Hotărârea nr. 274/2017

Hotãrârea nr. 274 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO” Ploieşti, str. Laboratorului

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 274

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL "STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR.

CANTACUZINO” Ploiești, str. Laboratorului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Dobre Adrian Florin și a consilierilor Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Drăgusin Paulica, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru, Vîscan Robert si Văduva Sorin si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Planul Urbanistic Zonal "STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO’’

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

- utilități urbane :

S aviz alimentare cu apă, canalizare nr.314/04.11.2015

V acord de principiu alimentare cu energie electrică

nr.13941/30.10.2015

Z aviz alimentare cu energie termică nr.C15 - 2379/23.10.2015 Z aviz alimentare cu gaze naturale nr.310044903/05.11.2015 Z aviz telefonie nr. 100/05/03/01 /PH/1168/14.10.2015 Z decizie protecția mediului nr.l 1370/07.12.2015

Z altele:

Z aviz Biroul rutier nr.918468/17.12.2015

Z aviz Comisia Municipala pentru Transport Și Siguranța Circulației nr. BMTU nr.2320/23.12.2015;

Z aviz R.A.S.P. nr. 343/28.10.2015

Taxă R.U.R. 895,30 lei: chitanță seria 6740/25.02.2016

Alte documente: -acord S.C. BERGENBIER care deține rețea electrică tip LES 20kV

-adresă de la S.G.U. prin care menționează faptul că terenul respectiv nu a fost inclus în lista spațiilor verzi care intră în administrarea SGU.

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr.4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație


Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 21.07.2017;

în baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești-Secția Civilă privind validarea în funcția de primar Municipiului Ploiești;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 174 / 30.05.2017 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr.350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLAN URBANISTIC ZONAL "STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO” str. Laboratorului, Ploiești cu condiția respectării avizului nr. 14 din 21.07.2017 al Arhitectului Șef al municipiului Ploiești, fundamentat de avizul nr. 056 din 13.07.2017 al C.T.A.T.U., anexate prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și aparține domeniului public al municipiului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 483/17.12.2014; Extras de carte Funciară nr.40998/10.05.2017.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Anabell-Olinipia Măntoiu


ROMÂNIA                                __

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

/ * \

EXPUNERE DE MOTIVE

/ Q.                ..... >        /

'                !A-;

privind aprobarea

.< /

PLAN URBANISTIC ZONAL

«STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGĂ STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO”

Ploiești, str. Laboratorului

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. SPIRICOM S.R.L. BUCUREȘTI

-urb. Daniela Glinischi

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentației PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ” STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO”, str. Laboratorului, Ploiești. Pentru realizarea străzii este necesară schimbarea destinației terenului.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General” respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a documentației PLAN URBANISTIC ZONAL ”STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR.

” STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO”

Ploiești, str. Laboratorului

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant: S.C. SPIRICOM S.R.L. BUCUREȘTI

9

-urb. Daniela Glinischi

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, Legii 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, și a cererii înregistrate la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO, str. Laboratorului, Ploiești;

Documentația în vederea aprobării s-a depus după data de 10.07. a.c. deoarece a fost avizată în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism în data de 13.07.a.c. și s-a ținut cont și de caracterul important al acesteia.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la inițiativa MUNICIPIULUI PLOIEȘTI în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 privind Metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare și cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări se află în intravilan și aparține domeniului public al municipiului conform HCL nr. 483/17.12.2014; Extras de carte Funciară nr.40998/10.05.2017.

Conform P.U.G aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 și prelungit prin H.C.L. nr.309/2009, imobilul are următoarele caracteristici:

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)UTR-N la

Conform PUG și RLU, terenul este situat în zonă de protecție sanitară (zonă puțuri de apă)

Folosința actuală a terenului: conform planului întocmit de SC rheolop/parcuri^ și construcții termoficare                                                C -

Destinația stabilită prin Planul Urbanistic General: conform PUCI, parțial zphă’7[ rețele tehnico-edilitare, parțial zonă perdele de protecție, zonă pirdțecție sanitarii, J (zonă puțuri de apă)

Terenul se încadrează în zona valorică D, conform H.C.L. 'SSJ^/SOTfcjsî nr.361/2012                                                           ’

Utilizări permise: - amenajări de parcuri și scuaruri; amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, inclusiv dotări aferente; plantații de aliniament și de protecție între zone funcționale incompatibile și pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore

Utilizări interzise:orice altă funcțiune atât în zonele verzi existente, cât și în cele prevăzute prin reglementări.

Conform OUG nr. 114/17.10.2007 pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului. Art. 71:

  • 1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate cu spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

  • 2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin (1) sunt lovite de nulitate

Utilizări permise: orice construcții și amenajări tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacității sau racordare la infrastructura edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare și pentru a căror extindere/realizare există surse de finanțare asigurate de administrația publică, de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare asigurate, atrase potrivit legii.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise, cu condiția asigurării zonelor de protecție

Utilizări interzise: orice altă utilizare funcțională

Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 291/31.03.2016/06.03.2017 prelungit până la data de 31.03.2018. în care se specifică în NOTĂ ca ”După aprobarea PUZ prin HCL, se va reveni cu cerere pentru emitere certificat de urbanism pentru construire. Menținerea avizelor aflate în valabilitate la C.U. nr.57 din 29.01.2015 prelungit până în 29.01.2017.

OBIECTUL acestui PUZ îl constituie identificarea condițiilor și soluțiilor urbanistice și tehnice de realizare a străpungerii între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului, pentru a asigura legătura rutieră între Bulevardul Republicii si str. Gh. Gr. Cantacuzino.

5

în ședința din data de 13.07.2017 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic Zonal «STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO, str. Laboratorului, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 056 din 13.07.2017, cu următoarele condiții de îndeplinit la faza de autorizare, condiții preluate și de avizul arhitectului șef:

-se va lua în considerare prevederea unei piste de biciclete;

-se va obține acordul proprietarului rețelei de termoficare;

-se va studia posibilitatea de acces la poarta a doua a B.A.T., dinspre,Bulevardul Republicii,                                                                        ' /           ''


aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil cu condiții âl Arhitectului Șef nr. 014/21.07.2017.

In cadrul C.T.A.T.U. s-a menționat faptul că proprietar'al conductei este Consiliul Județean.                                                       ' * .       . J

în perioada 10.Q6 - 24.06.2016 și 18.04. - 02.05.2017 s-a desfaștiratprocesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism și având în vedere Raportul nr.304630/22.06.2017 întocmit în data de 06.07.2017, se consideră din acest punct de vedere că nu s-a finalizat etapa de consultare a populației prin acordul vecinilor care au depus obiecțiuni. Acestora li s - a transmis un răspuns al proiectantului (nesemnat, neștampilat) și deoarece și-au exprimat dorința de a participa la ședința C.T.A.T.U, au fost invitate două persoane ale căror numere de telefoane au fost cunoscute. S - a prezentat doar una dintre acestea, care a participat la dezbaterea proiectului și a avut posibilitatea să își spună punctul de vedere.

Pe data de 17.07.2017 s-au transmis vecinilor care au depus notificări, scrisori cu confirmare de primire prin care li s-a comunicat faptul că avizul C.T.A.T.U. este favorabil și urmează a fi prezentată în Comisia nr.4 în vederea aprobării în ședința Consiliului Local Ploiești.

»              i                                                                               ?

Supunem aprobării proiectul Plan Urbanistic Zonal "STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO”, str. Laboratorului, Ploiești, întocmit de către S.C. SPIRICOM S.R.L.- urb. Daniela Glinischi.

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ, ARHITECT SEF, arh. Cristina Herția

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,


IOS,ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE

A


JURIDIC CONT întocmit,

ing. Mihaela Constantinescu ■A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ'

REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, M

CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE S1DE ARHITECTURĂ^

’kS-,                   ,■'& //

RAPORT


? ■> /«S/

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre PLAN URBANISTIC

ZONAL ” STRĂPUNGERE STR. LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA

STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO”, str. Laboratorului, Ploiești, a emis :