Hotărârea nr. 263/2017

Hotãrârea nr. 263 privind realizarea obiectivul de investiții: “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI” cu finanțare din bugetul local și credite interne

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 263


privind realizarea obiectivul de investiții: “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI” cu finanțare din bugetul local și credite interne

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Drăgusin Paulica, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Stai cu Zoia, Stane iu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru și Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune realizarea obiectivului de investiții: “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI,, cu finanțare din bugetul local;

luând în considerare Raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.07.2017;

ținând cont de avizul nr. 11/20.02.2014 al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică, faza S.F.;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art.36, alin.4, lit.a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și reactualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă realizarea obiectivului de investiții: “CREARE PASAJ DE

TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI,, în valoare de 28.211,42 mii lei cu finanțare din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 248/24.07.2014.

Art.3 Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez(Contrasemnează Secretar, Anabell-Olimpia M^htoiuMUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind realizarea obiectivul de investiții: “CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI,, cu finanțare din bugetul local si credite interne.

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnice Investiții a Municipiului Ploiești propune realizarea obiectivul de investiții: “CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI,, cu finanțare din bugetul local si credite locale.

Având in vedere degradările ce s-au accentuat pe pasajul exsistent ( Pod de Lemn ) precum si perioada mare de timp ce a trecut de la intocmirea expertizei (2009) s-a impus reexpertizarea pasajului, precum si intocmirea documentației tehnice faza studiu de fezabilitete in concordanta cu concluziile raportului de expertiza.

Urmare acestora, a fost aprobata documentația de realizarea unui pasaj cu suprastructura tip GZCJ (grinzi cu zăbrele cale jos) prin HCL nr. 75/27.02.2014


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


privind realizarea obiectivul de investiții: “CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI,, cu finanțare din bugetul local si credite interne.

Având in vedere degradările ce s-au accentuat pe pasajul existent ( Pod de Lemn ) precum si perioada mare de timp ce a trecut de la intocmirea expertizei (2009) s-a impus reexpertizarea pasajului, precum si intocmirea documentației tehnice faza studiu de fezabilitete in concordanta cu concluziile raportului de expertiza.

Urmare acestora s-a aprobat realizarea unui pasaj cu suprastructura tip GZCJ (grinzi cu zăbrele cale jos) cu o deschidere de 70 m, valoare 28.211.420 lei TVA inclus si o durata execuție de 12 luni.

Realizarea viitorului pasaj presupune :

 • -  Execuție organizare de șantier si trasare lucrări ;

 • -  Demontare suprastructura existent;

 • -  Desființare, deviere, protective rețele de conducte si cabluri;

 • -  Demolare infrastructura existent;

 • -  Execuție infrastructura noua ;

 • -  Uzinare tablier metallic nou ;

 • -  Montare tablier metallic pe șantier si execuție dala, protective fire contact linii C. F.

 • -  Execuție lucrări de racordare; lucrări de iluminat pasaj;

 • -  Execuție sistem rutier pe pasaj si rampe de acces ;

 • -  Desființare de șantier ;

Au fost organizate anterior proceduri de achiziție publica de lucrări cu finanțare in sistem credit furnizor conform HCL nr. 248/24.07.2014, fara ca agenții economici sa se inscrie.

Deoarece se constata o degradare majora al actualului pasaj, fiind posibila apariția de accidente cu pierderi de vieți omenești, propunem demararea in regim de urgenta a procedurilor de achiziție publica cu finanțare de la bugetul local si credite interne.


credite interne ținând cont de aprobarea COMISIEI DE AUTOffi^^E-^Av' ÎMPRUMUTURILOR LOCALE din cadrul MINISTERULUI FINANȚELOR ce a fi data).

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind realizarea obiectivului de investitiii: “CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI,, cu finanțare de la bugetul local si credite interne.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv

Mihaela IAMANDI

Șef Serviciul Reparații și Investiții Drumuri Liviu GHEQRGHIU

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

Director Executiv


Nicoleta CRĂCIUNOIU


JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ Nr. 11/20.02.2014

 • 1. Denumire proiect: CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI

Proiectant- S.C. POERNER ROMANIA S.R. L

 • 2. Beneficiar - SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  respecta avizele si acordurile solicitate ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție împotriva zgomotelor)

Condiții si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara condiții.

Studiul de fezabilitatea fost realizat in doua variante :

-Varianta 1: grinzi cu zăbrele L= 70 m, valoare investiție = 22.751.000 lei din care C+M =18.725.000 lei fara T.V.A.; Construcții metalice, durata de execuție 12 luni.

- Varianta II: Pod tip arc deschidere = 70 m ; Valoare investiție = 25.334 .000 lei din care C+M =21.027.000 lei fara T.V.A ; Construcții metalice, durata de execuție 15 luni.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 20.02.2014 se acorda:

AVIZ FAVORABIL acestei documentații, fara condițiiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^ DC

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, ȘIRA TEGII ȘI PROGN&%^

RAPORT
SECRETAR,

Gheordne Andrei