Hotărârea nr. 284/2017

Hotãrârea nr. 284 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul STAN GHEORGHE

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 284


privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul STAN GHEORGHE

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionut Viscan, Paulica Dragusin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Salceanu Oana Claudia, Gabriel Minea, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala din data de 28.08.2017;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognozedin data de 29.08.2017;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 11393/22.07.2017, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 11393/2017 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Stan Gheorghe, în vederea achitării costurilor tratamentului medical.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul STAN GHEORGHE

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Stan Ramona, cu domiciliul în Ploiești, str.

solicită acordarea unui ajutor financiar pentru a acoperi costurile tratamentului medical recomandat tatalui dumneaei, domnul Stan Gheorghe.

Conform actelor medicale anexate, domnul Stan Gheorghe este diagnosticat cu carcinom Merkel, metastaze ganglionare inghinale chimiotratate, metastaze cutanate/subcutanate cu progresiune, ulcerate, sindrom algic sever, boala cardiaca ischemica, hipertensiune arteriala, hiperplazie de prostata, dislipidemie, lacunarism cerebral. Prognosticul de viata este rezervat, evoluția bolii fiind nefavorabila.

Medicul curant, dr. Falca Vasile - medic primar chirurgie plastica, a recomandat, pentru imbunatatirea calitatii vieții si succesul intervenției chirurgicale, efectuarea de vacuum terapie, timp de o luna. Ulterior terapiei cu vacuum, pacientului i s-a aplicat grefa de piele, cu evoluție favorabila. De asemenea, pacientul a primit, in data de 25 august 2017, recomandare pentru administrarea a 5 doze din medicamentul Kabiven.

Din discuțiile purtate cu dr. Falca Vasile a rezultat ca domnul Stan Gheorghe a beneficiat gratuit de aparatul de terapie cu vacuum, insa consumabilele au fost suportate integral de pacient.

Din declarațiile domnului Dragnescu Florin, reprezentantul Medical Tehnologies Infinity SRL, firma furnizoare a consumabilelor, a rezultat ca prețul unui pansament este de 350 lei, iar al unei canistre de 470 lei. Din discuțiile purtate cu acesta, dar si din facturile anexate, a rezultat ca, in perioada 25 iulie 16 august 2017, domnul Stan Gheorghe a achiziționat un număr de 6 pansamente si 3 canistre, in valoare totala de 3460 lei.

Din documentele anexate, a rezultat ca prețul unei doze de Kabiven este de aproximativ 500 lei, costul total al tratamentului recomandat fiind de circa 2500 lei.

Conform adeverinței nr. 1807/2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova, atat tratamentul cu Kabiven, cat si cel prin vacuum terapie nu sunt decontate din fondul asigurărilor sociale de sanatate.

Veniturile familiei se compun din pensia domnului Stan Gheorghe, in cuantum lunar de 2003 lei si pensia doamnei Stan Gherghina, in cuantum lunar de il 457 lei.

în acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Stan Gheorghe, propunem acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului Ploiești.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.Marcu Valentin,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul STAN GHEORGHE

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru sprijinirea domnului Stan Gheorghe, în vederea achitării costurilor tratamentului medical.

Conform actelor medicale anexate, domnul Stan Gheorghe este diagnosticat cu carcinom Merkel, metastaze ganglionare inghinale chimiotratate, metastaze cutanate/subcutanate cu progresiune, ulcerate, sindrom algic sever, boala cardiaca ischemica, hipertensiune arteriala, hiperplazie de prostata, dislipidemie. lacunarism cerebral. Prognosticul de viata este rezervat, evoluția bolii fiind nefavorabila.

In prezent, inca din data de 10 iulie 2017, este internat in Spitalul Județean de Urgenta Ploiești, Secția Chirurgie Plastica. Medicul curant, dr. Falca Vasile, a recomandat, pentru imbunatatirea calitatii vieții si succesul intervenției chirurgicale, efectuarea de vacuum terapie, timp de o luna. Ulterior terapiei cu vacuum, pacientului i s-a aplicat grefa de piele, cu evoluție favorabila. De asemenea, pacientul a primit, in data de 25 august 2017, recomandare pentru administrarea a 5 doze din medicamentul Kabiven.

Din discuțiile purtate cu dr. Falca Vasile a rezultat ca domnul Stan Gheorghe a beneficiat gratuit de aparatul de terapie cu vacuum, insa consumabilele au fost suportate integral de pacient. Aceste consumabile au constat in pansamente cu ioni de argint, un astfel de pansament avand o durata de utilizare de maxim 4 zile si recipient! de colectare a exudatului (canistre de unica folosința) a căror perioada de utilizare este de maxim 8 zile.

Din declarațiile domnului Dragnescu Florin, reprezentantul Medical Tehnologies Infinity SRL, firma furnizoare a consumabilelor, a rezultat ca prețul unui pansament este de 350 lei, iar al unei canistre de 470 lei. Din discuțiile purtate cu acesta, dar si din facturile anexate, a rezultat ca, in perioada 25 iulie - 16 august 2017, domnul Stan Gheorghe a achiziționat un număr de 6 pansamente si 3 canistre, in valoare totala de 3460 lei.

Din documentele anexate, a rezultat ca prețul unei doze de Kabiven este de aproximativ 500 lei, costul total al tratamentului recomandat fiind de circa 2500 lei.

Conform adeverinței nr. 1807/2017 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova, atat tratamentul cu Kabiven, cat si cel prin vacuum terapie nu sunt decontate din fondul asigurărilor sociale de sanatate.

Veniturile familiei se compun din pensia domnului Stan Gheorghe, in cuantum lunar de 2003 lei si pensia doamnei Stan Gherghina, in cuantum lunar de 14!^ClBi.2-f‘£< 4

Prin cererea înregistrata la Administrația Serviciilor Sociale Comypifere submr.' 11393/2017, doamna Stan Ramona a solicitat acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local pentru acoperirea costurilor iraiameniului medical al tatalui, domnul Stan Gheorghe. Ca urmare a acestei solicitări a fost efectuata? ancheta socială privind pe domnul Stan Gheorghe, ancheta nr. 11393/2017 fiind anexată-' la prezenta hotărâre.

în acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Stan Gheorghe, propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului Ploiești.


Scf serviciu, Serviciul J Autoritate Tiit


Daniel;

Serviciul Protecția

Persoanelor aflate im Dificultate,

ProgramySociale,

Reiat i\c ivONG-u ri,

Ral il?a 1 abirca w

VIZAT,

Director,

Director,

Direcția Economica,

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

RAPORT

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

A analizat proiectul de hotarare proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul STAN GHEORGHE

si a constatat


n

PREȘEDINTE, Roberi Vfecan

ia XtanciuData: 28 O 8-Q.eCV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul STAN GHEORGHE