Hotărârea nr. 28/2017

Hotãrârea nr. 28 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului Pană George viceprimar și Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 15.02.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2017;

având în vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr.284/2010, actualizată, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice care reglementează modul de promovare a personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2017.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.03.2017.

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 382/29.11.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017 l

l

Președinte de ședință,

George Sorin Niculae Botez

Contrasemn


Secretar, Măntoiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata, coroborate cu prevederile art.26 din Legea nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizata, stipulează ca promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior ca urmare a declarării „admis” a salariatilor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. 5 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizata, promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani in funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnata prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariatilor.

Urmare celor menționate mai sus, solicitam transformarea gradelor a 7 (șapte) posturi ocupate de angajați ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare in grad profesional imediat superior, organizat in data de 15.12.2016 conform rapoartelor finale nr.6732/15.12.2016, nr.6733/15.12.2016 si in data de 09.01.2017, conform rapoartelor finale nr.68/09.01.2017 si nr.85/09.01.2017, anexate, după cum urmeaza:

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de regizor artistic studii superioare din cadrul secției Dramă;

din gradul profesional II în gradul profesional I pentru 4 posturi de balerin studii superioare din cadrul secției Revistă;

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de economist studii superioare din cadrul compartimentului Achiziții Publice;

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de economist studii superioare din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate, Casierie.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești

Cod fiscal 2843078

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat in anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, si este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, si conform art. 5 alin.(2) din acest act normativ este o instituție de repertoriu.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții fata de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata, coroborate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizata, stipulează ca promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior ca urmare a declarării „admis” a salariatilor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. 5 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizata, promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani in funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnata prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariatilor.

Urmare celor menționate mai sus, solicitam transformarea gradelor a 7 (șapte) posturi ocupate de angajați ce au fost declarați „admis” la examenul de promovare in grad profesional imediat superior, organizat in data de 15.12.2016 conform rapoartelor finale nr.6732/15.12.2016, nr.6733/15.12.2016 si in data de 09.01.2017, conform rapoartelor finale nr.68/09.01.2017 si nr.85/09.01.2017, anexate, după cum urmeaza:

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de regizor artistic studii superioare din cadrul secției Dramă;

din gradul profesional II în gradul profesional I pentru 4 posturi de balerin studii superioare din cadrul secției Revistă;

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de economist studii superioare din cadrul compartimentului Achiziții Publice;

din gradul profesional I în gradul profesional IA pentru un post de economist studii superioare din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate, Casierie.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției.

Urmare celor menționate mai sus avizăm proiectul de hotărâre anexat.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești: MANAGER, , Rus Mihaela
AVIZAT:

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios /& fg ENE

ROLAND-OORIAN £ CONSILIER JURIDIC £

& DEFINITIV S) W 0047  * y


chizitii Publice, Contracte

Director executiv,

l\                                                             y


AATW
Compartiment Juridic - Co

Cojocaru Venera Val^ntfeșț^v^^


Compartiment Resurse Urna Ștefanov Eugeniadministrativ a - Daniela


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Ang


TEATRUL "TONIA CARAGIU" PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚIINr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profe^i.o^/x Treapta profeșțtjjiiala \

de conducere

de execuție

CONDUCERE

Ss          F.

■■X. ' > *

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

I

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

l

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montata r decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

l

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

l

FORMAȚIE RECUZITERI

41

1

Recuziter

I

42

2

Recuziter

I


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/^..,,.: Treapta profesionala

de conducere

de execuție

FORMAȚIE COSTUM1ERE PERUCHERIE

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

i                                   ..:

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

i                       "

SECȚIA REVISTA

iu:?.'.

45

1

Sef secție

S

46

1

Scenograf

S

IA

47

2

Dirijor

S

IA                   '

48

3

Coregraf

S

IA

49

4

Actor (teatru)

S

IA

50

5

Actor (teatru)

S

IA

51

6

Actor (teatru)

S

IA

52

7

Actor (teatru)

S

IA

53

8

Actor (teatru)

S

IA

54

9

Actor (teatru)

S

l

55

10

Actor (teatru)

s

I

56

11

Artist instrumentist

s

IA

57

12

Artist instrumentist

s

I

58

13

Solist balet

s

I

59

14

Solist vocal

s

I

60

15

Solist vocal

s

I

61

16

Solist vocal

s

I

62

17

Solist vocal

s

I

63

18

Instrumentist

I

64

19

Instrumentist

I

65

20

Instrumentist

I

66

21

Instrumentist

I

67

22

Instrumentist

I

68

23

Balerin

s

I

69

24

Balerin

s

I

70

25

Balerin

s

I

71

26

Balerin

s

l

72

27

Balerin

s

I

73

28

Balerin

I

74

29

Balerin

l

75

30

Balerin

I

76

31

Regizor tehnic

I

77

32

Sufleur

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

78

1

Sef formație muncitori

79

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

80

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

81

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

82

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

83

1

Muncitor calificat (costumiera)

l

84

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

85

3

Machior

I

SECȚIA PĂPUȘI

86

1

Sef secție

s

87

1

Scenograf

s

I

88

2

Actor (teatru)

s

l

89

3

Actor (teatru)

s

90

4

Actor (teatru)

s

- >■' /

o cjx*

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala^

de conducere

de execuție

91

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

IA

92

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

93

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

94

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

l

95

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

96

10

Actor (mânuitor păpuși)

I

97

11

Actor (mânuitor păpuși)

I

98

12

Regizor tehnic

I

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

99

1

Maestru lumini

I

100

2

Maestru sunet

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

101

1

Sef formație muncitori

102

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

103

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

l

104

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

105

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

l

FORMAȚIE BUTAFORIE - PICTURA

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Sculptor păpuși

I

108

2

Artist plastic

I

SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET

109

1

Sef serviciu

s

110

1

Operator sunet

s

I

111

2

Maestru sunet

I

112

3

Maestru sunet

III

113

4

Maestru lumini

I

114

5

Maestru lumini

I

115

6

Maestru lumini

I

116

7

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

117

1

Sef serviciu

s

118

1

Consultant artistic

s

IA

119

2

Consultant artistic

s

IA

120

3

Consultant artistic

s

IA

121

4

Impresar artistic

s

I

122

5

Impresar artistic

s

I

123

6

Impresar artistic

s

III

124

7

Specialist

s

IA

125

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

126

1

Sef serviciu

S

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

127

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

l

128

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

i

129

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

INr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/^-; Treapta profesionala

de conducere

de execuție

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

130

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

i

131

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

i L ' ■■ ■

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

132

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

i

133

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

i

ATELIER TAPIȚERIE

134

1

| Muncitor calificat (tapiter)

1

i

ATELIER TAMPLARIE

135

1

Sef formație muncitori

136

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

137

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

138

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

ATELIER MECANO - ELECTRIC

139

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

140

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

141

3

Muncitor calificat (electrician)

i

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

142

1

| Consilier juridic

s

IA

COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL

143

1

| Referent de specialitate

s

II

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

144

1

Economist

s

IA

145

2

Economist

s

IA

146

3

Economist

s

IA

147

4

Economist

s

IA

148

5

Economist

s

IA

149

6

Economist

s

II

150

7

Referent de specialitate

s

1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

151

1

Economist

S

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

152

1

Economist

s

IA

153

2

Economist

s

IA

SERVICIUL

NTRETINERE - ADMINISTRATIV

154

1

Sef serviciu

s

155

1

Referent de specialitate

s

III

156

2

Magaziner

M

157

3

Pompier

158

4

Controlor bilete

G

159

5

Plasator sala

G

160

6

Plasator sala

G

161

7

Supraveghetor sala

G

162

8

Supraveghetor sala

G

163

9

Supraveghetor sala

G

164

10

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

165

11

Paznic

166

12

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

167

1

Șofer (autocar)

1

168

2

Șofer (autoturism)

1TEATRUL “TOMA CARAGIU”

Str.:T;ț>jna C^rugh l ■, rîr: T3. P io iest i                                                                                          - 7 ■

- f£o                                                                        ■■■:<"■ ■

- C 9. :ÂK. E” RAPORT FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE

-------- -Comisia de-concurs constituita in baza Deciziei nr. 516/30.1.2.2016 a procedat astazi, 09.01.2017, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la încheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea de pe grad II studii superioare pe grad 1 studii superioare a unor angajați din cadrul secției Revista cu funcțiile de balerin.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar- vacant, organizarea si desfasurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului "Toma Caragiu” Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului "Toma Caragiu” Ploiești in data de 20.12.2016, in conformitate cu prevederile art. 5(1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

J Examenul de promovare a constat în susținerea unei probe practice, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Informații privind proba practica

Data si ora desfășurării probei practica: 09.01.2017 ora 10,00

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba practica

Rezultatul

Vasilescu Lucian

puncte

ADMIS

Macinic Elena Irina

puncte

ADMIS

Macinic lonut

puncte

ADMIS

Badîca Georgiana Lorcdana

puncte

ADMIS

Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului "Toma Caragiu'" Ploiești in data de 09.01.2017 ora 13. in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din Ordinul nr. 5138/2014.

COMISIA DE CONCURS;


Președinte comisie - Frincu Liviu George

Membru comisie - Timiras Marcela y

Membru comisie ~ Hanganti Razvan


RAPORT FINAL AL EXAMENULUI DE PROM^E^


CONSILIUL LOCAL z

1

15. se. zoio'

J 6


Comisia1 de concurs constituita in baza Deciziei nr. 325/23.11.2016 a procedat astazi, 15.12.2016, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011. actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporal* vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la încheierea raportului 11 nai al examenului organizat pentru promovarea doamnei Catinca Carmen Steluța de pe economist grad I studii superioare pe economist grad IA studii superioare, în cadrul compartimentului Financiar contabilitate.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfășurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului “Toma Caragiu" Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului "Toma Caragiu" Ploiești in data de 29.11.2016, in conformitate cu prevederile art. 5 (1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe scrise, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Hjl


Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 15.12.2016 ora 09,00

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final proba scrisa

Rezultatul

CATINCA CARMEN STELUTA

90 puncte

ADMIS


Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului "Toma Caragiu" Ploiești in data de 15.12.2016 ora 13, in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din Ordinul nr. 5138/2014.


COMISIA DE CONCURS:Alexe Gabriela


Membru


Andreescu Alice Anamaria


Membru


Neacsu Irîna

|              ' V ’

RA PORT FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE | jwATnUi ■ .

Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr. 517/30.12.2016 a procedat astazi, 09.01.2017, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat eu prevederile Hotărârii nr. 286/2011. actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la încheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea de pe grad I studii superioare pe grad IA studii superioare domnul ui.Juncu Cristian Adrian regizor artistic in cadrul secției Drama.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfasurârea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului ‘Toma Caragiu” Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului "Toma Caragiu” Ploiești in data de 20.12.2016, in conformitate cu prevederile art. 5 (1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe practice, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Informații privind proba practica

Data si ora desfășurării probei practice: 09.01.2017 ora 10,00

Numele si prenumele candidatului

Punctai final proba practica

Rezultatul

Juncu Cristian Adrian

puncte

ADMIS

Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului. "’Toma Caragiu” Ploiești in data de 09.01.2017 ora 13. in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din Ordinul nr. 5138/2014.


COMISIA DE CONCURS:


Membru comisie - Dumitrcscu Adina Miriam

|ALlMmiClP<WLOlW

.    I—¥■■■*-]

I l,55Evto

RAPORT FINAL AL


EXAMENULUI DE PROMOVÂ^fâ^ W

Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr. 326/23,11.2016 a procedat astazi. 15.12.2016, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la încheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea doamnei Spiridonescu Nicoleta de pe economisi grad I studii superioare pe economist grad IA studii superioare, în cadrul compartimentului Achiziții.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfasurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului ‘*Toma Caragiu” Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului "Toma Caragiu” Ploiești in data de 29.11.2016, in conformitate cu prevederile art. 5 (1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe scrise, în conformitate cu prevederile ,art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Informații privind proba practica

Data si ora desfășurării probei scrise: 15.12.2016 ora 09.00

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final proba practica

Rezultatul

SP1RIDONESCU NICOLETA

puncte

ADMIS

Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului


” Voma Caragiu” Ploiești in data de Ordinul nr. 5138/2014.


COMISIA DE CONCURS:

Președinte Rus Mihaela

Membru Manolache Sebastian

Membru Mitache Liliac

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Tonta Caragiu” PloieștiSECRETAR,

Gheorghe Andrei

Data: | Q 2 . 2 P I —

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT