Hotărârea nr. 287/2017

Hotãrârea nr. 287 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 287


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2017;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.l661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Președinte de ședință, George-Sbrip-Njculae Botez


Contrase

Anabell/


lază Secretar, npia Măntoiu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 138/30.05.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.07.2017, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli în cadrul Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul castanilor - In Memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVIII-a și a Festivalului Concurs Național de Folclor „Cunună de cântec românesc”, ediția a IV-a. Aceste evenimente sunt organizate de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești în lunile septembrie și octombrie 2017.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONSILIERI,Paul Alexandru Palaâ Andrei Gheorghe Sălceanu Claudia Qana Gheorghe Simion Șîrbu Zoia Staicu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 138/30.05.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.07.2017, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli în cadrul Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul castanilor - In Memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVIII-a și a Festivalului Concurs Național de Folclor „Cunună de cântec românesc”, ediția a IV-a. Aceste evenimente sunt organizate de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești în lunile septembrie și octombrie 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2017, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

1. 551,00 mii lei

1. 526,00 mii lei 20,00 mii lei

5,00 mii lei

1.551,00 mii lei 503,00 mii lei 1.048,00 mii lei


 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de 1.558,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local                 1.526,00 mii lei

 • -  venituri din activitatea proprie                    20,00 mii lei

  1]


  sponsorizări


12,00 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de I .^58^00 niii lei/ astfel.                                          XflTOZ

La titlul II „Bunuri și servicii” apare o majorare de +7,00 mii lei, astfel: la alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” este influențat de sponsorizările în valoare de 7.00 mii lei {acoperirea unor cheltuieli în cadrul Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „ Festivalul castanilor - In Memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVIII-a și a Festivalului Concurs Național de Folclor „ Cunună de cântec românesc ”, ediția a IV-a. Aceste evenimente sunt organizate de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești în lunile septembrie și octombrie 2017).

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017.


CONTABIL ȘEF,,

Adriana Mihai

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

A

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare, conform H.C.L. nr. 138/30.05.2017.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Buget actual:

Venituri

-venituri proprii

20,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local

1. 526.00 mii lei

-sponsorizări

5,00 mii lei

TOTAL

1.551,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 1.551,00 mii lei.

Prin rectificare se suplimentează, sponsorizările cu suma de 7,00 mii lei, bugetul rectificat devine astfel:

• Buget rectificat:

Venituri             -venituri proprii                             20,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 1. 526,00 mii lei -sponsorizări                                 12.00 mii lei

TOTAL                 1.558,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 1.558,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor                         ,?■$■■■ f '~ f

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare

aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.            ;■ !

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in-sarcina fiecârifi ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.


Față de cele prezentate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

4


SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

- J V-


VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

JUDEȚUL: PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE A


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

\FLUENT

(+,-)

BUG RECTF

2017

Venituri proprii

33.10.17

20,00

0,00

20,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5,00

7,00

12,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.526,00

0,00

1.526,00

Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

1.551,00

7,00

1.558,00

Veniturile secțiunii de funcționare

1.551,00

7,00

1.558,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

Fl CȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.551,00

7,00

1.558,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.551,00

7,00

1.558,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

01

1.551,00

7,00

1.558,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

503,00

0,00

503,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

386,00

0,00

386,00

Salarii de baza

10.01.0U

386,00

0,00

386,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

24,00

0,00

24,00

Tichete de vacanta

10.02.06

24,00

0,00

24,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

93,00

0,00

93,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

62,00

0,00

62,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,0(f

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2,00

0,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

0,00

6,00

Contribuții- la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10 O't 07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

1.048,00

7,00

1.055,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

944,00

7.00

951,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300,00

0,00

300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

0,00

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,00

0,00

4,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,00

0,00

13,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

462,00

7,00

469,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

142,00

0,00

142,00

Reparații curente

20.02

31,00

31,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017^

NFLUENT

:(+,-)

BUG RECTF

■"\2017

Hrana pentru oameni

20.03.01

\0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

ij'r f

- 0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

.0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.

20.05

40,00

0,00

40,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

0,00

40,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9,00

0,00

9,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,00

0,00

4,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

16,00

0,00

16,00

Pro

tia muncii

20.14

5,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes nnhlic local. în baza unor convenții sau

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publi

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor lesale Tichete cadou

20.25

20.27

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09H

20.30

1,00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

^rotocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,00

1,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+;

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITL UL V FONDURI DE REZER VA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGETz

2017 •

sfluent

(A -)

BI G REC I F

2017

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

C;

Vi

di s

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,ty(f

;\ 0.00

N-f -

fi.

^Âo,oo

Transferuri curente (cod

ci ni nij.ei m mj-îi ni uj_ci ni ic_i_ci m Tzi-Ld ni ikxci m h_lc

51.01

0,00

w

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale

55.02

0.00

0.00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Cr Oributii la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.(

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

P’ ' efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

XFLUENT

(+, -)■

BIG RECIF

•201-7.

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

y 0,00

: o.oo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

<■ <6,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

V- ‘

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF, /PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2017

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget inițial propus 2017

(lei)

I

2

■"»

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

167 de ani de la nașterea poetului Mihai Em in eseu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a V-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gclu Nicolae Ionescu

1500.00

2. Program cultural "NICH1TA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STANESCU", ed.a XXIX-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a X-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte, catalog

 • 2.5 Alte proiecte cultural-educative.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Crama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore,

13300.00

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

1000.00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gclu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grarna, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

14000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a Xl-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

2500.00

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget inițial propus 2017

(lei)

1

2

n

4

5 ■

12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

 • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlI-a,

 • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a IV-

12.1 decembrie

12.2 septembrie

12.3 tot timpul anului

Ploiești

Ghcorghe Grama

97500.00

12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior Ia diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

13. Participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2017

Diferite locații

Referent de specialitate

40000.00

14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2017, ", pregătirea Antologiei Cenaclului Atitudini pentru 2018, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de

Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus"

Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae lonescu

72300.00

Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DE CONT la data*. 03.0R 2017


(•dilat la data:


A3.(IX.2017 04:39 PM


CONT : 21G3701002844308


NR. DOCUMENT


DATA

DOC


DATA PLĂTII


CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI CONT       IBAN PLĂTITOR;

CORESPONDENT BENEFICIAR


RO40TREZ52121G370I00XXXX      PLOIEȘTI EROILOR NR1A

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/

BENEFICIAR BENEFICIAR


DEBIT


CREDIT


COD     INDICATOR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT


NR. REFERINȚA-


Sold precedent

27


367


368


Rulaj zi

Total sume


Sold final


,00

03.08.2017

03.08.2017

10

2844308

CASA DE CULTURA IL CARAGIALE

,00

200,00

01.08.2017

01.08.2017

6101

R026RNCB0205044846540001

11307036

BES ROMAN1A SRL

,00

1.500,00

01.08.2017

01.08.2017

6101

R026RNCB0205044846540001

11307036

BES ROMANIA SRL

,00

3.500,00

,00

5.200,00

,00

11.200,00

,00

11.200,00TZ52147736251-NR.

CHT.TS521 10000156322

CV CONTRACT

SPONSORIZARE

TZ52147731994-PL CF CTR SPONSORIZARE 17 17.07.17

TZ52147731996-PL CONF

CTR SPONSORIZ 18

17.07.17CONT: 21G3701002844308

DATA

DOC ,


DATA

PLĂTII


18.07.2017


EXTRAS DE CONT la data:        19.07.2017


Editat ta dala:


19.07.2017 06:41 PM


CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI


RV. u FREZ52121G370100XXXX


CONT

CORESPONDENT


6101


IBAN PLĂTITOR/

BENEFICIAR

ROS IBRDE300S V27144653000CREDIT COD      INDICATOR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT


1.000,00

6.000,00

6.000,00


NR. REFERINTA-TZ5214733032 L CONTRACT DE

SPONSORIZARE

NR.l 9/17.07.2017 BUDGET
Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești

Piața Eroilor nr. IA

Tel/Fax: 0244.578148/578149

www.casadecultura.ro

secretariat@casadecultura.ro


CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr..............din.....

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. S.C. BES ROMANIA S.R.L. cu sediul în Ploiești, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/13 58/1998, C.U.I RO 11307036, având cont de virament IBAN R015BTRL03001202558040, deschis la Banca Transilvania Ploiești, reprezentată prin doamna Martha Mocanu în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare SPONSOR.

Și

 • 2. Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CF 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, denumită în continuare BENEFICIAR.

am încheiat prezentul contract de sponsorizare având următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1 Sponsorul se angajează, în mod irevocabil, să susțină Festivalul Concurs Național de Folclor “Cunună de cântec românesc” ediția a IV-a, acțiune organizată de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în data de 09 septembrie 2017.

 • 2.2 în scopul prevăzut la punctul 2.1., Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de 1500 lei (omiecincisutelei).

2.3 Suma, în valoare de 1500 lei (omiecincisutelei), se pune la dispoziția Beneficiarului în scopul organizării Festivalului Concurs Național de Folclor “Cunună de cântets românesc”, ediția a IV-a.


 • 2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti integral pana la data de 05 august 2017, în contul Beneficiarului nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis - la Trezoreria Municipiului Ploiești.

III.  OBLIGAȚIA BENEFICIARULUI:

Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui, siglei, imaginii Sponsorului în toate materialele publicitare utilizate in cadrul Festivalului Concurs Național de Folclor “Cunună de cântec românesc”, ediția a IV-a.

IV.  DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui si isi inceteaza efectele la data de 09 septembrie 2017.

V.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți:

 • -  nu își execută una dintre obligațiile enumerate la ari. 2.2 si 3 în prezentul contract;

 • -  își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

VI.  FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile (calendaristice), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 15 zile (calendaristice) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

VIL NOTIFICĂRI

In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

A

•••

"N


In cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin ‘sdriș&Efcțfe /<• recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar lâ-ddta/^v/ menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • IX. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  Sponsor,

  S.C. BES ROMANIA S.R.L

  Ploiești


Beneficiar,

Casa de Cultura “I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești
Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Piața Eroilor nr. 1 A

Tel/ Fax: 0244 578148/578149 www.casadecultura.ro secretariate casadecultura.ro


S.c. BES            S.R.L.;..

PLOIEȘTI - PRAHOVA

1WECONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr...A?......./.....MW

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1.     S.C „BES ROMANIA” S.R.L, cu sediul în Ploiești, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1358/98, C.U.I. ROI 1307036 , având cont de virament nr. R015BTRL03001202558040, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin d-na Martha Mocanu în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare SPONSOR.

Și

 • 2.   CASA DE CULTURĂ „ION LUCA CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CF 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentată prin D-na Luminița Avram în calitate de Director și D-na Adriana Mihai în calitate de Contabil Șef, denumită în continuare BENEFICIAR.

Au încheiat prezentul contract de Sponsorizare având următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1.  Sponsorul se angajează, în mod irevocabil, să susțină Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk "Festivalul Castanilor - In menioriam Gabi Dobre”, ediția a XVIII-a, organizat de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în perioada 06-07 octombrie 2017.

 • 2.2.  In scopul prevăzut la punctul 2.1., Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de 3.500 lei (treimiicincisutelei).

 • 2.3.  Suma, în valoare de 3.500 lei (treimiicincisutelei), se pune la dispoziția Beneficiarului astfel:

r

/c^/              >

2.500 Iei (douămiicincisutelei) în scopul susținerii unor cheltuieli privind .organizarea^/ ! £| Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk-”Fcstnalul / Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVIlI-a;

1.000 lei (omielei) reprezentând Premiul special BES din cadrul F&țit^5î^''f v,-" Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk "Festivalul Castaniîor^-In memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVlII-a.

 • 2.4. Suma totala de 3.500 lei (treimii'cincisuteleî) pe care se urmeaza sa o vireze integral pana la data de 05 august 2017, în contul Beneficiarului nr. R040TREZ52121G370100XXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 • 3.1. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului Sponsorizarea, prin promovarea numelui, siglei, imaginii Sponsorului în toate materialele publicitare utilizate in cadrul Festivalului Concurs "Național de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor - in memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVlll-a.

IV. DURATA CONTRACTULUI:

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui si isi inceteaza efectele la data de 07 octombrie 2017.

V.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1.  Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți:

nu își execută una dintre obligațiile enumerate la art. 2.2 și 3.1 din prezentul contract; își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespeclare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

VI.  FORȚĂ MAJORĂ

 • 6.1.  Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea Ia termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege, in cazul in care cauza a fost instiintata pârtii adverse in termenul de mai jos.

 • 6.2.  Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de cinci zile calendaristice, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.


 • 6.3. Dacă în termen de cinci zile calendaristice de la producere, evenimentub respectiv ?nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.                                    '

VII.  NOTIFICĂRI

 • 7.1.  în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 7.2.  în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 7.3.  Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 7.4.  Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au covenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • IX.    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,

S.C „BES ROMANIA” S.R.L
Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești

Piața Eroilor nr. 1A

Tel/Fax: 0244.578148/578149 www.casadecultura.ro secretariat@casadecu Itura. ro


.....


CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr. VQ) din

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. S.C. PECEF TEHNICA S.R.L. cu sediul în Ploiești, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1196/1996, C.U.I RO 8772898, având cont de virament IBAN R081BRDE300SV27144653000, deschis la BRD Ploiești, reprezentată prin domnul Florin Purghel în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare SPONSOR.

Și

 • 2. CASA DE CULTURĂ “I.L. CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CUI 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, denumită în continuare BENEFICIAR.

am încheiat prezentul contract de Sponsorizare având următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1 Sponsorul se angajează, în mod irevocabil, să susțină acoperirea unor cheltuieli privind organizarea Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor - in memoriam Gabi Dobre”, ediția a XVIII-a, de aici înainte „Festivalul”, acțiune organizată de Casa de Cultură “I.L Caragiale” a Municipiului Ploiești, în perioada 06 - 07 octombrie 2017.

 • 2.2 In scopul prevăzut la punctul 2.1., Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de 1000 Iei (unamielei) pe care se urmeaza sa o vireze integral pana la data de 05 august 2017 in contul Beneficiarului nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești.

III. OBLIGAȚIA BENEFICIARULUI:

Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului Sponsorizarea, prin promovarea numelui, siglei, imaginii Sponsorului în toate materialele publicitare utilizate^din cadrul Festivalului.                                                                \

IV. DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui si isi inccteaza efectele la-data'cS 07 Octombrie 2017.                                                                   f

V. ÎNCETAREA contractului


Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți:

 • -   nu își execută una dintre obligațiile enumerate la art. II si III din prezentul contract;

 • -   își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de. către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

VI. FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege, in cazul in care cauza a fost instiintata pârtii adverse in termenul de mai jos.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile (calendaristice), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile (calendaristice) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

VII. NOTIFICĂRI

în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea

introductivă a prezentului contract.


în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • VIII. LITIGII

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezenfupii          si

rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe^afetamiabii^ reprezentanții lor.

 • IX. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fieccț^pl&fev,

  Sponsor,

  PECEF TEHNICA

  Ploiești .

  5                    I


Beneficiar,

Casa de Cultura “I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești

Director

Florin Purghel

Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești


Piața Eroilor nr. IA

Tel/Fax: 0244.578148/578149 www.casadecultu ra. ro secretariat@casadecultura.ro

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr....^Q.........din...H...Q^...QX).^.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. FUNDAȚIA BUNA VESTIRE cu sediul în Ploiești, str. Democrației nr. 33, județul Prahova, C.U.I 9702955/26.08.1997, având cont de virament R085BTRL03001205554812XX, deschis la Banca Transilvania Ploiești, reprezentată prin domnul Vasile Trandafir Vădan în calitate de președinte, denumită în continuare SPONSOR.

Și

 • 2. Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CF 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, denumită în continuare BENEFICIAR.

am încheiat prezentul contract de sponsorizare având următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1 Sponsorul se angajează, în mod irevocabil, să susțină Festivalul Concurs Național de Folclor “Cunună de cântec românesc” ediția a IV-a, acțiune organizată de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în data de 09 septembrie 2017.

 • 2.2 în scopul prevăzut la punctul 2.1., Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de 200 lei (douasutelei).

 • 2.3 Suma, în valoare de 200 lei (douasutelei), se pune la dispoziția Beneficiarului în scopul

organizării Festivalului Concurs Național de Folclor “Cunună de cântec românesc”, ediția a IV-a.                                                                                      |


^.-r.                     jlclvv vuivvim op<v7i     1Z..CL111 ov vu jyxccvi luiv^iui ^/unu        £> C &

05 august 2017, în contul Beneficiarului nr. R040TREZ52121G370100XXXX âlS’cfiSm Trezoreria Municipiului Ploiești.

III.  OBLIGAȚIA BENEFICIARULUI:

Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui, siglei, imaginii Sponsorului în toate materialele publicitare utilizate in cadrul Festivalului Concurs Național de Folclor “Cunună de cântec românesc”, ediția a IV-a.

IV.  DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui si isi inceteaza efectele la data de 09 septembrie 2017.

V.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile enumerate la art. 2.2 si 3 în prezentul contract; își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

VI.  FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile (calendaristice), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 15 zile (calendaristice) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

VIL NOTIFICĂRI în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă pmyscirisdâfe recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatarul^ data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

prezentului contract.


Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • IX. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  Sponsor,

  Fundația „Buna Vestire”

  Ploiești


Beneficiar,

Casa de Cultura “I.L. Caragiale” a municipiului PloieștiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1o

-:T

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DoA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE    L

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de cultura „I.L.Caragiale” PloieștiSECRETAR,


Gheorghe Andrei