Hotărârea nr. 281/2017

Hotãrârea nr. 281 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar și credit furnizor

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 281

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar și credit furnizor

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl. Adrian Florin Dobre și a consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul comun de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, al Direcției Economice și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar și credit furnizor;

Având în vedere art. 5, alin. 3 și art. 3, lit. d. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. 6, alin. 1, lit. a și lit. c din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume rezultate din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Cap. III din “Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013”, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2013;

In baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. d coroborat cu art. 36, alin. 6, pct. 14;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2017, care va avea următorul conținut:

Aprobă achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, prin achiziție publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în baza unui Acord-cadru încheiat pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea finanțării din următoarele surse: buget local sau credit bancar sau credit furnizor.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 216/2017 rămân neschimbate.

ART. 3. Ordonatorul principal de credite, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 17 august 2017.


A

-Contrasemnează Secretar,

Anabell Olimpia Măntoiu

ROMÂNIA JUI CO


Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploiești este asigurat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane ...”, respectiv lit. e) „asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local de persoane...”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/2017 s-a aprobat „Studiului de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar si credit furnizor.

3                                          3

Autoritatea contractantă este condiționată la încheierea contractelor de achiziție

> » publică de respectarea obligației instituită de dispozițiile art. 14, alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, iar creditului furnizor se aprobă de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor locale anterior inițierii procedurii de achiziție publică.

Totodată, potrivit Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume rezultate din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare, termenul legal de plată este de 30 de zile calendaristice de la data


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE V * «-la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii ConsîîihfuiLoc&l nr.216/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate în ve< autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 d(


DIESEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buge credit bancar și credit furnizor

Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploiești este asigurat de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești. Activitatea se realizează că urmare a delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane de către U.A.T. Ploiești, potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. 018579/04.11.2013 aprobat prin H.C.L. 425/25.10.2013 și având în vedere Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local și Ordinul A.N.R.S.C. 263/2007 referitor la aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

S.C. T.C.E. S.A. Ploiești a luat ființă că urmare a reorganizării administrative a Regiei Autonome de Transport Ploiești în baza H.C.L. nr. 220/27.06.2013 și H.C.L. nr. 289/13.08.2013.

Pentru desfășurarea activității de transport în conformitate cu Structura rețelei de transport cu o lungime de aproximativ 300 km și a Programelor de circulație aprobate de către U.A.T. Ploiești, S.C. T.C.E. S.A. Ploiești dispune de un parc auto variat și uzează de mijloace de transport auto, pe combustibil și electric precum autobuze, troleibuze și tramvaie.

Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane ...”, respectiv lit. e) „asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sitemului de transport public local de persoane,...”.

Având în vedere faptul că :

  • -  Autoritatea contractantă este condiționată la încheierea contractelor de achiziție

5                                                                                                                                              5

publică de respectarea obligației instituita de dispozițiile art. 14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, conform carora “Nicio cheltuiala din fondurile publice locale nu poata fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata, potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare”;

  • -  Obligativitatea aprobării creditului furnizor de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor locale anterior inițierii procedurii de achiziție publică. In caz contrar există riscul anulării procedurii de atribuire potrivit prevederilor art. 212 alin.(l) lit.c) în situația în care este imposibilă încheierea contractului (lipsa fondurilor putând reprezenta un factor de natură să determine imposibilitatea semnării acestuia).


zile calendaristice, cu condiția reglementarii exprese in contract, in documentația de achiziție si a justificării obiective. Clauza contractuala prin care este depășit acest termen atrage, in temeiul art. 12 coroborat cu art. 14 lit.d) din Legea nr.72/2013, calificarea acesteia ca fiind abuziva, sub sancțiunea nulității absolute potrivit art. 15 din același act normativ.

Având in vedere ca procedura de achiziție publica, raportat la valoarea estimata a acesteia, este licitația deschisa care presupune pe langa perioada de elaborare a documentației de atribuire, termenul legal de verificare a acesteia de către A.N.A.P. ( cel puțin 10 zile lucratoare), durata de timp pe parcursul careia este asigurata publicitatea documentației de atribuire si a anunțului de participare (minim 30 zile) in vederea depunerii ofertelor, perioada de evaluare a ofertelor si respectarea termenelor de așteptare impuse de legislația aplicabila in domeniul achizițiilor publice pentru transmiterea de notificări prealabile/contestatii, se justifica caracterul de urgenta al prezentului proiect de hotarare.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte

Sef Serviciu,

Direcția Economică,

Director Executiv

Nicoleta Crăciunoiu


R.A.S.P. Ploiești

Director

Vasile Ionescu

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 216


privind aprobarea „Studiului de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar și credit furnizor


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești Adri

Rapoartele de specialitate ale Direcției Administrație Publică, Ju ic^^filencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea „Studiului de oportunitate in vederea achiziției de autobuze noi in municipiul Ploiești” si achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, din doua surse de finanțare;

Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 10.07.2017;

Având în vedere:

  • - art. 5 alin. 3, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si art. 3 lit. d.

  • - Cap. III din “Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, nr. 018579/04.11.2013”, anexă la H.C.L. nr. 425/2013;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Directiva 2005/5 5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005, privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule;

  • - Regulamentul (UE) nr. 627/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 pentru adaptarea acestuia la progresul tehnic în ceea ce privește monitorizarea particulelor în suspensie de către sistemul de diagnosticare la bord Text cu relevanță pentru SEE;

  • - Ordinul nr. 152/558/1119/532 din 2008 al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaboreâzCpJ^rurile de acțiune, pentru indicatorii L zi si L noapte , în cazul zgomotului pi-bdus de irafeeul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile fei^tel^rincip^le, și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și^enir^^dmțSdl produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industin^^prevăzW anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privindj^vehjfea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări pri'rrlje^a nr. 84/2006.

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, art. 36 alin. 1 și alin. 2, lit. d coroborat cu art. 36 alin. 6 pct. 14.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 394/29.11.2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate și dobândirea de 50 de autobuze noi de către Municipiul Ploiești.

ART. 2 Se aprobă „Studiul de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești”, anexă la prezenta hotărâre.

ART. 3 Aprobă achiziționarea a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI, prin achiziție publica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, in baza unui Acord cadru încheiat pentru o perioada de 2 ani, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar si credit furnizor, în două etape: în anul 2017 din buget local si credit furnizor iar în anul 2018 din buget local, credit bancar și credit furnizor, funcție de alocarea bugetara.

ART. 4. Ordonatorul principal de credite, Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezenței hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 10 iulie 2017.

Președinte de ședință, George Șori^ Niculae Botez