0

60

20

10

10

4.

Achiziție aparatura medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Aparat taiat gips -1 buc

 • b) Set colonoscop pediatric cu fibra optica-1 buc

 • c) Lavoar profesional chirurgical -2buc

 • d) Compresor medical-1 buc

 • e)  Statie centrala sterilizare

 • f)  Statie aer comprimat

4

405

20

8

550

50

0

0

0

0

0

0

4

405

20

8

550

50

5.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie I

 • a) Monitor funcții vitale -1 buc

 • b) Injectomat-lbuc

 • c) Sterilizator ( Autoclav cu aburi) -1 buc

■3 5

; « 0:

6.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie II

 • a) Monitor funcții vitale -1 buc

 • b) Infuzomat-lbuc

* ° 0

■/

15

5

7.

Achiziție aparatura medicala - laborator analize medicale a) Analizor coagulare -1 buc.

120

0

120

8.

Achiziție aparatura medicala ORL

 • a) Platforma interacoustics BERA -1 buc.

 • b) Otoemisiuni acustice -1 buc.

 • c) Sursa lumina LED - 1 buc.

 • d) Telescop optic-1 buc

 • e) Telelaringoscop-1 buc

 • f)  Camera video optica pentru endoscop rigid-1 buc

 • g) Video rino-laringoscop flexibil -1 buc.

45

21

8

10

10

15

45

0

0

0

0

0

0

0

45

21

8

10

10

15

45

9.

Achiziție aparatura medicala~Oftalmologie

 • a) Tonometru cu pahimetru -1 buc

 • b) Plusoptix pentru screening dioptrii copiii mici-1 buc

 • c) Aplanotometru GOLDMANN-1 buc

60

28

4

0

0

0

60

28

4

10.

Achiziție aparatura medicala~Alergologie

a) Spirometru-1 buc

10

0

___________10

11.

Achiziție aparatura medicala-Dermatologie

 • a) Masa de chirurgie -1 buc

 • b) Dermatoscop

35

3

6

o

3S

-------------------3

III.

71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

600

0

600

1.

Achiziție paturi spital- 100 buc

600

0

600

IV.

71.01.30-AIte active fixe

100

0

100

1.

Achiziție sistem informatic de arhivare, procesare si transmitere de imagini radiologice digitale

100

0

100

Total investiții sursa de finanțare ~excedent

2670

56b

3230

Director Financiar Contabil
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII

2017

Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul ^pnatatii~Bugetul Local al Municipiului Ploiești in suma de 100 mii lei

Nr. Crt.

Obiectivele de investitii~ reparații capitale

Valoare aprobata prin HCL 90/2017

Influiente

(+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

1.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

100

0

100

1.

Extindere sistem de monitorizare video

100

0

100

II.

71.03-Reparatii capitale aferente activelor fixe

350

-350

0

1.

Lucrări de inlocuire parțiala a instalației de apa rece si calda

150

-150

0

2.

Lucrări de inlocuire parțiala a instalației termice

200

-200

0

Total investiții sursa de finanțare ~ Subvenții din bugetele locale

450

-350

100


Director financiar-contabil

Ec. Victori^ Petre


~

. • •                     O '• . • ■'.


7$r>e£e£(


r/.-'\>o'r"z/

^2WnarT


mPmArJt C&-    W£- ■-*” <re<y^4^£


i

K         4

( i i 1'

■------------T

f

B_____4

î s

■2


xv?               /*? <s. zgvc

Z<a Va/ 6^ cfi>rt>/)Ș> Cu

icz/og/?/^ j oenfru 'V/u/ --


8/Q^ /'feriotirr Q/~ W4// /^c\r>OLtj&Y- <3<5~ Z^QZ^/^Ze            q <8

-i

,J


\?fa&V j(/c. /h v~t?/r^ ^^yv/^raT o j /rV?) ' &Q£- ‘ .       /                            /^

Y     if/np/lh vec^n~c^ nu m^r~^yb ât/Z

j g/ (/^Cv^T^Se /hc^gfc pec&tyfa , c// W^rtc^r-

___

4-----------------------------------------------

■ș j         ~                         y

| - ''                   ~ ' $

j ///ffft /agcbag Qrfs//c/8L


:11

- - - -

.

î

k

i

.

<

. <

i

k

- **  4

...

L -.. A

' i -/

r-

<


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


■y

/ .


RAPORT DE SPECIALITATE


DE SPECIALITATEla proiectul de hotararc privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, conform HCL 227/28.07.2017astfel:

Venituri:      -venituri proprii                         36.165,00 mii lei


-subventii/transferuri de la bugetul local 1.200.00 mii lei

TOTAL               37.365,00 mii lei


Cheltuieli: suma de 37.365,00 mii lei.

Rectificarea consta in diminuarea subvenției de la bugetul local cu suma de 350 mii lei, după rectificare bugetul devine:


Venituri:


-venituri proprii                         36.165,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 850,00 mii lei

TOTAL                 37.015,00 mii lei


Cheltuieli: suma de 37.015,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si


a veniturilor bugetare posibil de incasat ’


precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,


SERVICU BUGET, IMPRl Aii JTURI,


VIZATDirecția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios,


Achiziții Publice " :teCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO^Ml&I PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului de Pediatrie Ploiești

și a emis:


SECRETAR, Gheorelhe Andrei