Hotărârea nr. 27/2017

Hotãrârea nr. 27 privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorităţii publice tutelare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 27


privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea


a 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice prin care se propune aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru Consiliul de Administrație S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2017;

Luând în considerare prevederile art. 2 pct.2 lit.b, art. 3, pct 2, lit.c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile Anexei lc din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 36, alin. 1, art.45 alin.l, art.115 alin.l,lit b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare pentru S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. și a Municipiului Ploiești pentru a fi luată la cunoștință de candidații la posturile de administratori.

’ Art. 3. Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE

5

URBANA PLOIEȘTI S.R.L. și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința Adunării Generale a Asociaților de la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L., precum și celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017George ȘpricContrasemnează

Anabell Oii

i

O’


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autor tutelare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local Ploiești, este autoritatea tutelară a S.C. S.G.U., conform definițiilor și prevederilor OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Legea nr. 111/2016 s-a aprobat cu modificări și completări O.U.G. 109/2011, iar în 12.10.2016 s-au publicat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 aprobate prin HG nr.722/2016.

Calitatea de autoritate tutelară este definită în OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, care a fost modificată și completată prin Legea 111/2016 și prevede următoarele: Art.2,pct.2,lit.b întreprinderi publice: b)companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

în calitate de autoritate tutelară, Municipiul Ploiești are următoarele competențe stabilite prin art. 3 pct. 2 din același act normativ: ”Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă.

Față de cele mai sus precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație S.C. S.G.U. S.R.L., proiect de hotărâre necesar în vederea recrutării /evaluării pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație.

PRIMAR Florin Adrian Dotire


COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești prin care se fundamentează aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. S.G.U. S.R.L

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 2, lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritateapublică tutelară are competențe să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă”.

Totodată, în baza Cap. I, secțiune III, art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Structurile de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare sunt responsabile de redactarea scrisorii de așteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată de conducătorul autorității publice tutelare, prin ordin.

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

Ărt.2. pct.6 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 „în sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

6. scrisoare de așteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani”;

Anexalc„Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptăriPCap;î„Dispoziții generale”, Secțiunea 1„ Rolul scrisorii de așteptări în procesul de selecție/ în.înțbcmpea planului de administrare și în stabilirea indicatorilor de performanță^,- art.l din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice^ de aplicare zP /$nor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta comPrativă a întreprinderilor publice

Art.l „ Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.”

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Consilier, Vasile Maria

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. ^^72017


Scrisoare de așteptări a autorității publice tutelar^ pentru Consiliul de Administrație la l00 S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘi^RX

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgența nr. 109/2011 privind guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgența nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu întreaga legislație în vigoare.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Autorității tutelare S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în ceea ce privește administrarea societății conform obiectului de activitate.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publica tutelară din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

II. Legislația specifica, domeniul de activitate si descrierea activitatii întreprinderii publice - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Societatea comerciala SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. s-a înființat in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28 iulie 2010, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.08.2010 emisa in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 si dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificata si completata.

Capitalul social înregistrat de Societate in conturile contabile este de 120.000 lei la 31.12.2015.

Sediul societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. este in Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova județul Prahova

 • • Telefon: 0244/525252

 • • Fax: 0244/510353

Sediile secundare ale societății comerciale sunt următoarele:

 • •  Ploiești, Str. Mircea cel Batran nr. 81

 • •  Ploiești, str. Stadionului nr. 26 - Stadion Ilie Oana

 • • Ploiești, Str. Constantin Brezeanu nr.l4( Cimitir Viișoara)

Ploiești, Str. Eroilor nr. 52 (Cimitir Bolovani I)

Ploiești, Str. Sondelor nr. 25 (Cimitir Bolovani II)


Ploiești, Str. Gheorghe Petrescu nr. 39 ( Cimitir Eternitatea)

Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 228 (Cimitir Mihai Bravu)

Ploiești, Str. Catinei nr. 17 A ( Spatii Verzi Nord)

Ploiești, Str. Titu Maiorescu nr. 15 (Spatii Verzi Vest)

Ploiești, Str. Buna Vestire nr. 33 ( Spatii Verzi Centru-Est)

Ploiești, Str. Găgeni, FN (Pepiniera Ecologica Nord - langa SpitaluUudetean)

Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 228P (Pepiniera Est)

Ploiești, Str. Dobrogeanu Gherea, FN - WC Public Unirea

Ploiești, Str. Poștei FN (zona Obor) -WC Public Bariera Bucov

Ploiești, Piața 1 Decembrie - WC Public Gara de Sud

Ploiești, Șoseaua Nordului, FN -Parc Nord - WC Public Nord

Ploiești, Str. Vasile Milea, FN - WC Public Hale

Municipiul Ploiești Parcări

Serviciile prin natura lor impun calitatea în momentul prestării lor. Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate ulterior, clientul fiind cel care măsoară calitatea serviciului. O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor, ci și prevenirea repetării lor.. Doar în acest fel se poate evolua de la calitate certificată la calitate competitivă, de la clienți ocazionali la consumatori loiali, de la supraviețuire la progres, de la managementul distanța față de centrul administrativ-economic al orașului.

Activitatea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este reglementata prin legislația privind societățile comerciale pe acțiuni la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este asociat unic coroborat cu legislația specifica privind, respectiv:

 • - Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanței de Urgentă nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;

-Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de Urgența nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată;

 • - Ordinul nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 • - Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Domeniul de activitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


Obiectul principal de activitate al S.C. Servicii de Gospodări

S.R.L.:

• 8130 Activități de întreținere peisagistică

3.2. In obiectul de activitate al societății comerciale „ServiciiM^^®] Urbana Ploiești” S.R.L. sunt cuprinse de asemenea :

 • •  0129 Cultivarea altor plante permanente

 • •  0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire

 • •  0161 Activitati auxiliare pentru producția vegetala

 • •  1814 Activitati de legatorie si servicii conexe

 • •  9603 Activități de pompe funebre și similare

 • •  8411 Servicii de administrație publică generală

 • •  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

 • •  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

 • •  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

 • •  2229 Fabricarea altor produse din material plastic

 • •  2511 Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice

 • •  2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

 • •  2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

 • •  3317 Repararea si Întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

 • •  3319 Repararea altor echipamente

 • •  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • •  3831 Demontarea (dezansamblarea) mașinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 • •  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

 • •  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • •  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

 • •  4312 Lucrări de pregătire a terenului

 • •  4321 Lucrări de instalații electrice

 • •  4322 Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat

 • •  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • •  4331 Lucrări de ipsoserie

 • •  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • •  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • •  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

 • •  4339 Alte lucrări de finisare

 • •  4391 Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

 • •  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 • •  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăr^^x^^^Jp^

 • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare


 • 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor


4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate^cțjYâiizare^^. predominantă de produse nealimentare

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelorfcSmerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comerț sau prin Internet

 • •  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

 • •  4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 • • 4942 Servicii de mutare

 • •  5210 Depozitari

 • •  5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare)

 • •  5224 Manipulări

 • •  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

 • •  6810 Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

 • •  6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 • •  6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

 • •  7010 Activitati ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

 • •  7021 Activitati de consultanți in domeniul relațiilor publice si al comunicării

 • •  7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

 • •  7111 Activități de arhitectură

 • •  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

 • •  7120 Activități de testări și analize tehnice

 • •  7219 Cercetare- dezvoltare in alte știinte naturale si inginerie

 • •  7320 Activitati de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice

 • •  7410 Activități de design specializat

 • •  7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

 • •  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

 • •  7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • •  7830 Servicii de furnizare si management a forței de munca

 • •  8110 Activități de servicii suport combinate

 • •  8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

 • •  8122 Activități specializate de curățenie

 • •  8129 Alte activități de curățenie

 • •  8211 Activități combinate de secretariat


8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor^ activitati specializate de secretariat

8292 Activități de ambalare

 • 8412 Reglemnetarea activităților organismelor care prest£a?ă șervicti in^

domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al a^to^activjțafp^ sociale, exclusiv protecția sociala                            ''v rA'° "

 • 8413 Reglementarea si eficientizarea activităților economice 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora 8430 Activități de protecție socială obligatorie

9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri

9311 Activități ale bazelor sportive

9313 Activități ale centrelor de fitness

9319 Alte activități sportive

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9412 Activități ale organizațiilor profesionale 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Contractul de delegare a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești

Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune consta in dreptul si obligația de a:

 • •  întreține si amenaja parcurile, grădinile publice, scuarurile si a zonele verzi de pe teritoriul municipiul Ploiești;

 • •  administra cimitirele municipiului Ploiești;

 • •  administra, întreține si exploata parcările publice cu plata, precum si terminalele folosite de operatorii care efectuează transport de personae prin curse regulate in trafic județean sau național aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești;

 • •  administra Wc-urile publice cu plata si a băile publice din municipiul Ploiești;

 • •  organiza si efectua activitatea de ridicare, blocare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiești;

 • •  desființa pe cale administrativa construcțiile ilegale de pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești;

 • •  asigura mentenanta spatiilor publice date in administrare ;

  • asigura evidenta construcțiilor amplasate pe terenurile domeniul pi^bjip.^.:privăt ale Municipiului Ploiești, aflate in administrarea societății si valorizare,a:acestor A *-------:---------~---1----------1_„i„                  ; iriclusiy' *j

  ►uKfîcâ-ji. aferentă /

  Conform prevederilor din Contractul de delegare de gestiune S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. are următoarele obligații:

  sa respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune;

  sa respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini si ale celorlalte reglementari specifice serviciului delegat;

  sa servească toti utilizatorii/beneficiarii din municipiul Ploiești, unde i-au fost delegate activitatile ce fac obiectul prezentului contract;

  sa respecte indicatorii de performanta;

  sa furnizeze concedentului informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare in vederea verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării


  ale Municipiului rioiesti, arlate in administrarea societatu si valon-terenuri corespunzător legii si reglementarilor aprobate la nivel dreptul de a administra si de a exploata bunurile proprietate pi sistemului.


  a.


  b.


  c.


  • d.

  • e.


serviciilor publice delegate in conformitate cu clauzele contractului de delegare prin concesiune si cu prevederile legale in vigoare;

 • f. sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

 • g. sa asigure finanțarea pregătirii si perfecționării profesionale a propriilor salariati, in funcție de necesitățile societății;

 • h. sa gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

 • i. sa preia de la concedent, pe baza de proces-verbal de predare - preluare, bunurile date in concesiune;

 • j.  sa efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului si caietului de sarcini, in condiții de calitate si eficienta;

 • k. sa fundamenteze si sa supună aprobării preturile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile/activitatile delegate prin concesiune;

 • l.  sa nu subconcesioneze serviciul si bunurile care fac obiectul delegării;

 • m. sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de delegare prin concesiune, sa nu fie afectata capacitatea concedentului de a realiza serviciul;

 • n. sa propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului conceionat, in baza legislației in vigoare;

 • o. sa transmită concedentului modificările de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situația patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru inregistrarea in contabilitatea acesteia;

 • p. sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la Încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune;

 • q. la incetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune din alte cauze decât termenul, forța majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • r. sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activitatii impun pentru asigurea continuității activitatii;

 • s. sa ia toate masurile necesare privind igiena, siguranța la locul d< de securitate si sanatate in munca;

 • t.  sa predea la incheierea contractului toata documentația referitoare la serviciul gestionat;


 • u. sa realizeze investiții, conform angajamentelor asumate, anexa la contract;

 • v. sa efectueze auditul suprafeței, calitatii si accesibilității spatiilor verzi, precum si sa elaboreze strategia si planul de acțiune privind conservarea si dezvoltarea rețelei de spatii verzi, conform art.9 din Legea nr.313/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

 • w. sa elaboreze si sa actualizeze Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localității, conform art. 11 din Legea nr.313/2009 si Ordinului nr. 1466/2010, pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008, privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;

 • x. sa valorifice, conform prevederilor legale in vigoare, bunurile concesionate, inclusiv prin incheierea unor forme contractuale/conventii pentru folosință temporara pentru desfasurarea unor activitati de tip comercial, activitati recreative si de agrement, spectacole, etc.

 • y. sa respecte orice prevederi care deriva din reglementările legale in vigoare, din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

III. Principiile și misiunea ce guvernează activitatea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Serviciul de administrare, exploatare a bunurilor proprietate publica sau privata de utilitate publica este organizat cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

 • a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu;

 • b) administrarea și exploatare eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale;

 • c) utilizarea eficienta a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului utilitate publică;

 • d) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori și prin finanțarea de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru societate;

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea societății este:

-corectitudine si loialitate;

-participare si transparență;

-eficientă si eficacitate.

S 5

IV.Consiliul de Administrație                                    O

în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta ^cofjgp^t^ă^A întreprinderilor publice aprobată cu completările ulterioare de Legea hr., coroborat cu întreaga legislaăție incidență în vigoare, Adunarea Generală -a. AcțipnafiloJ J numește Consiliul de Administrație al societății.                              y

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va fi condușaM^m Consiliu de Administrație compus din 5 membrii.

Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. îsi desfasoară activitatea în baza Contractelor de Mandat, cu respectarea prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al societății, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu întreaga legislație incidență în vigoare.

Prin Contractele de mandat, încredințează Administratorilor - organizarea, conducerea și gestionarea activității societății, în scopul realizării obiectului de activitate, conform Actului Constitutiv al societății, ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor .

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Acționarilor.

Administratorii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. conform art.70 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990 “pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în Actul constitutiv”. Acestei condiționări operative stabilite de a Actul constitutiv, Cod civil instituie două coordonate pentru desfășurarea activității administratorilor în funcție de care se va aprecia modul în care și-au îndeplinit funcția:

 • 1. vor acționa strict în interesul societar;

 • 2. cu prudența și diligența unui bun proprietar.

A administra societatea înseamnă a îndeplini toate operațiunile de gestiune necesare atingerii scopului social. Prin operațiuni de gestiune se înțeleg actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității societății și, implicit, realizarea obiectului său de activitate, indiferent că sunt de conservare, de administrare sau de dispoziție.

în principiu, Administratorii societăților se bucură de o plenitudine de competențe, având dreptul - dar și obligația corelativă - de a efectua actele cerute pentru realizarea obiectului de activitate, în limitele prevăzute de legislația in vigoare si actul constitutiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a Planului de management al acestora.

Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază:


 • 1) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societăți:

 • 2) numește și revocă directorii conform legislației incidente in vigo remunerația acestora;

 • 3) elaborează componenta de administrare a Planului de administr Scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și ulteri^.«,FA«M<* Planul de administrare pe care îl inaintează la Adunarea Generală a Acțioriărjlcg;^^^

 • 4) negociază indicatorii de performantă financiari și nefmanciari;

 • 5) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • 6) verifică funcționarea sistemului de control intern;

 • 7) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • 8) întocmește Raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunării Generale a Acționarilor ;

 • 9) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;

 • 10) supervizează sistemul de transparența și de comunicare;

 • 11) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corporativă la nivelul societății;

 • 12) raportează lunar structurii de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performantă financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernantă corporativă

14)convoacă Adunarea Generala a Acționarilor.

Administratorii au si următoarele atribuții:

 • l)aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General, după caz;

 • 2) aprobă gestionarea și coordonarea societății;

 • 3) aprobă Regulamentul intern al societății;

 • 4) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală ăi contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;

 • 5) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire de garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;

 • 6) propune și fundamentează Autorității publice tutelare modificarea și indexarea tarifelor de transport public local, conform Contractului de delegare și a legislației specifice;

 • 7) avizează propunerile Directorului General privind modificarea și completarea anexelor Contractului de delegare;

 • 8) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA;

 • 9) avizeaza programele de dezvoltare si investiții;

  10)stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat,de;Adunarea


  ale^societaiii

  ItC r


Generala a Acționarilor, modificări in structura acestuia, in limita compjpfefel^n^ntru care a primit mandat;

7.


1 l)Consiliul de Administrație tine prin grija lui următoarele registre 1'' -registrul acționarilor;

-registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

-registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

-registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;

- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

 • 12) administratorii au obligația îndelinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

 • 13) îndelineste orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor;

 • 14) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

 • 15) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

 • 16) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • 17) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor sau Autoritatea publica tutelară și execută hotărârile luate de acestea;

 • 18) publică pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a adminstratorilor si a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație și orice alte documente necesare a fi publicate conform legislației in vigoare;

 • 19) orice alte obligații stabilite de lege.

V. Obiectivele strategice ale societății:

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. îsi propune următoarele obiective strategice:

 • A. Eficiența economică

-Optimizarea permanenta a costurilor.

 • B. Orientarea către beneficiari

-Preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse.

 • C. Competenta profesionala

 • - Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

 • - Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

 • VI. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administrație spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu Obiectivele strategice descris respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de utilitate pu$J raza municipiului Ploiești și aria de acoperire a serviciului.


VII. Comunicarea

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societățwși l^utofifațe^J publică tutelară și acționariat se va face conform prevederilor OUG 109/W|^ă|j^î&^ cu modificări de Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/20'

A

In caz de deviere de la indicatorii de performantă stabiliți ca anexa la Contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urma au obligația de a notifica in scris, Autoritatea publică tutelară (acționarii), cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performantă. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

VIII. Etica, integritate și guvernanța corporativa

In materia eticii, integrității și a guvemanței corporative, administaratorii au următoarele competențe și obligații:

 • - de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații Societății;

 • - de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementarilor interne ale Societății;

-de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel incât Societatea, Autoritatea publică tutelară sa nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

-în cazul începerii urmării penale pentru oricare dintre administrator, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificării.

X. Așteptări privind cheltuielile de capital reducerea cheltuielilor

1. Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

 • - administratorii vor analiza, fundamenta,aviza și propune spre aprobare , anual Autorității publice tutelare și Adunării generale a Acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndelinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directa cu obiectivele strategice ale Societății;

 • - administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

2. Asteptarii in legătură cu reducerea cheltuielilor:

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina Societății. De asemenea, Societatea trebuie sa-si achite , cu prioritate , obligațiile la bugetul de stat, bugetulasigur^rilor sociale și la bugetul local;

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuje^șa ^hilnar^asta încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsura^ de recuperarej a acestora în termenul legal de prescripție. în caz de nerecuperawș cteanțeloh^f termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesardt'pențruț ^gb^âtâ, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul.---cauzat Societății;

- angajarea oricăror cheltuieli a Societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității si economicității.

9       3                                           9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 5(cinci) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.