Hotărârea nr. 285/2017

Hotãrârea nr. 285 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 285

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al I Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar George Pană și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2017

A

In conformitate cu prevederile art.19 si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2017 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Aprobă rectificarea Listei de investiții a Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2017 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Ordonatorul tertiar de credite si Serviciul Public Local Comunitar de 9

Evidență Persoanelor Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4: Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contraseninează Secretar. Anabell-lMi orbia Măntoii


ia Măntoiu


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești s-a inființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 având ca obiect de activitate evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum și înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare civilă.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, s-a făcut în conformitate cu Legea nr.6/2017- Legea bugetului de stat pe anul 2017, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.96/03.04.2017.

Veniturile totale sunt de 2897 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii                650 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 2247 mii lei;

Cheltuieli totale în suma de 2897 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal     - 2208 mii lei

 • - cheltuieli materiale        - 597 mii lei

 • - cheltuieli de capital        -   92 mii lei

Fată de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, cu scopul de a redimensiona cheltuielile de personal în conformitate cu prevederile din HCL nr.253/28.07.2017, cu mențiunea că se diminuează cu 79 mii structura bugetului la nivel de an.

VICEPIjtlMAR,

GEORGțE PANĂ / /u


CONSILIERI:

ALEXANDRU PAUL PALAȘ CLAUDIA-OANA SĂLCEANj ANDREI GHEORGHE GHEORGHE SIMICEV-SÂRB ZOIA STAICU rVZ'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

B.dul Independenței nr.10

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.96/03.04.2017, fiind structurat astfel:

Veniturile totale sunt de 2897 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii                650 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 2247 mii lei;

Cheltuieli totale în suma de 2897 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal - 2208 mii lei

 • - cheltuieli materiale        - 597 mii lei

 • - cheltuieli de capital -   92 mii lei

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR este impusă de necesitatea redimensionării cheltuielilor de personal în conformitate cu prevederile din HCL nr.253/28.07.2017, cu mențiunea că nu se modifică structura bugetului la nivel de an.

A

In urma acestor modificări, subvenția se diminuaza cu 79 mii lei.

venituri proprii               650 mii lei;

subvenția de la bugetul local 2168 mii lei;

Cheltuieli totale în sumă de 2818 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal

  -2271 mii lei

  - 478 mii lei


  69 mii lei


 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de capital

în urma rectificării cheltuielile vor repartizate astfel:

Titlul I “cheltuieli de personal”:

 • > art. 10.01.01”salarii de bază”, cheltuiala se majorează cu suma de 153 mii lei, ajungând la nivelul de 1803 mii lei;

 • > art. 10.01.06”alte sporuri”, cheltuiala se diminuează cu suma de 46 mii lei ajungând la nivelul smei de 39 mii lei;

 • > art. 10.02.06” voucher vacanță”, cheltuiala se diminuează cu suma de 63 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 0 mii lei;

 • > art. 10.03.01”contribuții de asigurări sociale de stat”, cheltuiala se majorează cu suma de 14 mii lei, ajungând la nivelul de 289 mii lei;

 • > 10.03.03” contribuții de asigurări sociale de sănătate”, cheltuiala se majorează cu suma de 5 mii lei, ajungând la nivelul de 97 mii lei;

Titlul II “bunuri si servicii”:

 • > art. 20.01.03 “încălzit, iluminat și forță motrică”, cheltuiala se majorează cu suma de 3 mii lei, ajungând la nivelul de 81 mii lei;

 • > art.20.01.08”posta,telecomunicații,radio-tv, internet”, cheltuiala se diminuează cu suma de 20 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 30 mii lei;

 • > art. 20.01.09 “materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional”, se diminuează cu suma de 3 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 2 mii lei;

 • > art. 20.01.30 “alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare”, cheltuiala se diminuează cu suma de 75 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 185 mii lei;

 • > art.20.02”reparatii curente”, se diminuează cu suma de 10 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 5 mii lei;

 • > art.20.11 “cârti, publicații si materiale documentare” se diminuează cu suma de 2 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 2 mii lei;

 • > art.20.30.30”alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cheltuiala se diminuează cu suma de 12 mii lei, ajungând la nivelul de 13 mii lei;

Active financiare se diminuează cu suma de 23 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 69 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare rectificarea bugdttiÎM'i. de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evicfehță/CSștșoătiSor T»1 • a’                                                                                                                                       ”5 i Lb'S'V.V'-.’-'fiî'A I

Ploiești.


•/<ZDEȚuv‘ți

C O


COMP.

FINANCIAR-CONT ABILITATE, MANEA MARCELA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si c

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pe ahul’2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local,conform H.C.L 96/03.04.2017 astfel:

Venituri              -venituri proprii                            650,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 2,247,00 mii lei

TOTAL                       2.897,00 mii lei

Cheltuieli suma de 2.897,00 mii lei.

Rectificarea consta in diminuarea subvenției de la bugetul local cu suma de 79 mii lei, bugetul rectificat devine astfel:

Venituri              -venituri proprii                             650,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 2.168.00 mii lei

TOTAL                      2.818,00 mii lei

Cheltuieli suma de 2.818,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

b a


SEF SERVICUVIZATDirecția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, jCQntracte

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


DENUMIREA INDICATORILOR


Venituri proprii


BUGET PE ANUL 2017 RECTIFICAT


Subvenții pentru instituții publice

TOTAL VENITURI - din care:

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) \ TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca


Alocații pentru locuințe _

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa ț)____

Norme de hrana __

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura                                             __________

Contribuții (codJ0.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.08+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale__            _______


Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

18.08.2017

INFLUIE^TE-w

S BUGET RECTIFICAT

33.10.08

650

362

0

650

43.10.09

2247

1460

-79

2168

2897

1822

-79

2818

37.10.03

-92

-30

-92

37.10.04

92

30

92

2.897,00

1.487,97

-79,00

2.818,00

2.805,00

1.476,92

-56,00

2.749,00

01

2.805,00

1.476,92

-56,00

2.749,00

10

2.208,00

1.196,12

63,00

2.271,00

10.01

1.735,00

975,84

107,00

1.842,00

10.01.01

1.650,00

940,53

153,00

1.803,00

10.01.05

0,00

10.01.06

85,00

35,31

-46,00

39,00

10.01.07

X

X

10.01.08

X

X

10.01.09

X

X

10.01.10

0,00

10.01.11

0,00

10.01.12

0,00

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

0,00

10.02

63,00

0,00

-63,00

0,00

10.02.01

0 00

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

63,00

-63,00

0,00

10.02.30

10.03

410,00

220,28

19,00

429,00

10.03.01

275,00

151,23

14,00'

289,00

10.03.02

10,00

4,79

10,00

10.03.03

92,00

50,67

5,00

97,00

10.03.04

3,00

1,44

3,00

10.03.05

0,00

10.03.06

30,00

12,15

30,00

20

597,00

280,80

■119,00

478,00

20.01

426 00

17518Î

-95 00

331,00

20.01.01

20 00

14 91

20.00

20.01.02

5,00

1,65

5,00

20.01.03

78,00

42,68

3,00

81,00

20.01.04

8,00

3,91

8,00

20.01.05

0,00

0,00

20.01.06

0,00

20.01.07

0,00

20.01.08

50 00

21 64

-20 00

30 00

20.01.09

5,00

1.15

-3 00

2 00

20.01.30

260,00

89,94

-75,00

185 00

20.02

15.00

-10,00

5,00

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

20.03.01

0,00

20.03.02

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

18.08.2017

INf|bIENȚE+/

> BUGET -RECTIFICAT

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

V .0,00

1 0.00

Medicamente

20.04.01

0 00

Materiale sanitare

20.04.02

o

• PRf-0,00

Reactivi

20.04.03

- 0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.06.03+20.05.30)

20.05

35,00

17,77

0,00

35,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35,00

17,77

35,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

61,00

60,51

0,00

61,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

61,00

60,51

61,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4,00

0,84"

-2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

22,00

20,80

22,00

Protecția muncii

20.14

4,00

1,14

0,00

4,001

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

000

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24

0 00I

0 00

0.00

0 00

20.24.01

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0 00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

30.00

3.86I

-12.00

18,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

5 00

Chirii

20.30.04

0 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25 00

3 86

-12 00

13 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod S0.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR


Fond de rezerva bugetara la dispozltiaautorităților locale

Cod Indicator

prevedere anuala

plăti pana la

18.08.2017

I^UiENȚEg

REC 11FKJAT

50.04

-   V.

z —

51

0,00

0,00

L 1 0,00

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

51.01.01

51.01.03

51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50

55

0,00

0,00

0.00

0,00

55.01

0,00

0 00

o.oo1

0,00

55.01.18

55.02

0.00

0.00

000

0.00

55.02.01

55.02.04

57

0^0

0,00

0,00

0,00

57.02

0,00

0 00

0 00

0,00

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59

0,00

0,00

0,00

0,00

59.01

59.02

59.11

59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

79

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

0,00

0 00

0,00

80.03

80.30

81

0,00

0 00

0 00

O.OOj

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

0,00

0,001

o.oo1

000

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

0,00

0,00

0,00

0,00

85.01

92,00

11,05

-23,00

69,00


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIE1 PUBLICE (cod 51.01) iransrerun curente țcotr 51.01.01+51.01.03+51.01.14+61.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01 491 _

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

Transferuri din bugetele consiliilor Județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului               __________________________

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap__

Transferuri din bugetele consiliilor locale și Județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adminiștrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri către bugetele locale^pentru facriifarea oSligațiUor restantele centrale or de fermognare _ _

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI_(cod 55.01+55.02)

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

I Alte transferuri curente interne

|b. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționalei (cod 55.02.01+55.02.0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Ălțe transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale^ (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

_ Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa                                              _____

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale                                _____

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod ' 59.01+59.02+59.11+59.12+59_.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile                 _

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării I OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)_____ __________

irnprumtxnjnpemru instituiri si servicirpuDiice sau activiiau nnantateintegrai am venituri nmnrli........—

Alte împrumuturi


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)___

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne __ Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+65+56+70+84)DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la t

18.08.2017//

INFLUIENTE+/

... BUGET RECTIFICAT

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0/00

'/. 0,00

.. \q,oo

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

ojoo

0,00

. 1 o.oo

“ranste'w prent-u finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri ele la bugetul de stat către bugetele tocate pentrii finanțarea altor investiții in .sănătate _____ .

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea | aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații tn urgentă în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale tn sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea | altor investiții In sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare Intercomunitară Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.28

55.01.42

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56

0,00

0,00

0,00

0,00

56.01

0 00

0 00

0 00

000

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene ")

56.01.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0 00

0.00

000

0 00,

Finanțarea națională *•)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene •*)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0 00

0 00

0 00

000

Finanțarea națională *•)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile ”)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0 00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea națională '*)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene *•)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0 00

0 00

0.00

0 00

Finanțarea națională *•)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.07.03

56.08

0 00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Euroi ene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0 00

0 00

0 00

0 00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0 00

0 00,

0.00

000

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0 00,

0 00

000

000

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

plăti pana la

18.08.2017

Iț^UIENTE+F

BUGET-, RECTIFICAT

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala •)

56.18

0 00

0 00

: - ■ 0 00

■ 0.00

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeiigiblle *)

56.18.03

------------ '

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

(70

82,00

11,05

-23,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

92,00

11,05

-23M>,

I l. v69,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

92,00

11,05

-23,00

69,00

Construcjii

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

62,00

0.00

-10,00

52,00

Alte active fixe

71.01.30

30,00

11 05

-13,00

17,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00 0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

C ĂCOMP.FINANCIAR-CONTABIl

JUDEȚUL: PRAHOVA                              Anexa 2

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII

TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2017

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2017

INFLUENTE*/-

BUGET RECTIFICAT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

92,00

-23,00

69,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

92,00

-23,00

69,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

92,00

-13,00

69,00

1

Elevator

71.01.03

62,00

-10,00

52,00

2

Licențe

71,01,30

30,00

-13,00

17,00

3

71.01.30

0,00

4

71.01.30

0,00

5

71.01.30

0,00COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,

Manea Marcela


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

’ Si te.-;


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO^ENfU^^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE ■'i

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești
Data: