Hotărârea nr. 288/2017

Hotãrârea nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 288


'tI 'I

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe,control,administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Palaș Alexandru Paul, Gheorghe Andrei, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Sălceanu Claudia Oana precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din dată de 23.08.2017;

în conformitate cu prevederile art.19 și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea Listei de investiții, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017


Președinte ^e ședință,  George^So^n-ț'liculae BotezC-nează Secretar, a Măntoiu
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,bugetul Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/3.04.2017.

La prezenta rectificare s-a avut in vedere execuția de casa la data de 31.07.2017 și previzionarea cheltuielilor pana la finele anului, astfel incat instituția sa funcționeze in condiții optime și sa poata duce la indeplinire proiectele propuse in programul minimal de activitate.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consta in majorarea acestora cu suma de 636,00 mii lei, impusa de următoarele circumstanțe

- mutarea secției Păpuși incepand cu data de 07.05.2017 in clădirea din Bulevardul Independentei nr.14, ce presupune cheltuieli suplimentare privind consumul de utilități, energie electrica, energie termica, apa, salubritate, internet, paza, precum și asigurarea materialelor de întreținere si funcționare a întregii activități artistice, tehnice si administrative;

 • - mutarea personalului T.E.S.A. in clădirea Petrom, ce presupune deasemeni cheltuieli suplimentare la consumul de utilități, paza, amenajare, intreținere și funcționare;

 • - organizarea Festivalului de Teatru Toma Caragiu ediția a Vll-a in perioada 31 octombrie - 5 noiembrie 2017, fiind invitate sa participe teatre de prestigiu din tara ce vor susine 16 spectacole, conferințe, expoziții fotodocumentare și de scenografie, lansari de carte și reviste de specialitate in diferite locații culturale și istorice ale Ploieștiului;

 • - realizarea producției a doua spectacole, unul in cadrul secției drama, iar celalalt de Crăciun de către secția păpuși;

 • - achiziționarea unei autoutilitare de 3,5 tone, necesara in activitatea zilnica pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și transport decor de la locul de depozitare in locațiile unde se susțin spectacolele, deoarece cea utilizata se afla intr-o stare avansata de uzura tehnica - prezentând dificultăți in exploatare având in vedere vechimea coroborata cu kilometajul înregistrat la bord (achizitionata in regim de second-hand in anul 2009 si peste 250 000 km);

In structura bugetului se efectuează modificări conform anexei nr.lși a raportului de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de vepițurij^r cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu.


Veniturile pentru anul 2017 aprobate inițial in suma de 9800 mii| rectificării se majoreaza cu suma de 636,00 mii lei , conform anexe veniturile vor fi in suma de 10436 mii lei, in următoarea structura: - venituri din prestări servicii 520,00 mii lei;

 • -  venituri din sponsorizări 5,00 mii lei;

 • -  subvenții de la bugetul local 9911,00 mii lei.

Cheltuielile pentru anul 2017 aprobate inițial in suma de 9800 mii lei, in urma rectificării se majoreaza cu suma de 636,00 mii lei , conform anexei nr.l, astfel cheltuielile vor fi in suma de 10436 mii lei, in următoarea structura:

 • -  cheltuieli de personal 6800,00 mii lei;

 • -  cheltuieli cu bunuri si servicii 3253,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital 383,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având in vedere Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONSILIERI,


Sirbu Simion Gheorghe


Salceanu Claudia OanaTEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, bugetul Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/3.04.2017.

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL nr.85/3.04.2017 sunt :

 • - Venituri din prestări servicii

 • - Venituri din sponsorizări

 • - Subvenții de la bugetul local

Total venituri:

520,00 mii lei

5,00 mii lei

9275,00 mii lei

9800,00 mii lei


Cheltuielile totale conform bugetului inițial aprobat prin HCL nr.85/3.04.2017 sunt:

 • - Cheltuieli de personal

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Cheltuieli de capital

Total cheltuieli:

7144,00 mii lei

2453,00 mii lei

203,00 mii lei

9800,00 mii lei

Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, prin majorarea acestuia cu suma de 636,00 mii lei, impusa de următoarele considerente:

 • - mutarea secției Păpuși incepand cu data de 07.05.2017 in clădirea din Bulevardul Independentei nr.14, ce presupune cheltuieli suplimentare privind consumul de utilități, energie electrica, energie termica, apa, salubritate, internet, paza, precum și asigurarea materialelor de intreținere și funcționare a intregii activități artistice, tehnice si administrative;

- mutarea personalului T.E.S.A. in clădirea Petrom, ce presupune deasemeni cheltuieli suplimentare la consumul de utilitati, paza, amenajare, intreținere si funcționare;

 • - organizarea Festivalului de Teatru Toma Caragiu ediția a VH-a in perioada 31 octombrie - 5 noiembrie 2017, fiind invitate sa participe in jur de 14 teatre și in cadrul caruia se vor susține 16 spectacole, conferințe, expoziții fotodocumentare și

de scenografie, lansari de carte și reviste de specialitate in diferite l^^^xmtiita^și istorice ale Ploiestiului;                                             /

 • - realizarea producției a doua spectacole, unul in cadrul $§c{ief|drama, Jîai,

celalalt de Crăciun de către secția păpuși;                          '

 • - achiziționarea unei autoutilitare de 3,5 tone, necesara in activit^e^'^ilnica pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și transport decor de la^Focul de depozitare in locațiile unde se susțin spectacolele, deoarece cea utilizata se afla intr-o stare avansata de uzura tehnica - prezentând dificultăți in exploatare având in vedere vechimea coroborata cu kilometajul inregistrat la bord (achizitionata in regim de second-hand in anul 2009 si peste 250 000 km);

După aprobarea rectificării propuse, veniturile se vor majora cu suma de 636.00 mii lei și va avea următoarea structura:

 • - Venituri din prestări servicii

 • - Venituri din sponsorizări

 • - Subvenții de la bugetul local

Total venituri

520,00 mii lei

5,00 mii lei 9911,00 mii lei 10436,00 mii Iei

Cheltuielile totale se majoreaza cu 636,00 mii lei,astfel:

Art. 10.01.01 „salarii de baza”

Art. 10.02.06 „tichete de vacanta”

Art. 20.01.03 „încălzit, iluminat si forța motrica”

Art. 20.01.04 „apa, canal si salubritate”

Art. 20.01.07 „transport”

Art. 20.01.08 „posta, telec., radio, tv, internet”


se diminuează cu 100,00 mii lei; se diminuează cu 244,00 mii lei;

se majoreaza cu 100,00 mii lei; se majoreaza cu 15,00 mii lei; se majoreaza cu 25,00 mii lei; se majoreaza cu 10,00 mii lei;

Art. 20.01.09 „mat. siprest.serv.cu car. funcțional”^ majoreaza cu 520,00 mii lei; -pentru organizarea și susținerea „Festivalului de Teatru Toma Caragiu Ploiești ediția a Vil-a” - ce va avea loc in perioada 31 oct -5 nov 2017.

Suma este necesara pentru decontarea cheltuielilor cu reprezentațiile teatrelor participante, plata artiștilor și tehnicienilor participanți, precum și pentru realizarea producției a doua spectacole, unul in cadrul secției drama, iar celalalt de Crăciun de către secția păpuși.

Art.20.01.30 „alte bunuri si serv.pt.intr. si funct.” se majoreaza cu 110,00 mii lei; -pentru susținerea următoarelor cheltuieli: asigurarea pazei de noapte la „Teatrul pentru copii” - situat in bulevardul Independentei nr.14 si pentru asigurarea cazarii unor invitați, participanți la „Festivalul de Teatru Toma Caragiu Ploiești ediția a Vil-a”, selecționer, personal artistic si tehnic, precum și a altor cheltuieli privind mutarea unor birouri in alta locație.

se majoreaza cu 40,00 mii lei; se diminuează cu 10,00 mii lei; se diminuează cu 10,00 mii lei;


Art.20.05.30 „alte obiecte de inventar” Art.20.13,pregătire profesionala”

Art.20.30.04 „chirii”

Art.71.01.02 „mașini,echip.si miji, de transport” - se majoreaza cu lȘJJ^h^UJei; -pentru achiziționarea unei autoutilitare de 3,5 tone, necesara in acii^hateâzilnica. pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și transportul decoruî^ae^a^ațțfyA. de depozitare către locațiile unde se susțin spectacolele.            * (           po|

de depozitare către locațiile unde se susțin spectacolele.


7<î

...

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt:

6800,00 mii lei

3253,00 mii lei

383,00 mii lei

10436,00 mii Iei


 • - Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • - Cheltuieli de capital

Total cheltuieli:

Fața de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat

*

Director Ggjeral, Mihaela Rus

Tf»Director adjunct economic, Camuta Aurelian


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATEi                                         1

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si âlipreli^Ă        c

al Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2017*

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand i       .... vederile


Legii nr. 6/2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local,conform H.C.L 85/03.04.2017 astfel:

Venituri:      - venituri proprii                             520,00 mii lei


 • - donații si sponsorizări                         5,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 9.275 00 mii lei


TOTAL                 9.800,00 mii lei


Cheltuieli: suma de 9.800,00 mii lei.

Prin rectificare se propune majorarea subvenției cu suma de 636 mii lei, bugetul rectificat devine:


Venituri:


- venituri proprii                            520,00 mii lei


 • - donații si sponsorizări                         5,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 9.911.00 mii lei


TOTAL                10.436,00 mii lei


Cheltuieli: suma de 10.436,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale' ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  a veniturilor bugetare posibil de incasat ’


 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus avizăm favorabil aprobarea proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,                   SERVJC1LB1IGEL ÎMPRUMUTURI,

VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017        M

                                                      \               le»z r ff

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL85/0

3.04. 2017

Realizat 31.07. 2017

Influente +/-

>

Propunere Buget an 2017

Venituri din prestări servicii

33.10.08

520.00

348.00

0.00

520.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5.00

2.00

0.00

5.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9,275.00

4,860.00

636.00

9,911.00

TOTAL VENITURI - din care:

9,800.00

5,210.00

636.00

10,436.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-203.00

-203.00

-180.00

-383.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

9,597.00

5,007.00

456.00

10,053.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

203.00

98.00

180.00

383.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

203.00

98.00

180.00

383.0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9,800.00

4,878.00

636.00

10,436.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9,597.00

4,780.00

456.00

10,053.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9,597.00

4,780.00

456.00

10,053.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7,144.00

3,529.00

-344.00

6,800.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10 1.16 +10.01.30)

1l »1

5,572.00

2,870.00

-100.00

5,472.00

Salarii de baza

10.01.01

5,207.00

2.687.00

-100.00

5,107.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

318.00

158.00

0.00

318.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

37.00

20.00

0.00

37.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10.00

5.00

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

244.00

0.00

-244.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

244.00

0.00

-244.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,328.00

659.00

0.00

1,328.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

922.00

466.00

0.00

922.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

33.00

14.00

0.00

33.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

297.00

148.00

0.00

297.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

24.00

7.00

0.00

24.00

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

52.00

24.00

0.00

52.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,453.00

1,251.00

800.00

3,253.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,876.00

1,010.00

780.00

2,656.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

255.00

154.00

100.00

355.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

8.00

15.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

36.00

0.00

0.00

36.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

0.00

0.00

10.00

Transport

20.01.07

40.00

9.00

25.00

65.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35.00

20.00

10.00

45.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,100.00

626.00

520.00

1,620.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

390.00

193.00

110.00

500.00

Reparații curente

20.02

15.00

1.00

0.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

180.00

78.00

40.00

220.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL85/0

3.04.

2017

Realizat 31.07.

2017

/

Influente

9 /S

Propunere Buget an <^017

C-hȘv.J \ ZI

Alte obiecte de inventar

20.05.30

180.00

78^0

4-40.00

W/ £20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

25.00

4.00

0.00

2   7^5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

1.00

0.00

s 5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

20.00

3.00

. 0.00

U >^20.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

20.00

4.00

-10.00

10.00

Protecția muncii

20.14

20.00

9.00

0.00

20.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

315.00

145.00

-10.00

305.00

Reclama si publicitate

20.30.01

20.00

2.00

0.00

20.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

5.00

1.00

0.00

5.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25.00

6.00

0.00

25.00

Chirii

20.30.04

200.00

110.00

-10.00

190.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

65.00

26.00

0.00

65.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

203.00

98.00

180.00

383.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

203.00

98.00

180.00

383.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

203.00

98.00]

180.00

383.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si miiloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

180.00

180.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

201.00

97.00

0.00

201.00

Alte active fixe

71.01.30

2.00

1.00

0.00

2.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

l

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR GENERAL, \ RUS /// teatrul

x^ftOlEg''CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

f *5'


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DQ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE     ’ȘJ

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


ANEXA NR.2


>TA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 20.

INFORMAȚII FINANCIARE


Nr. crt.

Denumire

Cod CPV

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata aprobata conform HCL 85/2017 (mii lei)

Influente (mii lei)

Valoarea totala estimata propusa 2017 (mii lei)

Procedura/ modalitatea de achiziție

Data estimativa pentru inceperea procedurii/ modalității de achiziție

Sursa de finanțare a fi aplicata

(+)

(-)

1

Ecran pentru proiecție 3D

38653400-1

1

3.8

3.8

3.8

Cumpărare directa

15.04.2017

Buget local

2

Ecran fundal proiecție sunet si lumini fata retro

38653400-1

1

3.3

3.3

3.3

Cumpărare directa

15.04.2017

Buget local

3

Videoproiector 3D short-throw

38652120-7

1

50

50

50

Cumpărare directa

15.04.2017

Buget local

4

Mixer analog

32342420-2

1

2.7

2.7

2.7

Cumpărare directa

15.05.2017

Buget local

5

Boxe active

32342412-3

2

2.6

5.2

5.2

Cumpărare directa

01.06.2017

Buget local

6

Boxe pasive

32342412-3

2

2.8

5.6

5.6

Cumpărare directa

01.06.2017

Buget local

7

Schela mobila

44212310-5

1

2.6

2.6

2.6

Cumpărare directa

15.04.2017

Buget local

8

Mixer audio digital

32342420-2

1

10

10

10

Cumpărare directa

15.04.2017

Buget local

9

Distribuitor semnal audio digital

32420000-3

1

7

7

7

Cumpărare directa

25.04.2017

Buget local

10

Subwoofer activ

32342412-3

2

4

8

8

Cumpărare directa

25.04.2017 si 25.05.2017

Buget local

11

Monitor activ

33195100-4

2

3

6

6

Cumpărare directa

25.04.2017

Buget local

12

Microfon wireless

32341000-5

8

2.7

21.6

21.6

Cumpărare directa

20.04.2017, 01.06.2017

Buget local

13

Lumina inteligenta

31518600-6

4

2.9

11.6

11.6

Cumpărare directa

20.04.2017, 01.09.2017

Buget local

14

Lumina inteligenta

31518600-6

8

3

24

24

Cumpărare directa

15.05.2017, 01.10.2016

Buget local

15

Spot de urmărire

31518600-6

1

7

7

7

Cumpărare directa

15.05.2017 si 01.06.2017

Buget local

16

Proiector

31518600-6

8

3

24

24

Cumpărare directa

15.04.2017,15.05.2017,

01.06.2017,01.10.2016

Buget local

17

Mașina de fum profesionala

31640000-4

1

4.5

4.5

4.5

Cumpărare directa

15.09.2017

Buget local

18

Dimmer - convertor semnal calculator

31200000-8

1

4.1

4.1

4.1

Cumpărare directa

15.04.2017

Bugetjocal

19

Licența calculator

48624000-8

2

1

2

2

Cumpărare directa

01.05.2017   X

Bugetlocal-, >

20 Utilitara 3,51

34100000-8

1 180

180

180

Procedura simplificata

15.10.2017    T^uget local □

TOTAL                       /

203

383


DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Ruy^S

ifâ TFATRijgfâ

\\o             c-/

\*   «  d /

- AoiES?'


CONTABIL SEF, Gabriela Alexe