Hotărârea nr. 279/2017

Hotãrârea nr. 279 pentru aprobarea parteneriatului în proiectul de creștere a siguranței rutiere pentru copii „Zebra” finanțat prin Cererea de propuneri din cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership – GRSP)

Partnership - GRSP)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea parteneriatului între Municipiul Ploiești, Asociația React și Das Cloud SRL pentru a depune spre finanțare proiectul „Zebra” în cadrul Cererii de propuneri finanțată prin Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP);

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Având în vedere prevederile art. 36, art. 45 și art. 61 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă parteneriatul format din Asociația React, în calitate de lider, Municipiul Ploiești și Das Cloud SRL, în calitate de parteneri.

Art.2 Se aprobă durata proiectului de 2 ani, conform prevederilor din Cererea de propuneri din cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP).

Art.3 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă de 320.000 euro, conform prevederilor din Cererea de propuneri din cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP).

Art.4 Se aprobă împuternicirea domnului primar Adrian Florin Dobre să semneze acordul de parteneriat cu Asociația React și Das Cloud SRL.

Art.5 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 2 august 2017

Președinte de ședință George Pană


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


.                        i

RAPORT DE SPECIALITATE


\ <■ v

pentru aprobarea parteneriatului in proiectul de creștere a siguranteirutiete pentru copii „Zebra” finanțat prin Cererea de propuneri din cadrul Proiectului

Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safetv Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de

Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP)

La nivel global, mai mult de 1,25 milioane de persoane mor în urma accidentelor rutiere în fiecare an și alte 50 de milioane de persoane sunt grav rănite. Vătămările și decesele survenite în traficul rutier au un impact semnificativ asupra persoanelor sub vârsta de 18 ani, ceea ce reprezintă anual peste 186.000 de decese rutiere.

România se află în primele patru țări din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate de accidente rutiere cu victime, conform datelor din Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră. Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse în România sunt indisciplina pietonilor și viteza autovehiculelor, acestea provocând aproximativ 41% dintre accidentele grave din ultimii 5 ani. Datele arată că 66% dintre accidentele rutiere sunt cauzate de conducătorul auto, 22,5% sunt provocate de indisciplina pietonilor și 7,2% se petrec ca urmare nerespectării regulilor de circulație de către bicicliști.

Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii („Provocarea”) este un proiect al Fundației Botnar, o fundație caritabilă cu sediul în Elveția, înființată cu scopul principal de a sprijini nevoile de bază ale copiilor din întreaga lume. „Provocarea” este concepută pentru a aborda problemele de siguranță rutieră relevante la nivel local care afectează copiii din orașele mici și mijlocii din șase țări prioritare cu intervenții practice, inovatoare și bazate pe dovezi. „Provocarea” este gestionată de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră, un program sub egida Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie având sediul la Geneva, Elveția. Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii solicită propuneri din partea consorțiilor care reprezintă parteneri din guvern, societatea civilă și sectorul privat pentru a aborda problemele de siguranță rutieră care afectează copiii.

Proiectul va viza probleme de siguranță rutieră la nivel municipal si va promova creșterea siguranței rutiere în rândul copiilor de vârstă școlară.

Programul va fi structurat în jurul unor elemente-cheie:

 • -  Educație rutieră și de prim ajutor în școli,

 • -  înființarea de patrule școlare,

 • -  Crearea unui spațiu educațional de tip "escape room" in care elevii sa poata invata intr-un mod interactiv reguli de circulație,

prevederilor din Cererea de propuneri din cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP), repartiția bugetului fiind stabilita in etapele ulterioare de finanțator.

Nu este solicitata cofinanțare din partea Primăriei Municipiului Ploiești din valoarea totală eligibilă, pe perioada de implementare a proiectului (2 ani).

Conform "Cererii de propuneri ” lansata in data de 7 iunie 2017 pentru Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), termenul limită pentru depunerea cererilor este 4 august 2017, solicitarea privind parteneriatul pentru depunere proiect fiind primita in data 01.08.2017.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotarare alăturat.

Direcția Relații Internationale

Sef Serviciu,

Milenai Perpelea

Direcția Economica,

Director executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Sef serviciu,

Georgiana Popa

ROMANȚA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru aprobarea parteneriatului in proiectul de creștere a siguranței rutiere pentru copii „Zebra” finanțat prin Cererea de propuneri din cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safetv Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP)

Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii („Provocarea”) este un proiect al Fundației Botnar, o fundație caritabilă cu sediul în Elveția, înființată cu scopul principal de a sprijini nevoile de bază ale copiilor din întreaga lume. „Provocarea” este concepută pentru a aborda problemele de siguranță rutieră relevante la nivel local care afectează copiii din orașele mici și mijlocii din șase țări prioritare cu intervenții practice, inovatoare și bazate pe dovezi. „Provocarea” este gestionată de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră, un program sub egida Federației Internationale a Societăților de Cruce Roșie si Semilună Roșie având sediul

5                                  9                                                     5                                                        5         5                                                 5

la Geneva, Elveția. Proiectul Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii solicită propuneri din partea consorțiilor care reprezintă parteneri din guvern, societatea civilă și sectorul privat pentru a aborda problemele de siguranță rutieră care afectează copiii.

Proiectul va viza probleme de siguranță rutieră la nivel municipal si va promova siguranța rutieră în rândul copiilor de varsta școlara.

Programul va fi structurat în jurul unor elemente-cheie:

 • -  Educație rutieră și de prim ajutor în școli,

 • -  înființarea de patrule școlare,

 • -  Crearea unui spațiu educațional de tip "escape room" in care elevii sa poata invata intr-un mod interactiv reguli de circulație,

 • -  Implementarea unui sistem digital de monitorizare a numărului de biciclisti care trec pe anumite bulevarde in vederea constituirii unei baze de date cu cele mai utilizate rute folosite de biciclisti in oraș.

 • -  Imbunatatirea sistemului de semnalizare a trecerilor de pietoni din zona școlilor

Valoarea maxima eligibila a proiectului este in valoare de 320000 euro, conform prevederilor din Cererea de propuneri din cadrul Proiectului Botnar „Provocare” privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge), finanțat de Fundația Botnar și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP), repartiția bugetului fiind stabilita in etapele ulterioare de finanțator.

Nu este solicitata cofinanțare din partea Primăriei Municipiului Ploiești din valoarea totală eligibilă, pe perioada de implementare a proiectului (2 ani). &.AAzX

Ca urmare a celor expuse mai sus, supunem atenției Consiliului de hotarare alaturat.î ț; :             î î,- j

ACORD DE PARTENER1AT

Art. 1. Părțile

1. Asociația React cu sediul social in București, Str. C.A. Rosetti nr. 24, sector 2, tel/fax 021 315 45 32, cod fiscal nr. 18609279, înregistrata in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor de pe langa Judecătoria sector 2, sub nr. 1/2012 80-4/2051365, cont IBAN RO90BRDE445SV59355564450 deschis la BRD Group Societe

Generale, sucursala Triumf, reprezentata prin dna Anca Smochina, Președinte Executiv, având calitatea de

Solicitant;

 • 2.  Primăria Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Biv. Republicii nr. 2-4, codul fiscal 2844855, având calitatea de Partener;

 • 3.  Das Cloud SRL cu sediul in Viscri nr. 9, județul Brașov, Cod Unic de înregistrare 27757657, J08/1268/2015, reprezentata prin d-nul Bogdan Pencea, Administrator, având calitatea de Partener

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Parteneriatul se va încheia in scopul inițierii unui proiect pe teme de siguranță rutieră care afectează copiii din Municipiul Ploiești, ce va fi depus spre selecție, în cadrul Proiectului Botnar „Provocare" privind Siguranța Rutieră pentru Copii (Botnar Child Safety Road Challenge) pentru a obține finanțarea necesara acordata de Fundația Botnar, o fundație caritabilă cu sediul în Elveția, înființată cu scopul principal de a sprijini nevoile de bază ale copiilor din întreaga lume și administrat de Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră (Global Road Safety Partnership - GRSP), un program sub egida Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie având sediul la Geneva, Elveția

 • (2)   Propunerea de Proiect va fi supusa ulterior, in trei etape, unui proces de selecție de către membrii comunității „Provocare" si de către un juriu internațional si va concura pentru finanțarea unei sume maxime de 400.000 franci elvețieni (CHF), pentru o perioada de minim doi ani. Daca Proiectul va avea succes va exista oportunitatea de a primi finanțare pentru a continua inca pe 3 ani pentru o finanțare totală de 5 ani și de până la 1.000.000 CHF.

 • (3)   Proiectul Botnar „Provocare" privind Siguranța Rutieră pentru Copii („Provocarea") este conceput pentru a aborda problemele de siguranță rutieră relevante la nivel local care afectează copiii din orașele mici și mijlocii din șase țări prioritare cu intervenții practice, inovatoare și bazate pe dovezi.

 • (4)    In vederea solicitării finanțării se va realiza un Consorțiu intre Primăria Municipiului Ploiești, Asociația React si Das Cloud SRL, care poate contribui la propunere prin capacități și competențe in domeniul abordat, ce va fi identificat de Solicitant

Art. 3. Perioada de depunere si selecție proiect, conform cerințelor finanțatorului

>4 august 2017 la 23:59 GMT-Termen limită de depunere a propunerilor.

 • > 22 august 2017 - Candidații care trec de eligibilitatea inițială și evaluarea tehnică vor primi feedback din partea Comunității proiectului „Provocare" și Parteneriatul Global pentru Siguranța Rutieră pentru a-l lua în considerare și include în propunerea finală.

 • > 22 august până la 15 septembrie 2017 - Candidații care trec de eligibilitatea inițială și evaluarea tehnică îmbunătățesc si redepun propunerile.

 • > 15 septembrie 2017 la 23:59 GMT- Ultimul termen limită de depunere a propunerilor finale

>18-29 septembrie 2017 - Propunerile sunt examinate de juriul internațional.

 • > 2 octombrie 2017 - Solicitanții de succes sunt informați despre aprobarea preliminară a finanțării și despre începerea negocierilor pentru candidații selectați

 • > februarie 2018 - Solicitanții sunt invitați la Basel, Elveția pentru a face o prezentare finală în fața comitetului de conducere al fundației Botnar și sunt informați despre decizia finală de finanțare.

Art. 4. Principiile de bună practică ale consorțiului, in situația obținerii finanțării proiectului


 • (3)    Partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și'cfe^tlc-ă cele mai înalte.

 • (4)    Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 5 Activitati propuse spre finanțare

Managementul proiectului.

Coordonarea activitatilor proiectului si a echipei de implementare.

Realizarea intalnirii de inceput a proiectului.

întâlnire la care participa toti partenerii, sunt alocate sarcini si responsabilități concrete, se stabilește planul de acțiune.

Organizarea de cursuri de educație rutiera si de prim ajutor pentru elevii din clasele V - XII din municipiul Ploiești, înființarea de patrule școlare.

Selecția patrulelor școlare formate din pompier, medic si polițist care vor supraveghea activitatea din spațiul educațional "Zebra". Va fi organizat un concurs practic care va avea ca finalitate selecția unor echipe formate din copii de liceu care sa supravegheze activitatea celor mici din spațiul educațional.

Crearea spațiului educațional "Zebra".

Va fi creat un spațiu educațional de tip "escape room" in care elevii din clasele V-VIII sa poata invata intr-un mod interactiv reguli de circulație. Spațiul va fi modular, mobil, se va putea monta in curtea scolii. Astfel, pentru o perioada de aproximativ 2 saptamani, in curtea fiecărei scoli din oraș se va monta acest spațiu care va conține -simulare de labirint interactiva, proiecții interactive, realitate virtuala, etc, astfel incat elevii sa-si insuseasca mai ușor un comportament responsabil rutier. Pe termen lung, spațiul educațional va fi transformat in spațiu exterior, amplasat intr-un parc din oraș, la care sa aiba acces toti copiii.

Implementarea spațiului educațional.

Spațiul educațional, o data creat, va fi montat in fiecare din școlile din oraș, dând astfel posibilitatea tuturor copiilor din oraș sa invete intr-un mod interactiv regulile de circulație.

Creare unui sistem de numărare biciclisti.

Implementarea unui sistem digital de monitorizare a numărului de biciclisti care trec pe anumite bulevarde. Pe fiecare stâlp se vor monta senzori speciali care vor numără bicicletele care trec prin dreptul respectivului stâlp. Astfel, la finalul proiectului, datele obținute si prelucrate vor constitui o baza pentru amenajarea de piste de biciclete pe rutele cele mai utilizate din oraș.

Imbunatatirea sistemului de semnalizare a trecerilor de pietoni din zona școlilor.

Vopsirea trecerilor de pietoni cu vopsea fosforescenta, evidențierea mobilierului stardal care ajuta in respectarea regulilor de circulație.

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării acestuia și încetează la data la care Proiectul propus este respins de către finanțator sau la data la care se finalizează implementarea Proiectului in situația obținerii finanțării solicitate. Prelungirea perioadei de implementare a Proiectului conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 7. Drepturile și obligațiile Solicitantului

A.Drepturile Solicitantului

 • (1) Solicitantul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente necesare elaborării propunerii de finanțare și a oricăror altor documente necesare implementării proiectului și executării activitatilor propuse.

B.Obligațiile Solicitantului                                                                  'v V,;-

(1)

(2)


Solicitantul va transmite Proiectul si va solicita finanțarea, conform condițiilor impuse de^manță&jh. Partenerul acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Solicitantului, potrivit art.2013 șT'u'rmătoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu Fundația Botnar, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de finanțator, pentru orice aspect legat de finanțarea, derularea si implementarea Proiectului.

(3) Solicitantul reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul semnării si executării Proiectului si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și utilizarea resurselor financiare.

(4) Solicitantul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în evaluarea si selecția proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

Art.8. Drepturile și obligațiile Partenerilor

A.Drepturile Partenerilor

 • (1)    Partenerii au dreptul sa fie consultați si informați, de către Solicitant, in privința modificărilor importante efectuate inaintea redepunerii spre evaluarea intermediara si finala a proiectului.

 • (2)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către Solicitant, să fie informați despre progresul în evaluarea, semnarea si implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către Solicitant, copii ale documentelor necesare implementării și executării proiectului.

 • (3)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către Solicitant, în privința propunerilor pentru modificări importante efectuate înaintea redepunerii spre evaluarea intermediara a proiectului.

B.Obligațiile Partenerilor

 • (1)   Partenerii sunt obligați să furnizeze Solicitantului orice informații de natură tehnică sau documente în scopul elaborării propunerii de proiect. De asemenea, in caz de obținere a finanțării, Partenerii trebuie să pună la dispoziția Solicitantului documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate, conform bugetului aprobat.

 • (2)   Partenerii sunt obligați să furnizeze Solicitantului orice informații sau documente privind implementarea proiectului, rapoartelor precum și orice alte documente necesare implementării și executării proiectului.

 • (3)    Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către finanțator.

Art. 9 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (1)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (2)    Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu Fundația Botnar, poate avea drept consecință

eliminarea proiectului din procedura de selecție sau rezilierea ulterioara a co proiectului.


n't căctui ui- de Sin a nftard’ a 'K/'-’o.; ...........

întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru depunerea proiectului.

Semnături

Solicitant

Asociația React, Președinte executiv Anca Smochina

Semnătura

Data și locul semnării

Partener

Primăria Municipiului Ploiești, Primar Adrian Florin Dobre

Semnătura

Data și locul semnării

Partener

Das Cloud SRL, Administrator, Bogdan Pencea

Semnătura

Data și locul semnării