Hotărârea nr. 269/2017

Hotãrârea nr. 269 privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 269privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Drăgusin Paulica, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru și Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 26.07.2017;

Având în vedere avizul nr. 14/27.06.2017, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică, faza D.A.L.I.;

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) litera d și art. 115 lit (b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aprobă documentația tehnică, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017


George-Sqrin9

iculae Botez ■>

V


Contrasemnează Secretar, Anabell-Olim

'•/■A ,.f

■'MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I.


și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare

Lucrările propuse constau în modernizarea stăzii Ivan V.Miciurin situată în partea sudică a municipiului Ploiești, stradă ce face legătură între B-dul Independenței și strada Democrației.

A

In momenul actual strada Ivan V.Miciurin prezintă îmbrăcăminte asfaltică degradată așternută peste un strat din piatră cubică care are o fundație realizată din strat grosier de culoare cenușie, compactat mediu pe 0,50 m. Această stradă nu mai corespunde exigențelor unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare. Partea carosabila este încadrată de borduri și trotuare aflate în stare avansată de degradare.

Strada are sistem de canalizare pluvială și menajeră dar lipsa unei sistematizări pe verticală face ca apele meteorice să stagneze pe partea carosabilă.

Strada Ivan V.Miciurin are o lățime de 6,60-7,00 m între borduri, iar pe tronsonul cuprins între Km 0+0,40-km 0+120 există o parcare laterală pe partea stângă. Circulația auto se desfășoară într-un singur sens dinspre Bulevarului Independenței către strada Democrației.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • - îmbunatatirea condițiilor de transport în zona studiată prin modernizarea străzii;

 • - aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto și pietonală;

 • - asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

 • - reabilitarea trotuarelor cu respectarea normelor în vigoare.

în urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici și financiari, proiectantul recomandă adoptarea scenariului 1, ca fiind o soluție optimă, conform raportului expertizei tehnice elaborate.

Realizarea proiectului presupune execuția următoarelor lucrări: Pentru sistemul rutier:

 • -  5 cm strat de uzură din beton asfaltic tip EB16 rul 50/70;

 • -  6 cm strat de legătură de tip EB20 leg 50/70;

 • -  20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

 • -  20 cm fundație din balast;

 • -  10 cm strat de formă din nisip.

Pentru trotuare:

 • -  4 cm strat de uzură tip EB 8 rul 50/70;

 • -  10 cm strat superior de fundație din beton C8/10;

 • -  10 cm fundație din balast;

 • -  desfacere trotuare existente.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Denumire obiectiv de investiții

Valoare, lei (inclusiv TVA)

Capacități

Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare

Valoare totală investiție:

557.677,06 lei, din care

C+M: 514.220,02 lei.

Lungime - 176 m

Lățime carosabil - 6,60-7,00 m

Lățime parcări laterale: 2,20-2,65 m Suprafață carosabil și parcări-1.398 mp

Suprafață trotuare 660 mp

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare.

AR


VICEPR

Cristian Mihail GANEA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Lucrările propuse constau în modernizarea stăzii Ivan V.Miciurin situată în partea sudică a municipiului Ploiești, stradă ce face legătură între B-dul Independenței și strada Democrației.

In momenul actual strada Ivan V.Miciurin prezintă îmbrăcăminte asfaltică degradată așternută peste un strat din piatră cubică care are o fundație realizată din strat grosier de culoare cenușie, compactat mediu pe 0,50 m. Această stradă nu mai corespunde exigențelor unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare. Partea carosabila este încadrată de borduri și trotuare aflate în stare avansată de degradare.

Strada are sistem de canalizare pluvială și menajeră dar lipsa unei sistematizări pe verticală face ca apele meteorice să stagneze pe partea carosabilă.

Strada Ivan V.Miciurin are o lățime de 6,60-7,00 m între borduri, iar pe tronsonul cuprins între Km 0+0,40-km 0+120 există o parcare laterală pe partea stângă. Circulația auto se desfășoară într-un singur sens dinspre Bulevarului Independenței către strada Democrației.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • - îmbunatatirea condițiilor de transport în zona studiată prin modernizarea străzii;

 • - aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto și pietonală;

 • - asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții cât mai bune;

 • - reabilitarea trotuarelor cu respectarea normelor în vigoare.

Pentru executarea lucrărilor de modernizare a străzii Ivan V.Miciurin, documentația tehnică elaborată, faza D.A.L.I., prevede două soluții (scenarii tehnico-economice), astfel:

Scenariul 1 - sistem rutier elastic:

 • -  5 cm strat de uzură din beton asfaltic tip EB16 rul 50/70;

 • -  6 cm strat de legătură de tip EB20 leg 50/70;

 • -  20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

 • -  20 cm fundație din balast;

 • -  10 cm strat de formă din nisip.

Scenariul 2 - sistem rutier rigid:

Scenariul 2 - sistem rutier rigid:

 • -  20 cm strat de uzură din beton de ciment rutier BCR 4.5;

 • -  2 cm strat de poză din nisip;

 • -  15 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

 • -  25 cm fundație din balast;                                 V

Având în vedere starea de degradare a trotuarelor existente de pe întreaga strada,7 în ambele scenarii s-a prevăzut următoarea soluție de modernizare a acestora:-:• V.--

 • -  4 cm strat de uzură tip EB 8 rul 50/70;

 • -  10 cm strat superior de fundație din beton C8/10;

 • -  10 cm fundație din balast;

 • -  desfacere trotuare existente.

In urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici si financiari, proiectantul recomandă adoptarea scenariului 1, ca fiind o soluție optimă, conform raportului expertizei tehnice elaborate.

Realizarea proiectului presupune execuția următoarelor lucrări: Pentru sistemul rutier:

 • -  5 cm strat de uzură din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70;

 • -  6 cm strat de legătură de tip EB20 leg 50/70;

 • -  20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

 • -  20 cm fundație din balast;

 • -  10 cm strat de formă din nisip.

Pentru trotuare:

 • -  4 cm strat de uzură tip EB 8 rul 50/70;

 • -  10 cm strat superior de fundație din beton C8/10;

 • -  10 cm fundație din balast;

 • -  desfacere trotuare existente.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Denumire obiectiv de investiții

Valoare, lei (inclusiv TVA)

Capacități

Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare

Valoare totală investiție: 557.677,06 lei, din care C+M: 514.220,02 Iei.

Lungime - 176 m

Lățime carosabil - 6,60-7,00 m

Lățime parcări laterale: 2,20-2,65 m Suprafață carosabil și parcări-1.398 mp

Suprafață trotuare 660 mp

Față de cele prezentate, înaintăm Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ivan V.Miciurin, inclusiv trotuare.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv Mihaela Uamandi

Șef Serviciu Reparații și Investiții Drumuri

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv Nicoleta CRĂCIUNOIU


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 14/27.06.2017

1. Denumire proiect: .D.A.L.I- «Modernizare strada Ivan V. Miciurin - inclusiv trotuare »

Proiectant - SC DRUM CONCEPT SRL BUCUREȘTI

Beneficiar - SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •     corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •      respecta avizele si acordurile solicitate ;

 • •      satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție impotriva zgomotelor)

Indicatori tehnico economici : L = 176m, Scarosabil = 1398mp, Strotuare = 660mp, borduri prefabricate 20x25 = 308m

Lucrările propuse vizeaza refacerea sistemului rutier carosabil inclusiv trotuare.

Valoarea investiției: DG = 557.677,06 lei cu TVA din care C+M= 514.220,02 lei cu TVA

Propunem aviz favorabil, condiționat de obținerea avizelor conform certificatului de urbanism nr. 66/31.03.2017.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 27.06.2017 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații

SECRETAR COMISIE

MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


Data: